Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB"

Transcriptie

1 Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

2 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp : Aanvullend akoestisch onderzoek bestemmingsplan Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Behandeld door : G. Groot Dengerink Datum : 23 maart 2010 Opdrachtgever : Gemeente Helmond Bestandsnaam : BZOB-ILAanv-AKO.doc Bijlagen : 1.1 Nieuwe grens gezoneerd terrein, zonegrens en MTG objecten 1.2 Bestemmingsplankaart BZOB 1.3 Vigerende bestemmingsplankaart 2 Coördinaten zonepunten 3 Plot zonebeheermodel 4 Inventarisatie inrichtingen 5 Rekenresultaten Inleiding Ten behoeve van het bestemmingsplan Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door de SRE Milieudienst, projectnummer , d.d. 14 oktober Dit onderzoek was bedoeld om de mogelijkheden te onderzoeken om de zone aan de oostzijde en de noordzijde te verruimen. Aanleiding om dit onderzoek aan te vullen zijn de ingediende zienswijzen bij het bestemmingsplan tegen verruiming van de geluidszone aan de noordzijde van het bedrijventerrein en de voorgenomen vaststelling van hogere waarden industrielawaai in het kader van de Wet geluidhinder. In dit onderzoek is de akoestische situatie geactualiseerd en is gekeken naar de mogelijkheden van uitbreiding van de zone, met in acht name van de ingediende zienswijzen. Normstelling Industrielawaai De zones rond bedrijventerreinen zijn bepaald in een afwegingsproces, waarbij de te verwachten en de toe te laten geluidsproductie een rol spelen. Onder industrieterrein verstaat de Wet geluidhinder een terrein waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen, als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer; die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit (z.g. grote lawaaimakers ). Bij de vaststelling of een herziening van een bestemmingsplan waarbij gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein ontstaat, wordt daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 db(a) niet te boven mag gaan. Ook bij het realiseren van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een bestaande zone is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Onder geluidbelasting vanwege het terrein wordt verstaan de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle inrichtingen gelegen binnen de grens van het gezoneerde industrieterrein. Industrielawaai wordt veroorzaakt door de in een inrichting aanwezige installaties alsmede door de werkzaamheden die daar worden verricht. Onder een inrichting verstaat de Wet milieubeheer elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Aanvullend akoestisch onderzoek bestemmingsplan BZOB, gemeente Helmond, 23 maart

3 Gemeente Helmond De beoordeling van het optredende industrielawaai vindt plaats door middel van het equivalente geluidsniveau. Hierbij wordt de etmaalwaarde in db(a) gedefinieerd als de hoogste van de van de volgende waarden: * Het equivalente geluidsniveau over de dagperiode ( uur). * Het equivalente geluidsniveau over de avondperiode ( uur) + 5 db(a). * Het equivalente geluidsniveau over de nachtperiode ( uur) + 10 db(a). Het equivalente geluidsniveau kan worden gemeten of berekend. De wijze van meten en rekenen is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder In artikel 2.2 wordt toepassing van de Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai van april 1999 voorgeschreven als methode om het equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein te bepalen. In deze handleiding is het toepassingsgebied van de beschreven meet- en rekenmethoden gegeven. Grenswaarden. In de huidige situatie is er 1 woning gelegen binnen de zone van het BZOB, nl. woning Heibergweg 5. Voor deze woning is destijds door GS een hogere waarde vastgesteld van 55 db(a). Voor het overige geldt op de zone een maximale geluidbelasting van 50 db(a). Bij de vaststelling van een nieuwe zone of het realiseren van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een bestaande zone van een industrieterrein, is de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege dat industrieterrein, op de gevel van woningen binnen de (vast te stellen) zone 50 db(a). Een hogere waarde kan worden vastgesteld voor geprojecteerde woningen of te projecteren woningen tot 55 db(a) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen tot 60 db(a). Ook indien een hogere waarde is vastgesteld mag de maximaal toelaatbare geluidbelasting binnen de verblijfsruimten niet worden overschreden. Extra geluidwerende voorzieningen aan de gevels en/of een aangepaste indeling kunnen noodzakelijk zijn. Berekening van de geluidniveaus Uitgangspunt is dat de grens van het gezoneerde bedrijventerrein niet wijzigt. Verder is er een actualisatie doorgevoerd ten opzichte van het rapport uit Zoals uit het vorige rapport blijkt, is de geluidruimte aan de oostzijde beperkt, waardoor het wenselijk is om de zone daar uit te breiden. In bijlage 1.1 is de zone in de huidige situatie weergegeven, alsook de grens van het gezoneerde bedrijventerrein. In bijlage 1.2 is de nieuwe, m.n. aan de oostzijde verlengde zone weergegeven. Hierbij is er van uit gegaan dat de zone ter hoogte van de zonepuntenz02, Z06 en Z07 (daar waar de gemeentegrens met de gemeente Deurne wordt benaderd) de zone op het grondgebied van de gemeente Helmond is geprojecteerd in plaats van op de gemeentegrens. Ook is de zone tussen de zonepunten Z26 en Z27 aangepast en naar binnen gelegd, e.e.a. conform een afspraak tussen dhr. Verhoeven en de gemeente Helmond. In bijlage 1.3 is de plankaart van het vigerende bestemmingsplan BZOB ter informatie weergegeven. De overige benodigde invoergegevens werden o.a. ontleend aan de bestemmingsplantekening behorende bij het vigerende bestemmingsplan BZOB en de grootschalige basiskaart van de gemeente Helmond. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu, versie V1.40, volgens de Handleiding rekenen en meten industrielawaai 1999, regeling als bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder, besluit van 12 december Toegepast is methode II. In bijlage 2 zijn de zonebewakingspunten aangegeven die voor de nieuwe situatie conform bijlage 1.2 gelden. In bijlage 3 is een plot van het zonebeheermodel 2009 weergegeven en in bijlage 4 een opsomming van de bedrijven die op basis van dat model daar gevestigd zijn. In bijlage 5 staan de rekenresultaten weergegeven. Per zonebewakingspunt staat per beoordelingsperiode de geluidimmissie per groep van inrichtingen vermeld. De volgende groepen zijn onderscheiden: Aanvullend akoestisch onderzoek bestemmingsplan BZOB, gemeente Helmond, 23 maart

4 Gemeente Helmond A Vergunning: inrichtingen met een vigerende vergunning. B AMvB: inrichtingen met een melding AMvB. C Aanvraag: inrichtingen die een aanvraag voor een vergunning of melding hebben ingediend. D Leeg: Leegstaande panden en nog uit geven kavels. F Barim, type B maatwerk G Barim, type B standaard H Barim, type C Al deze groepen bevatten bronvermogens. Voor leegstaande panden en nog uit geven kavels en voor bedrijven die niet onder de Wmb vallen houdt dit in dat er een gereserveerde geluidruimte is voor een inrichting die zich daar wil vestigen. De exacte waarden van de geluidimmissie zijn bepaald ter plaatse van de zonebewakingspunten en weergegeven in bijlage 5. Daar waar de te bewaken waarde overschreden (dreigen te) worden zal in het kader van het zonebeheer dit gehandhaafd moeten worden. Analyse Bij invulling van de nog vrije kavels met een aantal fictieve bronnen blijkt dat op de zonepunten Z05 en Z06 de te bewaken waarde van 50 db(a) wordt overschreden. Hierbij is uitgegaan van een aantal fictieve bronnen op de nog vrije kavels. De maximale overschrijding bedraagt 2,0 db(a) in de nachtperiode. Om bij de uitgifte van deze kavels bedrijven geen onnodige beperkingen op te leggen, is het wenselijk de zone te verleggen. In oostelijke richting (zonepunten Z05 en Z06) is zondermeer nog ruimte. Hierbij komen bij uitbreiding van de zone geen woningen binnen de zone te liggen. In noordelijke richting is de zone aangepast ter hoogte van de zonebewakingspunten Z26 en Z27, waar volgens een afspraak tussen de gemeente en dhr. Verhoeven de zone in de richting van het bedrijventerrein verplaatst wordt. Door het verleggen van de zone in oostelijke richting komen geen woningen binnen de zone te liggen. Zonepunt Z07 komt voor de gevel van de woning Heibergweg 1 te liggen, waardoor deze woning juist buiten de zone valt. De voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) wordt hier dus niet overschreden. Conclusie In aanvulling op het akoestisch onderzoek zoals verricht door de SRE Milieudienst, projectnummer , d.d. 14 oktober 2008 bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB is het onderhavige onderzoek uitgevoerd. Hierin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn mbt de uitbreiding van de geluidzone alleen in oostelijke richting. Door deze uitbreiding komen er geen geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone te liggen. De grens van het gezoneerde terrein blijft ongewijzigd. De nieuwe zonegrens staat in bijlage 1.2 weergegeven. Deze zonegrens dient te worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein BZOB. Aanvullend akoestisch onderzoek bestemmingsplan BZOB, gemeente Helmond, 23 maart

5

6 Nieuwe grens gezoneerd terrein BIJLAGE 1.2

7 SRE Milieudienst Vigerende bestemmingsplankaart BZOB BIJLAGE 1.3

8

9 Ja

10

11

12 Bijlage 4

13 Bijlage 4 Rekenresultaten BIJLAGE 5

14 Bijlage 5: Rekenresultaten. 5.1 Geluidimmissie vigerende zonebewakingspunten 5.2 Geluidimmissie van groepen inrichtingen tpv nieuwe zone 5.3 Dagperiode, geluidimmissie inrichtingen 5.4 Avondperiode, geluidimmissie inrichtingen 5.5 Nachtperiode, geluidimmissie inrichtingen 5.6 Etmaalwaarde, geluidimmissie inrichtingen Rekenresultaten BIJLAGE 5

15

16 Geluidimmissie vigerende zonebewakingspunten BIJLAGE 6.1

17 Geluidimmissie van groepen van inrichtingen (hoofgroep) BIJLAGE 6.1.1

18 Geluidimmissie van groepen van inrichtingen (A-vergunningen) BIJLAGE 6.2.2

19 Geluidimmissie van groepen van inrichtingen (Groep - B-AMvB) BIJLAGE 6.1.3

20 Geluidimmissie van groepen van inrichtingen (Groep - C-aanvraag) BIJLAGE 6.2.4

21

22

23

24

25 Geluidimmissie in de dagperiode t.g.v. Alle inrichtingen Groep / bron Z01_A Z02_A Z03_A Z04_A Z05_A Z06_A Z07_A Z08_A Z09_A Z10_A Groep - A-Vergunning 37,7 36,4 40,7 40,3 41,0 41,1 40,3 38,6 38,3 38,0 Groep - B-AMvB 39,0 37,0 37,9 40,2 39,4 38,0 36,3 34,9 34,6 35,1 Groep - C-Aanvraag 30,0 26,9 26,3 26,7 27,6 31,5 29,4 27,2 28,7 31,5 Groep - D-Kavels 37,2 36,4 38,7 41,6 44,6 46,0 45,9 44,4 44,7 46,8 Groep - F type B maat... 26,2 25,2 26,7 28,1 28,2 29,0 27,8 27,8 27,9 29,6 Groep - G type B stand... 19,0 18,3 19,1 20,6 21,8 22,2 22,6 23,5 25,4 28,7 Groep - H type C 20,8 20,5 21,4 23,0 18,7 18,9 15,6 16,1 17,4 19,7 Totaal 43,2 41,7 44,2 45,7 47,1 47,9 47,4 46,0 46,1 47,8 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Overschrijding -6,8-8,3-5,8-4,3-2,9-2,1-2,6-4,0-3,9-2,2 Groep / bron Z11_A Z12_A Z13_A Z14_A Z15_A Z16_A Z17_A Z18_A Z19_A Z20_A Groep - A-Vergunning 38,1 38,2 38,9 40,7 40,4 40,6 40,2 39,8 39,7 41,9 Groep - B-AMvB 34,8 33,8 35,4 38,2 37,6 35,9 33,7 33,2 33,6 36,7 Groep - C-Aanvraag 34,2 36,9 39,9 45,4 44,7 44,6 42,0 36,7 35,2 39,0 Groep - D-Kavels 45,6 42,2 40,9 40,5 39,1 38,0 36,5 36,8 37,7 43,6 Groep - F type B maat... 29,9 28,8 30,8 31,5 29,1 34,4 28,8 29,6 29,3 29,3 Groep - G type B stand... 30,9 28,2 31,3 32,6 31,8 29,1 25,8 23,8 23,1 17,0 Groep - H type C 18,4 19,5 18,7 16,4 12,8 16,1 16,6 18,4 27,1 31,2 Totaal 47,1 45,0 45,6 48,3 47,5 47,3 45,4 43,5 43,5 47,3 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Overschrijding -2,9-5,0-4,4-1,7-2,5-2,7-4,6-6,5-6,5-2,7 Groep / bron Z21_A Z22_A Z23_A Z24_A Z25_A Z26_A Z27_A Z28_A Groep - A-Vergunning 42,3 42,2 44,8 43,7 42,9 48,4 42,6 44,4 Groep - B-AMvB 38,8 41,6 41,9 42,5 45,0 47,0 44,6 38,0 Groep - C-Aanvraag 37,6 38,6 39,9 38,9 35,6 33,6 31,9 29,5 Groep - D-Kavels 46,0 44,6 46,2 43,4 41,1 40,0 39,3 52,9 Groep - F type B maat... 33,3 34,7 30,2 30,0 29,9 28,9 31,3 30,8 Groep - G type B stand... 25,2 25,9 26,0 24,9 23,2 22,0 20,6 20,8 Groep - H type C 33,5 24,2 26,8 25,0 22,6 25,3 23,9 18,9 Totaal 48,7 48,5 50,0 48,6 48,4 51,2 47,7 53,6 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 Overschrijding -1,3-1,5 0,0-1,4-1,6 1,2-2,3-1,4 Geluidimmissie in de dagperiode t.g.v. alle inrichtingen BIJLAGE 5.3

26 Geluidimmissie in de avondperiode t.g.v. Alle inrichtingen Groep / bron Z01_A Z02_A Z03_A Z04_A Z05_A Z06_A Z07_A Z08_A Z09_A Z10_A Groep - A-Vergunning 34,3 33,1 34,8 36,9 37,9 38,2 37,8 36,8 36,5 36,4 Groep - B-AMvB 33,5 31,5 32,1 34,1 33,5 32,1 30,8 29,5 29,2 29,7 Groep - C-Aanvraag 21,0 20,3 20,2 20,6 21,3 21,1 20,2 20,2 21,2 23,5 Groep - D-Kavels 32,2 31,4 33,7 36,6 39,6 41,0 40,9 39,4 39,7 41,8 Groep - F type B maat... 23,1 22,8 25,2 27,4 27,5 28,4 26,6 26,6 26,5 28,0 Groep - G type B stand... 14,0 13,3 14,1 15,6 16,8 17,2 17,6 18,5 20,4 23,7 Groep - H type C 13,4 13,7 14,0 10,4 8,5 10,0 9,7 12,8 14,0 16,1 Totaal 38,4 37,1 38,7 41,1 42,6 43,4 43,0 41,8 41,9 43,3 Hoofdgroep 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Overschrijding -6,6-7,9-6,3-3,9-2,4-1,6-2,0-3,2-3,1-1,7 Groep / bron Z11_A Z12_A Z13_A Z14_A Z15_A Z16_A Z17_A Z18_A Z19_A Z20_A Groep - A-Vergunning 35,7 35,6 36,6 38,6 38,3 38,8 38,4 37,9 37,9 39,9 Groep - B-AMvB 29,2 28,3 30,2 33,1 32,6 30,9 28,7 28,2 28,7 31,7 Groep - C-Aanvraag 25,4 29,4 33,4 38,8 36,5 34,1 30,9 27,7 26,3 25,5 Groep - D-Kavels 40,6 37,1 35,9 35,5 34,1 32,9 31,5 31,8 32,6 38,6 Groep - F type B maat... 28,3 26,4 27,6 28,5 27,7 34,2 28,1 28,7 27,8 26,3 Groep - G type B stand... 25,9 23,2 26,3 27,6 26,8 24,1 20,8 18,8 18,1 12,0 Groep - H type C 14,6 16,7 14,5 11,2 6,8 12,5 12,9 13,0 20,0 24,2 Totaal 42,4 40,4 41,1 43,4 42,2 42,1 40,4 39,9 40,0 42,9 Hoofdgroep 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Overschrijding -2,6-4,6-3,9-1,6-2,8-2,9-4,6-5,1-5,0-2,1 Groep / bron Z21_A Z22_A Z23_A Z24_A Z25_A Z26_A Z27_A Z28_A Groep - A-Vergunning 40,0 40,2 42,3 40,0 39,6 42,3 38,6 42,8 Groep - B-AMvB 34,0 37,6 37,1 37,5 39,8 40,6 40,2 32,6 Groep - C-Aanvraag 23,6 25,6 27,6 30,5 29,5 26,6 23,7 21,0 Groep - D-Kavels 40,9 39,4 39,9 38,2 36,0 35,0 34,3 47,9 Groep - F type B maat... 28,8 29,3 28,4 27,9 27,1 26,3 24,6 29,6 Groep - G type B stand... 20,2 20,9 21,0 19,9 18,2 17,0 15,6 15,8 Groep - H type C 26,5 20,6 23,7 22,4 18,9 17,4 15,7 15,2 Totaal 44,2 44,2 45,2 43,8 43,8 45,1 43,2 49,2 Hoofdgroep 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 Overschrijding -0,8-0,8 0,2-1,2-1,2 0,1-1,8-0,8 Geluidimmissie in de avondperiode t.g.v. alle inrichtingen BIJLAGE 5.4

27 Geluidimmissie in de nachtperiode t.g.v. Alle inrichtingen Groep / bron Z01_A Z02_A Z03_A Z04_A Z05_A Z06_A Z07_A Z08_A Z09_A Z10_A Groep - A-Vergunning 30,0 29,4 33,5 33,5 34,6 34,9 34,6 33,9 34,0 34,1 Groep - B-AMvB 31,9 29,2 30,5 32,0 30,6 28,9 27,1 25,6 25,2 25,5 Groep - C-Aanvraag 17,1 16,2 15,4 15,4 16,2 16,7 17,1 18,1 19,7 22,6 Groep - D-Kavels 27,2 26,4 28,7 31,6 34,6 36,0 35,9 34,4 34,7 36,8 Groep - F type B maat... 22,1 21,9 24,4 26,7 26,7 27,6 25,7 25,6 25,4 26,8 Groep - G type B stand... 8,9 8,3 9,1 10,6 11,8 12,2 12,6 13,5 15,4 18,7 Groep - H type C 12,3 11,7 11,3 9,5 7,6 7,8 9,4 12,6 13,5 15,5 Totaal 35,2 33,8 36,5 37,6 38,7 39,3 38,9 37,8 38,0 39,3 Hoofdgroep 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Overschrijding -4,8-6,2-3,5-2,4-1,3-0,7-1,1-2,2-2,0-0,7 Groep / bron Z11_A Z12_A Z13_A Z14_A Z15_A Z16_A Z17_A Z18_A Z19_A Z20_A Groep - A-Vergunning 33,0 32,7 33,8 36,1 35,7 36,1 35,4 34,8 34,9 36,2 Groep - B-AMvB 25,1 24,1 26,0 28,9 28,5 26,8 24,7 23,8 24,0 26,5 Groep - C-Aanvraag 25,0 27,7 30,3 32,9 33,5 32,4 29,0 24,4 23,9 22,4 Groep - D-Kavels 35,6 32,1 30,9 30,5 29,1 27,9 26,5 26,8 27,6 33,6 Groep - F type B maat... 27,2 25,0 26,4 27,4 26,8 33,6 27,4 28,0 26,9 25,2 Groep - G type B stand... 20,9 18,2 21,3 22,6 21,8 19,1 15,8 13,8 13,1 7,0 Groep - H type C 13,7 16,1 13,4 10,1 6,3 12,1 12,2 11,1 14,3 18,8 Totaal 38,4 36,8 37,6 39,4 39,1 39,7 37,5 36,7 36,7 38,7 Hoofdgroep 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Overschrijding -1,6-3,2-2,4-0,6-0,9-0,3-2,5-3,3-3,3-1,3 Groep / bron Z21_A Z22_A Z23_A Z24_A Z25_A Z26_A Z27_A Z28_A Groep - A-Vergunning 35,6 36,2 36,1 35,0 35,6 39,3 33,6 40,1 Groep - B-AMvB 28,2 31,3 32,6 32,8 35,6 36,4 37,5 28,5 Groep - C-Aanvraag 20,5 22,7 23,1 25,9 25,1 22,4 19,6 17,2 Groep - D-Kavels 35,9 34,4 34,9 33,2 31,0 30,0 29,3 42,9 Groep - F type B maat... 27,6 27,9 27,2 26,6 26,0 25,3 23,5 28,6 Groep - G type B stand... 15,2 15,9 16,0 14,9 13,2 12,0 10,6 10,8 Groep - H type C 20,9 19,8 23,1 22,0 18,5 16,5 14,6 15,0 Totaal 39,6 39,6 40,0 39,1 39,7 41,6 39,6 44,9 Hoofdgroep 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 Overschrijding -0,4-0,4 0,0-0,9-0,3 1,6-0,4-0,1 Geluidimmissie in de nachtperiode t.g.v. alle inrichtingen BIJLAGE 5.5

28 Geluidimmissie in de etmaalperiode t.g.v. Alle inrichtingen Groep / bron Z01_A Z02_A Z03_A Z04_A Z05_A Z06_A Z07_A Z08_A Z09_A Z10_A Groep - A-Vergunning 40,0 39,4 43,5 43,5 44,6 44,9 44,6 43,9 44,0 44,1 Groep - B-AMvB 41,9 39,2 40,5 42,0 40,6 38,9 37,1 35,6 35,2 35,5 Groep - C-Aanvraag 30,0 26,9 26,3 26,7 27,6 31,5 29,4 28,1 29,7 32,6 Groep - D-Kavels 37,2 36,4 38,7 41,6 44,6 46,0 45,9 44,4 44,7 46,8 Groep - F type B maat... 32,1 31,9 34,4 36,7 36,7 37,6 35,7 35,6 35,4 36,8 Groep - G type B stand... 19,0 18,3 19,1 20,6 21,8 22,2 22,6 23,5 25,4 28,7 Groep - H type C 22,3 21,7 21,4 23,0 18,7 18,9 19,4 22,6 23,5 25,5 Totaal 45,2 43,8 46,5 47,6 48,7 49,3 48,9 47,8 48,0 49,3 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Overschrijding -4,8-6,2-3,5-2,4-1,3-0,7-1,1-2,2-2,0-0,7 Groep / bron Z11_A Z12_A Z13_A Z14_A Z15_A Z16_A Z17_A Z18_A Z19_A Z20_A Groep - A-Vergunning 43,0 42,7 43,8 46,1 45,7 46,1 45,4 44,8 44,9 46,2 Groep - B-AMvB 35,1 34,1 36,0 38,9 38,5 36,8 34,7 33,8 34,0 36,7 Groep - C-Aanvraag 35,0 37,7 40,3 45,4 44,7 44,6 42,0 36,7 35,2 39,0 Groep - D-Kavels 45,6 42,2 40,9 40,5 39,1 38,0 36,5 36,8 37,7 43,6 Groep - F type B maat... 37,2 35,0 36,4 37,4 36,8 43,6 37,4 38,0 36,9 35,2 Groep - G type B stand... 30,9 28,2 31,3 32,6 31,8 29,1 25,8 23,8 23,1 17,0 Groep - H type C 23,7 26,1 23,4 20,1 16,3 22,1 22,2 21,1 27,1 31,2 Totaal 48,4 46,8 47,6 49,4 49,1 49,7 47,5 46,7 46,7 48,7 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Overschrijding -1,6-3,2-2,4-0,6-0,9-0,3-2,5-3,3-3,3-1,3 Groep / bron Z21_A Z22_A Z23_A Z24_A Z25_A Z26_A Z27_A Z28_A Groep - A-Vergunning 45,6 46,2 47,3 45,0 45,6 49,3 43,6 50,1 Groep - B-AMvB 39,0 42,6 42,6 42,8 45,6 47,0 47,5 38,5 Groep - C-Aanvraag 37,6 38,6 39,9 38,9 35,6 33,6 31,9 29,5 Groep - D-Kavels 46,0 44,6 46,2 43,4 41,1 40,0 39,3 52,9 Groep - F type B maat... 37,6 37,9 37,2 36,6 36,0 35,3 33,5 38,6 Groep - G type B stand... 25,2 25,9 26,0 24,9 23,2 22,0 20,6 20,8 Groep - H type C 33,5 29,8 33,1 32,0 28,5 26,5 24,6 25,0 Totaal 49,6 49,6 50,2 49,1 49,7 51,6 49,6 54,9 Hoofdgroep 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 Overschrijding -0,4-0,4 0,2-0,9-0,3 1,6-0,4-0,1 Geluidimmissie in de etmaalperiode t.g.v. alle inrichtingen BIJLAGE 5.6

29

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HOOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-03 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 25 september

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"

Toelichting. Bestemmingsplan. Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Toelichting Bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" Gemeente Sliedrecht Fase: vaststelling Mei 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM Rapport Dossier022961 Zaaknummer102390 Kenmerk OpstellerDhr. J. Rockx / dhr. M. Moerman Datum 4 februari 2013 OnderwerpAkoestisch onderzoek zoneaanpassingen IT Langs de Linge Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing

Nadere informatie

Geluidszone. Harselaar Oost, Driehoek en Zuid. te Barneveld

Geluidszone. Harselaar Oost, Driehoek en Zuid. te Barneveld Geluidszone Harselaar Oost, Driehoek en Zuid te Barneveld afdeling Milieu 20 november 2009 1. Inleiding Ten noorden van de kern Barneveld en ten zuiden van de kern Voorthuizen ligt het bedrijventerrein

Nadere informatie

Akoestisch inrichtingsplan 2011 Industrieterrein Axelse Vlakte II

Akoestisch inrichtingsplan 2011 Industrieterrein Axelse Vlakte II Akoestisch inrichtingsplan 2011 Industrieterrein Axelse Vlakte II Behorende bij de Beleidsregel zonebeheersysteem industrieterrein Axelse Vlakte II provincie Zeeland 2011 (zonebeheerplan) Status: Definitief

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK PLAN 27 STARTERSWONINGEN CPO STIPHOUT Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-04 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Datum besluit : Naam project : Adres project : 2 e herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ten behoeve van de planontwikkeling Het Plaatje Baanhoek

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN BRANDEVOORT II LIVERDONK - OOST Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-16 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude Rapportnummer PdW20110429 Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude Adviseur: P.L.A.M. de Wijs Datum: 29 april 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

ZONEBEWAKING INDUSTRIETERREIN SLUIS XI/HALF ELFJE TE ASTEN

ZONEBEWAKING INDUSTRIETERREIN SLUIS XI/HALF ELFJE TE ASTEN ZONEBEWAKING INDUSTRIETERREIN SLUIS XI/HALF ELFJE TE ASTEN Inrichting : NIMBY-project, Kanaalweg 4 en 6 (voorheen Brandenburgh, Spelt Onroerend Goed, Raymakers Transport en Raymakers Puinbreker) Status

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek

Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 4 3. Vaststelling hogere waarden... 5 4. Inhoudelijke beoordeling... 6 5. Ambtshalve vaststelling...

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Rapportnummer: 20011057.R02.V03

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Naam van de inrichting : De Valk Witgoedinzamelaar & Recycling Inrichtingdrijver : De heer U. Sahin Activiteiten van de inrichting : Inzameling, reparatie

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen:

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen: 2014/136409 1 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Morgenstond

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Morgenstond Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Morgenstond Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Morgenstond Gemeente Den Haag Status vrijgave naam paraaf versie Definitief opstellers A. Popov datum 25 juli 2014

Nadere informatie

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam 1 Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijven zuid

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Datum: 19 oktober 2015

Datum: 19 oktober 2015 Opdrachtgever: RUD Zuid Limburg Contactpersoon: De heer L. van den Akker Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg)

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Lelystad Opgesteld door : ing. P.M. Bakker Gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Twente milieu N.V.; ABP Almelo Activiteiten van de inrichting : Gemeentelijk afvalbrengpunt Locatie : Turfkade 15 te Almelo Datum

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluidverdeelplan HoogTij Regels

Geluidverdeelplan HoogTij Regels 2017/18554 Ontwerp Bestemmingsplan Geluidverdeelplan HoogTij Regels Geluidverdeelplan HoogTij Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort aan Gemeente Zandvoort van R. van Vliet t.a.v. telefoon 075-6553548 datum 25 april 2017 onderwerp Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort Met bestemmingsplan Nieuw Noord maakt

Nadere informatie

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones Bijlage Geluid Wettelijk kader en Geluidzones Volgens de Wet Geluidhinder gelden zogenaamde zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen, waar grote lawaaimakers zijn gevestigd. Binnen deze

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Rapportnummer: 1309.R01 Datum 20 juli 2013 Opdrachtgever Legalexion Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

AKOESTISCHE TOELICHTING

AKOESTISCHE TOELICHTING AKOESTISCHE TOELICHTING Bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk datum : februari 2010 rapportnummer : R.2009.019.02 versie : 02 OPDRACHTGEVER Gemeente Harderwijk Postbus

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen 17-9-2009 Industrielawaai Knelpunten en oplossingen Aneta Krikke 1 Waarom problemen? 2 1 En in de toekomst wonen op een industrieterrein in een moderne uitvoering? 3 Individuele gevoeligheid Gek van de

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal

Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Inhoud: Toelichting

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Rapport : 991016-21-00

Rapport : 991016-21-00 Rapport : 991016-21-00 Zonebeheerplan industrieterrein Noord I te Meppel Verantwoording Auteur(s) : ing. C.N. de Boer Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 13 (excl. figuren en bijlagen) Akkoord divisiemanager

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten

Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten Zonebeheerplan industrieterreinen Het Broek en De Rietstap gemeente Aalten Auteur Jan ten Klooster Beleidsmedewerker team Omgevingsvergunningen Vastgesteld op 17 april 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Akoestische onderzoek Industrieterrein Bergweide, Veenoord, Kloosterlanden

Akoestische onderzoek Industrieterrein Bergweide, Veenoord, Kloosterlanden Akoestische onderzoek Industrieterrein Bergweide, Veenoord, Kloosterlanden Datum : mei 2011 Van : Peter de Gooijer RS/EC/VMG 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 4

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Rapportnummer: 12-25793-B-M-JZ Dossiernummer: M14128.03 Naam opdrachtgever: Gemeente Beek Adres

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HOOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-03 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 29 januari

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, overwegende dat de Wet geluidhinder tot doel heeft het voorkomen en beperken van geluidhinder; dat voor woningen, andere

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor studentenhuisvesting op de NDSM-werf

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor studentenhuisvesting op de NDSM-werf Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor studentenhuisvesting op de NDSM-werf Inleiding In het bestemmingsplan Studentenhuisvesting NDSMM dat op 20 oktober 20100 door de deelraad

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGEN VAN DE GELUIDVOORSCHRIFTEN OP VERZOEK WET MILIEUBEHEER

(ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGEN VAN DE GELUIDVOORSCHRIFTEN OP VERZOEK WET MILIEUBEHEER (ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGEN VAN DE GELUIDVOORSCHRIFTEN OP VERZOEK WET MILIEUBEHEER Verleend Aan Smurfit Kappa Solid Board Locatie: Hoofdstraat 34 te Bad Nieuweschans Groningen, 5 augustus 2010 Nr. 2010

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

GELDERLAND. Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK

GELDERLAND. Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK GELDERLAND Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel BIJLAGENBOEK Gelderland Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel Bijlagenboek identificatie planstatus identificatiecode: datum: status:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Plangebied Smallsteps gelegen aan de Liesboslaan 50-52 te Breda Afwijking van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Update zonebewakingsmodellen 2012. Update zonebewakingsmodellen 2012 Industrieterrein De Hurk, DAF-Kanaaldijk Noord en DMV Campina - 1 -

Update zonebewakingsmodellen 2012. Update zonebewakingsmodellen 2012 Industrieterrein De Hurk, DAF-Kanaaldijk Noord en DMV Campina - 1 - Update zonebewakingsmodellen 2012 Industrieterrein De Hurk, DAF-Kanaaldijk Noord en DMV Campina - 1 - - 2 - Update zonebewakingsmodellen 2012 Industrieterrein De Hurk, DAF-Kanaaldijk Noord en DMV Campina

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie