Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten"

Transcriptie

1 Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voor welke vorderingen geldt de nieuwe regeling? 4 3. Moet u de wettelijke regeling toepassen? 4 4. Wanneer ontstaat het recht op vergoeding? 5 5. Welk bedrag mag worden gerekend? 6 6. Meerdere vorderingen open, wat dan? 7 7. Hoe om te gaan met vervallen termijnen? ` 7 8. Is matiging door rechter nog een optie? 8 9. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Bijlagen Wettelijke regeling Voorbeeldbrief 1 e aanmaning cliënt Voorbeeldbrief 2 e aanmaning cliënt zonder BTW Voorbeeldbrief 2 e aanmaning cliënt met BTW Voorbeeldbrief 3 e aanmaning cliënt 15 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 2

3 1. Inleiding Het doel van de wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke incassokosten is bescherming van de consument tegen te hoge buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast biedt de regeling rechtszekerheid over de hoogte van die kosten en voorkoming van conflicten daarover. Vanaf 1 juli 2012 gaat de nieuwe regeling in. De wetgeving bestaat uit de wijziging van artikel 6:96 BW en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 27 maart De tekst van de wetswijziging en het besluit staat in bijlagen 10.1 op pagina 9. In deze handleiding geven wij een opsomming van de belangrijkste elementen van deze regelgeving. Daarnaast wijzen wij u op de gevolgen voor uw eigen werkwijze en geven we u nuttige tips. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 3

4 2. Voor welke vorderingen geldt de nieuwe regeling? De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen waarvan de schuldenaar vanaf 1 juli 2012 in verzuim is. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt deze regeling niet. Tip: De schuldenaar moet in verzuim zijn. Hiervoor is een schriftelijke ingebrekestelling vereist tenzij er sprake is van verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is (bijvoorbeeld als een huurtermijn niet op de eerste van de maand is ontvangen). 3. Moet u de wettelijke regeling toepassen? Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96 lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW). Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling. Tip: 1. Bij overeenkomsten met consumenten zijn de nieuwe regels verplicht en is het verstandig om te controleren of de algemene voorwaarden niet afwijken van de nieuwe regels (vereisten). Indien in de algemene voorwaarden verwijzingen zijn opgenomen naar Rapport Voorwerk II (huidige regels) dienen die verwijzingen aangepast te worden naar het aangepaste artikel 6:96 BW en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. 2. Indien in niet-consumentenzaken wordt afgeweken van de nieuwe regeling dan dienen de afwijkende afspraken in de algemene voorwaarden opgenomen te worden. Natuurlijk is het dan ook van zeer groot belang dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door te laten tekenen voor de algemene voorwaarden in de overeenkomst! Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 4

5 4. Wanneer ontstaat het recht op vergoeding? Voordat u recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten; 1. moet de vordering opeisbaar zijn en; 2. moet u, nadat de schuldenaar in verzuim is getreden (kan dus een schriftelijke ingebrekestelling voor nodig zijn), een aanmaning sturen (artikel 6:96 lid 5 BW) met daarin, a. een termijn van veertien dagen waarbinnen de schuldenaar nog kan voldoen aan de vordering en; b. de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten (berekend over alleen de hoofdsom en in overeenkomstig artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) in rekening wordt gebracht indien de schuldenaar niet tijdig betaalt; c. de mededeling dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten met het btw-percentage worden verhoogd (art 3 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). Deze mededeling is alleen noodzakelijk indien u gebruik (gaat maken) maakt van een derde (incassobureau) om de vordering te innen en u de btw niet kunt verrekenen. Als de in de aanmaning genoemde termijn van veertien dagen is verstreken, heeft u als schuldeiser recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten kunnen in de volgende brief worden meegevorderd. De schuldeiser heeft, ongeacht de uit te voeren werkzaamheden en ongeacht het wel of niet uit handen geven van de vordering aan een derde, altijd recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten mits de aanmaning is verzonden. Tip: 1. Indien u eind juni 2012 nog vorderingen heeft waarin een ingebrekestelling noodzakelijk is, adviseren wij u die ingebrekestelling eind juni 2012 direct te versturen zodat de schuldenaar per 1 juli 2012 in verzuim is als hij niet voldoet aan die ingebrekestelling. Vervolgens kan dan de aanmaning met genoemde vereisten onder a tot en met c verstuurd worden. 2. U kunt de aanmaning met de genoemde vereisten onder a tot en met c zelf versturen. Indien u als schuldeiser valt onder c en u dus de btw niet kunt verrekenen bij overdracht aan een derde dan adviseren wij u om altijd de btw over de buitengerechtelijke kosten in de aanmaning op te nemen. Bij overdracht dient u de aanmaning bij de opdracht aan de derde mee te sturen. Voor het incassotraject is het belangrijk om te weten voor welk bedrag u de buitengerechtelijke kosten heeft aangezegd. Ook voor het opstarten van een procedure is de aanmaning noodzakelijk. U kunt bij ons een voorbeeld aanmaning opvragen. 3. U kunt met ons afspreken dat wij namens u de aanmaning versturen. 4. De veertien-dagentermijn gaat pas lopen op de dag nadat de aanmaning de schuldenaar heeft bereikt. Zolang zo n brief niet aangetekend wordt verstuurd, zit er altijd een risico aan. De aanmaning moet goed bewaard blijven, aangezien de aanmaning in een procedure overgelegd moet worden. Bij bijvoorbeeld hogere vorderingen is een mogelijke oplossing om een sommatiedagvaarding te laten betekenen. Op die manier weet u zeker dat de sommatie is ontvangen en dus de veertien-dagentermijn aanvangt. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 5

6 5. Welk bedrag mag worden gerekend? De hoogte van de buitengerechtelijke kosten is afhankelijk van de zuivere hoofdsom. De hoofdsom mag niet vermeerderd worden met de verschuldigde rente voor de vaststelling van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. De onderstaande percentages dienen te worden gehanteerd (tabel). Hoofdsom vordering Incasso % Minimum incassokosten Maximum incassokosten ex btw over de eerste 2.500,00 15,0% 40,00 375,00 over de volgende 2.500,00 10,0% 625,00 over de volgende 5.000,00 5,0% 875,00 over de volgende ,00 1,0% 2.775,00 over de volgende ,00 0,5% 6.775,00 daarboven 0,0% Een rekenvoorbeeld: stel de hoofdsom bedraagt een bedrag ad ,00. Dit betekent dat de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag ad 889,50 zal bedragen, of te wel, 375,00 (15% van 2.500,00) + 250,00 (10% van 2.500,00) + 250,00 (5% van 5.000,00) + 14,50 (1% van 1.450,00). Indien u als schuldeiser een derde inschakelt en de btw over de incassokosten die de derde rekent, niet kan verrekenen, kan de btw op de schuldenaar verhaald worden. Het gaat om een btw percentage van 19%. Tip: het minimum bedrag is 40,00 en maximum bedrag is 6.775,00. Van de tabel mag alleen in het voordeel van de consument worden afgeweken! Zelf rekenen Ga naar en bereken eenvoudig de buitengerechtelijke incassokosten. Binnenkort is de incassokostencalculator ook beschikbaar via de Flapp. Deze Flanderijn Incasso App kunt u gratis downloaden in de AppStore. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 6

7 6. Meerdere vorderingen open, wat dan? Indien er nog geen aanmaning in de zin van artikel 6:96 lid 5 BW is verstuurd en er zijn meerdere vorderingen, dan dienen de hoofdsommen van die vorderingen voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten bij elkaar opgeteld te worden (artikel 6:96 lid 6) en volgt er zodoende één aanmaning. Een voorbeeld, de huurtermijnen voor de maand februari 2012 en de maand maart 2012 zijn niet voldaan. De schuldeiser moet vervolgens één aanmaning voor beide maanden met daarin de termijn van 14 dagen sturen. De buitengerechtelijke kosten worden vervolgens berekend over de hoogte van beide huurtermijnen samen. 7. Hoe om te gaan met vervallen termijnen? Heeft de schuldeiser of een derde (incassobureau) namens de schuldeiser echter al een aanmaning verzonden voor de huurtermijnen van de maand februari 2012 (met hierin de 14 dagentermijn) en vervallen vervolgens de huurtermijnen voor de maand maart 2012, dan mag u nadat een aparte aanmaningsbrief voor de maand maart 2012 is verzonden en de 14 dagen zijn verstreken, ook buitengerechtelijke kosten in rekening brengen bij de schuldenaar voor de huurtermijnen van de maand maart Een ander voorbeeld, de schuldeiser brengt alleen transportkosten voor energie in rekening, zijnde ongeveer een bedrag ad 20,00 per maand. Vervalt er wederom een voorschottermijn ad 20,00, dan dient hiervoor een nieuwe aanmaningsbrief te worden verstuurd en bedragen de buitengerechtelijke kosten over deze voorschottermijn eveneens 40,00 (= minimum). Kortom voor iedere voorschottermijn kan afzonderlijk 40,00 gevorderd worden. Tip: 1. Voor ieder termijn die vervalt, moet een aanmaning conform art 6:96 lid 5 BW worden gestuurd anders vervalt het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. 2. Als de hoofdsom reeds is overgedragen aan een derde dan kunt u aan de derde vragen om voor de nog te vervallen termijnen aan te manen. De vordering zal dan na de 14-dagentermijn opgehoogd worden met het bedrag aan buitengerechtelijke kosten berekend over de nieuwe vervallen termijn. U kunt altijd beslissen dat de derde (incassobureau) niet die extra kosten van die aanmaning in rekening brengt aangezien de vereisten van de aanmaning conform art 6:96 lid 5 BW tot ongewenste vertraging kunnen leiden (14-dagentermijn) of dat het niet past in uw beleid. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 7

8 8. Is matiging door de rechter nog een optie? De rechter moet zich aan de nieuwe regeling houden en mag de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten niet matigen als voldaan is aan de vereisten van de nieuwe regeling. Maar als de ontvangst van de aanmaning conform art 6:96 lid 5 BW wordt ontkend en het bewijs ontbreekt, zal de rechter de vergoeding afwijzen. Hoe de rechters uiteindelijk precies zullen omgaan met de nieuwe regeling, is uiteraard nog niet volledig bekend. 9. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? In de komende maanden zal duidelijk worden hoe de rechterlijke macht met deze nieuwe wetgeving om zal gaan. De wet vervangt grotendeels Rapport Voorwerk II, waarin is omschreven onder welke omstandigheden de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden voor een vergoeding in aanmerking kwam. Ook de rechters zullen hun werkwijze dus gaan aanpassen en de gerechtsdeurwaarders hierover informeren. Wanneer dit tot nieuwe inzichten leidt, zullen wij u daar natuurlijk over informeren. Overigens ligt bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties (33 171). Dit voorstel, dat nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld, regelt de uiterste betalingstermijnen en de minimale vergoedingen bij te late betaling van handelsvorderingen. Over het verloop van dit wetsvoorstel zullen wij u op de hoogte houden. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 8

9 10. Bijlage In de bijlage treft u de wettelijke regeling aan en vier voorbeeldbrieven voor de 1 e, 2 e, en 3 e aanmaningen. Indien u BTW-plichtig bent, kunt u de voorbeeldbrief zonder BTW (bijlage 10.3) gebruiken. Indien u niet BTW-plichtig bent, kunt u de voorbeeldbrief met BTW (bijlage 10.4) gebruiken. De eerste en derde aanmaningsbrieven zijn gelijk. Indien u BTW-plichtig bent, moet u bij de derde aanmaningsbrief de BTW bij de incassokosten optellen. Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 9

10 10.1 Wettelijke regeling Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 10

11 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 11

12 10.2 Voorbeeldbrief 1 e aanmaning Inzake: Plaats, datum Geachte heer, mevrouw, Uit onze administratie blijkt dat onderstaande factuur nog niet is voldaan. De betalingstermijn voor deze factuur is verstreken. Factuurnummer: d.d. ---,-- Als u al heeft betaald heeft dan kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen. Heeft u nog niet betaald dan verzoeken wij u om bovenstaand bedrag uiterlijk (7 tot 14 dagen na vandaag / redelijke termijn) te voldoen. Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, dan bent u in verzuim. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Hoogachtend, Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 12

13 10.3 Voorbeeldbrief 2 e aanmaning zonder BTW Inzake: Plaats, datum Geachte heer, mevrouw, Op (datum 1 e aanmaning) verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. of Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. Factuurnummer: d.d. ---,-- Wij sommeren/verzoeken u om bovenstaand bedrag uiterlijk (14 dagen na vandaag) te voldoen. Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, bepaalt de wet dat wij bij u buitengerechtelijke incassokosten in rekening kunnen/mogen brengen. Daarnaast bent u wettelijke/contractuele rente verschuldigd. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt ---,--. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Hoogachtend, Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 13

14 10.4 Voorbeeldbrief 2 e aanmaning met BTW Inzake: Plaats, datum Geachte heer, mevrouw, Op (datum 1 e aanmaning) verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. of Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. Factuurnummer: d.d. ---,-- Wij sommeren/verzoeken u om bovenstaand bedrag uiterlijk (14 dagen na vandaag) te voldoen. Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, bepaalt de wet dat wij bij u buitengerechtelijke incassokosten in rekening kunnen/mogen brengen. Daarnaast bent u wettelijke/contractuele rente verschuldigd. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt ---,--. Wij kunnen de btw over voornoemd bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat, als wij de incasso van deze vordering uit handen moeten geven, vermeld bedrag wordt verhoogd met een percentage dat gelijk staat aan de te berekenen btw. Het bedrag aan btw bedraagt --,--. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Hoogachtend, Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 14

15 10.5 Voorbeeldbrief 3 e aanmaning inclusief incassokosten Inzake: Plaats, datum Geachte heer, mevrouw, Eerder sommeerden wij u om de openstaande vordering te voldoen. U heeft niet (geheel) betaald. Hoofdsom ---,-- Rente ---,-- Incassokosten ---,-- Totaal ---,-- Voor de laatste maal sommeren wij u om bovenstaand bedrag uiterlijk (5/7 dagen na vandaag) te voldoen. Als u niet (tijdig) aan deze sommatie voldoet, dan geven wij de vordering uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Hoogachtend, Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 15

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Raamovereenkomst Opdrachtgever - Opdrachtnemer Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Datum en geldigheid offerte Deze offerte is uitgebracht op

Nadere informatie

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom MediCas is een toonaangevend incasso- & juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. MediCas is al meer dan 20 jaar voor veel praktijken een betrouwbare

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014).

Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014). Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014). 1. Mondiger heeft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan vrije beroepsbeoefenaren en anderen voor zo ver de kennis daarvoor bij Mondiger aanwezig

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Aangeslotene.

Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-055 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting WAM-verzekering. Schorsing

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk.

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk. Algemene voorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement Algemeen, AVA101 versie 2015.02 In de Algemene Voorwaarden leest u: - Algemene bepalingen zoals: uw en onze rechten en verplichtingen; wat u van ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Hierbij de reactie van Bierens Incasso Advocaten met betrekking tot uw voornemen de vergoeding van incassokosten te normeren.

Hierbij de reactie van Bierens Incasso Advocaten met betrekking tot uw voornemen de vergoeding van incassokosten te normeren. Veghel Amsterdam Düsseldorf Parijs Barcelona ABN AMRO bank Veghel Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds d.d. 1 mei 2011 Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de van 1 mei 2011, verder te noemen: Voorwaarden. Deze voor waarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Een verkennend onderzoek naar de wijze van renteberekening in de meest voorkomende gerechtsdeurwaarders softwarepakketten Utrecht, 4 december 2012 Inhoudsopgave:

Nadere informatie