Nr: Schipluiden: 31 maart Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening. Aan de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr: Schipluiden: 31 maart Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening. Aan de Raad"

Transcriptie

1 Nr: Schipluiden: 31 maart 2009 Onderwerp: Gebiedsvisie Geur en Geurverordening Aan de Raad Inleiding In het cultuurhistorisch landschap van de gemeente Midden-Delfland is de melkveehouderij sterk vertegenwoordigd. Veel van deze melkveehouderijbedrijven zijn gevestigd in karakteristieke lintbebouwingen en bebouwingsconcentraties. Aan de ene kant draagt dit bij aan het typerende van dit landschap, aan de andere kant worden deze melkveehouderijbedrijven belemmerd in hun verdere bedrijfsontwikkeling. Deze belemmering is vergroot toen de AMvB melkrundveehouderijen vervangen is door de AMvB Landbouw, die 6 december 2006 in werking is getreden. Door deze verandering van wetgeving zijn de regels voor de boeren strenger geworden. Zo is de minimale afstand tussen melkveehouderijbedrijven en woningen vergroot van 50 meter naar 100 meter. Sommige bedrijven die vroeger wel voldeden aan de regels, doen dat sinds 6 december 2006 niet meer. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) biedt de gemeente beleidsruimte voor het leveren van maatwerk, dat is afgestemd op de feitelijke milieuhygiënische situatie van een bedrijf en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in een gebied. Dit betekent dat de gemeente de mogelijkheid heeft om een kortere minimum vaste afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object, bijvoorbeeld een woning, te accepteren. Zo kan de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling uit de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 en het in voorbereiding zijnde Landschapsontwikkelingsplan beter mogelijk maken. Wat willen we bereiken? Wij willen het mogelijk maken om kortere geurafstanden tussen veehouderijen en gevoelige bestemmingen te accepteren om de door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen uit de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 en het in voorbereiding zijnde Landschapsontwikkelingsplan mogelijk te maken. Daarbij kunnen wij ongewenste belemmeringen voor melkveehouderijen, die door de wetswijziging van 6 december 2006 zijn ontstaan, wegnemen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij hebben een inventarisatie van bestaande en potentiële knelpunten gemaakt. Op basis van de gebiedsvisie, de huidige inzichten ten aanzien van het in ontwikkeling zijnde Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en deze inventarisatie, hebben wij een Gebiedsvisie Geur en een Geurverordening opgesteld. Nadat u heeft ingestemd met de Gebiedsvisie Geur en de Geurverordening heeft vastgesteld kunnen wij ontheffing verlenen van de geurafstanden van de Amvb Landbouw. 1

2 Samenvatting van de Gebiedsvisie Geur Om een geurverordening te kunnen vaststellen is het nodig om een Gebiedsvisie geur op te stellen. In deze gebiedsvisie wordt inzicht gegeven in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het Midden- Delfland gebied en de aanwezige knelpunten. De inventarisatie is gebaseerd op de bouwvlakken voor agrarische bedrijven in de nu geldende bestemmingsplannen. Er is dus rekening gehouden met de maximale bouwmogelijkheden en niet met de feitelijk ligging van agrarische gebouwen. Knelpunten De volgende locaties in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland doen zich knelpunten voor. In de lintbebouwing (Westgaag, Oostgaag, Gaagweg en Rijksstraatweg); In de bebouwingsconcentraties verspreid door het gebied; Rond de kern van Maasland. In Midden-Delfland zijn er 99 agrarische bedrijven. In 40 van de 99 gevallen is er een geurgevoelig object gelegen binnen de wettelijke afstand tot het bouwvlak. Voor meer informatie over de aard en ligging van de knelpunten verwijzen wij naar paragraaf 3.2 van de Gebiedsvisie Geur. Extensieve veehouderij De gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 en het in voorbereiding zijnde Landschapsplan Midden- Delfland voorziet in behoud van en in het bieden van ontwikkelingsperspectief aan de grondgebonden veehouderij in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. In de Gebiedsvisie geur wordt voor de extensieve veehouderij daarom het volgende uitgangspunt gehanteerd: - extensieve veehouderijen krijgen in het gehele buitengebied de maximale ontwikkelingsruimte. In het nabije verleden is de wetgeving ten aanzien van de minimale geurafstanden verscherpt. Ten aanzien van bovengenoemde knelpunten wordt opgemerkt dat de aangepaste wetgeving heeft geleid tot geurknelpunten, welke voorheen niet aanwezig waren. Wettelijke mogelijkheden: In de Wgv is het mogelijk om de minimale vaste afstand voor dieren zonder geuremissiefactor (extensieve veehouderijen) te halveren tot 50 en 25 m voor respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom. De wettelijke vaste afstand van 100 en 50 m voor respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom is vaak belemmerend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de extensieve veehouderij. Voorstel: Om extensieve veehouderijen ontwikkelingsruimte te kunnen blijven bieden in het buitengebied van Midden-Delfland, is het noodzakelijk dat de vaste afstanden worden gehalveerd tot respectievelijk 50 en 25 m voor binnen en buiten de bebouwde kom. Voor de bedrijven in de kernen en in de lintbebouwingen, welke in de Wgv onder de definitie bebouwde kom vallen, komen de afstanden tot een geurgevoelig object overeen met de afstanden uit het besluit melkrundveehouderij milieubeheer van voor de wetswijziging. Voormalige agrarische bedrijfswoningen In de gemeente worden meerdere voormalige agrarische bedrijfswoningen bewoond door particulieren. Dit vaak als gevolg van een veranderende bedrijfsvoering. Dit gebruik is in sommige gevallen in strijd met het bestemmingsplan. Deze voormalige agrarische bedrijfswoning worden vaak bewoond door de voormalige eigenaar (die het bedrijf verkocht), door mensen die geen werkzaamheden meer doen op het agrarisch bedrijf of door mensen die bewust in het buitengebied van Midden-Delfland komen wonen. Een optie is om de mensen eruit te zetten en de woning te slopen, maar dit is over het algemeen niet gewenst. Zeker niet in die gevallen dat de woning een beeldbepalend of monumentaal pand is. 2

3 Als deze woningen binnen de geurafstand van een melkveehouderij liggen, kunnen zij niet als burgerwoning worden bestemd. Ook kan een verandering naar burgerbestemming op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beperkingen opleggen aan de nabijgelegen melkveehouderij. Op die manier wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling onmogelijk. In de Gebiedsvisie Geur worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - voormalige agrarische bedrijfswoningen mogen ten opzichte van de situatie dat zij een agrarische bedrijfswoning waren, geen extra beperkingen opleggen aan intensieve en extensieve veehouderijbedrijven, waarvan de woning voorheen onderdeel uitmaakte, of aan andere omliggende intensieve en extensieve veehouderijbedrijven; - het wijzigen van de bestemming agrarische bedrijfswoning in burgerwoning moet mogelijk gemaakt worden. Wettelijke mogelijkheden: De Wgv biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om ten aanzien van voormalige agrarische bedrijfswoningen onbegrensd af te wijken van de landelijke normen. Dit geldt zowel voor de voormalige agrarische bedrijfswoningen ten opzichte van het voormalige agrarische bedrijf, waartoe deze behoorde als ten opzichte van omliggende agrarische bedrijven. Voorstel: Om veehouderijen de volledige ontwikkelingsruimte te kunnen bieden en om voormalige agrarische bedrijfswoningen te kunnen wijzigen in de bestemming Burgerwoning, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de mogelijkheid uit de Wgv om voormalige agrarische bedrijfswoningen geen enkel beschermingsregime te bieden ten opzichte van de voormalige inrichting waartoe deze behoort. Ten opzichte van omliggende agrarische bedrijven voorziet de Wgv in een beschermingsregime alsof het nog steeds een agrarische bedrijfswoning is. Neven- en vervolgfuncties Om de melkveehouderijen voor het Midden-Delfland gebied te behouden, wordt ingezet op het toestaan van nevenfuncties bij een agrarisch bedrijf, waaronder een voor een zorgfunctie of een recreatieve functie (bijvoorbeeld recreatiewoning) omgebouwde stal. Als deze functie in de toekomst door een verandering van bedrijfsvoering los komt te staan van het agrarische bedrijf, kan zich hetzelfde probleem voordoen als bij een voormalige agrarische bedrijfswoning. In de nieuwe situatie zou er sprake zijn van geurafstanden die de verdere ontwikkeling van het agrarische bedrijf kunnen belemmeren. Voor het opstellen van de Gebiedsvisie Geur wordt voor neven- en vervolgfuncties het volgende uitgangspunt gehanteerd: - het mogelijk maken van neven- en vervolgfuncties conform de gebiedsvisie Midden- Delfland 2025 en de startnotitie van het Landschapsontwikkelingsplan Midden-Delfland, zoals kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie; - voormalige nevenfuncties mogen ten opzichte van de situatie dat zij een nevenfunctie van een agrarisch bedrijf waren, geen extra beperkingen opleggen aan intensieve en extensieve veehouderijbedrijven, waarvan deze voorheen onderdeel uitmaakte, of aan andere omliggende intensieve en extensieve veehouderijbedrijven; Wettelijke mogelijkheden: Neven- en vervolgfuncties kunnen in sommige gevallen worden aangemerkt als geurgevoelig object. In bijlage 1 Begrippen van de Gebiedsvisie Geur wordt aangegeven wanneer er sprake is van een geurgevoelig object. Als een nieuwe nevenfunctie volgens de wet aangemerkt moet worden als geurgevoelig object, krijgt deze functie volgens de Wgv dezelfde bescherming als een agrarische bedrijfswoning. Geurgevoelige vervolgfuncties, die zijn gestart als nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf, krijgen volgens de Wgv dezelfde bescherming als voormalige agrarische bedrijfswoningen. De Wgv biedt voor vervolgfuncties gelijke mogelijkheden om van de wettelijke normen af te wijken als voor de voormalige agrarische bedrijfswoningen 3

4 Voorstel: Om te voorkomen dat vervolgfuncties, die zijn opgestart als agrarische nevenfunctie, na beëindiging van het agrarisch veehouderijbedrijf, belemmerend zijn voor andere veehouderijbedrijven, is het noodzakelijk dat deze vervolgfuncties een gelijke bescherming behouden als ten tijde dat deze onderdeel uitmaakten van een veehouderijbedrijf. Er wordt dan ook geadviseerd om gebruik te maken van de mogelijkheid uit de Wgv om geurgevoelige vervolgfuncties, ooit opgestart als een geurgevoelige agrarische nevenfunctie, geen enkel beschermingsregime te bieden ten opzichte van de voormalige inrichting waartoe deze behoorden. Ten opzichte van omliggende agrarische bedrijven voorziet de Wgv reeds in een beschermingsregime, alsof het nog steeds een agrarische nevenfunctie is. Voor geurgevoelige vervolgfuncties die niet voortkomen uit een agrarische nevenfunctie, is het wenselijk dat de afstanden tot een extensieve veehouderij van derden wordt gehalveerd. Wonen in het buitengebied De agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Midden-Delfland wordt afgewisseld met diverse woonlocaties in de bebouwingsconcentraties en lintbebouwingen die de gemeente Midden-Delfland rijk is. Deze agrarische bedrijvigheid bepaalt voor een groot deel de identiteit en het aantrekkelijke karakter van Midden-Delfland. Dit agrarische karakter is voor veel mensen de reden om bewust te kiezen in het buitengebied van Midden-Delfland te gaan wonen. Voor het opstellen van de Gebiedsvisie geur wordt voor wonen in het buitengebied het volgende uitgangspunt gehanteerd: - De functie wonen, past naadloos in het open agrarisch cultuurlandschap met zijn natuurgebieden. Hier is sprake van een uniek en zeldzaam product: een open, historisch cultuurlandschap, waar nog stilte en ruimte ervaren kan worden. Daarbij horen ook de ervaringen die horen bij de aanwezige melkveehouderijen. De bewoners van dit gebied ervaren dit als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Uit de inventarisatie van knelpunten blijkt dat er in de buurtschappen en bebouwingslinten, die al eeuwen oud zijn, woningen en agrarische bedrijven op korte afstand van elkaar zijn gelegen. Verspreid over het gehele buitengebied zijn er situaties, waar niet wordt voldaan aan de landelijke normen. Volgens de Wvg is hier sprake van een overbelaste situatie en een slechter woon- en leefklimaat. Indien een woning alleen kan worden uitgebreid met een ontheffing of herziening van het bestemmingsplan, dan is dit niet mogelijk, omdat een omliggende veehouderij dan verder wordt belemmerd in haar agrarische bedrijfsvoering. De bovengenoemde knelpunten zijn ontstaan door een verandering van wetgeving en niet door een verandering van het feitelijke woon- en leefklimaat. Voor het behoud van het cultuurlandschap, dat mede wordt bepaald door de verwevenheid van verschillende functies, is het niet wenselijk om het bestaande woon- en leefklimaat aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Voorstel: De vaste afstanden worden gehalveerd tot respectievelijk 50 en 25 meter voor binnen en buiten de bebouwde kom. De afstanden komen op die manier overeen met de afstanden, zoals deze golden voor de wetswijziging. Wat betekent de geurverordening in de praktijk? In de praktijk zal de geurverordening worden toegepast in een drietal situaties. Bij de toetsing van een vergunningaanvraag voor een agrarisch bedrijf, bij het beoordelen van een bouwaanvraag voor een geurgevoelige object of bij het beoordelen van een handhavingzaak. Agrarische bedrijven Het beoordelingskader uit de Wgv moet worden toegepast bij het verlenen van de milieuvergunning. Niet alle agrarische bedrijven hebben een milieuvergunning nodig. Een groot aantal agrarische bedrijven valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Het besluit bevat algemene regels voor onder andere melkveehouderijen, waaronder regels met betrekking tot geurhinder. 4

5 Als een bedrijf onder dit besluit valt is er geen milieuvergunning nodig en wordt er niet getoetst aan de geurverordening. Het bedrijf dient te voldoen aan de regels van het besluit. Een deel van de agrarische bedrijven valt onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer. Dit zijn onder andere de bedrijven die niet kunnen voldoen aan de normen uit het Besluit landbouw milieubeheer. Deze bedrijven dienen te beschikken over een milieuvergunning en worden getoetst aan de geurverordening. Ten behoeve van de toetsing geeft de geurverordening duidelijkheid over de gebiedsindeling en de bijbehorende normen en afstanden. Elke aanvraag van een agrarisch bedrijf voor een milieuvergunning is verschillend, omdat de diersoorten en de aantallen dieren per bedrijf verschillen. Daarom zal ook in de toekomst elke aanvraag individueel worden getoetst. In dit kader zal de aanvraag worden getoetst aan de normen en minimale afstanden uit de geurverordening. Bouwplannen voor kwetsbare bestemmingen Indirect heeft de Wgv ook gevolgen voor het inpassen van nieuwe geurgevoelige objecten en voor de ruimtelijke ordening. Er moet worden voorkomen dat een nieuw geurgevoelig object binnen de geldende geurafstanden van agrarisch bedrijven wordt gerealiseerd. Verder is van belang dat bestaande veehouderijen niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en dat ter plaatse van woningen en andere gevoelige functies een aanvaardbaar woon-/verblijfsklimaat wordt gegarandeerd. De toetsing aan de geldende geurafstanden is aan de orde bij de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten op basis van een bestemmingsplanherziening of bij een ontheffing van het bestemmingsplan. Handhavingzaken In het geval van een handhavingzaak dient het bevoegd gezag de mogelijkheden te onderzoeken om de situatie te legaliseren. Het kan voorkomen dat de mogelijkheden voor het legaliseren van een situatie mede worden bepaald door de geurnormen. In deze situaties geeft de geurverordening op een vergelijkbare wijze als bij de toetsing van een milieuvergunning duidelijkheid omtrent normen en minimale afstanden. Zienswijzen De geurverordening kan gevolgen hebben voor de toetsing van vergunningen voor agrarische bedrijven en geurgevoelige objecten, die zijn gelegen op het grondgebied van buurgemeenten. Het beleid is op basis van artikel 9 Wgv voorgelegd aan de buurgemeenten en de provincie. In diezelfde periode was het mogelijk voor geïnteresseerden om de stukken in te zien. Naar aanleiding van het vooroverleg is er één zienswijze ontvangen van de gemeente Westland. Samengevat luidt deze als volgt: 1. In de begeleidende brief geeft u aan dat het beleid uitsluitend betrekking heeft op melkrundveehouderijen en op industriële inrichtingen. In het beleid worden industriële inrichtingen niet genoemd. Wij gaan ervan uit dat het beleid uitsluitend is bedoeld voor agrarische bedrijven, die zijn gelegen binnen het gebied van de Gemeente Midden-Delfland. Antwoord: In de begeleidende brief is een woord weggevallen. De tekst had moeten zijn Het beleid heeft uitsluitend betrekking op melkrundveehouderijen en niet op industriële inrichtingen. Het beleid heeft uitsluitend betrekking op agrarische bedrijven, overigens kan het beleid ook gevolgen hebben voor melkrundveehouderijen, die gelegen zijn op het grondgebied van buurgemeenten en waarvan de geurcontour gedeeltelijk valt op het grondgebied van Midden-Delfland. 2. Op pagina 5 van het beleidsstuk wordt aangegeven dat in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland zich knelpunten voordoen in de lintbebouwing aan de Westgaag en de Oostgaag. Wij willen hieraan toevoegen dat in het verlengde van deze lintbebouwing aan de Gaagweg en verder aan de Rijksstraatweg ook knelpunten aanwezig zijn. Ook wordt aangegeven dat er knelpunten zijn rond de kern van Maasland. Niet duidelijk is waar deze knelpunten zijn. Het dient wellicht aanbeveling om de locaties minder expliciet te noemen. Antwoord: De tekst over knelpunten zal worden aangevuld met de door de gemeente Westland genoemde knelpunten. Ten aanzien van de knelpunten nabij de kern Maasland wordt verwezen naar de overzichtskaart. 5

6 3. Op pagina 10 en 12 is in de voetnoot aangegeven dat de geurgevoeligheid van een object aan de hand van de bestemming wordt bepaald in plaats van het feitelijk gebruik. Op basis van de begripsomschrijving van het begrip geurgevoelig object en de uitleg van infomil hierover gaat het, in het geval van een woning, wel degelijk om het feitelijk gebruik. Antwoord: Wij zijn het oneens met deze opmerking. Een gebouw moet niet alleen feitelijk voor wonen of verblijven zijn bedoeld, maar die functie moet ook juridisch-planologisch zijn toegestaan. De Stichting advisering bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening, de adviseur voor de Raad van State, stelt het volgende: "Een ander en opvallend aspect van de omschrijving van het begrip geurgevoelig object is dat blijkens de wetsgeschiedenis met de zinsnede bestemd voor gedoeld wordt op het bestemmingsplan. Als dat plan ter plaatse menselijk wonen of menselijk verblijf niet toelaat, is geen sprake van een geurgevoelig object in de zin van de Wgv. Een gebouw dat in strijd met het bestemmingsplan voor bewoning of verblijf wordt gebruikt, wordt derhalve door de Wgv niet beschermd tegen geurhinder. Dit is opvallend, omdat het een breuk vormt met hetgeen in de milieuregelgeving gebruikelijk is, te weten dat het feitelijk gebruik, ook als dat planologisch niet toelaatbaar is, bepalend is voor de vraag of er bescherming op grond van de milieuregelgeving dient te zijn." 4. Met dit beleid los je mogelijk een aantal belangrijke knelpunten op. Er zijn in Midden-Delfland situaties aanwezig, waarbij de afstand kleiner is dan de huidige minimale afstand. Van belang is dat deze knelpunten worden opgelost. Dit betekent sanering van het veehouderijbedrijf of sanering van de (burger)woning. Antwoord: Een van de doelen van het geurbeleid is om de knelpunten, die zijn ontstaan als gevolg van gewijzigde wetgeving, weg te nemen. Wij doen in dit kader geen uitspraken over knelpunten, waar niet kan worden voldaan aan de huidige minimale afstand. Deze knelpunten komen aan de orde bij het herzien van de bestemmingsplannen voor het buitengebied. 5. Tot slot hebben wij enkele tekstuele opmerkingen. Antwoord: Deze opmerkingen zijn in de tekst verwerkt. Resumerend stellen wij u voor 1) De gebiedsvisie geur vast te stellen. 2) De geurverordening vast te stellen. ADVIES van de raadscommissie Grondgebied d.d. 23 maart 2009 P.M. REACTIE van het college. P.M. Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, de secretaris, de burgemeester, P.T. Veenman A.J. Rodenburg 6

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Onderwerp Ontwerp verordening geurhinder en veehouderij Status Besluitvormend. Samenvatting De nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20090416/C01/RK Datum:

Nadere informatie

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016 ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 206 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. PM Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. De gemeenteraad van Wijchen 14 RZ 017 Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Wegelaar 7 Wijchen, 22 april 2014 Geachte leden van de raad, Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen.

Nadere informatie

Gemeente Giessenlanden

Gemeente Giessenlanden Gemeente Giessenlanden Gebiedsvisie geur extensieve veehouderijen gemeentelijk geurhinderbeleid identificatie projectnummer: planstatus datum: 814.13963.00 05-03-2009 opdrachtleider: drs. D.J. Verhaak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN

KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN KNELPUNTENANALYSE DE RONDE VENEN ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersonen: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20100894/D04/RK

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve ADVIESMEMO Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve Bestemd voor : Gemeente s-hertogenbosch, de heer B. Coppens Afkomstig van : mevrouw L. van Beek Datum : 31 mei 2016 Inleiding U heeft ons verzocht voor het plangebied

Nadere informatie

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden;

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden; Raadsbesluit *Z0065CCB6E3* Zaaknummer: Z.07781 Documentnummer: INT.04551 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 september 2016 Agendapunt.. De raad van de gemeente Strijen; Overwegende dat op het perceel Keizersdijk

Nadere informatie

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Opdrachtgever: H.G.J. Haerkens Urlingsestraat 11A 5441 XJ Oeffelt datum: 12 oktober 2010 opgesteld door: A.B. Verhage Specialist ROMB ZLTO Advies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen Lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen 1. Inleiding In deze nota wordt het lokale geurbeleid voor het grondgebied van De voormalige gemeente De Ronde Venen vastgelegd.

Nadere informatie

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling Betreft : Advies luchtkwaliteit bp agrarische enclave en Speuld Ermelo Locatie : Garderenseweg 135, De Beek 75 en Garderensweg 155 in Ermelo Bevoegd gezag: gemeente Ermelo Ons kenmerk : Z-15-00811 Uw kenmerk

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

2. Zienswijze ABAB namens dhr. G. Luijten, Midden Donk 8

2. Zienswijze ABAB namens dhr. G. Luijten, Midden Donk 8 1 Beantwoording zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 10 Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 27 augustus 2015 tot en met 7 oktober 2015 ter inzage gelegen. De bekendmaking is geplaatst

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 14-1-2014 Nummer voorstel: 2014/2 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Nota van toelichting ten aanzien van de verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oosterhout, inclusief toelichting.

Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oosterhout, inclusief toelichting. *BI.0140127* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 13 september 2016 Nummer raadsnota: BI.0140127 Onderwerp: Verordening geurhinder en veehouderij Portefeuillehouder: Willemsen Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Geurverordening gemeente Oostzaan Mr. ing. E. Houwertjes

Geurverordening gemeente Oostzaan Mr. ing. E. Houwertjes Geurverordening gemeente Oostzaan 2011 Mr. ing. E. Houwertjes Doel geurverordening Procedure: - Zorgvuldige voorbereiding door vragen zienswijzen - Geen bezwaar en beroep tegen verordening Geurverordening:

Nadere informatie

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax Memo aan : Mevrouw I. Boers, gemeente Wierden van : Catharina Verheij, Foppen Advies afschrift : De heer W. van der Ploeg, Kleissen en partners opdrachtgever : Gemeente Wierden onderwerp : Geuronderzoek

Nadere informatie

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel September 2014 In opdracht van: Uitgevoerd door: Kinderopvang "De Vrijbuiter" ZLTO Advies Familie van Goch ir. A.C.H.M. Commissaris Achterdijk 10 Adviseur

Nadere informatie

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Kadernota voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Gemeente Boekel Module plattelandswoning Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Gemeente Boekel Versie 2.3 module plattelandswoning

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

K7 I ADVIES. 14 mei 2014/1017 RAPPORT. TOETSING Geurhinder veehouderij. Locatie Achtersloot 180

K7 I ADVIES. 14 mei 2014/1017 RAPPORT. TOETSING Geurhinder veehouderij. Locatie Achtersloot 180 K7 I ADVIES 14 mei 2014/1017 RAPPORT TOETSING Geurhinder veehouderij Locatie Achtersloot 180 K7 advies Schoener 3625 8243 WR Lelystad tel. 0320-251685 email: contact@k7advies.nl internet: wvvw.k7advies.nl

Nadere informatie

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Uitleg van het begrip bebouwde kom (of aaneengesloten woonbebouwing ) zoals genoemd in de Wet milieubeheer (en bijbehorende algemene

Nadere informatie

Inventarisatiedocument Geurgebiedsvisie Alphen aan den Rijn 2015

Inventarisatiedocument Geurgebiedsvisie Alphen aan den Rijn 2015 Inventarisatiedocument Geurgebiedsvisie Alphen aan den Rijn 2015 Versienummer: Datum: Definitief ontwerp 26 augustus 2015 Productnummer A-2015-000847 Omschrijving Inventarisatiedocument Geurgebiedsvisie

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Maasdrief_ mrrnr. ^ C ^ U Dep: Raad van de gemeente Maasdriel Postbus 10000 5330 GA KERKDRIEL Kopie: 10 JULI 20ft awe^ngj^ Datum 9 juli 2014 Ons nummer 201311415/1/R2

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMB02 Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Inleiding De heer Douma uit Drunen heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend om zijn woning aan de

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning 1. Aanleiding Deze nota gaat over beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in één woning. De Osse standaardregels

Nadere informatie

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING Plangebied Nuland-Oost/Pelgrimsche Hoeve Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente s-hertogenbosch de heer B. (Bert-Jan) Coppens Documentnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren)

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren) Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening, wijziging 2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren) www.ruimtelijkeplannen.nl Identificatienummer: NL.IMRO.18590000WPBGB20170014 Bestemmingsplan Buitengebied, integrale

Nadere informatie

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg Concept Onderbouwing bouw loods met kantoor/tijdelijke woning H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg 15 oktober 2013 Opgesteld door: Ir. F.C.A. van den Tempel Tempel ADVIES Westelijke Parallelweg

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 GEMEENTE HAAKSBERGEN ZWOLLE, 28 AUGUSTUS 2008 MILCURA OVERHEIDSADVISERING B.V. HAAKSBE003VR BEREKENING GEUREMISSIE CONTOUREN BOONKWEG 21 datum 28 AUGUSTUS 2008

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-03 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Prof. mr. D.W. Bruil Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen december 2010 1 Probleemstelling Een agrarisch bedrijf in Maasdriel wenst een buitenschoolse opvang

Nadere informatie

ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bergeijk

ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bergeijk Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij vaste afstanden ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bergeijk Rapport en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar passende

Nadere informatie

Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16

Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16 Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16 Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon (0493) - 494888 fax (0493) 494850 gemeente@someren.nl www.someren.nl Oktober 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a Notitie 2011.092.01-1: Mogelijkheden veehouderijen aan de Mezenbergerweg te Elburg Berg en Terblijt, 6 september 2011 1. Inleiding Aan de Mezenbergerweg te Elburg zijn twee naburige veehouderijen gelegen.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen Colofon Dit rapport is opgesteld door InfoMil, in samenwerking met het Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm aan 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm in zorgboerderij INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014 RAPPORT 4 december 2014 Niets uit dit stuk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Verordening geurhinder en veehouderij De Fryske Marren 2016

Verordening geurhinder en veehouderij De Fryske Marren 2016 Verordening geurhinder en veehouderij De Fryske Marren 2016 De raad van de gemeente De Fryske Marren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2016; gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder

Nadere informatie

Beleidsnota plattelandswoningen

Beleidsnota plattelandswoningen Beleidsnota plattelandswoningen Titel: Beleidsnota plattelandswoningen Versie: 10 Datum: 26 februari 2015 Auteur(s): ir. S.F. (Stefan) Olschewsky Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is het probleem?...

Nadere informatie

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis.

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis. Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2005; gehoord

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Geurverordening. Artikel 4: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Geurverordening. Artikel 4: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. Geurverordening Verordening vastgesteld: 31 maart 2011 In werking getreden: 7 april 2011 Artikel 1: Begripsbepaling Dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden; Geurgevoelig

Nadere informatie

HEKKELMAN ADVDCATEN. b. in samenhang met het geheel of gedeeitelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en

HEKKELMAN ADVDCATEN. b. in samenhang met het geheel of gedeeitelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en Sc ADVDCATEN N D TAR I S S EN HEKKELMAN ADVDCATEN N.V. PRINS BERNHARDSTRAAT 1 Mts. Bruggink, de heer J.H.H. Bruggink en de heer P.J. Bruggink Ottershagenweg 3 7637 PT OUD OOTMARSUM IHOEK ORANJESINGEL 51)

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Wet plattelandswoning

Wet plattelandswoning Wet plattelandswoning Presentatie themabijeenkomst agrofood en gezonde leefomgeving Son en Breugel, 26 maart 2015 Aanleiding Illegale bewoning van agrarische bedrijfswoningen door derden, die niet aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Fluunseweg 14 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1957.01 Opdrachtgever: Familie J. Roemaat Datum: 21 december

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 24 september 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 24 september 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 24 september 2013 Referentie: Faxnummer: 088-888 66 60 Betreft: Beroep

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Voorstel: 1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van de vorm of het vergroten

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied

Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied Gemeente Veldhoven Mei 2013 1 1. Inleiding Het concept-ontwerp bestemmingsplan Kernrandgebied is op 9 januari 2013 in het kader van het vooroverleg ex artikel

Nadere informatie

IIII min in ui mil. nieuwkoop G13." 576. raadsvoorstel. Ruimtelijke Ontwikkeling à Grondbedrijf

IIII min in ui mil. nieuwkoop G13. 576. raadsvoorstel. Ruimtelijke Ontwikkeling à Grondbedrijf Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIII min in ui mil G13." 576 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder Q Veninga opgesteld door Registratienummer college besluit 13.23576 Ruimtelijke

Nadere informatie

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon Geuronderzoek opdrachtgever VOF Den Hartog Van Beek status Definitief Bandijk 33 datum 7 oktober 2014 6988 BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon 088 888 66 61 Lathum

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.00.01.13.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel 2 Herziening

Nadere informatie

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_ Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 8 maart 2016 Opsteller Sjoerd Talstra Registratie GF16.20030 Agendapunt Verklaring van geen bedenking voor het bouwen van diverse bouwwerken op

Nadere informatie

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe veiligheid

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe veiligheid Memo Datum : 21 oktober 2015 Bestemd voor : Thuisvester Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20150073 Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe

Nadere informatie