Moviera Aanpak huiselijk geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moviera Aanpak huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Moviera Aanpak huiselijk geweld

2 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering. Door onze kennis en kwaliteiten te bundelen kunnen we nog beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe vragen in de aanpak van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Moviera betekent: Ik beweeg en is een samenstelling van: Mo Movere, dit betekent bewegen Vie De eerste letters van VieJa Utrecht Ra De laatste letters van Hera In 2012 hebben we ervoor gekozen om samen verder te bewegen. Vanaf nu werken we aan één organisatie. Een aantal speerpunten is geformuleerd. Intern stemmen we de werkprocessen op elkaar af en voegen we de bedrijfsvoering ineen. Medewerkers leren elkaar kennen en vanuit deze samenwerking delen zij kennis en ervaringen. Kennis met elkaar delen resulteert in een krachtige organisatie. Door het samengaan is een grote organisatie ontstaan die centraal in Nederland ligt. Met alle kennis en kunde werken we graag met u aan de huidige en ook nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit onze missie, kernwaarden en visie. Geweld stopt nooit vanzelf, durf te delen! In 2012 zijn wij deze uitdaging met elkaar aan gegaan. Wij nodigen u uit om dit samen met ons te doen. Marie-José Spithoven Raad van Bestuur Mariëtte van Dorst Raad van Bestuur Door het samengaan van de twee organisaties hebben we nu de mogelijkheid om op basis van ervaring de meest passende procedures en processen in de nieuwe organisatie in te zetten. Een belangrijk element is het oprichten van het team Innovatie & Ontwikkeling. Dit team heeft een belangrijke rol in het signaleren van interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar nieuwe processen. In samenspraak met het managementteam levert dit team een belangrijke bijdrage aan de innovatieve koers van de organisatie.

3 4 hier staan we voor hier staan we voor 5 Hier staan we voor Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder valt lichamelijk, seksueel en psychisch geweld of de dreiging met geweld. Huiselijk geweld kan betrekking hebben op het slachtoffer zelf, maar ook op getuigen van het geweld. Kinderen kunnen zowel slachtoffer als getuige zijn van huiselijk geweld. De term geweld in afhankelijkheidsrelaties geeft aan dat het geweld ook kan komen van iemand buiten de huiselijke kring van slachtoffers. Het treft tiener- en jonge moeders en ouderen die buiten de directe huiselijke kring worden mishandeld. Dit geldt ook voor slachtoffers van mensenhandel, loverboys en eergerelateerd geweld. Missie De medewerkers van Moviera staan voor de volgende missie: Elke vrouw, elk kind, elke man en elk gezin heeft recht op een veilig thuis en een bestaan in vrijheid. Niemand hoeft te vluchten voor huiselijk geweld of geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Iedereen - slachtoffer, pleger of getuige - heeft recht op hulp om geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. Kernwaarden Wij doen ons werk vanuit de volgende vijf kernwaarden: Krachtgericht Wij gaan uit van de kracht van cliënten: wat kan de cliënt zelf, welke ondersteuning heeft de cliënt nodig om zelf weer de regie over het eigen leven te voeren en de participatie aan het maatschappelijk leven op te pakken. Krachtgericht betekent ook krachtig personeel, dat deskundig is en gericht op professionele groei. Cliëntgericht Wij stellen de cliënt centraal in de hulpverlening. Samen met de cliënt worden de gewenste doelen en het tijdpad vastgesteld. De veiligheid van de cliënt staat hierbij voorop. Cliënten worden betrokken bij alle facetten van het hulpverleningstraject. Verbindend Wij zijn vanuit onze expertise de verbindende schakel in de ketenaanpak van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Open Wij zijn een open, lerende organisatie. Onze organisatie is laagdrempelig en transparant naar onze cliënten en ketenpartners. Wij dragen bij aan de verdere ontwikkeling van expertise in de aanpak van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Resultaatgericht en ondernemend Wij zijn gericht op het halen van de doelen die we onszelf hebben gesteld en gaan voor een goed resultaat. Dit geldt voor de doelen die de cliënt zich gesteld heeft en voor de doelen die wij als organisatie willen bereiken. In wisselwerking met onze omgeving stimuleren en creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden. Visie Vanuit haar missie werkt Moviera vanuit de volgende visie: Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds teveel vrouwen, kinderen, maar ook mannen geconfronteerd met geweld in de huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld. Dit geldt voor slachtoffers en kinderen, plegers, omstanders en professionals. Moviera biedt voorlichting en training om geweld te voorkomen. Waar geweld is ontstaan wordt zo vroeg mogelijk ingegrepen. Waar opvang nodig is biedt Moviera bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en aan tiener- en jonge moeders. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen kracht van de cliënten en het voorkomen van herhaling van het geweld nadat de begeleiding is gestopt. We werken vanuit een systemische benadering en de kennis over geweldsproblematiek. Kinderen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, zijn ook slachtoffers van geweld. Tijdige aandacht en hulpverlening kunnen voorkomen dat kinderen probleemgedrag ontwikkelen en later ook zelf weer in geweldsrelatie terechtkomen.

4 6 moviera in het kort moviera in het kort 7 Moviera in het kort Groot werkgebied, één organisatie Het werkgebied van Moviera strekt zich uit over twee provincies, Gelderland, de stadsregio en regiogemeentes Utrecht. De vijf centrumgemeenten: Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede zijn onze financiers. De opvanglocaties zijn verspreid over ons hele werkgebied. Ambulant waar het kan, opvang indien nodig Moviera biedt zowel ambulante begeleiding als opvang voor vrouwen, mannen, jonge moeders en hun kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en / of geweld in afhankelijkheidsrelaties. Moviera werkt vanuit twee krachtgerichte methodieken die landelijk bij alle opvangcentra gebruikt worden: Krachtwerk voor volwassen en Veerkracht voor kinderen vanaf de zomer Specialistische hulp Op alle opvanglocaties en in het ambulante werk biedt Moviera specialistische hulp voor kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld via de methode van Veerkracht. Er worden kinderactiviteiten, opvoedingshulpverlening en andere programma s aangeboden zowel individueel als in groepsverband. In Gelderland implementeert Moviera een nieuwe werkmethode: trajectfinanciering/-begeleiding. Vanaf het eerste contact bekijken de cliënt en de hulpverlener het traject: hoe de cliënt zo efficiënt mogelijk geholpen kan worden zodat de cliënt weer regie over zijn of haar eigen leven krijgt. Trajectbegeleiding wordt ingezet vanaf het moment dat de cliënt wordt opgenomen in de opvang en totdat deze weer wordt verlaten. In Utrecht wordt trajectbegeleiding ingevoerd in De cliënt heeft een vaste hulpverlener tijdens het hulpverleningstraject in de opvang. In de opvanglocaties in Apeldoorn en Nijmegen zijn wonen en hulp gescheiden. De cliënten wonen in zelfstandige units waar ze begeleid worden. Zodra er andere huisvesting is voert Utrecht dit concept ook door bij de Vervolgopvang. Binnen Moviera is veel aandacht voor slachtoffers van mensenhandel (loverboys en (jeugd)-prostitutie), eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Utrecht heeft voor de doelgroep slachtoffers mensenhandel een coördinatiefunctie. Een speciale doelgroep wordt verder gevormd door mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld die Moviera ook opvangt. Naast de reguliere opvangplekken beschikt Moviera over noodbedden voor acute opvang na kantoortijden en in het weekend. Indien mogelijk stromen deze cliënten door naar een opvangplek binnen Moviera. Opvang vrouwen kinderen Oosterbeek Analysefase 23 Apeldoorn Nijmegen Utrecht - crisisopvang Utrecht - vervolgopvang Utrecht - Safehouses Na het verlaten van de opvang is Nazorg mogelijk: kortdurende begeleiding om nog aan een aantal voor de cliënt belangrijke punten te werken en herhaling van geweld te voorkomen. Moviera werkt verder mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van Critical Time Intervention (CTI), een methode waarbij samen met de cliënt al voor het vertrek gewerkt wordt aan het opbouwen en hervinden van een nieuw sociaal netwerk. Deze methodiek wordt de komende tijd verder ingevoerd bij Moviera.

5 8 moviera in het kort moviera in het kort 9 Woonbegeleiding Arnhem 7 à 8 Doetinchem 4 Apeldoorn 8 West-Veluwe/Vallei 8 Utrecht 20 Speciale doelgroep Steunpunt Huiselijk Geweld Moviera heeft verschillende Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) in Utrecht (stad en regio), Arnhem (inclusief Achterhoek), Nijmegen aantal gezinnen Opvang: Apeldoorn: slachtoffers loverboys, 6 jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld Opvang: Utrecht: tiener- en jonge moeders Opvang Utrecht: mannen 10 Woonbegeleiding Utrecht: tiener- en jonge moeders Aantal plaatsen 6 vrouwen en 6 kinderen 14 vrouwen en 14 kinderen (inclusief Rivierenland) en de West- Veluwe/Vallei. Deze hebben een breed aanbod dat bestaat uit voorlichting en preventie voor scholen, professionals en maatschappelijke (wijk)organisaties. De Steunpunten Huiselijk Geweld werken nauw samen met de Veiligheidshuizen en de ketenpartners om de hulpverlening af te stemmen en nieuwe aandachtspunten te signaleren. In de regio s Utrecht, Arnhem en Ede vervult Moviera de procesregie in de uitvoering van het huisverbod. Expert op Huiselijk Geweld en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Moviera gaat haar expertpositie verder versterken de komende tijd. Zij doet dit door de volgende zaken met prioriteit op te pakken: Meten = weten Wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang om huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties effectief aan te pakken. Moviera levert een actieve bijdrage aan dit onderzoek, zoals het meten van de effectiviteit van de hulpverlening en het toepassen van nieuw ontwikkelde methodieken (bijvoorbeeld onderzoek naar de effectiviteit van CTI). Preventie Preventie, voorkómen dat een cliënt wordt opgenomen, blijft een belangrijk speerpunt. Het ontwikkelen van preventie en effectievere vormen van ambulante hulp krijgen de komende jaren voorrang. Veiligheid blijft topprioriteit De kerntaak van de opvang is het bieden van bescherming en veilige opvang. Moviera maakt zich sterk om de veiligheid van haar cliënten te waarborgen en herhaling van geweld te voorkomen na het beëindigen van de begeleiding. Krachtgerichte aanpak: één gezin, één plan Een kracht- en gezinsgerichte aanpak staat voorop in onze begeleiding. Moviera werkt systeemgericht waarbij niet alleen het slachtoffer en de eventuele kinderen worden betrokken bij de hulpverlening. Ook de partner en het sociale netwerk rondom het gezin spelen een belangrijke rol in de aanpak. Veerkrachtige kinderen Moviera staat voor goede zorg voor kinderen die slachtoffer of getuige

6 10 moviera in het kort moviera in het kort 11 zijn van huiselijk geweld. Dit is een absoluut vereiste om te voorkomen dat deze kinderen later (opnieuw) slachtoffer of pleger worden. Gedifferentieerde opvang en een stevige ambulante poot Moviera streeft naar het scheiden van wonen en zorg waarbij de begeleiding gedifferentieerd wordt ingezet. Intensieve 24-uurs begeleiding waar dit nodig is en minder intensieve begeleiding zodra dat kan. De verdere ontwikkeling van ambulante hulpverlening speelt hierin een belangrijke rol zodat cliënten sneller uitstromen uit de opvang en verder ambulant begeleid worden. aanpak van huiselijk geweld als haar kernactiviteit inzet. Kwaliteit staat voorop Bij alles wat Moviera doet, staat kwaliteit voorop. Deze kwaliteit wordt afgemeten aan het niveau van de hulpverlening en het personeel. Hoe dan ook: de cliënt blijft voorop staan. Daarnaast zal Moviera ook in de toekomst de aanpak van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties nooit alleen oppakken. We doen dit altijd in een breed verband van ketenpartners met elk hun eigen specialisme. Werkgebied: Specifieke groepen/verdieping van specialisme Moviera richt haar ondersteuning ook op specifieke groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, (jeugd) prostitutie en loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en mannelijke slachtoffers. Netwerkorganisatie Moviera wil zich ontwikkelen tot een netwerkorganisatie waarin zij de

7 Herenstraat KD Utrecht Jansbuitensingel AD Arnhem moviera aanpak huiselijk geweld

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Notitie. Doelstellingen 2014. Onderwerp: Jaarplan 2014

Notitie. Doelstellingen 2014. Onderwerp: Jaarplan 2014 Notitie Onderwerp: Jaarplan 2014 Inleiding In de koersnotitie zijn de ontwikkelingen beschreven en de kansen en bedreigingen voor Moviera benoemd. Het jaarplan 2014 sluit hierop aan en geeft op hoofdlijnen

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Directeur / Bestuurder bij Stichting Moviera, Arnhem / Utrecht. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant

PROFIELSCHETS. Directeur / Bestuurder bij Stichting Moviera, Arnhem / Utrecht. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant PROFIELSCHETS Directeur / Bestuurder bij Stichting Moviera, Arnhem / Utrecht PublicSpirit De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant Amersfoort, maart 2014 Organisatie & context In augustus 2012 is

Nadere informatie

Koersdocument 2014 2016

Koersdocument 2014 2016 Koersdocument 2014 2016 Stichting ArosA: vrouwenopvang en expert geweld in relaties Aanpak, opvang, bescherming, kennis en regie bij geweld in relaties Koersdocument 2014 2016 Stichting ArosA: vrouwenopvang

Nadere informatie

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vaststelling regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling voor beeldvormende raad naam opsteller: G. Jansen telefoonnummer: 373 818 e-mailadres: g.jansen@doetinchem.nl Voorstel: Instemmen met de regiovisie

Nadere informatie

Opvang. Voorlichting en training. Ambulant aanbod. Online informatie GOOI & VECHTSTEEK

Opvang. Voorlichting en training. Ambulant aanbod. Online informatie GOOI & VECHTSTEEK Opvang» Noodbed» Noodbed bij eergerelateerd geweld» Crisisopvang» Begeleid Wonen» Safe House» Mannenopvang Voorlichting en training» Training en workshops op maat» Voorlichting en preventie GOOI & VECHTSTEEK

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL

SAMENWERKINGSPROTOCOL SAMENWERKINGSPROTOCOL Hulpverlening bij huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei gemeenten Barneveld - Ede - Nijkerk - Scherpenzeel - Wageningen EDE, januari 2006 1 INLEIDING Het kabinet heeft de aanpak

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8623 betreft kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Rapportage Prestatieafspraken 2014 Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en regio West-Veluwe/Vallei

Rapportage Prestatieafspraken 2014 Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en regio West-Veluwe/Vallei Rapportage Prestatieafspraken 2014 Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en regio West-Veluwe/Vallei Status: Definitief Datum: 24 april 2015 Documentnaam 20150424.rapportage pi 2014 gelderland.docx Voorwoord Voor

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP ADVIES- EN STEUNPUNTEN ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD (ASHG) 7x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden voor face-to-face contact (op afspraak)

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen

jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen Afgelopen jaar zijn er bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Oost Veluwe/ Midden-IJssel 2380 meldingen binnengekomen. Ten opzichte

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten Inhoudsopgave Inleiding 17 Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten 1 Definitie en begripsafbakening 23 1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth 23 1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

Nadere informatie

Rapportage Prestatieafspraken 2013 centrumgemeente Arnhem

Rapportage Prestatieafspraken 2013 centrumgemeente Arnhem Rapportage Prestatieafspraken 2013 centrumgemeente Arnhem Status: Definitief Datum: Documentnaam 20140423-rp2013-arnhem-totaal.docx Voorwoord Na de bestuurlijke en juridische fusie van Hera en VieJa Utrecht

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD Juli 2014 De visie in het kort: Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Welkom! Voorstellen Inleiding Wat vind jij en waarom? De meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Voorwoord. 11. Inspelen op ontwikkelingen; speerpunten 2009-2012

Voorwoord. 11. Inspelen op ontwikkelingen; speerpunten 2009-2012 INHOUD BLZ. Voorwoord 1. Profiel van Rosa Manus 2. Visie en missie 3. Kernopdracht in de hulpverlening 4. Doelgroepen 5. Het aanbod van Rosa Manus 6. Doelstelling 7. Uitgangspunten 8. Ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk,

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Programma 0900-1231230 050-3180011. Advies & Meldpunt kindermishandeling. Hoe Wie Tijd. Gevolgen van kindermishandeling Power point Anne 20 min

Programma 0900-1231230 050-3180011. Advies & Meldpunt kindermishandeling. Hoe Wie Tijd. Gevolgen van kindermishandeling Power point Anne 20 min 050-3180011 Programma Voorstellen Hoe Wie Tijd Anne Vogt (AMK) Advies & Meldpunt kindermishandeling 0900-1231230 Gevolgen van kindermishandeling Power point Anne 20 min Voorstellen Karen Jelier (SHG) Wat

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012

Maatschappelijk verslag 2012 Status: Definitief Datum: Documentnaam 20130530 moviera maatschappelijkverslag2012.docx Uitgangspunten van de verslaglegging Op 28 augustus 2012 is de stichting Moviera ontstaan uit de juridische fusie

Nadere informatie

in 2012 Kompaan en De Bocht

in 2012 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2012 In het maatschappelijk jaardocument van 2012 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Kompaan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Ties Smaling, nieuw lid van de Wmoadviesraad.

Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Ties Smaling, nieuw lid van de Wmoadviesraad. Aanwezig Mw. W. Schoenmaker (voorzitter), dhr. P.J.C. Brons (waarnemend voorzitter/penningmeester), mw. M.S. Wijnhout (secretaris), mw. E.J. Bolt, dhr. T. Koning, dhr. J.P.M. Appelman, dhr. F.H. Makkinga,

Nadere informatie

regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015 2019

regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015 2019 regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015 2019 regio arnhem & achterhoek Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014 Stad en regio Utrecht

Prestatieafspraken 2014 Stad en regio Utrecht Prestatieafspraken 2014 Stad en regio Utrecht Voorwoord Voor u ligt de verantwoording over 2014: voor Moviera een zeer bewogen jaar. Intern vielen een aantal belangrijke besluiten: Het kiezen voor een

Nadere informatie

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE Visie en uitgangspunten Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Arosa levert een bijdrage aan een optimale (h)erkenning en aanpak

Nadere informatie

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling Bijlage III Overzicht methoden en programma s op het terrein van kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Toelichting overzicht In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van preventieve

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Veilig thuis in de Vallei

Veilig thuis in de Vallei Veilig thuis in de Vallei De aanpak van geweld in huiselijke kring Regiovisie van de gemeenten Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen December 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding en

Nadere informatie

Tien meest gestelde vragen over huiselijk geweld- Stichting LTAK 2013

Tien meest gestelde vragen over huiselijk geweld- Stichting LTAK 2013 Tien meest gestelde vragen over huiselijk geweld- Stichting LTAK 1. Wat is huiselijk geweld? Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014

Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014 Nieuwsbrief AMHK voor raadsleden Alle burgers Veilig Thuis? Uitgave: Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Hollands Midden Datum: Juli 2014 Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten in Hollands Midden

Nadere informatie

Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland. inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling

Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland. inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling Inhoud 1 Hoofdstuk 1 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ontwikkeling 3 1.3 Proces 4 1.4 Kaders 5 2 Hoofdpunten van de regionale visie 6 2.1 Veiligheid voorop 6 2.2

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan?

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Loverboyproblematiek in Gelderland Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Foto: Inga Galkinaite Loverboys. We hebben er allemaal een beeld bij: hoe een mooie jongen een onschuldig meisje inpalmt

Nadere informatie

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton.

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton. Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak www.rajaton.nl info@rajaton.nl 053-7507161 Wie is Rajaton, Welzijn voor Jongeren? Rajaton, het Finse

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei Nr. 27, juni 2014

Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei Nr. 27, juni 2014 Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei Nr. 27, juni 2014 In deze nieuwsbrief: Resultaten aanpak huiselijk geweld West-Veluwe/Vallei 2013 Resultaten Ketenaanpak huiselijk geweld West-Veluwe/Vallei

Nadere informatie

als je kinderen bang voor je zijn

als je kinderen bang voor je zijn als je kinderen bang voor je zijn Integrale aanpak van geweld voor de inwoners van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ondergetekenden, Dhr. R.S. Baldewsingh,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Drenthe 2014 2018

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Drenthe 2014 2018 Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Drenthe 2014 2018 Naar een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in 12 Drentse gemeenten Concept 25 augustus 2014 Drs. Sylvia

Nadere informatie

Vooruitzicht 2014-2016

Vooruitzicht 2014-2016 Vooruitzicht 2014-2016 De meerwaarde van de expertise huiselijk geweld De afgelopen jaren heeft Blijf Groep sterk geïnvesteerd in de professionalisering van haar medewerkers. De systeemgerichte Oranje

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP WELKE REFERENTIEKADERS, WAARDEN EN NORMEN VAN MIJZELF SPELEN MEE IN EEN CONTACT? Diversiteit in kleur en cultuur

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Productformat: Maatschappelijke Dienstverlening Thema: Huiselijk geweld / ouderenmishandeling

Productformat: Maatschappelijke Dienstverlening Thema: Huiselijk geweld / ouderenmishandeling Productformat: Maatschappelijke Dienstverlening Thema: Huiselijk geweld / ouderenmishandeling A Maatschappelijk Probleem De opdrachtgever formuleert hetgeen als een belangrijk vraagstuk/maatschappelijk

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018. Visie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten op de aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018. Visie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten op de aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018 Visie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten op de aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties Versie 15 september 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - VISIE OP HOOFDLIJNEN

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag 2013 en Jaarrekening 2013

Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag 2013 en Jaarrekening 2013 Status: Definitief Datum: Documentnaam 20140422-movieramaatschappelijkverslag2013.docx Uitgangspunten van de verslaglegging Het verslagjaar 2013 is het eerste volledige jaar van de Stichting Moviera. Op

Nadere informatie

Overzicht Ambulante Integrale Arrangementen Hulpverlening Inhoud:

Overzicht Ambulante Integrale Arrangementen Hulpverlening Inhoud: Inhoud: 1. AWARE 2. Empowerment 3. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie 4. Hulp na een huisverbod 5. Krachtige vrouwen 6. Hulpverlening na een periode in de opvang 1. AWARE Slachtoffers

Nadere informatie

Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019

Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019 Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019 Apeldoorn, Brummen, Epe, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen

Nadere informatie

Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019

Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019 Inspraakreacties Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016-2019 Apeldoorn, Brummen, Epe, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig thuis in Fryslân

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig thuis in Fryslân Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig thuis in Fryslân Oktober 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 Leeswijzer 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 8 1.1 Gezamenlijke en bindende afspraken

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Leiden. vno/z. Gemeente Tevlingpn. Reo.nr. Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders Van de gemeenten in Zuid-Holland Noord

Leiden. vno/z. Gemeente Tevlingpn. Reo.nr. Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders Van de gemeenten in Zuid-Holland Noord Gemeente Tevlingpn Reo.nr. vno/z Leiden Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders Van de gemeenten in Zuid-Holland Noord Gemeente Leiden Bezoekadres Stationsplein

Nadere informatie