Datum van inontvangstneming : 31/10/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum van inontvangstneming : 31/10/2014"

Transcriptie

1 Datum van inontvangstneming : 31/10/2014

2 c...- 3oo/A4 \ eerste blad,,~ Repertoriumnummer 2014/ 5~Ob' Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan I Uitgereikt aan U1H627 Datum van uitspraak 16juni 2014 Rolnummer op ( BUR op BUR op c BUR 2013/ AR/2511 o Niet aan te bieden aan de ontvanger Tussenarrest - prejudiciële vraag Hof van beroep Antwerpen Arrest vierde kamer burgerlijke zaken Aangeboden op Niet te registreren Ingeschreven in het register van het _. Hof van Justitie onder nr. ~ 1soo Luxemburg 2 O ~:~ 'I ''v,ji..l.,_.~. Lv' FaxJE.mai :.~_..c'..._,t.k J..'~' ), Mana Manu~. Neagelegd IVo XP Qb, A ~ _ HoofdadmmlstraleU1' r-- COVER OL-OODODD1b888-DDD DL-01-~ J

3 Hof van beroep Antwerpen /AR/2511- p. 2 2e blad U.1.?3628 '\ '\ 2013/ AR/2511 IMTECH MARINE BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel17, met ondernemingsnummer ; appellante vertegenwoordigd Ertbornstraat 111; door Mr. HEMElAER Sabine, advocaat te 2630 Aartselaar, Baron van tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 5 juni 2013; tegen RADIO HELLENICSA, vennootschap naar buitenlands recht, met maatschappelijke zetel te Griekenland, Plraeus, Karaiskou street 157; geïntimeerde niet verschenen noch vertegenwoordigd; ******* r-- PAGE L fj..!d 01-0DDD001b DOD8-01-Dl-~ _j

4 3e blad Hof van beroep Antwerpen / AR/2511- p. 3 01~629 Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het eensluidend afschrift van het bestreden vonnis, ten aanzien van RADIO HELENICA SA bij verstek gewezen op 5 juni 2013 door de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd, en waartegen een naar vorm en termijn regelmatig hoger beroep werd aangetekend bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 3 september Gehoord appellante in haar middelen en conclusies. 1. Feiten en retroacten: De NV IMTECH MARINE BElGIUM, appellante, heeft voor de vennootschap naar vreemd recht RADIO HELENICA SA, getntimeerde, diverse prestaties verricht en getntimeerde was hiervoor ,99 EUR verschuldigd. Volgens de algemene voorwaarden van appellante is er bij niet-betaling een schadebeding verschuldigd van 10%, vermeerderd met de verwijlintresten aan een intrestvoet van 12% per jaar Geïntimeerde heeft haar maatschappelijke zetel in Griekenland, lidstaat van de Europese Unie. Ondanks diverse aanmaningen kwam geïntimeerde steeds haar betalingsverplichtingen niet na. Bij dagvaarding betekend op 25 maart 2013 vorderde appellante conform verordening EG nr. 805/2004 van 21 april 2004 een gewaarmerkt vonnis als Europees Executoriale Titel Het bestreden vonnis uitgesproken op 5 juni 2013 heeft de vordering van appellante toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond verklaard. Geïntimeerde werd bij verstek veroordeeld tot het betalen van ,99, te vermeerderen met het schadebeding van 10% en vermeerderd met de verwijlintresten berekend aan de intrestvoet zoals bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij handelstransacties op de respectieve factuurbedragen vanaf de respectieve vervaldata der facturen tot de dag der dagvaarding en met de gerechtelijke intresten op de hoofdsom sedertdien. Geïntimeerde werd tevens veroordeeld tot de kosten van het geding ( 680,85 dagvaardingskosten en 1.100,00 rechtsplegingsvergoeding). L. _j r--page 01-0DOOOOlb ~

5 4eblad", Hof van beroep Antwerpen /AR/2511- p. 4 - _._-- ' _=~.~.-~._ De eerste rechter oordeelde evenwel het vonnis niet als een Europese Executoriale Titel te kunnen waarmerken bij gebrek aan aangepaste (Belgische) wetgeving Tegen dit vonnis heeft appellante hoger beroep aangetekend bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 3 september Zij vordert hierbij het te wijzen arrest te waarmerken als Europees Executoriale Titel. 2. Beoordeling: Naar luid van artikel 6 van Verordening 80S/2004/EG van 21 april 2004 van het Europees parlement en de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel voor nietbetwiste schuldvorderingen (hierna: EET-Vo) zijn de voorwaarden voor waarmerking als Europese executoriale titel de volgende: 1. Een in een lidstaat gegeven beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering wordt, op te eniger tijd aan het gerecht van oorsprong gedaan verzoek, als Europese executoriale titel gewaarmerkt, indien a) de beslissing in de lidstaat van oorsprong uitvoerbaar is; en b) de beslissing niet strijdig is met de bevoegdheidsregels van de afdelingen 3 en 6 van hoofdstuk 11van Verordening (EG)nr. 44/2001; en c) de gerechtelijke procedure in de lidstaat van oorsprong aan de in hoofdstuk 111gestelde vereisten voldeed, wanneer het gaat om een niet-betwiste schuld in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of cl; en dj de beslissing is gegeven in de lidstaat van de woonplaats van de schuldenaar in de zin van artikel 59 van Verordening (EG)nr. 44/2001, wanneer: een schuldvordering niet-betwist is in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c), en betrekking heeft op een overeenkomst gesloten door een persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd; en de consument de schuldenaar is. 2. Indien een beslissing betreffende een niet-betwiste schuldvordering niet meer uitvoerbaar is of de uitvoerbaarheid ervan is opgeschort of beperkt, geeft het gerecht van oorsprong op te eniger tijd gedaan verzoek een bewijs af in de vorm van het in bijlage IV opgenomen stondaardformuller, waarin vermeld staat dat de beslissing niet of beperkt uitvoerbaar is. 3. Onverminderd artikel 12, lid 2, wordt, indien uitspraak is gegeven ingevolge de instelling van een rechtsmiddel tegen een overeenkomstig lid 1 als Europese executoriale titel gewaarmerkte beslissing, op te eniger tijd gedaan verzoek een vervangend bewijs afgegeven, in de vorm van het in bijlage V opgenomen stondaardformulier indien die uitspraak op het ingestelde rechtsmiddel in de lidstaat van oorsprong uitvoerbaar is. Artikel 19 EET-Vostelt de minimumnormen voor heroverweging als volgt vast: 1. Een beslissing overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 18 kan enkel worden gewaarmerkt als Europese executoriale titel indien de schuldenaar volgens het recht van de r-- PAGE D1-D000001b D ~

6 Se blad ''\ Hof van beroep Antwerpen / AR/2511- p. 5.='~~ U1.~631 lidstaat van oorsprong kan verzoeken om heroverweging van de beslissing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) i) betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, dan wel in voorkomend geval, van de dagvaarding of oproep voor een terechtzitting is geschied op een van de in artikel 14 vermelde wijzen en ii) betekening of kennisgeving buiten zijn schuld niet zo tijdig is geschied als met het oog op zijn verdediging nodig was, of b) de schuldenaar de vordering niet heeft kunnen betwisten wegens overmacht of wegens buitengewone omstandigheden buiten zijn wil, mits de betrokkene in beide gevallen onverwijld handelt. 2. Dit artikel laat de mogelijkheid voor lidstaten om een heroverweging van de beslissing onder gunstiger voorwaarden dan de in lid 1genoemde, onverlet. In de Belgische rechtspraak en rechtsleer bestaat betwisting, minstens twijfel en onzekerheid, over de vraag of het Belgisch recht voldoet aan de minimumnormen van heroverweging. Zo oordeelde de eerste rechter in het bestreden vonnis dat het Belgisch recht niet voorziet in een heroverwegingsprocedure zoals vereist krachtens de EET-Voen inzonderheid dat de verstekprocedure, de schuldenaar, nadat de verzetstermijn is verstreken, niet steeds toelaat nog een rechtsmiddel aan te wenden, in alle gevallen hij zich in de voorwaarden voor de heroverweging zou bevinden. De interpretatie door de rechtspraak van het begrip "overmacht" zou volgens de eerste rechter hieraan geen afbreuk doen. Ook de procedure van herroeping van gewijsde biedt, gelet op de specifieke toepassingsvoorwaarden, aldus de eerste rechter, "niet de vereiste waarborgen". Er bestaat tevens verdeeldheid over de taak die aan de rechter resp. de griffier toekomt. Volgens de ene strekking komt het de rechter toe het vonnis te waarmerken als Europese Executoriale Titel, terwijl volgens een andere strekking het de griffier is die moet instaan voor de waarmerking als EET Uit vorenstaande consideransen dient te worden afgeleid dat er, doordat de wetgever nagelaten heeft de Verordening te implementeren in de nationale wetgeving, een rechtsonzekerheid ontstaat voor de rechtszoekende. Niettegenstaande dat de Verordening rechtstreekse werking heeft, zijn de Belgische rechtbanken eerder terughoudend om vonnissen te waarmerken als Europees Uitvoerbare Titel. r-- PAGE DD1b D08-01-D1-~

7 6e blad \~\. '\ \ Hof van beroep Antwerpen / AR/2S11 - p. 6. "=".".., ~ De oplossing van deze betwisting vereist derhalve de voorafgaande uitlegging van communautaire bepalingen, zodat het hier eveneens opportuun voorkomt om ambtshalve, gezien het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich nog niet heeft uitgesproken over de conformiteit van de Belgische wetgeving met de minimumnormen van heroverweging en de respectieve taken van rechter en griffier bij het waarmerken van een vonnis als EET, een prejudiciële vraag in dat verband aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen, opdat het hierover, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak zou doen. Krachtens artikel 19, derde lid, sub b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het Hof van Justitie van de Europese Unie, inderdaad, bevoegd, bij prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de uitlegging van het recht van de Unie en over de geldigheid van de handelingen van de instellingen, de organen en de instanties van de Unie. Een nationale rechterlijke instantie kan derhalve, met name wanneer zij zlch door de rechtspraak van het Hof van Justitie voldoende ingelicht acht, zelf beslissen wat de juiste uitlegging van het recht van de Unie is en hoe het moet worden toegepast op de feiten die zij vaststelt. Een prejudiciële verwijzing kan echter bijzonder nuttig blijken wanneer het een nieuwe uitleggingsvraag betreft die van belang is voor de uniforme toepassing van het recht van de Unie, of wanneer de bestaande rechtspraak niet lijkt te kunnen worden toegepast op nieuwe feiten. S. Beslissing: Het hof beslist bij arrest bij verstek ten aanzien van geïntimeerde, bij toepassing van artikel 803 van het Gerechtelijk Wetboek en op tegenspraak opzichtens appellante. De rechtspleging verliep in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk, en alvorens nader recht te doen over de waarmerking van het arrest als Europese Executoriale Titel, stelt het, overeenkomstig artikel 234 van het E.G.-Verdrag, de navolgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: 1/1)Maakt het niet rechtstreeks toepassen van Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen een schending uit van artikel 288 (geconsolideerde versie} van het Verdrag van 25 maart 1957 betreffende het verdrag van de werking van de Europese Unie doordat de Belgische Wetgever heeft nagelaten om voormelde Verordening om te zetten in Belgische Wetgeving en de Belgische Wetgever nagelaten heeft - niettegenstaande het verzet en r-- PAGE LR b b ~ _.J

8 7eblad\ Hof van beroep Antwerpen / AR/2511- p. 7 c,.~~ _ UlS633 hoger beroep voorzien is in Belgische Wetgeving een heroverwegingsprocedure in te voegen? 2) In ontkennend geval, aangezien een Verordening (EG) rechtstreekse werking heeft, wat wordt er verstaan onder "heroverweging van een beslissing" in artikel 19.1 Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvarderingen? Moet er enkel In een heroverwegingsprocedure te worden voorzien indien de betekening of kennisgeving van een dagvaarding / geding inleidende akte gebeurd Is op een in artikel 14 van Verordening (EG)nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen bedoelde wijze, met andere woorden zonder bewijs van ontvangst? Biedt de Belgische Wetgeving geen voldoende garanties om te voldoen aan het criteria van "heroverwegingsprocedure" voorzien in artikel 19.1 Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen met het verzet conform artikel 1047 e.v. Belgisch Gerechtelijk Wetboek en hoger beroep conform artikel 1050 e.v. Belgisch Gerechtelijk Wetboek? 3) Biedt artikel 50 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, dat toelaat om de In artikel 860, tweede lid, 55 en 1048/ Belgisch Gerechtelijk Wetboek vermelde vervaltermijnen te verlengen in geval van overmacht of wegens buitengewone omstandigheden buiten de wil van de betrokkenen voldoende bescherming in de zin van artikel 19, b van Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen? 4) Is de waarmerking als Europees Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen een rechtsprekende handeling die gevorderd moet worden in de inleidende akte? In bevestigend geval dient de rechter de beslissing te waarmerken als Europees Executoriale Titel en dient de griffier het bewijs van waarmerking af te leveren? In ontkennend geval: kan het de taak zijn van een griffier om de beslissing te waarmerken als Europese Executoriale Titel? 5) In het geval dat de waarmerking als Europees Executoriale Titel geen rechtsprekende handeling is, kan de verzoeker - die niet de inleidende akte heeft aangewend om een Europese Executoriale Titel te vorderen - achteraf, na het definitief worden van de beslissing, de griffier verzoeken om de beslissing te waarmerken als Europese Executoriale Titel?". Het hof stelt vast dat de zaak niet in staat van wijzen is en verzendt ze naar de bijzondere rol. Het hof houdt de beslissing omtrent de kosten aan. r-- PAGE L ~. 1iI1 1i1 lil.. OL-OOOOOOlb8a a-OL-Ol-~

9 Hof van beroep Antwerpen / AR/2S11- p. 8 8eblad \\.~"""-''' U.1~634 Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 16 juni 2014 door de heer P. DEBAETS de heer S. BERNEMAN de heer B. BULLYNCK mevrouw M. VAN AMMELEN raadsheer, dd. voorzitter raadsheer raadsheer griffier ) ~.::~.:: L..._- M. Van Ammelen...L- -- _, '---.:-:'.::::oo~::;: ::;---'( -~.:;:.,._-- :.:.:"_::.:.::._--_---_ _-'-~-:::==-..: ';::' ~. S. Berneman rpage b888-0D08-00D ~ L

10 Eensluidend verklaarde kopie Afgeleverd aan: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ge en laatste blad ~ a Vrij van griffierecht - art. 280,2 W.Reg. Antwerpen, Griffier-Hoofd V. VRIENS van dienst

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2010 C.09.0176.N-C.09.0479.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.09.0176.N GOEBEL & KUHL GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te D-55424 Remagen-Oberwinter (Duitsland), Rheinhöhenweg

Nadere informatie

Tijdschrift@ipr.be. Revue@dipr.be 2012/1 TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Tijdschrift@ipr.be. Revue@dipr.be 2012/1 TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ Tijdschrift@ipr.be TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Revue@dipr.be REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 2012/1 11 de jaargang 11 ième année Redactie Rédaction: Frans Bouckaert (emerit. KU Leuven)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 J, I C-412A~- -"1 l 2 0 8 /2 5/ 1 4 RepertoriumnumrTl r 2014/)O~.sb Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 2 september 2014 Rolnummer op a- " Dp op 2004/4110/A

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Rolnummer 4413. Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4413. Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4413 Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 1e KAMER- 25 oktober 2001 1 PAULIAANSE RECHTSVORDERING- SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMO GELIJKHEID-

Nadere informatie

HET BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS VZW met zetel te 1040 Brussel, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij

HET BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS VZW met zetel te 1040 Brussel, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij in de zaak van de eiseres: DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, voor wie optreedt als gemachtigde: het Nederlands Ministerie van Financiën, Tegen: B. J., wonende te Frankrijk, 80300 ; HET BELGISCH BUREAU

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T Rolnummer 3966 Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/03/2014

Datum van inontvangstneming : 28/03/2014 Datum van inontvangstneming : 28/03/2014 Vertaling C-89/14-1 Zaak C-89/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 februari 2014 Verwijzende rechter: Corte suprema di cassazione (Italië)

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3194 en 3195 Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 12/1176 A WBZ-P Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Entrée 1 7 Ct1ii;(I.-,'--" '-!r,*,0-' l!.ï;~;:;d.0,:;;~; 9':~ Verzoek aan het Hof van Justitie van de

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Hof van beroep. vanh~,,;;'jj. o Niet aan te bieden aan de. Arrest. Gent ._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J. zevende kamer burgerlijke zaken 2014/ 114ZO

Hof van beroep. vanh~,,;;'jj. o Niet aan te bieden aan de. Arrest. Gent ._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J. zevende kamer burgerlijke zaken 2014/ 114ZO { rste bladf Repertorlumnummer 2014/ 114ZO Datum van uitspraak 19 mel 2014 Rolnummer Ultglfte Uitgereikt aan Uitgereikt aan op op op Uitgereikt aan._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J l 2013/AR/777 o Niet aan te

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend?

RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend? RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend? Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 2 november 2012 Magistraten:

Nadere informatie

Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen conform Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling

Nadere informatie

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5741 Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de vordering tot schorsing van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1 van

Nadere informatie

Vertaling C-298/13-1. Zaak C-298/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Tribunal d instance d Orléans (Frankrijk) BNP Paribas Personal Finance SA

Vertaling C-298/13-1. Zaak C-298/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Tribunal d instance d Orléans (Frankrijk) BNP Paribas Personal Finance SA Vertaling C-298/13-1 Zaak C-298/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2013 Verwijzende rechter: Tribunal d instance d Orléans (Frankrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Meerwaarde op aandelen. Vrijstellingsvoorwaarden. Beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid Datum 18 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Gelet op de stukken van rechtspleging,

Gelet op de stukken van rechtspleging, A.R.20lllABI794 le blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST lstekamer / } BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 14 OKTOBER 2011. Wet van 19 maart 1991, art. 11 Tegensprekelijk t.o.v. appeiiante en

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie