COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE"

Transcriptie

1 INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden waarbij deze de keuze hebben tussen twee formules. : 1. De basisformule dekt de terugbetaling van de ziekenhuiskosten, erelonen en supplementen voor een hospitalisatie in een gemeenschappelijke of maximaal een tweepersoonskamer, zonder enige vrijstelling en met inbegrip van de in een tweepersoonskamer aangerekende supplementen en erelonen. 2. De uitgebreide formule biedt dezelfde garanties als deze van de basisformule waarbij daar bovenop de terugbetaling van de aangerekende supplementen in een eenpersoonskamer is voorzien. In deze uitgebreide formule geldt een vrijstelling ad. 125 indien om persoonlijke redenen voor een eenpersoonskamer wordt gekozen. 2. WIE KAN ER GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING? Hoofdverzekerden de statutaire en contractuele personeelsleden (incl. stagiairs) die zich aansluiten op de verzekeringspolis vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het lopende kalenderjaar waarin ze deze leeftijdsgrens bereiken); gedetacheerde personeelsleden naar één van de aangesloten intekenaars; de statutaire (incl. stagiairs), contractuele en gedetacheerde personeelsleden waarvan sprake hoger die in het buitenland werken en verblijven; alle gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december Een arbeidsovereenkomst als jobstudent opent geen recht tot aansluiting op dit contract.

2 Nevenverzekerden de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van de hoofdverzekerden, die bij de verzekering aangesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken); de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, voor zover zij reeds vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken) bij het contract waren aangesloten; de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, ongeacht hun leeftijd, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december 2012; de kinderen van bovenvermelde personen, waarop de wetgeving inzake kinderbijslag van toepassing is of die, indien zij geen kinderbijslag meer genieten, fiscaal ten laste blijven van deze personen of bij de titularis hun domicilie hebben; de kleinkinderen die ten laste zijn van de bovenvermelde personen of die, indien zij niet meer ten laste zijn, nog steeds bij de titularis (de persoon die recht geeft op hun aansluiting) hun domicilie hebben; de kinderen die onder de wettige voogdij van de bovenvermelde personen zijn geplaatst ; in geval van overlijden van de verzekerde die recht geeft op de aansluiting, zullen de nevenverzekerden zoals echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner en de kinderen en kleinkinderen ten laste, kunnen blijven genieten van de garanties in het contract zolang de langstlevende nevenverzekerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner niet hertrouwt of een daarmee gelijkgestelde verbintenis aangaat;

3 3. WAT IS VERZEKERD? A. DE BASISFORMULE : AG Insurance vergoedt de medische kosten waarvoor er een wettelijke tussenkomst bestaat, en in bepaalde gevallen ook de medische kosten zonder wettelijke tussenkomst, voor zover die kosten voortvloeien uit : o een ziekenhuisopname ( ook de ééndagskliniek ) in een twee- of meerpersoonskamer. o ook de kosten buiten het ziekenhuis, maar in rechtstreeks verband ermee worden gedurende 2 maand vóór en 4 maanden na deze opname vergoed; o de ambulante verzorging van volgende zware ziekten : kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difterie, kinderverlamming, cerebrospinale meningitis, pokken, brucellose, vlektyfus, paratyfus, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen die dialyse vereisen, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt- Jacob, progressieve spierdystrofie en Colitis Ulcerosa; o thuisbevallingen en poliklinische bevallingen en kraamhulp (De tussenkomst voor kraamhulp is beperkt tot 5 kalenderdagen). De vergoeding van AG Insurance is gelijk aan het saldo van de terugbetaalbare kosten die ten laste zijn van de verzekerde, verminderd met : o de wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds; o eventuele andere tegemoetkomingen; B. DE UITGEBREIDE FORMULE : AG Insurance vergoedt de medische kosten waarvoor er een wettelijke tussenkomst bestaat, en in bepaalde gevallen ook de medische kosten zonder wettelijke tussenkomst, voor zover die kosten voortvloeien uit : o een ziekenhuisopname ( ook de ééndagskliniek ) in een éénpersoonskamer. o ook de kosten buiten het ziekenhuis, maar in rechtstreeks verband ermee gedurende 2 maand voor en 4 maanden na deze opname worden vergoed; o de ambulante verzorging van volgende zware ziekten : kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difterie, kinderverlamming, cerebrospinale meningitis, pokken, brucellose, vlektyfus, paratyfus, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen die dialyse vereisen, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt- Jacob, progressieve spierdystrofie en Colitis Ulcerosa; o thuisbevallingen en poliklinische bevallingen en kraamhulp (De tussenkomst voor kraamhulp is beperkt tot 5 kalenderdagen).

4 De vergoeding van AG Insurance is gelijk aan het saldo van de terugbetaalbare kosten die ten laste zijn van de verzekerde, verminderd met : o de wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds; o eventuele andere tegemoetkomingen; o een vrijstelling van 125 EUR per schadejaar (indien er om persoonlijke redenen wordt gekozen voor verblijf in een éénpersoonskamer).! BELANGRIJK! KEUZE VAN DE FORMULE: De hoofdverzekerde (die het recht op deze verzekering opent), heeft de keuze tussen de basisformule en de uitgebreide formule. Deze keuze is definitief en moet dezelfde zijn voor hem/haar als voor zijn/haar gezinsleden. Uitzonderingen: Enkel in de periode van 01/01/2012 tot en met 31/3/2012 kan uitzonderlijk een overstap gemaakt worden van de ene formule naar de andere zonder dat de bepalingen uit punt 6 wachttermijn en medische formaliteiten van toepassing zijn. Overgang van uitgebreide formule naar de basisformule: mogelijk voor alle gezinsleden op de jaarlijkse vervaldag, mits een expliciete aanvraag in te dienen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag; Overgang van basisformule naar de uitgebreide formule: ENKEL mogelijk mits AG Insurance akkoord gaat. Bij akkoord van AG Insurance, dan zijn de bepalingen uit punt 6 wachttermijn en medische formaliteiten van toepassing en worden de bestaande aandoeningen uitgesloten.

5 4. BEGIN EN EINDE VAN DE AANSLUITING De aansluiting op deze verzekering is facultatief. De hoofdverzekerden evenals de nevenverzekerden kunnen zich aansluiten bij deze verzekeringspolis door middel van een Aansluitingsformulier dat ingevuld en ondertekend dient afgegeven te worden bij de sociale dienst of personeelsdienst van de desbetreffende Federale Openbare Diensten. De verzekering begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van dit formulier door AG Insurance. De verzendingsdatum vermeerderd met drie kalenderdagen wordt beschouwd als ontvangstdatum. De personeelsleden van de Federale Openbare Diensten die in dienstactiviteit zijn dienen voor henzelf en voor hun gezinsleden binnen de drie maanden die volgen hetzij op de begindatum van het contract, hetzij op de datum van hun aanwerving als statutair of contractueel personeelslid bij een Federale Openbare Dienst, te beslissen of zij wensen toe te treden tot dit plan. In geval van wijziging van de samenstelling van het gezin (huwelijk, geboorte, levenspartner) kan de verzekerde binnen de drie maanden de aansluiting vragen van deze nieuwe gezinsleden. In geval van overlijden van de hoofdverzekerde, kan de dekking worden verdergezet voor zijn familieleden die reeds aangesloten waren. Hiertoe dient een schriftelijke aanvraag aan de verzekeraar te gebeuren binnen de 3 maanden na de jaarlijkse vervaldag van de polis. Indien deze aanvraag tot verderzetting gebeurt binnen de voorziene termijn, kan deze niet geweigerd worden. Een verzekeringsjaar loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december. De personen die zich aansluiten in de loop van het verzekeringsjaar betalen een pro rata premie tot en met 31 december van dat jaar. Verzekerden die vrijwillig een einde aan de overeenkomst willen stellen, kunnen dit doen op vraag van de hoofdverzekerde of de intekenaar aan de verzekeraar d.m.v. een aangetekend schrijven aan de dienstverlener tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract. In het geval van het beëindigen of verbreken van de statutaire arbeidsverhouding/arbeidsovereenkomst en ingeval de gezinsleden niet meer beantwoorden aan de criteria van hoofdverzekerden of nevenverzekerden blijft, ongeacht de datum van kennisgeving van de beëindiging, de verzekering steeds lopen en is de premie verschuldigd tot en met 31 december van het lopende verzekeringsjaar, indien de verzekerde dit wenst. Indien de verzekerde zijn aansluiting echter vroeger wenst te beëindigen, dient deze binnen de maand na voormelde omstandigheid een schrijven te richten aan de verzekeraar. Een aangeslotene kan mits bepaalde voorwaarden en na beëindiging van de aansluiting op het collectief contract, een individuele verzekering gezondheidszorgen afsluiten bij AG Insurance indien het personeelslid minstens 2 jaar aangesloten is bij een collectieve overeenkomst gezondheidszorgen. De aanvraag tot individuele verzekering moet ingediend worden binnen 30 dagen volgend op het einde van de aansluiting bij de overeenkomst gezondheidszorgen.

6 5. OMVANG VAN DE TERUGBETALING. Voor zowel de basis als de uitgebreide formule is de tussenkomst van AG Insurance beperkt tot : o 3 maal de wettelijke RIZIV-tussenkomst; o Voor de kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming wordt verleend, is de waarborg geldig tot een bedrag van per verzekerde en per kalenderjaar, met dien verstande dat: o de terugbetaling van de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind beperkt is tot 25 per nacht; o de vervoerskosten bij ernstige ziekten beperkt zijn tot een globaal plafond van 125 per persoon en per kalenderjaar. o de terugbetaling van kosten voor de thuisbevalling forfaitair 620,00 o bedraagt. Osteopathie en chiropraxie, uitgevoerd door een erkend specialist ook gedekt zijn. o een maximum van 24 maanden, al dan niet over een aaneengesloten periode, voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie; 6. ZIJN ER WACHTTERMIJNEN OF MEDISCHE FORMALITEITEN? Voor iedere aansluiting in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012, alsook elke aansluiting die beantwoordt aan de criteria in punt 4, zullen er GEEN medische formaliteiten, wachttermijnen of uitsluitingen van voorafbestaande aandoeningen worden toegepast. Indien de aansluiting echter NIET beantwoordt aan bovengenoemde criteria, zullen volgende bepalingen van toepassing zijn: Uitstel van aansluiting De aansluiting gaat pas in op de eerste van de maand die volgt op of samenvalt met het verstrijken van een periode van 10 maand te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag werd ingediend en voor zover de persoon medisch aanvaard werd. In de periode tussen de aanvraag en de effectieve aansluiting is er geen premie verschuldigd. Bestaande ziekten of aandoeningen De diensten van de dienstverlener worden niet aan de verzekerden verleend indien de aandoening, ziekte of invaliditeit waarvoor de verzekering om tegemoetkoming wordt verzocht, niet over het hoofd kon worden gezien door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de datum van de toetreding tot het contract, zelfs indien bij de eerste symptomen van de aandoening geen duidelijke diagnose kon worden gesteld. Ongeacht het voorgaande, zijn de volgende gevallen wel verzekerd: a) de aandoening, ziekte of invaliditeit waarvoor het slachtoffer reeds gedekt was door een gelijkaardige waarborg en voor zover er geen onderbreking van de verzekering is geweest; b) de verergering van de aandoening, ziekte of invaliditeit, voor zover de verzekerde sedert meer dan één jaar bij de polis is aangesloten en indien hij gedurende die periode geen medische behandeling heeft ondergaan voortspruitend uit de reeds bestaande aandoening, ziekte of invaliditeit.

7 Behoudens de gevallen zoals hierboven aangegeven, waarbij de aansluiting niet is gebeurd op het tijdstip waarop aan de aansluitingsvoorwaarden was voldaan (laattijdige aansluiting), gelden er geen medische formaliteiten ( gezondheidsvragenlijst of medisch onderzoek). 7. HOEVEEL BEDRAGEN DE JAARPREMIES in 2012? De werkgever voorziet voor zijn personeelsleden een tussenkomst in de premie van de basisformule van minstens 75%. (*) VERZEKERDEN BASISFORMULE (formule twee- of meerpersoonskamer) UITGEBREIDE FORMULE (formule éénpersooskamer) ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN (zonder onderscheid in leeftijdscategorie) KINDEREN (met kinderbijslag) KINDEREN zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (partners en gepensioneerden tot en met 64 jaar; kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (partners en gepensioneerden van 65 tot en met 69 jaar) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (vanaf 70 jaar) 80,72 EUR 184,36 EUR 28,25 EUR 64,53 EUR 28,25 EUR 64,53 EUR 80,72 EUR 184,36 EUR 262,34 EUR 599,18 EUR 363,23 EUR 829,63 EUR * Extra tussenkomsten door de werkgever zijn mogelijk, maar variëren per intekenaar. Voor de exacte tussenkomstpolitiek in een bepaalde administratie, dient contact opgenomen te worden met de personeelsdienst of sociale dienst van de betrokken organisatie.

8 De hoofdverzekerde ontvangt een factuur van AG Insurance met als bedrag het persoonlijk deel van de hoofdverzekerde en de eventuele premie(s) voor de nevenverzekerde(n). De tussenkomsten in de premies die ten laste zijn van de werkgever, worden rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd. OPMERKINGEN : Hogervermelde premies zijn jaarlijkse bruto-premies, dus inclusief alle taksen en lasten. U kan ook opteren om trimestrieel te betalen. De gekozen formule moet dezelfde zijn voor de hoofdverzekerde als voor de nevenverzekerden. 8. WAT IS ER UITGESLOTEN? Zijn van de verzekering uitgesloten, de prestaties voortkomend uit: a) een ongeval of ziekte die niet door een medisch onderzoek kan worden vastgesteld; b) esthetische behandelingen of verjongingskuren. De kosten van plastische herstelheelkunde ingevolge een ziekte of een gewaarborgd ongeval worden wel ten laste genomen; c) ziekten of ongevallen die de verzekerde overkomen : 1. in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder invloed van doping, narcotica of verdovende middelen gebruikt zonder medisch voorschrift, tenzij bewezen wordt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de ziekte of het ongeval en deze omstandigheden of tenzij de verzekerde het bewijs kan leveren dat hij/zij uit onwetendheid alcoholische dranken of verdovende middelen heeft gebruikt, of hiertoe door een derde werd gedwongen; 2. ten gevolge van alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen; d) sterilisatie en anti-conceptieve behandeling, kunstmatige inseminatie, invitrofertilisatie en thermale kuren; e) oorlogsfeiten, wanneer de verzekerde hierbij betrokken wordt als burger of als militair, burgeroorlog of oproer, tenzij hij/zij er niet actief aan heeft deelgenomen of hij/zij zich in staat van wettige zelfverdediging bevond; f) sportbeoefening in de lucht of met gebruik van motorrijtuigen, alsmede de beroepshalve uitoefening van om het even welke sport; g) een door de verzekerde gestelde opzettelijke daad, tenzij de verzekerde het bewijs kan leveren dat het een geval van redding van personen of van goederen betreft; een door de verzekerde gepleegde misdaad of misdrijf; een roekeloze daad, weddenschap of uitdaging; h) de rechtstreekse of onrechtstreekse uitwerking van radioactieve stoffen of kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes, met uitzondering van het gebruik van radioactieve stoffen om medische redenen; i) vrijwillige verminking of zelfmoordpoging; j) een ongeval, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning van een luchtvaartuig, of tijdens de vlucht beroeps- of andere activiteiten verricht in verband met het toestel of de vlucht.

9 9. TERRITORIALE GRENZEN. Deze verzekering is geldig in de hele wereld. 10. SCHADEREGELING De verzekerden kunnen gebruik maken van twee systemen: 1. Schaderegeling via Medi-Assistance ( = derdebetalerssysteem) Elke aangeslotene bij deze collectieve verzekering Gezondheidszorgen kan, in geval van hospitalisatie in België, beroep doen op het systeem van de derdebetaler georganiseerd door het service center Medi-Assistance. De derdebetaler bij een hospitalisatie kan worden aangevraagd via het nummer vermeld op de Medi-Assistancekaart of via de website De verzekerde kan bovendien het advies vragen over: - de waarborgen van zijn contract; - de eventuele tenlasteneming door de beheerder; - de eventuele regeling via derdebetalersregeling met het ziekenhuis. Als aangeslotene en begunstigde van Medi-Assistance, ontvangt de aangeslotene een Medi- Assistancekaart.(opgelet: voor de personen die reeds een Medi-Assistancekaartje hebben op basis van het huidige collectief federaal contract en die nog steeds aangesloten zijn, blijft het reeds bestaande kaartje geldig.) Op deze kaart staat heel wat nuttige informatie, zoals het telefoonnummer van het service center waarnaar de aangeslotene kan bellen. Op basis van de gegevens die op zijn kaart staan, zal de contactpersoon hem alle informatie kunnen verschaffen over zijn waarborgen (of van de persoon voor wie hij belt). Hij kan ook bevestigen of de beheerder de hospitalisatiekosten ten laste neemt en de derdebetaler toekent. Het service center stuurt hiervan een bevestiging naar de aangeslotene. Ook het ziekenhuis ontvangt een kopie van de brief. Zo kan het administratieve dossier worden aangemaakt. Bij aankomst in het ziekenhuis overhandigt de aangeslotene de ondertekende bevestigingsbrief aan het onthaal. Het ziekenhuis stuurt de factuur naar AG Insurance. De factuur wordt rechtstreeks door AG Insurance geregeld. De kosten die niet door de overeenkomst gedekt zijn (vrijstelling, comfortkosten zoals telefoon,drank, ) blijven ten laste van de aangeslotene. AG Insurance zal deze kosten indien nodig na de hospitalisatie recupereren bij de aangeslotene. De procedure verandert niet bij dringende hospitalisatie. De aangeslotene zelf, een verwant of een personeelslid van het ziekenhuis, neemt contact op met het service center Medi- Assistance en dit tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Als aan de voorwaarden voldaan is, zal de dienst Medi-Assistance de bevestigingsbrief via of fax naar het ziekenhuis sturen, met bevestiging van de terugbetaling en de derdebetaler. Dit zal gebeuren de eerste werkdag die volgt op de aanvraag. U vindt verdere informatie aangaande Medi-Assistance op

10 Indien de procedure van derdebetaler niet van toepassing is, evenals voor de terugbetaling van de kosten voor ambulante geneeskundige zorgen in pré- en post-hospitalisatie en ernstige ziekten, geldt de schaderegeling volgens het klassieke systeem (zie hieronder). 2. Schaderegeling volgens het klassieke systeem Ingeval van schade, moet AG Insurance zo vlug mogelijk door middel van de hiertoe bestemde formulieren in kennis worden gesteld (Schademelding en aanvraag tot terugbetaling van medische kosten). Hij voegt bij zijn verklaring elk nuttig document, verklaring of rapport als bewijs van het bestaan en de ernst van het voorval. De verzekerde zendt AG Insurance alle originele stukken (ziekenhuisfacturen, terugbetalingattesten van het ziekenfonds, ontvangstbewijzen van de apotheker, enz..). Voormelde documenten moeten gezonden worden naar: AG Insurance Departement Health Care Hospitalisatie Federale Openbare Diensten Emile Jacqmainlaan BRUSSEL AG Insurance kan elk aanvullend document eisen dat noodzakelijk wordt geacht. De terugbetaling gebeurt binnen de 15 werkdagen, na ontvangst van voormelde kostennota's en van de andere documenten die voor de berekening ervan noodzakelijk zijn. De bewijsstukken moeten in het bezit zijn van AG Insurance binnen het jaar, te rekenen vanaf de datum van de geneeskundige verstrekking. AG Insurance behoudt zich het recht voor de waarborg te weigeren of te beperken als die termijn niet in acht wordt genomen. De afrekening van de terugbetaling met de opsomming van de terugbetaalde en eventueel geweigerde kosten wordt overgemaakt aan de verzekerde. Op ieder ogenblik mag AG Insurance de juistheid van de aangiften en van de antwoorden op zijn aanvragen tot inlichtingen nagaan. INLICHTINGEN INWINNEN AANGAANDE UW INDIVIDUELE AANSLUITING Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de contactpersoon van uw sociale dienst of personeelsdienst. Naast de hierboven vermelde contactpersonen, kunt u eveneens terecht bij het Call Center Federale Openbare Diensten bij AG Insurance: Tel.: (voor de Nederlands- en Duitstaligen) Fax: Adres: AG Insurance, Departement Health Care Hospitalisatie Federale Openbare Diensten, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE DOEL VAN DE VERZEKERING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Specimen van de Polis: Conventie Fortis HospiCare Collectieve verzekering Gezondheidszorgen Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Gezondheidszorg INHOUDSTAFEL VOORWAARDEN

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Samenvatting. Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046)

Samenvatting. Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046) Samenvatting Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046) 1 INHOUDSTAFEL 1. Wie is aanbestedende overheid en wanneer treedt het contract

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-18092010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering Informatiebrochure Collectieve ziekteverzekering Inhoud 1. Wat omvat deze collectieve ziekteverzekering? 3 1.1. Algemeen 3 1.2. De waarborgen voorzien in dit plan 3 2. Hoe kan u aansluiten bij deze collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016.

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. Verzekeringnemer: ALGEMEEN STEDELIJK Z IEKENHUIS AALST Polisnummer: 780 Toelichting bij het hospitalisatieplan Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Samenvatting verzekeringspolis. Beroepsgebonden verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen federale openbare diensten (CMSFOR-AV-100)

Samenvatting verzekeringspolis. Beroepsgebonden verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen federale openbare diensten (CMSFOR-AV-100) Samenvatting verzekeringspolis Beroepsgebonden verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen federale openbare diensten (CMSFOR-AV-100) Inhoud 1. Wie is aanbestedende overheid en wanneer treedt

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders 1 INHOUDSTAFEL De hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, wat is dat?...3 Gezinsleden, wie zijn dat?...3 Gezinsleden aansluiten, hoe

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

collectieve hospitalisatieverzekering Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2011)

collectieve hospitalisatieverzekering Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 september 2015) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

MEDEDELING 2017/01 directie

MEDEDELING 2017/01 directie Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het College van de hulpverleningszone MEDEDELING 2017/01 directie datum 05.09.2017

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 januari 2017) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2016)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2016) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2016) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Polis nr. 85.900.180 Aanvang: 01 mei 2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 05 december Aan de personeelsleden van de schoolse en bijschoolse instellingen

STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 05 december Aan de personeelsleden van de schoolse en bijschoolse instellingen STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs ---------- Brussel, 05 december 2006. TP-PVR / 2006-2007 / 01-19 Aan de personeelsleden van de schoolse en bijschoolse instellingen Betreft : Collectieve verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement Medisch Plan Water-link o.v. Reglement 1. Definities 1.1. Medisch Plan Water-link o.v. Het medisch plan, onderschreven door Water-link o.v. (verder genoemd het plan) bestaat uit de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Geldig vanaf 01/04/2010 1. Definities 1.1 Reglement Medisch Plan Het reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car (verder genoemd het Medisch Plan) wordt gevormd

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING?

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING? Verzekeringnemer: STAD ANTWERPEN, OCMW ANTWERPEN, AG ENERGIEBESPARINGS FONDS, AG STEDELIJK ONDERWI JS, AG KINDEROPVANG, KUNSTENSTAD VZW HULPVERLENINGSZONE - ANTWERPEN 1 Toelichting bij het hospitalisatieplan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2001 AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2001 AANWEZIG: GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS & 089-65 12 70 fax 089-65 12 71 e-mail: gemeente@as.be provincie Limburg arrondissement Hasselt UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering OPDRACHTGEVER FEDERALE PENSIOENDIENST ZUIDERTOREN 1060 BRUSSEL Open aanbesteding BIJZONDER BESTEK N FPD/S300/2017/03 Hospitalisatieverzekering April 2017 TWEEDE DEEL Specifieke administratieve clausules

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering 1. Definities Medisch Plan Arbeiders ressorterend onder het paritaire subcomité 140.05 van de Sector Verhuisondernemingen Geldig vanaf 01/01/2012 1.1. Reglement Medisch Plan Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Groep 137 Ongeveer 4 miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering. 3 personen op 4 genieten het voordeel van een groepsverzekering hospitalisatie die hun werkgever hen aanbiedt. Het

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering van uw werkgever afloopt. 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Nadere informatie

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise 2015 Hospitaal-Plus Hôpital Plus Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 Hospitaal-Plus 200 Hospitaal-Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 3 2. Toetredingsvoorwaarden 5 3. Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Polisnr. COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Dienst polissen: polissen.hospcoll@dib.be 02/286.65.75 Dienst schade: schade.hospcoll@dib.be

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS Inhoudstafel Blz. Definities 4 Artikel 1 : In welke gevallen is dit verzekeringscontract van toepassing? 6 Artikel 2 : Zijn er beperkingen aan de tussenkomst? 7 Artikel

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING AG Insurance

HOSPITALISATIEVERZEKERING AG Insurance INFOBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING 50937 AG Insurance Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting bevat informatie

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2017: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2017: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2017: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte bij hospitalisatie... 3 2.1. Op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALAU2 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG COLLECTIEVE POLIS nr. 53150057 editie 002 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven. H.R. 121. Bankrekening 730-0042006-01. Onderneming

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2016: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2016: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN 2016: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING OF ZIEKTE Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte bij hospitalisatie... 3 2.1. Op

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen

Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen Beroepsgebonden verzekering (Health Care) 0079-2024832N-01022015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN.

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN. Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN van de VLAAMSE OVERHEID 2 DIT DOCUMENT VORMT EEN SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie