Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008"

Transcriptie

1 Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008 Stuknummer Dienst Rekenkamercommissie Programma Corsanummer Werk en Inkomen In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Rekenkamerrapport: "Werkt t? Effectiviteit van het Enschedese uitstroombeleid." De rekenkamercommissie stelt de gemeenteraad voor het volgende besluit te nemen: De conclusies van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het onderzoek Werkt t? Effectiviteit van het Enschedese uitstroombeleid. en het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering 1 te geven aan de volgende aanbevelingen: 1. Systematischer het beleidsinstrument vakscholing inzetten Knelpunt bij doorstroming naar regulier werk is dat de beschikbare vacatures veelal van middelbaar en hoger niveau zijn, terwijl het overgrote deel van de Enschedese bijstandsgerechtigden laag opgeleid is. Het inzetten van vakscholing ligt dan voor de hand. Uit internationaal evaluatieonderzoek blijkt dat vakscholing zeker voor volwassenen een effectief instrument kan zijn. Hoewel Enschede vakscholing als instrument inzet, is het aandeel van vakscholing in het reïntegratiebudget gering. In 2007 werd slechts 1,3 mln. van het totaal budget van 29,8 mln. ingezet op vakscholing. Enschede moet meer aandacht besteden aan de inzet van een beleidsinstrument als vakscholing. Samenwerking met het bedrijfsleven en de scholingsinstellingen ligt hierbij voor de hand. 2. Evalueren van nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid Evaluatie van beleid is van belang om na te gaan of verwachtingen over beleidsresultaten uitkomen, of eventueel moet worden bijgestuurd en zo ja in welke richting. Enschede besteedt weinig aandacht aan evaluatie van het gevoerde beleid. In het bijzonder dienen betrekkelijk nieuwe beleidsinstrumenten zoals terugkeerbanen en participatiebanen nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd te worden. Het gevaar van insluitingseffecten en verdringing is aanwezig. 3. Verbeteren selectie en matching Voor effectieve reïntegratie is een goede selectie van kandidaten, die voor een bepaald reïntegratie-instrument in aanmerking komen van belang. De kwaliteit van de diagnosestelling is hierbij cruciaal. In Enschede vindt diagnosestelling en toewijzing van instrumenten aan cliënten plaats door de consulent. Uit de internationale literatuur blijkt dat maar in beperkte mate op het oordeel van consulenten kan worden vertrouwd. Het gebruik van een systeem van profiling 2 kan de inzet van beleidsinstrumenten minder afhankelijk maken van het individuele oordeel en inzicht van de verschillende consulenten en daarmee de effectiviteit verbeteren. 4. Meer aandacht voor de lange termijn effecten van het uitstroombeleid Doelstelling voor het reïntegratiebeleid van Enschede van de afgelopen jaren is vergroting van de uitstroom. Het risico bestaat echter dat cliënten vooral kort-cyclisch werk vinden, waarbij zij weer snel op straat staan. Dit is zowel voor de gemeente als voor de betreffende cliënten onwenselijk. Toekomstig uitstroombeleid van de gemeente Enschede dient een lange termijn visie te hebben en zich te richten op bemiddeling naar werk met een langere contractduur of een beter perspectief daarop. 5. Meer aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Bestaand evaluatieonderzoek geeft aanwijzingen dat reïntegratie-instrumenten, die worden ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een hogere netto-effectiviteit behalen dan reïntegratie-instrumenten die worden ingezet voor mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege de lage plaatsingspercentages lijken instrumenten voor deze doelgroep op het eerste gezicht weinig effectief. De netto-effectiviteit van reïntegratieinstrumenten voor deze doelgroep kan echter juist hoog zijn. 1 Inzake de voortgang van de bovengenoemde aanbevelingen dient het College uiterlijk na een half jaar richting de Raad en de rekenkamercommissie te rapporteren over de uitvoering. 2 Beoordelen welke cliënt wanneer in aanmerking komt voor welk instrument op basis van een gestructureerde vragenlijst en/of een statistisch model.

2 6. Doelstellingen specifiek en controleerbaar formuleren Als doelstelling voor het reïntegratiebeleid heeft Enschede in de afgelopen periode gehanteerd: vergroting van de uitstroom. Deze doelstelling is zeer globaal geformuleerd en niet meetbaar uitgedrukt. Enschede moet haar beleidsdoelstellingen in de toekomst specifiek en controleerbaar formuleren. Zo zou onderscheid gemaakt moeten worden in type clienten: cliënten die uitzicht hebben op een reguliere baan en cliënten waarvoor dit perspectief er niet is of nog ver in het verschiet ligt. Terugkeerbanen zijn bedoeld voor cliënten die nog uitzicht hebben op reguliere arbeid. Een bijbehorende doelstelling zou het percentage van deelnemers kunnen zijn dat binnen een bepaalde periode uitstroomt naar reguliere arbeid. Bij participatiebanen staat uitstroom naar een reguliere baan niet voorop.,de sociale participatie en de nuttige maatschappelijke bijdrage staan bij participatiebanen voorop. In dit geval zijn de te bereiken doelen zachter : een hogere sociale participatie, het verkrijgen van basisvaardigheden, het welbevinden van de cliënt, de gezondheidssituatie van de cliënt, het beroep van de cliënt op zorg en andere dienstverlening e.d. Daarom dient een monitor systeem opgezet te worden waarin op individueel niveau dergelijke zachte factoren gemeten kunnen worden en het resultaat dan ook (mede) afgemeten wordt aan deze zachte indicatoren. Een mogelijke indicator voor de effectiviteit van participatiebanen kan worden gezocht in de vermindering van het percentage deelnemers dat een beroep doet op zorg of bepaalde faciliteiten of diensten. Een nul-meting is dan wel een vereiste. 7. Verbeteren monitoring Inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid en het ingezette instrumentarium is van belang om te bepalen of gemaakte beleidskeuzes gehandhaafd of bijgesteld moeten worden. Enschede neemt initiatieven om te monitoren, maar de beschikbaarheid van gegevens kan op sommige terreinen beter. Om te achterhalen of de beoogde uitstroom naar reguliere, betaalde arbeid wordt gerealiseerd, is het van belang de uitstroombestemming van (voormalige) cliënten te achterhalen. Van de recente uitstroom (2007) is echter de uitstroombestemming van 20% onbekend. Daarom pleit de rekenkamercommissie (in navolging van de Raad voor Werk en Inkomen) voor meer aandacht voor het verzamelen en benutten van sturings- en verantwoordingsinformatie over reïntegratie-activiteiten. Om het inzicht in de effectiviteit van reïntegratie-instrumenten te vergroten is het van groot belang dat over de gehele informatieketen (van klantmanagers, reïntegratiebedrijven, inkoopafdelingen, directie en management tot B&W) sprake is van registratiediscipline, eenduidige definities en rapportage-systematieken en van overeenstemming in contractvoorwaarden. 8. Meer aandacht vanuit Werkplein voor vraag naar arbeid Binnen het samenwerkingsverband van het Werkplein worden vacatures, stages en werkervaringsplaatsen geworven en maatwerkoplossingen ontwikkeld. Door meer gestructureerd te concentreren op de marktontwikkelingen op grotere (regionale) schaal en op langere termijn, kan het Werkplein met het instrumentarium (bijvoorbeeld vakscholing) anticiperen op de toekomstige vraag naar arbeid. Toelichting op het voorstel 1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis De rekenkamercommissie heeft van juni 2007 tot januari 2008 onderzoek gedaan naar de effecten en effectiviteit van het uitstroombeleid in de gemeente Enschede. 2. Achtergrond van het onderzoek De rekenkamercommissie van de gemeente Enschede heeft SEOR (Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam B.V. SEOR is gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderhoudt nauwe banden met de economische faculteit binnen deze universiteit) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten en effectiviteit van het uistroombeleid in Enschede. De conclusies & aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn gebaseerd op het onderzoek: Effecten en effectiviteit uitstroombeleid gemeente Enschede en de rol van gesubsidieerde arbeid. De rekenkamercommissie heeft door middel van dit onderzoek inzicht gekregen in de stand van zaken rond het uitstroombeleid in Enschede in de periode 2004 tot de eerste helft van Welk beleid wordt door de gemeente Enschede gevoerd? Wat zijn de doelstellingen en de beoogde en bereikte effecten? Hoe staat het met de kwaliteit van de uitvoering? Worden de effecten gemeten en welke effecten worden bereikt? Daarnaast is de rekenmakercommissie te weten gekomen of het gevoerde beleid in de gegeven omstandigheden, volgens wetenschappelijke inzichten, het meest adequate beleid is.

3 De onderzoeksvragen voor het onderzoek waren de volgende: Doelbereiking 1. Zijn er over de periode in de beleidsdoelstellingen van de gemeente Enschede ten aanzien van het uitstroombeleid wijzigingen opgetreden? 2. Welke (uitstroom) effecten heeft de gemeente Enschede beoogd met het uitstroombeleid in zijn algemeenheid en met het inzetten van permanent en tijdelijk gesubsidieerde arbeid in het bijzonder over de periode en is de verwachting ten aanzien van de effectiviteit gewijzigd? 3. Welke (uitstroom) effecten heeft de gemeente Enschede bereikt met het uitstroombeleid in zijn algemeenheid en met het inzetten van permanent en tijdelijk gesubsidieerde arbeid in het bijzonder over de periode ? 4. In welke mate draagt permanent en tijdelijk gesubsidieerde arbeid bij aan de in vraag 2 genoemde uitstroomprestaties? Instrumenten en financiële middelen 5. Welke beleidsinstrumenten worden in het kader van het bovenstaande beleid ingezet? 6. Met welke frequentie en met welke reden worden deze beleidsinstrumenten ingezet? 7. Voert de gemeente specifiek doelgroepenbeleid ten aanzien van: jongeren, vrouwen, allochtonen en 40+ bijstandscliënten en levert dit een bijdrage aan de uitstroom van deze doelgroepen? 8. Indien er specifiek doelgroepenbeleid is, hoe is dit dan geïnstrumenteerd? 9. Wie is verantwoordelijk voor de match tussen beleidsinstrumenten en cliënten van bovengenoemd beleid en is deze verantwoordelijkheid omkleed met instructies? 10. Welke financiële middelen worden voor welke beleidsinstrumenten ingezet in het kader van permanent en tijdelijk gesubsidieerde arbeid? 3. Bevindingen op hoofdlijnen naar aanleiding van het onderzoek In de onderzochte periode van 2004 tot medio 2007 is de aandacht en informatie over het uitstroombeleid toegenomen. Door veranderingen in de maatschappelijke context zijn beleidswijzigingen doorgevoerd, die tot een grotere uitstroom geleid hebben. De gemeenteraad was daarbij niet de sturende partij, maar werd wel geïnformeerd. De verschuiving van beleidsdoelen en de daarbij behorende middelen, om tot uitstroom naar werk te komen, leidt echter tot vermindering van het aanbod aan andere trajecten. Ruim driekwart van de trajecten betreft arbeidsbemiddeling. Terwijl met de nodige voorzichtigheid (in verband met de kleine aantallen) en met uitzondering van zorg/hulptrajecten, ook van de overige trajecten gezegd kan worden dat zij een positief netto-effect op uitstroom blijken te hebben. Met name op de vakscholing (als langere termijn investering) zou meer ingezet kunnen worden. De rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan, die tot verbetering van het proces, de evaluatie en mogelijk tot vergroting van de uitstroom kunnen leiden. 4. Informeren over het vervolg Volgens het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie en als onderdeel van de interne kwaliteitsbewaking zal een half jaar na publicatie hett uitstroomonderzoek geëvalueerd worden. Het evaluatieverslag wordt besproken in de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie communiceert de follow-up naar de conclusies en aanbevelingen in de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. Tevens inventariseert de rekenkamercommissie op welke wijze het College gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen die gedaan werden in het eindrapport. Enkele vragen die hierbij centraal kunnen staan zijn de volgende: waartoe heeft de behandeling van het eindrapport in de Raad geleid, welke toezeggingen heeft het College gedaan en welke maatregelen hebben de gemeentelijke diensten genomen en welke effecten heeft dit gehad? 5. Financiële informatie N.v.t. 6. Risicoparagraaf N.v.t. 7. Overige voor de raad relevante informatie N.v.t. De rekenkamercommissie van Enschede, de Secretaris, M.R.M. Lutjann de Voorzitter R. Holsheimer

4

5 Besluit van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie De conclusies van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het onderzoek Werkt t? Effectiviteit van het Enschedese uitstroombeleid. en het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering 1 te geven aan de volgende aanbevelingen: 1. Systematischer het beleidsinstrument vakscholing inzetten Knelpunt bij doorstroming naar regulier werk is dat de beschikbare vacatures veelal van middelbaar en hoger niveau zijn, terwijl het overgrote deel van de Enschedese bijstandsgerechtigden laag opgeleid is. Het inzetten van vakscholing ligt dan voor de hand. Uit internationaal evaluatieonderzoek blijkt dat vakscholing zeker voor volwassenen een effectief instrument kan zijn. Hoewel Enschede vakscholing als instrument inzet, is het aandeel van vakscholing in het reïntegratiebudget gering. In 2007 werd slechts 1,3 mln. van het totaal budget van 29,8 mln. ingezet op vakscholing. Enschede moet meer aandacht besteden aan de inzet van een beleidsinstrument als vakscholing. Samenwerking met het bedrijfsleven en de scholingsinstellingen ligt hierbij voor de hand. 2. Evalueren van nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid Evaluatie van beleid is van belang om na te gaan of verwachtingen over beleidsresultaten uitkomen, of eventueel moet worden bijgestuurd en zo ja in welke richting. Enschede besteedt weinig aandacht aan evaluatie van het gevoerde beleid. In het bijzonder dienen betrekkelijk nieuwe beleidsinstrumenten zoals terugkeerbanen en participatiebanen nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd te worden. Het gevaar van insluitingseffecten en verdringing is aanwezig. 3. Verbeteren selectie en matching Voor effectieve reïntegratie is een goede selectie van kandidaten, die voor een bepaald reïntegratie-instrument in aanmerking komen van belang. De kwaliteit van de diagnosestelling is hierbij cruciaal. In Enschede vindt diagnosestelling en toewijzing van instrumenten aan cliënten plaats door de consulent. Uit de internationale literatuur blijkt dat maar in beperkte mate op het oordeel van consulenten kan worden vertrouwd. Het gebruik van een systeem van profiling 2 kan de inzet van beleidsinstrumenten minder afhankelijk maken van het individuele oordeel en inzicht van de verschillende consulenten en daarmee de effectiviteit verbeteren. 4. Meer aandacht voor de lange termijn effecten van het uitstroombeleid Doelstelling voor het reïntegratiebeleid van Enschede van de afgelopen jaren is vergroting van de uitstroom. Het risico bestaat echter dat cliënten vooral kort-cyclisch werk vinden, waarbij zij weer snel op straat staan. Dit is zowel voor de gemeente als voor de betreffende cliënten onwenselijk. Toekomstig uitstroombeleid van de gemeente Enschede dient een lange termijn visie te hebben en zich te richten op bemiddeling naar werk met een langere contractduur of een beter perspectief daarop. 5. Meer aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Bestaand evaluatieonderzoek geeft aanwijzingen dat reïntegratie-instrumenten, die worden ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een hogere netto-effectiviteit behalen dan reïntegratie-instrumenten die worden ingezet voor mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege de lage plaatsingspercentages lijken instrumenten voor deze doelgroep op het eerste gezicht weinig effectief. De netto-effectiviteit van reïntegratieinstrumenten voor deze doelgroep kan echter juist hoog zijn. 6. Doelstellingen specifiek en controleerbaar formuleren Als doelstelling voor het reïntegratiebeleid heeft Enschede in de afgelopen periode gehanteerd: vergroting van de uitstroom. Deze doelstelling is zeer globaal geformuleerd en niet meetbaar uitgedrukt. Enschede moet haar beleidsdoelstellingen in de toekomst specifiek en controleerbaar formuleren. Zo zou onderscheid gemaakt moeten worden in type clienten: cliënten die uitzicht hebben op een reguliere baan en cliënten waarvoor dit perspectief er niet is of nog ver in het verschiet ligt. Terugkeerbanen zijn bedoeld voor cliënten die nog uitzicht hebben op reguliere arbeid. Een bijbehorende doelstelling zou het percentage van deelnemers kunnen zijn dat binnen een bepaalde periode uitstroomt naar reguliere arbeid. Bij participatiebanen staat uitstroom naar een reguliere baan niet voorop.,de sociale participatie en de nuttige maatschappelijke bijdrage staan bij participatiebanen voorop. In dit geval zijn de te bereiken doelen zachter : een hogere sociale participatie, het verkrijgen van basisvaardigheden, het welbevinden van de cliënt, de gezondheidssituatie van de cliënt, het beroep van de cliënt op zorg en andere dienstverlening e.d. Daarom dient een monitor systeem opgezet te worden waarin op individueel niveau dergelijke zachte factoren gemeten kunnen worden en het resultaat dan ook (mede) afgemeten wordt aan deze zachte indicatoren. Een mogelijke indicator

6 voor de effectiviteit van participatiebanen kan worden gezocht in de vermindering van het percentage deelnemers dat een beroep doet op zorg of bepaalde faciliteiten of diensten. Een nul-meting is dan wel een vereiste. 7. Verbeteren monitoring Inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid en het ingezette instrumentarium is van belang om te bepalen of gemaakte beleidskeuzes gehandhaafd of bijgesteld moeten worden. Enschede neemt initiatieven om te monitoren, maar de beschikbaarheid van gegevens kan op sommige terreinen beter. Om te achterhalen of de beoogde uitstroom naar reguliere, betaalde arbeid wordt gerealiseerd, is het van belang de uitstroombestemming van (voormalige) cliënten te achterhalen. Van de recente uitstroom (2007) is echter de uitstroombestemming van 20% onbekend. Daarom pleit de rekenkamercommissie (in navolging van de Raad voor Werk en Inkomen) voor meer aandacht voor het verzamelen en benutten van sturings- en verantwoordingsinformatie over reïntegratie-activiteiten. Om het inzicht in de effectiviteit van reïntegratie-instrumenten te vergroten is het van groot belang dat over de gehele informatieketen (van klantmanagers, reïntegratiebedrijven, inkoopafdelingen, directie en management tot B&W) sprake is van registratiediscipline, eenduidige definities en rapportage-systematieken en van overeenstemming in contractvoorwaarden. 8. Meer aandacht vanuit Werkplein voor vraag naar arbeid Binnen het samenwerkingsverband van het Werkplein worden vacatures, stages en werkervaringsplaatsen geworven en maatwerkoplossingen ontwikkeld. Door meer gestructureerd te concentreren op de marktontwikkelingen op grotere (regionale) schaal en op langere termijn, kan het Werkplein met het instrumentarium (bijvoorbeeld vakscholing) anticiperen op de toekomstige vraag naar arbeid. 1 Inzake de voortgang van de bovengenoemde aanbevelingen dient het College uiterlijk na een half jaar richting de Raad en de rekenkamercommissie te rapporteren over de uitvoering. 2 Beoordelen welke cliënt wanneer in aanmerking komt voor welk instrument op basis van een gestructureerde vragenlijst en/of een statistisch model. vastgesteld in de vergadering van de Griffier, de Voorzitter,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om RAADSVOORSTEL Datum aanmaak Onderwerp Programma en portefeuillehouder Raadsvergadering Aan de raad van de gemeente Wormerland Oktober 2013 Rekenkameronderzoek Kaderstelling & controle WWB in Sociale Zaken-

Nadere informatie

EFFECTEN EN EFFECTIVITEIT

EFFECTEN EN EFFECTIVITEIT EFFECTEN EN EFFECTIVITEIT UITSTROOMBELEID GEMEENTE ENSCHEDE EN DE ROL VAN GESUBSIDIEERDE ARBEID EINDRAPPORT In opdracht van de Rekenkamercommissie Gemeente Enschede Jaap de Koning Marcel Spijkerman Rotterdam,

Nadere informatie

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen.

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. svoorstel jaar stuknr. Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. Portefeuillehouder: C. Bijl Griffie Griffie A.S.Heine, telefoon (0591-68 95 04) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07 Ag nr. : 9 Onderwerp Aanpassing Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Voorstel 1. Artikel 16 van de Re-integratieverordening gemeente Boxtel, zoals vastgesteld op 15-12-2005 onder nummer 0510742

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

Vragen ex artikel 33 RvO over de Maatschappelijke tegenprestatie door bijstandsgerechtigden

Vragen ex artikel 33 RvO over de Maatschappelijke tegenprestatie door bijstandsgerechtigden Werk & Inkomen gemeente@amstelveen.nl De heer B. de Pijper Fractie van de ChristenUnie Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 maart 2014 Uw brief

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad GESCAND OP 2 4 APR. 20t4 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 530 AA Wormer Telefoon 075 65 200 Fax 075

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Omnibusenquête onder gemeenten

Omnibusenquête onder gemeenten Annejet Kerckhaert, Lennart de Ruig Omnibusenquête onder gemeenten Onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wat werkt? Wat weten we over effectiviteit

Wat werkt? Wat weten we over effectiviteit Opdrachtgever DWI Amsterdam Wat werkt? Wat weten we over effectiviteit Opdrachtnemer Amir Nazar Onderzoek Einddatum 1 november 2010 Categorie Profilings-, diagnose en targetinginstrumenten Conclusie Hoewel

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 29 november 2016 Zaaknummer : 368266 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007 Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 12 R11S007 Onderwerp Duurzaamheidsprogramma Zeewolde Raadsvoorstel Beoogd effect Met het duurzaamheidsprogramma Zeewolde wordt een overkoepelend kader geschetst

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 35252 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 9 oktober 202 Datum vergadering: dinsdag december 202 Portefeuillehouder: Ragetlie, J. Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 y. - Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : Agenda nummer : 2009-07-551 Portefeuillehouder : M.L.P. Sijbers Onderwerp : Aanpassing re-integratie verordening Zaaknummer : 551 1.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN HET MINISTERIE

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden

Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden State of the art vanuit economisch gezichtspunt Presentatie op Jaarconferentie AIAS Amsterdam, 1 juli 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie. Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-011 Houten, 17 maart 2009 Onderwerp: Kadernota re-integratie Beslispunten: 1. In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI

VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI In de tweede helft van 2010 stelt de Raad voor Werk en Inkomen een nieuwe editie van de tweejaarlijkse analyse van de reintegratiemarkt op. Een internetenquête

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Inhoudsopgave 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie... 2 Raadsvoorstel Notitie aan de slag met behoud

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B25 Onderwerp: Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 24 mei 2016 Datum raadsvergadering: 16 juni 2016 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: J.G.M.

Nadere informatie

EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN

EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN projectplan EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN Juni 2003 FvL/2/1071/ PSW arbeidsmarktadvies Lombardje 7-11 Postbus 1228 5200 BG s-hertogenbosch telefoon : (073) 612 43

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-1-2013 Nummer voorstel: 2013/6 Voor raadsvergadering d.d.: 05-02-2013 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Mook en Middelaar Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie

Nadere informatie

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH 10/25/2013 Programma 1. Opening en welkom 2. Test je kennis! - Quiz 3. De tegenprestatie en Talent Verplicht! in een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12.

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12. R a a d s b e s l u i t Onderwerp : Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : 2012-086 Zaaknummer:. : Z12.05977 De raad van de gemeente Woensdrecht,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie