Koersdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersdocument 2014 2016"

Transcriptie

1 Koersdocument Stichting ArosA: vrouwenopvang en expert geweld in relaties Aanpak, opvang, bescherming, kennis en regie bij geweld in relaties

2 Koersdocument Stichting ArosA: vrouwenopvang en expert geweld in relaties Aanpak, opvang, bescherming, kennis en regie bij geweld in relaties

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Onze omgeving in beweging Stelselwijzigingen Veranderende visie op hulpverlening 4 2. Missie, visie en kernwaarden Missie Visie Kernwaarden 6 3. Ambities Voldoen aan veranderende vraag Expert geweld in relaties 8 4. Hoe gaan we onze ambities waarmaken? Aanpak Ruimte voor professionals Organisatiestructuur en cultuur Financiën Samenvatting 13 Bronnen 14 2

4 Voorwoord ArosA is de organisatie voor vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld in Rotterdam en omgeving. Jaarlijks zijn er zo n 200 vrouwen die met hun kinderen een beroep doen op de opvang en zo n 200 vrouwen die middels ambulante hulpverlening en/of trainingen empowerment actief bezig zijn om uit hun situatie van huiselijk geweld te komen. Daarnaast komen er jaarlijks ca. 30 mannen in de mannen opvang. Deze mannen hebben problemen met huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en mensenhandel problematiek. Het aantal van 30 is nog maar het topje van de ijsberg, er is nog steeds een groot taboe rondom mannenmishandeling. Het is van groot belang dat de aandacht voor mannenmishandeling wordt vergroot en verbreed en dat Rotterdam trots is op de opvang voor deze mannen in de multi culturele stad die Rotterdam is. Met veel passie en betrokkenheid organiseren de medewerkers van ArosA de hulp die de vrouwen en mannen nodig hebben, daarbij altijd uitgaan van het systeem en de eigen kracht van de vrouw/man. ArosA ontwikkeld zich tot een professionele organisatie met gebruik van evidence based methodieken en een brede aanpak huiselijk geweld: preventie, (ambulante) hulpverlening en opvang en werken systeemgericht. Dit vraagt energie en inzet van ons allemaal. Maar met onze passie en betrokkenheid gaan we hier volop uitvoering aangeven. Elke week komen er nieuwe kinderen in de opvang. Kinderen die op welke manier dan ook getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Wij vinden die kinderen belangrijk. Niet alleen omdat zij met moeder meekomen, maar omdat het kinderen zijn die iets ernstigs hebben meegemaakt en bij de verwerking daarvan hulp nodig hebben. Wij zoeken hiertoe actief samenwerking met instellingen voor jeugdhulp en jeugd GGZ. We bieden deze hulp in de eigen locaties van ArosA zodat kinderen niet nogmaals hoeven te verhuizen of vreemde gezichten zien. Dit koersdocument formuleert wat we als ArosA de komende jaren willen bereiken. Tijdens een aantal enerverende bijeenkomsten hebben onze medewerkers hier de bouwstenen voor aangeleverd. In de komende jaren gaan we met elkaar aan de slag om onze ambities tot een succes te maken. Monique Bastinck MBA Directeur/bestuurder Stichting ArosA 3

5 1. Onze omgeving in beweging De problematiek van geweld in relaties is complex. Het gaat vaak niet alleen om geweld, maar ook om financiële problemen, leef-/woon vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en daarnaast is soms ook nog sprake van psychiatrische problematiek en/of licht verstandelijke beperking. Samenwerking met andere partners in de keten is noodzakelijk om op een goede manier hulp te kunnen bieden bij deze complexe problematiek. De ketenpartners zijn afkomstig uit diverse beleidsdomeinen, te denken valt aan politie, OM, jeugdzorg, GGZ, onderwijs en zorg. De problemen die onze cliënten hebben lopen ook uiteen. Dit betekent dat we niet alleen subsidie ontvangen vanuit de WMO maar ook vanuit de AWBZ. De komende jaren krijgt ArosA dan ook op verschillende manieren met de stelselwijzigingen te maken Stelselwijzigingen De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is een taak die met landelijke financiering door gemeenten wordt uitgevoerd. Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de volledige verantwoordelijkheid voor de aanpak van geweld in huiselijke kring, inclusief de ondersteuning aan specifieke groepen. Tegelijkertijd worden in het kader van de Transitie Jeugdzorg taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd naar de gemeenten overgeheveld. Dit moet leiden tot laagdrempelige zorg en ondersteuning voor jeugd en hun ouders, zoveel mogelijk binnen de eigen sociale context en met versterking van de eigen kracht. De definitie van huiselijk geweld verbreedt. In de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is opgenomen dat de definitie van huiselijk geweld en kindermishandeling zich niet beperkt tot partners en kinderen maar dat daar ook ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking onder valt 1. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld worden samengevoegd: het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Zo ontstaat één laagdrempelige front office voor iedereen die vragen heeft, zorgen heeft of advies nodig heeft in verband met huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak van geweld in relaties behoort als beleidsthema tot het domein van de WMO en daarmee het AMHK ook. Gemeenten zijn verplicht om aan te geven welke kwaliteit zij verwachten bij de aanpak van geweld in relaties en de manier waarop zij toezicht houden. Een gebiedsgerichte benadering is hierbij uitgangspunt. Multidisciplinaire wijk- en gebiedsteams vormen de kern van de lokale infrastructuur. Door deze infrastructuur te benutten, kunnen dwarsverbanden worden gelegd tussen leefdomeinen Veranderende visie op hulpverlening De vraag naar deskundige hulpverlening in de aanpak van geweld in relaties en de opvattingen over zorg veranderen. ArosA is hierop voorbereid: we werken al systeemgericht en maken gebruik van 1 Koersnotitie Moviera SHG en AMK, 25 maart

6 krachtgerichte methodieken als Veerkracht en Krachtwerk. Om de effectiviteit van inzet te vergroten, start elk proces met een kritische analyse en toepassing van triage. Dit zorgt voor een goede, brede vraagverheldering, onderscheid tussen complexe en minder complexe casuïstiek en een analyse van de problematiek op verschillende leefgebieden en van eventuele oorzaken. Zo kan hulpverlening, zorg of behandeling sneller én op maat plaatsvinden. Niet meer dan nodig, maar ook niet te weinig of te laat. Het probleem van geweld in relaties is niet door één instelling op te lossen; ketensamenwerking is hiervoor noodzakelijk. Hierbij moet duidelijk zijn wie de regie heeft, uitgaande van één gezin, één plan, één regisseur. Ketenaanpak betekent ook dat interventies beschikbaar moeten zijn van licht naar zwaar: voorkomen, signaleren, tegengaan van recidive en stoppen (inclusief opvang). In het sociale domein is steeds meer aandacht voor preventief werken, onder andere doordat de druk op gespecialiseerde zorg toeneemt en de maatschappelijke kosten voor betrokkenen bij geweld in relaties hoog zijn. Dit uit zich onder andere in hoge zorgconsumptie, een hoog percentage schoolverzuim en oververtegenwoordiging in politiestatistieken 2. Er moet daarom serieus en planmatig werk gemaakt worden van preventie 3. Preventief werken is gericht op eerdere signalering en aanpak, om zo zwaardere hulpverlening en intergenerationele overdracht te voorkomen. Het gaat om beïnvloeding van de gehele bevolking in een gemeente, gerichte benadering van risicowijken en van risicogroepen en gezinnen daarbinnen. Er moeten verbindingen ontstaan tussen de aanpak van geweld bij specifieke doelgroepen: kinderen, jongeren en ouderen. Een belangrijk uitgangspunt in het sociale domein is het benutten van de eigen kracht en dat van het sociale netwerk (familie, vrienden, de buurt). De mate waarin de cliënt en zijn of haar sociale netwerk worden gestimuleerd en geactiveerd is bepalend voor de effectiviteit van de aanpak. Er wordt contact, steun en betrokkenheid ontwikkeld. Wanneer het netwerk ontbreekt, is het de taak van ArosA en/of een andere professional om dit te herstellen of op te bouwen. Onze hulpverlening is systeemgericht. Alle leden van het systeem worden bij de aanpak betrokken en in zijn totale context beschouwd. Kinderen staan voorop: ze zijn niet alleen meegekomen met moeder of vader maar zijn getuige van huiselijk geweld en behoeve dus specifieke zorg en aandacht. 2 Gemeentelijke visie op een veilig thuis, 2013, advies van de wethouders G4 3 Gemeentelijke visie op een veilig thuis, 2013, advies van de wethouders G4 5

7 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie ArosA vindt dat elk mens, ongeacht culturele achtergrond - vrouw, man, kind, jongere en oudere - recht heeft op een veilig leven zonder geweld. Wij bieden daarom preventieve activiteiten, opvang en (ambulante) hulpverlening passend bij de vraag, uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt Visie ArosA heeft de unieke kennis en deskundigheid om de complexiteit van het geweld in relaties te ontwarren en te doorbreken. ArosA biedt preventieve activiteiten, hulp en opvang bij geweld in relaties. We bieden vroeg signalering en ambulante begeleiding van cliënten in hun eigen omgeving en - wanneer de veiligheid van onze cliënten dat vraagt - opvang op locatie. Wij werken systeemgericht, met evidence-based methodieken, en betrekken het netwerk bij de begeleiding. Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond ZHZ, op wijk-, stads- en regio niveau. Op basis van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood, hebben we een landelijke functie. Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit. Om onze cliënten goed van dienst te zijn werken we samen met ketenpartners. Onze organisatie is flexibel, anticiperend op onze veranderende samenleving. De organisatie is geprofessionaliseerd en heeft haar bedrijfsmatige processen, begeleidingsprocessen, management informatie systeem en de begeleiding aan de cliënten conform de gehanteerde methodieken ingericht. We hebben tevreden cliënten en medewerkers Kernwaarden Werken met mensen is boeiend. Onze eigen waarden en normen spelen vaak een rol bij onze inzet. Na een aantal boeiende bijeenkomsten met alle medewerkers van ArosA hebben wij gekozen voor de kernwaarden passie en betrokkenheid, samenwerking en ontwikkeling. Het zijn kernwaarden die passend zijn voor de cliënt, de medewerker en de gehele organisatie. Passie en betrokkenheid Bij ArosA werken gemotiveerde mensen die vanuit elke functie maximaal bijdragen aan een goede hulp- en dienstverlening en een tevreden cliënt. Wij voeren ons vak met passie uit en voelen ons verantwoordelijk voor de effecten van ons werk op cliënt en maatschappijniveau. Samenwerking We realiseren ons dat we meer resultaat behalen door effectieve samenwerking met elkaar, onze cliënten en onze ketenpartners. We stemmen daarom onze eigen kwaliteiten af met die van collega s of partners. Effectief samenwerken betekent voor ons betrokkenheid, wederzijds respect en 6

8 vertrouwen. Wij komen onze afspraken na en open communicatie is voor ons vanzelfsprekend. Ontwikkeling De kernwaarde ontwikkeling gaat over het belang om onszelf en onze dienstverlening continu te verbeteren. Die ontwikkeling vindt op drie niveaus plaats. We ondersteunen cliënten bij hun ontwikkeling naar een zelfstandig leven zonder geweld. Medewerkers doen blijvend nieuwe kennis op en wisselen ervaringen uit. Onze organisatie ontwikkelt zich voortdurend en heeft een lerend karakter. 7

9 3. Ambities ArosA is een organisatie die met beide benen in de maatschappij staat en van hieruit haar ambities voor de komende jaren heeft geformuleerd Voldoen aan veranderende vraag ArosA ontwikkelt zich tot een maatschappelijke organisatie die blijvend voldoet aan de veranderende vragen van cliënten, overheden en samenwerkingspartners. De vraag van cliënten, overheden en samenwerkingspartner verandert continu. Om hieraan te kunnen voldoen, wijzigen zich de komende jaren de inhoud en manier van hulpverlenen. We continueren de basis van ons werk: opvang en (ambulante) hulpverlening. Daarnaast gaat ArosA in toenemende mate preventief, ambulant en systeemgericht werken en breidt zij haar doelgroepen uit. Wat hebben we bereikt in 2016? ArosA biedt een divers aanbod in de keten huiselijk geweld: preventieve activiteiten, (ambulante) hulpverlening, opvang en nazorg; ArosA werkt voor meerdere doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen; ArosA sluit aan bij behoeften van cliënten, samenwerkingspartners en overheden en levert aanbod op maat; ArosA ontwikkelt haar methodieken voor ambulante hulpverlening en opvang Expert geweld in relaties ArosA is expert op het gebied van geweld in relaties en een deskundige samenwerkingspartner in de keten huiselijk geweld. Geweld in relaties is een complex probleem en ArosA vindt samenwerking met partners op alle betrokken beleidsterreinen - onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, veiligheid, justitie en maatschappelijke opvang - noodzakelijk. Wat hebben we bereikt in 2016? ArosA werkt nauw samen met justitie en politie en andere hulp- en zorgverlening partners in de keten van huiselijk geweld; ArosA brengt haar specialistische deskundigheid in binnen het nieuw te vormen AMHK; ArosA staat bij samenwerkingspartners en opdrachtgevers bekend als expert op het gebied van huiselijk geweld; Geweld in relaties staat blijvend op de maatschappelijke en politieke agenda. 8

10 4. Hoe gaan we onze ambities waarmaken? In de komende jaren gaan we met veel enthousiasme werken aan onze ambities. Maar we gaan natuurlijk met dezelfde betrokkenheid door met de uitvoering van onze huidige activiteiten zoals crisisopvang, 24 uurs opvang, groepsopvang, begeleid wonen, mannenopvang en ambulante hulpverlening Aanpak Gebiedsgericht werken Preventie is een speerpunt van ArosA en richt zich op het informeren en beïnvloeden van risicodoelgroepen in alle wijken en deelgemeenten van Rotterdam en regiogemeenten. ArosA positioneert haar medewerkers in gebieds-/wijkteams. Zo nodig kan ArosA - in situaties waar aard en ernst van de situatie een oplossing in het sociale netwerk of door wijkpartners overstijgt - de volgende expertise inzetten: het geven van informatie en advies, deskundigheid beschikbaar stellen aan andere professionals en het inzetten van ambulante hulpverlening. Vraaganalyse en triage ArosA kan casusregisseur zijn voor gezinnen die te maken hebben met geweld in relaties. Na elke intake voert ArosA een uitgebreide analyse uit. De analyse brengt de situatie van het gezin en de betrokken familie in kaart - rekening houdend met het perspectief van betrokkenen - en maakt duidelijk welke begeleiding passend is. Zo wordt een veiligheidsplan op maat opgesteld. Doel is om het geweld te stoppen door begeleiding in de eigen omgeving of in de opvang. Samenwerking in de keten ArosA is er van overtuigd dat alleen samenwerking in een keten leidt tot duurzame oplossingen voor geweld in relaties. Bij ketensamenwerking staat de cliënt centraal. ArosA werkt vanuit een gedeelde visie met partners en treedt snel in contact, deelt informatie (met respect voor privacy) en intervenieert. ArosA biedt een sluitend aanbod van voorkomen (preventie), (vroeg) signaleren en stoppen: hulp, ambulante begeleiding en opvang. ArosA positioneert zich in de verschillende ketens als deskundige partner. Eigen kracht en het sociale netwerk ArosA werkt systeemgericht en staat stil bij de rol van ieder individu in het systeem en zijn of haar verantwoordelijkheid. Dit geldt zowel voor de korte termijn (het stoppen van geweld) als voor de langere termijn (het geweld is duurzaam gestopt). Medewerkers benutten het sociaal netwerk als hulpbron bij de begeleiding van gezinnen. Een goede balans tussen formele en informele steun is noodzakelijk: de medewerkers van ArosA (her)kennen de grenzen van informele steun en weten wanneer professionele hulp nodig is. De methodieken Krachtwerk en Veerkracht bieden hiervoor 9

11 voldoende professionaliteit. Preventie en voorkomen intergenerationele overdracht Binnen onze preventieve aanpak gaat specifiek aandacht uit naar het voorkomen van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. De aandacht voor kinderen hiervoor is absoluut belangrijk en het begin van het voorkomen van de intergenerationele overdracht. ArosA werkt aan vroegsignalering om escalatie te voorkomen. We sluiten daartoe aan bij de lokale context, werken samen met wijkpartners en bieden voorlichting en trainingen op scholen. Opvang In geval van geweld in relaties in crisissituaties - biedt ArosA directe opvang en bescherming voor volwassenen en kinderen. We begeleiden hen naar de door hen gewenste kwaliteit van leven. Dit doen we door ons landelijke 24/7 beschikbare netwerk voor opvang en bescherming. Aandacht voor kinderen ArosA richt zich specifiek op de problematiek van kinderen. Kinderen komen niet alleen met moeder mee, zij hebben een traumatische ervaring opgedaan en hebben als individu recht op hulp. Hierbij wordt de methodiek Veerkracht, zo nodig samen met hulpverlening door ketenpartners ingezet. Wij vinden het van belang dat kinderen niet voor de hulpverlening naar andere opvang of zorginstellingen gaan, maar dat de hulp aan kinderen bij ArosA plaats vindt. Inzet ervaringsdeskundigen ArosA heeft beleid ontwikkeld voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Middels lotgenoten is het gesprek over geweld in relaties makkelijker te voeren. Ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage aan (vroeg) signalering van geweld in relaties, het bespreekbaar maken en het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving. Samenwerking met ervaringsdeskundigen levert kennis en vaardigheden op binnen de organisatie. Zij vormen een goede aanvulling op de huidige kwaliteit van dienstverlening Ruimte voor professionals De kracht van ArosA zit in de kwaliteit van de medewerkers. Zij hebben specifieke kennis als het gaat om geweld in relaties en wat dat betekent voor alle leden uit een systeem en hun omgeving. Voor goede dienstverlening aan de cliënt en kwaliteit van ons aanbod is het van belang om competent personeel te hebben. We vinden het belangrijk om het lerend vermogen van medewerkers verder te ontwikkelen, zodat zij blijvend toegerust zijn op de ontwikkelingen in de maatschappelijke context van onze organisatie. We leggen de lat hoog: we toetsen medewerkers regelmatig op de vereiste competenties. We vinden het belangrijk dat: De juiste medewerker op de juiste plek wordt ingezet; Goede arbeidsomstandigheden aanwezig zijn; 10

12 Medewerkers in staat worden gesteld zich blijvend te ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan; Medewerkers collegiale ondersteuning en samenwerking ervaren; Medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen. Onze medewerkers richten zich op de krachten en talenten van cliënten en vertrouwen op hun vermogen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij stimuleren cliënten om hun verantwoordelijkheid te nemen en eigenaar te zijn van hun eigen vraagstukken. Breed en outreachend Medewerkers van ArosA zijn, meer dan voorheen, extern georiënteerd en werken outreachend. Niet alleen maken zij gebruik van elkaars deskundigheid, bij meer specifieke vragen zoeken zij samenwerking met andere professionals. Deskundigheid delen Medewerkers van ArosA wisselen hun kennis en best practices landelijk uit met andere organisaties op het gebied van geweld in relaties. De komende tijd gaat hierbij specifieke aandacht uit naar het op te richten AMHK. ArosA werkt actief samen met universiteiten en kenniscentra om te komen tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Vrijwilligers Om de ambities van ArosA te realiseren is de inzet van vrijwilligers van belang. ArosA heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld en werkt met integere, betrokken vrijwilligers. Zij hebben een rol in het vergroten van de eigen kracht van cliënten. Zij fungeren als maatje of gastvrouw op locatie en vormen zo een onderdeel van het sociale netwerk van cliënten. Tevredenheid ArosA toetst met regelmaat de tevredenheid bij eigen medewerkers, samenwerkingspartners en cliënten. Cliënten participeren via een verbeterpanel en brengen suggesties in via de cliëntenraad. Deze uitkomsten zijn input voor verbeteringen en veranderingen bij ArosA. Diversiteit Diversiteit is voor ArosA - als grootstedelijke organisatie - een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid. ArosA werkt met cliënten met diverse culturele achtergronden en een divers personeelbestand zorgt voor goede aansluiting met de doelgroep. Medewerkers van ArosA hebben een positieve grondhouding, zijn respectvol en oprecht geïnteresseerd in anders-zijn Organisatiestructuur en -cultuur ArosA is een flexibel opererende organisatie die aansluiting vindt bij alle gezinnen en families die te maken hebben met geweld in relaties. Daarbij horen zelfstandig werkende professionals. Om hen te faciliteren in hun werk voor onze cliënten, werken we toe naar een organisatiecultuur waarin medewerkers de verantwoordelijkheid krijgen die past bij de functie. Ook betekent dit dat 11

13 medewerkers enthousiast zijn om buiten de eigen processen mee te denken en vervolgens ook te acteren. De formele lijnverantwoordelijkheid blijft hierin ongewijzigd. Netwerkorganisatie ArosA maakt deel uit van verschillende netwerken en ketens. We hebben een helder profiel en zijn transparant in wat we doen. Partners weten waar onze deskundigheid zit en wat we aan anderen overlaten. Communicatie Onze communicatie richt zich op alle belanghebbenden van ArosA. Cliënten vormen hierin een belangrijke doelgroep die we meer direct gaan aanspreken. ArosA zoekt nadrukkelijk de dialoog met overheden en samenwerkingspartners om blijvend draagvlak te creëren voor de aanpak van geweld in relaties Financiën In veranderende tijden is het essentieel om een financieel gezonde organisatie te blijven. Dat betekent dat wij ons bedrijfsmanagement op orde hebben en transparant werken. Door te sturen op de aandachtsgebieden financiën, risico- en procesmanagement en facilitair management geven wij hier verder vorm aan. Investeren Een adequaat financieel beleid is passend bij de huidige snelle veranderingen in onze omgeving en bezuinigingen in het sociale domein. Om de kwaliteit van ons aanbod te borgen wordt blijvend geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling van het kapitaal van de organisatie, onze medewerkers. Risico- en procesmanagement Binnen ArosA zijn primaire processen reeds beschreven en cliëntsystemen uniform ingericht. De inrichting, het controlemechanisme en de wijze van kwaliteitsbewaking van processen zijn vastgelegd in het Beleid Risico- en Procesmanagement. Het uitgangspunt is dat wij risico s op strategisch, tactisch en operationeel niveau onderkennen, bijsturen of accepteren. Facilitair management De wijze waarop we cliënten begeleiden naar een situatie zonder huiselijk geweld is aan verandering onderhevig: naast opvang en hulpverlening bieden we meer preventie en ambulante hulpverlening. Dit heeft invloed op de wijze waarop we onze facilitaire processen inrichten. Een herijking van ons facilitair beleid zorgt ervoor dat onze processen aan kunnen blijven sluiten op de veranderende zorgvraag van cliënten. 12

14 5. Samenvatting De omgeving waarin ArosA werkt is in verandering. Vanuit de overheid is een aantal stelselwijzigingen ingezet. De aanpak van geweld in relaties is als beleidsthema ondergebracht bij de WMO - inclusief het nieuw op te richten AMHK. Taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van aanpak geweld in relaties en jeugd breiden uit. De visie op zorg en hulpverlening verandert mee. Er gaat meer aandacht uit naar preventief werken. Het benutten van eigen kracht en dat van het sociale netwerk vormt het uitgangspunt van werken van professionals. Ketensamenwerking is noodzakelijk om het probleem van geweld in relaties op te lossen. Binnen deze veranderende context blijven wij ons de komende jaren richten op datgene waar we goed in zijn, op de kern van ons werk: aanpak, opvang, bescherming, kennis en regie bij geweld in relaties. We hebben hierbij twee ambities geformuleerd: blijvend voldoen aan de veranderende vraag en onze rol als expert op het gebied van geweld in relaties verder vormgeven. Om deze ambities te realiseren zetten we in op de ontwikkeling van onze aanpak, bieden we ruimte aan onze professionals, werken we aan onze organisatiestructuur en -cultuur en hebben we onze bedrijfsmatige processen op orde. ArosA sluit aan bij behoeften van cliënten, samenwerkingspartners en overheden om zo aan de veranderende vraag te blijven voldoen. Wij ontwikkelen een divers aanbod preventieve activiteiten, (ambulante) hulpverlening, opvang en nazorg en werken voor meerdere doelgroepen kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. We positioneren onze medewerkers in de wijken en werken gebieds-/wijkgericht. Als expert brengt ArosA haar specialistische deskundigheid in het nieuw te vormen AMHK in. In 2016 werken wij nauw samen met partners in de keten van huiselijk geweld en staan we bij hen bekend als expert op het gebied van geweld in relaties. Het onderwerp staat blijvend op de maatschappelijke en politieke agenda. Middels een verandertraject ontwikkelt ArosA zich van een hulpverleningsorganisatie op het gebied van vrouwenopvang naar een maatschappelijke onderneming voor preventie, opvang en hulpverlening bij geweld in relaties. Het uitgangspunt is dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Onze communicatie richt zich op alle belanghebbenden van ArosA, cliënten vormen hierin een belangrijke doelgroep. Onze medewerkers zijn breed geschoold en hebben een lerend vermogen. Zij werken aan de eigen kracht en het sociale netwerk van cliënten. We werken met vrijwilligers, zij hebben een rol in het vergroten van eigen kracht van cliënten. Diversiteit is een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid. Regelmatig toetsen wij de tevredenheid van medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners. 13

15 Bronnen Bijeenkomsten met medewerkers van ArosA in 2012 en 2013 Interviews met management en beleid van ArosA 2013 Stichting ArosA, jaarplan 2014 Veerkracht, methodiek Krachtwerk, basismethodiek in de vrouwenopvang De principes van de WMO in praktijk, verslag WMO werkplaatsen , MOVISIE 2013 Moviera, Koersnotitie samengaan AMK en SHG regio s Utrecht, Arnhem-Achterhoek, Nijmegen- Rivierenland en West-Veluwe/ Vallei, 27 februari 2013 Gemeentelijke visie op een Veilig Thuis, 21 februari 2013 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, gemeente Rotterdam, april

16 Colofon Uitgave Tekst Redactie Stichting ArosA Magda Vogelenzang, Monique Bastinck, Wieneke Verweij Rien van Genderen Rotterdam, oktober

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vaststelling regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling voor beeldvormende raad naam opsteller: G. Jansen telefoonnummer: 373 818 e-mailadres: g.jansen@doetinchem.nl Voorstel: Instemmen met de regiovisie

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 3 november 2014 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Gemeenten

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leren met en in de praktijk van Zorg en Welzijn. Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leeuwarden, 28 maart 2017 Betty de Groot, Suzanne Titsing Waar staat Tintengroep voor? Visie. Tinten Welzijnsgroep

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

jaarbeeld 2016 veert mee

jaarbeeld 2016 veert mee jaarbeeld 2016 veert mee 2016 Het Kopland veert mee Al jaren is veerkracht een kernbegrip in onze organisatie. Nu werd in 2016 een beroep gedaan op onze eigen veerkracht: na roerige tijden, brak er meer

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8623 betreft kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Ambulant Arrangement Hulpverlening

Ambulant Arrangement Hulpverlening Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus Krachtige Vrouwen/Mannen Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus "Krachtige Vrouwen/Mannen" Voordat

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg Symposium Samen in strijd voor het kind in veiligheid Saxion Enschede 23 november 2017 Sander van Arum onveilige relaties

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld Geweld achter de voordeur Van preventie tot nazorg Annette van Delft Senior beleidsadviseur Huiselijk geweld is: Geweld in de privésfeer door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden.

Nadere informatie

Kenmerk : 2014-MV-077 ** Agendapunt nr. : Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 14 oktober 2014

Kenmerk : 2014-MV-077 ** Agendapunt nr. : Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 14 oktober 2014 Kenmerk : 2014-MV-077 ** Agendapunt nr. : Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 14 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018, visie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten Inhoudsopgave Inleiding 17 Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten 1 Definitie en begripsafbakening 23 1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth 23 1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd Denis Vink, afdeling Jeugd Agenda Participatieproces Waar gaan we naartoe Inleiding Vragen aan commissieleden Inleiding Gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel: van preventie tot jeugdhulp

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

We zijn bloedfanatiek op de aanpak van

We zijn bloedfanatiek op de aanpak van Hugo de Jonge, wethouder in Rotterdam: We zijn bloedfanatiek op de aanpak van kindermishandeling Rotterdam maakt zich sterk voor een consequente aanpak van kindermishandeling en trauma-sensitief werken.

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie