Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen

2 Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van de opstart van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied bij de gemeente Drimmelen een voorzet te doen aan de gemeente Drimmelen, hoe er vanuit de agrarische sector naar de buitengebieden binnen de gemeente Drimmelen gekeken wordt en hoe aan de agrarische sector in het komende bestemmingsplan de beste ontwikkelingsmogelijkheden kan worden gegeven. De gemeente Drimmelen bestaat voor het grootste deel uit cultuurgrond wat in agrarisch gebruik is, wat ook al is aangegeven in het vorig jaar gepresenteerde marktonderzoek: Beeldbepalende sector in ontwikkeling. Ruimtelijk is de agrarische sector beeldbepalend voor de gemeente Drimmelen en dat zou ook zo moeten blijven. In dit marktonderzoek hebben wij als ZLTO-afdeling ook al aangegeven (vanaf blz. 63) wat vanuit de ZLTO bezien de uitgangspunten in een bestemmingsplan voor de land- en tuinbouw zou moeten zijn. De voorzet die de afdeling in de onderstaande visie doet is grotendeels ook in overeenstemming met de beleidsvisie van de buurgemeente Geertruidenberg die onlangs de Nota van Uitgangspunten heeft besproken in de klankbordgroep. Zonering gebieden: Wij hebben het buitengebied van de gemeente Drimmelen in navolging van de gemeente Geertruidenberg opgedeeld in 6 gebieden (zones): (zie ook de zoneringskaart) 1. Agrarisch produktiegebied 2. Agrarisch gebied /landschapsontwikkelingszone 3. Agrarisch gebied/recreatief uitloopgebied 4. Kernrandzone 5. Boomteeltgebied 6. Bestaand kassen gebied en nieuw te ontwikkelen kassengebied 1. Agrarisch produktiegebied Hoofdfunctie; agrarisch Beleidsrichting; behoud primaire agrarische productie, met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector en geen belemmering door niet-agrarische functies In deze zone zien wij de grondgebonden landbouw als hoofdfunctie. Dit betekent dat de inrichting van het gebied is en blijft afgestemd op de agrarische randvoorwaarden. Nietagrarische functies kunnen de agrarische sector beperken en zullen derhalve geweerd moeten worden. Het huidige agrarische gebruik moet ook in de toekomst mogelijk zijn. Dit betekent dat in ieder geval de bestaande agrarische bedrijven ontwikkelingsruimte moeten krijgen. Ook moet er onder voorwaarde ruimte gegeven worden voor nieuwe agrarische bedrijven. Nieuwvestiging van grondgebonden bedrijven moet binnen vrijwel de gehele gebiedsbestemming mogelijk zijn. De agrarische sector doet het goed in dit gebied. Het gebied, voornamelijk gelegen ten westen van de kernen in onze gemeente, kenmerkt zich door open landbouwgebied met hoofdzakelijk grote akkerbouw bedrijven en enkele veehouderij bedrijven, in het oosten tussen Made, Hooge Zwaluwe en Drimmelen zie je wat meer vermenging van primaire agrarische sectoren, in deze zone komt verbrede landbouw weinig voor omdat het gebied zich er een stuk minder voor leent. Mocht er echter toch sprake zijn van bedrijfsbeëindiging dan kunnen er mogelijkheden geboden worden voor hergebruik, passend binnen het agrarische landschap. Buitengebied gebonden functies zoals agrarisch verwante bedrijven en agrarisch technische hulpbedrijven kunnen goed in deze zone worden toegelaten.

3 Daarnaast zouden aanverwante agrarische activiteiten zoals verkoop aan huis van op het eigen bedrijf geproduceerde producten en gewassen wel moeten worden toegestaan, maar activiteiten als zorg en verblijf horen meer in de kernrandzones en recreatief uitloopgebied thuis. Hergebruik ten behoeve van wonen (al dan niet met een aan huis gebonden beroep) moet onder voorwaarden ook mogelijk zijn. 2. Agrarisch gebied/landschapsontwikkelingszone Hoofdfunctie; agrarisch Beleidsrichting: behoud agrarische productiefunctie met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector en versterking van de landschapswaarden Deze zone is grotendeels in de RNLE (regionale natuur- en landschapseenheden) gelegen. In het Gat van de Ham ligt de RNLE-landschapsdeel, waaronder landbouwgronden en bedrijven vallen die op zichzelf genomen geen bijzonder (potentiële) natuurwaarden bezitten, maar tot een regionale natuur- en landschapseenheid worden gerekend vanwege hun ligging ten opzichte van belangrijke bos- en natuurgebieden en landbouwgronden met bijzondere natuurwaarden binnen een RNLE. Daarnaast vallen onder deze zone de natte natuurparels Binnenpolder van Terheijden en Zonzeel. Deze zone kenmerkt zich ook door een menging van primair agrarische sectoren, maar met meer aandacht voor landschapswaarden. De openheid in deze gebieden moet behouden blijven waarbij weinig nieuwe bebouwing moet worden toegestaan. Bestaande agrarische bedrijven moeten wel de mogelijkheid hebben uit te breidne en een gezonde bedrijfsvoering moet gegarandeerd worden. Daarnaast worden aan het buitengebied gebonden extensieve toeristische-recreatieveculturele ontwikkelingen wenselijk geacht, zoals de ontwikkeling van wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden en minicampings. 3. Agrarisch gebied/recreatief uitloopgebied Hoofdfunctie: agrarisch+recreatie Beleidsrichting: behoud agrarische productiefunctie en ontwikkeling recreatieve waarden en landschap In deze gebieden kunnen er diverse opgaven komen voor met name de intensieve recreatieve functies, in combinatie met het behoud van waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie. Dit volgt ook weer op de directe nabijheid van stad en dorpen waarbij behoefte is aan recreatie, wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen en vanwege de afnemende economische draagkracht van de primair agrarische sector dicht bij de stad. Reeds bestaande recreatieve voorzieningen kunnen verder worden ontwikkeld of uitgebreid en het ontwikkelen van geheel nieuwe recreatieve en maatschappelijke- en/of zorgfuncties gestimuleerd worden. Daarnaast is deze zone goed geschikt voor maneges, vanwege hun karakter en publieks- en verkeersaantrekkende werking. Andere vormen van paardenhouderij kunnen qua verschijningsvormen onder de agrarische bestemming worden geschaard en zijn dus mogelijk in het gehele buitengebied, de agrarische bestemming kan dan worden verruimd door de doelomschrijvingen aan te vullen met specifieke activiteiten. Uitgangspunt zal moeten blijven dat de agrarische functie als drager van het landschap haar hoofdfunctie behoudt. Naast recreatieve functies kunnen ook aan het buitengebied gebonden functies die een link hebben met de groene ruimte. Ook passen binnen dit landschap woonfuncties, het is noodzakelijk om voor de bestaande agrarische bedrijven in deze zone ruime mogelijkheden te creëren voor hergebruik in de vorm van andere functies binnen de groene ruimte.

4 4. Kernrandzones De zonering van deze gebieden laten we over aan de gemeente, deze zone is dan ook niet ingetekend op de zoneringskaart. Wel vragen wij in deze zone aandacht voor het gebruik van de ruimte voor ruimte regeling, woningen in ruil voor sloop van agrarische opstallen en kassen en daarnaast zouden hier ook de zelfde mogelijkheden kunnen worden geboden voor intensieve recreatie als in het recreatief uitloopgebied. 5. Boomteeltgebied Hoofdfunctie: agrarisch Beleidsrichting: behoud agrarische productiefunctie en met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector en met name de boomteelt en geen belemmering door niet-agrarische functies Tussen Wagenberg en Terheijden liggen een aantal perspectiefvolle boomteeltbedrijven, in dit gebied heeft de boomteelt goede ontwikkelingskansen. Boomteelt zal in dit gebied dan ook gestimuleerd moeten worden met goede ontwikkelingsmogelijkheden en ruimere mogelijkheden moeten bieden ten aanzien van uitbreiding van kassen en teeltondersteunende voorzieningen voor de boomteelt. De grond in dit gebied is geschikt voor boomteelt: leemhoudende gronden en daarnaast is dit gebied vanuit het oogpunt van landschap (inclusief cultuurhistorie, archeologie een aardkundige waarden), natuur en waterhuishouding minder kwetsbaar. Deze visie past ook binnen het gebiedsplan Wijde Biesbosch. 6. Bestaand kassen gebied en nieuw te ontwikkelen kassengebied Hoofdfunctie: agrarisch Beleidsrichting: behoud agrarische productiefunctie en met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector en met name de glastuinbouw en ontwikkeling extensieve recreatie Dit gebied is in het gebiedsplan aangewezen als vestigingsgebied voor de glastuinbouw, echter is in dit gebied de maximale capaciteit behaald en om de ondernemers ontwikkelingsruimte te geven wordt voorgesteld om het gebied ten noorden van het vestigingsgebied te gebruiken als doorgroeigebied voor de bestaande glastuinbouw in de gemeente Drimmelen. Er is door de ondernemers in het gebied al voorgesteld om een koppeling te maken tussen de revitalisering van het bestaande gebied en de ontwikkeling van het uit te breiden gebied. Het gebied leent zich ervoor om water- en natuurdoelen goed in te passen. Daarbij kan een natuurvriendelijke waterloop worden gecreëerd die een verlenging is van de aan te leggen ecologische verbindingszone ten westen van de stad Oosterhout, deze waterlopen kunnen in combinatie met gewenste waterbergingspartijen worden aangelegd. Door en landschappelijke inpassing van glastuinbouw bedrijven in dit doorgroeigebied kan deze zone ook een goede combinatie vormen met extensieve recreatie, zoals fietspaden en wandelpaden. In het kader van zuinig energieverbruik en duurzaam ondernemen kan er onder andere een verdere koppeling gemaakt worden met de Amercentrale, zodat de restwarmte die vrijkomt in de centrale gebruikt kan worden in het nieuw te ontwikkelen glastuinbouw gebied en niet meer geloosd hoeft te worden op de Amer.

5 In het voorgaande stuk kon u onze visie lezen op het buitengebied van de gemeente Drimmelen. De ZLTO afdeling Drimmelen is een partij die de belangen behartigt van de agrariërs in de gemeente Drimmelen, het komende bestemmingsplan zal dan ook gaan gelden voor een groot deel van de mensen in het buitengebied waarvan wij de belangen behartigen en wij hopen dan ook van harte dat onze gebiedsvisie in de overweging en keuzes van het komende bestemmingsplan wordt meegenomen. Namens de ZLTO afdeling Drimmelen Peter van Oosterhout, portefeuillehouder RO en bestuurslid van de ZLTO afdeling Drimmelen

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR.

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR. Raadsvergadering 3 april 2003 Aan de Raad Agendapunt 10 Made, 27 maart 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Toelichting Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Bijlage 1 Lijst van gebruikte afkortingen AHS Agrarische hoofdstructuur AO Autonome ontwikkeling EHS Ecologische hoofdstructuur GHS Groene hoofdstructuur GS Gedeputeerde Staten HS Huidige situatie IKAW

Nadere informatie

Buitengebied in ontwikkeling Nieuwe kansen voor de revitalisering van het landelijk gebied van Brabant

Buitengebied in ontwikkeling Nieuwe kansen voor de revitalisering van het landelijk gebied van Brabant Buitengebied in ontwikkeling Nieuwe kansen voor de revitalisering van het landelijk gebied van Brabant Deze brochure beschrijft in hoofdlijnen het provinciale beleid zoals is vastgelegd in de beleidsnota

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Megastallen en kaders. Peter Broekmans Gemeente Cuijk

Megastallen en kaders. Peter Broekmans Gemeente Cuijk Megastallen en kaders Peter Broekmans Gemeente Cuijk Megastallen: ook een rol voor de gemeente? Ruimtelijke sturing bij ontwikkelingen in het buitengebied Vormgeven aan de ruimtelijke kwaliteit Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie Z.L.T.O. afdeling Drimmelen Voorstraat 18 4921 SJ Made Geacht college, Betreft: Reactie op aangepaste concept Nota van Uitgangspunten Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Verslagen Doelgroepgesprekken

BIJLAGE 1: Verslagen Doelgroepgesprekken BIJLAGE 1: Verslagen Doelgroepgesprekken Verslag van het gesprek met de doelgroep Natuur, landschap en cultuurhistorie, dinsdag 12 februari. Aawezigen doelgroepbijeenkomst Natuur, landschap en cultuurhistorie.

Nadere informatie

Structuurvisie ontwerp

Structuurvisie ontwerp Kaartenoverzicht Structuurvisie ontwerp Waalwijk 2025 onderscheidend meer verleiden Inhoud Typering 2013 Totaalkaart Typering 2013 Deelkaarten Typering 2013 Ondergrond Netwerken Wonen Werken Voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR... 7 3. BELEIDSKADER... 18 4. STREEFBEELD... 26 5. LANDBOUW... 35

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR... 7 3. BELEIDSKADER... 18 4. STREEFBEELD... 26 5. LANDBOUW... 35 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Plangebied van het nieuwe bestemmingsplan...3 1.3. Nota van Uitgangspunten...4 1.4. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening...5 1.5. Leeswijzer...5 2. RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot

Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot kaderstellende discussienota Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot gemeente Oirschot 3 juli 2007 projectnummer 62250 INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING 1 1.2 PLANGEBIED 1 1.3 DOEL VAN DE NOTA 2 1.4 LEESWIJZER

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013 Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied Lith 2013 26 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voortraject 2. Wat is een bestemmingsplan? 3. Inhoud van het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

BELEIDSKADER HERGEBRUIK VRIJGEKOMEN AGRARISCHE BEDRIJFSBEBOUWING IN HET BUITENGEBIED

BELEIDSKADER HERGEBRUIK VRIJGEKOMEN AGRARISCHE BEDRIJFSBEBOUWING IN HET BUITENGEBIED BELEIDSKADER HERGEBRUIK VRIJGEKOMEN AGRARISCHE BEDRIJFSBEBOUWING IN HET BUITENGEBIED 2 Begripsomschrijvingen Aan het buitengebied gebonden bedrijven: Bedrijven die door hun aard of activiteiten functioneel

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarde Ontwikkelingszone groen

Waarde Ontwikkelingszone groen Waarde Ontwikkelingszone groen Ja 1 Onderbouwing 1. De gronden zijn bestemd voor agrarisch met waarden natuur & landschap, waterstaat stroomvoerend regime en waarde - maasheggen. Het kappen van bos is

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

RUIMTE VOOR DYNAMIEK IN HOOFDLIJNEN

RUIMTE VOOR DYNAMIEK IN HOOFDLIJNEN RUIMTE VOOR DYNAMIEK ZIE OOK 2.5 EN BIJBEHORENDE BIJLAGE 1 VAN DE TOELICHTING BIJ HET ONTWERP BESTEMMIGNSPLAN DERDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I. Inleiding Het systeem van Ruimte voor dynamiek

Nadere informatie

... aan het buitengebied Samenvatting Beleidsnotitie Buitengebied. werkt

... aan het buitengebied Samenvatting Beleidsnotitie Buitengebied. werkt ... aan het buitengebied werkt Een bruikbaar informatiemiddel De gemeente heeft zich ingespannen om deze samenvatting zo te schrijven, dat hij voor iedereen snel leesbaar is. Daarmee is dit stuk een bruikbaar

Nadere informatie

moerdijk buitengebied ontwerpbestemmingsplan - toelichting procedure 10404.00 4 juni 2004 plannummer datum raad gedeputeerde staten beroep

moerdijk buitengebied ontwerpbestemmingsplan - toelichting procedure 10404.00 4 juni 2004 plannummer datum raad gedeputeerde staten beroep moerdijk buitengebied ontwerpbestemmingsplan - toelichting procedure plannummer datum raad gedeputeerde staten beroep 10404.00 4 juni 2004 opdrachtleider : drs A.Th.M. Hoedemaker toelichting Inhoud van

Nadere informatie

Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu

Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu Bijlage beschrijving modules gemeentelijk kwaliteitsmenu Gebiedseigen recreatie en toerisme (kleinschalig) Het LKM definieert gebiedseigen recreatie en toerisme als recreatieve en toeristische functies

Nadere informatie

Uitspraak /1/R3

Uitspraak /1/R3 Page 1 of 108 Uitspraak 201308141/1/R3 Datum van uitspraak: vrijdag 28 augustus 2015 Tegen: de raad van de gemeente Oirschot Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Presentatie Ruimtelijk Beleidskader BP Buitengebied Neerijnen

Presentatie Ruimtelijk Beleidskader BP Buitengebied Neerijnen Presentatie Ruimtelijk Beleidskader BP Buitengebied Neerijnen Ir. E. de Groot Croonen Adv. 073-52.33.900 Dhr. J. Janssen Neerijnen, 07-03-2013 Doel en opzet presentatie 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vraagstelling/Opgave

Nadere informatie

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15 KGO-beleid KGO-balansmodel Gemeente Haaksbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Versie 2, december 15 Aanleiding In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Beoordelingssystematiek niet-agrarische bedrijven en niet-agrarische nevenactiviteiten in het buitengebied van Deurne.

Beoordelingssystematiek niet-agrarische bedrijven en niet-agrarische nevenactiviteiten in het buitengebied van Deurne. . Beoordelingssystematiek niet-agrarische bedrijven en niet-agrarische nevenactiviteiten in het buitengebied van Deurne. Voorwoord. Tijdens de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling. Martijn Gerards Arjan van Dooren Arjan van der Hout

Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling. Martijn Gerards Arjan van Dooren Arjan van der Hout Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling Martijn Gerards Arjan van Dooren Arjan van der Hout Inhoud presentatie BIO Landerd Algemeen Wat is een Structuurvisie Provinciale beleidsnota buitengebied in

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

RETROSPECTIEF BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED OOST

RETROSPECTIEF BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED OOST RETROSPECTIEF BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED OOST locatie vigerende bestemmingsplann en Huidig gebruik splan buitengebied Oost Motivering bestemmingswijziging Specifiek Balsedreef 5/5a Horeca- Kinderboerderij/resta

Nadere informatie

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 15ini01295 concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 20 mei 2015 Inhoud 2 1 Inleiding Waarom een nieuw bestemmingsplan? In 2005 zijn de gemeenten Gendringen en Wisch gefuseerd tot

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE VOOR BEBOUWINGSCONCENTRATIES MILL EN SINT HUBERT GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT

GEBIEDSVISIE VOOR BEBOUWINGSCONCENTRATIES MILL EN SINT HUBERT GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT GEBIEDSVISIE VOOR BEBOUWINGSCONCENTRATIES MILL EN SINT HUBERT GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT Gemeente Mill en Sint Hubert Gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties projectgegevens: BEL03-MLH00002-01d Rosmalen,

Nadere informatie

Gemeente Baarle-Nassau Bestemmingsplan Buitengebied 2008

Gemeente Baarle-Nassau Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Gemeente Baarle-Nassau Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Toelichting Vastgesteld door de gemeenteraad op 16 juli 2009 Gemeente Baarle-Nassau Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Toelichting Versie : t20

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp)

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Structuurvisie Wat is het? Waarom doen we het (samen)? Waar staan we? Opbouw Wat is een structuurvisie (SV)? Hoofdlijnen

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

15ini01295. beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

15ini01295. beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 15ini01295 beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 20 mei 2015 vastgesteld: 25 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Beleidsuitgangspunten...6 2.1 Landbouw...6 2.2 Bestaande woningen...9 2.3

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

26 oktober 2015 Gemeenteraad van Drimmelen T.a.v. mevrouw P. Bastiaansen P /HAR Postbus AC MADE

26 oktober 2015 Gemeenteraad van Drimmelen T.a.v. mevrouw P. Bastiaansen P /HAR Postbus AC MADE Pouderoyen BV St. Stevenskerkhof 2 6511 VZ Nijmegen (T) 024 322 45 79 (F) 024 324 12 40 www.pouderoyen.nl info@pouderoyen.nl Datum Kenmerk 26 oktober 2015 Gemeenteraad van Drimmelen T.a.v. mevrouw P. Bastiaansen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: F.J.M. Stoffels Ambtelijke coördinatie: afdeling Grondgebied Steller: Jacques de Gruijter

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: F.J.M. Stoffels Ambtelijke coördinatie: afdeling Grondgebied Steller: Jacques de Gruijter Aan de Raad Made, 15 november 2005 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 29 november 2005 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 29 december 2005 Nummer raadsnota: Onderwerp: Kredietverlening

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 31 maart Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening. Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 31 maart Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening. Aan de Raad Nr: 2009-03- Schipluiden: 31 maart 2009 Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening Aan de Raad Inleiding In het cultuurhistorisch landschap van de gemeente Midden-Delfland is de melkveehouderij sterk

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

beroep tegen reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem Volgnr. 2011-054

beroep tegen reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem Volgnr. 2011-054 Onderwerp beroep tegen reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem Volgnr. 2011-054 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Linde Baars Afdeling Ruimte Datum voorstel 13 september

Nadere informatie

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel 1. Eindhovenseweg 39 Boxtel Ontwikkeling Realisatie van een bed&breakfast of kleinschalig motel, alsmede het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de vergunde situatie op het gebied van de bestaande

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTE WOUDRICHEM. Bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem

ONTWERP GEMEENTE WOUDRICHEM. Bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem 143-001 ONTWERP GEMEENTE WOUDRICHEM Bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem oktober 2010 GEMEENTE WOUDRICHEM Bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem Inhoud A. Toelichting, gedateerd oktober 2010 B. Regels,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten.

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 2.531.605,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 9 december

Nadere informatie

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen Bestemmingen algemeen Diverse benamingen Wettelijke verplichting 2011 Diverse benamingen De benaming van de bestemmingen, de volgorde en de opzet en deels de inhoud van de regels zijn afgestemd op de standaarden

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012 Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made Maart 2012 WELMERS BURG S T E D E N B O U W 2 Stedenbouwkundig plan Zandstraat - Made - maart 2012 Inleiding Zwaluwe Bouw is eigenaar van een perceel grond ten

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het landschap. Reglement 2016

Kwaliteitsverbetering van het landschap. Reglement 2016 Kwaliteitsverbetering van het landschap Reglement 2016 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Doel... 2 3. Juridisch kader... 2 3.1. Wet ruimtelijke ordening... 2 3.2. Provinciale verordening...

Nadere informatie

Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren

Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Raad Onderwerp: V20100394 Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Raadsvoorstel Inleiding: Op 26 juni 2008 is een verzoek ingediend door de familie Boll uit Doeveren om

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode Oedenrode Inleiding Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal

Nadere informatie

Buitengebied herziening 2011

Buitengebied herziening 2011 Buitengebied herziening 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Ligging en begrenzing 3 1.4 Beleidskader 4 1.5 Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Beleid 2.1 Nota Ruimte 5 2.2 Vertaling

Nadere informatie

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V20100394 Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Samenvatting: Inleiding: Op 26 juni 2008 is een verzoek ingediend door de familie Boll uit Doeveren om

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt

Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt *15-0020215* 15-0020215 ESO.00013329WDstrt Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt Beleidskeuzes sessie 1 (20 januari 2015): 1. Eerste beleidskeuze, paragraaf

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLATTELANDSONTWIKKELING

BELEIDSNOTITIE PLATTELANDSONTWIKKELING BELEIDSNOTITIE PLATTELANDSONTWIKKELING GEMEENTE AALTEN Aalten, november 2007 Vastgesteld door de Raad op 22 januari 2008 Beleidsnotitie Plattelandsontwikkeling, Gemeente Aalten - 1 - BELEIDSNOTITIE PLATTELANDSONTWIKKELING

Nadere informatie

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Bestemmingsplan Buitengebied Schinnen

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Bestemmingsplan Buitengebied Schinnen NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Bestemmingsplan Buitengebied Schinnen Inleiding De gemeente Schinnen moet om wettelijke redenen het bestemmingsplan Buitengebied op korte termijn herzien. Binnen een dergelijk plan

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

in het buitengebied van Winterswijk

in het buitengebied van Winterswijk Uitbreiding van nietagrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Winterswijk Status: Definitief Datum: oktober 2010 1 Inhoudsopgave Begrippenlijst...3 1. Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 Probleem-

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE HAAREN

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE HAAREN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE HAAREN Gemeente Haaren Bestemmingsplan Buitengebied Toelichting bijlagen Regels bijlage Plankaarten schaal 1:5.000 projectgegevens: TOE05-HAA00015-01A REG05-HAA00015-01A

Nadere informatie