Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013"

Transcriptie

1 2013 Knipperlichten Conflictmanagement Luc Demeyere 20 februari 2013 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

2 Overzicht I. Richtlijn 2011/7/EU van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties II. Wet van 16 juli 2012 tot wijziging van Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek, met het oog op vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging III. Wetsvoorstel betreffende de advocatenakte en wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringstuitende werking te verlenen 2

3 Overzicht IV. Verordening 1215/2012/EU van 12 december 2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken V. Het herziene Cepani arbitragereglement per 1 januari

4 Richtlijn 2011/7/EU 16 februari 2011 Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

5 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Situering 2. Toepassingsgebied ratione personae Duidelijk onderscheiden: Ondernemingen, waaronder vrije beroepen Overheidsinstanties 5

6 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Toepassingsgebied ratione materiae Handelstransacties Uitgesloten betalingen Optie inzake insolventieprocedures 6

7 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Handelstransacties tussen ondernemingen onderling Algemene regel: betalingstermijn van 30 kalenderdagen Afwijkingen: betalingstermijn maximum 60 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst die geen kennelijke onbillijkheid inhoudt 7

8 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Handelstransacties tussen ondernemingen onderling Aanvangsdatum voor berekening van betalingsachterstand: ontvangst factuur datum ontvangst factuur staat niet vast: ontvangst goederen of diensten datum ontvangst factuur voorafgaand aan ontvangst goederen of diensten procedure van aanvaarding of verificatie van de goederen of diensten 8

9 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Handelstransacties tussen ondernemingen onderling Maximumduur van de procedure voor aanvaarding of verificatie Verwijlinterest tegen referentie-interestvoet zonder ingebrekestelling 9

10 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties Algemene regel: betalingstermijn 30 kalenderdagen, geen contractuele bepaling inzake ontvangstdatum van de factuur toegelaten Afwijking: maximale verlenging tot 60 kalenderdagen: openbare bedrijven en overheidsorganisaties in de gezondheidszorg Maximum duur van de procedure voor aanvaarding of verificatie 10

11 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Wettelijke interest bij betalingsachterstand Referentie-interestvoet, vermeerderd met tenminste 8 procentpunten Afwijkingen bij overeenkomst onderworpen aan controle door de rechtbank Bepaling van het verschuldigd bedrag Interest berekend in dagen 11

12 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Vergoeding van invorderingskosten Forfaitair bedrag van minstens 40 vergoeding voor de eigen invorderingskosten, mogelijkheid tot baremisering door de nationale wetgevers Geen aanmaning vereist Redelijke schadeloosstelling voor de ontstane invorderingskosten Blijft de rechtsplegingsvergoeding uitgesloten? 12

13 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Onbillijke bedingen en praktijken Contractuele uitsluiting van interest is kennelijk onbillijk Contractuele uitsluiting van vergoeding voor invorderingskosten wordt vermoed kennelijk onbillijk te zijn 13

14 I. Richtlijn 2011/7/EU 16 februari Eigendomsvoorbehoud 10. Inwerkingtreding in de tijd 16 maart 2013 Richtlijn 2000/35/EG met ingang van 16 maart 2013 ingetrokken Beslissing inzake uitsluiting van overeenkomsten gesloten voor 16 maart

15 Wetswijziging van wet 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand handelstransacties noodzakelijk 15

16 Wet juli 2012 Wijziging van Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek, met het oog op vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

17 II. Wet 16 juli Wijziging in artikel 2247 B.W. Verantwoording: voortaan heeft ook de dagvaarding die nietig is in de vorm stuitende werking op de verjaring Aldus geen discrepantie meer met de dagvaarding voor een onbevoegde rechter 17

18 II. Wet 16 juli Wijziging in artikel 730 Ger. W. Verminderde formaliteiten bij weglating van de rol en een nieuwe betaling van rolrecht bij herinschrijving op de algemene rol 18

19 II. Wet 16 juli Overlegging van schriftelijke verklaringen Introductie van een nieuw bewijsmiddel, geïnspireerd op Frans model: Artikel 961/1 Ger. W. Zo het getuigenbewijs toelaatbaar is, mag de rechter van derden verklaringen in schriftelijke vorm aannemen die hem inzicht kunnen verschaffen in de betwiste feiten waarvan zij persoonlijk weet hebben. 19

20 II. Wet 16 juli 2012 Artikel 961/2 Ger. W. De schriftelijke verklaringen worden door de partijen of op verzoek van de rechter overgelegd. De rechter bezorgt aan de partijen deze verklaringen die hem rechtstreeks worden toegezonden. De schriftelijke verklaringen moeten worden opgesteld door personen die aan de vereiste voorwaarden voldoen om als getuige te worden gehoord. De schriftelijke verklaring bevat het relaas van de feiten waarbij de opsteller ervan aanwezig was of die hij zelf heeft vastgesteld. 20

21 II. Wet 16 juli 2012 Artikel 961/2 Ger. W. (vervolg) De schriftelijke verklaring vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats, de woonplaats en het beroep van de opsteller ervan alsook, zo nodig, diens graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben. 21

22 II. Wet 16 juli 2012 Artikel 961/2 Ger. W. (vervolg) De schriftelijke verklaring vermeldt voorts dat ze is opgesteld voor overlegging aan de rechtbank en dat de opsteller ervan weet heeft van het feit dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt. De schriftelijke verklaring wordt geschreven, gedagtekend en door de opsteller ervan ondertekend. Hij moet daaraan als bijlage het origineel of een fotokopie toevoegen van elk officieel document dat zijn identiteit aantoont en waarop zijn handtekening voorkomt. 22

23 II. Wet 16 juli 2012 Artikel 961/3 Ger. W. De rechter kan van de opsteller van de schriftelijke verklaring te allen tijde een verhoor afnemen. Commentaar: de vormvereisten gelden niet op straffe van nietigheid, en het komt de feitenrechter toe om soeverein te oordelen of een schriftelijke verklaring die niet aan de vereisten van de wet beantwoordt al dan niet voldoende waarborgen biedt om in de debatten in overweging te worden genomen. 23

24 Geschreven verklaringen als bewijs onderworpen aan specifieke vereisten 24

25 Wetsontwerpen Wetsvoorstel betreffende de advocatenakte en wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringstuitende werking te verlenen Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

26 III. Wetsontwerpen Algemene regel: bespreek enkel wat in het Belgische Staatsblad gepubliceerd is Toepassing: bespreek niet de teksten zoals die in het parlement voorliggen Wetsvoorstel betreffende de advocatenakte, 4 januari 2013, doc /006 (2011/2012) Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringstuitende werking te verlenen, 5 februari 2013, doc /006 (2012/2013) 26

27 Wat is de achtergrond? Advocatenakte: aan welke behoefte beantwoordt dit? Verjaringstuitende werking van de ingebrekestelling door een advocaat: voorkomen dat een dagvaarding wordt uitgebracht met als enig doel de verjaring te stuiten 27

28 Verordening 1215/ december 2012 Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

29 IV. Verordening 1215/ december 2012 Deze Verordening is de opvolger van Verordening 44/2001, de EEX-Vo, die op zichzelf de opvolger is van het Verdrag van Brussel van 1968, het EEX-Verdrag Vo 1215/2012 is slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015 Het is dus voorbarig om deze verordening thans uitvoerig te bespreken 29

30 IV. Verordening 1215/ december 2012 Belangrijkste vernieuwingen Afschaffing van het vereiste tot exequatur Voorrang voor het gerecht van de contractuele forumclausule (beperking van torpedo-initiatieven) Contractuele forumclausule geldig tussen niet-eu ingezetenen; bevoegdheid van de EU-rechtbanken in het voordeel van consumenten en werknemers ten aanzien van niet-eu verkopers en werkgevers 30

31 IV. Verordening 1215/ december 2012 Behoud uitsluiting arbitrage uit toepassingsgebied van deze Verordening Nationale rechter beoordeelt rechtsgeldigheid van een arbitragebeding Rechterlijke beslissing over een arbitragebeding dient niet onderworpen te zijn aan de in de Verordening bepaalde regels inzake erkenning en tenuitvoerlegging 31

32 IV. Verordening 1215/ december 2012 Behoud uitsluiting arbitrage uit toepassingsgebied van deze Verordening Voorrang van het verdrag van New York; rechterlijke beslissing inzake afwezigheid van arbitrage / erkenning en tenuitvoerlegging van beslissing ten gronde Procedures die de arbitrale procedure ondersteunen, en die betrekking hebben op de scheidsrechterlijke uitspraak vallen buiten het toepassingsgebied van de Verordening 32

33 EEX-Vo wijzigt met ingang van 10 januari 2015 Arbitrage blijft uitgesloten van toepassingsgebied 33

34 Herziene Cepani arbitragereglement Per 1 januari 2013 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

35 V. Herziene Cepani arbitragereglement Cepani werd opgericht in 1969 op initiatief van het VBO en het Belgisch Nationaal Comité van de Internationale Kamer van Koophandel. De vorige herziening van het arbitragereglement was in werking getreden op 1 januari 2005 en de jongste herziening is in werking sedert 1 januari Arbitrage als techniek tot geschillenbeslechting Onderscheid tussen arbitrage ad hoc en institutionele arbitrage 35

36 V. Herziene Cepani arbitragereglement Wanneer opteren voor arbitrage? Vrijheid van taalgebruik Keuze van de plaats van arbitrage Keuze van de arbiters Vertrouwelijkheid Flexibiliteit van de procedure Verdrag van New York Internationale richtlijnen 36

37 V. Herziene Cepani arbitragereglement Het Cepani arbitragereglement voor arbitrages met beperkt geldelijk belang Afwijkingen ten opzichte van algemeen reglement Hierna enkel de bespreking van het algemeen reglement 37

38 V. Herziene Cepani arbitragereglement Artikel 1 - Cepani administreert procedures en beslecht zelf geen geschillen Artikel 2 - Definitie van onder meer "arbitrale uitspraak" en van "beschikking" Toepassing in de tijd van het arbitragereglement in werking getreden op 1 januari

39 V. Herziene Cepani arbitragereglement Meerpartijenarbitrage De gevolgen van de contractuele grondslag van arbitrage Het recht een arbiter te benoemen Cepani arbitragereglement van toepassing tot 31 december 2012: Artikel 12 39

40 V. Herziene Cepani arbitragereglement Artikel 9 - Meer dan 2 partijen zijn betrokken bij de arbitrage Artikel 10 - Pluraliteit van contracten Artikel 11 - Tussenkomst van een derde; Artikel 1696 bis Ger. W. en Artikel 11 Artikel 12 - Bevoegdheid van het scheidsgerecht Artikel 13 - Samenvoeging van arbitrageprocedures: alle partijen steunen het verzoek ofwel: er is geen eenparigheid 40

41 V. Herziene Cepani arbitragereglement Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiter De verklaring van onafhankelijkheid De gedragsregels Artikel 14 met onder meer de eis tot beschikbaarheid De beslissingen van het benoemingscomité of de voorzitter Benoeming zo meer dan 2 partijen Benoeming in het geval van een verzoek tot tussenkomst van een nieuwe partij Benoeming bij samenvoeging van arbitrale procedures 41

42 V. Herziene Cepani arbitragereglement Wraking van arbiters Vervanging van arbiters 42

43 V. Herziene Cepani arbitragereglement Het procedureverloop De opdrachtakte: overeenkomst sui generis Procedurebeschikkingen Case management conference Het bewijs van een volmacht Verplichting van het scheidsgerecht en de partijen snel en loyaal te handelen tijdens het verloop van de procedure Sluiting van de debatten 43

44 V. Herziene Cepani arbitragereglement Vertrouwelijkheid van de arbitrageprocedure Grondslag Artikel 25: vertrouwelijkheid tenzij andersluidende overeenkomst of wettelijke verplichting tot bekendmaking 44

45 V. Herziene Cepani arbitragereglement Voorlopige & bewarende maatregelen Voorlopige en bewarende maatregelen door de rechtbanken Voorlopige en bewarende maatregelen door het scheidsgerecht Afweging tussen dringende en voorlopige maatregelen door de rechtbanken en door het scheidsgerecht De urgentiearbiter: kan benoemd worden door Cepani, korte termijnen, voorschot waarvoor 3000 voor administratiekosten De urgentiearbiter kan niet als arbiter in het betreffende geschil benoemd worden 45

46 Verbetering en interpretatie van de arbitrale uitspraken Terugverwijzing van de arbitrale uitspraak Beperking van aansprakelijkheid Suppletieve bepaling Besluit 46

47 Herzien Cepani arbitragereglement in werking sedert 1 januari

48 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 Stappenplan I. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Inschakelen van derden E. Formaliseren van de eis F. Bewarende

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 171 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 1 Het onderwerp van deze dissertatie is forumkeuze in het internationale privaatrecht op het gebied van burgerlijke

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Condities voor gebruik binnen de Europese Unie MPC-Condities derde landen voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Arbitragereglement 2013 Gemzu, gevestigd te Den Haag (Nederland). Gedeponeerd d.d.

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/02/2013

Datum van inontvangstneming : 14/02/2013 Datum van inontvangstneming : 14/02/2013 Vertaling C-564/12-1 Zaak C-564/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 december 2012 Verwijzende rechter: Tribunal d'instance d'orléans

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie