Beheerplan Bever versie maart 2000 Rijkswaterstaat RIZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan Bever versie 1.0 22 maart 2000 Rijkswaterstaat RIZA"

Transcriptie

1 Beheerplan Bever versie maart 2000 Rijkswaterstaat RIZA Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Zuid-Holland Bibliotheek POI

2

3 l n h o u d Inhoud Inhoud ' 1 Inleiding Verantwoording Opzet beheerplan Jaarplannen Beschrijving Bever Algemeen De filosofie Hoe werkt Bever Toepassing Opleidingen Organisatie Algemeen Systeemeigendom Adviesgroep Functioneel beheer Landelijk systeembeheer Regionaal contact Technische coordinatie Bever-gebruik Applicatie-beheer Overleg Algemeen Adviesgroep Beheerdersoverleg 4.4 Technisch overleg 4.5 Landelijk gebruikersoverleg 4.6 Regionaal gebruikersoverleg 4_ 1 4_ "2 5 Procedures Waarom Procedures 5_ Opbouw van een procedure Overzicht procedures 5_ 1

4 Beheeiplan Bever Inhoud Bijlagen A Verklarende woordenlijst A " 1 B Namen en adressen B _ 1 C Procedures c _ 1 D Formulieren D-1 ii

5 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Verantwoording Voor u ligt het beheerplan Bever. Dit document is bedoeld als leidraad en basisdocument voor het opzetten en invullen van de overleg- en beheerorganisatie van het Bever informatiesysteem. Het beheerplan Bever wordt beschouwd als werkdocument; dat wil zeggen dat er naar behoefte voortdurend aanpassingen en wijzigingen in zullen worden aangebracht. Inhoudelijke aanpassingen worden ter beoordeling voorgelegd aan de adviesgroep Bever. Het beheerplan Bever is voor een ieder vrij verkrijgbaar. Het kan worden aangevraagd bij de helpdesk, maar kan ook worden gedownload van de internet-site van Bever. 1.2 Opzet beheerplan Het beheerplan Bever kent de volgende onderdelen: In de inleiding wordt het algemene kader aangegeven; In de algemene beschrijving van Bever worden de belangrijkste precipes en uitgangspunten van het systeem toegelicht en de algemene werking beschreven. De organisatie van Bever geeft een overzicht van de verschillende te onderscheiden partijen in het gebruik en beheer van het systeem en de taken en verantwoordelijkheden daarvan. In het hoofdstuk overleg worden de diverse overlegstructuren toegelicht Het laatste hoofdstuk beschrijft alle te onderscheiden procedures, noodzakelijk om het eerder beschreven beheer- en overleg in goede en gestructureerde banen te leiden. De bijlagen tenslotte geven aanvullende gedetailleerde informatie over in dit beheerplan opgenomen items. Tevens is daarin een woordenlijst opgenomen van begrippen die in het beheerplan worden gebruikt. 1.3 Jaarplannen Per kalenderjaar wordt er voor Bever een jaarplan opgesteld. Daarin wooden gedetailleerd de voor dat jaar geplande werkzaamheden beschreven. met daarbij een overzicht van de benodigde en beschikbare middelen. Tevens worden in het jaarplan specifieke aandachtspunten belicht die in de verdere ontwikkeling, en het beheer en onderhoud van dat jaar speciale zorg en aandacht vereisen. 1-1

6 Beschrijving 2 Beschrijving Bever 2.1 Algemeen Wat is het Bever is een door RIZA ontwikkelde applicatie, geschikt om 'natte' meetgegevens op gestandaardiseerde en uniforme wijze te verwerken. Gegevens kunnen worden ingelezen, verwerkt, geselecteerd en gepresenteerd. Samenwerking met marktpakketten en GIS is mogelijk. Vanuit Bever kunnen specifieke applicaties worden opgestart voor nadere analyse. Waarom gemaakt Waterbeheerders verwerken grote aantallen meetgegevens. Deze moeten worden ingewonnen, geanalyseerd en opgeslagen. Eenvoudige en eenduidige naverwerking is noodzaak, De behoefte aan afstemming en uitwisseling van gegevens en informatie wordt steeds groter. Waarom nu Rijkswaterstaat beheert haar data in Donar databases. Door de waterschappen is recentelijk het Adventus-stelsel ontwikkeld. Donar en Adventus zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt voor interbestuurlijke uitwisseling van gegevens. Deze zijn vastgelegd in de ClW-standaard. Een eenduidige gegevensuitwisseling en -verwerking door Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies is daardoor mogelijk geworden en nu dus ook gewenst. Bever voorziet in die behoefte. 2.2 De filosofie Tijdens de ontwikkeling van Bever zijn en worden steeds de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht genomen: Bever moet breed (interbestuurlijk) gebruikt kunnen worden. Door het toepassen van de ClW-gegevensstandaard en het gebruik maken van de (toekomstige) stekkerdoos water is een optimale afstemming en gegevens_uitwisseling gerealiseerd tussen onder meer Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Bever verzorgt een standaard verwerking van gegevens. Dat is het inlezen en exporteren van gegevens vanuit- en naar databases; het raadplegen en selecteren van gegevens en het aanbieden van gegevens aan specifieke applicaties. Bever werkt zoveel als mogelijk samen met standaard marktpakketten. Functionaliteit die in deze systemen beschikbaar is wordt zoveel als mogelijk gebruikt (en dus niet binnen Bever gebouwd). Voorbeeld : Binnen Bever is het mogelijk een 'eenvoudig' grafisch overzicht te maken van een meetreeks. Is een 'representatief overzicht gewenst, dan kan deze reeks op eenvoudige wijze naar een pakket als bijvoorbeeld Excel worden gekopieerd. Met dat pakket kan dan elke gewenste grafische presentatie worden gemaakt. Uitgaande van dezelfde gedachte maakt Bever voor de gewenste geografische functionaliteit gebruik van het standaard GIS pakket ArcView. Bever zelf heeft slechts een aantal ingebouwde voorzieningen om met dit pakket te kunnen communiceren. Hierdoor is het mogelijk dat elke gebruiker zijn eigen GIS-omgeving in kan richten zoals door hem/haar is gewenst. Zelfs is het daardoor mogelijk al bestaande GISapplicaties alsnog samen te laten werken met het Bever systeem. 2-1

7 Beschrijving Voor specifieke functionaliteit (niet geboden door standaard-pakketten) is het soms noodzakelijk eigen maatwerk software te ontwikkelen. Het Bever concept voorziet in een eenduidige communicatie met deze applicaties. 2.3 Hoe werkt Bever Het idee Df gebruiker communiceert met de User Interface van Bever. Naar wens kunnen meerdere gegevensbewerkingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het raadplegen en presenteren van de beschikbare data of het aanmaken van een deelselectie daarvan. Als een specifieke applicatie moet worden opgestart zet Bever de geselecteerde gegevens klaar in een tussenbestand. Dat is het gestandaardiseerde Bever uitwisselingsbestand. De applicatie leest vervolgens de gegevens in, voert de bewerking uit en zet eventuele uitvoer ook weer terug in een uitwisselingsbestand. Dat wordt weer in Bever ingelezen waarna verdere (na)verwerking plaats kan vinden. (n.b. de Stekkerdoos Water wordt vanwege onvoldoende performance vooralsnog niet gebruikt). Het grote voordeel van de beschreven werking is dat binnen Bever vele verschillende applicaties kunnen worden gebruikt. De enige wederzijdse communicatie gescniedt via het uitwisselingsbestand. Bever behoeft daardoor geen specifieke kennis te hebben van de afzonderlijke applicaties. Ook de applicaties zelf staan los van Bever. De enige eis daaraan is dat de gegevens verwerkt kunnen worden die in een 'algemeen' uitwisselingsbestand worden aangeleverd. Adventus! database. Schematisch overzicht technische werking Bever Gegevens en databases Bever verwerkt gegevens die worden aangeleverd vanuit onder meer Donar en Adventus databases. De ingevoerde gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke (project)database. Van daaruit zijn ze beschikbaar voor alle mogelijkheden die Bever biedt. 2-2

8 Beschrijving Bever biedt ook de potentiele mogelijkheid om rechtstreeks een willekeurige Adventus-database te benaderen. In dat geval heeft Bever geen 'eigen' opslag maar werkt direct met de gegevens van de betreffende database. Het rechtstreeks benaderen van Donar is vooralsnog niet mogelijk. MarJrfpaWreffen Bever maakt zoveel als mogelijk gebruik van standaard software. Via het klembord van Windows is Bever in staat alle gewenste data-reeksen snel en eenvoudig te kopieren naar elk gewenst marktpakket. Binnen Bever bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om data grafisch te presenteren. De mogelijkheden daarvan zijn echter (bewust) beperkt gehouden. Immers, met elk gewenst marktpakket, bijvoorbeeld een rekenblad, kan de gebruiker precies die eindpresentatie maken zoals dat door haar of hem is gewenst. GIS Vanuit Bever is het mogelijk te communiceren met GIS. Een actieve koppeling met ArcView is gerealiseerd. Met minimale extra inspanning zijn ook andere GIS-platforms te benaderen. De communicatie tussen Bever en GIS is tweezijdig. Vanuit het GISsysteem is het mogelijk op geografische wijze meetpunten en data te selecteren. Deze kunnen aan Bever worden doorgegeven waarna ze daar als actieve selectie beschikbaar zijn. Andersom kunnen ook de in Bever geselecteerde gegevens binnen GIS geografisch worden verwerkt. Specifieke applicaties In sommige specifieke functionaliteit, bijvoorbeeld een normtoetsing of een vrachtberekening, wordt niet voorzien door standaard software. Deze moet dan als maatwerk-applicatie worden ontwikkeld. Binnen Bever wordt de ontwikkeling daarvan sterk vereenvoudigd. Normaliter vergt het realiseren van functionaliteit voor data-afhandeling veel inspanning. De feitelijke taak waarvoor de applicatie is ontwikkeld, is vaak een relatief klein deel van het totale programma. In Bever zijn de algemene functies verenigd. Nieuwe applicaties kunnen daarvan gebruik maken. Alleen de kerntaak daarvan behoeft dan nog te worden gerealiseerd. Voor een actueel overzicht van de momenteel beschikbare applicaties en de ontwikkelingen die gaande zijn wordt verwezen naar de jaarplannen van Bever. Het meest recente bijgewerkte overzicht is te vinden op de internetsite van Bever. 2.4 Toepassing Bever wordt gebruikt door waterbeheerders van Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen voor het verwerken van gegevens. Ook advies- en ingenieursburo's maken, meestal in opdracht van een van de genoemde waterbeheerders, gebruik van Bever. 2.5 Opleidingen Voor Bever is in samenwerking met RIZA en STOWA een 2-daagse cursus ontwikkeld door de stichting Waferopleidingen te Nieuwegein. Wateropleidingen is daarbij verantwoordelijk voor alle inhoudelijke, administratieve en logistieke aspecten van de cursus. RIZA en STOWA zijn wel betrokken geweest bij de (inhoudelijke) opzet en ontwikkeling van de cursus. 2-3

9 Organisatie 3 Organisatie 3.1 Algemeen De binnen een organisatie te onderscheiden verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn in het algemeen gegroepeerd; iedere groep vormt de inhoud van een bepaalde functie. Ook bij het beheer zijn verschillende functies en dus functionarissen te onderscheiden. De functionarissen zijn in hun onderlinge relatie weergegeven in het volgende organogram: Systeemeigendom/Opdrachtgever (RDIJ Adviesgroep (RWS, Schappen, Provincies) Functioneel beheer/opdrachtnemer Landelijk systeembeheer eheer (RIZA) Applicatie-beheer (extern) Regionaal contactpersoon RD's, Schappen, Provincies Regionaal gebruik (RD's, Schappen, Provincies) echnisch coordinator Ps* Schappen, Provincies) De in het organogram opgevoerde groepen of functies hebben ieder hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij het beheer van Bever zal elke functie afzonderlijk ingevuld moeten zijn. Het is van groot belang dat, wanneer een van deze functies langdurig niet ingevuld is (b.v. tijdens vakanties of ziekte van de betreffende functionaris), een vervanger in zijn of haar plaats kan optreden. De (huidige) bezetting van de verschillende groepen en functionarissen en hun vervangers zijn opgenomen in bijlage C van dit rapport. In de volgende paragraaf worden de taken, verantwoordelijkheden bevoegdheden ten behoeve van het beheer van Bever beschreven. en Een beschrijving bestaat uit een algemeen gedeelte en een opsomming van de volgende taakelementen voorzover van toepassing : Taken en verantwoordelijkheden: De feitelijke taak van de functionaris. Adw'es: De personen door/aan wie de functionaris wordt geadviseerd/advies uitbrengt. Rapporteren: De personen of groepen aan wie de functionaris periodiek rapporteert; de personen of groepen die periodiek aan de functionaris rapporteren. Overleg: De besprekingen, overleggroepen en vergaderingen waaraan de functionaris structureel deelneemt. 3-1

10 Organisatie 3.2 Systeemeigendom De systeemeigenaar of opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor het gehele Bever systeem. De HID van RDIJ is de formele systeemeigenaar, doch hij delegeert zijn taken aan het hoofd IM van RIZA (opdrachtnemer), die het op zijn beurt delegeert aan het hoofd IMI. Het daadwerkelijk functioneel beheer wordt uitgevoerd door deze afdeling. Verantwoordelijkheden en gedelegeerde taken van de systeemeigenaar: Eigenaar van het systeem; Schept de juiste financiele en personele randvoorwaarden voor beheer en onderhoud; Stelt in overleg met de hoofddirectie jaarlijks de beheerkosten voor Bever vast; Is budgetbeheerder en opdrachtgever voor activiteiten van derden in het kader van het beheer en de verdere ontwikkeling van Bever; Brengt voorstellen in de adviesgroep in; Laat periodiek evaluaties uitvoeren. Stelt de gedragsregels binnen Bever vast; Advies: De systeemeigenaar zal gevraagd en ongevraagd door de functioneel beheerder worden geadviseerd. Rapporteren: De systeemeigenaar ontvangt de besprekingsverslagen van het gebruikersoverleg, het technisch overleg, het beheerdersoverleg en de adviesgroep alsmede de jaarlijkse rapportage over Bever opgesteld door de functioneel beheerder. Overleg: De systeemeigenaar neemt deel aan de adviesgroep Bever. 3.3 Adviesgroep De adviesgroep adviseert de systeemeigenaar over zaken ten aanzien van beheer, onderhoud en ontwikkeling. Voorstellen worden door de Adviesgroep besproken en met een advies (positief/negatief) aan de systeemeigenaar voorgelegd. Wanneer de systeemeigenaar besluit een advies niet of slechts gedeeltelijk op te volgen, zal hierover in overleg worden getreden met de adviesgroep. Naar aanleiding van dit overleg wordt dan een definitief standpunt bepaald. Hierbij wordt steeds getracht naar consensus te streven. Verwacht wordt dat de leden van de adviesgroep (vanuit hun specifieke achterban) het volgende zullen inbrengen: specifieke deskundigheid en visie algemeen geldende opvattingen van de eigen organisatie opvattingen vanuit andere (landelijke) kaders, waarin men zitting heeft (CIW/CUWVO, IPO, Unie, RWS, STOWA etc.) (gemeenschappelijke) standpunten / adviezen van de adviesgroep worden uitgedragen in andere kaders 3-2

11 Organisatie Verantwoordelijkheden en gedelegeerde taken van de adviesgroep: het uitstippelen van de beleidsmatige lijn (zowel strategisch als tactisch) ten aanzien van beheer en onderhoud van Bever; het stellen van prioriteiten en ondersteuning van de systeemeigenaar in de besluitvorming; het bevorderen van het gebruik van Bever en inbedding binnen betrokken instanties (rijk, provincies en waterschappen); afstemming tussen rijk, provincie en waterschappen in het verlengde van het convenant Informatievoorziening Sector Water; het (door de functioneel beheerder laten) vertalen van wensen en initiatieven in het Beheerplan en Jaarplan; Advies: De systeemeigenaar zal gevraagd en ongevraagd door de adviesgroep worden geadviseerd. Rapporteren: Als deelnemer van de adviesgroep ontvangt de systeemeigenaar de notulen van de adviesgroep. De adviesgroep ontvangt de notulen van het beheerdersoverleg, het technisch overleg en het landelijk gebruikersoverleg. Relevante informatie vanuit de technische overleggen zal door de functioneel beheerder aan de adviesgroep worden gerapporteerd. Overleg De adviesgroep vergadert twee maal per jaar. De adviesgroep is samengesteld uit de volgende personen en organisaties: RDIJ; systeemeigenaar (voorzitter) RDIJ; systeemeigenaar (secretaris) RIZA, gedelegeerd opdrachtgever RIZA; functioneel beheerder Vertegenwoordigers RIKZ en regionale directies Vertegenwoordiger UvW Vertegenwoordiger IPO 3.4 Functioneel beheer Bij het operationeel beheer (dagelijkse gang van zaken) is de functioneel beheerder degene die het beheer van Bever coordineert en eindverantwoordelijk is voor het goed functioneren van het systeem. Het bepalen van het beheer geschiedt binnen de aan de functioneel beheerder opgelegde economische en organisatorische randvoorwaarden en op basis van informatie over de werking van het systeem. Taken en verantwoordelijkheden: Eindverantwoordelijk voor het beheer van Bever en verantwoording schuldig aan de systeemeigenaar; Voorzitter van het beheerdersoverleg; Voorzitter van het gebruikersoverleg; Voorzitter van het technisch overleg; Lid van de adviesgroep; Verzorgt jaarlijkse rapportages over Bever; Onderhoudt het beheerplan Bever; Stelt de jaarplannen op van Bever; Adviseert de systeemeigenaar t.a.v. de benodigde infrastructurele, economische en personele middelen; 3-3

12 Organisatie Verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor verbeteringen met name ten aanzien van het gebruik; Afhankelijk van het resultaat van bovengenoemde voorstellen wordt: in overleg met de gebruikers een prioriteitsvolgorde vastgesteld; verbeteringsvoorstellen aan het hoofd IMI gemeld, die veel specifieke kennis/mankracht of geld kosten. Deze beslist of al dan niet overleg gepleegd moet worden met de adviesgroep. Ingrijpende wijzigingen dienen projectmatig te worden uitgevoerd; na afweging van de kosten/baten in overleg met de gebruikers beslist of en wanneer het wijzigingsvoorstel verwerkt zal worden. het verbeteringsvoorstel door de applicatiebeheerder uitgevoerd; Organiseert het testen van nieuwe implementaties van functies; Accepteert formeel de nieuwe implementaties, na het testen door de systeembeheerder en/of specifieke gebruikers; Instrueert de applicatiebeheerder t.a.v. wijzigingen in de Bever programmatuur. Advies: De functioneel beheerder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de systeembeheerder, contactpersonen, gebruikers, de applicatiebeheerder en de computerbeheerder; Rapporteren: De functioneel beheerder rapporteert regelmatig de stand van zaken aan de systeemeigenaar. De functioneel beheerder ontvangt de notulen van alle Bever-overleggroepen. Overleg: De functioneel beheerder neemt aeel aan het beheerders-, gebruikers-, het technisch overleg en de adviesgroep. 3.5 Landelijk systeembeheer Het landelijk systeembeheer van Bever is verantwoordelijk voor het beheer en de invoering van de landelijke (administratieve) metagegevens die zijn opgenomen in Bever. De betrokken functionaris(sen) ondersteunt, voert overleg en doet voorstellen met betrekking tot het gebruik van n»vpr aan de functioneel beheerder Het landelijk systeembeheer opereert en geeft vulling aan randvoorwaarden die opgelegd worden door het functioneel beheer. Taken en verantwoordelijkheden:» Is verantwoordelijk voor de invo^r, beheer en onderhoud van de centrale gegevens; Fungeert in voorkomende gevallen als plaatsverangend functioneel beheerder; Kan indien noodzakelijk een deel van de taken van de functioneel beheerder overnemen; Adviseert en fungeert als vraagbaak voor regionale directies, waterschappen, provincies en derden ten aanzien van het gebruik en de mogelijkheden van Bever; 3-4

13 Organisatie Houdt binnen RIZA toezicht op de naleving van de gedragsregels en procedures bij het gebruik van Bever en rapporteert hierover aan de functioneel beheerder; Geeft de aan hem/haar gemelde storingen door aan de applicatiebeheerder; Signaleert problemen en wensen, bespreekt deze met de gebruikers en rapporteert ze naar de functioneel beheerder; Houdt toezicht op de performance van het systeem; Verzamelt de wijzigingsvoorstellen en brengt deze in tijdens het gebruikersoverleg; Stelt voorstellen op voor verbeteringen met name ten aanzien van het beheer van Bever. Begeleidt de applicatiebeheerder ten aanzien van wijzigingen in de programmatuur. Test de nieuwe versies van de applicatie; Volgt nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor Bever; Houdt een overzicht bij van de geregistreerde gebruikers; Verstuurt nieuwe versies van de applicatie; Onderhoudt de internet-site van Bever; Advies: De landelijk systeembeheerder adviseert gevraagd en ongevraagd de functioneel beheerder en de gebruikers van Bever; Rapporteren: De landelijk systeembeheerder rapporteert over problemen aan de functioneel beheerder. De landelijk systeembeheerder ontvangt de notulen van de adviesgroep, het gebruikers-, beheerders en technisch overleg. Overleg: Hij/zij neemt deel aan het gebruikers-, beheerders en technisch overleg. 3.6 Regionaal contact Regionaal contact wordt onderhouden met die personen die verantwoordelijk zijn voor het juiste gebruik van Bever bij zijn of haar dienst. Taken en verantwoordelijkheden: Is verantwoordelijk voor de invoer, beheer en onderhoud van de gegevens in de regionale gebruikte Bever-systemen; Fungeert als vraagbaak binnen de betreffende dienst; Signaleert problemen en wensen, bespreekt deze met de gebruikers en koppelt deze terug naar de landelijke systeembeheerder; Introduceert nieuwe bever-ontwikkelingen bij de gebruikers; Ziet toe op naleving van de gedragsregels binnen de directie; Signaleert nieuwe ontwikkelingen van applicaties die gebruik (gaan) maken van het Bever-systeem en houdt de functioneel- en landelijk gegevenbeheerder daarvan op de hoogte; Test nieuwe functionaliteit Advies: De regionaal contactpersoon van een dienst adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de gebruikers binnen zijn/haar dienst, de functioneel en landelijk systeembeheerder 3-5

14 Organisatie Rapporteren: De regionaal contactpersoon rapporteert over problemen aan de landelijk systeembeheerder. De regionaal contactpersoon ontvangt de notulen van het gebruikersoverleg; Overleg: Hij/zij neemt deel aan het landelijk gebruikersoverleg; 3.7 Technische coordinatie De technische coordinatie wordt uitgevoerd door die persoon die zorgt draagt voor het goed (technisch) functioneren van het Bever systeem binnen de eigen dienst. Taken en verantwoordelijkheden: Fungeert als technische vraagbaak binnen de betreffende dienst; Draagt zorgt voor een goed functionerende (netwerk)installatie van Bever; Signaleert problemen en wensen op technisch gebied (netwerk/- datacommunicatie etc); Verantwoordelijk voor het installeren van nieuwe versies Bever en/of applicaties daarvan. Advies: De technisch coordinator adviseert gevraagd en ongevraagd de regionaal systeembeheerder; Rapporteren: De technisch coordinator rapporteert in voorkomende gevallen over problemen aan de regionaal contactpersoon van de dienst; Overleg: Hij/zij neemt deel aan het eventuele interne gebruikersoverleg van de dienst. 3.8 Bever-gebruik De Bever-gebruiker is de persoon die Bever nodig heeft bij zijn/haar werkzaamheden. De Bever-gebruiker ressorteert onder een regionale directie, een provincie, een waterschap of een commercieel buro. De taken en verantwoordelijkheden van de gebruikers kunnen per instantie verschillen. Advies: De gebruiker adviseert gevraagd en ongevraagd zijn/haar systeembeheerder/contactpersoon. Bij ingrijpende wijzigingen in het informatiesystee.ti kan de gebruikers worden gevraagd de functioneel beheerder te adviseren over het op een juiste manier aanbrengen van veranderingen in het systeem. Rapporteren: De Bever gebruiker wordt door de landelijke systeembeheerder op de hoogte gebracht van ontwikkelingen/wijzigingen in de applicatie. Hij/zij ontvangt de notulen van het gebruikersoverleg en de jaarlijkse rapportages over de werking van het systeem en de nieuwsbrieven. 3-6

15 Organisatie Overleg: De Bever neemt deel aan het gebruikersoverleg van zijn organisatie. 3.9 Applicatie-beheer Het applicatiebeheer draagt zorg voor een correct en naar tevredenheid werkende applicatie welke tegemoet komt aan de door de gebruikers gedefinieerde functionaliteit en past binnen de voor de applicatie gedefinieerde technische normen. Taken en verantwoordelijkheden: Is verantwoordelijk voor de juiste werking van het Bever systeem; Ondersteunt en adviseert het landelijk systeembeheer bij het zoeken naar oorzaken van problemen bij het gebruik van Bever (2 e lijnssupport); Voert de storingsprocedure uit zoals beschreven bij de procedures van Bever; Stelt wijzigingsvoorstellen op voor verbeteringen, met name ten aanzien van het gebruik, gericht aan de landelijk systeembeheerder en de functioneel beheerder; Vertaalt de wijzigingsvoorstellen in programma-aanpassingen; Test de nieuwe/gewijzigde programmatuur (systeemtest) Onderhoudt de programmatuur en de bijbehorende documentatie; Is secretaris van het landelijk gebruikersoverleg; het beheerdersoverleg en het technisch overleg; Volgt nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor Bever; Advies: De Applicatie-beheerder adviseert gevraagd en ongevraagd de landelijk systeembeheerder en de functioneel beheerder. Rapporteren: De Applicatie-beheerder maakt vierwekelijkse voortgangsverslagen over het door haar gevoerde beheer van Bever en zendt deze aan de landelijk systeembeheerder en aan de functioneel beheerder. Stelt notulen op van het gebruikersoverleg, het beheerdersoverleg en het technisch overleg. Overleg: De Applicatie-beheerder neemt deel aan het gebruikersoverleg van Bever, het beheerdersoverleg en het technisch overleg. 3-7

16 Overleg 4 Overleg 4.1 Algemeen Deze paragraaf beschrijft de verschillende vormen van overleg, welke nodig zijn om het Bever-systeem goed te laten functioneren. Informatieuitwisseling tussen de verschillende niveaus is noodzakelijk om problemen en ontwikkelingen aan elke Bever-gebruiker kenbaar te maken. 4.2 Adviesgroep Het overleg van de adviesgroep is reeds beschreven in hoofdstuk 3 : 'Organisatie'. 4.3 Beheerdersoverleg Doelstelling Bespreken en oplossen van alle lopende zaken en problemen, die te maken hebben met het gebruik, onderhoud en beheer van het Beversysteem als geheel. Taken Uitwisselen van informatie over het functioneren van het systeem. Verzamelen van informatie bedoeld om het beleid op korte termijn te kunnen bepalen. Oplossen van problemen in docnmentatie, software en hardware. Bespreken van nieuwe wensen en het doen van voorstellen dienaangaande aan de functioneel beheerder en het gebruikersoverleg. Bespreken voortgangsverslagen. Samenstelling Functioneel beheerder (voorzitter) Landelijk systeembeheerder-riza Applicatiebeheerder (secretaris) Projectleiders deelsystemen Bever (pm) Regionale contactpersonen Bever (pm) Vergaderfrequentie 1 maal per twee maanden Rapportage De verslagen worden verspreid onder de leden van het beheerdersoverleg. 4.4 Technisch overleg Doelstelling Bespreken van alle zaken en problemen die betrekking op technische aspecten. Het betreft hier de hard- en software en datacommunicatie aspecten die in het kader van het Bever-systeem worden gebruikt. Bespreken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie. Taken Uitwisselen van kennis en ervaring. Rapporteren van fouten/knelpunten in hard- en software. 4-1

17 Overleg Beoordelen wijzigingen/uitbreidingen in hard en software. Signaleren wensen gebruikers en gegevensleveranciers t.a.v. hard- en software. Samenstelling Functioneel beheerder (voorzitter) Landelijk systeembeheerder-riza Applicatie-beheerder (secretaris) Eigenaars/beheerders niet centraal beheerde Bever-applicaties Deskundigen IT (pm) Vergaderfrequentie 2 maal per jaar, indien nodig vaker. 4.5 Landelijk gebruikersoverleg Doelstelling Bespreken en oplossen van alle lopende zaken en problemen, die te maken hebben met het gebruik van het Bever-systeem als geheel. Bespreken van wijzigingsvoorstellen en het stellen van prioriteiten daarin. Uitwisselen van informatie over het functioneren van het systeem. Taken Verzamelen van informatie bedoeld om het beleid op korte en lange termijn te kunnen bepalen. Aanmelden van fouten in documentatie en software. Het beoordelen van wijzigingsvoorstellen en het geven van een prioriteitsvolgorde. Uitwisselen van kennis en ervaring. Samenstelling Functioneel beheerder (voorzitter) Landelijk systeembeheerder-riza Applicatiebeheerder (secretaris) Regionale contactpersonen Gebruikers Vergaderfrequentie 1 a 2 maal per jaar. Rapportage De verslagen worden verstuurd naar de leden van het gebruikersoverleg en de systeemeigenaar. 4.6 Regionaal gebruikersoverleg De invulling hiervan geschiedt onder verantwoordelijkheid van de betreffende dienst. Wel is het wenselijk de Functioneel beheerder en/of de landelijk systeembeheerder van Bever hiervan op de hoogte te houden. 4-2

18 Procedures 5 Procedures 5.1 Waarom Procedures Door de pocedures uit dit hoofdstuk zijn afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het beheer van het informatiesyteem Bever en een eenduidig gebruik van de in het systeem vastgelegde gegevens. De afspraken gemaakt in de procedures zijn bindend. Als een directie of dienst van deze afspraken wil afwijken, moet zij dat melden in het Landelijk Gebruikersoverleg. Vervolgens zal bekeken worden of de afwijking consequenties heeft voor de overige directies c.q. diensten. Indien dit laatste niet het geval is, wordt de afwijking in het procedureboek opgenomen. 5.2 Opbouw van een procedure Voor elke procedure uit dit hoofdstuk zijn de volgende onderdelen uitgewerkt: Uitvoeren op verzoek van: Dat deel van de organisatie op wiens verzoek een handeling moet worden uitgevoerd. De initiator kan een persoon of een groep zijn. Uit te voeren door: Organisatie of persoon die de handeling moet uitvoeren. Uitvoeringstermijn: De maximale periode waarbinnen de procedure uitgevoerd moet zijn. Terugmelden aan: Hier worden alle belanghebbenden genoemd, die gei'nformeerd moeten worden over de uitgevoerde activiteiten. Laatste wijzigingsdatum: Dat is de datum waarop de procedure voor het laatst is gewijzigd. Doel: Hier wordt kort het doel van de procedure aangegeven. Uit te voeren activiteiten: Hier wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren activiteiten. Formulieren: 5.3 Overzicht procedures Hier worden de formulieren genoemd, die bij het uitvoeren van de activiteiten gebruikt worden, of die een procedure starten. Formulieren zijn opgenomen Het volledig in overzicht bijlage D van alle dit beheerplan. binnen Bever gedefinieerde procedures is opgenomen in Bijlage C. 5-1

19 Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Adventus Gegevensmodel, opgesteld in opdracht van de Unie van Waterschappen, waarin de gegevens zijn beschreven die door waterschappen worden gebruikt bij de uitvoering van primaire taken zoals oppervlaktewaterbeheer, waterkeringenbeheer, waterkwaliteitsbeheer, zuiveringsbeheer, wegenbeheer, vergunningsverlening en belastingheffing. Bever verwerkt gegevens vanuit Adventusdatabases en kan (verwerkte en berekende) gegevens aanleveren aan Adventus-databases. Applicatie beheer Beheerplan Bever CIW Het applicatiebeheer draagt zorg voor een correct en naar tevredenheid werkende applicatie welke tegemoet komt aan de door de gebruikers gedefinieerde functionaliteit en past binnen de voor de applicatie gedefinieerde technische normen. Een plan bedoeld als leidraad en basisdocument voor het opzetten en invullen van de overleg- en beheerorganisatie van het Bever informatiesysteem Commissie Integraal Waterbeheer; Interbestuurlijk overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Diverse subcommissies van de CIW houden zich bezig met het maken van afspraken en definieren van standaarden op het gebied van het verwerken van water(kwaliteit)- gegevens. CIW gegevensstandaard Dat gedeelte van de gegevensstandaard Adventus dat door de interbestuurlijke partners, vertegenwoordigd in de CIW, is vastgesteld als gemeenschappelijke standaard. Bever is met name gebaseerd op- en ontwikkeld voor het verwerken van gegevens uit deze standaard. Donar Data Opslag NAtte Rijkswaterstaat. Het informatiesysteem waarin Rijkswaterstaat haar (natte) geyevens beheerd. Bever verwerkt gegevens vanuit DONAR en kan (verwerkte en berekende) gegevens aanleveren aan DONAR. Functioneel beheer FWTA De (eind)verantwoordelijkheid voor het het operationeel beheer (dagelijkse gang van zaken) en het goed functioneren van het systeem. Adviseert binnen Rijkswaterstaat ondermeer over het toekennen van budgetten voor missiekritische informatiesystemen, waaronder Bever. A-1

20 Verklarende woordenlijst Gegevensbeheer GIS systeem Jaarplan Bever De verantwoordelijkheid voor het beheer en de invoering van de landelijke (administratieve) metagegevens die zijn opgenomen in Bever. Geografisch Informatie Systeem. Applicatie voor het invoeren, opslaan, bewerken en presenteren van ruimtelijke informatie. Een jaarlijks opgesteld plan met een overzicht van de voor dat jaar geplande werkzaamheden met daarbij een overzicht van de benodigde en beschikbare middelen Marktpakket Opdrachtgever Een op de markt vrijelijk verkrijgbare bijvoorbeeld Microsoft Excel. Zie systeemeigenaar. applicatie; Opdrachtnemer Diegene die voor de opdrachtgever het systeem ontwikkeld en beheert. Regionaal contactpersoon De verantwoordelijke bij een dienst voor het juiste gebruik van Bever bij die dienst. Regionaal gebruiker Standaard software Stekkerdoos Water De persoon bij een dienst die Bever gebruikt bij zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Zie marktpakket Een hulpmiddel voor het uitwisselen van gegevens van (ondermeer) de CIW gegevensstandaard. Bever zal deze stekkerdoos gaan gebruiken voor het kunnen importeren en exporteren van gegevens van en naar externe systemen (zoals bijvoorbeeld Adventus-databases). STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer) Mede-ontwikkelaar van de (oude) dos-versie van Bever. Ontwikkeld momenteel een aantal ecologische beoordelingssystemen onder ver en is D Q trekker van de stekkerdoos water. Systeemeigenaar De formele eigenaar, en eindverantwoordelijke voor het systeem. Technisch coordinator Diegene die z^rgt draagt voor het goed (technisch) functioneren van het systeem. A-2

21 Namen en adressen B Namen en adressen Per 8 november 1999 worden de onderstaande functies en overlegorganen bemenst door de volgende personen (sstt): Systeemeigenaar dhr. J.F.S. Abelman Rijkswaterstaat Directie Usselmeergebied Postbus AP Lelystad tel (0320) fax (0320) Adviesgroep dhr. J.F.S. Abelman (voorzitter) dhr. T.A.M. Arts dhr. J.P. Bakker dhr. H.W.M. Bots Rijkswaterstaat Directie Usselmeergebied Postbus AP Lelystad tel (0320) fax (0320) Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland Postbus AN Rotterdam tel. (010) fax. (010) Rijkswaterstaat Directie Limburg Postbus MA Maastricht tel. (043) fax. (043) Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) Postbus EX Den Haag tel. (070) fax. (070) dhr. L. Kaland Provincie Zeeland, dir. Ruimte, Milieu en Water Postbus AD Middelburg tel. (0118) fax. (0118) dhr. K.H. Prins Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus AA Lelystad tel. (0320) fax. (0320) B-1

22 Beheerolan Bever Namen en adressen dhr. J.A.H. Schreur dhr. T.W. van Urk dhr. H. Ter Veen dhr. H.A.Q. Verhees Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus AA Lelystad tel. (0320) fax. (0320) j.a.h.schreur.rws.minvenw.nl Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus AA Lelystad tel. (0320) fax. (0320) Unie van Waterschappen Postbus GE Den Haag tel. (070) fax. (070) Rijkswaterstaat Directie Zeeland Postbus KA Middelburg tel. (0118) fax. (0118) dhr. A.G.M. de Vrieze Rijkswaterstaat Directie Usselmeergebied (secretaris) Postbus AP Lelystad tel (0320) fax (0320) Functioneel beheerder dhr. T.W. van Urk Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus AA Lelystad tel. (0320) fax. (0320) Landelijk systeembeheerder dhr. R. van Hoorn Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus AA Lelystad tel. (0320) fax. (0320) B-2

23 Beheerolan Bever Namen en adressen Regionale contactpersonen Namen en adressen worden nog nader ingevuld (Regionale) technisch coordinatoren Namen en adressen worden nog nader ingevuld Applicatiebeheerder K. ae Gooier HKV LIJN IN WATER Postbus AC Lelystad tel. (0320) fax. (0320) Gebruikers Namen en adressen worden nog nader ingevuld B-3

24 Procedures C Procedures C.1 Afhandelen van Storingen C.2 Afhandelen van Wensen C.3 Afhandelen van Vragen en klachten C.4 Afhandelen van wijziging metagegevens C.5 Uitlevering van updates van programmatuur C.6 Uitlevering van updates van documentatie C.7 Onderhoud internetsite C.8 === nog verder uitbreiden === Deze procedures worden in onderling overleg tussen het landelijk systeembeheer en het applicatiebeheer nog nader uitgewerkt. C-1

25 Formulieren D Formulieren De volgende formulieren zijn momenteel ter ondersteuning van het landelijk systeembeheer beschikbaar: Storingsformulier Bever, hiermee kunnen storingen in Bever worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Wijzigingsformulier Bever hiermee kunnen gewenste wijzigingen in Bever worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Storingsformulier Notove hiermee kunnen gewenste wijzigingen in Notove worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Wijzigingsformulier Notove hiermee kunnen storingen in Notove worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Storingsformulier Toets-editor hiermee kunnen gewenste wijzigingen in de Toets-editor worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Wijzigingsformulier Toets-editor hiermee kunnen storingen in de Toets-editor worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Vragenformulier Bever/Notove/Toets-editor hiermee kunnen vragen omtrent Bever, Notove of de Toets-editor (die niet direct telefonisch beantwoord kunnen worden) worden aangemeld bij het landelijk systeembeheer Een overzicht van deze formulieren is hierna in deze bijlagen opgenomen. Een digitale versie van deze formulieren is te downloaden van de internetsite van Bever. D-1

BEHEER EN OVERLEG DONAR. binnen het RIZA

BEHEER EN OVERLEG DONAR. binnen het RIZA BEHEER EN OVERLEG binnen het RIZA RIZA Hoofdafdeling Informatie en meettechnologie A.J. Schafer Lelystad, januari 1998 RIZA werkdocument: 98.028X 1 INLEIDING 4 2 ORGANISATIE 7 2.1 ALGEMEEN 7 2.2 SYSTEEMEIGENAAR

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer Ministene wan Verkeer en Waterstaat Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer nr. 723.00.E010 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Vragenlijst waterbodeminformatie

Vragenlijst waterbodeminformatie Vragenlijst waterbodeminformatie Opdrachtgever RWS directie Zuid-Holland contactpersoon: dhr. A. de Gelder Projectuitvoering AKWA-RIZA contactpersoon: dhr. J. Rienks projectcode : wab*info*dzh versiedatum

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA. een handleiding voor auteurs. Werkdocument 91.035X

PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA. een handleiding voor auteurs. Werkdocument 91.035X PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA een handleiding voor auteurs Werkdocument 91.035X PUBLICATTE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING herziene

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. riza. Opstellen en vaststellen ISPO procedures 3. Beslissingen procedures, programma's, codes en definities 4

Inhoudsopgave. riza. Opstellen en vaststellen ISPO procedures 3. Beslissingen procedures, programma's, codes en definities 4 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer 03200-70406 Procedureboek

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Ab van den Berg Landelijk Coordinator Risicokaart Aanleiding Doel risicokaart Informeren van burgers Welke risico s zijn er in de woon- / leefomgeving Beleidsinstrument

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin Handleiding VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin 1/6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Het gebruikersveld... 3 1.2 Historie... 3 Hoofdstuk 2 Gebruikte criteria voor inrichting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

VERSLAG PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

VERSLAG PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) VERSLAG PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Verslag PIA Versienummer 1.0 Versiedatum April 2014

Nadere informatie

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Beheerder

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Beheerder Hoe te beginnen Voor gebruikers met de rol Beheerder INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Dienstovereenkomst... 1 1.2 Doel... 1 1.3 Structuur... 1 1.4 Toegang webapplicatie voedselbank.nu... 1 1.5 Aanmelden...

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie»

Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie» Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie» Aanvullende overeenkomst als bedoeld in artikel 3.3 van de Dienstverleningsovereenkomst KOOP tot het leveren van diensten door de bedrijfseenheid

Nadere informatie

Begeleidingshandelingen BPV

Begeleidingshandelingen BPV Begeleidingshandelingen BPV Datum Auteur Opmerkingen 17-9-2013 D. Verwer V1.2 Aanleiding... 1 Betrokken partijen... 1 Uitgangspunten... 1 Verzamelen BPVO-gegevens... 2 Mutatie in begeleider/relatiegegevens...

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Klein & Co Klachten regelement Kinderdagverblijf Klein & Co Inhoudsopgave 1 Doel van de interne klachtenregeling 4 1.1 Begripsomschrijvingen 4 2 Uitgangspunten 5 2.1

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Organisatieplan stichting Bewonersplein

Organisatieplan stichting Bewonersplein Organisatieplan stichting Bewonersplein Versie: 15 mei 2014 1 1. Inleiding Dit plan beschrijft de webarchitectuur en de organisatiestructuur van de Stg. Bewonersplein zoals het stichtingsbestuur die nastreeft

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 154513 10 november 2016 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Breda;

Nadere informatie