Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties"

Transcriptie

1 Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Dit geldt zowel voor betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling als voor betalingstermijnen tussen bedrijven enerzijds en overheidsinstanties anderzijds. Doel Doel van de wet is om schuldeisers meer instrumenten ter beschikking te stellen om betalingsachterstanden tegen te gaan. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de positie van het MKB. Zo is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingssituaties mag worden afgeweken. Wettelijke instrumenten voor schuldeisers De belangrijkste instrumenten die de wet aan schuldeisers biedt zijn: a. een minimumvergoeding van 40,00 voor invorderingskosten (incassokosten); b. een maximumbetalingstermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen; c. een maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen; d. een maximumverificatieperiode van in beginsel 30 dagen; e. een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1%; f. een regeling omtrent kennelijk onbillijke contractsbepalingen en praktijken. De diverse wettelijke instrumenten worden toegelicht op pagina 2 en verder. Toepassingsgebied Het toepassingsgebied van de wet is beperkt tot betalingen bij handelstransacties tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheidsinstanties. Onder een handelstransactie wordt verstaan: het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding. De wet is derhalve niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding of uit hoofde van andere betalingen, of in relatie tot consumenten. Hoewel de wet zich uiteraard beperkt tot Nederland, geldt de Europese richtlijn waarop de wet is gebaseerd binnen Europa. Dit heeft als voordeel dat voor bedrijven en overheidsinstanties binnen Europa dezelfde maximumbetalingstermijnen gelden en dat Nederlandse bedrijven in grensoverschrijdende handelstransacties dezelfde maatregelen kunnen hanteren als in de nationale situatie. Overgangsrecht De wet heeft zogenaamde eerbiedigende werking wat betekent dat deze slechts van toepassing is op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf het tijdstip van inwerkintreding. Op overeenkomsten die zijn gesloten vóór 16 maart 2013 is de wet derhalve niet van toepassing. Achtergrond De wet strekt tot implementatie van een richtlijn van de Europese Unie, te weten de Richtlijn 2011/7/EU d.d. 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze richtlijn wordt in de Nederlandse wet geïmplementeerd middels de wet van 13 december 2012 zoals die in het Staatsblad is gepubliceerd (Staatsblad 2012/647, nr. 647). De wet treedt in werking per 16 maart Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 1/6

2 Toelichting wettelijke instrumenten voor schuldeisers Minimumvergoeding van 40,00 voor invorderingskosten (incassokosten) Directe verschuldigdheid van invorderingskosten De wet bepaalt dat er in geval van een handelsovereenkomst recht op invorderingskosten bestaat vanaf de vervaldag van de factuur. Dit bedrag is zonder voorafgaande aanmaning verschuldigd. Er is derhalve standaard een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd zodra de factuur te laat is betaald. Daarnaast is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente (of een eventueel overeengekomen contractuele rente) verschuldigd. Invorderingskosten berekend conform wettelijke staffel De vergoeding voor invorderingskosten bedraagt ten minste 40,00. Indien geen andersluidende afspraak is gemaakt, wordt het bedrag van de invorderingskosten vastgesteld conform de onderstaande staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten: Verschuldigd percentage Te berekenen over het bedrag van de hoofdsom van de vordering 15% over de eerste 2.500,00 - met een minimum van 40,00 10% over de volgende 2.500,00 5% over de volgende 5.000,00 1% over de volgende ,00 0,5% over het meerdere - met een maximum van 6.775,00 Afwijking slechts ten voordele van de schuldeiser Het is niet toegestaan om ten nadele van de schuldeiser af te wijken van de bovenvermelde staffel. Afwijking ten voordele van de schuldeiser is wel toegestaan. Voor schuldeisers verdient het in dit verband aanbeveling om overeen te komen dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een bepaald minimum. Dit minimum mag hoger zijn dan het minimale bedrag ad 40,00 dat de wet voorschrijft. Invorderingskosten = incassokosten Met de invorderingskosten in de zin van de wet worden overigens dezelfde kosten bedoeld als de incassokosten in de zin van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Het is derhalve niet mogelijk aanspraak te maken op zowel de invorderingskosten als de incassokosten. Beide begrippen zien namelijk op een vergoeding van incassohandelingen van de schuldeiser, waarbij volledig wordt geabstraheerd van de kosten van de daadwerkelijk door de schuldeiser verrichte incassohandelingen. Het is derhalve niet relevant of de schuldeiser zelf incassohandelingen verricht of de incasso uit handen geeft aan een derde (Memorie van Toelichting, TK , , nr. 3, p. 8). Gezien het voorgaande is het niet mogelijk zowel invorderingskosten als incassokosten in rekening te brengen bij de schuldenaar. Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 2/6

3 Een maximumbetalingstermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen Striktere betalingstermijnen voor de overheid Voor overheidsinstanties gelden striktere betalingstermijnen dan voor bedrijven. Dit vanwege de voorbeeldfunctie die de overheid heeft. Voor welke overheidsinstantie gelden de regels? Onder een overheidsinstantie wordt zowel de Staat verstaan als territoriale lichamen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen, en samenwerkingsverbanden hiertussen. De betreffende regels gelden derhalve ook onder andere voor De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Informatie Beheer Groep, openbare scholen, publieke omroepen, de Koninklijke Bibliotheek en het Kadaster. Betalingstermijnen voor overheidsinstanties Hoofdregel voor overheidsinstanties is dat facturen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur moeten zijn betaald. Afwijking van de bovenvermelde termijn ten nadele van de schuldeiser is niet mogelijk, tenzij: a. partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst; en b. de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen; en c. de betalingstermijn niet langer dan 60 dagen bedraagt. Bovenvermelde voorwaarden gelden cumulatief, dus aan alle vereisten dient te zijn voldaan alvorens afwijking van de betalingstermijn van 30 dagen is toegestaan. De bovenvermelde voorwaarden onder sub. a en sub b. worden hieronder kort toegelicht. Ad a. Uitdrukkelijk overeenkomen bij overeenkomst Afwijking is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en bij overeenkomst plaatsvindt. Een langere betalingstermijn is slechts geldig in onderling overleg omdat de langere termijn expliciet in de overeenkomst dient te worden opgenomen. In algemene voorwaarden of standaardcontracten opgenomen afwijkingen ten nadele van de schuldeiser zijn derhalve niet geldig. (Memorie van Antwoord, TK , , nr. C, p. 3). Ad b. Objectieve rechtvaardiging door bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst Met deze voorwaarde wordt tot uitdrukking gebracht dat een langere betalingstermijn niet kan worden overeengekomen voor overeenkomsten die overheidsinstanties dagelijks of regelmatig sluiten. Afwijking is slechts mogelijk indien het een handelstransactie betreft die de betreffende overheidsinstantie zelden aangaat. Als voorbeeld wordt genoemd de aanschaf van een bedrijfspand waarin de activiteiten van de overheidsinstantie worden gevestigd. Ander voorbeeld is de aanschaf van een nieuwe inventaris of computers door een openbare school. In dit laatste geval kan een langere betalingstermijn objectief gerechtvaardigd zijn gelet op de hoogte van de aankoopsom, zeker indien de schuldeiser dergelijke betalingsvoorwaarden ook aan anderen verstrekt, zoals aan privéscholen in dit voorbeeld (Memorie van Toelichting, TK , , nr. 3, p. 12). Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 3/6

4 Een maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen Betalingstermijnen voor ondernemingen onderling (business to business) Indien geen betalingstermijn is overeengekomen tussen ondernemingen, dan dient een factuur uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn betaald. Het is mogelijk om contractueel een kortere of langere betalingstermijn overeen te komen, maar een betalingstermijn mag in beginsel maximaal 60 dagen bedragen. Het bedingen van een betalingstermijn van ten hoogste 60 dagen blijft ook mogelijk middels algemene (inkoop)voorwaarden. Deze regeling strekt tot bescherming van de zwakkere contractspartij, maar biedt volgens de wetgever voldoende flexibiliteit aan partijen om in overleg een langere betalingstermijn overeen te komen. Voorwaarden en relevante omstandigheden voor een langere betalingstermijn Een langere betalingstermijn dan 60 dagen is slechts toegestaan indien partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser, mede gelet op: a. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn; b. de aard van de prestatie; en c. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken. De bovenvermelde voorwaarden en relevante omstandigheden worden hieronder kort toegelicht. Uitdrukkelijk overeenkomen bij overeenkomst Afwijking is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en bij overeenkomst plaatsvindt. Een langere betalingstermijn is slechts geldig in onderling overleg omdat de langere termijn expliciet in de overeenkomst dient te worden opgenomen. In algemene voorwaarden of standaardcontracten opgenomen afwijkingen ten nadele van de schuldeiser zijn derhalve niet geldig. (Memorie van Antwoord, TK , , nr. C, p. 3). Betalingstermijn niet kennelijk onbillijk jegens de schuldeiser Bij de beoordeling of sprake is van een kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser dienen de onder sub. a tot en met sub c. vermelde omstandigheden mede in aanmerking te worden genomen. Als voorbeeld wordt genoemd de levering in consignatie, waarbij leveranciers eerst worden betaald nadat de afnemer het geleverde zelf heeft verkocht. Ook kan bijvoorbeeld een langere betalingstermijn worden afgesproken indien de ene partij een startende onderneming is aan wie een langere betalingstermijn wordt gegund in het kader van de opbouw van de handelsrelatie tussen beide partijen. Ander voorbeeld is het overeenkomen van een langere betalingstermijn om een vaste handelsrelatie die tijdelijk in liquiditeitsproblemen verkeert wat meer financiële ruimte te geven (Memorie van Toelichting, TK , , nr. 3, p. 11). Betalingsregeling nog steeds mogelijk De wet verandert niets aan de contractsvrijheid van partijen om een betalingsregeling overeen te komen. De richtlijn bepaalt namelijk dat deze hieraan geen afbreuk doet. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is in geval van niet-tijdige betaling rente en invorderingskosten verschuldigd over de achterstallige bedragen (Memorie van Toelichting, TK , , nr. 3, p. 3). Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 4/6

5 Een maximumverificatieperiode van in beginsel 30 dagen Maximumverificatieperiode ter voorkoming van ondergraving van maximumbetalingstermijn Een verificatietermijn is een periode waarbinnen de schuldenaar de ontvangen prestatie kan aanvaarden, dan wel beoordelen of deze aan de overeenkomst beantwoordt. De duur van een verificatietermijn stond voorheen ter vrije bepaling van partijen. Om te voorkomen dat partijen de maximumbetalingstermijnen ondergraven door een langere verificatieperiode overeen te komen, bepaalt de wet dat de maximumduur van een verificatieperiode maximaal 30 dagen mag bedragen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de goederen of diensten. Indien een dergelijke verificatieperiode van toepassing is en partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen dan is sprake van te late betaling indien de schuldenaar, indien hij de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft aanvaard of geverifieerd, niet heeft betaald binnen 30 dagen na de dag waarop hij de ontvangen prestatie heeft aanvaard of waarop de verificatietermijn is verstreken. Voorwaarden en relevante omstandigheden voor een langere verificatieperiode Een langere verificatieperiode dan 30 dagen is slechts toegestaan indien partijen uitdrukkelijk een langere verificatieperiode opnemen in de overeenkomst en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser, mede gelet op: a. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 30 dagen termijn; b. de aard van de prestatie; en c. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken. Aangezien de bovenvermelde voorwaarden en relevante omstandigheden vrijwel identiek zijn aan de hiervoor besproken voorwaarden die gelden voor afwijking van de maximumbetalingstermijn van 60 dagen, wordt hiernaar in dit verband kortheidshalve verwezen. Aanvullende voorwaarde voor overheidsinstanties bij aanbestedingsprocedures Voor overheidsinstanties geldt in het kader van een aanbestedingsprocedure nog de aanvullende voorwaarde dat bij een langere verificatietermijn dan 30 dagen, zowel uit de overeenkomst als uit de aanbestedingsdocumenten moet blijken dat partijen uitdrukkelijk een langere verificatietermijn zijn overeengekomen. Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 5/6

6 Bewijslast bestaan uitzonderingssituaties Het is de vraag wie de bewijslast draagt van het bestaan van een wettelijke uitzonderingssituatie. Gezien de formulering van de wettelijke clausules, rust deze bewijslast op de schuldenaar. De schuldeiser hoeft slechts aannemelijk te maken dat de langere betalings- of verificatietermijn in de overeenkomst onredelijk is ten opzichte van hem. De schuldeiser kan hiertoe bijvoorbeeld stellen dat de schuldenaar geen objectieve redenen heeft om te mogen afwijken van de standaard betalings- of verificatietermijn of dat de langere termijn aanmerkelijk afwijkt van de gebruikelijke betalings- of verificatietermijn in de betreffende branche. Het is vervolgens aan de schuldenaar om te bewijzen dat er een rechtvaardiging is voor de ruimere betalings- of verificatietermijn. Zo zal een overheidsinstantie dienen te bewijzen dat de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst een langere betalingstermijn dan 30 dagen rechtvaardigen. Een schuldenaar in een business to business verhouding zal dienen te bewijzen dat hij objectieve redenen heeft om af te wijken van de betalingstermijn van 60 dagen, of dat de aard van de prestatie dit rechtvaardigt of dit niet aanmerkelijk afwijkt van goede handelspraktijken (Memorie van Antwoord, TK , , nr. C, p. 4). Een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1% Tot slot realiseert de wet een extra financiële prikkel door een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt. Ook bepaalt de wet dat overheidsinstanties niet ten nadele van schuldeisers mogen afwijken van de wettelijke handelsrente, zodat overheidsinstanties de wettelijke rente van rechtswege zijn verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Vragen? Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Voor vragen kunt u ons het best bereiken per telefoon, of via onze website. Onze contactgegevens treft u hieronder aan. e-legal incasso advocaten Correspondentieadres Postbus AJ Rotterdam Bezoekadres Lichtenauerlaan ME Rotterdam (Brainpark II) tel +31 (0) fax +31 (0) site: kvk btw NL B01 Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (versie d.d ) 6/6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 171 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Wettelijke normering van buitengerechtelijke incassokosten

Wettelijke normering van buitengerechtelijke incassokosten 196 Pagina Sdu Uitgevers Trema nr. 6 2012 Wettelijke normering van buitengerechtelijke incassokosten Het wetsvoorstel tot normering van buitengerechtelijke incassokosten treedt op 1 juli 2012 in werking.

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 Het Digitaal Coach Dossier is een online software-applicatie voor coaches. Coaches kunnen hun coachklanten toegang geven tot het Digitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Incasso

Stichting Derdengelden Incasso Stichting Derdengelden Incasso Toelichting op berekening en vaststelling van de post Derdengelden. De Algemene Ledenvergadering van de NVI heeft in april 2010 besloten dat een Lid verplicht een Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Prae Artiestenverloning, product van Loonloon Salarisadministratie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

Algemene Voorwaarden van Prae Artiestenverloning, product van Loonloon Salarisadministratie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Algemene Voorwaarden van Prae Artiestenverloning, product van Loonloon Salarisadministratie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Prae Artiestenverloning verleent administratieve verloningsdiensten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. In werking tredende per 1 april 2014 2 Eneco LEESWIJZER I Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot-

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V.

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V. Algemene Voorwaarden Yes Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: maart 2015 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie