Hospitalisatieplan General Motors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hospitalisatieplan General Motors"

Transcriptie

1 Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden en door de eventuele bijlagen Werkgever De werkgever staat voor de vennootschappen die dit plan aanbieden, met name General Motors Belgium NV Noorderlaan 401 Haven Antwerpen GMASB General Motors Automotive Services Belgium Noorderlaan 401 Haven Antwerpen 1.3. Beheerder Vanbreda Risk & Benefits Plantin en Moretuslei Antwerpen 1.4. Aangeslotene De persoon die aangesloten is bij dit Hospitalisatieplan en op wie het risico rust Ziekenhuis Wettelijk erkende inrichting die beschikt over een inschrijvingsnummer bij het RIZIV en waar gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijk beproefde diagnose- en therapiemiddelen, met uitzondering van: - gesloten psychiatrische inrichtingen; - medisch-pedagogische inrichtingen; - inrichtingen die louter dienen voor het herbergen (rusthuizen,...); - rust- en verzorgingshuizen Hospitalisatie Een medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis, Hospitalisatieplan General Motors 1

2 - van ten minste één nacht of - zonder nacht voor zover de toegepaste heelkundige ingreep aanleiding geeft tot een RIZIV-vergoeding op basis van een maxiforfait, miniforfait of op basis van een forfait A, B, C, D (one day clinic) 1.7. Medische kosten Kosten betreffende: - verstrekkingen die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de gezondheidsverstrekkingen inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit; - geneesmiddelen Ambulante zorgen De kosten van geneeskundige verzorging buiten een hospitalisatie 1.9. Ongeval Plotselinge, toevallige gebeurtenis die rechtstreeks veroorzaakt wordt door de werking van een uitwendige kracht buiten de wil van de aangeslotene, die aanleiding geeft tot lichamelijk letsel. Worden met ongevallen gelijkgesteld : verdrinking; letsels opgelopen bij het redden van in gevaar verkerende personen of goederen; vergiftigingen en brandwonden ten gevolge van ofwel het onopzettelijk innemen van giftige of bijtende stoffen, ofwel het toevallig vrijkomen van gassen of dampen; complicaties van de aanvankelijke letsels veroorzaakt door een gedekt ongeval; hondsdolheid en tetanus. Zelfmoord is geen ongeval Arbeidsongeval Het ongeval zoals gedefinieerd in de Belgische Wetgeving inzake arbeidsongevallen en dat verplicht verzekerd wordt in de toepassing van dezelfde wetgeving Ongeval van het privé-leven Ieder ongeval dat niet als arbeidsongeval wordt bechouwd Ziekte Een aantasting van de gezondheid die een andere oorzaak heeft dan een ongeval, vastgesteld door een geneesheer wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen hetzij in België, hetzij in het land waar de zieke zich bevindt op het ogenblik van de vaststelling van de ziekte Aandoening - een aantasting van de gezondheid door ziekte of ongeval - een zwangerschap of bevalling Hospitalisatieplan General Motors 2

3 1.14. Wettelijke tegemoetkoming Onder wettelijke tegemoetkoming wordt verstaan: - voor de kosten gemaakt in België: elke terugbetaling voorzien door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen die van toepassing zijn voor de Belgische werknemers; - voor de kosten gemaakt in het buitenland: elke terugbetaling voorzien door een met het betrokken land gesloten overeenkomst inzake de sociale zekerheid van de werknemers of, bij ontstentenis daarvan, een bedrag gelijk aan de terugbetaling bepaald in de Belgische sociale wetgevingen die van toepassing zijn voor de werknemers. Indien het niet mogelijk is dat bedrag te bepalen, zal de wettelijke tegemoetkoming worden vastgesteld op 50% van de gemaakte en gedekte kosten. Onder Belgische sociale wetgevingen van toepassing voor de werknemers bij ziekte of ongeval wordt verstaan: - de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit; - de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen; - de wetgeving betreffende de beroepsziektenvoor de in België gemaakte kosten: elke vergoeding bepaald door de Belgische wetten die van toepassing zijn op de werknemers Prothese Toestel dat de functie van een orgaan of lidmaat volledig of gedeeltelijk vervult Orthopedisch toestel Apparaat dat dient om misvormingen van het lichaam te voorkomen of bij te sturen Geneesmiddel Ieder product dat uitsluitend in de apotheek wordt verkocht, dat voorgeschreven is door een geneesheer, en dat als dusdanig geregistreerd is door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid Schadejaar Het schadejaar is gelijk aan een kalenderjaar Vrijstelling Deel van de terugbetaalbare kosten dat ten laste blijft van de aangeslotene en waarvan het bedrag wordt bepaald in 3.3 punt 4 van het reglement. De vrijstelling zal slechts éénmaal worden afgetrokken voor de volgende situaties: - voor verschillende aangeslotenen van éénzelfde gezin betrokken in éénzelfde ongeval; - voor de kosten van de bevalling voor moeder en kind, op voorwaarde dat het ganse gezin aangesloten is; - voor een ononderbroken hospitalisatie gesitueerd in twee schadejaren; Wachttijd De periode die begint te lopen vanaf de datum van aansluiting van de aangeslotene. De kosten gemaakt tijdens deze periode worden door het Hopsitalisatieplan niet terugbetaald. Hospitalisatieplan General Motors 3

4 1.21. Schadegeval Elke gebeurtenis waarvoor de bepalingen van het Hospitalisatieplan kunnen worden aangesproken Voorafbestaande aandoeningen De ziekten, ongevallen, zwangerschappen en bevallingen die zich hebben voorgedaan vóór de aansluitingsdatum of waarvan de oorzaak (oorzaken) vóór die datum gekend is (zijn) Verblijfskosten Het wettelijk remgeld, het supplement dat aangerekend wordt voor het verblijf in een éénof tweepersoonskamer en de forfaitaire dagprijs voor de geneesmiddelen Normale bevalling Bevalling waarvoor de tegemoetkoming vastgesteld in de nomenclatuur van de gezondheidszorgen K.155 niet overschrijdt (embryotomie, keizersnede, enz.). 2. AANSLUITING 2.1. Hoofdbegunstigden De volgende personen worden ''hoofdbegunstigde'' genoemd: de actieve personeelsleden met een contract van onbepaalde duur de ex-personeelsleden die de werkgever verlaten hebben in het kader van pensionering, brugpensionering, medisch, alternatief of invaliditeitsplan of na 1 jaar ziekte voor zover zij voordien als actief personeelslid reeds verzekerd waren 2.2. Nevenbegunstigden: De (huwelijks)partner van de hoofdbegunstigde en de kinderen die fiscaal ten laste zijn van het gezin, worden ''nevenbegunstigde'' genoemd. Onder partner verstaat men een persoon, met naam aangewezen, die met de hoofdbegunstigde samenwoont en geen familiebanden met hem heeft. Het bewijs van partner kan worden gevraagd (ziekenboekje gemeentelijk attest met samenstelling gezin). Niet inwonende kinderen waarvoor de hoofdbegunstigde verplicht is alimentatiegeld te betalen, komen ook in aanmerking. Bij overlijden van de hoofdbegunstigde kunnen de reeds aangesloten nevenbegunstigden verder aangesloten blijven. Hospitalisatieplan General Motors 4

5 2.3. Bedrag van de bijdragen: De maandelijkse bijdrage bedraagt vanaf : 5,40 EUR per kind jonger dan 21 jaar dat fiscaal ten laste is 10,80 EUR per kind ouder dan 21 jaar dat fiscaal ten laste is 10,80 EUR per volwassene jonger dan 65 jaar 16,20 EUR vanaf de leeftijd van 65 jaar voor het ex-personeelslid 21,60 EUR vanaf de leeftijd van 65 jaar voor de gerechtigde partner Vanaf wordt de bijdrage: 5,60 EUR per kind jonger dan 21 jaar dat fiscaal ten laste is 11,20 EUR per kind ouder dan 21 jaar dat fiscaal ten laste is 11,20 EUR per volwassene jonger dan 65 jaar 16,80 EUR vanaf de leeftijd van 65 jaar voor het ex-personeelslid 22,40 EUR vanaf de leeftijd van 65 jaar voor de gerechtigde partner 3. VOORWERP VAN HET HOSPITALISATIEPLAN 3.1. Dekking Volledige hospitalisatie Wordt de aangeslotene in een ziekenhuis opgenomen ten gevolge van een ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, dan komt het hospitalisatieplan tussen in: - de medische kosten die werden gemaakt tijdens de hospitalisatie: het gaat om kosten betreffende: verstrekkingen die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de gezondheidsverstrekkingen inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit (dus inclusief de verblijfkosten); geneesmiddelen; - de kosten van prothesen en orthopedische toestellen in rechtstreeks verband met de oorzaak van de hospitalisatie, voor zover ze aanleiding geven tot wettelijke tegemoetkoming; uitgezonderd voor de huurkosten van orthopedisch materiaal - de vervoerskosten in verband met de hospitalisatie, die gerechtvaardigd zijn door de vereiste spoed en de gezondheidstoestand van de verzekerde. Het hospitalisatieplan vergoedt ze tot 123,95 EUR per verzekerde en per kalenderjaar. Hospitalisatieplan General Motors 5

6 - alle medische kosten (medische kosten + prothesen + orthopedische toestellen) die voortvloeien uit ambulante verzorging - d.w.z. die welke worden verstrekt buiten een hospitalisatie - in rechtstreeks verband met de oorzaak van de hospitalisatie, gemaakt in een periode van één maand vóór en drie maanden na de hospitalisatie. (123,95 EUR per begunstigde en per kalenderjaar voor de huurkosten van orthopedisch materiaal) Worden eveneens vergoed: - de verblijfskosten van één van de ouders in hetzelfde ziekenhuis als dat van het aangesloten kind (tot 14 jaar) dat in het ziekenhuis is opgenomen. Per kalenderjaar wordt de tussenkomst in ieder geval beperkt tot 7,44 EUR per dag met een maximum van 30 dagen. Zelfstandige De actieve personen met het sociaal statuut van zelfstandige of bestuurder worden verondersteld bij te dragen tot de kleine risico's van het R.I.Z.I.V. Daardoor stemmen de bijdragen van deze categorie van personen overeen met die van het loontrekkende personeel en bij de tegemoetkomingen van het hospitalisatieplan zal rekening worden gehouden met RIZIV-terugbetalingen die identiek zijn aan of waarvan aangenomen wordt dat ze gelijkwaardig zijn met die van het loontrekkende personeel. Wachttijd Bij de toetreding van de aangeslotene tot dit Hospitalisatieplan is er geen wachttijd vereist behalve bij bevalling of zwangerschap waarvoor een wachttijd van 8 maanden geldt. In geval van een laattijdige aansluiting is de algemene, te doorlopen wachttijd vastgesteld op 6 maanden voor ziekten, behalve voor bevalling en zwangerschap waar een wachttijd van 10 maanden weerhouden is. Onder laattijdige aansluiting wordt begrepen: elke aansluiting die niet binnen de 2 maanden volgend op de dag van recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, geboorte) wordt ingediend. Bovendien is bij laattijdige toetreding de aansluiting slechts mogelijk per 1 januari van ieder jaar. Als principe geldt dat wie eens als hoofdaangeslotene of als nevenbegunstigde uit het Hospitalisatieplan stapt nooit meer kan aansluiten tenzij hij of zij via de partner van een soortgelijke waarborg kan genieten. Indien een wachttijd vereist is, is ze: - afgeschaft voor hospitalisaties ten gevolge van een ongeval of een acute infectieziekte. Acute infectieziekten zijn kinderverlamming, vlektyfus, pokken, rodehond, difteritis, Hospitalisatieplan General Motors 6

7 cholera, malaria, waterpokken, mazelen, meningitis, dysenterie, buiktyfus, roodvonk, kinkhoest, bof, febris recurrens, encefalitis en tetanus; - afgeschaft voor een pasgeborene, voor zover de pasgeborende niet laattijdig werd aangesloten. Berekening van de tegemoetkoming van het Hospitalisatieplan Het Hospitalisatieplan komt tussen in de gemaakte kosten, verminderd met: - de wettelijke tegemoetkoming, dat wil zeggen elke vergoeding die voortvloeit uit de Belgische wetgeving of uit een internationale overeenkomst. Kan de aangeslotene geen aanspraak maken op een wettelijke tegemoetkoming of heeft hij die aanspraken verbeurd, dan wordt er rekening gehouden met het theoretische bedrag ervan door te veronderstellen dat de aangeslotene aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds en in orde is met zijn bijdrage aan die instelling; - de vergoedingen die eventueel werden uitgekeerd krachtens andere contracten met hetzelfde doel. laste. Op het aldus vastgestelde bedrag neemt de aangeslotene het bedrag van de vrijstelling ten De tegemoetkoming van het Hospitalisatieplan is dan gelijk aan het saldo. De tegemoetkoming in de medische kosten betreffende zenuw- of geestesziekten, uitgezonderd multiple sclerose en ziekte van Parkinson, is slechts verschuldigd gedurende ten hoogste twee jaar hospitalisatie, al dan niet aan één stuk, te rekenen van het begin van de eerste hospitalisatie Dekking Zware ziekten Ambulante verzorging Als de aangeslotene door één van de onderstaande ziekten getroffen wordt, komt het Hospitalisatieplan tussen in de medische kosten + de kosten voor prothesen + de kosten voor orthopedische apparaten (123,95 EUR per begunstigde en per kalenderjaar voor de huurkosten van orthopedisch materiaal) voortvloeiend uit de door een arts toegediende of voorgeschreven ambulante verzorging. Lijst van de zware ziekten : Kanker, leukemie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, tetanus, kinderverlamming, pokken, meningitis, buiktyfus en paratyfus, vlektyfus, cholera, tuberculose, ziekte van Hodgkin, difterie, encefalitis, nierdialyse, ziekte van Alzheimer, miltvuur, aids, amyotrofe laterale sclerose, brucellose, diabetes, malaria, mucoviscidose, progressieve spierdystrofie, virale hepatitis, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Crohn, ziekte van Pompe. Hospitalisatieplan General Motors 7

8 De diagnose van de bovenstaande ziekten zal worden bevestigd door biologische of anatomo-pathologische onderzoeken of medische beeldvorming of andere in medische kringen gewoonlijk erkende onderzoeken. Wachttijd De wachttijd is identiek aan de wachttijd beschreven onder de dekking "Volledige hospitalisatie. Berekening van de tegemoetkoming van het Hospitalisatieplan De tegemoetkoming van het Hospitalisatieplan wordt berekend volgens dezelfde voorwaarden beschreven onder de dekking "Volledige hospitalisatie" Beperking dekkingen Beperking van de tegemoetkoming 1.Per prestatie is de tussenkomst beperkt tot 3 maal de wettelijke tegemoetkoming. 2.In het kader van de dekking Volledige Hospitalisatie wordt de tegemoetkoming verleend tot: 99,16 EUR per dag voor de verblijfskosten Geneesmiddelen die worden voorgeschreven en gebruikt tijdens de hospitalisatie worden volledig meegerekend voor de bepaling van die maximumgrens. De tegemoetkoming zal in ieder geval beperkt worden tot: 3 maal de wettelijke tegemoetkoming voor de kosten van prothesen en orthopedische toestellen in rechtstreeks verband met de gedekte aandoening; 3 maal de wettelijke tegemoetkoming voor de medische kosten gemaakt in het buitenland of tot 50 % van deze kosten als het onmogelijk is de wettelijke tussenkomst te bepalen; 3. Per aangeslotene en per kalenderjaar is de tussenkomst in ieder geval beperkt tot: ,74 EUR voor de dekking Volledige Hospitalisatie ; ,74 EUR voor de dekking Zware Ziekten - Ambulante Verzorging. 4. Voor de dekking Volledige Hospitalisatie is de vrijstelling per aangeslotene en per kalenderjaar, vastgesteld op: - 173,53 EUR bij opname in een éénpersoonskamer; - 86,76 EUR bij opname in een twee- of meerpersoonskamer. Hospitalisatieplan General Motors 8

9 Voor de waarborg Ambulante verzorging Zware ziekten is geen vrijstelling van toepassing. 5. In het kader van beide dekkingen zal eveneens tussenkomst verleend worden voor parafarmaceutische producten zoals windels, verbanden, binnen de gestelde grensbedragen zoals hierboven gedefinieerd. 4. NIET GEDEKTE RISICO S Het Hospitalisatieplan voorziet geen uitkering wanneer het gedekte risico voortvloeit uit de onderstaande gevallen: - zelfmoordpoging - opzettelijke daad van de aangeslotene - oorlog tussen staten of gelijkaardige feiten, burgeroorlog Bij een verblijf in het buitenland, wordt het risico gedekt: wanneer het conflict losgebarsten is tijdens het verblijf; wanneer de beheerder, op voorafgaand verzoek, de dekking heeft toegekend en zulks uitdrukkelijk vermeld is. In al deze gevallen moet aan de beheerder het bewijs worden geleverd dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden. - actieve deelneming aan oproer of collectieve gewelddaden. - grove schuld, tenzij de aangeslotene bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de grove schuld en de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de uitkeringen. Gevallen van grove schuld zijn: weddenschappen, uitdagingen; het feit van zich onder invloed van een verdovende, hallucinerende of andere drug te bevinden; het feit van in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 g/l bloed te verkeren. - subjectieve of psychische stoornissen die geen objectieve symptomen vertonen die een nauwkeurige diagnose mogelijk maken - drugverslaving, inclusief drankzucht en misbruik van geneesmiddelen - esthetische behandeling, sterilisatie, kunstmatige inseminatie, invitro- bevruchting. De esthetische behandeling is evenwel gedekt wanneer het gaat om herstellende chirurgie als gevolg van een ongeval of een kanker Bovendien worden de uitkeringen van het Hospitalisatieplan niet verleend voor: - hospitalisaties die aan de gang zijn bij de aansluiting, ongeacht de duur ervan (uitgezonderd schadegevallen die aan de gang waren bij de overname van het contract); Hospitalisatieplan General Motors 9

10 - laattijdige aansluiting: de ambulante verzorging en de hospitalisaties als gevolg van een ziekte of een ongeval voortvloeiend uit een gebrek of een gebrekkige gezondheid die al bestond bij de aansluiting van de aangeslotene. Nochtans worden deze uitkeringen wel verleend indien de aangeslotene in de loop van het jaar na zijn aansluiting geen medische behandeling als gevolg van een voorbestaande oorzaak heeft ondergaan. 5. EINDE VAN DE WAARBORG EN VAN DE PRESTATIES 5.1. De waarborgen eindigen: - bij de beëindiging of verbreking van de arbeidsovereenkomst tussen de hoofdaangeslotene werknemer en de werkgever (uitgezonderd brugpensionering, alternatief plan, medisch plan en invaliditeitsplan). Op hetzelfde ogenblik eindigt de waarborg voor de nevenbegunstigden. - bij het verlies van de hoedanigheid van nevenbegunstigde - bij het overlijden van de aangeslotene - bij stopzetting van de betaling van de bijdrage - bij stopzetting van dit Hospitalisatieplan. De in het Hospitalisatieplan vastgestelde uitkeringen eindigen op dat ogenblik Nochtans worden de hospitalisatie- en posthospitalisatiekosten terugbetaald die tijdens de overeenkomst worden gedaan, gedurende maximum 180 dagen, voor een op dat ogenblik lopend schadegeval. 6. AANVANG VAN HET HOSPITALISATIEPLAN - DUURTIJD Het Hospitalisatieplan treedt in werking op 1 januari 2005 en is ingesteld voor onbepaalde duur. Het Hospitalisatieplan is een verderzetting van de polis Axa met polisnummer van 1 januari De werkgever behoudt zich het recht voor om, in geval van een fundamentele wijziging van de wetgeving op de sociale zekerheid, van de wet op de ziekenhuizen of van enige andere wetgeving die een wezenlijke impact kan hebben op onderhavig reglement, de voorwaarden te wijzigen. 7. KEUZE VAN GENEESHEER EN VAN VERPLEEGINRICHTING De aangeslotene heeft de vrije keuze van: - de geneesheren die wettelijk gemachtigd zijn te praktiseren; - de verpleeginrichtingen; - de kamer in een verpleeginrichting. Hospitalisatieplan General Motors 10

11 8. MODALITEITEN VAN UITBETALING De verschuldigde bedragen worden binnen de 10 werkdagen na het bezorgen van de nodige bewijsstukken aan de beheerder, aan de aangeslotene uitbetaald; in geval van toepassing van artikel 13 binnen de 10 werkdagen na de getroffen beslissing. In geen geval is de werkgever of de beheerder gehouden tot het betalen van verwijlintresten. De werkgever die tot betaling is gehouden of een betaling heeft verricht, treedt in de rechten en vorderingen, die de aangeslotene op aansprakelijke derden kan hebben. De aangeslotene mag bijgevolg geen afstand doen van om het even welk verhaal op derden. De voorgelegde bewijsstukken worden eigendom van de beheerder. 9. VERPLICHTINGEN VAN DE AANGESLOTENEN BIJ SCHADEGEVAL 9.1. Binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk binnen de 14 dagen na de opname moet een hospitalisatie of een daghospitalisatie aan de beheerder worden gemeld op door hem verstrekte formulieren. Er wordt geen vervallenverklaring opgelopen indien de aangifte wordt gedaan binnen een termijn van 3 maanden indien bewezen is dat ze onmogelijk vroeger kon geschieden De originele onkostennota's die aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling en de afrekeningen van eventuele andere terugbetalingen, moeten uiterlijk vóór het einde van het kalenderjaar volgend op de datum waarop ze werden opgemaakt aan de beheerder worden overgemaakt De aangeslotene moet alles in het werk stellen om alle inlichtingen te verstrekken over de ziekten, ongevallen, zwangerschappen of bevallingen die zich hebben voorgedaan en de gevolgen ervan. De beheerder heeft het recht de hem gedane verklaringen en de antwoorden verstrekt naar aanleiding van zijn vragen om inlichtingen te onderzoeken. De aangeslotene moet de nodige maatregelen treffen om de geneesheren van de beheerder de mogelijkheid te geven om hem bijkomende informatie over het schadegeval te vragen of om hem eventueel te kunnen onderzoeken. 10. TERRITORIALE BEGRENZING De overeenkomst geldt in de gehele wereld. Wanneer de aangeslotene zijn gebruikelijke verblijfplaats niet in België heeft of wanneer hij langer dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijft, worden ze slechts verleend, op voorwaarde dat de beheerder akkoord gaat. Dit is niet van toepassing op de personen (+nevenbegunstigden) die tijdelijk door een opdracht in het buitenland zijn tewerkgesteld (ISP s). 11. VERVAL VAN DE WAARBORG Hospitalisatieplan General Motors 11

12 De individueel betrokken aangeslotene zal verval van de waarborg oplopen: - indien valse certificaten worden voorgelegd of indien valse verklaringen worden gedaan of feiten, die de beslissing van de beheerder zouden hebben beïnvloed, bewust werden verzwegen; - indien door vrijwillige vertraging of het nalaten een ziektegeval tijdig aan de beheerder te melden, het niet meer mogelijk wordt met zekerheid na te gaan of een schadegeval al dan niet binnen de bepalingen van het Hospitalisatieplan vallen. 12. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS De werkgever behoudt zich het recht voor om het beheer van dit contract en/of van de schadegevallen aan een derde toe te vertrouwen. Tussen de werkgever en de beheerder wordt een beheersovereenkomst gesloten waarin ondermeer en inzonderheid de verbintenissen van de beheerder als verwerker van de persoonsgegevens worden geregeld conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 13. GESCHILLEN De prestaties bedoeld in artikel 3 worden slechts toegekend onder voorbehoud van het recht van de beheerder op ieder ogenblik de gezondheidstoestand van de aangeslotene te laten controleren door een door hem erkende geneesheer. Ieder geschil van medische aard dat niet tussen de geneesheer van de aangeslotene en de geneesheer van de beheerder is bijgelegd, kan in akkoord tussen de aangeslotene en de beheerder beslecht worden door een derde geneesheer door de twee eerste geneesheren bij onderling akkoord aangesteld. Bij gebrek aan deze aanstelling zal de geneesheer-scheidsrechter aangeduid worden door de voorzitter van de Raad van de Orde van geneesheren die bevoegd is voor de woonplaats van de aangeslotene. Het ereloon van de geneesheer-scheidsrechter en van de eventuele gespecialiseerde onderzoeken zal voor de helft geregeld worden door de aangeslotene en voor de helft door de beheerder. 14. WETGEVING VAN TOEPASSING De Belgische wetgeving is van toepassing op dit Medisch Plan dat meer bepaald wordt geregeld door de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en door de diverse uitvoeringsbesluiten. De dwingende bepalingen ervan leiden tot de opheffing, de vervanging of de aanvulling van de voorwaarden van dit plan die ermee strijdig zouden zijn. 15. WOONKEUZE Hospitalisatieplan General Motors 12

13 De woonplaats van de werkgever is van rechtswege gekozen op zijn maatschappelijke zetel en voor de aangeslotene op de laatste woonplaats gekend door de werkgever Hospitalisatieplan General Motors 13

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement Medisch Plan Water-link o.v. Reglement 1. Definities 1.1. Medisch Plan Water-link o.v. Het medisch plan, onderschreven door Water-link o.v. (verder genoemd het plan) bestaat uit de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE DOEL VAN DE VERZEKERING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een

Nadere informatie

Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico. Algemene voorwaarden

Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico. Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico Algemene voorwaarden INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Artikel 1 - DE PARTIJEN 3 Artikel 2 - DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN 3 Artikel 3 - HET VERZEKERINGSGEBIED

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-18092010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders 1 INHOUDSTAFEL De hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, wat is dat?...3 Gezinsleden, wie zijn dat?...3 Gezinsleden aansluiten, hoe

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE42 3101 8020 3454 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 -

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Polisnr. COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Dienst polissen: polissen.hospcoll@dib.be 02/286.65.75 Dienst schade: schade.hospcoll@dib.be

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE42 3101 8020 3454 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 -

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING'

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' 1. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN' van de DIENSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2 INHOUDSTAFEL Collectieve verzekeringsovereenkomst `gezondheidszorgen'...

Nadere informatie

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Specimen van de Polis: Conventie Fortis HospiCare Collectieve verzekering Gezondheidszorgen Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Gezondheidszorg INHOUDSTAFEL VOORWAARDEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE Informatiebrochure Uw bemiddelaar: WILLEMOT NV COUPURE 228 9000 GENT Uitgiftedatum 01/12/2007 1 Inhoudstafel 1. De verzekeraar 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen invaliditeit BEDRIJFSLEIDERS- VERZEKERING

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen invaliditeit BEDRIJFSLEIDERS- VERZEKERING Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen invaliditeit BEDRIJFSLEIDERS- VERZEKERING 2 INHOUD INSTELLING Artikel 1 - Welke zijn de partijen bij het contract? Artikel 2 - Welke documenten vormen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen

Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen Algemene voorwaarden verzekering gezondheidszorgen Beroepsgebonden verzekering (Health Care) 0079-2024832N-01022015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen RIZIV

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen RIZIV SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen RIZIV VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE42 3101 8020 3454 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering Informatiebrochure Collectieve ziekteverzekering Inhoud 1. Wat omvat deze collectieve ziekteverzekering? 3 1.1. Algemeen 3 1.2. De waarborgen voorzien in dit plan 3 2. Hoe kan u aansluiten bij deze collectieve

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016.

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. Verzekeringnemer: ALGEMEEN STEDELIJK Z IEKENHUIS AALST Polisnummer: 780 Toelichting bij het hospitalisatieplan Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALAU2 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Groep 137 Ongeveer 4 miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering. 3 personen op 4 genieten het voordeel van een groepsverzekering hospitalisatie die hun werkgever hen aanbiedt. Het

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise 2015 Hospitaal-Plus Hôpital Plus Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 Hospitaal-Plus 200 Hospitaal-Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 3 2. Toetredingsvoorwaarden 5 3. Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL" 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij?

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? Algemene voorwaarden BLZ 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement

Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car Reglement Geldig vanaf 01/04/2010 1. Definities 1.1 Reglement Medisch Plan Het reglement Medisch Plan Arbeiders Bus & Car (verder genoemd het Medisch Plan) wordt gevormd

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie