ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN. Dyslexieprotocol"

Transcriptie

1 ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro. Thorbecke SG wil een school zijn die leerlingen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen en dat type onderwijs te volgen dat aansluit bij hun intellectuele capaciteiten. Dat is ook het doel van ons dyslexiebeleid. Dyslexie Het woord dyslexie betekent, letterlijk vertaald uit het Grieks, niet goed kunnen lezen. Bij de letterlijke vertaling uit het Grieks dekt de vlag de lading echter niet. Dyslectici hebben naast leesproblemen ook vaak spellingsproblemen. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen juist vaak extra hun best, besteden vele uren aan hun huiswerk en behalen dan nog een onvoldoende. Soms verliezen leerlingen daardoor hun zelfvertrouwen, worden gespannen en faalangstig of geven het op. Een tijdige onderkenning van dyslexie is daarom erg belangrijk. Het voorkomt langdurig falen bij het lezen en schrijven en daarmee gepaard gaande sociaal-emotionele problemen, verminderde lees- en/of schrijfmotivatie en een negatief zelfbeeld. In veel gevallen hebben dyslectische leerlingen strategieën ontwikkeld om met hun leerstoornis om te gaan, maar schieten die tekort zodra de Moderne Vreemde Talen (Engels en Duits) aan bod komen. Daardoor komt het voor dat de dyslexie pas in het Voortgezet Onderwijs aan het licht komt. AANDACHT, BEGELEIDING EN FACILITEITEN A. Aandacht en mogelijk onderzoek B. Faciliteiten A. Aandacht en mogelijk onderzoek

2 Leerlingen met een vermoeden van dyslexie komen in aanmerking voor vooronderzoek naar dyslexie. Leerlingen die met een dyslexie-verklaring binnenkomen op Thorbecke SG worden uitgenodigd voor gesprek. Leerlingen die tussentijds instromen of leerlingen bij wie later een vermoeden van dyslexie ontstaat kunnen door de mentor aangemeld worden bij de dyslexiespecialist. De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet. Schema: 1. Leerlingen met dyslexie-verklaring - > gesprek met zo nodig begeleiding met dyslexiespecialist -> dyslexiepas. 2. Leerlingen met vermoeden van dyslexie -> vooronderzoek dyslexie -> begeleiding -> toetsing -> ja/nee onderzoek naar dyslexie 3. Leerlingen die tussentijds instromen -> aanmelding door mentor bij dyslexie specialist -> dossieronderzoek dyslexiespecialist -> ja/nee vooronderzoek -> zo ja zie verder punt 2.

3 1. Leerlingen brugklas met een dyslexieverklaring: Leerlingen met een dyslexieverklaring worden in de eerste twee maanden van het schooljaar uitgenodigd voor een gesprek met de dyslexiespecialist. Daarna volgen nog bijeenkomsten waarin besproken wordt hoe om te gaan met dyslexie en wat de faciliteiten en compensaties zijn. Dit komt op het dyslexiepasje te staan. Dit wordt per leerling bekeken en is afhankelijk van het onderliggende onderzoeksverslag. Leren en maken van huiswerk voor talen en zaakvakken wordt besproken. 2. Leerlingen met een vermoeden van dyslexie: Elk jaar doen we bij aanmelding voor de brugklassers dossieronderzoek (informatie die de basisschool of de ouders ons hebben aangeleverd). Bij leerlingen met een vermoeden van dyslexie worden in oktober/november dyslexie-vooronderzoeken afgenomen. De uitslag hiervan wordt bekeken door de dyslexiespecialist en doorgesproken met de orthopedagoog. Op basis van deze gegevens wordt gekeken of extra spellingslessen en/of leeslessen wenselijk zijn. Leerlingen en ouders ontvangen hierover informatie van de mentor. Na deze extra lessen volgt een herhaling van de toetsen en beslissen de dyslexiespecialist en de orthopedagoog of de leerling het advies krijgt voor dyslexieonderzoek. Dit advies wordt besproken met de ouders. Gezamenlijk wordt besloten of de leerling al dan niet doorgaat voor dyslexie-onderzoek. De kosten voor dyslexieonderzoek staan beschreven in bijlage 1. Als eenmaal bij een leerling dyslexie is vastgesteld, krijgt de leerling een dyslexieverklaring. Deze is onbeperkt geldig. In de verklaring worden maatregelen en faciliteiten aanbevolen die de leerling in staat stellen beter met dyslexie om te gaan. Sommige aanbevelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van school en andere onder de verantwoordelijkheid van de leerling en de ouders. 3. Leerlingen die tussentijds instromen: Leerlingen die tussentijds instromen of leerlingen bij wie later een vermoeden van dyslexie ontstaat kunnen door de mentor aangemeld worden bij de dyslexiecoördinator. In samenspraak met de dyslexiespecialist en de orthopedagoog wordt de route voor deze leerlingen uitgezet. B. Faciliteiten A. De dyslexiepas, faciliteiten en maatregelen B. Verlicht programma voor Duits C. Examenfaciliteiten D. Extra begeleiding

4 A. De dyslexiepas, faciliteiten en maatregelen: Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas (uitgifte september/ oktober). Op deze pas staan de faciliteiten waarvan de leerling gebruik kan maken en de verantwoordelijkheden die de leerling zelf heeft. Voor de klassen 1 en 2 en aanvang klas 3 ontvangen dyslectische leerlingen de dyslexiepas. Voor leerlingen in klas 3 geldt dat zij in de loop van klas 3 een dyslexie examenpas ontvangen. Deze dyslexie examenpas is geldig tot einde klas 4 (bij gelijkblijvende regelgeving). Het is mogelijk om de faciliteiten aan te passen. De mentor dient hiertoe een verzoek in bij de dyslexiespecialist. De dyslexiespecialist beoordeelt het verzoek, neemt zo nodig vooronderzoeken af en voert overleg met de orthopedagoog. Faciliteiten en maatregelen: Op de dyslexiepas/dyslexie-examenpas van de leerling staan de faciliteiten en maatregelen vermeld. De leerling heeft de verantwoording voor het bij zich hebben van de pas. Algemene maatregelen en faciliteiten bij dyslexie zijn: 1. Extra tijd bij toetsen: de extra tijd bij toetsen bedraagt 20% van de toetstijd. In plaats van extra tijd kan de docent ook ingekorte toetsen geven. 2. Alle so s en proefwerken worden aangeleverd in Arial Geen handgeschreven of gedicteerde toetsen of toetsen die van het bord overgeschreven moeten worden. Toetsen hebben een duidelijke en overzichtelijke lay-out. 4. Gebruik van regelkaarten is toegestaan in klas 1, 2 en 3 in overleg met de vakdocent. 6. Gebruik van laptop bij toetsen, waarbij na overleg met de docent spellingscontrole gebruikt mag worden 8. De docent houdt rekening met de dyslectische leerling door geen onverwachte leesbeurten te geven. 10. Aangepaste spellingbeoordeling, Voor de vakgebieden Nederlands en de moderne vreemde talen zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de aangepaste spellingbeoordeling. B. Verlicht programma voor Duits: Er moeten zeer grondige redenen aanwezig zijn voor verlichting van onderwijs in Duits. Er wordt onder andere gekeken hoe de huiswerkaanpak is, hoeveel tijd een leerling besteedt aan het betreffende vak, hoe hij/zij het leren voor so s en proefwerken plant en of de leerling gebruik maakt van de strategieën die hem/haar zijn aangeboden. Verlichting kan gevolgen hebben voor vervolgstudies. Besluiten

5 hierover worden altijd genomen in overleg met de leerlingbegeleider, remedial teacher, dyslexiespecialist, orthopedagoog, teamleider en ouders. Een verzoek voor een verlichting van Duits moet ingediend worden bij de teamleider door ouders.

6 C. Examenfaciliteiten: De faciliteiten voor het examen moeten tijdig en nauwkeurig worden vastgesteld en verleend. De examenfaciliteiten voor het examen zijn: 1. Ten hoogste 30 minuten verlenging van de duur van de toets. Bij toetsen met weinig leeswerk kan deze tijdsverlenging worden ingekort (voor alle dyslecten). 2. Gebruik van laptop met spellingscontrole bij schrijfvaardigheid (het woordenboek moet geblokkeerd zijn) is toegestaan (voor alle dyslecten). 3. Gebruik van gesproken teksten op de computer. (Daisy en Sprint Plus) Leerlingen die vmbo basis volgen kunnen bij het Centraal Examen gebruik maken van de dyslexievariant in de digitale examen-afname. Als leerlingen gebruik willen maken van spraakondersteuning dan moet deze mogelijkheid op de dyslexieverklaring staan. Voor een goed en zorgvuldig inzetten van de examenfaciliteiten worden vroegtijdig de volgende punten doorlopen: 1. De dyslexiespecialist roept alle dyslectische eindexamenkandidaten op om de faciliteiten voor de tentamens en examens te bespreken. Het gesprek en afstemming moeten uiterlijk in september klas 4 hebben plaatsgevonden. 2. Leerlingen moeten gewerkt hebben met de hulpmiddelen. 3. De school moet zo spoedig mogelijk bij de inspectie melden dat er extra faciliteiten in de vorm van extra tijd of andere middelen bij de examens worden toegekend. D Extra begeleiding: Behalve een dyslexiepas heeft de leerling die in het bezit is van een geldige dyslexieverklaring ook recht op extra begeleiding. De duur van de begeleiding wordt bepaald door de dyslexiespecialist in samenspraak met de mentor. De begeleiding is met name toegespitst op het aanleren van leerstrategieën en studievaardigheden. Dit heeft als doel de leerling gereedschappen in handen te geven beter of anders met zijn dyslexie om te gaan. Dit vergt van de leerling een actieve rol. (zie bijlage 2). De frequentie van de begeleiding varieert per leerling en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de problemen die de leerling in de dagelijkse (school)situatie ondervindt. Deze begeleiding kan gedurende de gehele schoolloopbaan worden gegeven door de dyslexiespecialist en of de remedial teacher of door een vakdocent. De leerling kan bij de mentor aangeven dat er extra begeleiding nodig is. De mentor kan de leerling aanmelden bij de dyslexie coördinator. De begeleiding die de leerling kan krijgen is gelimiteerd. In klas 1 kunnen de leerlingen maximaal vier maal begeleid worden. In klas 2 kunnen de leerlingen ook maximaal vier maal begeleid worden. In klas 3 en 4 bestaat de begeleiding uit afstemmen van hulpmiddelen met de leerling en het oefenen met gekozen hulpmiddelen.

7 Bijlage 1, de kosten van het onderzoek. In elk nieuw schooljaar worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent de kosten van het onderzoek. De tekst hieronder betreft de afspraak in het schooljaar Het dyslexieonderzoek wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als een groepsonderzoek. De kosten voor een groepsonderzoek bedraagt 365,- euro. Als de school dyslexieonderzoek adviseert dan betaalt de school de helft van kosten. De andere helft komt voor rekening van de ouders of verzorgers. In een enkel geval zal het gehele onderzoek individueel worden afgenomen. In dat geval zijn de kosten 750,-. Als de school dergelijk individueel onderzoek adviseert dan komt de helft van de kosten ten laste van de school. De andere helft zal door de ouders of verzorgers betaald dienen te worden.

8 Bijlage 2, verantwoordelijkheid van de leerling Wanneer je dyslectisch bent, heb je meer moeite met lezen en/of spelling. Maar je kunt je eigen leesniveau/spelling wel op een hoger niveau krijgen door: 1. goed oefenen o.a. blijven lezen, goed toepassen van de spellingregels 2. fouten voorkomen is de beste manier om goed te leren spellen Wanneer je niet zo sterk bent in spellen, blijven woordbeelden niet makkelijk in je geheugen zitten en woorden die er verkeerd in zitten, gaan er niet zo makkelijk weer uit. Elke keer dat je het woord verkeerd schrijft, maak je je geheugen in de war. Daarom bij twijfel: Zoek het woord op! Hoe vaker je het woord goed ziet, hoe groter de kans dat het woord goed in je geheugen komt. Gebruik zoveel mogelijk hulpmiddelen wanneer het kan, bijv. bij huiswerk maken, verslagen schrijven, werkstukken schrijven. Dat kan op de volgende manieren: zet altijd de spellingscontrole aan op de computer; zoek het woord op in een woordenboek; zoek het woord op een van de volgende sites: o (je kan er ook alle woorden vertalen) o van de Nederlandse taalunie (heel handig; er zit een woordvoorspeller bij, je krijgt veel goed gespelde woorden te zien) o en zijn handige sites voor vakgebied Duits. (voor alle vertaalprogramma s geldt dat de vertaling van zinnen en tekstdelen niet altijd even nauwkeurig is). heb je dat alles niet bij de hand; vraag het aan iemand die goed kan spellen. sprint plus: dit programma kan getypte tekst voorlezen; je hoort zo of er een fout is gemaakt. Deze hulpmiddelen gebruik je alleen niet bij overhoring/toetsen van woordjes leren en grammaticaregels. Kortom: besteed aandacht aan je leesniveau en spelling. Controleer jezelf en je zult zien dan je steeds een stukje beter gaat spellen. Op je dyslexiepas staan ook enkele verantwoordelijkheden van de leerling: vraag of je een leesbeurt mag voorbereiden; let op je handschrift; zorg voor goede aantekeningen, kopieer ze anders; schrijf je huiswerk goed op en plan je huiswerk goed en kijk in Magister; maak aantekeningen en schema s tijdens het huiswerk; vraag om sites en cd s die bij de methode horen; bij toetsen: lees goed, controleer je werk, gebruik zo nodig extra tijd.

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

2013-2014. Dyslexiebeleid Park Lyceum

2013-2014. Dyslexiebeleid Park Lyceum 2013-2014 Dyslexiebeleid Park Lyceum Mw. D. van der Meijden MSc orthopedagoog Park Lyceum Schooljaar 2013-2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Wat is dyslexie?... 4 4. Dyslexieverklaring...

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Het Rhedens

Dyslexieprotocol. Het Rhedens Dyslexieprotocol Het Rhedens september 2012 INHOUD Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DYSLEXIE... 4 Definitie van dyslexie... 4 Kenmerken van dyslectische kinderen... 4 DYSLEXIEBELEID VAN DE SCHOOL... 5 Signalering

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Nehalennia versie 24022014

Protocol Dyslexie Nehalennia versie 24022014 Protocol Dyslexie Nehalennia versie 24022014 versie DFE140910 Afspraken en aanbevelingen ten behoeve van dyslectische leerlingen Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Coornhert Lyceum Haarlem. 14 juni 2012

Dyslexieprotocol. Coornhert Lyceum Haarlem. 14 juni 2012 Dyslexieprotocol Coornhert Lyceum Haarlem 14 juni 2012 Opgesteld door de taalbeleidcommissie: Simone van den Berg, Emoh Coester, Anne Ferrari, Jetty Grootscholten, Marie-Pauline Rooijers, Piet Spee en

Nadere informatie

Dyslexieprotocol CSG Liudger 2012-2013. K.J. Kieneker, MSc., Orthopedagoog/ Ontwikkelingspsycholoog. Dyslexieprotocol CSG Liudger December 2012 1

Dyslexieprotocol CSG Liudger 2012-2013. K.J. Kieneker, MSc., Orthopedagoog/ Ontwikkelingspsycholoog. Dyslexieprotocol CSG Liudger December 2012 1 Dyslexieprotocol CSG Liudger 2012-2013 K.J. Kieneker, MSc., Orthopedagoog/ Ontwikkelingspsycholoog Dyslexieprotocol CSG Liudger December 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Definiëring...

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Contactpersoon OSG Schoonoord 2 /

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vestigingsprotocol Dyslexie. Helicon VMBO Groen Nijmegen september 2013

Vestigingsprotocol Dyslexie. Helicon VMBO Groen Nijmegen september 2013 Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Groen Nijmegen september 2013 1 Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Groen Nijmegen Voorwoord Helicon VMBO Groen gaat uit van de definitie zoals deze door Stichting

Nadere informatie

De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland.

De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland. 1 e editie 2011 De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland. 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Wat is dyslexie 6

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Inhoud REGIUS COLLEGE SCHAGEN... 3 1. DE ONDERSTEUNING OP HET REGIUS COLLEGE... 3 1.1 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Leerlingen op het SLC melden zich op een school die betrokkenheid en geborgenheid uit wil stralen. Hiervoor heeft de school een zorgsysteem dat in deze notitie wordt

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie