Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu"

Transcriptie

1 AKOESTISCH ONDERZOEK PLAN 27 STARTERSWONINGEN CPO STIPHOUT Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 12 juni 2012 Beveiliging: geen

2

3 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout SAMENVATTING Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan 27 Starterswoningen CPO Stiphout, waar op dit perceel in realisatie van starterwoningen is voorzien, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Omdat in dit plangebied de nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt, is er sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder. Het plangebied is gelegen binnen zones van wegen, nl. van de Hortsedijk, de Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan en de Schootensedreef. De overige wegen in de omgeving zijn 30 km/uur wegen, die op basis van de Wet geluidhinder geen zone hebben. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of industrieterrein. Ingevolge artikel 76a van de Wet geluidhinder zijn op het onderhavige plan de artikelen 82, 83, en 85 van toepassing. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db voor wegverkeerslawaai ter plaatse van de starterwoningen t.g.v. het verkeer op de Hortsedijk en de Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan wordt overschreden. De geluidbelastingen bedragen maximaal resp. 62 en 50 db. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn onderzocht. Bronmaatregelen zijn mogelijk bij de Hortsedijk in de vorm van het aanbrengen van een asfalt wegdek in plaats van klinkers. De maximale geluidbelasting wordt hiermee met terug gebracht tot 58 db ten gevolge van de Hortsedijk. Verdere bron- en overdrachtmaatregelen zijn niet mogelijk of stuiten op financiële bezwaren. Voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden zal door het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld. De geluidwering van de gevels van de woningen dient zodanig te zijn dat in het verblijfsgebied de geluidsbelasting maximaal 33 db bedraagt, e.e.a. conform het Bouwbesluit. Document: Status: definitief 3/32

4 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Document: Status: definitief 4/32

5 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING NORMSTELLING BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTINGEN TOETSING VAN DE GELUIDBELASTINGEN AAN DE GRENSWAARDEN MOGELIJKE MAATREGELEN GELUIDWERING GEVELS CONCLUSIE...15 Bijlagen: 1. Situering plangebied en waarneempunten 2. Verkeersintensiteiten 3. Berekeningsresultaten Document: Status: definitief 5/32

6 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Document: Status: definitief 6/32

7 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout 1. INLEIDING Ten behoeve van het plan 27 Starterswoningen CPO Stiphout, waar de bouw van woningen mogelijk gemaakt wordt, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het beoogde plangebied is een geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder en is gelegen binnen zones van wegen. De geluidsbelasting is berekend ter plaatse van de gevels van de geplande woningen. De geluidbelasting is bepaald ten gevolge van het wegverkeer op de Hortsedijk, Dorpsstraat/Pres. Rooseveltlaan en de Schootense Dreef. Ook is de geluidbelasting vanwege 30 km/uur wegen (niet gezoneerde wegen) in beeld gebracht. Vervolgens is bekeken of op enig waarneempunt de voorkeursgrenswaarde van 48 db voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. De overige wegen liggen op zodanige afstand dat zij geen invloed hebben. Het onderhavige bestemmingsplan valt alleen binnen de zones van wegen, niet van spoorwegen of industrieterreinen. 2. NORMSTELLING Wegverkeerslawaai Toekomstige geluidsbelastingen (o.a. door te verwachten verkeerstoename) worden berekend. De wijze van meten en rekenen is vastgelegd in het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006" van 12 december 2006, de regeling als bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai voor nieuw te projecteren woningen bedraagt volgens de Wet geluidhinder 48 db. Wanneer, ook door het treffen van (afschermende) maatregelen, niet aan de grenswaarde kan worden voldaan, ofwel tegen het treffen van deze maatregelen bezwaren bestaan van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen Burgemeester en Wethouders een hogere waarde vaststellen voor, in dit geval, woningen in stedelijk gebied tot maximaal 63 db. Wegverkeerslawaai wordt gekarakteriseerd door de L den van het equivalente geluidsniveau. Deze geluidbelasting in db is volgens een Europese richtlijn het jaargemiddelde van de volgende waarden: het equivalente geluidsniveau over de dagperiode ( uur); het equivalente geluidsniveau over de avond ( uur) + 5 db; het equivalente geluidsniveau over de nachtperiode ( uur) + 10 db. In verband met de verwachting dat op termijn de geluidemissie van het wegverkeer zal afnemen staat de Wet geluidhinder, krachtens art. 110g een reductie toe. Artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 bepaalt dat de berekende geluidniveaus met 2 db worden verminderd voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, en met 5 db voor de overige wegen, echter uitsluitend ten behoeve van toetsing aan de (gevel)grenswaarden. Bij gevelbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarden moet rekening worden gehouden met extra geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te realiseren bebouwing conform het Bouwbesluit. De voorzieningen moeten zodanig zijn dat bij woningen de geluidbelasting in verblijfsgebieden voor wegverkeerslawaai lager blijft dan 33 db. 3. BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTINGEN De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu, versie V1.90, volgens het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006", bijlage 3. Toegepast is de standaardrekenmethode 2. De benodigde invoergegevens zijn o.a. ontleend aan de planopzet zoals weergegeven in de nota van randvoorwaarden, d.d. 7 maart 2012 en de huisnummerkaart van de gemeente Helmond. De situering van het plangebied is weergegeven in bijlage 1. Ook is hier de situering van de rekenpunten aangegeven. Document: Status: definitief 7/32

8 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten gebaseerd op het Verkeersmodel SRE, Infracluster 2, intensiteiten 2020, zoals die zijn aangegeven door het bureau Verkeer en Vervoer van de afdeling ROV van de dienst S&B, aangevuld met gegevens zoals vermeld in de Regionale Verkeersmilieukaart, model Deze verkeersintensiteiten, alsmede de omrekening ervan tot invoergegevens voor de akoestische berekeningen, staan aangegeven in bijlage 2. Het plangebied valt binnen de 200 m brede zones van de Hortsedijk, de Dorpsstraat/President Rooseveltlaan en de Schootense Dreef. De geluidbelasting is berekend ten gevolge van het verkeer op deze wegen, waarbij ook gekeken is naar de geluidbelasting ten gevolge van de dichtst bij gelegen 30 km/uur weg, de Stilpot. De overige wegen zijn niet relevant omdat de afstand veel groter is en de intensiteiten lager zijn. In bijlage 3 zijn de berekende geluidbelastingen t.g.v. de genoemde wegen weergegeven en in onderstaande tabel 1 staan deze samengevat. TABEL 1: Gevelbelastingen (L den ) in db, incl. obstakelcorrectie, excl. correctie ex art. 110g Wgh Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Geluidbelasting L den in db t.g.v. Waar- neem- Hortsedijk Dorps- straat- Pres. Roosevel tlaan Schootense Dreef 30 km/uur wegen 01_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, Cumulatief Document: Status: definitief 8/32

9 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Geluidbelasting L den in db t.g.v. Waar- neem- Hortsedijk Dorps- straat- Pres. Roosevel tlaan Schootense Dreef 30 km/uur wegen 12_B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, Alle resultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform art. 110g Wgh, en inclusief eventuele obstakelcorrecties. Cumulatief In en om het plangebied bevinden zich een aantal niet gezoneerde weg omdat hier een 30 km/uur regime geldt. De geluidbelasting van deze wegen hoeft niet getoetst te worden aan de normstelling van de Wet geluidhinder, maar moet wel in beeld worden gebracht. Ook moet t.z.t. bij het verlenen van de omgevingsvergunning bij het bepalen van de benodigde gevelwering hier rekening mee worden gehouden. Ter plaatse van de geprojecteerde woningen bedraagt de geluidbelasting t.g.v. de dichtst bij gelegen 30 km/uur weg, de Stilpot, maximaal 34 db. De geluidbelasting t.g.v. de overige niet gezoneerde wegen in en om het plangebied blijft lager dan de hier berekende waarden van maximaal 34 db. 4. TOETSING VAN DE GELUIDBELASTINGEN AAN DE GRENSWAARDEN Ten behoeve van de toetsing van de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeerslawaai aan de gevelgrenswaarden dienen eventuele obstakelcorrecties te worden meegerekend en mag een aftrek conform art 110g van de Wet geluidhinder, juncto artikel 3.6 van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006", worden toegepast. De aftrek voor zowel de Hortsedijk, de Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan als de Schootense Dreef bedraagt 5 db aangezien alle wegen een maximum snelheid geldt van 50 km/uur. De toetsing aan de gevelgrenswaarden vindt in principe per weg(vak) plaats. De geluidsbelastingen na correctie (toetswaarden) staan in de navolgende tabel 2 weergegeven. De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 db voor wegverkeerslawaai staan vet gedrukt en onderstreept in de tabel weergegeven.. Document: Status: definitief 9/32

10 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout TABEL 2: Toetswaarden (L den ) in db, incl. obstakelcorrectie, incl. correctie ex art. 110g Wgh Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Hortsedijk Toetswaarden L den in db t.g.v. Waar- neem- Dorpsstraat- Pres. Rooseveltlaan Schootense Dreef 01_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, Document: Status: definitief 10/32

11 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Hortsedijk Toetswaarden L den in db t.g.v. Waar- neem- Dorpsstraat- Pres. Rooseveltlaan Schootense Dreef 18_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, Alle resultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform art. 110g Wgh, en inclusief eventuele obstakelcorrecties. Uit de voorgaande tabel 2 blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Hortsedijk, de Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan en de Schootense Dreef de geluidbelasting resp. maximaal 62 db, 50 db en 46 db bedraagt, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 db op de gevels van de woningen wordt overschreden ten gevolge van het verkeer op de Hortsedijk en de Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan. De geluidbelasting t.g.v. de Schootense Dreef voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. 5. MOGELIJKE MAATREGELEN Bij overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde moet onderzocht worden of er maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren. In het navolgende wordt aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn en wat het effect hiervan is. Hierbij moet eerst gekeken worden naar bronmaatregelen, vervolgens naar maatregelen in de overdracht en als deze niet mogelijk zijn of onvoldoende effect sorteren, kunnen door het college van burgemeester en wethouders hogere waarden worden vastgesteld. Een mogelijke bronmaatregel is het vervangen van het bestaande klinkerwegdek van de Hortsedijk door Dicht asfaltbeton of SMA. Het betreft het wegdeel van de Dorpsstraat tot de aansluiting van de Schootense Dreef. Dit levert met name een relevante reductie op voor de drie blokken woningen aan de Hortsedijk. De berekende geluidbelastingen na het treffen van bronmaatregelen zijn in bijlage 3.5 weergegeven. In de navolgende tabel 3 is aangegeven wat de toetswaarde van de geluidbelasting is ter plaatse van de woningen in het geval het wegdek van de Hortsedijk bestaande uit klinkers, wordt vervangen door Dicht Asfaltbeton of SMA. Dit levert een reductie op van maximaal ca. 4 db voor de woningen. In onderstaande tabel 3 zijn de toetswaarden aangegeven gebaseerd op de waarneempunten waar zonder maatregelen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. TABEL 3: Toetswaarden (L den ) in db, incl. obstakelcorrectie, incl. correctie ex art. 110g Wgh voor en na het aanbrengen van bronmaatregelen aan de Hortsedijk. Waarneempunt Waar- neem- Toetswaarden L den in db t.g.v. Id Omschrijving hoogte Hortsedijk Hortsedijk (m) klinkers asfalt/sma Reductie 01_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, Document: Status: definitief 11/32

12 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Waarneempunt Waar- neem- Toetswaarden L den in db t.g.v. Id Omschrijving hoogte Hortsedijk Hortsedijk (m) klinkers asfalt/sma Reductie 04_B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, Uit de bovenstaande tabel 3 blijkt dat de te bereiken reducties van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeerslawaai van de Hortsedijk door het treffen van bronmaatregelen 1 tot 4 db bedragen. Deze reducties treden in het hele plangebied op. Verdere bronmaatregelen stuiten op bezwaren van financiële aard. Document: Status: definitief 12/32

13 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Voor de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde kunnen door het college van burgemeester en wethouders hogere waarden worden vastgesteld. In de navolgende tabel 4 staan voor de betreffende wegen de vast te stellen hogere waarden vermeld. Als ontheffingscriterium geldt hierbij: * het stedenbouwkundig opvullen van een open plek tussen bestaande bebouwing. TABEL 4: Vast te stellen hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege de Hortsedijk en Pres. Rooseveltlaan (L den ) in db, incl. obstakelcorrectie, incl. correctie ex art. 110g Wgh na het aanbrengen van bronmaatregelen aan de Hortsedijk. Waarneempunt Waar- Vast te stellen hogere waarden neem- L den in db t.g.v. Id Omschrijving Dorpsstraathoogte Hortsedijk Pres. (m) Rooseveltlaan 01_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _C Starterswoningen, voorgevel 7, Woningen waarvan de toetswaarde hoger is dan 53 db dienen te beschikken over een geluidsluwe gevel (gevelbelasting inclusief aftrek <48 db) waaraan een zo groot mogelijk deel van het verblijfsgebied moet worden gesitueerd. Dit is hier alleen van toepassing op de 3 bouwblokken parallel aan de Hortsedijk. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de achtergevels van deze woningen geluidluw zijn. 6. GELUIDWERING GEVELS De karakteristieke geluidwering van de gevels van de te realiseren woningen zal zodanig moeten zijn dat de geluidsbelasting in de verblijfsgebieden maximaal 33 db bedraagt ten gevolge van wegverkeerslawaai, een en ander cf. het Bouwbesluit (art. 3.1 t/m 3.3). De te realiseren gevelwering bedraagt voor de hoogst belaste gevel = 30 db. De geluidbelastingen zijn gebaseerd op de gecumuleerde geluidbelastingen, na het treffen van bronmaatregelen aan de Hortsedijk, als vermeld in de navolgende tabel 5 en in bijlage 3.6. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting hoger is dan 53 db zoals vermeld in tabel 5, dient aan de te realiseren geluidwering van de gevels extra aandacht te worden besteedt omdat daar de te realiseren geluidwering meer is dan de minimumeis conform het Bouwbesluit. Document: Status: definitief 13/32

14 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout TABEL 5: Gevelbelastingen (L den ) in db, incl. obstakelcorrectie, excl. correctie ex art. 110g Wgh Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Waar- neem- Hortsedijk (na bronmaat regelen) Geluidbelasting L den in db t.g.v. Dorps- straat- Pres. Roosevel tlaan Schootense Dreef 30 km/uur wegen 01_A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, _B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, zijgevel 1, Cumulatief Document: Status: definitief 14/32

15 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Waarneempunt Id Omschrijving hoogte (m) Waar- neem- Hortsedijk (na bronmaat regelen) Geluidbelasting L den in db t.g.v. Dorps- straat- Pres. Roosevel tlaan Schootense Dreef 30 km/uur wegen 17_B Starterswoningen, zijgevel 4, _C Starterswoningen, zijgevel 7, _A Starterswoningen, voorgevel 1, _B Starterswoningen, voorgevel 4, _C Starterswoningen, voorgevel 7, _A Starterswoningen, achtergevel 1, _B Starterswoningen, achtergevel 4, _C Starterswoningen, achtergevel 7, Alle resultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform art. 110g Wgh, en inclusief eventuele obstakelcorrecties. Cumulatief 7. CONCLUSIE Ten behoeve van het plan 27 Starterswoningen CPO Stiphout, waar door bestemmingsplanwijziging wonen mogelijk worden gemaakt, is een akoestisch onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db voor wegverkeerslawaai in dit plangebied ter plaatse van de woningen wordt overschreden ten gevolge van het verkeer op de Hortsedijk en de Dorpsstraat/Pres. Rooseveltlaan. De geluidbelastingen blijken maximaal resp. 62 en 50 db te bedragen. Uit het onderzoek blijkt verder dat bronmaatregelen op de Hortsedijk effectief zijn. De maximale geluidbelasting t.g.v. de Hortsedijk na het treffen van bronmaatregelen bedraagt 58 db. Verdere maatregelen aan de bron of in de overdracht stuiten op bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard. Voor de resterende overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden zal door het college van burgemeester en wethouders voor de gevelbelasting een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld. Opdrachtgever: gem. Helmond, afd. ROV Dossier: Omvang: 31 pagina's Auteur: team Milieu/G.J.H. Groot Dengerink Datum: 12 juni 2012 Document: Status: definitief 15/32

16 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Document: Status: definitief 16/32

17 Plangebied 27 starterswoningen CPO Stiphout Document: Status: definitief Bijlage 17/32 1.1

18 Bijlage 1.2

19 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Invoergegevens wegverkeer Wegvak: Schootensedreef Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: 9228 mvt/etm Maatg. intensiteit: 9228 mvt/etm Soort wegdek: DAB Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 599,8 359,9 73,8 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 90,0% 93,0% 88,0% 539,8 334,7 65,0 Middelzw. mvt.: 8,0% 6,0% 10,0% 48,0 21,6 7,4 Zware mvt.: 2,0% 1,0% 2,0% 12,0 3,6 1,5 Wegvak: Hortsedijk (ten noorden van de Schootensedreef) Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: mvt/etm Maatg. intensiteit: mvt/etm Soort wegdek: DAB/klinkers Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 858,4 515,0 105,6 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 91,0% 95,0% 90,0% 781,1 489,3 95,1 Middelzw. mvt.: 7,0% 4,0% 8,0% 60,1 20,6 8,5 Zware mvt.: 2,0% 1,0% 2,0% 17,2 5,2 2,1 Wegvak: Hortsedijk (ten zuiden van de Schootensedreef) Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: 4808 mvt/etm Maatg. intensiteit: 4808 mvt/etm Soort wegdek: klinkers Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 312,5 187,5 38,5 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 94,0% 96,0% 93,0% 293,8 180,0 35,8 Middelzw. mvt.: 2,2% 3,0% 5,0% 6,9 5,6 1,9 Zware mvt.: 1,8% 1,0% 2,0% 5,6 1,9 0,8 Wegvak: Dorpsstraat (wegvak Hortsedijk-Stilpot) Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: mvt/etm Maatg. intensiteit: mvt/etm Soort wegdek: DAB Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 815,8 489,5 100,4 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 94,0% 96,0% 93,0% 766,8 469,9 93,4 Middelzw. mvt.: 4,5% 3,3% 5,4% 36,7 16,2 5,4 Zware mvt.: 1,5% 0,7% 1,6% 12,2 3,4 1,6 Bron verkeersgegevens: Verkeersmodel SRE Infracluster 2, 2020 en verdeling cf. RVMK Verkeersgegevens BIJLAGE 2.1

20 Akoestisch onderzoek 27 Starterswoningen CPO Stiphout Invoergegevens wegverkeer Wegvak: Dorpsstraat (ten westen van de Stilpot) Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: mvt/etm Maatg. intensiteit: mvt/etm Soort wegdek: DAB/klinkers Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 728,3 437,0 89,6 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 93,0% 96,0% 92,0% 677,3 419,5 82,5 Middelzw. mvt.: 5,5% 3,2% 6,2% 40,1 14,0 5,6 Zware mvt.: 1,5% 0,8% 1,8% 10,9 3,5 1,6 Wegvak: Pres. Rooseveltlaan Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: mvt/etm Maatg. intensiteit: mvt/etm Soort wegdek: DAB Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 50 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,5% 3,9% 0,8% 1104,6 662,8 136,0 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 96,0% 97,5% 96,0% 1060,4 646,2 130,5 Middelzw. mvt.: 3,1% 2,0% 2,9% 34,2 13,3 3,9 Zware mvt.: 0,9% 0,5% 1,1% 9,9 3,3 1,5 Wegvak: Stilpot Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2022 Verkeersintensiteit: 1800 mvt/etm Maatg. intensiteit: 1800 mvt/etm Soort wegdek: DAB Jaarlijkse toename: 0 % Snelheid: 30 km/uur Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur): Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Uurintensiteit: 6,7% 3,4% 0,7% 120,6 61,2 12,6 Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Lichte mvt: 99,0% 99,0% 99,0% 119,4 60,6 12,5 Middelzw. mvt.: 1,0% 1,0% 1,0% 1,2 0,6 0,1 Zware mvt.: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Bron verkeersgegevens: Verkeersmodel SRE Infracluster 2, 2020 en verdeling cf. RVMK Verkeersgegevens BIJLAGE 2.2

21 Geluidbelasting t.g.v. Hortsedijk BIJLAGE 3.1

22 Geluidbelasting t.g.v. Hortsedijk BIJLAGE 3.1

23 Geluidbelasting t.g.v. Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan BIJLAGE 3.2

24 Geluidbelasting t.g.v. Dorpsstraat-Pres. Rooseveltlaan BIJLAGE 3.2

25 Geluidbelasting t.g.v. Schootense Dreef BIJLAGE 3.3

26 Geluidbelasting t.g.v. Schootense Dreef BIJLAGE 3.3

27 Geluidbelasting t.g.v. 30 km/uur wegen BIJLAGE 3.4

28 Geluidbelasting t.g.v. 30 km/uur wegen BIJLAGE 3.4

29 Geluidbelasting t.g.v. Hortsedijk, na bronmaatregelen BIJLAGE 3.5

30 Geluidbelasting t.g.v. Hortsedijk, na bronmaatregelen BIJLAGE 3.5

31 Geluidbelasting gecumuleerd, na bronmaatregelen BIJLAGE 3.6

32 Geluidbelasting gecumuleerd, na bronmaatregelen BIJLAGE 3.6

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN BRANDEVOORT II LIVERDONK - OOST Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-16 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HOOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-03 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 25 september

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HOOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-03 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 29 januari

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER 20134086 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling ex artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder van een hogere grenswaarde ten behoeve van de Herinrichting

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones Bijlage Geluid Wettelijk kader en Geluidzones Volgens de Wet Geluidhinder gelden zogenaamde zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen, waar grote lawaaimakers zijn gevestigd. Binnen deze

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

Op verzoek van mro is door ASP ten behoeve van het bestemmingsplan landelijk gebied 2008 een quickscan opgesteld.

Op verzoek van mro is door ASP ten behoeve van het bestemmingsplan landelijk gebied 2008 een quickscan opgesteld. Leuneweg 7, 1749 HC Warmenhuizen Tel.: 0226-34 04 10 Fax: 0226-34 04 11 Mobiel.: 06-250 317 39 BTW-nr.: NL 1845.01.118B.01 Gironr.: 4600817 K.v.K. Alkmaar nr.: 37085677 mro t Zand 30 3811 GC AMERSFOORT

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Situatie (bron: Google Maps) - rode cirkel betreft locatie project

Notitie. Figuur 1 Situatie (bron: Google Maps) - rode cirkel betreft locatie project Notitie Datum: 14 juli 2016 Project: Uitbreiding Hulstkampgebouw Uw kenmerk: - Locatie: Rotterdam Ons kenmerk: V026835aa.00002.mvb Betreft: Eerste beoordeling akoestische situatie Versie: 01_001 wegverkeer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase Datum 15 oktober 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012,

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op plan Vestion te Vroomshoop versie 8 december 29 9-295 datum 8 december 29 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 81 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor Brouwersstraat te Margraten Versie 16 augustus 2012 opdrachtnummer datum 16 augustus 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen

Nadere informatie

Memo. Geluidcontouren N233 en spoorlijn Rhenen-Utrecht ter hoogte van Achterberg

Memo. Geluidcontouren N233 en spoorlijn Rhenen-Utrecht ter hoogte van Achterberg Memo aan: van: Gemeente Rhenen SAB/Paul Kerckhoffs datum: 12 oktober 2016 betreft: Geluidcontouren N233 en spoorlijn Rhenen-Utrecht ter hoogte van Achterberg project: 80479.01 INLEIDING Aan de westzijde

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83 Rapport 1 van 17 Ons kenmerk Z-14-02190 Uw kenmerk xxxx Behandeld door Serge Epskamp 0341 474 340 - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN Notitie akoestisch onderzoek woonzorgcentrum te Roden Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een woonzorgcentrum. De Wet geluidhinder beschouwt een dergelijk gebouw als een zogenaamd

Nadere informatie

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Memo akoestisch onderzoek woningenbouw Dorpshart Stompetoren 2 Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal woningen. De Wet geluidhinder beschouwt

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Op 31 maart 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie