INTERNATIONAAL INCASSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL INCASSO"

Transcriptie

1 INTERNATIONAAL INCASSO 1

2 Stappenplan I. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Inschakelen van derden E. Formaliseren van de eis F. Bewarende maatregelen II. Recuperatie A. Gerechtelijk B. Alternatieve beslechtingsmogelijkheden C. Insolventiewetgeving in Europa 2

3 Stappenplan Vooronderzoek Opstellen algemene voorwaarden Levering van goederen/diensten Versturen factuur Herinnering vóór betaaldatum Voorafgaand aan geschil Minnelijke incasso / Gerechtelijke incasso 3

4 I. Preventie A. Vooronderzoek België : Companyweb / Graydon voor rechtspersonen en solvabiliteitsonderzoek door gerechtsdeurwaarder voor fysieke personen Frankrijk: Mogelijkheid om financiële informatie te verkrijgen over rechtspersonen (niet over fysieke personen) Duitsland: Mogelijkheid om financiële informatie te verkrijgen over fysieke en rechtspersonen van kredietmaatschappijen en lokale rechtbanken Spanje: Mogelijkheid om financiële informatie te verkrijgen over fysieke en rechtspersonen Italië: Mogelijkheid om financiële informatie te verkrijgen over fysieke en rechtspersonen 4

5 I. Preventie B. Contractvoorwaarden Verschillende clausules mogelijk Eerst betalen dan leveren Voorschotten 100/0, 40/60, 0/100 Bv. Full payment is required before shipment of the goods Eigendomsvoorbehoud Bv. The delivered goods remain the property of the seller until full payment has taken place with relevant costs and interest charges. 5

6 I. Preventie B. Contractvoorwaarden Documentair krediet Borgstelling Wisselbrief of cheque Conventionele compensatie Voorrang van de voorwaarden Andere clausules.. Garantie op eerste verzoek 6

7 I. Preventie C. Het bindend maken van contractvoorwaarden Taal van de voorwaarden Deponeren van voorwaarden Eventueel neerleggen van een conform verklaarde factuur. 7

8 I. Preventie D. Het inschakelen van derden. Krediet verzekering Factoring Overdracht en endosseren van facturen 8

9 I. Preventie E. Formaliseren van de eis Facturatie TIP: Herinnering vóór betaaldatum Betaaldatum bevestigen om verzuim te vermijden Kennis nemen van het bestaan van een eventueel geschil Dit geschil managen vóór betalingsdatum o.a. door persoonlijke brieven Minnelijke acties - ingebrekestelling - derden inschakelen 9

10 I. Preventie F. Bewarende maatregelen Al of niet/dringende ingrepen nodig/bewarende beslagen Voorbeelden van bewarende maatregelen Frankrijk Bewarend beslag (2 voorwaarden: (1) Bewijs van schuldvordering (2) Waarschijnlijkheid van niet-betaling) Duitsland Spanje Italië Mogelijkheid van beslag enkel voor de rechter en in geval van spoed Bewarend beslag Bewarend beslag 10

11 III. Recuperatie A. Gerechtelijk a) Europese instrumenten VERORDENINGEN / RICHTLIJNEN 11

12 II. Recuperatie A. Gerechtelijk a) Europese instrumenten DE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND (LATE PAYMENT DIRECTIVE 2000/35/EG) DE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND (LATE PAYMENT DIRECTIVE 2011/7/EU) Behoudt het toepassingsgebied van de eerste richtlijn, maar herwerkt de bepalingen over de betalingstermijnen en de invorderingskosten In tegenstelling met de eerste richtlijn bepaalt deze richtlijn een maximale uniforme betalingstermijn: (in principe) 30 dagen De vergoeding voor de invorderingskosten wordt begroot (zonder aanmaning EUR 40) Deze tweede Richtlijn Betalingsachterstand moet uiterlijk op 16 maart 2013 in nationale wetgeving worden omgezet. Voor België is er nog geen omzettingswetgeving 12

13 DE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND (LATE PAYMENT DIRECTIVE) De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties heeft tot doel de omzetting van deze richtlijn Essentiële punten van de ze wet De wet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties (ze is niet van toepassing op faillissementsprocedures en procedures van gerechtelijk akkoord). Behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige bepaling, moet iedere betaling worden doorgevoerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur, van de goederen of de aanvaarding van de goederen. Behoudens tegenstrijdige bepaling, dient de in gebreke blijvende schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen gebaseerd op de referentie-interestvoet van de ECB en actueel 10,5% bedragend. De schuldeiser kan bovendien terugbetaling bekomen van een redelijke schadeloosstelling voor alle gedragen invorderingskosten. 13

14 bekomen van een redelijke schadeloosstelling voor alle gedragen invorderingskosten. Iedere tegenstrijdige contractuele bepaling kan worden herzien door de rechter wanneer deze een kennelijke onbillijkheid vormt ten opzichte van de schuldeiser. De wet is in werking getreden op 2 augustus 2002 en is van toepassing op alle contracten gesloten, vernieuwd of verlengd na 7 augustus 2002 en, in ieder geval, op alle lopende overeenkomsten vanaf 7 augustus

15 Kortom in België is er een soepele bewijsregels tussen handelaars! Factuur geldt als bewijs van de overeenkomst behoudens tijdig protest (principe van de stilzwijgende/omstandig aanvaarding) Correlatief is de noodzakelijke reactie van de medecontractant 15

16 II. Recuperatie A. Gerechtelijk a) Europese instrumenten Verordening (CE) 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen Toepassingsgebied Optioneel Burgerlijke en handelszaken Maximum bedrag: Schriftelijke procedure met standaardformulieren 16

17 Procedure 1) Eiser vult het formulier in en deelt deze mee aan het bevoegde gerecht 2) Vordering is ontvankelijk en kennelijk gegrond (Korte termijn voor behandeling: voor de geringe vorderingen heeft de rechtbank maar 14 dagen voor de prima facie beoordeling en kennisgeving aan de verweerder) 3) De rechtbank beslist binnen 30 na ontvangst van het verweer voor ofwel een beslissing ten gronde ofwel een heropening voor één van de door de GV-Vo. toegelaten onderzoeksmaatregelen (nadere gegevens opvragen, bewijsmiddelen opvragen, oproeping voor mondelinge behandeling (art. 7, lid 1 GVVo.). Maximum 30 dagen nadat verdere onderzoeksmaatregelen zijn bevolen geweest wordt het vonnis uitgesproken 17

18 Kenmerken o Bijstand van een raadsman niet verplicht o Mogelijkheid tot beroep o Uitvoerbaar bij voorraad en zonder zekerheid o De uitspraak verschaft dadelijk een EET o Kosten voor de in het ongelijk gestelde partij, maar geen vergoeding van onnodige kosten die niet in verhouding staan tot de vordering (deze regel geldt ook in het raam van een beroepsprocedure 18

19 II. Recuperatie A. Gerechtelijk a) Europese instrumenten Verordening (CE) 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure Toepassingsgebied. Optioneel Burgerlijke en handelszaken Enkel voor de inning van niet-betwiste schuldvorderingen met liquid karakter ongeacht de hoogte van het bedrag Schriftelijke procedure met standaardformulieren 19

20 Procedure Formulier A verzoek (verschillende vereisten: artikels 2, 3, 4, 6 en 7) - Neerleggen op de griffie van het bevoegde gerecht of per Onderzoek naar de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het verzoek door het gerecht waar het verzoek werd gedaan artikel 8 - Grensoverschrijdend karakter? - Bevoegdheid van het gerecht - Werd het formulier volledig en correct ingevuld 20

21 Indien niet volledig formulier B Of voorstel tot wijziging formulier C Afwijzing door het gerecht formulier D Indien aan voorwaarden voldaan, wordt normaal binnen de 30 dagen het bevel betekend aan de verweerder betalingsbevel formulier E Verweerder betalen of verzet binnen de 30 dagen na betekening of kennisgeving (formulier F) Indien geen verzet binnen termijn bevel wordt uitvoerbaar formulier G DOEL SNELLE EN GEMAKKELIJKE PROCEDURE 21

22 Kenmerken o Bijstand van een raadsman niet verplicht o Niet stringente procedure o Geen mogelijkheid tot beroep o De uitspraak verschaft dadelijk een EET 22

23 II. Recuperatie A. Gerechtelijk a) Europese instrumenten De Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel De EEX-Verdrag (44/2001) Het verdrag en de verordening regelen beiden op welke wijze en door welke rechter een uitspraak, gedaan in een ander bij het Verdrag aangesloten land of lidstaat, ten uitvoer gelegd kan worden in het land van de verzoeker 23

24 II. Recuperatie A. Gerechtelijk b) Nationaal Recht 24

25 II. Recuperatie A. Gerechtelijk b) Belgische rechtbanken ZIJN DE RECHTBANKEN VAN BELGIE BEVOEGD? IS HET ALTIJD GOED OM IN BELGIE TE PROCEDEREN? Europese Verordening (CE) 44/ Bevoegdheidsbeding in het contract, de factuurvoorwaarden, algemene voorwaarden 2. Indien geen beding Artikel 24 van Verordening (CE) 44/2001: land van verweerder Behalve: - Koop/verkoop Plaats van levering van het goed - Diensten Plaats van levering van de diensten 25

26 Voordelen van een procedure in België Procedure in eigen taal Mogelijkheid van korte debatten (art. 735 Ger. W) Gerechtelijke bijstand Nadelen van een procedure in België? Noodzaak van een exequatur of EET 26

27 II. Recuperatie A. Gerechtelijk b) Belgische recht IS HET BELGISCH RECHT VAN TOEPASSING? Europese Verordening (EG) nr. 593/ ) Rechtskeuze door partijen in het contract, de factuurvoorwaarden, algemene voorwaarden Geldigheid: artikel 3 van de Verordening 2.) Indien geen beding Artikel 4 van de Verordening : Afhankelijke van het type overeenkomst: Vb. Verkoop van roerende zaken: verblijfplaats heeft Vb. Overeenkomst inzake dienstverlening: heeft recht van land waar verkoper gewone recht van land waar dienstverlener gewone verblijfplaats 27

28 INDIEN BELGISCH RECHT B2B (business to business) Het Weens Koopverdrag: Wetboek van Koophandel (handelaren onderling) Wet betalingsachterstand (handelaren onderling) B2C (business to consumer) Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 28

29 II. Recuperatie A. Gerechtelijk c) Uitvoering: niet-betwiste schuldvorderingen Gerechtelijke beslissing of uitvoerbare titel (authentieke akte, ) Men kan een Europese executoriale titel vragen aan het Belgisch gerecht dat het vonnis heeft uitgesproken, waardoor deze titel onmiddellijk is uit te voeren zonder dat een tweede beslissing in het buitenland vereist is. 29

30 II. Recuperatie A. Gerechtelijk c) Uitvoering: niet-betwiste schuldvorderingen Of Het vragen van een exequatur, namelijk de homologatie in het buitenland van het reeds in België verkregen titel. RISICO!! 30

31 III. Recuperatie A. Gerechtelijk c) Uitvoering: betwiste schuldvorderingen Enkel exequatur mogelijk (na vonnis in België) Wanneer is een schuldvordering niet betwist? Bij verstek en vonnis of in geval van een rechterlijke beslissing of het bezit van een uitvoerbare titel Uitvoering van zowel betwiste als niet-betwiste schuldvorderingen volgens de regels van het land waar de uitvoering plaatsvindt Beslag op onroerende goederen, roerende goederen, loonbeslag, 31

32 III. Recuperatie A. Gerechtelijk c) Het verkrijgen van een titel in het buitenland Verkrijging volgens de regels van dat land (Debt collection in Europe) Voordelen: - Geen exequatur meer nodig, onmiddellijk een uitvoerbare titel na betekening voor het gerecht van de schuldenaar Nadelen: - Duur van de procedure hangt af van het land - Meer kosten en erelonen (vertaler/tolk, briefwisseling, raadsman in het buitenland? ) - Procedure in de lokale taal 32

33 III. Recuperatie B. Alternatieve beslechtingsmogelijkheden a. Verzoeningspoging b. Arbitrage (Arbitrage is nuttig als er een discussie is en beide partijen bereidt zijn om dit probleem oplossen c. Bemiddeling d. Onderhandelingen (Vertrouwelijke briefwisseling tussen raadslieden) C. Insolventiewetgeving in Europa 33

34 III. RECUPERATIE C Insolventiewetgeving in Europa De bestaande voorschriften de insolventieverordening dateren uit 2000 en betreffen de coördinatie van faillissement procedures (voor ondernemingen of particulieren) tussen verschillende EU landen. 34

35 DEBT COLLECTION IN EUROPE Op te vragen via mail. 35