Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan AP Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht"

Transcriptie

1 Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari bericht van /01 ren Akoestisch onderzoek Dorpsstraat 9-11 te Renkum Geachte heer de Haan, Hierbij ontvangt u het akoestisch onderzoek met betrekking tot de gevelbelasting ter plaatse van de nieuw te realiseren appartementen aan de Dorpsstraat 9-11 te Renkum. Aanleiding Voor de realisatie van de appartementen op het perceel aan de Dorpsstraat 9-11 is een bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Het bestaande pand 'De Oude Post' wordt herontwikkeld tot appartementen op de verdiepingen en winkelruimte op de begane grond. Tevens wordt op de locatie aan de wetzijde van het plan een nieuw gebouw gerealiseerd met eveneens winkels op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Om de bouw van de appartementen te kunnen realiseren dienen de effecten van wegverkeerslawaai en industrielawaai getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek en de toetsing aan de grenswaarden. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het plan. Figuur 1: Planschets 20 januari 2011

2 Wettelijk kader Wegverkeer Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 db. Als deze waarde wordt overschreden kan de gemeente onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafonds gebonden (ook omschreven als maximaal toegestane geluidsbelasting). Voor woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 db. In binnenstedelijke situaties geldt een maximale grenswaarde van 63 db. De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel dat deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan het gemeentelijk beleid. Wegen met een 30km/u regime hebben geen geluidszone en hoeven in principe niet getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Echter kunnen 30 km/u wegen wel een relevante geluidsbelasting veroorzaken op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en dient de geluidsbelasting van deze wegen wel te onderzocht te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk beleid van Renkum zegt het volgende over 30km/u wegen: Bij het verlenen van vrijstellingen of het vaststellen van bestemmingsplannen zal de gemeente zich uitspreken over de aanvaardbaarheid van dit niet-zoneplichtige wegverkeerslawaai. De overwegingen zullen zich met name richten op de gevelbelasting vanwege het wegverkeer en het binnenniveau binnen geluidsgevoelige vertrekken. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder De aftrek bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. 5 db voor de overige wegen. 0 db bij het bepalen van de geluidswering van de gevels. De gemeente Renkum heeft een hogere grenswaarde beleid. Dit beleid is aan de orde als de voorkeursgrenswaarden uit de Wgh worden overschreden. In onderstaande figuur 2 zijn de hoofdlijnen van het hogere grenswaarde beleid weergegeven.

3 Industrielawaai Renkum kent een zogenaamd gezoneerd industrieterrein (Fabrieksstraat/Bokkeweg). De op het terrein gesitueerde bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 db(a) aan geluid maken ter plaatse van de vastgestelde zone. In het geval nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd in de nabijheid van het industrieterrein dient getoetst te worden of de woningen binnen de geluidszone komen te liggen en of al dan niet een hogere waarde nodig is. Voor industrielawaai geldt in principe een maximale grenswaarde van 55 db(a).

4 Invoergegevens Wegverkeer Het plangebied ligt in de zone van meerdere wegen die een relevante geluidsbelasting veroorzaken in het gebied. Dit betreft zowel wegen met en zonder geluidszone. Hieronder zijn de relevante wegen inclusief geluidsrelevante aspecten op een rijtje gezet: N225, weg met geluidszone, snelheid 80km/u, glad asfalt Utrechtseweg, weg met geluidszone, snelheid 50km/u, glad asfalt Europalaan, weg met geluidszone, snelheid 50km/u, glad asfalt Achterdorpsstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30 km/u, klinkers in keperverband Kerkstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30km/u, glad asfalt (ten noorden van Achterdorpsstraat) van Riessenstraat, weg zonder geluidszone, snelheid 30km/u, glad asfalt Alle overige wegen en wegdelen zijn akoestisch gezien niet relevant vanwege te lage intensiteiten en of betreft voetgangersgebied. Aangezien de geluidsbelasting voor de duur van het bestemmingsplan (10 jaar na realisatie) dient te worden berekend is zover de intensiteiten werden aangeleverd voor 2019 is een groeipercentage gehanteerd van 2,5% voor de N225 en 1,5% per jaar voor de overige wegen. In de onderstaande tabel 1 zijn de voertuigverdelingen weergegeven zoals die door de gemeente Renkum zijn aangeleverd. Tabel 1: Voertuigverdeling wegverkeer 2021 Omschrijving etmaalintensiteit uurpercentage N225 west N225 oost Utrechtseweg west Utrechtseweg oost Lichte motorvoertuigen Middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen uurpercentage Europalaan Achterdorpsstraat oost Achterdorpsstraat west Kerkstraat van Riessenstraat Lichte motorvoertuigen Middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen Dag 6,54 Voertuigverdeling in % Avond Nacht 4,47 0, mvt /etmaal mvt/etmaal mvt /etmaal mvt/etmaal ,6 5,1 2,3 92,6 5,1 2,3 92,6 5,1 2, ,61 1, mvt /etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal mvt/etmaal Voor alle wegen is uitgegaan van een absorptiefactor 0, voor de tussenliggende percelen is uitgegaan van een absorptiefactor 0,5. De berekening van de gevelbelasting heeft plaatsgevonden op 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het lokale maaiveld. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het rekenmodel. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het opgestelde rekenmodel.

5 Figuur 3: Overzicht rekenmodel Gezoneerd industrieterrein In de onderstaande figuur 4 is de meest recente 50 db(a) geluidscontour vanwege het gezoneerde industrieterrein weergegeven zoals in 2009 is vastgesteld. Figuur 4: Geluidszonering industrie 50 db(a) zone

6 Resultaten Wegverkeer Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren appartementen berekend. Uit de resultaten is gebleken dat de geluidsbelasting als gevolg van de wegen met een geluidszone ter plaatse van de nieuwe appartementen nergens de voorkeursgrenswaarde overschrijden. In tabel 2 zijn de meest maatgevende geluidsbelastingen weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten van de berekeningen weergegeven voor de twee varianten. Tabel 2: Geluidsbelasting ter plaatse van de te realiseren appartementen variant/rekenpunt Geluidsbelasting Lden (in db)* Rekenhoogte 4,5 meter 7,5 meter Oude Postkantoor N225 zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Utrechtseweg zuidgevel 27 westgevel Oostgevel Noordgevel Europalaan zuidgevel westgevel 27 Oostgevel Noordgevel Nieuwbouw N225 zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Utrechtseweg zuidgevel westgevel Oostgevel Noordgevel Europalaan zuidgevel westgevel 28 Oostgevel Noordgevel * inclusief aftrek 2dB of 5 db conform art. 110 Wgh. 10,5 meter De voorkeursgrenswaarde van 48 db uit de Wet geluidhinder wordt nergens overschreden. Op alle gevels wordt door de wegen met geluidszone voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db en is vaststelling van hogere grenswaarden is niet nodig.

7 Als gevolg van de Achterdorpsstraat bedraagt de gevelbelasting ter plaatse van de noordgevel van beide gebouwen maximaal 61 db exclusief aftrek conform art 110 Wgh. Dit is geen juridische belemmering voor de realisatie van het bestemmingsplan maar is wel van belang in het kader van de goede ruimtelijke ordening en bij de toetsing aan het Bouwbesluit. In het bouwbesluit is aangegeven dat voor wegverkeer in geluidgevoelige ruimten van nieuwe woningen een binnenniveau behaald moet worden van 33 db. Dit betekent dat aanvullende isolerende gevelmaatregelen nodig zijn die een reductie behalen van 28 db. Standaard schrijft het Bouwbesluit een geluidsreductie van 20 db voor. Maatregelen Het beleid van de gemeente Renkum is kwalitatief van aard (zie wettelijk kader) en schrijft geen concrete procedure voor met betrekking tot de effecten van 30km/u wegen. De effecten van bronen overdrachtsmaatregelen zijn dan ook niet verder in kaart gebracht. In zijn algemeenheid kan wel geconstateerd worden dat het treffen van bronmaatregelen zoals het vervangen van de klinkers door stille klinkers slechts een reductie van ongeveer 2 á 3 db kan opleveren in het geval van een 30 km/u weg. Overdrachtsmaatregelen zijn ter plaatse niet haalbaar en ook niet effectief aangezien de appartementen op de verdieping gerealiseerd moeten worden. Industrielawaai Uit figuur 4 is gebleken dat het plangebied buiten de 50 B(A) geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ligt en daarmee voldoet aan de geldende grenswaarden. Conclusie Als gevolg van de zoneplichtige wegen nabij het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden en hoeven geen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De geluidsbelasting als gevolg van 30km/u weg, de Achterdorpsstraat, bedraagt ter hoogte van de noordgevel van het plangebied 61 db. In het kader van het Bouwbesluit dienen dan geluidsreducerende gevelmaatregelen te worden getroffen om aan het voorgeschreven binnenniveau van 33dB te kunnen voldoen. De nieuw te realiseren appartementen liggen buiten de 50 db(a) contour van het gezoneerde industrieterrein ten zuiden van de N225 en is geen belemmering voor de realisatie van het bestemmingsplan. Tot slot Ik vertrouw erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Als u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, SoundForceOne Dhr. E. Dolman SoundForceOne

8 Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel Gebouwen

9 Waarneempunten Wegen

10 Scherm

11 Bijlage 2: Berekeningsresultaten per rekenpunt Dorpsstraat 9-11 te Renkum resultaten Rekenpunt 1 zuidgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,9 44, ,7 nvt nvt groep : europalaan 50 48,4 41,8 49,5 5 44,5 groep : kerkstraat 17,5 16 9,4 17,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 29,2 27,6 20,7 28,7 5 23,7 groep : van riessenstraat 31,1 29,7 23,2 30,8 nvt nvt groep :n225 42, ,1 42,1 2 40,1 Rekenpunt 1 zuidgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,9 44, ,7 nvt nvt groep : europalaan 50, ,3 50,1 5 45,1 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 32,2 30,8 23,8 31,9 5 26,9 groep : van riessenstraat 34,3 32,9 26,4 34 nvt nvt groep :n225 47,7 46,2 39,2 47,3 2 45,3 Rekenpunt 2 zuidgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 43, ,3 43,1 nvt nvt groep : europalaan 47,1 45,6 38,9 46,7 5 41,7 groep : kerkstraat 17,6 16,2 9,9 17,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 28, ,1 28,1 5 23,1 groep : van riessenstraat 31, ,6 31,1 nvt nvt groep :n ,4 34,4 42,5 2 40,5 Rekenpunt 2 zuidgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 43,5 42,2 35,5 43,3 nvt nvt groep : europalaan 47,9 46,3 39,7 47,4 5 42,4 groep : kerkstraat 19,9 18,4 11,9 19,5 nvt nvt Pagina 1

12 resultaten groep : utrechtseweg 31, ,1 31,1 5 26,1 groep : van riessenstraat 34,8 33,3 26,9 34,4 nvt nvt groep :n ,4 39,5 47,5 2 45,5 Rekenpunt 3 westgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 38 36,8 30,1 37,9 nvt nvt groep : europalaan 29,2 27, ,7 5 23,7 groep : kerkstraat 17,3 15,8 9,2 16,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,3 18,8 11,8 19,9 5 14,9 groep : van riessenstraat 40,3 38,8 32,3 39,9 nvt nvt groep :n ,4 32,5 40,5 2 38,5 Rekenpunt 3 westgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 38 36,8 30,1 37,9 nvt nvt groep : europalaan 31,8 30,2 23,6 31,3 5 26,3 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,3 21,8 14,8 22,9 5 17,9 groep : van riessenstraat 41,3 39, #WAARDE! nvt nvt groep :n ,4 35,5 43,5 2 41,5 Rekenpunt 4 westgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 45,4 44,2 37,5 45,3 nvt nvt groep : europalaan 29,6 28,1 21,4 29,2 5 24,2 groep : kerkstraat 17,9 16,4 9,9 17,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 20 18,4 11,5 19,5 5 14,5 groep : van riessenstraat 34,8 33,3 26,8 34,4 nvt nvt groep :n225 38,5 36,9 29, Rekenpunt 4 westgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 45 43,7 37,1 44,8 nvt nvt Pagina 2

13 resultaten groep : europalaan 32,2 30, ,7 5 26,7 groep : kerkstraat 19,8 18,4 11,8 19,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,4 21,8 14,8 22,9 5 17,9 groep : van riessenstraat 36,2 34,7 28,2 35,8 nvt nvt groep :n ,4 32,4 40,5 2 38,5 Rekenpunt 5 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 61,5 60,2 53,5 61,3 nvt nvt groep : europalaan 45,6 44,1 37,4 45,2 5 40,2 groep : kerkstraat 35,3 33,8 27,2 34,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,9 41,3 34,4 42,4 5 37,4 groep : van riessenstraat 31, ,6 31,1 nvt nvt groep :n225 34,8 33,2 26,2 34,3 2 32,3 Rekenpunt 5 noordgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 60,2 58,9 52,2 60 nvt nvt groep : europalaan 47 45,4 38,8 46,5 5 41,5 groep : kerkstraat 36 34, ,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 42, ,1 42,1 5 37,1 groep : van riessenstraat 32,8 31,3 24,9 32,4 nvt nvt groep :n ,5 28,5 36,6 2 34,6 Rekenpunt 6 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 57,2 55,9 49,3 57 nvt nvt groep : europalaan 45,8 44,2 37,6 45,3 5 40,3 groep : kerkstraat 20, ,5 20,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,8 19,2 12,2 20,3 5 15,3 groep : van riessenstraat 25,2 23,7 17,3 24,8 nvt nvt groep :n225 35,1 33,6 26,6 34,7 2 32,7 Rekenpunt 6 noordgevel hoogte 7,5 meter Pagina 3

14 resultaten groep : achterdorpsstraat 56,7 55,4 48,8 56,5 nvt nvt groep : europalaan 46,8 45,3 38,6 46,4 5 41,4 groep : kerkstraat 25 23, ,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 22,2 20,6 13,7 21,7 5 16,7 groep : van riessenstraat 27,8 26,3 19,9 27,4 nvt nvt groep :n225 37,4 35,8 28,9 36,9 2 34,9 Rekenpunt 7 noordgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 58 56,8 50,1 57,9 nvt nvt groep : europalaan 44,2 42, ,7 5 38,7 groep : kerkstraat 22,9 21,4 14,9 22,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 21,1 19,5 12,6 20,6 5 15,6 groep : van riessenstraat 25,3 23,8 17,3 24,9 nvt nvt groep :n225 35,3 33,7 26,7 34,8 2 32,8 Rekenpunt 7 noordgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 57,3 56,1 49,4 57,2 nvt nvt groep : europalaan 44,9 43,3 36,7 44,4 5 39,4 groep : kerkstraat 26,9 25,5 18,9 26,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 21,8 20,2 13,3 21,3 5 16,3 groep : van riessenstraat 27,7 26,2 19,8 27,3 nvt nvt groep :n225 37,3 35,7 28,8 36,8 2 34,8 Rekenpunt 8 oostgevel hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 54, ,3 54,1 nvt nvt groep : europalaan 51,1 49,5 42,9 50,6 5 45,6 groep : kerkstraat 17,5 16 9,5 17,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,1 40,6 33,5 41,7 5 36,7 groep : van riessenstraat 33, ,6 33,1 nvt nvt groep :n225 40,1 38,6 31,6 39,7 2 37,7 Pagina 4

15 resultaten Rekenpunt 8 oostgevel hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 54,9 53, ,8 nvt nvt groep : europalaan 51,7 50,1 43,4 51,2 5 46,2 groep : kerkstraat 19 17,5 11,1 18,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 43,2 41,6 34,5 42,7 5 37,7 groep : van riessenstraat 35, ,5 35,1 nvt nvt groep :n225 44,8 43,3 36,3 44,4 2 42,4 Rekenpunt 9 noordgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 62, ,2 61,1 nvt nvt groep : europalaan 49,9 48,3 41,7 49,4 5 44,4 groep : kerkstraat 35, ,4 35,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,4 40,8 33,9 41,9 5 36,9 groep : van riessenstraat 30,7 29,2 22,7 30,3 nvt nvt groep :n225 34,3 32,7 25,8 33,8 2 31,8 Rekenpunt 9 noordgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 60,8 59,5 52,8 60,6 nvt nvt groep : europalaan 50,9 49,3 42,7 50,4 5 45,4 groep : kerkstraat 36 34, ,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 42,1 40,5 33,6 41,6 5 36,6 groep : van riessenstraat 32 30, ,6 nvt nvt groep :n225 35,6 34,1 27,1 35,2 2 33,2 Rekenpunt 9 noordgevel hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 59,7 58,4 51,8 59,5 nvt nvt groep : europalaan 51,3 48,9 43, groep : kerkstraat 36,8 35,4 28,8 36,5 nvt nvt groep : utrechtseweg 41,9 40,3 33,4 41,4 5 36,4 Pagina 5

16 resultaten groep : van riessenstraat 33,6 32,1 25,6 33,2 nvt nvt groep :n225 39,3 37,7 30,7 38,8 2 36,8 Rekenpunt 10 zuidgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 39,8 38,5 31,9 39,6 nvt nvt groep : europalaan 41,8 40,2 33,6 41,3 5 36,3 groep : kerkstraat 17 15,5 8,9 16,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 26,1 24,6 17,7 25,7 5 20,7 groep : van riessenstraat 42, ,5 42,1 nvt nvt groep :n225 40,3 38,7 31,8 39,8 2 37,8 Rekenpunt 10 zuidgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 40,6 39,3 32,7 40,4 nvt nvt groep : europalaan 43,1 41,5 34,9 42,6 5 37,6 groep : kerkstraat 17,9 16,5 9,9 17,6 nvt nvt groep : utrechtseweg 28,8 27,2 20,3 28,3 5 23,3 groep : van riessenstraat 43,2 41,7 35,2 42,8 nvt nvt groep :n225 43,4 41,8 34,8 42,9 2 40,9 Rekenpunt 10 zuidgevel hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 40,6 39,4 32,7 40,5 nvt nvt groep : europalaan 43, ,3 43,1 5 38,1 groep : kerkstraat 22,1 20,6 14,1 21,7 nvt nvt groep : utrechtseweg 31,6 30,1 23,1 31,2 5 26,2 groep : van riessenstraat 43, ,5 43,1 nvt nvt groep :n225 47,3 45,7 38,8 46,8 2 44,8 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 42,5 41,3 34,6 42,4 nvt nvt groep : europalaan 38 36,4 29,7 37,5 5 32,5 Pagina 6

17 resultaten groep : kerkstraat 17,6 16,1 9,5 17,2 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,2 18,6 11,6 19,7 5 14,7 groep : van riessenstraat 36,4 34,9 28,4 36 nvt nvt groep :n225 36,8 35,3 28,3 36,4 2 34,4 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter groep : achterdorpsstraat 42, ,3 42,1 nvt nvt groep : europalaan 39, ,3 39,1 5 34,1 groep : kerkstraat 19,7 18,2 11,7 19,3 nvt nvt groep : utrechtseweg 23,7 22,1 15,1 23,2 5 18,2 groep : van riessenstraat 37,5 36,1 29,6 37,2 nvt nvt groep :n225 38,8 37,2 30,2 38,3 2 36,3 Rekenpunt 11 oostgevel nieuwbouw hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 42,4 41,1 34,5 42,2 nvt nvt groep : europalaan 40, ,3 40,1 5 35,1 groep : kerkstraat 23,3 21,8 15,3 22,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 27,4 25,8 18,9 26,9 5 21,9 groep : van riessenstraat 38 36, ,6 nvt nvt groep :n225 41, ,1 2 39,1 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 4,5 meter groep : achterdorpsstraat 30,5 29,2 22,6 30,3 nvt nvt groep : europalaan 29,7 28,1 21,5 29,2 5 24,2 groep : kerkstraat 24,2 22,7 16,2 23,8 nvt nvt groep : utrechtseweg 19,4 17,8 10,9 18,9 5 13,9 groep : van riessenstraat 25,8 24,3 17,8 25,4 nvt nvt groep :n225 36,9 35,3 28,3 36,4 2 34,4 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 7,5 meter Pagina 7

18 resultaten groep : achterdorpsstraat 31,6 30,3 23,6 31,4 nvt nvt groep : europalaan 33,8 32,3 25,6 33,4 5 28,4 groep : kerkstraat 27, ,4 27,1 nvt nvt groep : utrechtseweg 20,5 18,9 1, groep : van riessenstraat 28,3 26,9 20,4 28 nvt nvt groep :n225 38, ,1 2 36,1 Rekenpunt 12 westgevel nieuwbouw hoogte 10,5 meter groep : achterdorpsstraat 33,1 31,8 25,1 32,9 nvt nvt groep : europalaan 44,4 42,8 36,2 43,9 5 38,9 groep : kerkstraat 38,3 36,8 30,2 37,9 nvt nvt groep : utrechtseweg 23, ,1 5 18,1 groep : van riessenstraat 36,4 34,9 28,5 36 nvt nvt groep :n225 40,2 38,7 31,7 39,8 2 37,8 Pagina 8

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Vandewall Planologisch advies Heugemerstraat 110a 6229 AT Maastricht INLEIDING

Vandewall Planologisch advies Heugemerstraat 110a 6229 AT Maastricht INLEIDING Bureau Geluid nl vof Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen Nederland tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website www.bureaugeluid.nl BTW-nummer: NL8154.12.423.B01 Bank: ABN-AMRO: 52.81.88.798 KvK: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Selecthuis t.a.v. dhr. H.G. Evers Postbus 290 7460 AG Rijssen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN BRANDEVOORT II LIVERDONK - OOST Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-16 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden

Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Pasmaat Advies Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) Peter Kamman info@pasmaat.com

Nadere informatie

Formulier hogere grenswaarden (# )

Formulier hogere grenswaarden (# ) Formulier hogere grenswaarden (#5171718) 1. Naam van het plan Omgevingsvergunning Larixstraat 50 2. Omschrijving van het plan Transformatie van een voormalige school naar 18 appartementen. Het pand ligt

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Afdeling Expertise Contact Rob Stoop T 088 54 50 306 rstoop@odmh.nl Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Onderwerp Woningbouwplan Zevenhuizen-Zuid fase 2a Datum

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het bestemmingsplan Melisseweg Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Nummer: Datum: BESLUIT De Wet

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor Brouwersstraat te Margraten Versie 16 augustus 2012 opdrachtnummer datum 16 augustus 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg. Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan Willemslaan, Culemborg. Datum: 31 mei 2013

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg. Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan Willemslaan, Culemborg. Datum: 31 mei 2013 Opdrachtgever: Gemeente Culemborg Onderwerp: Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan Willemslaan, Culemborg Datum: 31 mei 2013 Rapport: 11.2051.1001/R02 Burg. van Lidth de Jeudelaan 3a - 4001 VK

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status definitief Versie 004 Rapport M.2014.0205.03.R002 Datum 27 november 2014 k:\doc\m\2014\020503\m2014020503r002v4_ao.docx 27-11-2014 Onderzoek wegverkeersgeluid

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Verbeekstraat 1-9 Plaats: Leiden Datum ontwerpbesluit: 29 juli 2014 Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Conventus Afferden

Akoestisch onderzoek. Conventus Afferden Akoestisch onderzoek Conventus Afferden Van Heemstraweg 38, Afferden (Gld) Concept In opdracht van: Odysseus BV Door: HSRO Januari 2014 Akoestisch onderzoek Conventus Afferden Van Heemstraweg 38, Afferden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkelingslocaties Graft en De Rijp D E F I N I T I E F

Akoestisch onderzoek Herontwikkelingslocaties Graft en De Rijp D E F I N I T I E F Akoestisch onderzoek Herontwikkelingslocaties Graft en De Rijp D E F I N I T I E F Akoestisch onderzoek Herontwikkelingslocaties Graft en De Rijp D E F I N I T I E F Inhoud Rapport en bijlagen Projectnummer

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer:

Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer: Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer: 2014055280 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2008.0975.00.R001 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog Haarlem, nieuwbouw Schoteroog 2e Update Geluidsonderzoek wegverkeer Opdrachtgever VOF 't Spaarne ir. A.F. Poot Auteur Movares Nederland B.V. Bert Paanakker Kenmerk RIK-BP-060032711\R20066B4BPA - Versie

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie