VERKIEZINGSSPECIAL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSSPECIAL 2012"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSSPECIAL 2012 Wat gaat u doen om dakloosheid aan te pakken als u in de nieuwe regering komt? Waar liggen voor uw partij de prioriteiten bij de aanpak van huiselijk geweld? Wat moet er gebeuren om dakloze jongeren een betere toekomst te geven? Deze vragen legde de Federatie Opvang voor aan de kamerleden van links tot rechts. Extra aandacht was er voor de vraag waar het Rijk de komende jaren over gaat en wat voor verantwoordelijkheid is van de gemeenten. In deze special leest u de reacties van VVD, PvdA, CDA, D66, SP, D66, Groen Links en ChristenUnie. Uiteraard leest u ook wat de wensen en ambities zijn van de Federatie Opvang voor de komende jaren.

2 Vier vragen aan Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang Waarom zijn de Tweede Kamerverkiezingen belangrijk voor de cliënten in de opvang? De uitkomst van de verkiezingen is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Wat gaat een nieuw kabinet doen? Die vraag stellen we ons allemaal. Voor mensen in de opvang gaat het om levensvragen: red ik het wel of red ik het niet? Bijna mensen doen jaarlijks een beroep op ons. Om goede opvang en begeleiding te regelen zijn randvoorwaarden van de overheden nodig. Om de voor onze cliënten noodzakelijke stimulerings- en ontwikkelingsprogramma s te intensiveren, is het nodig dat het kabinet en gemeenten beleid ontwikkelen op het gebied van gezondheid, armoede, sport, inkomen, vrijwilligerswerk en werk. Wat valt u op als u naar de opvang kijkt? Allereerst natuurlijk de cliënten. Hun verhalen en de kracht van deze mensen die in een heel nare situatie zitten. De meesten willen niet anders dan hun vrijheid in onze samenleving, dus ook vrij van ons zijn. Voor de Federatie en haar aangesloten instellingen betekent dat: ondersteunen waar nodig en loslaten waar mogelijk. Ik ben ook diep onder de indruk geraakt van de creativiteit en betrokkenheid waarmee medewerkers en instellingen met cliënten oplossingen zoeken voor hun problemen. Professionaliteit, de ondersteuning bieden die in iedere situatie het meest geëigend is, geldt in vrijwel alle instellingen als standaard. En in al die bijzondere gevallen geldt iedere keer weer dat de weg naar een normale positie in de samenleving het uitgangspunt is. Waaraan zou het volgende kabinet prioriteit moeten geven? Voor kinderen die met hun ouders meekomen is gespecialiseerde hulp nodig. Veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen vinden noodgedwongen hun weg naar onze instellingen. Dat is triest, heel triest. Voor hen zelf, want je hoopt dat niemand de eerste stappen naar zelfstandigheid in onze samenleving met de ondersteuning van onze instellingen moet zetten. Het is niet minder triest voor de samenleving. Als zoveel jonge mensen, onze toekomst, een beroep moeten doen op de opvang en zij vormen ongetwijfeld het topje van de ijsberg dan beginnen er wel heel veel mensen met een valse start in onze welvarende samenleving. Wat hoopt u dat er over 4 jaar is bereikt? Wij behoren tot de organisaties die het liefste zien dat we overbodig raken. Minder mensen op straat is door succesvolle Stedelijke Kompassen en het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang mogelijk gemaakt. Maar nog altijd zijn bijna mensen jaarlijks op onze hulp aangewezen. De samenleving, de staatsbegroting en niet in de laatste plaats de mensen zelf, zijn echt het meest geholpen met een actieve deelname van alle burgers aan de samenleving. Zo staat dat in ons pamflet. Over 4 jaar verwachten wij dat door beleid van kabinet en gemeenten en door onze inzet in samenwerking met partners er sprake is van toegankelijke en betaalbare zorg,waar voldoende opvangmogelijkheden zijn en mensen kunnen doorstromen naar adequate woningen. Veilig wonen is daarbij heel belangrijk. Het gaat immers niet alleen om daklozen maar ook om slachtoffers van huiselijk geweld. We willen graag meewerken aan een Nationaal Actieprogramma zodat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld drastisch daalt en die mensen die hulp nodig hebben deze ook krijgen.

3 Een gele kaart voor ouders die kinderen mishandelen 1. Daklozen De VVD vindt dat er een vangnet moet zijn als mensen in de knel komen. Er zijn veel gezinnen die nu ook een beroep op de opvang doen omdat zij in de problemen zijn gekomen. Zij moeten een plek hebben om op krachten te komen en weer snel op eigen benen te kunnen staan. De decentralisatie naar de gemeente heeft de Maatschappelijke Opvang goed gedaan: de kwaliteit is aanmerkelijk verbeterd. Samenwerking en gemeenschappelijkheid kwamen in plaats van een wirwar van elkaar soms tegenwerkende private organisaties. Karin Straus De VVD is voorstander van decentralisering. Regie door de gemeenten maakt dat zaken dicht bij de mensen kunnen worden georganiseerd, dat maatwerk en concrete afspraken mogelijk zijn. Voor het allergrootste deel van de doelgroep geldt dat je hen het beste zo dicht mogelijk bij huis kunt opvangen. Voor sommige, specifieke doelgroepen geldt echter dat zij beter geholpen zijn elders. Bij deze specialistische groepen speelt ook het dilemma van de regiobinding versus de wettelijke landelijke toegankelijkheid. Deze wettelijke toegankelijkheid is niet voor niets in de wet opgenomen. Regiobinding lijkt in eerste instantie een logisch criterium voor gemeenten. Echter door dit te stikt te hanteren, kan het zijn dat uiteindelijk degene die hulp vraagt tussen de wal en het schip valt. Dat is wat de VVD betreft ongewenst. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die bijvoorbeeld vlucht voor huiselijk geweld in een andere regio niet welkom is. 2. Dakloze jongeren De vraag zou wat de VVD betreft moeten zijn: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongeren zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan? Belangrijk is dat de hulp aan hen vooral concreet en duidelijk is. Een steuntje in de rug om extra zelfvertrouwen te krijgen. Hulp bij het leggen van contacten en openen van deuren. Hulp bij het oplossen van hun schulden. Dat zijn concrete maatregelen waar deze jongeren iets aan hebben. Zij geven dit ook zelf aan in de Monitor Maatschappelijke Opvang. Met de decentralisaties in het sociaal domein komen dakloze jongeren sterker op het netvlies van de gemeenten. Zij kunnen maatwerk inrichten om hen weer te helpen een normaal bestaan op te bouwen. Met wonen en zorg, maar zeker ook met werk of scholing. Met name deze laatste twee komen momenteel in de praktijk echt nog onvoldoende uit de verf. Er wordt vooral voor jongeren gezorgd in plaats van dat zij geholpen worden om snel weer voor zichzelf te kunnen zorgen. De VVD heeft als uitgangspunt dat jongeren of op school zitten of aan het werk zijn. De inspanningen van de gemeente en de opvangorganisaties zou wat de VVD betreft dus ook vooral gericht moeten zijn om ervoor te zorgen dat de jongeren zo snel mogelijk weer terug naar school gaan of toegeleid worden naar werk als zij in de opvang zitten. Het merendeel wil graag werken en is gemotiveerd om hun situatie te verbeteren.

4 3. Huiselijk geweld De VVD is voorstander van een meldplicht kindermishandeling voor professionals. Professionals die kindermishandeling vermoeden moeten verplicht contact opnemen met het AMK (meld- en adviespunt kindermishandeling). Als meerdere professionals dan over één kind of één gezin melden kun je veel sneller ingrijpen (voordat het escaleert). Op dit moment houdt een professional het vaak voor zichzelf, of omdat hij/zij geen problemen met de ouders wil krijgen (bijvoorbeeld vanwege angst valse beschuldiging) of probeert het zelf op te lossen. Het AMK kan aan de professionals advies geven hoe het beste hiermee om te gaan. Let op! Dit betekent niet dat professionals verplicht aangifte bij de politie moeten doen (enkel contact opnemen met AMK dus). De VVD wil een gele kaart voor een mishandelende ouder door middel van uithuisplaatsing. Op dit moment wordt een kind vaak uit een gezin geplaatst waar het mishandeld wordt, ook al is het tijdelijk. Zo wordt het kind dat slachtoffer is van de mishandeling dubbel gestraft, terwijl de dader min of meer vrijuit gaat. De VVD is er voorstander van dat juist de ouder die mishandelt in eerste instantie uit huis geplaatst wordt.

5 Dakloze jongeren: Voldoende woningen, begeleiding, onderwijs en werk zijn heel hard nodig 1. Dakloosheid De PvdA wil de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren doorzetten. Met aandacht voor: Lea Bouwmeester Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil de PvdA meer vroegsignalering, preventie en een sterke eerste lijn. Daarnaast wil de PvdA zorg vroegtijdig en dichtbij mensen bieden. Er komen wijkverpleegkundigen. Deze zijn breed inzetbaar, dus ook voor deze doelgroep. Deze wijkverpleegkundigen kijken samen met de huisarts wat iemand nodig heeft. Hierdoor wordt de bureaucratische toets van het CIZ overbodig. Gemeenten krijgen daarom de verantwoordelijkheid en budget om zorg naar hun inzicht te bieden. Vroegtijdig, omdat gemeenten beter kunnen voorkomen dan een landelijk indicatieorgaan. 2. Aanpak huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel Gemeenten moeten de ruimte krijgen om goede zorg op maat te bieden en vooral heel vroegtijdig in te kunnen grijpen. Hiervoor is samenwerking met politie, zorg, wijkbeheer et cetera nodig. Allerbelangrijkste is dat er voldoende opvangplekken zijn. Waarbij meer aandacht komt voor de kinderen in deze situatie. Daarnaast blijft ondersteuning nodig voor deze mensen, want na zo n drama staat je leven op zijn kop. Het rijk kan ondersteunen, maar verantwoordelijkheid dient vooral lokaal en regionaal ondergebracht te worden. Precies daar waar de professionals weten wat nodig is. 3. Dakloze jongeren De PvdA wil zwerfjongeren voorkomen door eerder zorg op maat te bieden. Daarnaast verplichte nazorg door jeugdzorg of jeugddetentie. Te vaak ziet men aankomen dat het mis gaat met een jongeren, maar wordt niet op tijd ingegrepen. Een instelling mag een kind niet op straat zetten, voordat de basis is geregeld. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Maar genezen moet ook. Voldoende woningen, begeleiding, onderwijs en werk zijn heel hard nodig om de balans in het leven terug te brengen. En schuldhulpverlening die aansluit bij de situatie van deze jongeren. We hebben nu een landelijke regeling die ervoor zorgt dat jongeren niet meer kunnen studeren. Dat kan niet.

6 Eén Nationaal Actieplan huiselijk geweld in lijn met Europese verdragen Taken gemeenten moeten duidelijk zijn in een overkoepelend nationaal stelsel Pia Dijkstra 1.Overlast verslaafden Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het aanpakken van de achterliggende problemen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voor verslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblemen voorkomen. Deze moet op gemeentelijk niveau worden georganiseerd. Op die manier kan zo goed mogelijk maatwerk worden geboden. 2. Aanpak huiselijk geweld D66 is voor een Nationaal Actieplan dat in lijn is met het Europese verdrag tegen huiselijk geweld, zoals de Federatie Opvang dit bepleit. Dat moet bestaan uit een geïntegreerde aanpak van uithuisplaatsing en zorg. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit de sleutel is tot succes. Juist hier ligt een taak voor gemeenten, door het maken van afspraken op lokaal niveau moet de aanpak van huiselijk geweld en de zorg voor de slachtoffers beter op elkaar aansluiten. Gemeentes staan dichter bij mensen en kunnen daarom een belangrijke rol spelen in een stelsel voor vrouwenopvang. Voor sommige gevallen is lokale opvang niet wenselijk, bijvoorbeeld in het geval van slachtoffers van eergerelateerd geweld en slachtoffers van loverboys. Vanuit veiligheidsoogpunt kunnen deze slachtoffers niet dicht bij huis worden opgevangen. Daarom is het belangrijk dat de taken van gemeenten duidelijk worden afgebakend in een overkoepelend nationaal stelsel. 3. Dakloze jongeren D66 is blij dat we in het begrotingsakkoord de eigen bijdrage GGZ voor de laagste inkomens hebben kunnen terugdraaien. Die eigen bijdrage leidde ertoe dat sommige dakloze jongeren niet de hulp kregen die zij nodig hadden. Hierdoor wordt de hulpverlening weer toegankelijker. D66 zet in op goede (psychische) begeleiding van dakloze jongeren. Dat zorgt ervoor dat jongeren voor zichzelf leren zorgen, een opleiding kunnen volgen en uiteindelijk een zelfstandig deelnemer van de maatschappij/arbeidsmarkt kunnen worden. Goede ondersteuning en opvang van jongeren kan het aantal dakloze jongeren terugdringen.

7 Gemeenten hebben een zorgplicht voor dak- en thuislozen, want het hebben van een dak boven je hoofd is een recht voor jong en oud. Renske Leijten Niemand zou in een rijk land als Nederland op straat hoeven te leven. Kinderen horen niet op te groeien in armoede. Mensen verdienen eerlijke kansen op een goede gezondheid, werk en een woning in het leven. De SP vindt dat de samenleving niet toe moet kijken, maar haar verantwoordelijkheid moet nemen. Gemeenten hebben een zorgplicht voor dak- en thuislozen, want het hebben van een dak boven je hoofd is een recht voor jong en oud. Daarom mag niemand worden ontslagen uit de jeugdzorg, detentie of een psychiatrische instelling zonder duidelijkheid over een (al dan niet begeleide) woonplek. Er moeten voldoende en gespecialiseerde sociale pensions komen en opvang moet 24 uur open zijn. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat mensen dakloos worden. De inkomensverschillen moeten worden verkleind en er moet worden ingezet op het voorkomen van armoede en schulden. De SP geeft gemeenten daarom mogelijkheden om schulden te saneren. Ook het beleid voor mensen in de bijstand wordt verruimd, bijvoorbeeld door niet uit te gaan van 110% van het sociaal minimum, maar 120%. Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid: Daklozen een menswaardig bestaan bieden daar strijd ik voor. Niet alleen actief mensen van straat halen, maar ook goede begeleiding bieden daarna. Dus weg met wachtlijsten en bureaucratie, maar de menselijke maat voorop.

8 Eén minister is als eerste verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld Hanke Bruins Slot 1. Dakloosheid Dakloosheid moet sterk worden teruggedrongen. In een welvarend land als Nederland zou niemand op straat hoeven te leven. Heel soms kiezen mensen ervoor om dakloos te zijn, maar vaker raken mensen verstrikt in allerlei formulieren en regels van de overheid. De overheid moet eraan werken om toegankelijk en bereikbaar voor elke burger te zijn. Kritische succesfactoren zijn de prioriteit voor maatregelen tot het terugdringen van dakloosheid, de afname van het aantal daklozen en de mate van samenwerking tussen instellingen op diverse levensterreinen zoals schuldhulpverlening, huisvesting en onderwijs. Het kabinet moet gemeenten op hun verantwoordelijkheid wijzen en gemeenten stimuleren om ambitieus in hun doelstellingen te zijn. 2. Dakloze jongeren Het is van belang dat jongeren minder snel op straat kunnen komen te staan. Jongeren zitten in een kwetsbare periode van hun leven en hebben soms wat extra begeleiding nodig. Daarvoor is het noodzakelijk dat deze jongeren eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Gemeenten kunnen dit samen met Federatie Opvang voortvarend oppakken. Er zijn al goede initiatieven tot integraal beleid voor zwerfjongeren. Goede samenwerking tussen school, centrum voor jeugd en gezin, jeugdzorg, politie en netwerk rondom de jongeren kan voorkomen dat de jongeren op straat terechtkomen. Het ontschotten van middelen, bijvoorbeeld in de jeugdzorg is een belangrijk instrument om de samenwerking effectief te laten zijn. Verder dient er meer aandacht te komen voor de slechte inkomens- en schuldenpositie van deze jongeren. 3. Huiselijk geweld Huiselijk geweld, kindermishandeling en kindermisbruik is afschuwelijk en komt nog veel te vaak voor. De gevolgen voor volwassenen en kinderen zijn enorm. Het tegengaan en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling moet hoog op de politieke agenda blijven. Het nieuwe kabinet moet op de ingezette weg snel doorpakken. De mishandeling, verwaarlozing en het misbruik van kinderen is zo ernstig dat aanpak over een breed front noodzakelijk is. De samenwerking tussen politie, steunpunt voor huiselijk geweld, advies- en meldpunt kindermishandeling, OM en de Raad voor de kinderbescherming op dat gebied wordt geïntensiveerd. Centra voor jeugd en gezin en scholen kunnen een belangrijke signalerende rol hebben bij het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Eén minister is als eerste verantwoordelijk. Het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet zo snel mogelijk in werking treden.

9 Vanuit het Rijk moet voldoende geld beschikbaar komen, maar ook een coördinerende en faciliterende rol waar het gaat om bijzondere doelgroepen. 1. Terugblik Als ik terugkijk op de afgelopen jaren ben ik blij dat mijn pleidooi voor extra geld voor tienermoederopvang en hulp bij ongewenste zwangerschap voldoende draagvlak heeft gekregen. Ook het onderzoek van de commissie De Jong naar de toekomst van de vrouwenopvang is waardevol, vooral waar het gaat om aandacht voor bijzondere doelgroepen die in de reguliere opvang niet goed passen. Denk aan slachtoffers van loverboys of eergerelateerd geweld. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 2. Dakloosheid Aanpak van dakloosheid verdient hoge prioriteit. Allereerst vanuit menselijk oogpunt: ieder mens heeft een dak boven het hoofd nodig. In de gemeente Rotterdam is al eens onderzocht wat je bespaart aan veiligheidskosten en bestrijding van overlast op het moment dat je de maatschappelijke opvang goed voor elkaar hebt. Bestrijding van dakloosheid is niet alleen moreel gezien van waarde maar ook financieel. Decentralisatie biedt goede kansen voor lokaal maatwerk. Natuurlijk is voldoende geld van belang, maar vooral ook samenwerking tussen gemeenten. Gebrek aan samenwerking en afschuifgedrag tussen gemeenten is de allergrootste bedreiging. Het is niet slechts een financiële kwestie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening aan kwetsbare mensen binnen hun gemeentegrenzen en zullen afspraken moeten maken met de hulpverlenende organisaties hoe de hulp te organiseren. Vanuit het Rijk moet voldoende geld beschikbaar komen, maar ook een coördinerende en faciliterende rol waar het gaat om bijzondere doelgroepen. 3. Tienermoeders Welke maatregelen stelt de CU voor om het aantal dakloze jongeren en tienermoeders te doen dalen? Om te beginnen preventie! Nog te veel jonge meiden raken ongewenst zwanger. Ook zal er veel meer aandacht besteed moeten worden om dakloosheid onder jongeren te voorkomen, door vroeger problemen te signaleren. De transitie van de jeugdzorg zou wat dat betreft van positieve betekenis kunnen zijn. Ik ben ook erg enthousiast over de Eigen Kracht conferenties die in een vroeg stadium ingezet kunnen worden, waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van jongeren, en de kracht van een sociaal netwerk om de jongeren heen. Bij dakloze jongeren en tienermoeders is het van groot belang dat er voldoende begeleiding is om hun leven weer zo goed en snel mogelijk op de rit te krijgen. Hindernissen moeten uit de weg worden geruimd. Ik word zo moedeloos van al die verhalen van praktische hobbels waar jongeren tegenaan lopen op school of op het werk.

10 De belangrijkste taak van het Rijk is het waarborgen van landelijke toegankelijkheid van daklozenopvang en het waarborgen van een goede kwaliteit van zorg aan daklozen. Linda Voortman 1. Dakloosheid GroenLinks is van mening dat de goede resultaten die afgelopen jaren zijn behaald, moeten worden uitgebouwd, verder versterkt. Decentralisatie mag er niet toe leiden dat goede voorzieningen worden afgebroken. Dit betekent dat gemeenten voldoende financiële middelen beschikbaar krijgen en houden om de aanpak van dakloosheid door te zetten en uit te bouwen. De belangrijkste taak van het Rijk is het waarborgen van landelijke toegankelijkheid van daklozenopvang en het waarborgen van een goede kwaliteit van zorg aan daklozen. Gemeenten horen ook zorg te dragen voor toegankelijke voorzieningen, maar hebben daarbij de ruimte in de eigen gemeente maatwerk te kunnen leveren. 2. Dakloze jongeren GroenLinks wil allereerst voorkomen dat jongeren gaan zwerven. Dat betekent dat de toegang tot zorg, tot scholing, tot werk en tot de woningmarkt in orde moet zijn. Dit is voor veel zwerfjongeren moeilijk, door de omstandigheden waarin zij verkeren, maar ook door geldende regels. GroenLinks vindt dat die belemmeringen weggenomen moeten worden, zodat deze vicieuze cirkel doorbroken wordt. Daarnaast investeert GroenLinks in zorg in de buurt en krijgen gemeenten meer middelen om die zorg goed in te richten. Goede zorg aan zwerfjongeren houdt in dat er goede opvang moet zijn, maar ook dat jongeren makkelijk door kunnen stromen naar zelfstandig wonen of begeleid wonen. De investeringen van GroenLinks in de langdurige zorg en zorg in de buurt geven meer mogelijkheid voor betere begeleiding van zwerfjongeren. 3. Huiselijk geweld GroenLinks vindt dat het Rijk eindverantwoordelijk is en moet zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van voorzieningen en een goede toegankelijkheid voor alle mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Het Rijk is er daarbij verantwoordelijk voor dat de basisvoorzieningen goed geregeld zijn. Gemeenten voeren uit en kunnen in de eigen gemeente zorgen voor maatwerk. Maar voor specifieke, kleine groepen of voor zorg die de gemeentegrens overschrijdt, ligt er ook een verantwoordelijkheid voor het Rijk. GroenLinks vindt dat naast het waarborgen van een landelijk dekkend netwerk aan voorzieningen en landelijke toegankelijkheid daarvan het een verantwoordelijkheid van het Rijk is om de zorg voor kleine groepen of een specifieke zorgvraag te waarborgen.

11 Onze ambities voor onze cliënten en de samenleving Ieder gezin een huis Ons uitgangspunt is: gewoon wonen moet mogelijk zijn voor iedereen. Alleen wanneer het echt niet anders kan, worden mensen ondersteund. Begin daarvoor bij de basis: voorkom dat mensen en kinderen op straat belanden. Investeer in preventie en participatie: continueer daarom de Tweede Fase van het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang en de Stedelijke Kompassen. Zorg daarnaast voor voldoende goedkope huisvesting en ambulante begeleiding voor mensen die hun huur niet meer kunnen betalen en ondersteuning nodig hebben. Iedereen veilig in huiselijke kring Ieder mens, jong en oud, moet zich veilig en beschermd kunnen voelen in zijn huiselijke kring en omgeving. Om veiligheid, herstel van eigen kracht en deelname aan de samenleving mogelijk te maken voor slachtoffers van huiselijk geweld, is een Nationaal Actieprogramma (NAP) tegen huiselijk geweld nodig. Met dit NAP wordt een eenduidige, rijksbrede aanpak op huiselijk geweld ontwikkeld. Het doel van het NAP is een effectieve, gezinsgerichte aanpak waarbij alle bij huiselijk geweld betrokken partijen taken en verantwoordelijkheden afspreken, prioriteiten stellen en bindende afspraken maken om huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen. Voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg Kwetsbare mensen die ook nog eens een laag inkomen of schulden hebben, neigen tot het mijden van zorg, zeker wanneer de drempels tot zorg alsmaar hoger worden. Hun situatie verslechtert dan verder en het risico op maatschappelijke uitval neemt toe. Alleen door de drempels tot zorg voor kwetsbare mensen weg te nemen, kunnen we dit voorkomen. Mensen die echt niet zelfstandig kunnen wonen, moeten te allen tijde terecht kunnen in een beschermende woonomgeving. Iedere jongere kans op een goede toekomst Jongeren zijn kwetsbaar, zeker wanneer ze een valse start in hun leven maken, geen sociaal vangnet meer hebben en op straat terechtkomen. Voor deze jongeren is het extra lastig en meestal onmogelijk om nog een kans te maken op onderwijs, zelfstandig wonen en werken. Jongeren die geen werk hebben, hebben pas recht op een bijstandsuitkering na een wachttijd van vier weken. In die tijd maken ze schulden, betalen ze geen zorgpremie en raken ze steeds verder in de problemen. Jongeren maken vanuit een woonsituatie, al dan niet met begeleiding, veel meer kans op het volgen van onderwijs of het vinden van een baan. Meedoen voor iedereen mogelijk De samenleving, de staatsbegroting en niet in de laatste plaats de mensen zelf, zijn het meest geholpen met een actieve deelname van alle burgers aan de samenleving. Ook wanneer het mensen in het leven fors heeft tegen gezeten of wanneer ze met beperkingen moeten leven zijn ze gebaat bij actieve deelname. Onze ervaring is dat wanneer mensen worden benaderd vanuit wat ze allemaal kunnen en waar ze goed in zijn, ze tot veel in staat zijn. Mensen in de opvang worden daarom ondersteund om vanuit hun eigen kracht op allerlei manieren actief te zijn. Dit varieert van bewegen op kleine schaal tot actief sporten en van het deelnemen aan vrijwilligerswerk tot de toeleiding naar betaald werk.

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Actieplan D66 Maatschappelijke opvang. Vergroot toegankelijkheid van hulp voor daklozen!

Actieplan D66 Maatschappelijke opvang. Vergroot toegankelijkheid van hulp voor daklozen! Actieplan D66 Maatschappelijke opvang Vergroot toegankelijkheid van hulp voor daklozen! Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66 Maart 2016 1 I. Inleiding Opvanglocaties in Nederland zijn overvol. In de afgelopen

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Gouda, 9 september Dank voor uw aandacht voor deze groep jonge ouders. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen!

Gouda, 9 september Dank voor uw aandacht voor deze groep jonge ouders. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen! Gouda, 9 september 2016 Dank voor uw aandacht voor deze groep jonge ouders. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen! JSO en Siriz zijn initiatiefnemers van het landelijke programma JOOZ (www.jooz.nu)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 345 Aanpak huiselijk geweld 31 015 Kindermishandeling 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg

Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg Jeugdzorg nog onvoldoende Defence for Children heeft met zorg kennisgenomen van de evaluatie op de Wet op de Jeugdzorg. In oktober 2009 heeft

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Een opstap naar een zelfstandig leven.

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Een opstap naar een zelfstandig leven. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Een opstap naar een zelfstandig leven. Bernd Timmerman gaat in op de ontwikkelingen rond maatschappelijke opvang en hulp, en wat deze betekenen voor voorzieningen en vastgoed in

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8623 betreft kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Handreiking voor woningcorporaties Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 107.000

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de financiering van:

Uitgangspunten voor de financiering van: Uitgangspunten voor de financiering van: Opvang Beschermd wonen Veilig Thuis Inleiding De uitgangspunten in dit document vormen de basis voor de financiering (via subsidie en/of contractering) van opvang,

Nadere informatie