2 Welke zijn de in voormeld KB bedoelde personeelsleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Welke zijn de in voormeld KB bedoelde personeelsleden"

Transcriptie

1 FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-1053/P het contentieux en de statuten Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie INTERN 1050 BRUSSEL Klassering Tel. : Bladzijde 1/10 Fax : Bijlage(n) 0 Kenmerk PC J:\dps-1053-P_N.doc Geadresseerde(n) Alle directies en entiteiten van de federale politie Alle zones van de lokale politie Kopie: CDC/Referentiële documentatie VCLP Onderwerp Structurele detacheringen - Statutaire en geldelijke gevolgen Financiering Betreft : Personeelsleden gedetacheerd krachtens artikel 96 WGP en de daaraan gelijkgestelde gevallen Referentie(s) 1. WGP Art 96 en 96bis (STS ST2) 2. KB van RPPol (STS ST6) 3. KB van (STS ST24) 4. KB van (B.S. van ) Dossierbeheerder CP Ronny GOUDSMEDT, Tel Inleiding 1.1 Het koninklijk besluit van (Ref. 4) strekt er in het bijzonder toe om de structurele detacheringen (van lange duur) van bepaalde personeelsleden van de politiediensten te regelen. 1.2 Het personeelslid dat volgens de nadere regels van deze nota wordt gedetacheerd, blijft evenwel lid van, naar gelang van het geval, de zone van oorsprong of de federale politie. 2 Welke zijn de in voormeld KB bedoelde personeelsleden 2.1 De leden van de lokale politie die krachtens artikel 96 WGP gedetacheerd zijn naar één van de directies van de federale politie (diensten waarvan de bevoegdheden een weerslag hebben op de werking van de lokale politie), om er een leidinggevende (Bijl 1 van Ref. 4) of een andere functie uit te oefenen. 2.2 De op statutair vlak gelijkgestelde gevallen : de personeelsleden van de lokale politie die zijn gedetacheerd naar : het secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP); de Arrondissementele Informatiekruispunten (AIK); de Communicatie- en Informatiecentra (CIC).

2 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 2/ De personeelsleden van de lokale of de federale politie die zijn gedetacheerd: als verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneur van het administratief arrondissement BRUSSEL-HOOFDSTAD; als verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs; naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; naar een erkende of ingerichte politieschool om er een kaderfunctie/een functie van opleider uit te oefenen (onder meer krachtens het K.B. in Ref. 3). 3 Aanwijzing/hernieuwing/beëindiging van de detachering en administratieve rechtspositie van de gedetacheerden 3.1 De personeelsleden waarvan sprake in punt 2.1, zijnde de detacheringen bedoeld in art. 96 WGP Aanwijzing A Aard van de functies a) leidinggevende functies : de functies bedoeld in bijlage 1 van Ref. 4; b) andere functies, te bepalen door de Minister van Binnenlandse Zaken, na advies van de commissaris-generaal en van de vaste commissie van de lokale politie. B Voorwaarden a) beantwoorden aan het door de commissaris-generaal bepaalde profiel; b) geen periodieke evaluatie met eindvermelding onvoldoende hebben opgelopen in de loop van de vijf jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de vacante betrekking; c) zich in dienstactiviteit bevinden. C Procedure a) Publicatie van de oproep tot kandidaatstelling (met vermelding van de duur van de detachering) door DPM en meededeling aan de vaste commissie van de lokale politie. b) Kandidaatstelling : per aangetekende brief verstuurd aan DPM; door middel van een brief aan de hiërarchische meerdere overhandigd tegen ontvangstbewijs die die onverwijld verstuurt aan DPM; door middel van een brief rechtstreeks aan DPM overhandigd tegen ontvangstbewijs. Met als bijlage : -) een curriculum vitae met vermelding van de titels en verdiensten; -) een bondige uiteenzetting van de bekwaamheden waarover men meent te beschikken; -) de motivering van de interesse voor de uitoefening van de vacante betrekking;

3 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 3/10 -) een document van de korpschef waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden bedoeld in punt B.b) en c) en waaruit blijkt dat men, in voorkomend geval, beantwoordt aan de objectieve voorwaarden van het profiel bedoeld in punt B. a); -) het onvoorwaardelijk akkoord met betrekking tot de kandidaatstelling van, naar gelang van het geval, de burgemeester of het politiecollege. c) Onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen door een selectiecommissie bestaande uit (en bijgestaan door een secretaris aangewezen door de voorzitter) : 1 de commissaris-generaal of, naar gelang van het geval, de bevoegde directeur-generaal of zijn afgevaardigde, voorzitter; 2 een officier van de betrokken directie of dienst, aangewezen door de voorzitter; 3 een afgevaardigde van de vaste commissie van de lokale politie, aangewezen door haar voorzitter. Diezelfde commissie : hoort vervolgens de kandidaten die in aanmerking komen; d) Aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken. beslist over hun geschiktheid (waarna zij twee lijsten opstelt van respectievelijk de geschikt en de ongeschikt bevonden kandidaten); rangschikt de geschikt bevonden kandidaten, deelt die rangschikking mee aan de Minister van Binnenlandse Zaken en wint het advies in van de adviesraad van burgemeesters. e) Duur : vijf jaar voor de leidinggevende functies bedoeld in bijlage 1 van Ref. 4; minimum drie jaar en maximum vijf jaar voor de andere functies. f) Uitstel aanwijzing : indien de dienstbehoeften zulks vereisen kan de gemeente- of de politieraad van de politiezone waartoe de gedetacheerde behoort, beslissen dat de detachering wordt uitgesteld tot op de datum dat in de vervanging is voorzien, zonder dat deze termijn vier maanden, vanaf de datum van de aanwijzingsbeslissing door de Minister van Binnenlandse Zaken, mag overschrijden Hernieuwing en beëindiging A Hernieuwing De Minister van Binnenlandse Zaken kan de detachering éénmaal hernieuwen op voorstel van, naar gelang van het geval, de commissaris-generaal of de bevoegde directeur-generaal en dit voor de ter zake voorziene termijnen van de initiële aanwijzing (cfr , c, e)). B Beëindiging a) van rechtswege : op vraag van de gedetacheerde (opzegtermijn van twee maanden vanaf de aanvraag); indien de laatste tweejaarlijkse evaluatie de eindvermelding onvoldoende draagt; na het verstrijken van de, in voorkomend geval, verlengde aanwijzingstermijn; b) op beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken (in welke gevallen een opzeggingstermijn ad hoc wordt bepaald) :

4 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 4/10 indien in hoofde van de gedetacheerde zwaarwichtige tekortkomingen werden vastgesteld (na verhoor van de gedetacheerde en na advies van de vaste commissie van de lokale politie en op voorstel van, naar gelang van het geval, de commissaris-generaal of de bevoegde directeurgeneraal); wegens zwaarwichtige dienstnoodwendigheden in het korps van de lokale politie (na gemotiveerde aanvraag daartoe door de betrokken burgemeester of het politiecollege). C Overgangsbepaling Indien de termijn van de in artikel 96 WGP bedoelde detacheringen die reeds vóór de datum van inwerkingtreding van het in Ref. 4 vermelde besluit van 26 maart 2005 plaatsvonden, niet uitdrukkelijk is bepaald, kan die na gezamenlijk akkoord tussen de partijen worden vastgesteld, zonder evenwel 31 december 2006 te kunnen overschrijden. In voorkomend geval kunnen zij éénmaal worden verlengd voor een termijn van drie, vier of vijf jaar Administratieve rechtspositie A Algemene bepalingen De gemeente- of politieraad van de politiezone waartoe de gedetacheerde behoort, beslist, op advies van de korpschef, of de betrekking waarvan de gedetacheerde titularis is vacant wordt verklaard. Het personeelslid wiens detachering is beëindigd, herneemt zijn betrekking in het korps van de lokale politie of wordt er, in voorkomend geval en zonodig in overtal, herplaatst in een gelijkaardig ambt. Behoudens de hierna in punt B vermelde afwijkende bepalingen, blijft het gedetacheerde personeelslid onderworpen aan zijn rechtspositie. De korpschef waakt erover dat het personeelslid op de plaats van detachering of op zijn woonplaats tijdig, eventueel bij uittreksel, alle dienstige documentatie ontvangt. Het persoonlijk dossier van het gedetacheerde personeelslid wordt verder bijgehouden door de dienst van oorsprong. Eventuele documenten die in het persoonlijk dossier moeten worden opgenomen, worden daartoe dan ook steeds door de dienst van detachering aan de dienst van oorsprong bezorgd. In geval van ziekteverlof bezorgt het gedetacheerde personeelslid het origineel van het administratief luik van het medisch attest aan de dienst van oorsprong, met het oog op de aanrekening ervan op het ziektecontingent, alsmede een kopij ervan aan de dienst van detachering. B Afwijkende bepalingen a) arbeidstijdorganisatie Voor de berekening van de arbeidsduur wordt de plaats van detachering beschouwd als de gewone plaats van het werk. b) evaluatie Ter zake wordt de gedetacheerde beschouwd als een personeelslid van de betrokken directie of dienst van de federale politie. De regelgeving betreffende de evaluatie bedoeld in deel VII, titel I, RPPol, is voor het overige van overeenkomstige toepassing op de gedetacheerden. c) verloven Voor de toepassing van de verloven (deel VIII RPPol) is voor de gedetacheerde, de bevoegde overheid bedoeld in artikel VIII.I.1, 1, RPPol, de commissaris-generaal of de door deze aangewezen overheid. Een verlof kan maximaal worden toegestaan voor de resterende duur van de detachering. De gedetacheerden in de in bijlage 1 van Ref. 4 bedoelde functies zijn uitgesloten van de volgende verlofstelsels :

5 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 5/10 het verlof voor opdracht van algemeen belang (art. VIII.XIII.1 RPPol); de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden (art. VIII.XIV.1 RPPol); het verlof voor loopbaanonderbreking (art. VIII.XV.1 en 2 RPPol), met uitzondering van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, de loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen en de loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid; de vrijwillige vierdagenweek (art. VIII.XVI.1 RPPol); de halftijdse vervroegde uittreding (art. VIII.XVIII.1 RPPol). d) tuchtstatuut Op grond van artikel 21 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (STS/ST30) worden de lichte tuchtstraffen opgelegd door de tuchtoverheden van de plaats van detachering. De zware tuchtstraffen worden opgelegd door de hogere tuchtoverheid van de dienst van oorsprong, op vraag van de dienst waarbij het betrokken personeelslid is gedetacheerd. 3.2 De personeelsleden bedoeld in punt 2.2 (gelijkgestelde structurele detacheringen) Aanwijzing/hernieuwing/beëindiging De in de punten en voorziene regelgeving geldt niet voor de in punt 2.2 bedoelde gelijkgestelde gevallen. De beslissing tot aanwijzing en beëindiging van de detachering wordt, tenzij de bijzondere bepalingen die op hen van toepassing zijn anders bepalen, genomen door : de Minister van Binnenlandse Zaken of de door hem aangewezen overheid voor de personeelsleden van de federale politie; de burgemeester of het politiecollege, op advies van de korpschef, voor de personeelsleden van de lokale politie. Gelet op het feit dat het KB geen bijzondere regels voorziet voor de duur en de wijze van beëindiging van gelijkgestelde structurele detacheringen, kunnen de betrokken overheden (van oorsprong en van bestemming) te dien einde afspraken maken. Onder voorbehoud van afwijkende wettelijke of reglementaire teksten dienaangaande (wat het geval is voor de LO's bij de gouverneurs) en van eventuele afspraken ter zake, zijn de gelijkgestelde structurele detacheringen van onbepaalde duur Administratieve rechtspositie Punt is ter zake van overeenkomstige toepassing met uitzondering van hetgeen hierna volgt : a) arbeidstijdorganisatie Voor de personeelsleden die deeltijds zijn gedetacheerd worden zowel de plaats van detachering als het korps van oorsprong beschouwd als de gewone plaats van het werk. De verplaatsingen tussen die verschillende gewone plaatsen van het werk zijn dienstverplaatsingen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de arbeidsduur. b) evaluatie

6 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 6/10 Voor de hierna volgende personeelsleden is de ter zake bevoegde overheid van het korps van oorsprong bevoegd, rekening houdend met de adviezen van de ter zake bevoegde overheid van de plaats van detachering: de personeelsleden van de lokale politie die gedetacheerd zijn naar het secretariaat van de vaste commissie van de lokale politie; de personeelsleden van de federale politie of van de lokale politie die gedetacheerd zijn als verbindingsambtenaar bij de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel- Hoofdstad; de personeelsleden van de federale politie of van de lokale politie die gedetacheerd zijn als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneurs; de personeelsleden van de federale politie of van de lokale politie die structureel gedetacheerd zijn naar een erkende of ingerichte politieschool; de personeelsleden van de federale politie of van de lokale politie die gedetacheerd zijn naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ook voor de personeelsleden die deeltijds zijn gedetacheerd is de ter zake bevoegde overheid van het korps van oorsprong bevoegd, rekening houdend met de adviezen van de ter zake bevoegde overheid van de plaats van detachering. c) verloven Voor de personeelsleden die deeltijds zijn gedetacheerd is de ter zake bevoegde overheid van het korps van oorsprong bevoegd doch rekening houdend met de behoeften van de ter zake bevoegde overheid van de plaats van detachering. d) tuchtstatuut Voor de toepassing van het tuchtstatuut wordt, indien het personeelslid gedetacheerd is naar een dienst waar geen tuchtoverheid voorzien is in de zin van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, deze rol vervuld door de tuchtoverheid van het korps of de dienst van oorsprong, in voorkomend geval gevat door de functionele meerdere van het gedetacheerde personeelslid of het hoofd van de dienst waarbij het is gedetacheerd. Voor de personeelsleden die deeltijds zijn gedetacheerd is in alle gevallen de ter zake bevoegde overheid van het korps van oorsprong bevoegd doch rekening houdend met de voorstellen van de ter zake bevoegde overheid van de plaats van detachering. 4 Geldelijke gevolgen met betrekking tot voormelde detacheringen 4.1 Voorafgaande bemerkingen Alle bedragen die verschuldigd zijn aan de door deze nota bedoelde personeelsleden worden betaald door de werkgever van het korps van oorsprong overeenkomstig de nadere regels van hun statuut Aan de werkgever zullen eventueel, overeenkomstig de vastgestelde nadere regels, de uitgekeerde bedragen worden terugbetaald Bovenop hun wedde, toelagen of vergoedingen die hen gewoonlijk verschuldigd zijn, krijgen de personeelsleden eventuele bijzondere toelagen en/of vergoedingen die betrekking hebben op hun structurele detachering. 4.2 Eventueel verschuldigde toelagen gedurende de structurele detachering

7 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 7/ Opmerking De regels van het RPPol betreffende de toekenning, de beëindiging (eerste van de maand die volgt of de eerste) of de schorsing van het recht (regels van 30 dagen) zijn van toepassing voor de bepaling van het recht Toelagen die gelinkt zijn aan de uitoefening van een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest a b c Het personeelslid dat structureel gedetacheerd is in een betrekking gesitueerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geniet de toelage bedoeld in artikel XI.III.28bis RPPol. Het personeelslid geniet onmiddellijk bij zijn aanwijzing in de betrekking de toelage (geen wachttermijn vooraleer hij die toelage kan genieten). De reeds verworven aanwezigheidstermijn van het personeelslid dat op het ogenblik van zijn aanwijzing reeds de toelage geniet, wordt niet onderbroken ingevolge zijn detachering, wat betekent dat zijn anciënniteit dus nog verder wordt opgebouwd. d. De reeds verworven aanwezigheidstermijn (ononderbroken) van de huidig gedetacheerde personeelsleden wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van deze toelage Tweetaligheidstoelage a b c Het personeelslid dat een brevet (SELOR) betreffende de kennis van een tweede landstaal kan voorleggen (niveau naargelang de graad) en dat aangewezen is in één van de diensten die zijn opgesomd in bijlage 2 van Ref. 4 of overeenkomstig de bepalingen van artikel XI.8 UBPol, kan de tweetaligheidstoelage genieten volgens de nadere regels van artikel XI.III.31 RPPol. Het bedrag van de toelage wordt bepaald door het niveau van de kennis en het kader van het personeelslid (bijlage 8 van RPPol). Het personeelslid kan echter voor de kennis van eenzelfde taal geen twee toelagen genieten Iedere toelage die gelinkt is aan de betrekking waarin het personeelslid is gedetacheerd (bv. toelage voor opleider). 4.3 Eventueel verschuldigde vergoedingen Maaltijdvergoedingen a b c Op voorwaarde dat de prestaties zijn geleverd op de plaats van de structurele detachering, kan het personeelslid aanspraak maken op de betaling van een maaltijdvergoeding waarvan het bedrag is vastgesteld in tabel 2 van bijlage 9 (maaltijdvergoeding klein bedrag) voor zover de prestaties de volledige periode van de maaltijd (artikel XI.18 UBPol) omvatten. Het enkele feit prestaties te leveren gedurende een voormiddag opent niet het recht op een vergoeding voor het middagmaal. Het personeelslid kan geen aanspraak maken op een vergoeding indien het een gratis maaltijd geniet of volgens een andere procedure recht heeft op een vergoeding (dienstreis zie infra 4.3.3) Trajectkosten voor de verplaatsing naar de plaats van de dagelijkse detachering. a Indien het personeelslid verklaart zijn privé-voertuig dagelijks werkelijk te gebruiken om zich te begeven naar de plaats van detachering of het gebruikte tussenstation, geniet het, in de plaats van de tegemoetkoming bedoeld in artikel XI.V.1 RPPol, een maandelijks forfaitaire vergoeding gelijk aan het bedrag van een maandelijks treinabonnement 2e klasse voor het trajet tussen de woonplaats en de plaats van detachering.

8 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 8/10 b Indien het personeelslid gebruik maakt van een middel van openbaar vervoer (MIVB, TEC, DE LIJN, NMBS), heeft het, behalve in geval van een directe tussenkomst in de transportkosten door de werkgever, recht op de terugbetaling van de eventuele toeslag in 2e klasse (20 of 12 %) die het effectief betaald heeft om zijn abonnement te verkrijgen. Opmerking Indien het personeelslid gewoonlijk een transportmogelijkheid geniet (gratis via TEC of DE LIJN) of een kaart vrij vervoer (MIVB), kan het niet een andere tussenkomst voor dit transporttype doen gelden Dienstreis met vertrek vanuit de plaats van de structurele detachering a Indien het personeelslid een dienstverplaatsing aflegt, dan wordt de plaats van detachering geacht de gewone plaats van het werk van het gedetacheerde personeelslid te zijn. Hiermee zal rekening worden gehouden voor de bepaling van de eventuele rechten verbonden aan de dienstverplaatsing. De verplaatsingskosten zullen gerechtvaardigd worden op voorlegging van de vervoersbewijzen (zie echter bovenstaande opmerking b); indien er gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk voertuig, dan geldt de vergoeding overeenkomstig artikel XI.IV.106 RPPol; deze wordt evenwel beperkt tot de kilometers die het traject woonplaats plaats van detachering overschrijden. 4.4 Geldelijke gevolgen met betrekking tot de functionele toelagen en vergoedingen verschuldigd in de zone of dienst van oorsprong. De eventuele functionele toelagen bedoeld in de artikelen: - XI.III.12 : functietoelagen; - XI.III.17 : toelage voor opleider; - XI.III.31 : tweetaligheidstoelage kennis van een tweede landstaal; - XI.III.32 : tweetaligheidstoelage kennis van een andere taal, alsook de eventuele functionele vergoedingen bedoeld in de artikelen : - XI.IV.3 : forfaitaire vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten maandelijks bedrag; - XI.IV.7 : vergoeding voor het onderhoud van een politiehond, houden op verschuldigd te zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de aanvang van de detachering. Indien die datum samenvalt met de eerste van de maand, vervalt het recht onmiddellijk. Indien de functionele toelage (eveneens) gelinkt is aan de betrekking van detachering, (zie pt. 4.2), dan zal het recht uiteraard niet worden geschorst. De eventuele rechten op de bijkomende toelage bedoeld in artikel XII.XI.21 RPPol, en op de compenserende toelage bedoeld in artikel XII.XI.23 RPPol en toegekend bij toepassing van artikel XII.XI.24 RPPol, worden geschorst gedurende de periode tijdens dewelke het personeelslid is gedetacheerd, behalve indien het gedetacheerd wordt naar een dienst die deel uitmaakt van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie. 5 De tenlasteneming van de geldelijke elementen betreffende het personeelslid 5.1 De federale politie neemt de kost van de detacheringen bedoeld in artikel 96 WGP alsook deze naar de CIC voor haar rekening, met name :

9 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 9/ de wedde met - de eventuele weddebijslagen - toelagen - vergoedingen en - andere tegemoetkomingen die betaald worden met de wedde - de patronale bijdragen die verschuldigd zijn aan het personeelslid vanaf de eerste van de maand waarin de detachering aanvangt en eindigt de eerste van de maand in de loop waarvan de detachering eindigt; de toelagen, vergoedingen en andere tegemoetkomingen die los van de wedde toegekend worden (supra 5.1.1) vanaf de eerste dag van de detachering en voor de duur van de detachering, voor zover zij gelinkt zijn aan de detachering ; het vakantiegeld en de eindejaarstoelage in verhouding tot de duur van de detachering ten aanzien van de referentieperiode bedoeld in de reglementeringen betreffende voormelde toelagen Komen niet in aanmerking voor een eventuele terugbetaling: - de vakbondspremies; - de kledijpunten Alle bedragen worden betaald door de werkgever van het personeelslid, t.t.z. de zone. De vastgestelde bezoldigingen zullen driemaandelijks worden teruggevorderd van de federale politie (DGP/DPG PC), met het oog op de terugbetaling ervan. 5.2 De bezoldiging van de personeelsleden die zijn gedetacheerd naar de VCLP, als verbindingsofficier bij de gouverneur van het administratief arrondissment Brussel-Hoofdstad of naar de FOD Binnenlandse Zaken wordt op dezelfde wijze terugbetaald. De driemaandelijkse aanvraag wordt bij de Minister van Binnenlandse Zaken ingediend. 5.3 Dit geldt tevens voor de verbindingsofficieren bij de provinciegouverneurs (aanvraag tot terugbetaling bij de provinciale administratie). 5.4 Wat betreft de personeelsleden die zijn gedetacheerd naar de politiescholen (kaderpersoneel/opleider), wordt de financiering geregeld door reglementaire teksten ad hoc (inzonderheid Ref. 3) en zoniet door overeenkomsten gesloten tussen de betrokken partijen (politieschool en de federale - lokale politie, werkgever van de gedetacheerde). 5.5 De bezoldiging van de personeelsleden van de lokale politie die zijn gedetacheerd naar de AIK s (behalve de officier die de lokale politie vertegenwoordigt) wordt niet terugbetaald aan het korps van oorsprong. Niettemin wordt, overeenkomstig het engagement van de federale overheid, 50% van de maaltijd en trajectvergoedingen bedoeld in pt terugbetaald door de federale politie. De vastgestelde bezoldigingen zullen driemaandelijks worden teruggevorderd van de federale politie (DGP/DPG PC), met het oog op de terugbetaling ervan. 6 Slotbemerkingen 6.1 De structurele detacheringen werden tot op heden geregeld door overeenkomsten. Alle overeenkomsten die werden gesloten na en die betrekking hebben op structurele detacheringen, vervallen. Dit werd trouwens gepreciseerd in die overeenkomsten; het K.B. treedt immers in de plaats van de overeenkomsten. De rechtspositie van de betrokken personeelsleden wordt dus voortaan geregeld door het K.B. «96» (ref. 4).

10 DGP/DPS-1053/P1053/P INTERN 10/ Vanuit een streven naar coherentie, wordt er voorgesteld om in alle andere gevallen van structurele detacheringen (oude overeenkomsten) de bestaande overeenkomsten aan te passen en om de statutaire bepalingen te vervangen door een eenvoudige verwijzing naar het K.B in Ref De aanwijzingen in het raam van de structurele detacheringen en de daaraan gelijkgestelde gevallen, zullen voortaan gepubliceerd worden in het personeelsbulletin. Alain DUCHATELET Directeur-generaal ----->>><<<-----

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie.

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene Directie Personeel Directie van het Beleid, het Beheer en de Ontwikkeling Uitgiftenummer DGP/DPGPC2006511871893 Dienst Beheer Uitgiftedatum 25102006 Classificatie

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr 010510 DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr 010510 DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE Federale Politie Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer Directie van de mobiliteit en Uitgiftenummer DGS/DSP/Coord Mob en Det-16672 het personeelsbeheer Uitgiftedatum 04-05-2010 DGS/DSP Classificatiegraad

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave

Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Versie DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel

Versie DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE/Centrex Wegverkeer

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE/Centrex Wegverkeer Federale Politie Algemene Directie van het Middelenbeheer en de informatie Directie van het Personeel Uitgiftenummer DRP-DPP-2015/37425 Dienst Loopbaanbeheer Uitgiftedatum 04-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave Versie van 10-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde Versie 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvoering van het federale

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel Versie 19-05-2017 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie van 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.7 : Functietoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Begunstigden 3 Bedragen 4 Toekennen van een functietoelage

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Jaarlijks vakantieverlof (art. VIII.III.1 Wettelijke en reglementaire feestdagen (art. VIII.III.12 Omstandigheidsverloven

Nadere informatie

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008.

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/P-2008/3437 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 25-01-2008 het contentieux en de

Nadere informatie

Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel

Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Kosten en vergoedingen 2.1 Voorafgaandelijke

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel Versie 13-09-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2

Nadere informatie

Alle entiteiten van de Federale politie Alle zones van de Lokale politie

Alle entiteiten van de Federale politie Alle zones van de Lokale politie FEDERALE POLITIE PERMANENTE NOTA Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2014/7941/A Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 28-02-2014 het contentieux en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED FEDERALE POLITIE Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2009/27875/A Directie van de juridische dienst Uitgiftedatum 3 JULI 2009 het contentieux en de statuten Fritz

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/444 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 27-04-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

Procedure lokale politie: Toelagen en vergoedingen: De vereiste stavingstukken

Procedure lokale politie: Toelagen en vergoedingen: De vereiste stavingstukken 24/12/2014 Procedure lokale politie: Toelagen en vergoedingen: De vereiste stavingstukken Overzicht Inleiding De basiswedde van een personeelslid kan worden aangevuld door middel van verschillende toelagen

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3 FEDERALE POLITIE TIJDELIJKE NOTA Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSR 2008 0876 N Uitgiftedatum 01082008 Directie van de rekrutering en van de selectie Classificatie

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.9 : Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 1.1 Bedragen 2 Procedure voor

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 Toestand op 01-04-2001 1.1 Het personeelslid opteert voor het statuut

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

VCLP DPF DPEF DMFS DPI/Call center CDC/Referentiële documentatie

VCLP DPF DPEF DMFS DPI/Call center CDC/Referentiële documentatie FEDERALE POLITIE PERMANENTE NOTA Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2006/11226/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 13 maart 2006 Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

Informeert politie. Over dienstverplaatsingen en de vergoedingen voor maaltijdkosten

Informeert politie. Over dienstverplaatsingen en de vergoedingen voor maaltijdkosten Informeert politie Over dienstverplaatsingen en de vergoedingen voor maaltijdkosten Definitie en voorwaarden Vergoeding voor maaltijdkosten Het begrip «mess» of «huishouding» Referenties Koninklijk besluit

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

1 Wettelijke en reglementaire grondslagen

1 Wettelijke en reglementaire grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.8 : Toelage van opleider Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Bedrag 2 Procedure voor het

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het gebruik van het openbaar vervoer 2.1 Algemeen 2.2 Principe

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2

Nadere informatie

Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden

Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden Proces nr: Versie 16-09-2009 Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden Referenties: 1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

Onderwerp Mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie Procedures en statutaire gevolgen. ADV Emmanuelle de LEU de CECIL

Onderwerp Mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie Procedures en statutaire gevolgen. ADV Emmanuelle de LEU de CECIL Federale Politie Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Directie van de mobiliteit en Uitgiftenummer DGS/DSP/C-2011/22746 het loopbaanbeheer Uitgiftedatum 09-06-2011 Dienst Ontwikkeling dgs.dsp.dev-hr@police.be

Nadere informatie

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van het Personeel Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftenummer DPR/DPRS/2006479N DPR Uitgiftedatum 20032006 Classificatiegraad PUBLIEK Fritz

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 mei 2010 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 47 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering

Fritz Toussaintstraat 47 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-258/A-03 het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 15.01.2003 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatiegraad

Nadere informatie

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Versie van 06-03-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel

Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel Versie 11-02-2016 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het gebruik van het openbaar vervoer 2.1 Algemeen 2.2 Principe

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Page 1 of 6 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef 2 2 gearchiveerde Inhoudstafel uitvoeringbesluiten versies Franstalige Einde versie Raad van State

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van ) houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van ) houdende algemene regeling inzake reiskosten. Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van 2.2.1965) houdende algemene regeling inzake reiskosten. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE TEKSTEN 1. M.B. van 28.1.1970 (B.S. van 14.2.1970) 2. M.B. van

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. ~rotocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. ~rotocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST ~rotocol nr. 157.442 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 14 NOVEMBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie