AKOESTISCHE TOELICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AKOESTISCHE TOELICHTING"

Transcriptie

1 AKOESTISCHE TOELICHTING Bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk datum : februari 2010 rapportnummer : R versie : 02 OPDRACHTGEVER Gemeente Harderwijk Postbus AC Harderwijk CONTACTPERSOON de heer R.P.C. van Drunen T: E: UITGEVOERD DOOR Buro Appel B.V. Postbus AE JOURE de heer K. Bakker T: E: I:

2 INHOUD 1 INLEIDING ACHTERGROND DOEL ZONEBEHEER ZONEBEWAKING OP BEWAKINGSPUNTEN VERANKERING ZONEBEWAKING IN BESTEMMINGSPLAN GEHANTEERDE SYSTEMATIEK INLEIDING BEPALING MAATGEVENDE INRICHTINGEN BEPALING GELUIDRUIMTE BEPALING GELUIDZONE HOGERE GRENSWAARDEN...7 R Buro Appel 2

3 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND Het bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk is een terrein waarop het bestemmingsplan op het grootste deel vestiging toelaat van bedrijven die vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en Vergunningbesluit milieubeheer. Dit betreft relatief grote lawaaimakers, die voorheen werden aangeduid als A-inrichtingen. Per KB is op 7 augustus 1990 een geluidzone vastgesteld, ingevolge artikel 41 van de Wet geluidhinder. In verband met de ontwikkelingen is op 20 november 2008 een gewijzigde geluidzone vastgesteld, te weten Bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Haven en bedrijventerrein Lorentz c.a., hierna te noemen Bp Geluidzone. De geluidzone is feitelijk een bufferzone tussen de bedrijven op het industrieterrein en de geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Een vastgestelde geluidzone biedt aan alle belanghebbenden duidelijkheid. Buiten de zone mag de geluidbelasting vanwege alle bedrijven op het industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan 50 db(a). Voor de bestaande woningen in de zone zijn hogere grenswaarden vastgesteld. In de zone kunnen alleen nieuwe woningen worden gerealiseerd indien hiervoor hogere grenswaarden worden vastgesteld of als de geluidbelasting lager of gelijk is aan 50 db(a) (art. 44). Op deze wijze is de maximale geluidbelasting op de omgeving vastgelegd. Hiermee is echter nog niet geregeld hoe de voor het industrieterrein beschikbare geluidruimte wordt verdeeld bij de uitgifte van nieuwe kavels en uitbreidingen of wijzigingen van bestaande bedrijven. 1.2 DOEL ZONEBEHEER Met het vaststellen van de geluidzone c.q. de zonegrenzen rond een industrieterrein is ook de in totaal beschikbare geluidruimte voor dat industrieterrein wettelijk vastgelegd. Immers, in het gebied buiten de zone mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger worden dan 50 db(a). Om deze geluidbelasting te bewaken zijn er in het "veld" punten vastgelegd waarop de geluidbelasting vanwege het industrieterrein een zekere waarde niet mag overschrijden. In dat geval is sprake van een zonebewakingspunt en een grenswaarde. In art. 8.8 lid 3 Wm is vastgelegd dat bij het beschikken op een aanvraag voor het verlenen van een milieuvergunning de uit de zonering voortvloeiende grenswaarden in acht moeten worden genomen, het toetsen aan de geluidzone. Het gewicht van deze zonetoets blijkt uit art lid 2 Wm waarin de zonetoets, naast de bescherming van het milieu in het algemeen, als weigeringgrond wordt aangemerkt. Dit betekent concreet dat het bevoegd gezag een aanvraag voor een Wm vergunning moet weigeren als de R Buro Appel 3

4 aangevraagde geluidproductie er toe zou leiden dat de grenswaarden worden overschreden. Het moge hiermee duidelijk zijn dat het van het grootste belang is, na vaststelling van de geluidzone een proces te starten. Het proces heeft tot doel te controleren of de totale geluidbelasting vanwege het industrieterrein, die door ontwikkelingen op het industrieterrein voortdurend wijzigt, niet méér wordt dan in het zonebesluit is vastgelegd. Dit proces heet Zonebewaking. 1.3 ZONEBEWAKING OP BEWAKINGSPUNTEN Het is niet praktisch en ook niet nodig om elke meter van de zonegrens te bewaken. Daarom wordt veelal de geluidbelasting in de zone bewaakt aan de hand van een beperkt aantal zonebewakingspunten, waarvoor wettelijke grenswaarden zijn vastgesteld. Deze aanpak is in lijn met de Leidraad Zonebewaking, waarin staat dat voor Zonebewaking kan worden volstaan met het permanent toezicht houden op een aantal, op of binnen de geluidzones gelegen zonebewakingspunten, waarvan de totaal toelaatbare geluidbelasting (grenswaarde) bekend is. De bewakingspunten hoeven niet noodzakelijkerwijs op de zonegrens te liggen. Zij zijn bijvoorkeur op duidelijk herkenbare posities in het terrein gesitueerd, bijvoorbeeld voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde is verleend, voor saneringswoningen, maar met name voor de eerstelijns bebouwing. Gebruikelijk is om bij vergunningverlening een aantal referentiepunten in de omgeving van het bedrijf te situeren. Uitgangspunt is dat de akoestische situatie op de gekozen bewakingspunten representatief is voor de akoestische situatie op de zonegrens. 1.4 VERANKERING ZONEBEWAKING IN BESTEMMINGSPLAN Zonebewaking beoogt te regelen dat bedrijven hun activiteiten kunnen uitoefenen terwijl buiten de zonegrens gevoelige objecten zoals woningen geen onacceptabel geluidniveau krijgen. Gemakshalve wordt er vaak uitgegaan van een vrij evenredige verdeling van de beschikbare geluidruimte over de bedrijven op het terrein. Vaak is hiervoor in een rekenmodel (zonemodel) geluidruimte gereserveerd. Doel hiervan is een deel van de met de grenswaarde vastgelegde geluidruimte te bestemmen voor geplande (toekomstige) industriële activiteiten. Gezien de omschrijving in de Wm is echter alleen de toets op de zone maatgevend. Theoretisch kan het voorkomen dat de geluidbronnen op een kavel de volledige zone benutten en daarmee het gebruik van andere kavels beperken of blokkeren. Het moge duidelijk zijn dat dit geen wenselijke situatie is. Om enige sturing te geven aan de akoestische inrichting van het terrein is het instrument van zonebeheer in te zetten. Om het zonebeheer een goede juridische basis te geven is een koppeling nodig tussen de (beschikbare) geluidruimte en het bestemmingsplan. R Buro Appel 4

5 2 GEHANTEERDE SYSTEMATIEK 2.1 INLEIDING Door vaststelling van de zone is de maximale geluidproductie op de omgeving vastgelegd. Om binnen de geluidzone een goede ruimtelijke ordening te kunnen bedrijven is een goede verdeling van de geluidruimte over de fysieke ruimte noodzakelijk. Om aan dat aspect tegemoet te komen is er voor gekozen om op perceelsniveau geluidruimte toe te delen in de vorm van db/m 2 (lees: geluid per m 2 ). Er is sprake van drie bedrijfscategorieën: Categorie A: niet-meldingsplichtige inrichtingen Categorie B: meldingsplichtige inrichtingen Categorie C: vergunningplichtige inrichtingen Om te komen tot een goede toedeling van de geluidruimte heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein en de geluidproductie van de (bestaande) bedrijven. Onderstaand zijn de conclusies hiervan weergegeven: De aanwezige bedrijven betreffen voor het overgrote deel categorie B inrichtingen, de zogenaamde AMvB-bedrijven. In de toekomst zal het aantal bedrijven dat onder deze categorie valt groter worden; De geluidbelasting ter plaatse van de zonebewakingspunten wordt primair bepaald door een kleine groep categorie C inrichtingen, de vergunningplichtige bedrijven; Er is een kleine groep categorie A bedrijven aanwezig, deze zijn niet meldingsplichtig. Het is de verwachting dat ook deze categorie bedrijven groter wordt; In de huidige situatie is de geluidzone op enkele plaatsen vrijwel geheel opgevuld. Hiermee zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven (zeer) beperkt. Op basis van het voornoemde zijn enkele uitgangspunten geformuleerd: Bestaande rechten worden gehandhaafd; Maatwerk moet mogelijk zijn voor individuele inrichtingen/bedrijven. 2.2 BEPALING MAATGEVENDE INRICHTINGEN Omdat de geluidbelasting voor een groot deel wordt bepaald door een kleine groep bedrijven is bepaald welke deze zijn. Ter plaatse van enkele maatgevende zonepunten is de geluidbijdrage van de verschillende bedrijven beschouwd. Uitgangspunt voor de bepaling zijn de akoestische invoergegevens in het zonemodel van de maatgevende inrichtingen. Deze zijn allen ontleend aan akoestische onderzoeken die zijn aangeleverd door de bedrijven zelf ten behoeve van vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer. Op basis van de individuele bijdrage van het bedrijf is bepaald of deze behoort tot de maatgevende inrichtingen. De definitie die hierbij is gedefinieerd luidt: Een inrichting die op een gekozen zonebewakingspunt een bijdrage levert van tenminste 25 db(a). R Buro Appel 5

6 Op basis van voornoemde definitie zijn de volgende 16 bedrijven gecategoriseerd als maatgevende inrichting (in willekeurige volgorde): Van Nieuwpoort Beton, Lorentzkade 17 API, Newtonweg 1 Van Delft, Marconiweg 2 Gebroeders Post, Snelliusstraat 20 Maars, Newtonweg 1 Bruil, Lorenzthaven Alcoa Nederland, Industrieweg 15 BTB Recycling, Fahrenheitstraat Foppen, Daltonstraat 24 Ridder Drive Systems, Lorentzstraat Beelen Sloopwerken, Kelvinstraat 4 Calduran Kalkzandsteen, Edisonstraat 5 De Bron, Lorentzhaven RWZI, Lorentzstraat 5 Container Terminal Harderwijk, Lorentzkade Reukema Blocq Maneschijn, Lorentzkade 2.3 BEPALING GELUIDRUIMTE Niet-maatgevende inrichtingen Categorie B (meldingsplichtig) De grootste groep bedrijven op het terrein betreft meldingsplichtige bedrijven, categorie B uit het Activiteitenbesluit (voorheen de AMvB bedrijven genoemd). Voor dergelijke bedrijven hanteert het besluit een standaardnorm van 50 db(a) op 50 meter afstand van de grens van de inrichting. In de publicatie Bedrijven en milieuzonering van het VNG wordt bij een afstand voor geluid van 50 meter een bronvermogen van 93 db(a) gehanteerd. In de handreiking Zonebeheerplan van het ministerie van VROM is aangegeven dat voor deze categorie bedrijven een geluidvermogen per m 2 kan worden aangehouden van maximaal 55 db(a)/m 2. Een kavelgrootte van m 2 met 55 db(a)/m 2 resulteert in een bronvermogen van 93 db(a), hetgeen weer overeenkomt met een geluidniveau van 50 db(a) op 50 meter. Omdat het in de onderhavige situatie een regionaal bedrijven terrein betreft waarop zich ook grote lawaaimakers kunnen vestigen is een waarde aangehouden van 60 db(a)/m 2. Hiermee wordt recht gedaan aan het regionale karakter van het terrein Maatgevende inrichtingen Categorie C (vergunningplichtig) De uitstraling van geluid van een bedrijf of perceel is niet in alle richtingen hetzelfde. Dit wordt veroorzaakt door de aan- of afwezigheid van gebouwen, de hardheid van de bodem en andere fysieke kenmerken van de omgeving. Om een uitspraak te kunnen doen over de hoeveelheid geluid per m 2 dient eerst de totale hoeveelheid geluid bekend te zijn die van het perceel afkomstig is. Hiertoe is voor iedere inrichting bepaald wat de geluidbelasting is op het maatgevende zonebewakingspunt. Op deze wijze wordt de geluiduitstraling nooit onderschat. R Buro Appel 6

7 Vervolgens is de geluidbelasting teruggerekend naar het bedrijf en is een totaal bronvermogen voor het gehele bedrijf bepaald. De afstand die hierbij is gehanteerd is die tot aan het zwaartepunt van het perceel. Dit bronvermogen is vervolgens verdeeld over het totale perceelsoppervlak en dit resulteert in een hoeveelheid geluid per m 2. Voor deze categorie bedrijven is er altijd sprake van een maatwerk situatie Niet-maatgevende inrichtingen Categorie C (vergunningsplichtig) Voor de niet-maatgevende inrichtingen in de Categorie C is dezelfde methodiek gehanteerd als voor de maatgevende (vergunningsplichtige) inrichtingen. Binnen deze groep is sprake van een tweedeling: I. Percelen die een geluidemissie hebben van meer dan 60 db(a)/m 2 II. Percelen die een geluidemissie hebben van 60 db(a)/m 2 of minder Ook voor al deze percelen wordt gestreefd naar eenzelfde geluidverdeling als voor de categorie B bedrijven van 60 db(a)/m 2. Aangezien bestaande rechten worden gerespecteerd wordt de genoemde verkaveling pas toegepast op het moment dat er sprake is van een nieuwe situatie. Voor de groep I is er sprake van een maatwerksituatie en de geluidemissie wordt pas in een nieuwe situatie vastgesteld op 60 db(a)/m 2. Voor de groep II is de geluidemissie vastgesteld op 60 db(a)/m BEPALING GELUIDZONE Op basis van hetgeen zoals besproken in paragraaf 2.3 is een berekening uitgevoerd van de geluidbelasting. Onderstaand zijn de uitgangspunten voor deze berekening weergegeven: Geluidemissie op basis van 1 (vervangende) puntbron. Uitzondering hierop zijn de maatgevende categorie C inrichtingen; deze zijn volledig in het model opgenomen. De geografische kenmerken van de omgeving zijn meegenomen. De afschermende werking van aanwezige bebouwing is meegenomen. De geluidbelasting is bepaald op 5 meter hoogte boven maaiveld. 2.5 HOGERE GRENSWAARDEN De wijk Frankrijk is ten dele gelegen binnen de bestaande geluidzone van het IT Lorentz. Voor die woningen is dan ook reeds een beschikking afgegeven voor een hogere grenswaarde tot 55 db(a). De nieuwe geluidcontour is zodanig gelegen dat er zich geen nieuwe situaties voordoen voor wat betreft woningen met een geluidbelasting van meer dan 55 db(a). Wel is de 50 db(a) contour verder opgeschoven en bevinden er zich meer woningen in de db(a) zone. Voor deze nieuwe situaties dient een maximaal toegestane geluidbelasting te worden vastgesteld (MTG). R Buro Appel 7

8 Buro Appel

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Zonebeheerplan Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht

februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht Inhoudsopgave Deel I Zonebeheerplan 1 Inleiding... 3 2 Wettelijk kader zonebeheer... 5 2.1 De Wet geluidhinder... 5 2.2

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude Rapportnummer PdW20110429 Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude Adviseur: P.L.A.M. de Wijs Datum: 29 april 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder. Ontwerp

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder. Ontwerp Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder Ontwerp Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder Ontwerp Auteur(s) :H.P. van der Glas Afdeling :Account en Omgeving Bureau :Ruimte en Leefomgeving

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2012.0117.00.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Zonebeheersplan Status: CONCEPT Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz april 2011 NL.IMRO.0243.BP00032-0003 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Rapport : 991016-21-00

Rapport : 991016-21-00 Rapport : 991016-21-00 Zonebeheerplan industrieterrein Noord I te Meppel Verantwoording Auteur(s) : ing. C.N. de Boer Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 13 (excl. figuren en bijlagen) Akkoord divisiemanager

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten

Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten Auteur Jan ten Klooster Beleidsmedewerker team Omgevingsvergunningen Vastgesteld op 17 april 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen 17-9-2009 Industrielawaai Knelpunten en oplossingen Aneta Krikke 1 Waarom problemen? 2 1 En in de toekomst wonen op een industrieterrein in een moderne uitvoering? 3 Individuele gevoeligheid Gek van de

Nadere informatie

De Crisis- en herstelwet in de praktijk

De Crisis- en herstelwet in de praktijk De Crisis- en herstelwet in de praktijk STUDIEMIDDAG NSG - 2 juni 2010 LBP SIGHT BV Adviseurs voor bouw, milieu en ruimte Kelvinbaan 40 Nieuwegein Postbus 1475 3430 BL Nieuwegein T: +31 (0)30 231 13 77

Nadere informatie

bestemmingsplan Hierden Dorp

bestemmingsplan Hierden Dorp DATUM: augustus 2011 VERSIE: ONDERWERP: 1.1 bestemmingsplan Hierden Dorp Geluidbelasting van Slopers- en asbestsaneringsbedrijf van den Berg te Hierden op een nieuwe woning aan de Zuiderzeestraatweg AFDELING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM Rapport Dossier022961 Zaaknummer102390 Kenmerk OpstellerDhr. J. Rockx / dhr. M. Moerman Datum 4 februari 2013 OnderwerpAkoestisch onderzoek zoneaanpassingen IT Langs de Linge Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing

Nadere informatie

Onderzoek Milieuruimte

Onderzoek Milieuruimte projectnr. 237096 revisie 00 maart 2011 Auteur: ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. Postbus 16 3350 AA, Papendrecht datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 18-3-2011

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling projectnr. 200163 revisie 00 december 2011 auteur Frank Kriellaars Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas Postbus 6005 5960 AA Horst datum vrijgave

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

redactionele bijdrage van industrielawaai en geluidruimteverdeling: eindigt het milieurecht en begint de ruimtelijke ordening?

redactionele bijdrage van industrielawaai en geluidruimteverdeling: eindigt het milieurecht en begint de ruimtelijke ordening? redactionele bijdrage 30 Industrielawaai en geluidruimteverdeling: waar eindigt het milieurecht en begint de ruimtelijke ordening? Naar een doelmatige geluidruimteverdeling van industrielawaai Jan Oosterkamp

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

Versie 11 22 mei 2007. -coneept- Zonebeheerplan Groote Lindt/Dordt-West

Versie 11 22 mei 2007. -coneept- Zonebeheerplan Groote Lindt/Dordt-West Versie 11 22 mei 2007 -coneept- Zonebeheerplan Groote Lindt/Dordt-West Inhoudsopgave Deel I Zonebeheerplan 1. Inleiding 2. Wettelljk kader zonebeheer 2.1, De Wet geluidhinder 2.2, De Wet mllieubeheer 2.3.

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005 CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN 01 juni 2005 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de Gemeente Veendam, hierna te noemen: "de Gemeente", vertegenwoordigd door de heer A. Meijerman, burgemeester, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Niels Tiekstra Rho Adviseurs voor leefruimte Gerard van Kempen DGMR Industrie, Verkeer en Milieu

Niels Tiekstra Rho Adviseurs voor leefruimte Gerard van Kempen DGMR Industrie, Verkeer en Milieu Niels Tiekstra Rho Adviseurs voor leefruimte Gerard van Kempen DGMR Industrie, Verkeer en Milieu werkagenda 1. Inleiding en aanleiding Gerard 2. Geluidruimteregeling - Gerard 3. Risico s / praktijkervaringen

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden. Indeling db(a)/m 2

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden. Indeling db(a)/m 2 Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden Indeling db(a)/m 2 Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Fig. 1: Geluidzones in de Drechtsteden (industrietereinen De Staart Dordrecht en Oosteind Papendrecht

Fig. 1: Geluidzones in de Drechtsteden (industrietereinen De Staart Dordrecht en Oosteind Papendrecht HET VERDELEN VAN GELUID OP INDUSTRIETERREINEN Het inpassen van extra geluidproductie voor nieuwe of te wijzigen bedrijvigheid op gezoneerde industrieterreinen blijft in de praktijk om aandacht vragen.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek V1.2

Akoestisch onderzoek V1.2 Akoestisch onderzoek V1.2 Industrielawaai industrieterrein De Brand II Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Akoestisch onderzoek V1.2 Industrielawaai industrieterrein De Brand II Postbus 12345 5200 GZ

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 29 van 2007 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling beleidsregel zonebeheersysteem industrieterrein Vlissingenoost Gedeputeerde Staten van Zeeland; maken bekend dat zij in hun vergadering van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

GELDERLAND. Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK

GELDERLAND. Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK GELDERLAND Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK Gelderland Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel Bijlagenboek identificatie planstatus identificatiecode: datum: status:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk Akoestisch onderzoek dezonering industrieterrein Noord te Winterswijk Versie 24 mei 2012 datum 24 mei 2012 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543543 auteur ir. Peter

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen Onderzoek milieuzonering bedrijven Achterhoeksestraat 63a te Rucphen Opdrachtgever : Compositie 5 stedenbouw Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Projectnummer : 20090474 Status rapport / versie nr. : Concept

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Zones op het Industrieterrein op slot gedaan?

Zones op het Industrieterrein op slot gedaan? 1/11 Jan Granneman Peutz j.granneman@zoetermeer.peutz.nl; Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer Samenvatting De zeer ingrijpende consequenties van recente uitspraken van de Raad van State leiden tot een noodzakelijke

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Het oude fabrieksterrein van de Heus aan de Veemarktweg te s-hertogenbosch wordt herontwikkeld. Om te onderzoeken wat het geluid in de omgeving

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan)

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Status: Definitief 01-09-2008 College van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland Vastgesteld in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Workshop industrielawaai en zonebeheer

Workshop industrielawaai en zonebeheer Workshop industrielawaai en zonebeheer Arno de Pree 22 april 2015 Agenda 1. Wetgeving 2. Jurisprudentie 2015 3. Overschrijding van de zone 4. Dezoneren 5. Technisch Zonebeheer 6. Specifieke vragen 2 1-Wetgeving

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport M.2010.0951.01.R002 Zonebeheerplan Beatrixhaven, Maastricht Algemene regels Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Groenewold Adviesbureau voor milieu & natuur Dossiernummer Behandeld door Lex Groenewold Datum 28 juni 2012

Groenewold Adviesbureau voor milieu & natuur Dossiernummer Behandeld door Lex Groenewold Datum 28 juni 2012 Memo geluidemissie Boeren Buiten Spelen bij Akoestisch onderzoek agrarisch bedrijf en minicamping G. van Westerneng Voorthuizen Van 16 maart 2010 versie Mrt.10-6 en op akoestisch onderzoek Van 22 november

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidreductieplan Industrieterrein Hollandsche IJssel

Geluidreductieplan Industrieterrein Hollandsche IJssel Geluidreductieplan Industrieterrein Hollandsche IJssel In opdracht van: Contactpersoon: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda Dhr. B.

Nadere informatie

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Rapportnummer: 20011057.R02.V03

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Geluidnota bedrijventerrein Zuid te Zierikzee

Geluidnota bedrijventerrein Zuid te Zierikzee Geluidnota bedrijventerrein Zuid te Zierikzee Uitwerking van de module geluid en stilte Gemeente Schouwen-Duiveland Colofon Gemeente Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Kraaij Akoestisch

Nadere informatie

Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder

Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder FC 16292-1-RA-001

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Bewaken en beheren van de beschikbare geluidsruimte in de uitvoeringspraktijk. Gezoneerde Industrieterreinen. Datum 3 november 2009

Bewaken en beheren van de beschikbare geluidsruimte in de uitvoeringspraktijk. Gezoneerde Industrieterreinen. Datum 3 november 2009 Bewaken en beheren van de beschikbare geluidsruimte in de uitvoeringspraktijk Gezoneerde Industrieterreinen Datum 3 november 2009 Colofon Contactpersoon ing. J. Aardema MSc. VROM-Inspectie Directie Uitvoering

Nadere informatie

Geluidreductieplan. Auteur: Vrata Kartak. nummer: 2013000768

Geluidreductieplan. Auteur: Vrata Kartak. nummer: 2013000768 Geluidreductieplan Industrieterreinen Hoogewaard te Rijnwoude en Rijnhaven, Molenwetering, Gnephoek, Zaagmolenweg en Heimanswetering te Alphen aan den Rijn Auteur: Vrata Kartak nummer: 2013000768 Datum:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Geluid... 5 3 Luchtkwaliteit... 7 4 Bedrijven en milieuzonering... 9 BIJLAGE 1... 11 BIJLAGE 2... 12 3 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Zonebeheersplan Industrieterrein Haven Zeven te Waalwijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Waalwijk. Zonebeheersplan Industrieterrein Haven Zeven te Waalwijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Waalwijk Zonebeheersplan Industrieterrein Haven Zeven te Waalwijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

ZONEBEHEERPLAN INDUSTRIETERREIN BEATRIXHAVEN

ZONEBEHEERPLAN INDUSTRIETERREIN BEATRIXHAVEN ZONEBEHEERPLAN INDUSTRIETERREIN BEATRIXHAVEN Versie 14 Juli 2008 i:\pid-fb-documentbehandeling\raad\2008\raadsstukken\84-2008 zonebeheersplan beatrixhaven.doc 18-08-2008 1 1. Inleiding Bijgaand treft u

Nadere informatie

In onderhavig rapport is het nader onderzoek naar deze zes bedrijven ten aanzien van de inpasbaarheid van het plangebied beschreven.

In onderhavig rapport is het nader onderzoek naar deze zes bedrijven ten aanzien van de inpasbaarheid van het plangebied beschreven. Notitie Contactpersoon ing. Robert Schram Datum 8 januari 2009 Kenmerk N003-4601257RSA-evp-V01-NL Uitwerking inpasbaarheid plangebied Hengelosestraat te Enschede 1 Inleiding In opdracht van Kleissen &

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

bijlage BM1. Advies bedrijven en milieuzonering (RMD) (februari 2009)

bijlage BM1. Advies bedrijven en milieuzonering (RMD) (februari 2009) bijlage BM1. Advies bedrijven en milieuzonering (RMD) (februari 2009) Advies bedrijven en milieuzonering Projectgegevens Naam plan Locatie Woonplaats Projectnummer Zuidoostkwartier Commandobaan Roosendaal

Nadere informatie

Opheffen van gezoneerde industrieterreinen

Opheffen van gezoneerde industrieterreinen M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Opheffen van gezoneerde industrieterreinen 5 November 2014 Drs. Jan Oudelaar 2 Opbouw Inleiding Waarom dezoneren? Oorspronkelijke doel van zonering Gevolgen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Verkennende studie met betrekking tot de akoestische consequenties van verplaatsing van het circuit naar Den Helder Rapportnummer FA 4287-24 d.d. 17 juni

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bedrijfsactiviteiten

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bedrijfsactiviteiten Milieudienst West-Holland Bestemmingsplan Limes Resultaten onderzoek bedrijfsactiviteiten 10 mei 2011 Resultaten inventarisatie aanwezige bedrijfsactiviteiten Met behulp van het inrichtingenbestand en

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie