Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan AP Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht"

Transcriptie

1 Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari bericht van /01 ren Akoestisch onderzoek Dorpsstraat 9-11 te Renkum Geachte heer de Haan, Hierbij ontvangt u het akoestisch onderzoek met betrekking tot de gevelbelasting ter plaatse van de nieuw te realiseren appartementen aan de Dorpsstraat 9-11 te Renkum. Aanleiding Voor de realisatie van de appartementen op het perceel aan de Dorpsstraat 9-11 is een bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Het bestaande pand 'De Oude Post' wordt herontwikkeld tot appartementen op de verdiepingen en winkelruimte op de begane grond. Tevens wordt op de locatie aan de wetzijde van het plan een nieuw gebouw gerealiseerd met eveneens winkels op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Om de bouw van de appartementen te kunnen realiseren dienen de effecten van wegverkeerslawaai en industrielawaai getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek en de toetsing aan de grenswaarden. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het plan. Figuur 1: Planschets 20 januari 2011

2 Wettelijk kader Wegverkeer Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 db. Als deze waarde wordt overschreden kan de gemeente onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafonds gebonden (ook omschreven als maximaal toegestane geluidsbelasting). Voor woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 db. In binnenstedelijke situaties geldt een maximale grenswaarde van 63 db. De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel dat deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan het gemeentelijk beleid. Wegen met een 30km/u regime hebben geen geluidszone en hoeven in principe niet getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Echter kunnen 30 km/u wegen wel een relevante geluidsbelasting veroorzaken op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en dient de geluidsbelasting van deze wegen wel te onderzocht te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk beleid van Renkum zegt het volgende over 30km/u wegen: Bij het verlenen van vrijstellingen of het vaststellen van bestemmingsplannen zal de gemeente zich uitspreken over de aanvaardbaarheid van dit niet-zoneplichtige wegverkeerslawaai. De overwegingen zullen zich met name richten op de gevelbelasting vanwege het wegverkeer en het binnenniveau binnen geluidsgevoelige vertrekken. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder De aftrek bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. 5 db voor de overige wegen. 0 db bij het bepalen van de geluidswering van de gevels. De gemeente Renkum heeft een hogere grenswaarde beleid. Dit beleid is aan de orde als de voorkeursgrenswaarden uit de Wgh worden overschreden. In onderstaande figuur 2 zijn de hoofdlijnen van het hogere grenswaarde beleid weergegeven.

3 Industrielawaai Renkum kent een zogenaamd gezoneerd industrieterrein (Fabrieksstraat/Bokkeweg). De op het terrein gesitueerde bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 db(a) aan geluid maken ter plaatse van de vastgestelde zone. In het geval nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd in de nabijheid van het industrieterrein dient getoetst te worden of de woningen binnen de geluidszone komen te liggen en of al dan niet een hogere waarde nodig is. Voor industrielawaai geldt in principe een maximale grenswaarde van 55 db(a).

4 Invoergegevens Wegverkeer Het plangebied ligt in de zone van meerdere wegen die een relevante geluidsbelasting veroorzaken in het gebied. Dit betreft zowel wegen met en zonder geluidszone. Hieronder zijn de relevante wegen inclusief geluidsrelevante aspecten op een rijtje gezet: N225, weg met geluidszone, snelheid 80km/u, glad asfalt Utrechtseweg, weg met geluidszone, snelheid 50km/u, glad asfalt Europalaan, weg met geluidszone, snelheid 50km/u, glad asfalt Achterdorpsstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30 km/u, klinkers in keperverband Kerkstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30km/u, glad asfalt (ten noorden van Achterdorpsstraat) van Riessenstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30km/u, glad asfalt Alle overige wegen en wegdelen zijn akoestisch gezien niet relevant vanwege te lage intensiteiten en of betreft voetgangersgebied. Aangezien de geluidsbelasting voor de duur van het bestemmingsplan (10 jaar na realisatie) dient te worden berekend is zover de intensiteiten werden aangeleverd voor 2019 is een groeipercentage gehanteerd van 2,5% voor de N225 en 1,5% per jaar voor de overige wegen. In de onderstaande tabel 1 zijn de voertuigverdelingen weergegeven zoals die door de gemeente Renkum zijn aangeleverd. Tabel 1: Voertuigverdeling wegverkeer 2021 Omschrijving etmaalintensiteit uurpercentage N225 west N225 oost Utrechtseweg west Utrechtseweg oost Lichte motorvoertuigen Middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen uurpercentage Europalaan Achterdorpsstraat oost Achterdorpsstraat west Kerkstraat van Riessenstraat Lichte motorvoertuigen Middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen Dag 6,54 Voertuigverdeling in % Avond Nacht 4,47 0, mvt /etmaal mvt/etmaal mvt /etmaal mvt/etmaal ,6 5,1 2,3 92,6 5,1 2,3 92,6 5,1 2, ,61 1, mvt /etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal Voor alle wegen is uitgegaan van een absorptiefactor 0, voor de tussenliggende percelen is uitgegaan van een absorptiefactor 0,5. De berekening van de gevelbelasting heeft plaatsgevonden op 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het lokale maaiveld. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het rekenmodel. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het opgestelde rekenmodel.

5 Figuur 3: Overzicht rekenmodel Gezoneerd industrieterrein In de onderstaande figuur 4 is de meest recente 50 db(a) geluidscontour vanwege het gezoneerde industrieterrein weergegeven zoals in 2009 is vastgesteld. Figuur 4: Geluidszonering industrie 50 db(a) zone

6 Resultaten Wegverkeer Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren appartementen berekend. Uit de resultaten is gebleken dat de geluidsbelasting als gevolg van de wegen met een geluidszone ter plaatse van de nieuwe appartementen nergens de voorkeursgrenswaarde overschrijden. In tabel 2 zijn de meest maatgevende geluidsbelastingen weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten van de berekeningen weergegeven voor de twee varianten. Tabel 2: Geluidsbelasting ter plaatse van de te realiseren appartementen variant/rekenpunt Geluidsbelasting Lden (in db)* Rekenhoogte 4,5 meter 7,5 meter Oude Postkantoor N225 zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Utrechtseweg zuidgevel 27 westgevel Oostgevel Noordgevel Europalaan zuidgevel westgevel 27 Oostgevel Noordgevel Nieuwbouw N225 zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Utrechtseweg zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Europalaan zuidgevel westgevel 28 Oostgevel Noordgevel * inclusief aftrek 2dB of 5 db conform art. 110 Wgh. 10,5 meter De voorkeursgrenswaarde van 48 db uit de Wet geluidhinder wordt nergens overschreden. Op alle gevels wordt door de wegen met geluidszone voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db en is vaststelling van hogere grenswaarden is niet nodig.

7 Als gevolg van de Achterdorpsstraat bedraagt de gevelbelasting ter plaatse van de noordgevel van beide gebouwen maximaal 61 db exclusief aftrek conform art 110 Wgh. Dit is geen juridische belemmering voor de realisatie van het bestemmingsplan maar is wel van belang in het kader van de goede ruimtelijke ordening en bij de toetsing aan het Bouwbesluit. In het bouwbesluit is aangegeven dat voor wegverkeer in geluidgevoelige ruimten van nieuwe woningen een binnenniveau behaald moet worden van 33 db. Dit betekent dat aanvullende isolerende gevelmaatregelen nodig zijn die een reductie behalen van 28 db. Standaard schrijft het Bouwbesluit een geluidsreductie van 20 db voor. Maatregelen Het beleid van de gemeente Renkum is kwalitatief van aard (zie wettelijk kader) en schrijft geen concrete procedure voor met betrekking tot de effecten van 30km/u wegen. De effecten van bronen overdrachtsmaatregelen zijn dan ook niet verder in kaart gebracht. In zijn algemeenheid kan wel geconstateerd worden dat het treffen van bronmaatregelen zoals het vervangen van de klinkers door stille klinkers slechts een reductie van ongeveer 2 á 3 db kan opleveren in het geval van een 30 km/u weg. Overdrachtsmaatregelen zijn ter plaatse niet haalbaar en ook niet effectief aangezien de appartementen op de verdieping gerealiseerd moeten worden. Industrielawaai Uit figuur 4 is gebleken dat het plangebied buiten de 50 B(A) geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ligt en daarmee voldoet aan de geldende grenswaarden. Conclusie Als gevolg van de zoneplichtige wegen nabij het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden en hoeven geen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De geluidsbelasting als gevolg van 30km/u weg, de Achterdorpsstraat, bedraagt ter hoogte van de noordgevel van het plangebied 61 db. In het kader van het Bouwbesluit dienen dan geluidsreducerende gevelmaatregelen te worden getroffen om aan het voorgeschreven binnenniveau van 33dB te kunnen voldoen. De nieuw te realiseren appartementen liggen buiten de 50 db(a) contour van het gezoneerde industrieterrein ten zuiden van de N225 en is geen belemmering voor de realisatie van het bestemmingsplan. Tot slot Ik vertrouw erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Als u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, SoundForceOne Dhr. E. Dolman SoundForceOne

8 Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel Gebouwen

9 Waarneempunten Wegen

10 Scherm

11 Bijlage 2: Berekeningsresultaten per rekenpunt Dorpsstraat 9-11 te Renkum resultaten Rekenpunt 1 zuidgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,9 44, ,7 nvt nvt groep : europalaan 50 48,4 41,8 49,5 5 44,5 groep : kerkstraat 17,5 16 9,4 17,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 29,2 27,6 20,7 28,7 5 23,7 groep : van riessenstraat 31,1 29,7 23,2 30,8 nvt nvt groep :n225 42, ,1 42,1 2 40,1 Rekenpunt 1 zuidgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,9 44, ,7 nvt nvt groep : europalaan 50, ,3 50,1 5 45,1 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 32,2 30,8 23,8 31,9 5 26,9 groep : van riessenstraat 34,3 32,9 26,4 34 nvt nvt groep :n225 47,7 46,2 39,2 47,3 2 45,3 Rekenpunt 2 zuidgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 43, ,3 43,1 nvt nvt groep : europalaan 47,1 45,6 38,9 46,7 5 41,7 groep : kerkstraat 17,6 16,2 9,9 17,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 28, ,1 28,1 5 23,1 groep : van riessenstraat 31, ,6 31,1 nvt nvt groep :n ,4 34,4 42,5 2 40,5 Rekenpunt 2 zuidgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 43,5 42,2 35,5 43,3 nvt nvt groep : europalaan 47,9 46,3 39,7 47,4 5 42,4 groep : kerkstraat 19,9 18,4 11,9 19,5 nvt nvt Pagina 1

12 resultaten groep : utrechtseweg 31, ,1 31,1 5 26,1 groep : van riessenstraat 34,8 33,3 26,9 34,4 nvt nvt groep :n ,4 39,5 47,5 2 45,5 Rekenpunt 3 westgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 38 36,8 30,1 37,9 nvt nvt groep : europalaan 29,2 27, ,7 5 23,7 groep : kerkstraat 17,3 15,8 9,2 16,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,3 18,8 11,8 19,9 5 14,9 groep : van riessenstraat 40,3 38,8 32,3 39,9 nvt nvt groep :n ,4 32,5 40,5 2 38,5 Rekenpunt 3 westgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 38 36,8 30,1 37,9 nvt nvt groep : europalaan 31,8 30,2 23,6 31,3 5 26,3 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,3 21,8 14,8 22,9 5 17,9 groep : van riessenstraat 41,3 39, #WAARDE! nvt nvt groep :n ,4 35,5 43,5 2 41,5 Rekenpunt 4 westgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,4 44,2 37,5 45,3 nvt nvt groep : europalaan 29,6 28,1 21,4 29,2 5 24,2 groep : kerkstraat 17,9 16,4 9,9 17,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 20 18,4 11,5 19,5 5 14,5 groep : van riessenstraat 34,8 33,3 26,8 34,4 nvt nvt groep :n225 38,5 36,9 29, Rekenpunt 4 westgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 45 43,7 37,1 44,8 nvt nvt Pagina 2

13 resultaten groep : europalaan 32,2 30, ,7 5 26,7 groep : kerkstraat 19,8 18,4 11,8 19,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,4 21,8 14,8 22,9 5 17,9 groep : van riessenstraat 36,2 34,7 28,2 35,8 nvt nvt groep :n ,4 32,4 40,5 2 38,5 Rekenpunt 5 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 61,5 60,2 53,5 61,3 nvt nvt groep : europalaan 45,6 44,1 37,4 45,2 5 40,2 groep : kerkstraat 35,3 33,8 27,2 34,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,9 41,3 34,4 42,4 5 37,4 groep : van riessenstraat 31, ,6 31,1 nvt nvt groep :n225 34,8 33,2 26,2 34,3 2 32,3 Rekenpunt 5 noordgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 60,2 58,9 52,2 60 nvt nvt groep : europalaan 47 45,4 38,8 46,5 5 41,5 groep : kerkstraat 36 34, ,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 42, ,1 42,1 5 37,1 groep : van riessenstraat 32,8 31,3 24,9 32,4 nvt nvt groep :n ,5 28,5 36,6 2 34,6 Rekenpunt 6 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 57,2 55,9 49,3 57 nvt nvt groep : europalaan 45,8 44,2 37,6 45,3 5 40,3 groep : kerkstraat 20, ,5 20,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,8 19,2 12,2 20,3 5 15,3 groep : van riessenstraat 25,2 23,7 17,3 24,8 nvt nvt groep :n225 35,1 33,6 26,6 34,7 2 32,7 Rekenpunt 6 noordgevel hoogte 7,5 meter Pagina 3

14 resultaten groep : achterdorpsstraat 56,7 55,4 48,8 56,5 nvt nvt groep : europalaan 46,8 45,3 38,6 46,4 5 41,4 groep : kerkstraat 25 23, ,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 22,2 20,6 13,7 21,7 5 16,7 groep : van riessenstraat 27,8 26,3 19,9 27,4 nvt nvt groep :n225 37,4 35,8 28,9 36,9 2 34,9 Rekenpunt 7 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 58 56,8 50,1 57,9 nvt nvt groep : europalaan 44,2 42, ,7 5 38,7 groep : kerkstraat 22,9 21,4 14,9 22,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 21,1 19,5 12,6 20,6 5 15,6 groep : van riessenstraat 25,3 23,8 17,3 24,9 nvt nvt groep :n225 35,3 33,7 26,7 34,8 2 32,8 Rekenpunt 7 noordgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 57,3 56,1 49,4 57,2 nvt nvt groep : europalaan 44,9 43,3 36,7 44,4 5 39,4 groep : kerkstraat 26,9 25,5 18,9 26,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 21,8 20,2 13,3 21,3 5 16,3 groep : van riessenstraat 27,7 26,2 19,8 27,3 nvt nvt groep :n225 37,3 35,7 28,8 36,8 2 34,8 Rekenpunt 8 oostgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 54, ,3 54,1 nvt nvt groep : europalaan 51,1 49,5 42,9 50,6 5 45,6 groep : kerkstraat 17,5 16 9,5 17,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,1 40,6 33,5 41,7 5 36,7 groep : van riessenstraat 33, ,6 33,1 nvt nvt groep :n225 40,1 38,6 31,6 39,7 2 37,7 Pagina 4

15 resultaten Rekenpunt 8 oostgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 54,9 53, ,8 nvt nvt groep : europalaan 51,7 50,1 43,4 51,2 5 46,2 groep : kerkstraat 19 17,5 11,1 18,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 43,2 41,6 34,5 42,7 5 37,7 groep : van riessenstraat 35, ,5 35,1 nvt nvt groep :n225 44,8 43,3 36,3 44,4 2 42,4 Rekenpunt 9 noordgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 62, ,2 61,1 nvt nvt groep : europalaan 49,9 48,3 41,7 49,4 5 44,4 groep : kerkstraat 35, ,4 35,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,4 40,8 33,9 41,9 5 36,9 groep : van riessenstraat 30,7 29,2 22,7 30,3 nvt nvt groep :n225 34,3 32,7 25,8 33,8 2 31,8 Rekenpunt 9 noordgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 60,8 59,5 52,8 60,6 nvt nvt groep : europalaan 50,9 49,3 42,7 50,4 5 45,4 groep : kerkstraat 36 34, ,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,1 40,5 33,6 41,6 5 36,6 groep : van riessenstraat 32 30, ,6 nvt nvt groep :n225 35,6 34,1 27,1 35,2 2 33,2 Rekenpunt 9 noordgevel hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 59,7 58,4 51,8 59,5 nvt nvt groep : europalaan 51,3 48,9 43, groep : kerkstraat 36,8 35,4 28,8 36,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 41,9 40,3 33,4 41,4 5 36,4 Pagina 5

16 resultaten groep : van riessenstraat 33,6 32,1 25,6 33,2 nvt nvt groep :n225 39,3 37,7 30,7 38,8 2 36,8 Rekenpunt 10 zuidgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 39,8 38,5 31,9 39,6 nvt nvt groep : europalaan 41,8 40,2 33,6 41,3 5 36,3 groep : kerkstraat 17 15,5 8,9 16,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 26,1 24,6 17,7 25,7 5 20,7 groep : van riessenstraat 42, ,5 42,1 nvt nvt groep :n225 40,3 38,7 31,8 39,8 2 37,8 Rekenpunt 10 zuidgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 40,6 39,3 32,7 40,4 nvt nvt groep : europalaan 43,1 41,5 34,9 42,6 5 37,6 groep : kerkstraat 17,9 16,5 9,9 17,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 28,8 27,2 20,3 28,3 5 23,3 groep : van riessenstraat 43,2 41,7 35,2 42,8 nvt nvt groep :n225 43,4 41,8 34,8 42,9 2 40,9 Rekenpunt 10 zuidgevel hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 40,6 39,4 32,7 40,5 nvt nvt groep : europalaan 43, ,3 43,1 5 38,1 groep : kerkstraat 22,1 20,6 14,1 21,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 31,6 30,1 23,1 31,2 5 26,2 groep : van riessenstraat 43, ,5 43,1 nvt nvt groep :n225 47,3 45,7 38,8 46,8 2 44,8 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 42,5 41,3 34,6 42,4 nvt nvt groep : europalaan 38 36,4 29,7 37,5 5 32,5 Pagina 6

17 resultaten groep : kerkstraat 17,6 16,1 9,5 17,2 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,2 18,6 11,6 19,7 5 14,7 groep : van riessenstraat 36,4 34,9 28,4 36 nvt nvt groep :n225 36,8 35,3 28,3 36,4 2 34,4 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 42, ,3 42,1 nvt nvt groep : europalaan 39, ,3 39,1 5 34,1 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,7 22,1 15,1 23,2 5 18,2 groep : van riessenstraat 37,5 36,1 29,6 37,2 nvt nvt groep :n225 38,8 37,2 30,2 38,3 2 36,3 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 42,4 41,1 34,5 42,2 nvt nvt groep : europalaan 40, ,3 40,1 5 35,1 groep : kerkstraat 23,3 21,8 15,3 22,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 27,4 25,8 18,9 26,9 5 21,9 groep : van riessenstraat 38 36, ,6 nvt nvt groep :n225 41, ,1 2 39,1 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 30,5 29,2 22,6 30,3 nvt nvt groep : europalaan 29,7 28,1 21,5 29,2 5 24,2 groep : kerkstraat 24,2 22,7 16,2 23,8 nvt nvt groep : utrechtseweg 19,4 17,8 10,9 18,9 5 13,9 groep : van riessenstraat 25,8 24,3 17,8 25,4 nvt nvt groep :n225 36,9 35,3 28,3 36,4 2 34,4 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter Pagina 7

18 resultaten groep : achterdorpsstraat 31,6 30,3 23,6 31,4 nvt nvt groep : europalaan 33,8 32,3 25,6 33,4 5 28,4 groep : kerkstraat 27, ,4 27,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,5 18,9 1, groep : van riessenstraat 28,3 26,9 20,4 28 nvt nvt groep :n225 38, ,1 2 36,1 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 33,1 31,8 25,1 32,9 nvt nvt groep : europalaan 44,4 42,8 36,2 43,9 5 38,9 groep : kerkstraat 38,3 36,8 30,2 37,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 23, ,1 5 18,1 groep : van riessenstraat 36,4 34,9 28,5 36 nvt nvt groep :n225 40,2 38,7 31,7 39,8 2 37,8 Pagina 8

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai)

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Op 1 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum een verzoek (artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

Vandewall Planologisch advies Heugemerstraat 110a 6229 AT Maastricht INLEIDING

Vandewall Planologisch advies Heugemerstraat 110a 6229 AT Maastricht INLEIDING Bureau Geluid nl vof Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen Nederland tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website www.bureaugeluid.nl BTW-nummer: NL8154.12.423.B01 Bank: ABN-AMRO: 52.81.88.798 KvK: 14074915

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Hoge Rijndijk 90 Plaats: gemeente Leiden Datum ontwerp besluit: Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071 4083100

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Selecthuis t.a.v. dhr. H.G. Evers Postbus 290 7460 AG Rijssen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK PLAN 27 STARTERSWONINGEN CPO STIPHOUT Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-04 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER 20134086 rapportnummer:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai. Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai. Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude Opdrachtgever : Gemeente Zoeterwoude Datum : 6 juni 2013 Kenmerk :? Telefoon 071-4083100

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op plan Vestion te Vroomshoop versie 8 december 29 9-295 datum 8 december 29 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 81 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN BRANDEVOORT II LIVERDONK - OOST Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-16 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw aan de 's-heer Hendrikskinderendijk nabij Tiendenplein Definitief Opdrachtgever: Spaans Beheer BV Postbus 340 4460 AS Goes Grontmij Nederland bv Roosendaal,

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

G. Put Expertisecentrum

G. Put Expertisecentrum Parallelweg 1 Livingstone Building Industry BV T.a.v. de heer J.M.A. Lambregts Vossenberg 4 4825 BH BREDA Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie