Toelichting dataset acute zorg terugrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting dataset acute zorg terugrapportage"

Transcriptie

1 Basisdataset Terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar huisarts Toelichting dataset acute zorg terugrapportage HAZ v , programma espoed Datum 25 juni 2012 Versie Referentie [Toel DS acute zorg terugrap] Auteur Nictiz Nictiz

2

3 Voorwoord Dit document beschrijft de basisdataset voor de terugrapportage van de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp naar de huisarts. Deze basisdataset is de gegevensset voor elektronische uitwisseling van acute medische gegevens tussen de meldkamer en de huisarts, tussen de ambulance en de huisarts, en tussen de spoedeisende hulp en de huisarts. Met de basisdataset espoed terugrapportage kan de huisarts worden geïnformeerd over de verleende zorg aan een patiënt door verpleegkundig meldkamerspecialisten, ambulanceverpleegkundigen en de zorgverleners op de spoedeisende hulp (zoals SEH-artsen en verpleegkundigen), De basisdataset voor de terugrapportage van de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp naar de huisarts is ontwikkeld door Ambulance Zorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Nictiz heeft dit proces gefaciliteerd. Dit document is bedoeld voor zorgverleners, ICT-leveranciers en koepelorganisaties werkzaam in de acute zorg.

4

5 Samenvatting Het dossier van de huisarts geeft een beeld van de actuele en medische historie van een patiënt. Wanneer een patiënt door een andere zorgverlener geadviseerd of behandeld is, is het van groot belang dat de huisarts hiervan op de hoogte wordt gesteld, zodat het dossier actueel blijft. Dit past bij de taakopvatting van de huisarts: het verlenen van persoonlijke en continue zorg. De meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp stellen de huisarts op de hoogte door het sturen van een terugrapportage, een samenvatting van de verleende zorg en gegeven advies. Het medisch dossier bij de huisarts bevat dan wel niet alle details over zorg verleend door anderen, het is in ieder geval wel de medischinhoudelijke samenvatting van die zorg. Dat maakt dat het dossier bij de huisarts een waardevolle bron van informatie voor andere zorgverleners is en blijft. De basisdataset terugrapportage is tot stand gekomen met de inbreng van: M. de Jong (NVZ) C.Buiting (NHG) A. Alkemade (NVSHA) A. Hanekamp (AZN) T. Rebholz J. van Wijk L. Schonis M. Brands L. Reuser (Nictiz) G.P. Koelewijn (Nictiz) Y. Pijnacker Hordijk (Nictiz) Het document bevat de volgende hoofdstukken: 1. Achtergrond, waarin het programma e- Spoed, de aanpak en de uitgangspunten voor het ontwikkelen van de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts zijn beschreven. Verder geeft het hoofdstuk de relatie van de basisdataset en de gerelateerde documenten. 2. Overdrachtset meldkamer-huisarts, overdrachtset ambulance- huisarts en overdrachtset spoedeisende hulp- huisarts- In dit hoofdstuk wordt tevens een overzicht gegeven van de opbouw van de basisdatasets. 3. Implementatie en onderhoud, waarin een verwijzing wordt gegeven naar de implementatiehandleiding van de berichten en het onderhoud van de basisdataset terugrapportage van de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp naar de huisarts. 4. Aandachtspunten, waarin een aantal aandachtspunten worden genoemd voor het gebruik van de basisdataset. 5Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

6 6 van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

7 Inhoud Inleiding 8 H-1 Achtergrond Programma e-spoed Aanpak Uitgangspunten Gerelateerde documenten 10 H-2 Overdrachtset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts Rubrieken Elementen Cardinaliteiten Conformance Object Identifier 12 H-3 Implementatie en onderhoud 13 H-4 Aandachtspunten 15 Bijlage I 16 7Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

8 Inleiding Het is bij spoedeisende hulp van groot belang dat zorgverleners tijdig over de belangrijkste medische gegevens van de patiënt beschikken. En dat gegevens vooruit gestuurd kunnen worden, zodat de ambulance en het ziekenhuis zich goed op de komst van de patiënt kunnen voorbereiden. Daarnaast is het belangrijk dat meldkamers ambulancezorg en zorgverleners tijdig kunnen inzien waar ambulances en ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. Het programma e-spoed werkt aan ICT-oplossingen die uitkomst bieden voor een goede, actuele informatievoorziening. In het programma e-spoed participeren AZN Ambulance Zorg Nederland, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), ongevallen- en rampenorganisatie GHOR, huisartsenorganisaties LHV en NHG, traumacentraorganisatie LVTC, ziekenhuisorganisaties NVZ en NFU, verpleegkundigen- en verzorgenden-organisatie V&VN, patiëntenorganisatie NPCF, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Nictiz. Zorgverleners en ICT-leveranciers nemen deel aan werkgroepen en proeven. In samenwerking met betrokken partijen heeft het programma e-spoed de richtlijn opgesteld voor digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg. De richtlijn beschrijft welke berichten van belang zijn om digitaal uit te wisselen. De basisdataset terugrapportage is een verdere uitwerking van de inhoud van de berichten tussen meldkamer- huisarts, ambulance - huisarts en spoedeisende hulp- huisarts, zoals beschreven in de richtlijn. 8 van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

9 H-1 Achtergrond 1.1. Programma e-spoed Het Programma e-spoed heeft als doel om de informatievoorziening voor de reguliere acute zorgketen te verbeteren. Door het beschikbaar maken van noodzakelijke medische gegevens van patiënten bij acute situaties kan de efficiëntie en effectiviteit van de acute zorg structureel worden verhoogd. Hierdoor kan een permanente kwaliteitsverbetering in de acute zorgverlening worden gerealiseerd. Door direct Online inzicht en uitwisseling van informatie hebben acute zorgverleners: 1. Inzicht in de acute gegevens van de patiënt. 2. Inzicht in de medische status van de patiënt. 3. Betere afstemming voor de verdere behandeling van de patiënt. 4. Betere landelijke en regionale samenwerking. 5. De mogelijkheid om vanuit de reguliere de acute situatie te bevorderen van informatie bij grootschalige ongevallen. 6. De mogelijkheid om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur. Jaarlijks vinden er ongeveer bezoeken plaats aan een afdeling voor spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. De weg naar de spoedeisende hulp is niet altijd dezelfde. Patiënten met plotselinge verschijnselen als gevolg van een ziekte of ongeval moeten snel de noodzakelijke medische hulp krijgen. Deze hulp loopt via verschillende routes. De keten van acute hulpverlening rond de patiënt wordt gevormd door diverse partijen: de huisarts, de huisartsenpost, spoedarts, regionale ambulancevoorziening, mobiele medische teams, de traumahelikopter, de meldkamer en de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Nictiz heeft in samenwerking met belanghebbende koepelorganisaties in het voorjaar van 2007 de zorgpaden in de vorm van richtlijnen beschreven, waarin het proces van spoedeisende hulp met de basisinfrastructuur in de achtergrond zou moeten functioneren Aanpak In 2009 heeft Nictiz een werkgroep samengesteld met werkgroepleden uit de diverse koepelorganisaties met als doel het opstellen van de basisdataset voor terugrapportage van de meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts. Deze dataset bevat alle elementen, het datatype en de mogelijke waarden. Daarnaast hebben materiedeskundigen op individuele basis ook in de werkgroep een inhoudelijke bijdrage geleverd. Het resultaat van de werkgroep is getoetst met ICT-leveranciers. Daarna is de basisdataset espoed-terugrapportage verder uit gemodelleerd tot een HL7v3-bericht Uitgangspunten De uitgangspunten voor het tot stand komen van de basisdataset terugrapportage van de meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts zijn: De dataset is voor elektronische uitwisseling tussen de meldkamer, de ambulance, de spoedeisende hulp en de huisarts. De dataset is bedoeld voor transmurale gegevensuitwisseling in de zorg. Medische gegevens die relevant zijn voor de zorg van de patiënt, worden uitgewisseld. De dataset is een afspraak over de syntax en semantiek van gegevens (eenheid van taal), tussen huisarts en meldkamer, ambulance en de Spoedeisende hulp. De dataset is te vertalen naar een elektronisch bericht. Gebruik wordt gemaakt van de internationale standaard HL7v3. Zorgverleners bepalen de medische gegevens voor de dataset. De betrokken organisaties beheren de dataset. 9Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

10 1.4. Gerelateerde documenten De referentiedocumenten zijn: Def dataset acute zorg terugrapportage, v , 25-jun-2012 (Nictiz); HL7v3-implementatiehandleiding HAZ, v1.0, 25-jun-2012 (Nictiz): Voorbeeldberichten PS; HL7v3-domeinspecificatie Care Provision huisarts acute zorg, v1.0, 25-jun-2012 (Nictiz); Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts ambulancedienst - afdeling Spoedeisende hulp, NHG, versie 2 december 2008; Ontwerp huisarts acute zorg, v1.0, 25-jun-2012 (Nictiz). 10 van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

11 H-2 Overdrachtset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts Wanneer de meldkamerverpleegkundige, de ambulanceverpleegkundige of de spoedeisende hulp arts een patiënt geadviseerd of behandeld heeft wordt dit geregistreerd in hun eigen systeem. Om de huisarts op de hoogte te stellen van het gegeven advies en/of behandeling, sturen ze een terugrapportage naar de huisarts. Alleen de gegevens die van belang zijn worden opgenomen in de terugrapportage. Op deze manier blijft het dossier van de huisarts actueel. Dit past bij de taakopvatting van de huisarts: het verlenen van persoonlijke en continue zorg. De inhoud van de terugrapportage zijn voor de meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp niet gelijk. Dit heeft te maken met de taken en verantwoordelijkheden van de diverse hulpverleners in relatie tot de rechten en plichten van de patiënten. In bijlage I zijn de gegevens van de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts beschreven. Deze zijn ingedeeld in rubrieken(groepen), zoals deze mogelijk gecommuniceerd kunnen worden Rubrieken De basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts is opgebouwd uit rubrieken, een groep van elementen die een zorginhoudelijke relatie met elkaar hebben. In de volgende tabel zijn de rubrieken gegeven en toegelicht. In bijlage I is terug te zien welke rubrieken terug te vinden zijn in de verschillende terugrapportages. Rubrieken Patiëntgegevens Vraagstelling Bespreking Beleid, beloop, interventie Conclusie Aanbeveling vervolg huisarts Advies gegeven aan patiënt Anamnese Onderzoeken Intercollegiale consulten Medicatie actueel Allergie, intolerantie Contra-indicatie Risicovol leefgedrag Reanimatiebeleid Toelichting Algemene gegevens over de patiënt, zoals naam, adres en woonplaats. Reden van contact. Bespreking van de aard, oorzaak, gevolg en functie van de klachten door de zorgverlener Ingestelde behandeling. Oordeel van de zorgverlener. Aanbeveling voor de huisarts. Advies aan de patiënt. Klachten zoals uitgevraagd bij de patiënt Onderzoeken die bij de patiënt zijn gedaan. Beoordeling en advies over diagnose en behandeling van een patiënt verricht door een arts (de consultgever) op verzoek van de behandelend arts (consultvrager). Actueel medicatievoorschrift, middel, dosering, waarvoor voorgeschreven, duur. Stoffen waarvoor de patiënt intolerant of overgevoelig is. Een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen. Gebruik van alcohol, tabak, verdovende middelen, risicovol seksueel gedrag. Afspraken omtrent het geheel van handelingen om een stilstaand hart en/of een stilstaande ademhaling weer op gang te brengen. 11Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

12 2.2. Elementen De elementen zijn de geregistreerde gegevens. Voor elk van de elementen uit de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts gelden de volgende bepalingen: De auteur van de registratie moet worden vastgelegd, zodat bekend is welke systeemgebruiker de gegevens heeft ingevoerd; Alle elementen van de basisdataset zijn verplicht (required). Dat wil zeggen dat elk systeem deze elementen moet ondersteunen, maar dat niet altijd alle elementen een waarde bevat. Elk verzendend systeem in staat moet zijn om de volledige basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts te registreren (ook al zijn bij verzending niet alle gegevens ingevuld); Elk ontvangend systeem in staat moet zijn om de volledige basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts te verwerken in de eigen database (afhankelijk van wat de verzender geregistreerd heeft) Cardinaliteiten 2.4. Conformance Conformance definieert de regels voor de afhandeling van een element binnen een scenario. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden beschreven. Conformance M R O F Vereist. Verplicht ondersteunen. Optioneel. Vaste waarde, ongeacht of deze voorkomt 2.5. Object Identifier Object Identifier (OID) wordt gebruikt door wereldwijde standaardisatie-organisaties voor unieke identificatie van een systeem waarbinnen zelf weer identifiers of codes worden uitgedeeld en beheerd. Binnen de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande OID s, zoals voor Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) en het Burger Service Nummer (BSN). Daarnaast bevat de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts specifieke codelijsten, met elk een eigen OID. Achter elke rubriek en elk element in de basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts staat een cardinaliteit opgegeven. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden beschreven: Cardinaliteit 0..1 element hoeft niet voor te komen, maar mag maximaal 1 keer aanwezig zijn. 0..* element hoeft niet voor te komen, maar kan maximaal onbeperkt aanwezig zijn element moet minimaal 1 keer aanwezig zijn en mag maximaal 1 keer voorkomen. 1..*: element moet minimaal 1 keer aanwezig zijn en mag maximaal onbeperkt aanwezig zijn. 12 van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

13 H-3 Implementatie en onderhoud In de HL7v3 domeinspecificatie Care ProvisioneSpoed is beschreven op welke wijze het bericht ingebouwd kan worden in de software van een leverancier. De basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts bijlage I) worden weergegeven in een MS-Excelspreadsheet. Deze spreadsheet is als volgt opgebouwd: Kolom Element Nummer Rubrieken Element Omschrijving Eenheid Voorbeeld HL7, Pad, Klasse, Attribuut, Datatypen Cardinaliteit Conformance Waardendomein OID Toelichting Het nummer van het element. De naam van de rubriek. De naam van het element. Omschrijving van het element Specificatie van de eenheid van een gemeten waarde. Een voorbeeld van een mogelijke waarde voor een attribuut. Geven aan welke attributen met de daarbij behorende Datatypen er gebruikt worden, uit welke klasse deze attributen komen en vanuit welk pad binnen de HL7 structuur deze klasse komt. Geeft de verschillende cardinaliteiten aan. Geeft de verschillende afhandelingsvormen aan van de elementen in de verschillende scenario's. De naam van de codetabel waaruit de mogelijke waarde afkomstig mag zijn. Geeft het unieke identificatiesysteem aan. 13Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

14 14 van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

15 H-4 Aandachtspunten Bij het gebruik van de basisdataset dienen de volgende aandachtspunten in acht te worden genomen: Verificatie van het Burger Service Nummer (BSN) : Voordat een BSN gecommuniceerd mag worden, moet deze worden geverifieerd (of er moet zijn aangegeven dat deze niet geverifieerd is). Deze check moet plaats vinden bij SBV-Z. Daarnaast moet de identiteit zijn vastgesteld aan de hand van een wettig document. De zorgaanbieder kan via de SBV-Z verifiëren of een door de Nederlandse overheid uitgegeven identiteitsdocument (met een specifiek documentnummer, voor een specifieke persoon) in omloop is en gebruikt mag worden als wettelijk identificatiemiddel. Toestemming patiënt: Het uitwisselen van patiënt gegevens mag uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. 15Toelichting dataset acute zorg terugrapportage, van 16

16 Bijlage I Bijlage Excel spreadsheet Basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts versie van 16 Toelichting dataset acute zorg terugrapportage,

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

espoed ICT verbindt de acute zorg

espoed ICT verbindt de acute zorg espoed ICT verbindt de acute zorg Gert Koelewijn Programmamanager 14 juni 2013 Boodschap ICT verbindt zorgverleners in de acute zorgketen, zodat patiënt betere zorg krijgt. Inhoud 1. Programma espoed 2.

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV)

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Informatie voor de zorgpartner (ziekenhuis, huisartsenpost) Het Acute Zorg Netwerk De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en)

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid BDS-protocol JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts huisartsenpost ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts huisartsenpost ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts huisartsenpost ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp Welke gegevens zijn van belang om digitaal uit te wisselen? Versie 2014 v3.0 23 mei 2014 Auteur: NHG/Nictiz

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp. Welke berichten zijn van belang om digitaal uit te wisselen?

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp. Welke berichten zijn van belang om digitaal uit te wisselen? Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts ambulancedienst afdeling spoedeisende hulp Welke berichten zijn van belang om digitaal uit te wisselen? Versie 2 10 december 2008 Auteur: C.I.C.M. Buiting-van der

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Definitie conditiedomein

Definitie conditiedomein Definitie conditiedomein AORTA 2012 Datum: 3 juni 2014 Versie: 6.12.2.0 Referentie: [Def conditiedomein] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Integratieplatform redt levens en maakt zorg efficiënter

Integratieplatform redt levens en maakt zorg efficiënter Integratieplatform redt levens en maakt zorg efficiënter Vergaande koppeling van informatiestromen heeft de toekomst Tijdens de spits rond Schiedam botsen drie auto s op elkaar. Omstanders roepen via 112

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten push bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch

Nadere informatie

Modelrichtlijn en modelvoorlichtingsmateriaal autorisatie voor toegang tot het e-spoeddossier

Modelrichtlijn en modelvoorlichtingsmateriaal autorisatie voor toegang tot het e-spoeddossier Modelrichtlijn en modelvoorlichtingsmateriaal autorisatie voor toegang tot het e-spoeddossier Februari 2007, Leidschendam Versie1.0 Inleiding Om invulling te geven aan de maatschappelijke wens de kwaliteit

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg

Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg Versie 13 mei 2009 Opgesteld door de werkgroep Invoering BSN Inleiding Ambulancezorg Nederland heeft een werkgroep Invoering BurgerServiceNummer (BSN) ingesteld.

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

AORTA_dHA_BDS_dDS_DataSet_terugrap.xls BasisDataSet huisarts acute zorg BDS terugrapportage MKA-HA. versie / 6

AORTA_dHA_BDS_dDS_DataSet_terugrap.xls BasisDataSet huisarts acute zorg BDS terugrapportage MKA-HA. versie / 6 AORTA_dHA_BDS_dDS_DataSet_terugrap.xls BasisDataSet huisarts acute zorg BDS terugrapportage MKA-HA Element Nummer Rubriek/elementen Omschrijving Eenheid Voorbeeld HL7 pad klasse Attribuut Datatype Cardinalitei

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie Informatiestandaard eoverdracht Pim Volkert Coördinator Terminologie 23 september 2014 Inhoud eoverdracht In welke gevallen? Informatiestandaarden wat zijn dat? eoverdracht wat zit erin? ART-DECOR Vragen

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag

Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag ACUUT ZORGPORTAAL Datum ID Nummer 22 augustus 2013 13010 Auteurs Gert Koelewijn en Jacqueline Nell Samenvatting Informatie over

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis Cardiologie Polikliniek Hartfalen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De cardioloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Hartfalen. In deze folder vindt u informatie over de gang van

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

Opnameadvies. EI standaarden. Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) 5 oktober 2009. Versie 0.2. Concept versie.

Opnameadvies. EI standaarden. Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) 5 oktober 2009. Versie 0.2. Concept versie. Opnameadvies EI standaarden Auteur(s) Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) Datum 5 oktober 2009 Versie Versie 0.2 Status Concept versie 1/8 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00 Tentamen SPM20 Analyse van bedrijfssystemen 8 Januari 20, 9:00-2:00 Bij de meerkeuzevragen, vul de antwoorden in op het schrapformulier. Vul daarop behalve je naam ook je studienummer in (zowel in cijfers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :...

Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :... INSCHRIJFFORMULIER ALGEMENE GEGEVENS Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geslacht : Man / Vrouw Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :... Geboorteplaats

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

Richtlijn. Digitaal Ritformulier. Ambulancezorg Nederland

Richtlijn. Digitaal Ritformulier. Ambulancezorg Nederland Richtlijn Digitaal Ritformulier Ambulancezorg Nederland 1/9 Inhoud 1. Documenthistorie...3 2. Inleiding...3 Digitale registratie van patiëntgegevens in het werkveld...4 Wat is een digitaal ritformulier?...4

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Indicatie Advies Centrum

Indicatie Advies Centrum Geriatrie Indicatie Advies Centrum i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent door de huisarts of specialist verwezen naar het Indicatie Advies Centrum. Er is zorg of behandeling voor

Nadere informatie

Ontwerp huisarts acute zorg

Ontwerp huisarts acute zorg Ontwerp huisarts acute zorg HAZ v1 0 0 0 p o s t a d r e s : P o s t b u s 2 6 2, 2 2 6 0 A G L e i d s c h e n d a m b e z o e k a d r e s : O v e r g o o 1 1, 2 2 6 6 J Z L e i d s c h e n d a m t e

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeldmatrix toegang tot patiëntengegevens

Bijlage 2. Voorbeeldmatrix toegang tot patiëntengegevens Bijlage 2 Voorbeeldmatrix toegang tot patiëntengegevens Hieronder treft u een Voorbeeldmatrix aan die een grafische weergave bevat van functionarissen (hulpverleners en anderen) en hun bevoegdheden met

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Adri Burggraaff Co-voorzitter TC Infrastructure and Messaging Stichting HL7 Nederland Stichting HL7 Nederland Ziet u door de bomen het bos nog of het bos

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Handleiding Zorgverlenersportaal

Handleiding Zorgverlenersportaal Handleiding Zorgverlenersportaal Franciscus Gasthuis & Vlietland 27-9-2016 Versie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 1.1. Algemeen pag. 3 1.2 Leeswijzer pag. 3 2. Het Zorgverlenersportaal in vogelvlucht

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie