Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012"

Transcriptie

1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober

2 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om dyslexie bij leerlingen zo vroeg mogelijk in de brugklas op te sporen en deze leerlingen te faciliteren tijdens hun hele schoolloopbaan tot en met hun eindexamen. We baseren ons bij dit beleid op het voorbeeld-protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs. Hierin wordt in grote lijnen uiteengezet hoe dyslectische leerlingen in de brugklas gesignaleerd worden, hoe met de dyslectische leerlingen omgegaan wordt en welke faciliteiten aan deze leerlingen verleend kunnen worden tijdens hun schoolloopbaan en het eindexamen. 1. Signalering: dyslexiescreening In de eerste maanden van het schooljaar vindt in alle brugklassen de dyslexiescreening plaats. Deze screening wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van het landelijke Protocol Dyslexie VO. Deze screening omvat de volgende onderdelen: Het zinnendictee het wonderlijke weer (10 zinnen) Een stilleestoets (3 minuten) Een handgeschreven samenvatting van bovengenoemde stillees toets Eventueel Brus 1 minuut woorden leestoets. 2. Dyslexieonderzoek 2.1 Informatieverzameling Uit de screening komt een aantal leerlingen naar voren, bij wie sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Voor we deze leerlingen aanmelden voor verder onderzoek proberen we nog extra informatie te krijgen door: Bestudering van het aanwezige leerlingdossier Bestudering van het formulier dat door de basisschool is ingevuld over de leervorderingen van de leerling op de basisschool. Indien nodig wordt aanvullende informatie verkregen door: Een (telefoon)gesprek met (een van de) ouders 2.2 Dyslexieonderzoek Op basis van alle verzamelde informatie wordt een selectie gemaakt van leerlingen die in aanmerking komen voor verder psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de ouders/verzorgers. Het psychologisch onderzoek: wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende GZ psycholoog; wordt onder schooltijd afgenomen; 2

3 vindt plaats op school; duurt ongeveer 2 x 2 ½ uur; is voor rekening van de ouders. De ouders en de leerling krijgen te horen of er sprake is van dyslexie. Indien dit het geval is, ontvangt de leerling een dyslexieverklaring. De psychologische test heeft een geldigheid van 2 jaar. De dyslexie verklaring blijft altijd geldig en kan ook gebruikt worden bij een vervolgstudie. Een kopie van de dyslexieverklaring gaat in het leerlingdossier in Magister. 2.3 Gesprekken met leerlingen (en ouders) over dyslexie Na de uitslag van het psychologische onderzoek worden alle nieuwe dyslectische leerlingen in groepjes of individueel uitgenodigd voor een gesprek. Ook met de ouders wordt contact opgenomen. In het gesprek met de leerling komt een aantal zaken aan de orde, zoals: - Wat is dyslexie? - Wat heb je er in het verleden al van gemerkt? - Heb je al extra hulp gehad op de basisschool voor lezen en/of spelling? - Hoe kan dyslexie op de middelbare school voor jou problemen opleveren? - Wat zou je zelf kunnen doen om eventuele moeilijkheden als gevolg van dyslexie zoveel mogelijk te beperken. - Uitleg van het bestaande dyslexiebeleid op het GRC. 2.4 Namen van de leerlingen op de dyslexielijst De namen van de nieuwe dyslectische leerlingen worden op de dyslexielijst geplaatst. Vanaf dat moment worden de docenten geacht te weten dat deze leerlingen dyslectisch zijn. De docenten moeten in de klas, bij proefwerken en overhoringen rekening houden met de dyslexie van de leerlingen in overeenstemming met het vastgestelde dyslexiebeleid op school. 3. Leerlingen die al op de basisschool zijn getest op dyslexie In toenemende mate wordt dyslexie bij een leerling al op de basisschool gesignaleerd. Steeds vaker komen leerlingen in de brugklas met een dyslexieverklaring. In dat geval vindt de volgende procedure plaats. 3.1 Geldige dyslexieverklaring of geldig psychologisch onderzoeksverslag. Allereerst moet er een kopie van de dyslexieverklaring op school aanwezig zijn in het leerlingdossier. Een kopie van het psychologische onderzoeksverslag is ook wenselijk. Indien er geen dyslexieverklaring afgegeven is door de psycholoog, moet het verslag van het dyslexieonderzoek wél op school aanwezig zijn in het leerlingdossier. 3

4 Een geldig psychologisch onderzoek moet voldoen aan de criteria, zoals die zijn gedefinieerd door de Stichting Dyslexie Nederland: De test moet zijn afgenomen door een erkende GZ psycholoog De test moet de volgende onderdelen bevatten: - Een onderkennende diagnose - Een verklarende diagnose - Een handelingsgerichte diagnose De conclusie dat er bij de desbetreffende leerling sprake is van dyslexie. 3.2 Contact met ouders Als de dyslexieverklaring in orde is wordt er (meestal telefonisch) contact opgenomen met de ouders. In dit gesprek kunnen een aantal zaken aan de orde komen: - Wanneer deden zich de eerste problemen zich voor op het gebied van het lezen en de spelling? - Heeft de leerling al eerder extra hulp en begeleiding (remedial teaching) gehad? Waarvoor? Hoelang? Met welk resultaat? - Waar moet de school in het bijzonder op letten bij deze leerling? - Hebben zich nog bijzondere omstandigheden voorgedaan met betrekking tot de dyslexie, die belangrijk zijn om te weten? In dat gesprek krijgen de ouders een uitleg over het dyslexiebeleid op school. 3.3 Contact met de leerlingen In aansluiting op het gesprek met de ouders worden alle nieuwe dyslectische leerlingen in groepjes of individueel uitgenodigd voor een gesprek(zie 2.4) en worden de namen van deze leerlingen op de dyslexielijst geplaatst. 4. Dyslexielijst De dyslexielijst bevat de namen van alle dyslectische leerlingen van de school. Zodra de lijst met namen van nieuwe dyslectische brugklasleerlingen bekend is, wordt de eerste dyslexielijst gepubliceerd op het intranet. Een volgende aangepaste dyslexielijst verschijnt nadat de dyslexiescreening achter de rug is (meestal in december). Tijdens het schooljaar wordt de lijst ook bijgehouden, in het geval dat er nieuwe dyslectische leerlingen bijkomen of van school gaan. Elke verandering in de dyslexielijst wordt bekend gemaakt aan de docenten. 5. Dyslexiebeleid op het Gerrit Rietveld College Uitgangspunten van ons dyslexiebeleid zijn: Elke docent moeten weten welke leerlingen in zijn of haar klas dyslectisch zijn. De docenten weten hoe ze met deze leerlingen om moeten gaan in overeenstemming met het bestaande dyslexiebeleid op het GRC. 4

5 Ten aanzien van de omgang met dyslectische leerlingen zijn de volgende richtlijnen geformuleerd: 5.1 Vergroting van proefwerken De leerlingen krijgen alle toetsen in lettertype 14. Indien de leerling het prettiger vindt om met een vergroting te werken, dan wordt dat voor de leerling geregeld. 5.2 Extra tijd In de onderbouw krijgen de leerlingen een aangepaste toets, zodat zij voldoende tijd hebben om de toets te kunnen maken. In de bovenbouw krijgen leerlingen tijdens de PTA-week extra tijd (10 minuten per toetsuur). 5.3 Mondelinge beurten Waar mogelijk en waar nodig geeft de docent aan de dyslectisch leerlingen de mogelijkheid om onvoldoende proefwerken en schriftelijke overhoringen mondeling in te halen, mits de onvoldoende veroorzaakt wordt door de dyslexie. Het zal iedereen duidelijk zijn dat hier niet onbeperkt gebruik gemaakt van kan worden. 5.4 Soepeler rekenen van spellingfouten. De docenten worden gewezen op de wenselijkheid om bij de beoordeling van de proefwerken zoveel mogelijk rekening te houden met de problematiek van de dyslectische leerling en waar mogelijk soepeler om te gaan met spellingfouten die door de dyslexie worden veroorzaakt. Dit ter beoordeling door de docent (wanneer is een spellingfout het gevolg van dyslexie en wanneer van slordigheid, niet kennen of niet goed toepassen van de spellingregels?) 5.5 Beoordeel op vakinhoudelijke kennis. In het geval van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc. wordt de docenten gevraagd om de leerlingen zoveel mogelijk op zijn of haar vakinhoudelijke kennis te beoordelen en spellingfouten zo min mogelijk mee te rekenen. 5.6 Mondelinge leesbeurten beperken. Wij adviseren de docenten om mondelinge leesbeurten bij dyslectische leerlingen zoveel mogelijk te beperken. De meeste dyslectische leerlingen hebben veel moeite met het hardop lezen van teksten, vooral als ze onverwachts een beurt krijgen. Zonodig kan aan de leerling de mogelijkheid gegeven worden om de leesbeurt van de voren (thuis) voor te bereiden. 5

6 5.7 Proefwerkweek Alle dyslectische leerlingen in de onderbouw hebben het recht om tijdens de proefwerkweek 10 minuten langer aan hun proefwerken te werken. Alle dyslectische brugklasleerlingen worden dan, indien mogelijk, bij elkaar gezet in één lokaal. Het voordeel hiervan is dat de dyslectische leerlingen in alle rust langer aan hun proefwerken kunnen werken. Bovendien gaat het langer werken niet ten koste van de pauze tussen de twee proefwerken in. 5.8 Sinds een aantal jaar maken steeds meer leerlingen gebruik van software als Kurzweil. De leerling dient dan zelf deze software aan te schaffen en in bezit te zijn van een USB-stick. Er bestaat op school een protocol voor het gebruik van Kurzweil. Leerlingen mogen van Kurzweil gebruik maken tijdens de lessen en tijdens toetsen, maar wel binnen de mogelijkheden én grenzen van de schoolorganisatie. Dit ter beoordeling van de afdelingsleider. In leerjaar 1 t/m 3 gebruikt de leerling zijn eigen laptop, in de bovenbouw inclusief examenjaren wordt voor de toetsen een schoollaptop ingezet. 5.9 Dyslectische leerlingen en leerlingen met andere leerproblemen (conclusie op basis van een testrapport van een orthopedagoog) krijgen in de klassen 1 en 2 voor toetsen geen cijfer lager dan een 3. Deze ondergrens geldt alleen voor de vakken waarin de leerlingen van onze school examen kunnen doen. De regel vervalt wanneer de desbetreffende leerling gefraudeerd heeft, niets inlevert, of aantoonbaar het huiswerk niet heeft gedaan. Dit ter beoordeling van de docent. 6. Verzoek verlening vrijstelling Frans / Duits aan dyslectici. 6.1 Leerjaar 3mavo Aan het einde van 2mavo kiezen alle leerlingen voor of Frans of Duits in leerjaar 3. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de tweede moderne vreemde taal in 3mavo moet de leerling in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring. Voordat een dergelijke dispensatie kan worden verleend, moet de leerling in 2mavo een voorlopige sectorkeuze gedaan hebben, begeleid vanuit het LOB-traject. Bij het al of niet verlenen van dispensatie in 3mavo wordt gekeken naar de volgende aspecten : - Hoeveel tijd is de leerling gemiddeld kwijt aan het betreffende vak? - Hoe is de studiehouding van de leerling voor het betreffende vak? - Wat zijn de gemiddelde resultaten voor het betreffende vak? Deze aspecten worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond: - Wat is het beeld van de hele onderbouw op deze aspecten? 6

7 - In hoeverre brengt het verder volgen van het betreffende vak het behalen van de overgangsnorm naar uiteindelijk 4 mavo in gevaar? 6.2 Leerjaar 3havo/vwo 3Havo / Vwo is het eerste leerjaar waarin voor het eerst de mogelijkheid kan worden onderzocht om dyslectici vrijstelling te verlenen voor het volgen van Frans of Duits. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de leerling in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring. Voordat dispensatie kan worden verleend, moet duidelijk zijn welke voorlopige keuze de leerling maakt voor 4havo of vwo. Dit houdt in dat het besluit over verlening van vrijstelling pas in behandeling wordt genomen na de voorlopige pakketkeuze (ca. februari). Voor 3havo geldt dat, rekening houdend met art.6.3, eventueel in een eerder stadium van dit leerjaar dispensatie overwogen kan worden. Bij het al of niet verlenen van dispensatie wordt gekeken naar de volgende aspecten : - Hoeveel tijd is de leerling gemiddeld kwijt aan het betreffende vak? - Hoe is de studiehouding van de leerling voor het betreffende vak? - Wat zijn de gemiddelde resultaten voor het betreffende vak? Deze aspecten worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond: - Wat is het beeld van de hele onderbouw op deze aspecten? - In hoeverre brengt het verder volgen van het betreffende vak het behalen van de overgangsnorm naar het volgende leerjaar in gevaar? Procedure en tijdpad : - Aanvraag van vrijstelling is alleen mogelijk na de Kerstvakantie via de mentor. - De aanvraag wordt in behandeling genomen na de voorlopige pakketkeuze c.q. na rapport-3 (respectievelijk ca. februari en april). - De aanvraag wordt besproken door de vakdocent, de mentor en de afdelingsleider. Zij nemen, eventueel gehoord de overige docenten, een besluit dat kan inhouden honorering / uitstel / afwijzen van het verzoek. - Dit besluit wordt z.s.m. aan leerling en ouders meegedeeld door de mentor. - Bij honorering werkt de leerling tijdens de uitvallende uren aan vervangende studielasturen voor andere vakken volgens een met de mentor opgesteld en door hem/haar gemonitord weekplan (zgn. vervangend onderwijs) 6.3 Vrijstelling in 456vwo Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van het recht op vrijstelling voor Frans of Duits in en vanaf 4vwo. In plaats van dit vak kiezen zij in hun pakket een vervangend vak uit het vrije deel. Dit in overeenstemming met het gestelde in artikel 26 e lid 5 7

8 van het inrichtingsbesluit van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Er is geen beoordelingsprocedure nodig. 6.4 Bovenbouw havo Bij de profielkeuze is het in de bovenbouw havo mogelijk om een vakkencombinatie zonder Frans en Duits te kiezen. In het profiel C&M is wel een tweede vreemde taal naast Engels verplicht. Indien de leerling het profiel C&M met Frans/Duits als tweede vreemde taal kiest, houdt dit in dat de leerling alle vaardigheden moet beheersen voor het eindexamen. Hiervoor kan geen dispensatie worden verleend. 7. Eindexamen 7.1 Leerlingen die in het bezit zijn van een geldige dyslexieverklaring kunnen ook tijdens hun eindexamen gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals: Vergroting van de examens Kurzweil Daisy speler 7.2 De school meldt voor het examen aan de Inspecteur aan welke leerlingen welke faciliteiten worden verleend. Wel wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat: Een geldige dyslexieverklaring of een geldig psychologische onderzoeksrapport in het leerlingdossier aanwezig is. De gevraagde faciliteiten ook vermeld staan in de dyslexieverklaring of in het dyslexierapport. De leerling van de aangevraagde faciliteiten gebruik heeft gemaakt tijdens zijn/haar schoolloopbaan. 7.3 De regels met betrekking tot de eindexamens veranderen echter voortdurend. Leerlingen en ouders worden vóór het examen door de examencoördinator over de geldende regels voor dat betreffende examenjaar schriftelijk geïnformeerd. 8

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Leerlingen op het SLC melden zich op een school die betrokkenheid en geborgenheid uit wil stralen. Hiervoor heeft de school een zorgsysteem dat in deze notitie wordt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

Helder. Regulier, en dan anders

Helder. Regulier, en dan anders Helder Regulier, en dan anders 2015/2016 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van... 6 3 Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8. Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 4205AK Gorinchem Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Inhoud REGIUS COLLEGE SCHAGEN... 3 1. DE ONDERSTEUNING OP HET REGIUS COLLEGE... 3 1.1 Basisondersteuning...

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Algemeen 2 Visie 2 1. Organisatie 3 1.1 Het Mentoraat 3 1.2 Het Zorgteam 3 1.2.1 Samenstelling Zorgteam 3 1.3 Samenstelling Stuurgroep BPS 4

Algemeen 2 Visie 2 1. Organisatie 3 1.1 Het Mentoraat 3 1.2 Het Zorgteam 3 1.2.1 Samenstelling Zorgteam 3 1.3 Samenstelling Stuurgroep BPS 4 Inhoudsopgave Algemeen 2 Visie 2 1. Organisatie 3 1.1 Het Mentoraat 3 1.2 Het Zorgteam 3 1.2.1 Samenstelling Zorgteam 3 1.3 Samenstelling Stuurgroep BPS 4 De Onderzoeken 5 2.1 Dyslexie 5 2.2 Faalangst

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Uitgevoerd door het Masterplan Dyslexie in opdracht van het ministerie van OCW Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege. zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.nl brinnummer 02QT Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het

Nadere informatie

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 december 2013 1 Inhoud 1 Inleiding en Visie op leerlingbegeleiding...3 2 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Eerste Lijn...6 3 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Tweede

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2012-2015

Ondersteuningsplan 2012-2015 Ondersteuningsplan 2012-2015 BS de Klokkenberg Juni 2012 Inhoud: Ondersteuningsplan BS de Klokkenberg Pagina 1 1. Inleiding; BS de Klokkenberg is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen. De school

Nadere informatie