Verstandig contracteren in het huurrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstandig contracteren in het huurrecht"

Transcriptie

1 Oktober 2010 BZ Huurrecht Verstandig contracteren in het huurrecht Onze advocaten Vastgoedrecht Wouter van de Wier, Harm Heynen, Yvo Dijk en Nick Kooistra leggen zich toe op het Huurrecht en zullen u vier keer per jaar via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen hierin. Zij organiseren eveneens maandelijks een lunchsessie van één uur, waarin een specifiek onderwerp nader wordt belicht. De eerstvolgende lunchsessie is op vrijdag 29 oktober bij Boels Zanders Advocaten aan de Bergerstraat 2-4 in Maastricht. Het onderwerp is "Verstandig contracteren in het huurrecht". U bent hiervoor vanaf uur van harte welkom. Als u een incompany presentatie voor uw bedrijf wilt organiseren, dan werken wij daar graag aan mee. Luncht u mee of heeft u een vraag? Bel dan met onze contactpersonen Wouter van de Wier +31(0) of Harm Heynen +31(0) of mail naar Huurrecht. Wij zijn u graag van dienst. In deze BZ Huurrecht de volgende onderwerpen: Algemeen Bedrijfsruimte Woonruimte Kraken verboden en gebruiken verplicht Verantwoordelijkheid voor asbest in gehuurde Ontruiming gehuurde door verhuurder Inventarisatie verhuis- en inrichtingskosten Verhuurder kan niet altijd aanpassing huurprijs verlangen Tegemoetkoming van verhuis- en inrichtingenkosten Nieuw wapen tegen illegale onderverhuur van sociale huurwoningen Huurbescherming onderhuurder van een (studenten)kamer Burenoverlast; probleem huurder of verhuurder?

2 Algemeen Kraken verboden en gebruiken verplicht Mooie, statige panden zijn niet zelden onderwerp van belegging. In economisch moeilijke tijden staan zij als gevolg daarvan soms lang leeg. Deze leegstand werkt kraken in de hand. Helaas leidt kraken vaak tot overlast en vernieling van andermans eigendommen. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden. Met deze wet wordt niet alleen geprobeerd kraken, maar ook leegstand verder tegen te gaan. Kraken Sinds 1 oktober 2010 wordt kraken niet langer aangemerkt als een overtreding, maar als een strafrechtelijk misdrijf. De maximumstraf op kraken is verhoogd tot één jaar, tenzij er met meerdere personen of onder (dreiging van) geweld wordt gekraakt. Als dat het geval is, wordt de straf verhoogd. Ook mag de politie de krakers aanhouden en het gekraakte pand ontruimen. Een civiele procedure - en inschakeling van een rechter - is hierdoor niet langer vereist. Ook niet wanneer het pand al langer dan één jaar leeg staat. Leegstand Vanaf 1 oktober 2010 mogen gemeenten eveneens zelf beleid maken dat is gericht op leegstand. In een zogenaamde "leegstandverordening" kunnen de gemeenten bepalen dat de eigenaren van panden die langer dan zes maanden leeg staan, de leegstand moeten melden. Wordt de leegstand niet gemeld, dan hangt de eigenaren een boete van maximaal EUR boven het hoofd. Wordt de leegstand wel gemeld, dan kijkt de gemeente samen met de eigenaren naar een oplossing. Indien de eigenaren niet zelf voor een gebruiker van hun panden zorgen, mogen de gemeenten op eigen houtje gebruikers voordragen. De eigenaren zijn dan verplicht hun pand aan deze gebruikers ter beschikking te stellen. Dit op straffe van een boete. De Wet Kraken en Leegstand is omstreden en heeft vergaande gevolgen. Krakers worden harder aangepakt zonder dat een gang naar de rechter nodig is. Gemeenten mogen ingrijpende maatregelen nemen om leegstand tegen te gaan. Maatregelen die de eigenaren van panden een doorn in het oog zullen zijn. Zij doen er dan ook verstandig aan ervoor te zorgen dat hun pand wordt gebruikt. Een huurovereenkomst zal, gezien de huurbescherming, mogelijk niet altijd een oplossing kunnen zijn. Een gebruiksovereenkomst biedt dan uitkomst. Ook makelaars zijn gewaarschuwd: wanneer zij een verkoopopdracht aanvaarden doen zij er goed aan hun opdrachtgevers op de gevolgen van de Wet Kraken en Leegstand te wijzen. Verantwoordelijkheid voor asbest in gehuurde Stelt u zich eens voor. Het plafond van een gehuurd winkelpand bestaat uit (gevaarlijke) niethechtgebonden asbest. Door een inbraak komt asbest vrij. De winkel moet enkele maanden sluiten als gevolg van een noodzakelijke asbestsanering. De huurder verlangt van de verhuurder betaling van de saneringskosten, terugbetaling van de huurpenningen en meer dan EUR gevolgschade (gederfde omzet en dergelijke).

3 De kantonrechter wijst alle vorderingen van de huurder af. Het Hof wijst vervolgens de saneringskosten alsook een gedeelte van de huurpenningen toe. Volgens het Hof is de aanwezigheid van asbest in het plafond géén gebrek, maar meent wel dat het vrijkomen van asbest een gebrek aan het gehuurde oplevert waarvoor verhuurder aansprakelijk is. Kritiek In de literatuur is veel kritiek geleverd op deze uitspraak van het Hof. In de visie van het Hof zou een huurder zelf in de hand hebben wanneer een gebrek ontstaat. Bijvoorbeeld op het moment dat de huurder het asbestplafond wil renoveren. Dit terwijl algemeen werd aangenomen dat iets een gebrek is of niet en dat de huurder daarop geen invloed zou moeten kunnen hebben. De Hoge Raad heeft op 3 september 2010 de uitspraak van het Hof op alle onderdelen vernietigd. De Hoge Raad achtte het ontbreken van een nadere motivering van het Hof onbegrijpelijk. Zeker omdat het ging om (gevaarlijke) asbest, die een (potentieel) onaanvaardbaar risico oplevert voor de volksgezondheid. Wanneer verhuurders een (ouder) bedrijfspand willen verhuren, is het verstandig vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Doen zij dat niet en blijkt de aanwezigheid van (gevaarlijke) asbest na het sluiten van de huurovereenkomst, dan zijn verhuurders sinds deze uitspraak van de Hoge Raad zeer waarschijnlijk schadeplichtig. Voert de verhuurder wel een asbestinventarisatie uit, dan kan op basis van het rapport mogelijk met de huurder worden afgesproken dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor de aanwezigheid van asbest. Ontruiming gehuurde door verhuurder Op enig moment stopt een huurder met het betalen van de huur. Namens de huurder wordt aan de verhuurder meegedeeld dat de huurder erg in de war is en het gehuurde wenst te verlaten. De verhuurder wordt verzocht om afspraken te maken over de oplevering en een betalingsregeling te treffen. Daarna is er geen contact meer tussen huurder en verhuurder. Huurder heeft het gehuurde verlaten en de verhuurder laat het gehuurde vervolgens ontruimen, de inboedel afvoeren en vernietigen en verhuurt het pand aan een derde. De (eerste) huurder wordt vervolgens failliet verklaard en de curator vordert schadevergoeding wegens het vernietigen van de inboedel. Volgens de kantonrechter was de ontruiming onrechtmatig; deze heeft plaatsgevonden buiten medeweten van de huurder en zonder dat de huurovereenkomst is geëindigd. De verhuurder mocht het gehuurde alleen ontruimen met toestemming van de huurder of op grond van een executoriale titel (vonnis). De verhuurder wordt veroordeeld om schadevergoeding te betalen aan de curator. Een verhuurder mag het gehuurde niet zomaar ontruimen. Toestemming van de huurder (bij voorkeur schriftelijk) of een vonnis is vereist. Dit geldt ook wanneer de huurder het gehuurde feitelijk al heeft verlaten, waarbij zaken van de huurder in het gehuurde zijn achtergebleven. Het verkrijgen van een uitspraak van de rechter kost echter tijd en geld. Houd daar rekening mee.

4 Bedrijfsruimte Inventarisatie verhuis- en inrichtingskosten Bij het toewijzen van een vordering tot beëindiging van een huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik kan de rechter de verhuurder verplichten aan een huurder een tegemoetkoming in zijn verhuis- en inrichtingskosten te betalen. In een recente uitspraak bespreekt het Hof Amsterdam welke kosten naar hun aard tot verhuis- en inrichtingskosten kunnen worden gerekend. Een "overnamesom" voor het beschikbaar krijgen van een nieuwe locatie valt hier volgens het Hof niet onder. Een "margederving" evenmin. Wel kunnen volgens het Hof onder meer tot de verhuis- en inrichtingskosten worden gerekend: de courtage van de makelaar, een maand dubbele huurlasten en de kosten van het verhuizen van het camerabeveiligings- en inbraaksignaleringssysteem. Ook de met de verhuizing gemoeide inzet van personeel komt in beginsel voor een tegemoetkoming in aanmerking. Het Hof benadrukt in dit arrest terecht dat de wet slechts voorziet in een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De verhuurder hoeft niet de volledige kosten van de huurder te vergoeden. Houd er wel rekening mee dat met de genoemde vergoeding een groot bedrag kan zijn gemoeid, aangezien er geen wettelijke limitatieve opsomming bestaat voor verhuis- en inrichtingskosten. De verhuurder van bedrijfsruimte, die de huurovereenkomst wil laten beëindigen, zal zich hiervan bewust moeten zijn. Nadat de vergoeding door de rechter is vastgesteld, kan de verhuurder overigens besluiten om alsnog af te zien van huurbeëindiging, omdat bijvoorbeeld de vergoeding in zijn optiek te hoog uitvalt. Verhuurder kan niet altijd aanpassing huurprijs verlangen Een brouwerij verhuurt een café voor een periode van 20 jaar. Gedurende die periode spreken partijen af de overeenkomst ook ná die periode voort te zetten en de huurprijs gedurende die verlengingsperiode slechts op grond van de inflatiecorrectie aan te passen. De wet bepaalt echter dat partijen na afloop van een huurperiode aanpassing van de huurprijs aan die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse kunnen verlangen. Deze huurprijsaanpassing staat los van de indexering. Afspraak is afspraak Na 20 jaar wenst de verhuurder de huurprijs via een dergelijke huurprijsherziening aan te passen. De huurder gaat hiermee niet akkoord en verwijst naar de gemaakte afspraken. De kantonrechter wijst de vordering van de verhuurder toe, omdat de gemaakte afspraak in strijd met de wet zou zijn. Het Hof doet dat eveneens met de motivering dat een afspraak die is gemaakt in de periode voorafgaand aan de periode waarin de huurprijsherziening is gevorderd, niet aan een huurprijsherziening in de weg kan staan. De huurder gaat vervolgens naar de Hoge Raad en stelt dat de gemaakte afspraak wel degelijk van invloed is op de huurperiode ná 20 jaar. Weliswaar is die afspraak in strijd met de wet, maar de huurder stelt dat de wet in dit geval enkel de belangen van de huurder beschermt.

5 De Hoge Raad deelt het standpunt van de huurder. Gelet op de gemaakte afspraak staat het de verhuurder niet vrij de eerder gemaakte afspraken naast zich neer te leggen. De verhuurder kan de gemaakte afspraak niet vernietigen wegens strijdigheid met de wet. De verhuurder kan de huurprijs dus niet opwaarts laten herzien. De Hoge Raad heeft terecht, conform het thans geldende huurrecht, beslist dat wanneer partijen over de huurprijs een afspraak maken die in strijd is met de wet, alleen de huurder die afspraak opzij kan zetten wanneer hem dat uitkomt. De verhuurder kan dat niet en is gebonden aan die afspraak, ook al is deze in strijd met de wet. Tegemoetkoming van verhuis- en inrichtingenkosten De eigenaresse van een bedrijfsruimte verhuurt deze aan een grote bierbrouwer. Met toestemming van de verhuurder verhuurt de brouwerij op haar beurt de bedrijfsruimte aan een exploitant. Gelet op de herstructureringsplannen en de daarmee samenhangende sloop van het complex waarin het café zich bevindt, besluit de eigenaresse de huurovereenkomst met de bierbrouwer te beëindigen. Deze zegt noodgedwongen de huurovereenkomst met de exploitant op. In de daarop volgende procedure vorderen zowel de huurder als de onderhuurder een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van de eigenaresse. De kantonrechter honoreert het verzoek en veroordeelt de eigenaresse tot betaling van EUR en EUR aan respectievelijk de huurder en de onderhuurder. Ontbreken overlappende kosten De eigenaresse kan zich niet in deze uitspraak vinden omdat de wet spreekt over een vergoeding in de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder of aan de onderhuurder aan wie bevoegd is onderverhuurd. Een van de twee dus. Het Hof heeft echter ondanks de argumenten van de eigenaresse de uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd en kent zowel aan de bierbrouwer als de caféhouder een vergoeding toe. Aan de bierbrouwer, omdat deze in het gehuurde heeft geïnvesteerd in bepaalde koel- en tapinstallaties die als gevolg van de sloop verloren zijn gegaan. En aan de onderhuurder, omdat deze als café-exploitant verwacht kosten te maken ter verkrijging van een vervangend café. Deze kosten overlappen elkaar in dit specifieke geval niet en rechtvaardigen volgens het Hof de toekenning. In bijzondere omstandigheden biedt de wet de mogelijkheid om zowel aan de huurder als aan de onderhuurder een vergoeding in de verhuis- en inrichtingskosten toe te kennen. Vast moet staan dat de kosten waar de huurder aanspraak op maakt niet dezelfde zijn als die de onderverhuurder vordert. Een vergoeding aan beide partijen is ook meer in lijn met de wet dan de optie om de kosten van één van de partijen te vergoeden waarin de vergoeding voor de ander is inbegrepen.

6 Woonruimte Nieuw wapen tegen illegale onderverhuur van sociale huurwoningen De illegale onderverhuur van sociale huurwoningen is met name in de grote(re) steden een veelvoorkomend verschijnsel. Recent heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor sociale woningverhuurders. Een woningcorporatie verhuurt een sociale huurwoning aan een huurder. De huurder verhuurt de woning vervolgens voor een aanzienlijk hogere huurprijs onder aan een aantal studenten. Omdat de onderverhuur in strijd is met de doelstelling van de (sociale) woningcorporatie, vordert deze schadevergoeding op grond van artikel 6:104 BW. Dit artikel geeft de rechter de bevoegdheid om de schade van de verhuurder te begroten (bijvoorbeeld op de door de huurder genoten winst). Na de kantonrechter en het Hof heeft vervolgens de Hoge Raad te oordelen over de vraag of dit artikel zich leent voor toepassing in het geval van illegale onderverhuur. Winst versus schade De Hoge Raad acht toepassing van het artikel bij illegale onderverhuur mogelijk. Nu het artikel niet het karakter van een straf heeft, dient de rechter volgens de Hoge Raad wel terughoudendheid in acht te nemen. Dit betekent dat wanneer aannemelijk is dat de door de huurder genoten winst aanmerkelijk hoger is dan de schade van de verhuurder, de rechter de schadevergoeding zal begroten op een gedeelte van de winst. Hierbij kan de rechter tevens gewicht toekennen aan de mate van verwijtbaarheid van het handelen van de huurder. Van belang is tevens de wijze waarop de schade van de verhuurder wordt gemotiveerd. Illegale verhuur van sociale huurwoningen heeft als gevolg dat deze huurwoningen niet beschikbaar zijn voor de doelgroep waarvoor zij eigenlijk is bedoeld. De hierdoor veroorzaakte schade bestaat uit de kosten die de verhuurder moet maken om de nadelen op te heffen die aan de illegale onderverhuur zijn verbonden in verband met het realiseren van haar doelstellingen als sociale verhuurder. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het bouwen van extra woningen en het blijven waarborgen van de leefbaarheid van de woonomgeving. De Hoge Raad heeft bevestigd dat artikel 6:104 BW kan worden toegepast in een geval als het onderhavige. Daarmee hebben verhuurders een belangrijk wapen gekregen in de strijd tegen illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Immers, de verhuurder kan thans zijn schade laten begroten op de door de huurder genoten winst, waardoor illegale onderverhuur minder aantrekkelijk zal zijn.

7 Huurbescherming onderhuurder van een (studenten)kamer Een huurder verhuurt met toestemming van een verhuurder een kamer van zijn woning onder aan een derde. De (hoofd)huurder zegt de huur op en verlaat de woning. De (voormalige) onderhuurder blijft achter in de woning. De verhuurder vordert in een kort geding ontruiming van de woning, stellende dat de onderhuurder zonder geldig recht of titel in de woning verblijft. De onderhuurder stelt dat hij huurbescherming geniet. Bovendien verlangt hij als medehuurder te worden aangemerkt. Onderhuurder is geen medehuurder Een onderhuurder van een zelfstandige woonruimte (met alle faciliteiten zoals een eigen keuken en badkamer) promoveert op grond van de wet tot (hoofd)huurder wanneer de huurovereenkomst met de oorspronkelijke hoofdhuurder eindigt. De rechter beslist in dit geval dat dit niet geldt voor de onderhuurder van slechts een kamer. Het verzoek tot medehuurderschap wordt ook afgewezen. De onderhuurder betaalde de huurder namelijk voor het gebruik van de kamer, waardoor sprake was van onderhuur in plaats van medehuur. De onderhuurder van een (studenten)kamer geniet geen huurbescherming wanneer de hoofdhuurovereenkomst eindigt. Burenoverlast; probleem huurder of verhuurder? Een echtpaar ondervindt als huurder van een flatwoning ernstige overlast door het onbehoorlijke gedrag van de zoon van een van de andere huurders in hetzelfde complex. De woningcorporatie stelt als verhuurder van beide partijen dat een vordering tegen de ouders van de overlastgevende zoon geen zin heeft. Ontevreden hierover eist het echtpaar vermindering van de huurprijs wegens een gebrek aan het gehuurde welke zou leiden tot aantasting van het huurgenot. Woongenot en huurprijsvermindering De rechter is bevoegd de huurprijs te verminderen op vordering van de huurder. Het criterium hiervoor is evenredigheid tussen het gebrek en de vermindering van de huurprijs. Voorts dient de verhuurder van het gebrek op de hoogte te zijn gesteld, zodat hij tot maatregelen kon besluiten. Het is niet nodig dat de verhuurder tot herstel verplicht is of in verzuim is met het verhelpen van de gebreken. Beoordeeld moet worden of er een gebrek is dat leidt tot genotsvermindering. Overlast is een gebrek en kan dus leiden tot vermindering van de huurprijs. De vraag rijst of deze vermindering van het woongenot aan de verhuurder is toe te rekenen en in zijn risicosfeer valt. De kantonrechter in Brielle beantwoordt deze vraag bevestigend. De rechter overweegt dat de enige reden dat de overlastgevende zoon het echtpaar lastig valt, gelegen is in de omstandigheid dat zij beiden in hetzelfde complex wonen en in woningen die van de verhuurder worden gehuurd. Dat is reeds voldoende om te oordelen dat de verhuurder hier tegen dient op te treden en dus dat de vermindering van het woongenot in zijn risicosfeer valt. De kantonrechter is dus van mening dat hier sprake is van een gebrek. Ondanks het betoog van de verhuurder dat hij al het nodige zou hebben gedaan en niet meer kan doen. Om die reden

8 vermindert de kantonrechter de huurprijs. Gelet op de aard van het gebrek acht de kantonrechter het redelijk de huurprijs met 50% te verminderen totdat de overlast is geëindigd. Voor huurprijsvermindering is het niet noodzakelijk dat de verhuurder daadwerkelijk in staat is om het gebrek te verhelpen. Het doorslaggevende criterium is een gebrek dat leidt tot genotsvermindering. In het merendeel van de gevallen is de verhuurder overigens in staat om het gebrek te verhelpen en vormt de huurprijsvermindering een prikkel voor de verhuurder om de overlast te beëindigen. Indien het gebrek is hersteld, dan herleeft namelijk de oude huurprijs.

Huurprijsherziening. bedrijfsruimte. Woonruimte. Bedrijfsruimte. Algemeen. Februari 2011 BZ Huurrecht

Huurprijsherziening. bedrijfsruimte. Woonruimte. Bedrijfsruimte. Algemeen. Februari 2011 BZ Huurrecht Februari 2011 BZ Huurrecht Huurprijsherziening van bedrijfsruimte Onze advocaten Vastgoedrecht Wouter van de Wier, Harm Heynen, Yvo Dijk en Nick Kooistra leggen zich toe op het Huurrecht en brengen u vier

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Gebreken, onderhoud en renovatie

Huurovereenkomst. Gebreken, onderhoud en renovatie inhoud Huurovereenkomst 1. Aangaan en kwalificatie huurovereenkomst 16 Hoe komt een huurovereenkomst tot stand? 16 Waar moet ik als verhuurder op letten bij het gebruik van algemene voorwaarden? 17 Welke

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Huurrecht. Feiten over uw positie in het huurrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool

Huurrecht. Feiten over uw positie in het huurrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool Huurrecht Feiten over uw positie in het huurrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW. ADVOCATENKAN

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 Instantie Datum uitspraak 02-04-2008 Datum publicatie 07-04-2008 Zaaknummer C 06/14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2 voortgang implementatie besluit europese commissie woningcorporaties en staatssteun inhoudsopgave 1 Voortgang implementatie besluit Europese Commissie woningcorporaties en staatssteun 3 Aanpak van leegstaande

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:3466

ECLI:NL:GHSHE:2013:3466 ECLI:NL:GHSHE:2013:3466 Instantie Datum uitspraak 30072013 Datum publicatie 01082013 Gerechtshof 'shertogenbosch Zaaknummer HD 200.122.970/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-41 Datum uitspraak: 23 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: P. Elavarasu te Veldhoven, verder te noemen: Elavarasu bijgestaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077 ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077 Instantie Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 16-10-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.087.460/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: 10445 Datum uitspraak: 6 mei 2010 Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: A.T. Vos te Groningen verder te noemen: Vos, tegen: Bindend Advies Stichting Nijestee te Groningen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 14 249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr. 8 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 03-08-2016 Zaaknummer KK 16-719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Wet doorstroming huurmarkt 2015 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Door: Susanne van de Pest Lezing Jonge Balie 2 maart 2017 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Voorgeschiedenis Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015-21 december 2014 ingediend

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:2752

ECLI:NL:RBMNE:2017:2752 ECLI:NL:RBMNE:2017:2752 Instantie Datum uitspraak 07062017 Datum publicatie 19062017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5540274 UC EXPL 1617514 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

De macht van de huurder

De macht van de huurder De macht van de huurder Het team Hans-Mark Giezen Rutger Oranje Monique Laenen Legal Business Day 2010 - De macht van de huurder 08-09-2010 3 De macht van de huurder De huurder staat steeds centraler bij

Nadere informatie

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis Franchise Jurisprudentie 2015 Myrthe S.J. Steenhuis Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 2 Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 3 Statistieken Aangespannen door: PAGE 4 Statistieken Grotendeels in het

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 200.181.068/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen Scheiden van Wonen en Zorg Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen KMVG Zorghotel Merlinde Breda 29 november 2012 Mr M.L.J. (Maaike) Bomers 2BW Advocaten Nijmegen www.2bwadvocaten.nl

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2016 Datum publicatie 20-09-2016 Zaaknummer 200.179.219/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 Instantie Datum uitspraak 14-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 6222188 / 17-7237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016 Trivent en RSP Makelaars Vught najaar 2016 Actuele Marktsituatie Commercieel vastgoed kantoren Winkels Bedrijfsruimte Woningen (verhuurd) 2 0 0 8 Vastgoed in de lift? Kantoren Het gaat iets beter Vooral

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 528593 / KG ZA 12-1468 HJ/CGvB

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:746

ECLI:NL:GHSHE:2016:746 ECLI:NL:GHSHE:2016:746 Instantie Datum uitspraak 01-03-2016 Datum publicatie 02-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.161.917_01 Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122 ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 09-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 111238 / KG ZA 09-203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-05-2017 Datum publicatie 30-05-2017 Zaaknummer 5848842 KK EXPL 17-331 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 28-12-2010 Datum publicatie 10-01-2011 Zaaknummer HD 200.046.606 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 BW, titel 4: Woonruimte Afdeling 5. Huur van woonruimte Onderafdeling 1. Algemeen Artikel 232 1.Deze afdeling is uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB7381

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB7381 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB7381 Instantie Datum uitspraak 07-11-2007 Datum publicatie 07-11-2007 Zaaknummer KG 07/1153 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 721 Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte

Nadere informatie

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder.

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder. A. Hu u r Voor de huur of verhuur van een on roerende zaak moet er een onderscheid worden gemaakt tussen: 1. de (ver)huur van woonruimte; 2. de (ver)huur van bedrijfsruimte. En voor de tweede categorie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-045 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris) Klacht ontvangen op : 17 februari 2016 Ingediend door :

Nadere informatie

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12 INHOUDSOPGAVE Afkortingen /XV Algemeen /1 1 Inleiding /3 1.1 Achtergronden van titel 7.4 BW / 3 1.2 De aard van de wijzigingen / 3 1.3 Overgangsrecht / 3 1.4 Samenhang met algemeen privaatrecht / 4 1.4.1

Nadere informatie

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan promovendi. 1 Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 14249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr.9 VERGELIJKENDE TEKST Tekst van de artikelen 1623a-1623g van het Burgerlijk Wetboek,

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7153

ECLI:NL:RBZWB:2014:7153 ECLI:NL:RBZWB:2014:7153 Instantie Datum uitspraak 22-10-2014 Datum publicatie 22-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2980156-EXPL-14-3217

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies In het geschil tussen: mevrouw M.A. Heeres te Hoorn verder te noemen: Heeres, tegen: Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer 200.152.747/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 01-03-2006 Datum publicatie 02-03-2006 Zaaknummer 294894/ CV EXPL 05-12926 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantdreef 4 A 2C KM 5 3562 KX UTRECHT

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Contract nummer Perceelnummer : INVULVELD : INVULVELD Ondergetekenden, Woningstichting Eigen Haard gevestigd en kantoor houdend aan Arlandaweg 88 te Amsterdam,

Nadere informatie