Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit"

Transcriptie

1 Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014

2 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus BB WIJK BIJ DUURSTEDE telefoon : fax : contactpersoon: de heer J. Veenstra Contactpersoon SPAingenieurs: de heer ing. H. Groothedde Klinkenbergerweg 30a 6711 MK Ede I I I Oostelijk Bolwerk GP Terneuzen I I I

3 -2- Samenvatting Gemeente Wijk bij Duurstede heeft het voornemen het bestaande tankstation aan de Zandweg te verplaatsen naar de locatie in de oksel van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en de Langbroekseweg. Om te bepalen of het tankstation op de nieuwe locatie kan worden gevestigd, is in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzocht middels een akoestisch onderzoek of er na het realiseren van het tankstation op de nieuwe locatie nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de bij het tankstation veroorzaakte geluidniveaus op de omliggende woningen. Onderzocht zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidniveaus en de geluidniveaus ten gevolge van de indirecte hinder, bij de woningen van derden. De resultaten zijn getoetst aan de afgesproken basiskwaliteit voor geluid gebiedstype wonen, en aan de geluidvoorschriften, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Uit het onderzoek blijkt dat er ruim voldaan wordt aan de basis kwaliteitseisen en aan de geluideisen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus uit het Activiteitenbesluit. Uit het onderzoek blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting, ten gevolge van de indirecte hinder, ruim voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire over dit onderwerp. Dit betekent dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

4 -3- Inhoud Blz. Inleiding 4 Situatie en uitgangspunten 2.1. Beschikbare gegevens 2.2. Bedrijfssituatie 2.3. Geluidreducerende maatregelen 2.4. Gestelde geluidvoorwaarden 6 Het rekenmodel 4.1. De geluidbronnen 4.2. De gebouwen 4.3. De bodemgebieden 4.4. De ontvangerpunten 4.5. Schermen, hoogtelijnen en punten 5. Resultaten 5.1. Bijzondere geluiden en trillingen 5.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] 5.3. Maximale geluidniveaus [LAmax] Onderzoekmethode Indirecte hinder Conclusies 7.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] 7.2. Maximale geluidniveaus [LAmax] 7.3. Indirecte hinder Figuren :1 t/m 4 Bijlagen :1 t/m Niets Niets uit deze uit deze rapportage notitie mag magworden wordenvermenigvuldigd vermenigvuldigddoor doormiddel middelvan vandruk, druk,fotokopiëren, fotokopiëren,microverfilming microverfilmingofofenige enigeandere anderemethode, methode,ofofworden worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke van de directie van SPAingenieurs. vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van toestemming de directie van SPAingenieurs. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

5 -4-1. INLEIDING Gemeente Wijk bij Duurstede heeft het voornemen het bestaande tankstation aan de Zandweg te verplaatsen naar de locatie in de oksel van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en de Langbroekseweg. Om te bepalen of, na het vestigen van het tankstation op de nieuwe locatie, nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is het bepalen en toetsen van de geluidniveaus veroorzaakt door het tankstation ter plaatse van de omliggende woningen. De geluidniveaus zijn tevens getoetst aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven. 2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN Het tankstation bevat alleen een pompeneiland. Er komt geen mogelijkheid om LPG te tanken. In figuur 1 is een overzicht gegeven van het terrein van de inrichting en de directe omgeving Beschikbare gegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: Activiteitenbesluit Milieubeheer kadastrale kaart geluidmodel, verstrekt door de gemeente Wijk bij Duurstede gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt via de gemeente Wijk bij Duurstede 2.2. Bedrijfssituatie Hieronder volgt een beschrijving van de bedrijfssituatie van het tankstation. De vermelde bedrijfstijden van de relevante geluidbronnen op het terrein van de inrichting zijn aangegeven door de gemeente Wijk bij Duurstede. Het tankstation is 24 uur per etmaal geopend Representatieve bedrijfssituatie Bij het tankstation komen in de dagperiode (07.00 uur uur) en nachtperiode (21.00 uur en uur) respectievelijk 226 en 48 personenwagens. Het tanken van de voertuigen duurt gemiddeld 2 minuten. Er komt geen high speed pomp bij het tankstation. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat er vrachtwagens tanken bij het tankstation. Door de eigenaar is aangegeven dat dit niet wenselijk is. Indien blijkt dat het tankstation toch gebruikt wordt door vrachtwagen chauffeur zal er een verbodsbord worden geplaatst voor het tanken van vrachtwagens. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

6 -5- Ten behoeve van de bevoorrading van diesel en benzine komt er 1 tankwagen in de dagperiode. Het lossen van de brandstof gebeurt op zwaartekracht. Hierdoor zijn geen pompen of andere apparatuur nodig om de brandstof te lossen en is het lossen van brandstof akoestisch niet relevant. Tijdens het laden en lossen parkeert de tankwagen bij het pompeneiland Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie Er is geen regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie Incidentele bedrijfssituatie In de akoestisch incidentele bedrijfssituatie (maximaal 12 maal per jaar) komt een tankwagen in de nachtperiode brandstof lossen bij het tankstation. Dit zal zeer beperkt optreden maar kan niet worden voorkomen. Met name door externe factoren (files en andere oorzaken waar geen invloed op uitgeoefend kan worden) kan het voorkomen dat de tankwagen buiten de dagperiode bij het tankstation komt voor de bevoorrading Geluidreducerende maatregelen Door het tankstation zijn de hierna beschreven Beste Beschikbare Technieken (BBT) toegepast om de geluidemissie van de inrichting zoveel mogelijk te beperken: de motoren van vrachtwagens die brandstof lossen zijn tijdens het lossen niet in werking. ook de motoren van de tankende voertuigen zijn tijdens het tanken niet in werking. de maximale rijsnelheid binnen de inrichting is circa 10 km/uur. de rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en egaal. het tankstation is bedoeld voor lichte voertuigen (dus geen vrachtwagens). De in deze paragraaf weergegeven Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn meegenomen in het voorliggende onderzoek Gestelde geluidvoorwaarden In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede is het toetsingskader vastgesteld. Het uitgangspunt voor het toetsingskader is dat er bij de woningen sprake is van een goed woonen leefklimaat. In eerste instantie zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de woningen getoetst aan eisen gebaseerd op de basiskwaliteit van geluid voor woongebieden, zoals deze is opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Dit betekent dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de woningen voor de dagperiode beperkt dienen te blijven tot 45 db(a) en voor de nachtperiode tot 35 db(a). Voor de toetsing van de maximale geluidniveaus is aansluiting gezocht bij de geluideisen zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

7 -6- Naast de toetsing aan de basiskwaliteit van geluid voor woongebieden is de geluidemissie van het tankstation ook getoetst aan de grenswaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In bijlage 1 zijn de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven. In dit besluit zijn voor tankstations twee beoordelingsperioden opgenomen, namelijk tussen uur en uur. 3. ONDERZOEKMETHODE De onderzoekmethode is gebaseerd op de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004 zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer in artikel HET REKENMODEL Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een door de gemeente Wijk bij Duurstede verstrekte inputgegevens voor het geluidmodel De geluidbronnen In bijlage 2 zijn voor de onderzochte representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituatie de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen en de mobiele bronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen. De bronsterkten van alle bronnen zijn gebaseerd op bij SPAingenieurs bekende kentallen verkregen uit metingen verricht in vergelijkbare situaties De geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus De geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in: figuur 2.1 en in de bijlagen en voor de representatieve bedrijfssituatie ; en figuur 2.2 en in de bijlagen en voor de incidentele bedrijfssituatie. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

8 De geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. In het volgende zijn deze activiteiten beschreven en is het daarbij van toepassing zijnde bronvermogen vermeld: Het rijden van de vrachtwagens LWA,max = 110 db(a) Het slaan van portieren LWA,max = 100 db(a) Het rijden van personenwagens LWA,max = 96 db(a) Er zijn geen andere activiteiten die aanleiding geven tot relevante maximale geluidniveaus. De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in figuur 2.3. In de bijlagen en zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn De gebouwen De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De situering van de gebouwen binnen het onderzoeksgebied is gegeven in figuur 3 en in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekfactor in verband met de afscherming is toegepast De bodemgebieden De situering van de bodemgebieden in het onderzoeksgebied is gegeven in figuur 3 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. Als standaard bodemfactor voor het geluidmodel is een waarde van 1,0 gehanteerd (akoestisch zachte bodem) De ontvangerpunten In figuur 5 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De ontvangers zijn gesitueerd bij de woningen in de directe omgeving. Het Activiteitenbesluit milieubeheer schrijft geen beoordelingshoogte voor. Gelet hierop is voor de beoordelinghoogte aangesloten bij het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 m boven het plaatselijk maaiveld en 5,0 m voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 5. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

9 Schermen, hoogtelijnen en punten De situering van de schermen, de hoogtelijnen en de hoogtepunten zijn in het geleverde rekenmodel ongewijzigd gebleven. Daarom zijn voor deze invoergegevens geen bijlagen opgenomen in de rapportage. 5. RESULTATEN 5.1. Bijzondere geluiden en trillingen Tonaal- en impulsachtig geluid Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot de beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Een uitzondering hierop kan het geluid zijn van de achteruitrijdbeveiligingen van vrachtwagens. Echter wordt opgemerkt dat er gezien de rijroute geen directe aanleiding is voor de vrachtwagens om hier achteruit rijden. Als ze achteruit rijden kunnen ze op enkele beoordelingspunten hoorbaar tonaal geluid veroorzaken. In dat geval is er bij de beoordeling een toeslag van 5 db(a) van toepassing. Vanwege de zeer korte periode waarin het tonale geluid door de achteruitrijdbeveiliging optreedt, is een grote bedrijfsduurcorrectie van toepassing. Dit betekent dat de bijdrage aan de berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus niet relevant is. Trillingen en laagfrequent geluid Binnen de inrichting zijn beperkt vrachtwagens als potentiële trillingsbronnen aanwezig. Gezien de afstand van de werkplekken tot de woningen en het feit dat er op het terrein wordt gereden met een beperkte rijsnelheid en over een geëgaliseerd terrein, worden er bij woningen van derden geen relevante trillingen verwacht. Binnen de inrichting zijn geen bronnen bekend die laagfrequent geluid veroorzaken. Hierdoor wordt bij de woningen in de omgeving geen hinder als gevolg van laag frequent geluid verwacht Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de volgende onderzochte bedrijfssituaties: representatieve bedrijfssituatie: tabel 1 incidentele bedrijfssituatie: tabel Representatieve bedrijfssituatie In tabel 1 en in bijlage 6.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de representatieve bedrijfssituatie. In de tabel zijn ook de basiskwaliteit voor geluid en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit weergegeven. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

10 -9- Tabel 1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in db(a) Ontvangerpunt Representatieve bedrijfssituatie (zie figuur 4) Dagperiode Nachtperiode Basiskwaliteit Besluit < < In de bijlagen t/m is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 01 en 02. Uit de resultaten blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie op alle ontvangerpunten ruim wordt voldaan aan de basiskwaliteit voor geluid. Daarmee wordt ook aan de eisen van het Activiteitenbesluit voldaan. Dit betekent tevens dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen Incidentele bedrijfssituatie In tabel 2 en bijlage 7.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven zoals deze zich voordoen in de incidentele bedrijfssituatie. Door de gemeente zijn geen specifieke geluideisen gesteld aan de geluidniveaus in de incidentele bedrijfssituatie. Tabel 2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in db(a) Incidentele bedrijfssituatie Ontvangerpunt Nachtperiode <10 In de bijlagen t/m is de bijdrage gegeven van de geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 01 en 02. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

11 Maximale geluidniveaus [LAmax] In tabel 3 en in bijlage 8.1 worden de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven die hoger zijn dan 50 db(a). Tabel 3 De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten LAmax maximale geluidniveaus in db(a) Rijden vrachtwagens Slaan portieren Ontvangerpunt Dagperiode Nachtperiode Dagperiode Nachtperiode (RBS) (IBS)* Besluit * Het rijden van een vrachtwagen in de nachtperiode is meegenomen in de incidentele bedrijfssituatie. In de bijlagen en zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten 01 en 02 weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat er in de representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode maximale geluidniveaus kunnen optreden van ten hoogste 59 db(a) als gevolg van het rijden van de vrachtwagen die brandstof levert. In de nachtperiode kunnen maximale geluidniveaus optreden van maximaal 55 db(a) ten gevolge van het slaan van portieren. Uit de resultaten blijkt dat er ruim wordt voldaan aan de eisen voor de maximale geluidniveaus uit het Besluit die gelden voor de inrichting. Dit betekent tevens dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen ten gevolge van de inrichting. In de incidentele bedrijfssituatie (maximaal 12 maal per jaar) kunnen in de nachtperiode maximale geluidniveaus optreden van 62 db(a), ten gevolge van het rijden van de vrachtwagen die brandstof levert. 6. INDIRECTE HINDER In de milieuwetgeving wordt naast een beoordeling van de geluidemissie ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting. Voor zover deze direct verband hebben met de inrichting. Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen. De aan- en afvoerbewegingen vinden volledig plaats over de Langbroekseweg. Dit verkeer moet, volgens de circulaire van de minister van VROM van 29 februari 1996, beoordeeld worden door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te toetsen aan de streefwaarde van 50 db(a). Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

12 Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E ) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig dat bij de inrichting komt, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. Immers, voertuigen die niet bij de inrichting komen hebben eenzelfde snelheid en vertonen een zelfde rij- en stopgedrag bij zijstraten, kruisingen etc., als verkeer dat van en naar de inrichting gaat. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken. Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over de Langbroekseweg, is met behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten langs deze weg bepaald. Voor de berekening is uitgegaan van de situatie, waarin de voertuigen komen vanaf de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en vertrekken via de Langbroekseweg. In bijlage 2.4 worden de relevante invoergegevens weergegeven. Het wegdek van de Langbroekseweg is geasfalteerd. De personenwagens en vrachtwagens mogen hier 50 km/uur rijden. Gezien de aard van de weg (bocht en korte rijroute van kruising tot het tankstation), rijden de voertuigen hier met snelheden tot circa 30 km/uur. Het bronvermogen van de voertuigen die met snelheden van circa 30 km/uur rijden bedraagt voor: vrachtwagens 105 db(a) personenwagens 96 db(a) In bijlage 9 zijn de etmaalwaarde van de geluidniveaus bij enkele woningen weergegeven. Uit de berekeningen blijkt, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Langbroekseweg, bij de woningen maximaal 38 db(a) bedraagt. Dit is ruim lager dan 50 db(a), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp. 7. CONCLUSIES 7.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] Uit het onderzoek blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie op alle ontvangerpunten ruim wordt voldaan aan de basiskwaliteit voor geluid. Ook aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan. Dit betekent dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen en dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

13 Maximale geluidniveaus [LAmax] Uit het onderzoek blijkt dat er in de representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode maximale geluidniveaus kunnen optreden van maximaal 59 db(a) ten gevolge van het rijden van de vrachtwagens en in de nachtperiode van maximaal 55 db(a) ten gevolge van het slaan van portieren. Er wordt hiermee ruim voldaan aan de eisen voor de maximale geluidniveaus uit het Besluit die gelden voor de inrichting. Dit betekent tevens dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen. In de incidentele bedrijfssituatie worden in de nachtperiode maximale geluidniveaus veroorzaakt tot 62 db(a) Indirecte hinder Uit het onderzoek blijkt dat de etmaalwaarden van de equivalente geluidbelasting, ten gevolge van de indirecte hinder, ruim voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire over dit onderwerp. SPAingenieurs De heer ir. A.C.W.M. Appels Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00 De heer ing. H. Groothedde De heer ing. J. Ploos van Amstel

14 Figuur 1 Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van het terrein van de inrichting en de omgeving

15 Figuur 2.1 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Bodemgebied Gebouw 0 m 10 m schaal = 1 : MB02 MB Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde GELUIDBRONNEN LAr,LT - RBS

16 Figuur 2.2 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Bodemgebied Gebouw 0 m 10 m schaal = 1 : MB02 MB03 MB Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde GELUIDBRONNEN LAr,LT - IBS

17 Figuur 2.3 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Bodemgebied Gebouw 0 m 10 m schaal = 1 : MB02 MB03 MB Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A LAMAX Tankstation nieuwe locatie ], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde GELUIDBRONNEN LAmax - RBS+IBS

18 Figuur 2.4 Detail puntbron Mobiele bron Bodemgebied Gebouw 0 m 30 m schaal = 1 : MB11 MB MB01 MB Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A Indirecte hinder - LAeq Tankstation nieuwe locatie], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde GELUIDBRONNEN LAeq - Indirecte hinder

19 Figuur Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Hoogtepunt m 100 m schaal = 1 : BG-06b BG-07a Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde GEBOUWEN, BODEMGEBIEDEN, HOOGTELIJNEN en HOOGTEPUNTEN

20 Figuur 4 Toetspunt Bodemgebied Gebouw 0 m 80 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [ A Wijk bij Duurstede A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie], Tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Overzicht van de ingevoerde ONTVANGERS

21 Bijlage 1 Activiteitenbesluit Milieubeheer Afdeling 2.8. Geluidhinder Artikel 2.16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. Artikel In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidniveau (L Amax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: a. de geluidniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; b. de in de periode tussen en uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidniveaus L Amax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; Tabel 2.17d 07:00 21:00 uur 21:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 db(a) 40 db(a) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 60 db(a) c. de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein; Bestandsnaam: A R01a ak ond Tankstation Wijk bij Duurstede.docx Opslagdatum: :51:00

22 Ingevoerde PUNTBRONNEN LAt,LT - RBS Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(N) 01 Tanken 4,42 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 15,00 53,00 67,00 68,00 74,00 72,00 75,00 70,00 59,00 79,77 7,536 1, :51:34

23 Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAt,LT - RBS Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. M-1 H-1 Aantal(D) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MB01 Personenwagens 4,94 0, , ,00 68,00 75,00 79,00 86,00 84,00 74,00 63,00 89,00 MB02 vrachtwagens 4,93 1, ,02 68,00 80,00 85,00 92,00 95,00 97,00 96,00 91,00 84,00 101, :53:30

24 Ingevoerde PUNTBRONNEN LAt,LT - IBS Bijlage A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(N) 01 Tanken 4,42 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 15,00 53,00 67,00 68,00 74,00 72,00 75,00 70,00 59,00 79,77 7,536 1, :54:25

25 Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAt,LT - IBS Bijlage A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. M-1 H-1 Aantal(D) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MB01 Personenwagens 4,94 0, , ,00 68,00 75,00 79,00 86,00 84,00 74,00 63,00 89,00 MB02 vrachtwagen 4,93 1, ,02 68,00 80,00 85,00 92,00 95,00 97,00 96,00 91,00 84,00 101,95 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 4,92 1, ,74 68,00 80,00 85,00 92,00 95,00 97,00 96,00 91,00 84,00 101, :55:11

26 Ingevoerde PUNTBRONNEN LAmax - RBS Bijlage A LAMAX Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(N) 10 slaan van portieren 4,47 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 61,00 69,00 81,00 87,00 96,00 96,00 91,00 88,00 80,00 100,25 14,000 10, :48:03

27 Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAmax - RBS+IBS Bijlage A LAMAX Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. M-1 H-1 Aantal(D) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MB01 Personenwagens 4,94 0, , ,00 75,00 82,00 86,00 93,00 91,00 81,00 70,00 96,00 MB02 vrachtwagens 4,93 1, ,02 76,00 88,00 93,00 100,00 103,00 105,00 104,00 99,00 92,00 109,95 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 4,92 1, ,74 76,00 88,00 93,00 100,00 103,00 105,00 104,00 99,00 92,00 109, :56:19

28 Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAeq - Indirecte hinder Bijlage A Indirecte hinder - LAeq Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. M-1 H-1 Aantal(D) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MB01 Personenwagens 4,94 0, , ,00 75,00 82,00 86,00 93,00 91,00 81,00 70,00 96,00 MB02 Personenwagens 5,21 0, , ,00 75,00 82,00 86,00 93,00 91,00 81,00 70,00 96,00 MB10 vrachtwagen 4,93 1, ,67 71,00 83,00 88,00 95,00 98,00 100,00 99,00 94,00 87,00 104,95 MB11 vrachtwagen 5,20 1, ,01 71,00 83,00 88,00 95,00 98,00 100,00 99,00 94,00 87,00 104, :57:22

29 Ingevoerde GEBOUWEN Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie Onderzoeksgebied Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Cp Hdef Polygoon , ,83 4,68 5,57 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,73 4,80 7,48 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,29 4,96 7,88 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,27 4,90 2,68 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,83 4,87 7,02 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,24 4,82 4,09 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,00 4,84 6,53 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,04 5,03 6,10 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,86 4,58 4,24 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,63 5,35 3,50 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,78 5,25 4,16 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,60 4,78 6,51 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,44 5,10 3,88 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,15 4,76 6,75 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,37 4,52 4,79 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,46 4,66 2,36 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,22 4,52 7,43 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,94 5,36 4,25 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,93 5,21 5,41 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,95 4,62 5,14 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,01 5,01 6,17 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,91 5,01 6,31 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,46 5,11 2,12 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,44 5,33 7,56 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,43 5,22 5,57 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,73 5,09 6,31 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,02 5,09 16,36 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,42 4,95 5,98 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,37 4,48 6,92 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,48 4,62 2,86 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,13 4,73 6,78 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,59 5,33 5,78 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,11 5,30 4,77 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,75 4,96 5,98 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,46 4,49 6,50 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,71 5,20 5,82 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,41 5,20 5,77 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,39 5,29 4,83 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,77 5,19 2,84 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,16 4,87 6,53 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,35 4,71 7,59 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,36 5,34 5,03 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,89 5,24 6,10 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,72 5,22 2,73 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,43 4,89 2,45 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,46 4,92 16,93 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,57 5,25 5,56 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,37 5,05 6,67 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,18 5,25 5,87 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,01 5,24 3,27 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,38 5,15 16,26 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,23 5,37 4,86 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,94 4,95 6,43 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,30 5,30 5,91 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,77 5,29 6,41 0,80 0 db Relatief :57:48

30 Ingevoerde GEBOUWEN A.R01 Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie Onderzoeksgebied Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Cp Hdef Polygoon , ,38 5,15 10,87 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,81 5,24 2,57 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,86 5,24 5,11 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,04 5,29 6,29 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,35 5,37 6,24 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,81 5,38 6,73 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,10 5,42 6,00 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,31 5,28 6,50 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,18 5,41 3,00 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,72 5,38 6,22 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,65 5,39 6,78 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,36 5,11 5,36 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,66 5,22 5,24 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,06 5,41 6,72 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,15 5,38 5,95 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,43 5,41 6,64 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,38 5,24 2,34 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,49 4,94 5,30 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,74 5,26 6,00 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,36 5,44 7,19 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,58 5,17 3,41 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,05 4,47 4,36 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,18 5,24 6,13 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,15 5,08 4,51 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,71 5,12 5,09 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,99 4,65 4,25 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,37 4,83 3,00 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,36 4,86 2,45 0,80 0 db Relatief Polygoon , ,33 5,12 3,44 0,80 0 db Relatief :57:48

31 Ingevoerde BODEMGEBIEDEN Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie Onderzoeksgebied Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf Opp. BG-06b Grf v. Lynden v. Sandenb.ln. (Langbroekseweg) Polygoon , ,38 0, ,74 BG-07a Zandweg (Langbroekseweg - Nieuweweg) Polygoon , ,84 0, ,90 BG-100 De Geer Polygoon , ,54 0, ,61 BG-101 Polygoon , ,21 0, ,42 BG-38b Wijkerweg Polygoon , ,72 0, ,96 01 Hard bodemgebied Polygoon , ,88 0,00 858,74 02 Hard bodemgebied Polygoon , ,35 0,00 802, :59:21

32 Ingevoerde ONTVANGERS Bijlage A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Woning , ,75 5,33 1,50 5, Ja 02 Woning , ,68 5,42 1,50 5, Ja 03 Woning , ,49 5,26 1,50 5, Ja 04 Woning , ,43 5,33 1,50 5, Ja 05 Woning , ,01 5,32 1,50 5, Ja 06 Woning , ,02 5,14 1,50 5, Ja :55:32

33 Resultaten LAr,LT - RBS Bijlage 6.1 Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_A Woning 1,50 22,6 17,2 27,2 01_B Woning 5,00 24,7 19,2 29,2 02_A Woning 1,50 29,3 23,9 33,9 02_B Woning 5,00 32,2 26,7 36,7 03_A Woning 1,50 24,9 19,4 29,4 03_B Woning 5,00 26,0 20,5 30,5 04_A Woning 1,50 26,0 20,6 30,6 04_B Woning 5,00 28,0 22,6 32,6 05_A Woning 1,50 26,4 20,9 30,9 05_B Woning 5,00 28,4 22,9 32,9 06_A Woning 1,50 9,3 3,8 13,8 06_B Woning 5,00 13,4 7,9 17,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :58:51

34 Resultaten LAr,LT - RBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 01_A - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_A Woning 1,50 22,6 17,2 27,2 MB01 Personenwagens 0,75 19,9 14,7 24,7 01 Tanken 1,00 18,9 13,6 23,6 MB02 vrachtwagens 1,00 8,8 -- 8,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :01:14

35 Resultaten LAr,LT - RBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 01_B - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_B Woning 5,00 24,7 19,2 29,2 MB01 Personenwagens 0,75 21,9 16,6 26,6 01 Tanken 1,00 21,0 15,7 25,7 MB02 vrachtwagens 1,00 10, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :01:14

36 Resultaten LAr,LT - RBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 02_A - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 02_A Woning 1,50 29,3 23,9 33,9 MB01 Personenwagens 0,75 26,1 20,9 30,9 01 Tanken 1,00 26,1 20,8 30,8 MB02 vrachtwagens 1,00 14, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :01:14

37 Resultaten LAr,LT - RBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A RBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 02_B - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 02_B Woning 5,00 32,2 26,7 36,7 01 Tanken 1,00 29,2 23,9 33,9 MB01 Personenwagens 0,75 28,8 23,5 33,5 MB02 vrachtwagens 1,00 18, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :01:14

38 Resultaten LAr,LT - IBS Bijlage 7.1 Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_A Woning 1,50 22,6 18,0 28,0 01_B Woning 5,00 24,7 20,0 30,0 02_A Woning 1,50 29,3 24,6 34,6 02_B Woning 5,00 32,2 27,5 37,5 03_A Woning 1,50 24,9 20,3 30,3 03_B Woning 5,00 26,0 21,4 31,4 04_A Woning 1,50 26,0 21,3 31,3 04_B Woning 5,00 28,0 23,4 33,4 05_A Woning 1,50 26,4 21,7 31,7 05_B Woning 5,00 28,4 23,7 33,7 06_A Woning 1,50 9,3 4,8 14,8 06_B Woning 5,00 13,4 9,0 19,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :02:21

39 Resultaten LAr,LT - IBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 01_A - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_A Woning 1,50 22,6 18,0 28,0 MB01 Personenwagens 0,75 19,9 14,7 24,7 01 Tanken 1,00 18,9 13,6 23,6 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,3 20,3 MB02 vrachtwagen 1,00 8,8 -- 8,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :03:37

40 Resultaten LAr,LT - IBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 01_B - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_B Woning 5,00 24,7 20,0 30,0 MB01 Personenwagens 0,75 21,9 16,6 26,6 01 Tanken 1,00 21,0 15,7 25,7 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,4 22,4 MB02 vrachtwagen 1,00 10, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :03:37

41 Resultaten LAr,LT - IBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 02_A - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 02_A Woning 1,50 29,3 24,6 34,6 MB01 Personenwagens 0,75 26,1 20,9 30,9 01 Tanken 1,00 26,1 20,8 30,8 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,4 26,4 MB02 vrachtwagen 1,00 14, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :03:37

42 Resultaten LAr,LT - IBS, details Bijlage Rapport: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel A IBS - LAr,LT Tankstation nieuwe locatie 02_B - Woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 02_B Woning 5,00 32,2 27,5 37,5 01 Tanken 1,00 29,2 23,9 33,9 MB01 Personenwagens 0,75 28,8 23,5 33,5 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,5 29,5 MB02 vrachtwagen 1,00 18, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :03:37

43 Resultaten LAmax - RBS + IBS Bijlage 8.1 Rapport: Resultatentabel A LAMAX Tankstation nieuwe locatie LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Nacht 01_A Woning 1,50 54,8 54,8 01_B Woning 5,00 56,9 56,8 02_A Woning 1,50 59,4 59,0 02_B Woning 5,00 62,2 62,1 03_A Woning 1,50 56,3 56,3 03_B Woning 5,00 57,3 57,3 04_A Woning 1,50 56,2 56,0 04_B Woning 5,00 58,3 58,1 05_A Woning 1,50 56,4 56,5 05_B Woning 5,00 58,5 58,5 06_A Woning 1,50 40,5 40,4 06_B Woning 5,00 44,7 44,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :05:14

44 Resultaten LAmax - RBS + IBS, details Bijlage Rapport: LAmax bij Bron voor toetspunt: Resultatentabel A LAMAX Tankstation nieuwe locatie 01_A - Woning (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht 01_A Woning 1,50 54,8 54,8 MB02 vrachtwagens 1,00 54, slaan van portieren 1,50 41,5 41,5 MB01 Personenwagens 0,75 41,5 41,5 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,8 LAmax (hoofdgroep) 54,8 54,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :06:17

45 Resultaten LAmax - RBS + IBS, details Bijlage Rapport: LAmax bij Bron voor toetspunt: Resultatentabel A LAMAX Tankstation nieuwe locatie 01_B - Woning (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht 01_B Woning 5,00 56,9 56,8 MB02 vrachtwagens 1,00 56, slaan van portieren 1,50 44,1 44,1 MB01 Personenwagens 0,75 43,4 43,4 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,8 LAmax (hoofdgroep) 56,9 56,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :06:17

46 Resultaten LAmax - RBS + IBS, details Bijlage Rapport: LAmax bij Bron voor toetspunt: Resultatentabel A LAMAX Tankstation nieuwe locatie 02_A - Woning (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht 02_A Woning 1,50 59,4 59,0 MB02 vrachtwagens 1,00 59, slaan van portieren 1,50 48,0 48,0 MB01 Personenwagens 0,75 46,0 46,0 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,0 LAmax (hoofdgroep) 59,4 59,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :06:17

47 Resultaten LAmax - RBS + IBS, details Bijlage Rapport: LAmax bij Bron voor toetspunt: Resultatentabel A LAMAX Tankstation nieuwe locatie 02_B - Woning (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Nacht 02_B Woning 5,00 62,2 62,1 MB02 vrachtwagens 1,00 62, slaan van portieren 1,50 51,7 51,7 MB01 Personenwagens 0,75 48,4 48,4 MB03 vrachtwagen, nacht (IBS) 1, ,1 LAmax (hoofdgroep) 62,2 62,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :06:17

48 Resultaten LAeq - Indirecte hinder Bijlage 9 Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel A Indirecte hinder - LAeq Tankstation nieuwe locatie LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Nacht Etmaal 01_A Woning 1,50 21,2 16,5 26,5 01_B Woning 5,00 23,5 18,7 28,7 02_A Woning 1,50 24,7 20,0 30,0 02_B Woning 5,00 30,2 25,5 35,5 03_A Woning 1,50 26,4 21,6 31,6 03_B Woning 5,00 27,3 22,6 32,6 04_A Woning 1,50 30,2 25,4 35,4 04_B Woning 5,00 32,9 28,1 38,1 05_A Woning 1,50 29,9 25,1 35,1 05_B Woning 5,00 32,5 27,7 37,7 06_A Woning 1,50 11,5 6,8 16,8 06_B Woning 5,00 16,2 11,6 21,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :07:29

49 Uw eigen adviseur voor vergunningen milieu-onderzoek ruimtelijke ordening bouwadvies brandveiligheid milieuzorg duurzaamheid beleidsadvies opleidingen Kantoor Ede Klinkenbergerweg 30a 6711 MK Ede I I I I Kantoor Terneuzen Oostelijk Bolwerk GP Terneuzen I I

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015 21520165.R01 Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

R01. H. Schoonderwoerd Heftrucks BV Akoestisch onderzoek RO en BARIM. datum: 4 juli 2011

R01. H. Schoonderwoerd Heftrucks BV Akoestisch onderzoek RO en BARIM. datum: 4 juli 2011 20110394.R01 H. Schoonderwoerd Heftrucks BV Akoestisch onderzoek RO en BARIM datum: 4 juli 2011 sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s R01

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s R01 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 20130341.R01a Penka BV in Sterksel Akoestisch onderzoek terrein

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE. cc

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE.  cc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus 3005 1300 EG ALMERE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 20130484.R01A Van Werven Holding BV in Oldebroek Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S a Recreatiegebied

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

R01. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Akoestisch onderzoek brandweerkazerne Driebergen. datum: 1 oktober 2015

R01. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Akoestisch onderzoek brandweerkazerne Driebergen. datum: 1 oktober 2015 21520356.R01 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Akoestisch onderzoek brandweerkazerne Driebergen datum: 1 oktober 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

A.R02. Schoolstraat in Nijkerkerveen - gemeente Nijkerk Akoestisch onderzoek 2 bedrijven Ruimtelijke ordening. datum: 20 november 2014

A.R02. Schoolstraat in Nijkerkerveen - gemeente Nijkerk Akoestisch onderzoek 2 bedrijven Ruimtelijke ordening. datum: 20 november 2014 20140366A.R02 Schoolstraat in Nijkerkerveen - gemeente Nijkerk Akoestisch onderzoek 2 bedrijven Ruimtelijke ordening datum: 20 november 2014 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

E.R24a. Attero Zuid BV in Haelen Akoestisch onderzoek BMEC Odiliapeel. datum: 5 mei 2015

E.R24a. Attero Zuid BV in Haelen Akoestisch onderzoek BMEC Odiliapeel. datum: 5 mei 2015 20110228E.R24a Attero Zuid BV in Haelen Akoestisch onderzoek BMEC Odiliapeel datum: 5 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013 20130185.R01 Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen datum: 26 april 2013 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

R02. Kennel v.d. Priskimberhoeve in Barneveld Akoestisch onderzoek. datum: 6 oktober 2016

R02. Kennel v.d. Priskimberhoeve in Barneveld Akoestisch onderzoek. datum: 6 oktober 2016 .R02 Kennel v.d. Priskimberhoeve in Barneveld Akoestisch onderzoek datum: 6 oktober 2016 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Datum 1 september 2016 Projectgegevens Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Haven

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Notitie 20090207-16 Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 14 oktober 2013 20090207-16

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. St. Jorisweg Grubbenvorst

Akoestisch onderzoek industrielawaai. St. Jorisweg Grubbenvorst Akoestisch onderzoek industrielawaai St. Jorisweg Grubbenvorst Akoestisch onderzoek industrielawaai St. Jorisweg Grubbenvorst Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M171085.001/JSM Thwan van Gennip Versproducten

Nadere informatie

milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies R01 Woningbouw G. Doustraat 52 in Voorthuizen Verdiepingsonderzoe

milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies R01 Woningbouw G. Doustraat 52 in Voorthuizen Verdiepingsonderzoe 20130343.R01 Woningbouw G. Doustraat 52 in Voorthuizen Verdiepingsonderzoek milieuzonering De Bunte Vastgoed BV datum: 8 augustus 2013 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

1 NORMSTELLING. Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan KA Olst. Geachte heer Imming,

1 NORMSTELLING. Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan KA Olst. Geachte heer Imming, retouradres Twentepoort Oost 61-14, 7609 RG Almelo adres Twentepoort Oost 61-14 Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan 11 8121 KA Olst postcode telefoon

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek TER MORS STABLES ENSCHEDE Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Ter Mors Stables Achterhofweg 35 7545 PB ENSCHEDE Enschede 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie