Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P"

Transcriptie

1 Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P

2

3 Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting en bijlagen Regels Verbeelding 14 december 2012 Projectnummer

4

5 O v e r z i c h t s k a a r t G e m e e n t e M e n t e r w o l d e, b r o n : T o p o g r a f i s c h e D i e n s t

6

7 T o e l i c h t i n g toe

8

9 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 9 2 P l a n b e s c h r i j v i n g Achtergrond Geluidonderzoek Afweging en keuze 17 3 J u r i d i s c h e v o r m g e v i n g Juridisch systeem Regels 21 4 E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 23 5 M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d toe

10

11 1 I n l e i d i n g Het voorliggend facetbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het (nieuwe) bestemmingsplan Bedrijventerrein Duurkenakker en de op grond daarvan herziene geluidzone. Het bedrijventerrein Duurkenakker beslaat het in de gemeente Menterwolde gelegen deel van het bedrijventerrein Groningen Railport (zuidelijk deel plangebied). Het terrein Groningen Railport dat grotendeels in de gemeente Veendam ligt, is aan te duiden als een spoorgebonden (en watergebonden) transportcentrum. De bedrijfsactiviteiten betreffen met name de op- en overslag van containers van wegtransport naar railtransport vice versa. Naast Groningen Railport komen op bedrijventerrein Duurkenakker ook andere bedrijven voor (noordelijk deel) waaronder een schrootverwerkingsbedrijf en een aantal transportbedrijven. In het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Duurkenakker worden de bestaande rechten in het gebied opnieuw vastgelegd. Grootschalige ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. In het plangebied zijn bedrijven toegestaan in de categorie tot en met 4.2. Gelet op de aanwezigheid van dienstwoningen op het bedrijventerrein en burgerwoningen in de nabijheid (beide aan de zijde van de weg Duurkenakker) en de mogelijkheid om inrichtingen in de categorie tot en met 4.2 op te richten, is een herberekening gemaakt van de 50 db(a)-contour. Naar aanleiding hiervan is ook de geluidzone herzien. Met het voorliggend facetbestemmingsplan wordt deze geluidzone planologisch vastgelegd december

12 B e d r i j v e n t e r r e i n D u u r k e n a k k e r Het voorliggend facetbestemmingsplan heeft betrekking op (delen van) het volgende bestemmingsplan het bestemmingsplan Buitengebied Muntendam, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Menterwolde bij besluit van 12 maart 1998 en gedeeltelijk goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bij besluit van 27 oktober Het voorliggende facetbestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde (voor zover dat betrekking heeft op de gemeente Menterwolde), vastgesteld in de gemeente Menterwolde op 9 maart Binnen de geluidzone mag het aantal geluidgehinderden niet toenemen. Dit betekent dat woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen uitsluitend zijn toegestaan voor zover deze aanwezig zijn en zijn geprojecteerd ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het onderhavige facet december 2012

13 bestemmingsplan. Daarom voorziet dit facetbestemmingsplan binnen de delen van de hiervoor genoemde bestemmingsplannen die liggen in de herziene geluidzone, in de uitsluiting van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen. Voor de geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone (in dit geval woningen) worden hogere waarden vastgesteld. Naast een beschrijving van de geluidzone, de achtergronden en het onderzoek, wordt in deze toelichting ingegaan op de juridische vormgeving van het facetbestemmingsplan en de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid december

14

15 2.1 2 P l a n b e s c h r i j v i n g A c h t e r g r o n d Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is het voorliggend bestemmingsplan opgesteld naar aanleiding van een nieuwe geluidzone voor het bedrijventerrein Duurkenakker. Het bedrijventerrein Duurkenakker grenst aan de gezoneerde bedrijventerreinen in Veendam. In 1991 is bij Koninklijk besluit, nummer , voor Veendam en Menterwolde ten gevolge van het industriegeluid van het ten oosten van Veendam gelegen industrieterrein 02 waar A-inrichtingen werden toegestaan, een 50 db(a)-geluidszone vastgesteld. De geluidszone is gewijzigd vastgelegd in het facetbestemmingsplan Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde (vastgesteld in de gemeente Menterwolde op 9 maart 2007). Aan dit bestemmingsplan ligt het rapport Akoestisch onderzoek wijziging geluidszone rond de industrieterreinen te Veendam (noordelijk Akoestisch Adviesbureau B.V., d.d. 11 oktober 2006) ten grondslag december

16 G e l u i d z o n e s Met het oog op aanwezige bedrijfswoningen op het bedrijventerrein (Duurkenakker 2, 4, 4a en 6), de burgerwoningen in de directe nabijheid van het terrein (Duurkenakker 1, 3, 5, 7, 9 en 11) en de planologische mogelijkheden die worden geboden aan de oprichting van bedrijven in de categorie tot en met 4.2, is ervoor gekozen de 50 db(a) te herberekenen. Hiermee wordt beoogt een gunstig vestigingsklimaat te creëren voor (nieuwe) bedrijven waarbij rekening is gehouden met de geluidsbelasting op de woningen in de omgeving. 2.2 G e l u i d o n d e r z o e k In het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Duurkenakker is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid afkomstig van de (toekomstige) bedrijven binnen dit te actualiseren bestemmingsplan. Hierbij is rekening gehouden met de maximale bestemmingsplancapaciteit van bedrijven in de categorie december 2012

17 De effecten zijn vastgelegd in een akoestisch rapport 1 dat in de bijlagen van dit bestemmingsplan is toegevoegd. In het plangebied bevinden zich de in navolgende tabel opgenomen bedrijven en nog niet ingevulde percelen. Eén en ander is tevens weergegeven op de navolgende kaart. BEDRIJVIGHEID PLANGEBIED Locatie Activiteit Duurkenakker 2 Schrootverwerkingsbedrijf Duurkenakker 4, 4d Bedrijf ten behoeve van speciaal transport Duurkenakker 4a Handel in landbouwmachines en onderdelen Duurkenakker 4c Transportbedrijf Duurkenakker 6 Opslag Spoorhavenweg 17 Deel van Groningen Railport 1) westelijk van Duurkenakker 2 - perceel A - oostelijk van Spoorhavenweg 17 - perceel B 1) - 1) Groningen Railport en perceel B liggen op het reeds gezoneerde terrein. De geluidsbijdragen daarvan zijn in het akoestisch rapport gerekend tot de gezoneerde terreinen Veendam en niet tot dit bestemmingsplan. In het geluidonderzoek zijn twee varianten doorgerekend. In variant I is rekening gehouden met de bestaande representatieve bedrijfsactiviteiten. De bedrijven verwachten voor de nabije toekomst dat hun activiteiten min of meer ongewijzigd zullen worden voortgezet. Er is één mogelijke verandering genoemd, te weten bij het bedrijf gevestigd aan de Duurkenakker 2. Deze verandering zal echter niet leiden tot een toename van de geluidsbelasting. In variant II is tevens rekening gehouden met een wijziging/toename van de bedrijfsactiviteit op de percelen behorende bij Duurkenakker 4a en 6. De toename van deze activiteiten vallen echter wel binnen de richtafstanden volgens de publicatie Bedrijven en Milieuzonering ten opzichte van de woningen buiten het plan. Verder is rekening gehouden met de invulling van perceel A en vergroting van de ruimte van perceel B. In de berekeningen van beide varianten zijn zowel de geluidsbelasting (etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT ) als het maximale geluidsniveau (L Amax ) berekend. VARIANTEN 1 Bestemmingsplan Duurkenakker te Menterwolde - Akoestisch onderzoek industrielawaai, NAA, april december

18 B e d r i j v e n t e r r e i n D u u r k e n a k k e r e n o m g e v i n g GELUIDNIVEAUS G e l u i d s n i v e a u s b i j b e d r i j f s w o n i n g e n b i n n e n h e t b e d r i j- v e n t e r r e i n D u u r k e n a k k e r Binnen het plan zijn vier bedrijfswoningen gelegen: Duurkenakker 2, 4, 4a en 6. Na het uitvoeren van redelijkerwijs mogelijke maatregelen is de geluidsbelasting bij Duurkenakker 2, 4a en 6 ten hoogste 55 db(a). Duurkenakker 4 ondervindt een geluidsbelasting van 64 db(a) als gevolg van de activiteiten van het schrootverwerkingbedrijf aan Duurkenakker 2. De maximale geluidsniveaus L Amax bedragen bij Duurkenakker 2 en 6 niet meer dan 75, 70 en 65 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij Duurkenakker 4 ontstaat in de dagperiode een L Amax van 96 db(a) bij het verwerken van schroot en het kiepen van een vrachtauto met schroot. Bij Duurkenakker 4a veroorzaakt het bedrijf aan Duurkenakker 6 met voertuigpassages L Amax waarden van 78 db(a) in de dag- en avond- en 74 db(a) in de nachtperiode. Genoemde waarden zijn inclusief redelijkerwijs mogelijke maatregelen december 2012

19 G e l u i d s n i v e a u s b i j w o n i n g e n b u i t e n h e t b e d r i j v e n t e r r e i n De geluidsbelasting van de woningen buiten het plan (Duurkenakker 1, 3, 5, 7, 9, 11) vanwege de bedrijven in het plangebied bedraagt in variant I ten hoogste 50 db(a). Als rekening wordt gehouden met variant II kan de geluidsbelasting (inclusief de bijdrage van de gezoneerde terreinen Veendam) toenemen tot ten hoogste 53 db(a). De maximale geluidsniveaus L Amax bedragen bij de meeste woningen buiten het plan ten hoogste 70, 65 en 60 db(a) in de dag-, avond- en nachtperiode. Bij Duurkenakker 1 en 3 ontstaan na uitvoering van redelijkerwijs mogelijke maatregelen echter L Amax waarden tot 75 db(a) in de dagperiode als gevolg van de eerder genoemde activiteiten van het schrootverwerkingsbedrijf aan Duurkenakker 2. Duurkenakker 5 en 7 ondervinden L Amax tot 65 db(a) in de nachtperiode als gevolg van één voertuigpassage vanwege het bedrijf aan Duurkenakker A f w e g i n g e n k e u z e De maximale geluidsniveaus die het schrootverwerkingsbedrijf (Duurkenakker 2) veroorzaakt bij Duurkenakker 4, overschrijden de te stellen grenswaarde voor bedrijfswoningen op een niet-gezoneerd bedrijventerrein. Deze overschrijding is echter zodanig dat aan de grenswaarde van 55 db(a) voor het binnenniveau van de woning met gevelmaatregelen niet kan worden bereikt. De veroorzakende activiteiten zijn echter vergund. Uit het onderzoek blijkt dat verdergaande maatregelen om te voldoen aan een L Amax grenswaarde van 75 db(a) redelijkerwijs niet van het schrootverwerkingsbedrijf aan Duurkenakker 2 kunnen worden gevergd. Vanwege deze maximale geluidsniveaus waarden is het in variant I reeds noodzakelijk om het terrein Duurkenakker te zoneren. Als gekozen wordt voor variant II, vormt de optredende cumulatieve geluidsbelasting van plan Duurkenakker (bij drie woningen meer dan 50 db(a)) ook een reden om het terrein Duurkenakker te zoneren. Tenslotte vormt ook de aanwezigheid van enkele bestaande bedrijven in milieucategorie 4.1 al een reden voor zonering. Alles afwegende, heeft de gemeente Menterwolde besloten om het bedrijventerrein Duurkenakker te zoneren samen met de gezoneerde terreinen in Veendam. Bij de zonering en invulling van de toegelaten milieucategorieën bedrijven gaat de gemeente uit van variant II, met dien verstande dat perceel A niet wordt ingevuld. Op basis van de afweging tot het zoneren van het bedrijventerrein, de berekende 50 db(a)-geluidcontour en het creëren van enige geluidruimte voor het GELUIDZONE - 14 december

20 bedrijventerrein is een geluidzone voorgesteld die groter is dan de berekende geluidcontour. N i e u w e g e l u i d z o n e De bedrijfswoningen Duurkenakker 2, 4, 4a en 6 liggen op het gezoneerde industrieterrein. Hiermee vermindert voor deze woningen de geluidsbescherming. Voor bedrijfswoningen op een gezoneerd industrieterrein wordt gestreefd naar een geluidsbelasting van ten hoogste 65 db(a); voor het maximale geluidsniveau gelden geen grenswaarden. Aan deze streefwaarde voor de geluidsbelasting van 65 db(a) wordt voldaan. Verder blijven de bedrijfswoningen enigermate beschermd door de grenswaarden op de daarachter gelegen burgerwoningen. In de praktijk zal de geluidsbelasting op deze woningen niet significant hoger kunnen worden dan 55 db(a) op Duurkenakker 2, 4a en 6 en 65 db(a) op Duurkenakker 4. Daarnaast komen vijf woningen buiten het bedrijventerrein Duurkenakker plan binnen de geluidzone van het bedrijventerrein te liggen. Voordeel van de zonering voor deze woningen is dat de totale geluidsbelasting van alle bedrijven samen begrensd is. In de huidige situatie is dat niet het geval, omdat de geluidsbelasting van de bedrijven aan de Duurkenakker nu afzonderlijk wordt beoordeeld. Daarom resulteert zonering voor de woningen buiten het plan in meer duidelijkheid en betere bescherming. Voor de vijf woningen worden hogere waarden vastgesteld tussen 51 en 54 db(a) volgens navolgende tabel december 2012

21 Adres Berekende geluidsbelasting Aangevraagde hogere waarde Egypteneinde 4 50 db(a) 51 db(a) Duurkenakker 3 52 db(a) 53 db(a) Duurkenakker 5 53 db(a) 54 db(a) Duurkenakker 7 52 db(a) 53 db(a) Duurkenakker 9 50 db(a) 51 db(a) Voor deze woningen is de hogere waarde goed te motiveren: - De cumulatieve geluidsbelasting is bij geen van de woningen onaanvaardbaar en vormt dus geen belemmering voor het vaststellen van hogere grenswaarden. - Het treffen van aanvullende maatregelen aan de woningen ter verbetering van de geluidwering van de gevel is niet nodig. De provincie heeft aangegeven voornemens te zijn om als bevoegd gezag voor Duurkenakker 2 deze situatie inclusief maatregelen vast te leggen in de milieuvergunning van de inrichting. De gemeente zal maatwerkvoorschriften stellen voor de overige inrichtingen, waarvoor zij het bevoegde gezag is. HANDHAVING Om te garanderen dat de zonegrens en de geluidsgrenswaarden bij de woningen binnen de zone ook in de toekomst in acht worden genomen, maakt de gemeente gebruik van een zonebeheersysteem. Basis voor dit systeem is een akoestisch rekenmodel. Hierin zijn alle inrichtingen op het industrieterrein opgenomen, alsook de geluidsbronnen die zijn gereserveerd voor toekomstige inrichtingen op nog braakliggende kavels (inclusief de kavels op Dallen II). Alle ontwikkelingen op het industrieterrein (vergunningaanvragen, AMvBmeldingen) en binnen de zone (zoals bouwaanvragen) worden hiermee getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en vervolgens in het model verwerkt. Tevens wordt ervoor gewaakt dat de bestaande bedrijven niet de geluidsruimte van de nog lege kavels gaan gebruiken: deze ruimte mag in principe alleen door de nieuw te vestigen bedrijven worden benut. Gemeente Menterwolde heeft zich geconformeerd aan de Nota Geluidszonebeheer in de provincie Groningen van 9 november 2004 en voert het zonebeheer uit volgens het eveneens in provinciaal verband opgestelde 'Handboek geluidszonebeheer in de provincie Groningen' van 5 juli december

22

23 3 J u r i d i s c h e v o r m g e v i n g 3.1 J u r i d i s c h s y s t e e m Het bestemmingsplan regelt de geluidzone industrielawaai 50 db(a), die als gevolg van de toegelaten bedrijvigheid op bedrijventerrein Duurkenakker om het plangebied van Duurkenakker heen ligt. Aangezien de zone over een om Duurkenakker heen liggend bestemmingsplan valt en deze niet tegelijkertijd kan worden herzien, is er voor gekozen om dit zogenaamde facetbestemmingsplan voor te bereiden. Het facetbestemmingsplan is van toepassing op het bestemmingsplan Buitengebied Muntendam en vormt een herziening van het bestemmingsplan Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde, voor zover dat betrekking heeft op de gemeente Menterwolde. Het bestemmingsplan valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 juli 2008 in werking is getreden. Dit betekent dat het bestemmingsplan wordt opgezet volgens de nieuwste wettelijke regelgeving en volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) Deze standaard is per januari 2010 verplicht volgens het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). 3.2 R e g e l s De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in drie delen. In de Inleidende regels zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele plan van belang zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van in het plan voorkomende relevante begrippen. Door deze vaste omschrijving van de begrippen wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en wordt de rechtszekerheid vergroot. In artikel 2 is de van toepassing verklaring opgenomen. Hierin is opgenomen voor welk gebied (welke bestemmingsplan) dit facetbestemmingsplan van toepassing is. Het artikel geeft ook aan dat de regels van toepassing en aanvullend zijn op de in dat artikel opgenomen bestemmingsplan, alsmede op de eventueel doorgevoerde wijzigingen op deze bestemmingsplannen op grond van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheden in de betreffende plannen december

24 Voor het overige blijven de regels/voorschriften van de in dat artikel genoemde bestemmingsplannen onverminderd van kracht. In de Algemene regels is de Anti-dubbelregel opgenomen, alsmede de Algemene aanduidingsregels. De Algemene aanduidingsregels geven de mogelijkheid voor een algemene gebiedsaanduiding, die als een extra laag over meerdere bestemmingen ligt. Dit bestemmingsplan omvat één zo'n algemene gebiedsaanduiding, te weten Geluidzone - Industrie. Dit betreft een zone die behoort bij het bedrijventerrein Duurkenakker, waar in bepaalde gebieden grote lawaaimakers zijn toegestaan. Binnen de zone zijn bij recht geen nieuwe woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen toegestaan. In de Overgangs- en slotregels zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen december 2012

25 4 E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d Inzicht in de economische uitvoerbaarheid door middel van een cijfermatige opzet is voor dit bestemmingsplan als geheel niet gegeven. Het voorliggend bestemmingsplan is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Duurkenakker. Voor informatie wordt verwezen wordt naar de economische paragraaf (hoofdstuk 7) van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Duurkenakker december

26

27 5 M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d Het voorliggend facetbestemmingsplan wordt tegelijk met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Duurkenakker ter inzage gelegd en verstuurd naar verscheidene overlegpartners. De inspraak- en overlegreacties worden te zijner tijd in dit hoofdstuk behandeld december

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal

Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Bestemmingsplan Zone industrielawaai Bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal Inhoud: Toelichting

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Datum besluit : Naam project : Adres project : 2 e herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ten behoeve van de planontwikkeling Het Plaatje Baanhoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM Rapport Dossier022961 Zaaknummer102390 Kenmerk OpstellerDhr. J. Rockx / dhr. M. Moerman Datum 4 februari 2013 OnderwerpAkoestisch onderzoek zoneaanpassingen IT Langs de Linge Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Locatie: Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Auteur: C. Rodoe Projectnummer: 14021229 Projectcode: GRA.CGM.MIL Inleiding

Nadere informatie

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam 1 Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijven zuid

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1

Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1 Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1 ZIENSWIJZEN EN OVERLEGREACTIES OP HET ONTWERPUITWERKINGSPLAN ZEVENHUIZEN- ZUID, FASE 1 GEMEENTE ZUIDPLAS (A13.003731)

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 28 september 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2331-2015

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 28 september 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2331-2015 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 28 september 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2331-2015 Inleiding Op 22 juni 2015 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen 17-9-2009 Industrielawaai Knelpunten en oplossingen Aneta Krikke 1 Waarom problemen? 2 1 En in de toekomst wonen op een industrieterrein in een moderne uitvoering? 3 Individuele gevoeligheid Gek van de

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 23 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2011.0096.00.R001 Dezoneringsvisie industrieterreinen in de gemeente Meppel

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2011.0096.00.R001 Dezoneringsvisie industrieterreinen in de gemeente Meppel Rapport M.2011.0096.00.R001 Dezoneringsvisie industrieterreinen in de gemeente Meppel Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Januari 2008 2 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING 4 2 GELUID 5 2.1 Wet- en regelgeving 6 2.2 Industrielawaai 6 2.3 Methodiek 9 3 PLANOPZET 9 4 INSPRAAK

Nadere informatie

Nota industrielawaai Bedrijventerrein Ladonk te Boxtel Vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 januari 2014. Datum 13 februari 2014 Referentie 20110066-15

Nota industrielawaai Bedrijventerrein Ladonk te Boxtel Vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 januari 2014. Datum 13 februari 2014 Referentie 20110066-15 Parkweg 22A 6212 XN Maastricht Postbus 480 6200 AL Maastricht T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nota industrielawaai Bedrijventerrein

Nadere informatie

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan)

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Status: Definitief 01-09-2008 College van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland Vastgesteld in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom Katwijk Parapluherziening industrielawaai 't Heen parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.05370000.PC_Middel06Rph1-

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Zonebeheerplan Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 3 1.1. Inleiding en aanleiding 3 1.2. Herziening vigerende bestemmingsplannen 4 1.3. Leeswijzer 4 2. Motivering aanpassing geluidszone "Aan de Noord" 5 2.1.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Opheffen van gezoneerde industrieterreinen

Opheffen van gezoneerde industrieterreinen M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Opheffen van gezoneerde industrieterreinen 5 November 2014 Drs. Jan Oudelaar 2 Opbouw Inleiding Waarom dezoneren? Oorspronkelijke doel van zonering Gevolgen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 Melding Op 17 juli 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Voorliggende planboek bevat de volgende partiële herzieningen van vigerende bestemmingsplannen:

Voorliggende planboek bevat de volgende partiële herzieningen van vigerende bestemmingsplannen: Voorliggende planboek bevat de volgende partiële herzieningen van vigerende bestemmingsplannen: Bestemmingsplan Herziening van toepassing Uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1947) Herziening van het Partieel

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

's-hertogenbosch. Bestemmingsplan Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld

's-hertogenbosch. Bestemmingsplan Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld vastgesteld september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën vallen, zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder.

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën vallen, zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder. Notitie Project Het Wolfertcollege, Rotterdam Betreft Realisatie schoolbestemming Ons kenmerk B.2012.1011.01.N001 Versie 002 Datum 5 november 2012 Verwerkt door JGE LVE Contactpersoon drs. A.K. (Aneta)

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Rapportnummer: 12-25793-B-M-JZ Dossiernummer: M14128.03 Naam opdrachtgever: Gemeente Beek Adres

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

NOTA BEANTWOORDING ZIENSWIJZE DD 16 juni 2011. Vanaf 31 maart 2011 hebben voor de duur van zes weken de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

NOTA BEANTWOORDING ZIENSWIJZE DD 16 juni 2011. Vanaf 31 maart 2011 hebben voor de duur van zes weken de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen: NOTA BEANTWOORDING ZIENSWIJZE DD 16 juni 2011 Vanaf 31 maart 2011 hebben voor de duur van zes weken de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen: - het ontwerpbestemmingsplan Poort van Wormer 2010 ;

Nadere informatie

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW

Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude. Rapportnummer PdW Akoestisch Rapport Wijziging van het bestemmingsplan Oosthoek te Zoeterwoude Rapportnummer PdW20110429 Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude Adviseur: P.L.A.M. de Wijs Datum: 29 april 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai Volgvel 2 I. Wegverkeerslawaai De Wet geluidhinder heeft tot doel het voorkomen en beperken van geluidhinder. Alle wegen (exclusief wegen met de maximale snelheid van 30 km/h) in en rond een plangebied

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz april 2011 NL.IMRO.0243.BP00032-0003 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling projectnr. 200163 revisie 00 december 2011 auteur Frank Kriellaars Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas Postbus 6005 5960 AA Horst datum vrijgave

Nadere informatie

februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht

februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht februari 2012 Zonebeheerplan Industrieterrein Molendijk Industrieweg te Sliedrecht Inhoudsopgave Deel I Zonebeheerplan 1 Inleiding... 3 2 Wettelijk kader zonebeheer... 5 2.1 De Wet geluidhinder... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek geluidzone industrieterrein. Eerbeek Zuid. projectnaam Akoestisch onderzoek geluidzone industrieterrein.

Rapport. Akoestisch onderzoek geluidzone industrieterrein. Eerbeek Zuid. projectnaam Akoestisch onderzoek geluidzone industrieterrein. Rapport Aveco de Bondt Akoestisch onderzoek geluidzone industrieterrein Eerbeek Zuid bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

INVENTARISATIE SPOORZONE MIDDENGEBIED

INVENTARISATIE SPOORZONE MIDDENGEBIED INVENTARISATIE SPOORZONE MIDDENGEBIED Maart 2011 Programma Leefomgeving Cluster Wettelijke Taken & Projecten 1 I. INLEIDING In verband met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Spoorzone Middengebied

Nadere informatie

MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Gebr. Hummel Recycling B.V. Locatie: Mulderspark 17 te Leek Groningen, 26 november 2013 Nr. 2013-49.359/48,

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld door de raad van Stein d.d. 7 juli 2011 Planregels - pagina 2 - Inhoudsopgave 1 Inleidende

Nadere informatie

Ontwerp/Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Ontwerp/Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Ontwerp/Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21657652 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Nota industrielawaai Bedrijventerreinen Zuidbroek, gemeente Menterwolde. Bij ontwerp-bestemmingsplan

Nota industrielawaai Bedrijventerreinen Zuidbroek, gemeente Menterwolde. Bij ontwerp-bestemmingsplan Nota industrielawaai Bedrijventerreinen Zuidbroek, gemeente Menterwolde Bij ontwerp-bestemmingsplan Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Gemeente Menterwolde Kerkstraat 2 9649 GR Muntendam contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem

Zonebeheerplan. Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Zonebeheerplan Industrieterrein Goorseweg, Stijgoord, Hanzeweg en Kwinkweerd te Lochem Rapportnummer: 20011057.R02.V03

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden. Indeling db(a)/m 2

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden. Indeling db(a)/m 2 Rapport M.2006.4080.00.R001 Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden Indeling db(a)/m 2 Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Notitie. Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw Betreft: Aanpassing geluidzone - 2 wallen en cumulatie. - Aanpassing geluidzone

Notitie. Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw Betreft: Aanpassing geluidzone - 2 wallen en cumulatie. - Aanpassing geluidzone Notitie Datum: 19 april 2013 Project: C.V.I. Haven Raaieinde aanvulling ivm geen geluidwallen Uw kenmerk: mail 5 april 2013 - Tom Locatie: Grubbenvorst Raaieinde Thijssen Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005 CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN 01 juni 2005 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de Gemeente Veendam, hierna te noemen: "de Gemeente", vertegenwoordigd door de heer A. Meijerman, burgemeester, handelend ter uitvoering

Nadere informatie