Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hospitalisatieverzekering vzw CISO"

Transcriptie

1 Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige of zware ziekte een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na eventuele aftrek van de wettelijke en extra-wettelijke tegemoetkomingen en franchise, nog ten laste blijven van de verzekerden. De polis die hierbij aan de personeelsleden van vzw CISO wordt aangeboden, betreft dezelfde polis die de Stad Antwerpen in de loop van 2000 heeft afgesloten. ENKELE DEFINITIES Ziekenhuis: een openbare of privé-instelling die wettelijk erkend is als ziekenhuis. Worden niet beschouwd als ziekenhuis: - gesloten psychiatrische inrichtingen - medisch-pedagogische diensten of inrichtingen - rusthuizen - geriatrische instellingen of diensten gebruikt voor het gewone verblijf van bejaarden - instellingen of diensten gebruikt voor het gewone verblijf van herstellenden of kinderen - instellingen of diensten die een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis gekregen hebben Sanatoria en verzorgingstehuizen voor tuberculosepatiënten worden wél als ziekenhuis beschouwd. Wat het volgen van kuren betreft is er enkel een tussenkomst voorzien indien de behandeling van therapeutische aard is, verstrekt wordt in een instelling die beantwoordt aan de hiervoor bepaalde voorwaarden en indien Ethias er voor het begin van de behandeling schriftelijk heeft in toegestemd. Ziekenhuisopname: elk medisch noodzakelijk verblijf van minstens één nacht in een ziekenhuis, of van minder dan één nacht voor zover er voor de uitgevoerde medische behandeling een wettelijke tegemoetkoming wordt verleend op basis van een forfait. 1

2 Wordt niet beschouwd als ziekenhuisopname: - elke verblijf dat niet door een medische behandeling gerechtvaardigd is, zoals het verblijf met als voornaamste doel het onderhoud, de bewaking of de bijstand van de verzekerde. Verpleeghotel: een erkende verblijfsinstelling gericht op de huisvesting van personen waarvan de gezondheidstoestand een verblijf in een instelling vereist, evenals een curatieve en/of diagnostische behandeling die een observatie, een toezicht en een opvolging veronderstelt die enkel in deze instelling kan ingericht worden. Palliatieve instelling: een erkende verblijfsinstelling gericht op de huisvesting van personen waarvan de gezondheidstoestand een verblijf in een instelling vereist, evenals een palliatieve behandeling die een observatie, een toezicht en een opvolging veronderstelt die enkel in deze instelling ingericht kan worden. WIE KAN VAN DEZE VERZEKERING GENIETEN? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdverzekerden en nevenverzekerden. de hoofdverzekerden. Dit zijn: de personeelsleden van vzw ciso met een contract van onbepaalde duur, vanaf het moment van hun aanstelling op proef. Concreet: iemand start op 1 januari 2002 met een contract van onbepaalde duur, met een proefperiode van 6 maanden. Deze persoon kan zich vanaf 1 januari 2002 aansluiten bij de verzekering. Voor de hoofdverzekerden is de verzekering gratis. Voor hen wordt de premie betaald door de vzw ciso. Zij moeten wel een aansluitingsformulier indienen (zie "Hoe kan ik aansluiten?"). de nevenverzekerden. Dit zijn: - de hoofdverzekerden die op rust- of brugpensioen worden gesteld - de echtgeno(o)t(e) of levenspartner op hetzelfde domiciliëringsadres als de hoofdverzekerden of gepensioneerden, voor zover de aansluiting gebeurt voor de leeftijd van 65 jaar. Ook de levenspartner waarmee men niet gehuwd is maar wel samenwoont op hetzelfde domiciliëringsadres kan dus aansluiten. 2

3 - de kinderen van de hierboven vermelde personen, ongeacht hun juridisch statuut, zolang zij kinderbijslag genieten of nog ingeschreven zijn op hetzelfde domiciliëringsadres. Hieronder vallen dus: - de natuurlijke kinderen uit het gezin die kinderbijslag genieten - de natuurlijke kinderen uit het gezin die geen kinderbijslag meer genieten maar nog wel officieel thuis inwonen - de kinderen uit een vorig huwelijk van hoofd- of nevenverzekerde voor zover zij kinderbijslag genieten of nog officieel thuis inwonen - adoptiekinderen van hoofd- of nevenverzekerde voor zover zij kinderbijslag genieten of nog officieel thuis inwonen - kinderen in andere situaties die door Ethias worden aanvaard als beantwoordend aan de omschrijving in de polis De nevenverzekerden betalen zelf de premie rechtstreeks aan Ethias. Ook zij moeten een aansluitingsformulier indienen via de hoofdverzekerde (zie "Hoe kan ik aansluiten?"). WAT WORDT DOOR DEZE VERZEKERING GEDEKT (DE WAARBORGEN)? In de polis wordt een onderscheid gemaakt tussen: - de hospitalisatiekosten (inclusief de ééndagshospitalisatie) - de kosten in de periode van pré- en posthospitalisatie - de kosten bij 25 ernstige en zware ziekten. DE HOSPITALISATIEKOSTEN (inclusief de ééndagshospitalisatie) Er wordt tussengekomen zo de verzorgingskosten verstrekt worden tijdens het verblijf in een erkend ziekenhuis, een erkend verpleeghotel of een erkende palliatieve instelling en zo deze al dan niet aanleiding geven tot wettelijke terugbetaling van prestaties, opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. 3

4 De polis dekt de kosten bij ziekenhuisopname wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling. Dit houdt concreet in: - de verblijfskosten in het ziekenhuis met inbegrip van de toeslagen voor een één- of tweepersoonskamer - de erelonen en ereloonsupplementen - de kosten voor paramedische prestaties - de kosten voor farmaceutische producten, verbanden, medisch materiaal en andere medische hulpmiddelen - de chirurgiekosten - de verdovingskosten - de kosten voor gebruik van de operatiekamer en bevallingskamer - de kosten van de uitgevoerde medische behandelingen tijdens een ééndagshospitalisatie voor zover er een wettelijke tegemoetkoming voor wordt verleend op basis van een mini-, maxi-, super- of ander hiermee gelijkgesteld forfait - de kosten voor tandheelkundige verzorging, tandprothesen, therapeutische prothesen, orthopedische apparaten, medische protheses en kunstledematen voor zover deze geplaatst zijn tijdens of buiten de ziekenhuisopname en/of in rechtstreeks verband staan met de ziekenhuisopname. - prothesen met een zuiver esthetisch karakter worden niet terugbetaald - de wiegendoodtest - de homeopathische behandeling, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur - de mortuariumkosten die op de ziekenhuisfactuur worden aangerekend - de medische kosten voor thuisbevalling (dit wordt gelijkgesteld met bevalling in een ziekenhuis) - de hospitalisatie ingevolge psychische, psychiatrische of mentale aandoening. De verzekering loopt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van 12 maanden te beginnen vanaf de eerste dag die recht geeft op terugbetaling. 4

5 Daarnaast zijn ook gedekt: - de kosten voor aangepast vervoer, verantwoord door dringende medische redenen - de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind jonger dan 14 jaar (roomingin). Het terug te betalen bedrag is bepaald op 12,07 per nacht - de kraamhulp. Dit zijn de kosten na een bevalling thuis of in het ziekenhuis die in rekening worden gebracht door een erkende kraamzorginstelling voor thuishulp na de bevalling aan de moeder, de pasgeborene en het gezin door de bevoegde kraamverzorger. Voorwaarde is wel dat deze thuishulp medisch en sociaal verantwoord is. De tussenkomst is per verzekerde beperkt tot 12 dagen en tot een maximumbedrag van 495,79 - de verblijfskosten van de donor bij transplantaties van een orgaan of van een weefsel ten gunste van de verzekerde. Het terug te betalen bedrag is bepaald op maximum 1 239,47 DE KOSTEN IN DE PERIODE VAN PRÉ- EN POSTHOSPITALISATIE De polis dekt de medische kosten die in rechtstreeks verband staan met de hospitalisatie vanaf één maand vóór tot drie maanden na de hospitalisatie en al dan niet aanleiding geven tot een wettelijke terugbetaling van prestaties, opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Dit houdt concreet in: - de kosten voor medische prestaties verstrekt naar aanleiding van een bezoek of een raadpleging van een geneesheer - de kosten voor homeopathische behandeling, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur - de kosten voor paramedische prestaties, voorgeschreven door een geneesheer - de kosten voor medische hulpmiddelen, voorgeschreven door een geneesheer - de kosten voor medische prestaties - de kosten voor kunstledematen - de kosten voor allopathische en homeopathische geneesmiddelen, van verbanden en van medisch materiaal, met uitsluiting van elk type van product dat ook in de nietmedische handel te verkrijgen is - de vervoerskosten tot een maximumbedrag van 148,74 per jaar 5

6 DE KOSTEN BIJ 25 ERNSTIGE EN ZWARE ZIEKTEN Over welke ziekten gaat het? Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis-cerebrospinalis (hersenvliesontsteking), pokken, tyfus, encefalitis (hersenontsteking), miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie Naast de dekking, begrepen in de hospitalisatie en de pré- en posthospitalisatie, zijn bij deze ernstige en zware ziekten ook de verzorgingskosten buiten het ziekenhuis gedekt, zoals: - de kosten voor medische prestaties: erelonen en ereloonsupplementen - de kosten voor paramedische prestaties - de kosten voor farmaceutische producten, verbanden, medisch materiaal en andere medische hulpmiddelen - de kosten voor speciale behandelingen, analyses en onderzoeken in verband met de ziekte - de kosten voor het huren van allerlei materiaal - de vervoerskosten tot maximum 148,74 per jaar - alle andere kosten waarmee Ethias vooraf heeft ingestemd Het moet wel steeds gaan om kosten die al dan niet aanleiding geven tot wettelijke terugbetaling van prestaties, opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV en die in rechtstreeks verband met de ziekte staan. Indien aan deze voorwaarde voldaan is worden deze kosten terugbetaald zonder beperking in tijd. 6

7 WAT VALT BUITEN DEZE VERZEKERING? Zijn niet door de polis gedekt: - de kosten, gemaakt bij een ongeval of een ziekte die niet door een medisch onderzoek kan vastgesteld worden - de kosten voor esthetische behandelingen of verjongingskuren. De kosten van plastische chirurgie ingevolge een ziekte of een gewaarborgd ongeval worden wel gedekt - prothesen die een zuiver esthetisch karakter hebben - ziekten of ongevallen die het gevolg zijn van (op voorwaarde dat het oorzakelijk verband is vastgesteld): - dronkenschap, alcoholintoxicatie, doping, narcotica, verdovende middelen gebruikt zonder doktersvoorschrift, tenzij de verzekerde het bewijs kan leveren dat hij/zij uit onwetendheid alcoholische dranken of verdovende middelen heeft gebruikt, of hiertoe door een derde is gedwongen - alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van medicatie - de kosten voor sterilisatie en anti-conceptieve behandeling, tenzij om dwingende medische redenen - kunstmatige inseminatie, in vitro fertilisatie en thermale kuren - de kosten wegens ziekte of ongeval tijdens oorlogsfeiten wanneer de verzekerde hierbij betrokken geraakt als burger of als militair, wegens oproer of burgeroorlog, tenzij de verzekerde er niet actief aan heeft deelgenomen of zich in staat van wettige zelfverdediging bevond - sportbeoefening in de lucht of met het gebruik van motorrijtuigen in competitieverband, alsmede de beroepshalve uitoefening van om het even welke sport - een door de verzekerde opzettelijk gestelde daad tenzij de verzekerde bewijs kan leveren dat het een geval van redding van personen of goederen is, een door de verzekerde gepleegde misdaad of misdrijf, roekeloze daad, weddenschap of uitdaging - rechtstreekse of onrechtstreekse uitwerking van radioactieve stoffen, met uitzondering van het gebruik om medische redenen 7

8 - vrijwillige verminking of zelfmoordpoging - een ongeval waarbij de verzekerde deel uitmaakt van een luchtvaartbemanning of tijdens de vlucht beroeps of andere activiteiten verricht in verband met het toestel of de vlucht HOEVEEL BEDRAAGT DE TE BETALEN PREMIE? ( TARIEVEN GELDIG VANAF 01/01/2010 ) voor de hoofdverzekerden Voor hen is deze verzekering gratis. De premie wordt volledig betaald door de vzw ciso. voor de nevenverzekerden De jaarpremie ( taksen en bijdragen inbegrepen ) is ten eigen laste: - tot en met 20 jaar 48,89 - vanaf 21jaar tot en met 49 jaar 152,62 - vanaf 50jaar tot en met 64 jaar 224,19 - vanaf 65jaar tot en met 69 jaar 477,00 - vanaf 70 jaar 596,25 8

9 HOE KAN IK AANSLUITEN? voor de hoofdverzekerden De toetreding gebeurt op vrijwillige basis door het aansluitingsformulier over te maken aan de personeelsdienst van vzw ciso. Deze maakt ze onmiddellijk verder over aan Ethias. De dekking begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand, volgend op het toekomen van het formulier op de personeelsdienst vzw ciso. Voor de hoofdverzekerden is er geen wachttijd, medische vragenlijst of medisch onderzoek vereist op voorwaarde dat de aansluiting gebeurt binnen de eerste maand na indiensttreding. voor de nevenverzekerden Natuurlijk gebeurt ook voor hen de aansluiting op vrijwillige basis. Het is niet noodzakelijk dat zij ook toetreden bij aansluiting van de hoofdverzekerde uit het gezin. Het is ook mogelijk bepaalde gezinsleden wél en andere niet aan te sluiten. De aansluitingsformulieren worden via de personeelsdienst overgemaakt aan Ethias. De formulieren zijn ter beschikking bij de personeelsdienst van de vzw ciso. Ook hier is geen medische vragenlijst of medisch onderzoek vereist. Er is wel een normale wachttijd van 3 maanden. Deze bedraagt 12 maanden bij zwangerschap en bevallingen. Deze wachttijden vervallen evenwel bij: - ongeval - volgende acute of besmettelijke ziekten: rode hond, mazelen, waterpokken, roodvonk, difteritis, kinkhoest, bof, kinderverlamming, meningits-cerebrospinalis (hersenvliesontsteking), dysenterie, buik- of paratyfus, vlektyfus, cholera, pokken, malaria, terugkomende koorts, encefalitis, miltvuur en tetanus - pasgeborenen zo de aansluiting gebeurt binnen de 2 maanden na de geboorte - nevenverzekerden van nieuw in dienst tredende personeelsleden, zo de aansluiting gebeurt binnen de 2 9

10 maanden na de indiensttreding van de hoofdverzekerde - personen die ten gevolge van een verandering in hun familiale situatie (bijvoorbeeld na een huwelijk met een hoofdverzekerde) de status van mogelijke nevenverzekerde bekomen, zo de aansluiting binnen de 2 maanden gebeurt - aansluiting van personen die reeds van een verzekering bij een andere maatschappij genieten, die dezelfde voordelen biedt. Zij moeten dan wel al 3 maanden (12 maanden bij zwangerschap) aangesloten zijn. Er mag ook geen onderbreking tussen beide polissen zijn. overgang van hoofd- naar nevenverzekerde De overgang van hoofd- naar nevenverzekerde bij oppensioenstelling gebeurt eveneens zonder wachttijd, medische vragenlijst of medisch onderzoek. Er mag tijdens deze overgang echter geen onderbreking van het contract zijn. De hoofdverzekerde /toekomstige nevenverzekerde staat zelf in voor de aanvraag van deze overgang bij Ethias en dit binnen de 2 maanden na het einde van het verzekeringsjaar waarop men op pensioen gaat. Wat met ziekten of aandoeningen die reeds bestaan bij de aansluiting? Indien de ziekte of aandoening reeds bestond op datum van aansluiting op de polis, wordt geen financiële tussenkomst verleend. Een ziekte of aandoening die pas ontdekt wordt na 3 jaar aansluiting is wél gedekt, ook al bestond ze reeds vroeger. De verergering van bestaande ziekten of aandoeningen wordt wél in aanmerking genomen als de verzekerde reeds meer dan 1 jaar op de polis aangesloten is en tijdens deze periode geen medische behandeling heeft ondergaan omtrent deze bestaande ziekte of aandoening. 10

11 HOE EINDIGT MIJN CONTRACT? voor de hoofdverzekerden Aan de individuele dekking van de hoofdverzekerde wordt een einde gesteld door: - bij het vrijwillig beëindigen, uitdiensttreding of pensioen van de hoofdverzekerde gedurende de maanden jan - feb- maart - april - mei t.e.m 30 juni loopt de dekking tot 30 juni van het verzekeringsjaar. Bij overlijden en bedrog eindigt de dekking onmiddellijk. - Bij het vrijwillig beëindigen, uitdiensttreding of pensioen van de hoofdverzekerde gedurende de maanden juli - augustus - september - oktober - november t.e.m 31 december loopt de dekking tot 31 december van het verzekeringsjaar. Bij overlijden en bedrog eindigt de dekking onmiddellijk. voor de nevenverzekerden Aan de individuele dekking van de nevenverzekerde wordt een einde gesteld door: - bij het vrijwillig beëindigen, uitdiensttreding of pensioen van de hoofdverzekerde gedurende de maanden jan - feb- maart - april - mei t.e.m 30 juni loopt de dekking tot 30 juni van het verzekeringsjaar. Bij overlijden en bedrog eindigt de dekking onmiddellijk. - Bij het vrijwillig beëindigen, uitdiensttreding of pensioen van de hoofdverzekerde gedurende de maanden juli - augustus - september - oktober - november t.e.m 31 december loopt de dekking tot 31 december van het verzekeringsjaar. Bij overlijden en bedrog eindigt de dekking onmiddellijk. Eveneens bij opzegging door Ethias als een gevolg van niet - betaling van de premie. 11

12 IN WELKE LANDEN IS DEZE POLIS GELDIG? De polis is van toepassing in de hele wereld. WAT MOET IK DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL, DAT DOOR DE POLIS WORDT GEDEKT? Elk schadegeval, dat door deze polis wordt gedekt, wordt door de verzekerde zo snel mogelijk aan Ethias gemeld via een daartoe bestemd formulier. Formulieren zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst van vzw ciso. De formulieren in verband met het schadegeval moeten rechtstreeks worden overgemaakt aan Ethias op de kantoren te Hasselt (voor adressen, zie "Waar kan ik terecht voor verdere informatie?"). Ethias stuurt onmiddellijk een ontvangstmelding met dossiernummer, contactpersoon met rechtstreeks telefoonnummer en de verdere procedure. Dit dossiernummer moet bij alle correspondentie met Ethias betreffende het schadegeval vermeld worden. De verzekerde bezorgt het detail van de medische kosten (facturen, bewijzen van terugbetaling mutualiteit, e.d.) eveneens rechtstreeks aan Ethias. Het moeten steeds de originele bewijsstukken zijn die worden toegezonden; een kopie is niet voldoende. Ethias waarborgt de uitbetaling na ontvangst van de documenten betreffende de uitgaven (ziekenhuisfactuur, apotheekkosten, enz.). Een voorwaarde is wel dat het dossiernummer vermeld werd bij de correspondentie met Ethias. WELK BEDRAG KRIJG IK TERUGBETAALD? De polis waarborgt de terugbetaling van de onder punt "Wat wordt door deze verzekering gedekt" gewaarborgde kosten, die na eventuele aftrek van de wettelijke en extrawettelijke tegemoetkomingen en franchise, nog ten laste blijven van de verzekerde. Deze zijn gewaarborgd tot een maximumbedrag van ,35 per kalenderjaar en per verzekerde. Zo de kosten gebeurd zijn in het buitenland geldt dezelfde regeling. Indien het een land betreft waarmee de Belgische mutualiteiten geen terugbetalingovereenkomsten gesloten hebben, zal de terugbetaling door Ethias berekend worden alsof het feit zich in België heeft voorgedaan. Repatriëring wordt niet gedekt. Indien bij hospitalisatie ligdagen voor een éénpersoonskamer of ereloonsupplementen op de factuur aangerekend worden, geld per verzekeringsjaar en per verzekerde een franchise van 74,37. De franchise moet slechts éénmaal betaald worden als de hospitalisatie doorloopt in het volgende kalenderjaar. Ethias verleent aan iedere verzekerde een Assur card dat aangeeft dat hij/zij onder de waarborgen van deze hospitalisatieverzekering valt. Deze kaart wordt een 3 à 4 tal maanden na aansluiting naar de verzekerde opgestuurd. 12

13 WAT ALS IK MOMENTEEL BIJ EEN ANDERE MAATSCHAPPIJ EEN VERZEKERING VOOR GEZONDHEIDSZORG HEB? Zowel de hoofdverzekerden als de nevenverzekerden die bij een andere maatschappij reeds beschikken over een hospitalisatieverzekering, kunnen overschakelen op de nieuwe polis zonder wachttijd, medische vragenlijst of medisch onderzoek. Er mag echter geen onderbreking tussen de beide contracten zijn. Bovendien moet men bij deze andere maatschappij reeds 3 maanden (12 maanden bij zwangerschap en bevalling) aangesloten zijn. Het volstaat dat de hoofdverzekerde via de personeelsverantwoordelijke van de bedrijfseenheid een formulier invult en hierbij een afschrift van de bestaande polis voegt. De verzekerde moet wel zelf zorgen voor de opzeg van de vroegere polis. WAAR KAN IK TERECHT VOOR VERDERE INFORMATIE? Voor vragen kan u terecht bij Kathy Malfliet of Katleen Gezels Bijkomende inlichtingen Betreffende uw aansluiting : Ethias, Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Inzake aansluiting of facturatie Tel Fax Inzake schaderegeling Tel Kantoren Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen Tel Merksem, Bredabaan 804, 2170 Merksem Tel

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Specimen van de Polis: Conventie Fortis HospiCare Collectieve verzekering Gezondheidszorgen Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Gezondheidszorg INHOUDSTAFEL VOORWAARDEN

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 september 2015) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Samenvatting. Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046)

Samenvatting. Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046) Samenvatting Collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen - federale openbare diensten (CMSFOR-AV-046) 1 INHOUDSTAFEL 1. Wie is aanbestedende overheid en wanneer treedt het contract

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI-BASIS

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI-BASIS ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI-BASIS Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : In welke gevallen is dit verzekeringscontract van toepassing? 7 Artikel 2 : Zijn er beperkingen aan de tussenkomst? 7 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALAU2 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN MEDI -PLUS Inhoudstafel Blz. Definities 4 Artikel 1 : In welke gevallen is dit verzekeringscontract van toepassing? 6 Artikel 2 : Zijn er beperkingen aan de tussenkomst? 7 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG COLLECTIEVE POLIS nr. 53150057 editie 002 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven. H.R. 121. Bankrekening 730-0042006-01. Onderneming

Nadere informatie

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise 2015 Hospitaal-Plus Hôpital Plus Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 Hospitaal-Plus 200 Hospitaal-Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 3 2. Toetredingsvoorwaarden 5 3. Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE Informatiebrochure Uw bemiddelaar: WILLEMOT NV COUPURE 228 9000 GENT Uitgiftedatum 01/12/2007 1 Inhoudstafel 1. De verzekeraar 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALJH8 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal Dagforfait Basis. Hospitaal Dagforfait Plus

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal Dagforfait Basis. Hospitaal Dagforfait Plus 2015 Hospitaal-Plus Hôpital Plus Algemene voorwaarden Hospitaal Dagforfait Basis Hospitaal Dagforfait Plus INHOUD 1. Begrippenlijst 3 2. Toetredingsvoorwaarden 4 3. Aanvang, duur en einde van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL" 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij?

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? Algemene voorwaarden BLZ 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar

CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar CM-Hospitalisatieverzekeringen Onmisbaar en betaalbaar 2013 1 Inhoudstafel Wat u vooraf moet weten over hospitalisatiekosten en de wijze waarop u zich bij CM kan beschermen 3 De kamerkeuze 3 De aanvullende

Nadere informatie

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden Hospitalisatie Individueel Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Hospitalisatie Individueel Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Geldig vanaf 01/04/2010 1. Definities 1.1 Reglement Medisch Plan Het reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car (verder genoemd het Medisch Plan) wordt gevormd

Nadere informatie

hospitalisatie individueel

hospitalisatie individueel hospitalisatie individueel ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden wij

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering 1. Definities Medisch Plan Arbeiders ressorterend onder het paritaire subcomité 140.05 van de Sector Verhuisondernemingen Geldig vanaf 01/01/2012 1.1. Reglement Medisch Plan Het

Nadere informatie

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 AHV Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 Dit document beschrijft de werking van de Hospitalisatieverzekeringsovereenkomst en onze wederzijdse verbintenissen. Het geeft de inhoud van de waarborgen alsmede

Nadere informatie

Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be

Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be 1 ASSURNAT is de dienst verzekeringen voor de leden NSPV Nationaal Syndicaat

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL ... ...

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL ... ... ... A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL 2 INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-ZRHMXN-062015. volgende ziekten: 7. Ongeval: 8. Verplegingsinstelling: verzorgingstehuizen, hebben. te verrichten.

Algemene Voorwaarden 0037-ZRHMXN-062015. volgende ziekten: 7. Ongeval: 8. Verplegingsinstelling: verzorgingstehuizen, hebben. te verrichten. Het eigenlijke contract bestaat onlosmakelijk uit twee delen: a. de dewelke u nu voor zich heeft, en b. de Bijzondere Voorwaarden dewelke u bij ondertekening van het contract krijgt. De Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S.

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S. V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r Romeinsesteenweg 564B 1853 Strombeek-Bever tel. 02 420 00 33 fax 02 420 16 34 service@concordia.be Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation - Organisatie Euromut onafhankelijk ziekenfonds 509 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Détails - Details Jongeren tot en met 18 jaar: een tegemoetkoming tot 75 voor de aankoop

Nadere informatie

AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN

AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

INDIVIDUELE HOSPITALISATIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

INDIVIDUELE HOSPITALISATIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INDIVIDUELE HOSPITALISATIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities 3 Hoofdstuk I - De contracterende partijen Artikel 1 - Verzekeringnemer 6 Artikel 2 - Verzekeringsonderneming 6 Artikel

Nadere informatie

Rombousstraat 1 bus 1 B-1932 Zaventem Telefoon: 02/ 647 91 96 Fax : 02/ 647 08 72 Email : info@cover-risk-management.be

Rombousstraat 1 bus 1 B-1932 Zaventem Telefoon: 02/ 647 91 96 Fax : 02/ 647 08 72 Email : info@cover-risk-management.be Rombousstraat 1 bus 1 B-1932 Zaventem Telefoon: 02/ 647 91 96 Fax : 02/ 647 08 72 Email : info@cover-risk-management.be 1 COVER RISK MANAGEMENT is de dienst verzekeringen voor de leden NSPV Nationaal Syndicaat

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. Bijzonder lastenboek

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. Bijzonder lastenboek Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel Bijzonder lastenboek Ref. Innoviris- Verzekeringen 2012 DEEL I : ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. LEGALE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat, 7-1000 Brussel www.rszppo.fgov.be GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING'

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' 1. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN' van de DIENSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2 INHOUDSTAFEL Collectieve verzekeringsovereenkomst `gezondheidszorgen'...

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie