Centra 7 Visie op hoogbouw Hoofdontsluitingsroute Entree Maassluis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centra 7 Visie op hoogbouw Hoofdontsluitingsroute Entree Maassluis"

Transcriptie

1 Water Maassluis profileert zichzelf als Eerste Stad aan de Waterweg. Echter slechts ter plaatse van de Merellaanflats kan momenteel gesproken worden van een gezicht aan het water, en dan nog alleen op enige afstand. Tevens is er sprake van gedateerde hoogbouw compositie. De bebouwing op t Hoofd is te kleinschalig van karakter om zich te presenteren als een stad aan het water. De ontwikkeling van het naastgelegen grootschalige woongebied Het Balkon, en wellicht later de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kade of De Dijk, bieden kansen voor de stad om zichzelf beter te nestelen langs de Nieuwe Waterweg. De drie hoge woontorens in aanbouw langs de Merellaan zullen het grootstedelijke karakter in ieder geval opwaarderen. 20 NS STATION MAASSLUIS-WEST NS STATION MAASSLUIS SERINGENFLAT - HOOGSTE BESTAANDE WOONTOREN Spoor Het lineaire karakter van de stad wordt tevens ingegeven door de spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland. De ligging van de twee aanwezige stations heeft een onduidelijke verhouding tot die van de belangrijkste centra. Station Maassluis heeft vanwege de ligging een eenzijdige oriëntatie en de bebouwing van het complex is kleinschalig en sterk gedateerd. Ook station Maassluis-West straalt weinig allure uit en is opgezet als een halteplaats. Tezamen maken ze de indruk van twee kleine haltes in een forensenstadje. De directe omgeving van de stations liggen deels braak en zijn onbestemd. Dat hier kansen blijven liggen is evident.

2 Stedelijk silhouet De bestaande hoogbouw in Maassluis is overwegend redelijk laag en bestaat overwegend uit bebouwing van vier t/m tien bouwlagen. Daarboven steken slechts enkele gebouwen uit met maximaal 17 bouwlagen. De situering van de verschillende hoogbouw wordt gekenmerkt door twee methodes. In het oostelijk deel van Maassluis is als resultante van de tijdsperiode van de wijken sprake van een gespreide hoogbouw. Het westelijke deel van Maassluis kent een meer lineaire clustering van hoogbouw (ook de nieuwe ontwikkeling van de Burgemeesterswijk sluit hierbij aan). Het betreft in hoge mate gedateerde schijfvormige bebouwing. Tenslotte is centraal binnen Maassluis sprake van enige clustering en complexvorming rondom de kruising Westlandseweg en Mozartlaan. Bovenstaand beeld heeft geleid tot een stadslandschap waarbinnen de hoogbouw zeer verspreid over Maassluis is gelegen en geen duidelijke bijdrage levert aan een fraai, herkenbaar en vooral leesbaar stedelijk silhouet. 21 Vanuit de bestaande situatie en de plannen die in ontwikkeling zijn, is de visie op hoogbouw omschreven. De bovenstaande aspecten worden als leidraad genomen, zodat de visie naadloos aansluit op de structurele ontwikkelingen in Maassluis.

3 In dit hoofdstuk wordt de visie neergelegd ten aanzien van nieuwe hoogbouwontwikkelingen in verhouding tot de bestaande situatie in Maassluis. Niet overal worden expliciet de hoogtematen vermeld. Deze komen samen met de uitwerking van enkele specifieke locaties in het volgende hoofdstuk aan de orde. Hoogbouw heeft een grote impact op de stad. Het stadssilhouet verandert en er komen nieuwe (stedelijke) milieus binnen de stad. Er dient dan ook ten alle tijden voor worden gezorgd dat hoogbouw de stedenbouwkundige structuur en kwaliteit van de stad verder versterkt. De gepresenteerde visiekaart geeft aan bij welke structuren en op welke specifieke plekken er hoogbouwinitiatieven mogelijk zijn. 22 Als begin worden er eerst een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van hoogbouwprojecten. Hoogbouwprojecten dienen te worden bekeken op niveau van de gehele stad. Hoe past het binnen het landschap van de stad en wat zijn de gevolgen voor het stadsgezicht en het silhouet. Het is aan te bevelen om vooraf te monteren wat hoge gebouwen doen voor de beleving op maaiveld en wat zij betekenen voor de totale skyline. Hierbij geldt dat door clustering nieuwe kwaliteit ontstaat. Voorkom incidenten die niet passen binnen het wensbeeld. Voor hoogbouw geldt het uitgangspunt van een hoogwaardige architectuur. Hoe hoger het gebouw, en dus hoe zichtbaarder en meer beeldbepalend, des te hoger de kwaliteit dient te zijn. De relatie tussen hoogbouw en het omliggende openbare maaiveld (plint) dient zorgvuldig te worden ontworpen waarbij openheid, transparantie en diverse openbaar toegankelijke functies een toegevoegde waarde leveren voor de stad. Geen (grotendeels) blinde plinten meer toepassen. Maassluis kent momenteel een groot aandeel hoogbouw bestaande uit schijven of zogenaamde plaatbouw. Dit zijn gebouwen met een zeer grote breedte ten opzichte van de diepte. (bijvoorbeeld Sparrendal, flats in Componistenbuurt Zuid en Sluispolder Oost) Dit type bouw heeft binnen Maassluis niet de voorkeur, onder andere vanwege de omvang, uitstraling, schaduwwerking en windhinder. De twee laatste aspecten zijn bij schijven aanzienlijk groter dan bij bijvoorbeeld torens. Initiële weerstand tegen een hoogbouwproject dient niet als maatstaf te worden gebruikt. Ingrepen in een bestaande situatie leveren veelal kritiek en felle tegenstand op. Het blijkt echter dat deze weerstand na realisatie van een hoogbouwproject snel kan afnemen en zelfs omslaan in een positieve beoordeling en een aanwinst voor de stad. Eén en ander is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de belanghebbenden bij het project. Enkele toppen van hoogbouw voor publiek toegankelijk maken, bijvoorbeeld een terras/belvedere, restaurant of horecagelegenheid. Hierdoor wordt een nieuw maaiveld op hoogte gecreëerd voor Maassluis. Deze keuze voegt een extra dimensie toe aan hoogbouwtoepassing en heeft tevens een positief effect op het maatschappelijk draagvlak. De locatie dicteert voor een groot deel het type hoogbouw dat kan worden ingezet én of er überhaupt hoogbouw is toegestaan of niet. Verschillende locaties vragen om verschillende hoogtes, verschijningsvormen, functies en inrichting van het omliggende openbare gebied.

4 Centra Maassluis kent twee belangrijke centra; het winkelcentrum Koningshoek en de historische binnenstad met de Grote Kerk op het Schanseiland als brandpunt. Rondom de Grote Kerk binnen een straal van 300 meter en langs de historische structuren Buitenhaven, De Kolk, Noordgeer, het gebied rondom Noordvliet en Zuidvliet en tenslotte de Noorddijk en Zuiddijk, is hoogbouw slechts zeer terughoudend toegestaan. Hierbij betreft het hoogbouwaccenten met een maximumhoogte van 1,5 maal de gemiddelde omgevingshoogte of 20 à 25 meter. Op het Schanseiland is geen hoogbouw toegestaan. Alle hoogbouw binnen dit gebied dient te worden gerelateerd aan de kerktoren van de Grote Kerk; circa 55 meter hoog. Het credo niet hoger dan de kerk is hier zeker niet alleen van toepassing, aangezien ook lagere torens in de directe nabijheid al teveel zijn. Zo zouden bijvoorbeeld drie torens van meter rondom de Grote Kerk de zichtbaarheid al enorm beperken. Voor de Grote Kerk zijn een aantal zichtlijnen en zones vastgelegd vanaf een aantal plekken waar de mogelijkheid tot oriëntatie op de binnenstad zeer belangrijk is. Bij de Koningshoek is hoogbouw toegestaan als markering van het winkelcentrum in de vorm van een accent of complex. 7 Visie op hoogbouw EFFECT VAN TE VEEL HOGE GEBOUWEN RONDOM GROTE KERK 23 Hoofdontsluitingsroute Het betreft de doorgaande hoofdontsluiting van Maassluis van de afrit 7 tot aan de Maasdijk richting gemeente Naaldwijk. (Laan , Industrieweg, Mozartlaan, Westlandseweg, Maasdijk) Langs deze route zijn er meerdere mogelijkheden tot versterking van het ontsluitende karakter met begeleidende hoogbouw en enkele accenten op stedenbouwkundig geëigende plekken. Overal is een tweezijdige begeleiding mogelijk met uitzondering ter plekke van de Dijkpolder en de Industrieweg langs het spoor. Doorzichten naar de achtergelegen buurten en wijken zijn essentieel. Lange en hoge wandvorming met een tunneleffect dient te worden voorkomen. Op plekken waar een stedelijke sfeer in het openbare gebied wordt voorgestaan, dienen de hoogbouwentrees op deze ruimte of route te zijn georiënteerd. Entree Maassluis Ter plekke van de afrit 7 aan het begin van Laan ligt een mogelijkheid voor hoogbouw in de vorm van één of meerdere bakens. Impact van een dergelijke ingreep ligt voornamelijk op regionaal niveau als markering van Maassluis vanuit de richting Vlaardingen en Schiedam.

5 Entree binnenstad Voor de zuidelijke entree via de P.C. Hooftlaan is een transformatie van karakter noodzakelijk. Hier is plek voor hoogbouw met het accent op publieke functies in de plint en speciale aandacht voor de openbare ruimte met entrees aan de straatzijde. Ter plekke van de A. van Schendelstraat is ruimte voor een markant punt, waarbij zorgvuldige inpassing en afstemming op historische binnenstad een vereiste is. De noordelijke entree vanaf de Westlandseweg via de Wagenstraat is de tweede belangrijke binnenstadentree voor o.a. autoverkeer. Deze positie kan duidelijker tastbaar worden gemaakt door hoogbouw met publieke functies in de plint en speciale aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij is de link met de Noorddijk belangrijk evenals een heroverweging van de positie van de Seringenflat als incident. De derde entree, Haven - Govert van Wijnkade, ligt binnen de historische zone rondom de Grote Kerk waar hoogbouw zeer beperkt is. Regels t.a.v. hoogbouw zijn derhalve conform die van de binnenstad. Entree Koningshoek De Uiverlaan en Van Beethovenlaan verzorgen de bereikbaarheid van de Koningshoek vanaf de Westlandseweg. Binnen het doorgaande karakter van de hoofdontsluiting kunnen beide entrees middels hoogbouwaccenten worden geaccentueerd. Deze ingrepen kunnen eventueel complementair worden uitgevoerd met de hoogbouw bij de Koningshoek zelf. 24 Rivierfront Nieuwe Waterweg Binnen de ontwikkeling van het rivierfront is veel ruimte voor hoogbouwprojecten, welke naast lokaal ook op regionale schaal van belang zijn. Goed voorbeeld hiervan zijn de reeds in ontwikkeling zijnde Waterwegtorens. Ter plekke van het Balkon zijn ter behoeve van de ontwikkeling aldaar hoogbouwaccenten binnen het rivierfront toegestaan van maximaal 18 lagen. Daarbij is er ruimte voor één hoger accent in de noordwestelijke hoek van maximaal 30 lagen. Bij het bedrijventerrein Kade zijn ten behoeve van toekomstige ontwikkeling hoogbouwaccenten toegestaan van maximaal 15 lagen. Daarbij is er de mogelijkheid voor één accent van maximaal 18 lagen op een locatie direct gerelateerd aan de zichtlijn over de Laan en/of het NS station Maassluis. Het zuidelijk gelegen terrein De Dijk kan bij ontwikkeling op de lange termijn hoogbouw herbergen. Vanwege de locatie ligt hier een veel sterkere relatie met het rivierfront (ook regionaal) dan een directe relatie met de structuur van de bebouwde kom van Maassluis. Modificatie van de Merellaanflats. Door gevarieerd beeld in de 3x3 compositie wordt het geheel aantrekkelijker en past beter het in de nieuwe skyline. Op de schaal van de regio speelt de skyline van Maassluis aan de Nieuwe Waterweg. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de impact op de skyline altijd te worden onderzocht. A20-zone Ook langs de A20 liggen mogelijkheden voor hoogbouw, ondanks de aanwezige belemmeringen bij het bouwen langs snelwegen. Binnen het in ontwikkeling zijnde plan Dijkpolder is in de noordoostelijke hoek van de Dijkpolder plek voor enkele

6 hoogbouwaccenten van maximaal 6 lagen. In de geprojecteerde bedrijvenzone is eventueel hoogbouw toegestaan van circa 4 á 5 lagen. Stationslocaties De twee stations vormen de entrees van Maassluis via het spoor. Vanaf beide stations is de oriëntatie op de binnenstad dus belangrijk en is er daardoor sprake van een hoogbouwvrije zichtlijn op de Grote Kerk. Binnen de upgrading van beide stations wordt voor station Maassluis een verplaatsing voorgestaan richting de kruising van Deltaweg en het Havenplein. Hierbij is bij station Maassluis in combinatie met hoogbouw Kade één hoogbouwaccent toegestaan. Intern op wijkniveau Binnen woonwijken die hoofdzakelijk uit lage bebouwing en/of grondgebonden woningbouw bestaan, ligt hoogbouw niet direct voor de hand. Hier is dan ook slechts wijkgebonden hoogbouw mogelijk als accent op wijk- of buurtniveau. De hoogbouw heeft hier een maximum van twee maal de gemiddelde bouwhoogte van de wijk. De maximumhoogte kan dus per wijk variëren. Per locatie dient sprake te zijn van maatwerk, hoogbouwaccenten worden alleen toegestaan op 25 stedenbouwkundig geschikte plekken met een limiet in aantal. Hierbij geldt niet dat op deze plekken noodzakelijkerwijs hoogbouw moet worden gebouwd, een accent kan ook op een andere wijze worden ingevuld. Maar bij hoogbouwinitiatieven is men wel strikt gebonden aan deze locaties. Groene corridor De groene corridor loopt van het sportpark Steendijkpolder tot aan de binnenstad met het Schanseiland als laatste schakel. Deze zone verbindt een aantal groene ruimten en verschillende voorzieningen aan elkaar met de Koningshoek en de binnenstad als twee belangrijkste centra. Binnen de wijken die de corridor doorkruist, is hier bij uitstek sprake van stedenbouwkundig geschikte plekken voor hoogbouw. In principe geldt voor de groene corridor hetzelfde voor hoogbouw als intern op wijkniveau. Dus een maximum van twee maal de gemiddelde bouwhoogte van de wijk, uitgezonderd de Componistenbuurt waar het maximum gelijk is aan de gemiddelde bouwhoogte van de wijk. Op plekken waar de corridor andere belangrijke gebieden voor hoogbouw kruist, is de ruimste regelgeving van toepassing. Dit geldt voor de Koningshoek (Uiverlaan en Van Beethovenlaan), Mozartlaan en de Kapelpolder als verbindingsgebied met het Schanseiland.

7 8 Specifieke hoogbouwlocaties matrix potentiële locaties 26

8 HOOGBOUWLOCATIES DEELGEBIED MAXIMALE HOOGTE BIJZONDERHEDEN CENTRA A1 Binnenstad 1,5 x gem. omgevingshoogte of 20 meter. Straal van 300m rondom Grote Kerk en de historische structuren: Buitenhaven, De kolk, Noordgeer, Noordvliet en Zuidvliet, Noorddijk en Zuiddijk. A2 Winkelcentrum Koningshoek Ca. 10 tot 12 lagen Markering winkelcentrum HOOFDONTSLUITINGS- ROUTE B Laan , Industrieweg, mozartlaan, Westlandseweg, Maasdijk Begeleidend: 8 lagen Accenten: ca. 8 tot 12 lagen Begeleidend karakter met accenten op geëigende plekken. Doorzichten naar achterliggende buurten, geen wandvorming. ENTREE MAASSLUIS C Afrit 7 - Maassluis Ca. 10 tot 15 lagen Baken en zichtlijn op de Grote Kerk ENTREE BINNENSTAD D1 P.C. Hooftlaan Begeleidend: 4 lagen Markant punt: 5 lagen Aandacht voor functies in plint, inrichting openbaar gebied en afstemming met historische binnenstad. Markant punt mogelijk ter plekke A. van Schendelstraat. D2 Wagenstraat Begeleidend: 4 lagen Markant punt: 5 lagen Aandacht voor functies in plint, inrichting openbaar gebied en afstemming met historische binnenstad en zichtlijn op de Grote Kerk D3 Haven, Govert van Wijnkade Valt binnen deelgebied A1 Binnenstad ENTREE KONINGSHOEK E Uiverlaan, Van Beethovenlaan Accenten: ca. 8 tot 12 lagen Accent mogelijk aan beide entrees naar Koningshoek. RIVIERFRONT NIEUWE WATERWEG F1 Burgemeesterswijk 21 lagen Waterwegtorens in ontwikkeling, geen extra hoogbouw toegestaan. Modificatie Merellaanflats wenselijk. F2 Het Balkon 18 lagen of 50 meter Accent: 30 lagen of 100 meter Alleen torens toegestaan met één hoger accent in de noordwestelijke hoek. F3 Bedrijventerrein Kade 15 lagen of 45 meter Accent: 18 lagen of 50 meter Alleen torens toegestaan met één hoger accent in combinatie met ontwikkeling NS station en/of zichtlijn Laan F4 Bedrijventerrein De Dijk/ Vlaardingsedijk Nader te bepalen Eventueel ontwikkeling op lange termijn A20 ZONE G Noordoostelijke hoek plan Dijkpolder en zone langs A20 Accenten: 6 lagen of 20 meter Bedrijvenzone: 4 tot 5 lagen Milieutechnische randvoorwaarden zijn bepalend. STATIONSLOCATIES H1 Maassluis Accent: 18 lagen of 50 meter Verplaatsing station naar Havenplein. Ontwikkeling in combinatie met Kade. Zichtlijn op de Grote Kerk. H2 Maassluis West Nader te bepalen Zichtlijn op de Grote Kerk. Het station fungeert als intermediair tussen het Balkon en de Koningshoek. INTERN OP WIJKNIVEAU J plan Dijkpolder en overige wijken 2 x gem. omgevingshoogte of 20 meter. Accenten ten opzichte van omliggende bebouwing op geëigende plekken. GROENE CORRIDOR K Sportpark Steendijkpolder, park Burgemeesterwijk, Lijsterlaan, Koningshof, Koningshoek, Componistenbuurt Zuid, Kapelpolder, Schanseiland 2 x gem. omgevingshoogte of 20 mtr. Componistenbuurt: 1 x gem. omgevingshoogte Accenten ten opzichte van omliggende bebouwing op geëigende plekken. Oriëntatie op corridor ter ondersteuning. Bij kruising van de corridor met andere gebieden geldt de ruimste regel ten aanzien van de maximale hoogte.

9 HOOGBOUWZONE MET ACCENT A BINNENSTAD MET ZICHTLIJNEN OP GROTE KERK B HOOFDONTSLUITINGSROUTE C ENTREE MAASSLUIS A20 - AFRIT 7 D ENTREE BINNENSTAD E F ENTREE KONINGSHOEK RIVIERFRONT NIEUWE WATERWEG/ POTENTIELE ONTWIKKELINGSLOCATIE G A20 ZONE H J STATIONSLOCATIES INTERN OP WIJKNIVEAU/ PLAN IN ONTWIKKELING K GROENE CORRIDOR/ ONWIKKELING KONINGSHOEK Hoogbouwvisie 28

10 Centra Binnenstad Zoals aangegeven bestaat de binnenstad uit een gebied 300 meter rondom de Grote Kerk en enkele belangrijke historische structuren. Binnen dit gebied is hoogbouw slechts zeer terughoudend toegestaan en blijft het Schanseiland geheel vrij van hoogbouw. Alle toegestane hoogbouw dient te worden gerelateerd aan de kerktoren van de Grote Kerk. Tevens is er een belangrijk gebiedsoverschrijdend element toegevoegd, namelijk een set aan belangrijke zichtlijnen binnen Maassluis naar de kerktoren van de Grote Kerk. Het betreft een aantal plekken waar de mogelijkheid tot oriëntatie op de binnenstad zeer belangrijk is: Entree Maassluis vanaf A20 Afrit 7 Entree binnenstad via P.C. Hooftlaan en Wagenstraat NS stations Maassluis en Maassluis-West Kruising Zuiddijk met Laan bij molen De Hoop Deze zichtlijnen lopen door gebieden heen met verschillende hoogbouwvoorschriften. Desondanks dient er rond elke zichtlijn een zodanig hoogbouwvrije of luwe zone aanwezig te zijn, zodat de oriëntatiemogelijkheid niet wordt belemmerd. ZICHTLIJN VANAF HAVENPLEIN ZICHTLIJN STATION MAASSLUIS-WEST HOOFDONTSLUITINGSROUTE - MOZARTLAAN 29 Centra Winkelcentrum Koningshoek Bij de Koningshoek is hoogbouw toegestaan als markering van het (nieuwe) winkelcentrum in de vorm van een accent of complex. Precieze locatie van deze hoogbouw is afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van het winkelcentrum Koningshoek. Hoofdontsluitingsroute Langs deze route zijn er meerdere mogelijkheden tot inzet van hoogbouw ter versterking van het ontsluitende karakter van de route en de structuur van Maassluis in het algemeen. Uitgezonderd het deel langs de Dijkpolder en het spoor, is verder overal een tweezijdige begeleiding mogelijk. Hierbij dient echter wel lange en/of hoge wandvorming, waardoor een tunneleffect ontstaat, te worden voorkomen. De zichtbaarheid van de achtergelegen wijken middels doorzichten is hierbij essentieel. Op plekken aan de hoofdontsluitingsroute waar een meer stedelijk karakter wenselijk is, dient de hoogbouw ook daadwerkelijk op de openbare ruimte georiënteerd te zijn. Dit kan door middel van situering van de entree(s) aan deze zijde. De hoogbouw dient zowel onderdeel uit te maken van de doorgaande route als van de wijk waarin het complex is gelegen. ÉÉNZIJDIGE BEGELEIDING WESTLANDSEWEG TER PLEKKE VAN DIJKPOLDER

11 Entree Maassluis Als hoofdentree van Maassluis ligt hier de mogelijkheid voor hoogbouw in de vorm van één of meerdere bakens. Zij markeren tevens duidelijk het einde van de hoofdontsluitingsroute door Maassluis. Beide effecten zijn verbeeld, waarbij uitgegaan is van een tweetal torens van circa 12 lagen. LAAN RICHTING OPRIT A20 ZICHT OP MAASSLUIS VANAF A20 VANUIT VLAARDINGEN 30 BEGELEIDING BINNENSTAD - WAGENSTRAAT KRUISING MOZARTLAAN EN WESTLANDSEWEG ZICHTLIJN OVER NOORDGEER Entree binnenstad Wagenstraat De noordelijke entree vanaf de Westlandseweg via de Wagenstraat is de tweede belangrijke binnenstadentree voor onder andere autoverkeer. Dit gebied vormt samen met de Kapelpolder en de bocht Westlandseweg - Mozartlaan een zeer belangrijk punt voor Maassluis. Bij deze entree is er zicht op de Grote Kerk en op het water de Noordgeer mogelijk. Extra studie op de inrichting van deze entree in combinatie met onder andere de Noorddijk is noodzakelijk. Tevens is een heroverweging van de positie van de Seringenflat als incident gewenst. De flat bevordert de leesbaarheid van het stedelijk weefsel niet, maar benadrukt onder andere het belang van de Rozenlaan, terwijl deze positie discutabel is.

12 Entree binnenstad P.C. Hooftlaan Voor de zuidelijke entree van de binnenstad is een transformatie noodzakelijk. Het karakter en inrichting van de straat dient een aankondiging te zijn van de achtergelegen binnenstad. Daarvoor is (vervangende) hoogbouw mogelijk waarbij de oriëntatie primair gericht is naar de P.C. Hooftlaan en niet de naastgelegen buurten. De inrichting van de openbare ruimte dient daarbij aan te sluiten. Situering van publieksfuncties in de plint van de aangrenzende bebouwing is essentieel voor een levendige sfeer in het gebied als verlenging van de dynamiek van de binnenstad naar de hoofdontsluiting. Aan het einde van de straat ter plekke van de A. van Schendelstraat is ruimte voor een subtiel markant punt, eventueel in de vorm van hoogbouw, waarbij een zorgvuldige inpassing en afstemming op historische binnenstad is vereist. P.C. HOOFTLAAN RICHTING BINNENSTAD INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE EN PUBLIEKSFUNCTIES IN DE PLINTEN ENTREE BINNEBSTAD - PC HOOFTLAAN ENTREE BINNEBSTAD - PC HOOFTLAAN ENTREE KONINGSHOEK - UIVERLAAN 31 Entree Koningshoek De Uiverlaan en Van Beethovenlaan zijn de twee entrees van de Koningshoek vanaf de Westlandseweg. Binnen het doorgaande karakter van deze hoofdontsluitingsroute kunnen beide entrees middels hoogbouwaccenten worden geaccentueerd. Belangrijkste ingreep is echter de markering van het winkelcentrum Koningshoek en de zichtbaarheid daarvan op de essentiële plekken van de Westlandseweg. Opvallend is het hoogbouwaccent op het Balkon, welke in de zichtlijn over de Uiverlaan staat en de gebieden aan beide kanten van het spoor visueel met elkaar verbindt. UIVERLAAN ALS ENTREE VAN DE KONINGSHOEK (BALKON OP DE ACHTERGROND)

13 ZICHT OVER DIJKPOLDER VANAF DE A20 KOMENDE VANUIT NAALDWIJK 32 A20 ZONE ZICHT OP GROTE KERK VANAF A20 ZICHT OP GROTE KERK VANAF BUITENHAVEN ZICHT BUITENHAVEN RICHTING BINNENSTAD EN HET NIEUWE STATION MAASSLUIS MET HOOGBOUWACCENT VAN DE KADE

14 Rivierfront Nieuwe Waterweg Het nieuwe rivierfront van Maassluis gaat momenteel bestaan uit een tweetal lineaire hoogbouwzones. De Waterwegtorens en het Balkon zijn hierin de twee belangrijke projecten. In aanvulling hierop is bij het bedrijventerrein Kade ten behoeve van toekomstige ontwikkeling hoogbouw toegestaan passend binnen de huidige ontwikkeling van het rivierfront. Daarbij is er de mogelijkheid voor één hoogbouwaccent op een locatie direct gerelateerd aan het verplaatste NS station Maassluis. Het zuidelijk gelegen opslagterrein De Dijk geldt als potentieel ontwikkelingsgebied op de lange termijn. De potenties voor hoogbouw dienen daarbij nog nader te worden onderzocht. A20 zone Langs de A20 liggen mogelijkheden voor hoogbouw, ondanks de aanwezige belemmeringen bij het bouwen langs snelwegen. Deze kunnen worden gezien als een tegenhanger van het rivierfront aan de andere kant van Maassluis. Het plan Dijkpolder gaat uit van enkele hoogbouwaccenten in de noordoost hoek aan een daar geprojecteerde ecologische zone. De rest van het gebied langs de A20 bestaat uit een bedrijvenzone waarbij de bebouwing wordt geïntegreerd met een geluidsscherm. Binnen deze bedrijvenstrook is plek voor enkele bescheiden hoogbouwaccenten zichtbaar vanaf de snelweg. RIVIERFRONT MAASSLUIS STATIONSLOCATIE MAASSLUIS WEST KAPELPOLDER ALS POTENTIËLE SCHAKEL IN DE GROENE CORRIDOR GROTE KERK ALS BEËINDIGING VAN DE GROENE CORRIDOR 33 Stationslocaties De twee stations vormen de entrees van Maassluis via het spoor. Vanaf beide stations is de oriëntatie op de binnenstad dus belangrijk en daardoor is er sprake van een hoogbouwvrije zichtlijn op de Grote Kerk. Binnen de upgrading van beide stations wordt voor station Maassluis uitgegaan van een verplaatsing richting de kruising van de Deltaweg en het Havenplein. Hierbij is bij het nieuwe station Maassluis, in combinatie met de hoogbouw van de Kade, één hoogbouwaccent mogelijk. Bij voorkeur tevens gerelateerd aan de lange zichtlijn over de Laan De upgrading van Maassluis-West is direct gerelateerd aan de ontwikkeling van het winkelcentrum Koningshoek en omgeving. Ook hier geldt de regel van een hoogbouwvrije zichtlijn op de Grote Kerk. Groene corridor De groene corridor is een structuurelement met grote variatie. Het wordt gevormd door een aantal aaneengeschakelde groene ruimtes waarbij een doorlopende langzaam verkeersroute het continue element vormt. Tevens liggen een groot aantal voorzieningen in of aan de corridor. Hoogbouw wordt hier ingezet als een versterkend instrument, waarbij de maximale hoogte steeds wordt gerelateerd aan de directe omgeving. Uitzonderingen hierop vormen de Koningshoek, Componistenbuurt, Mozartlaan en de Kapelpolder. Op de visiekaart zijn een aantal mogelijke hoogbouwaccenten weergegeven. Dit is echter geen volledige en precieze weergave van de locaties waar hoogbouw toegestaan is. Per wijk en per hoogbouwinitiatief zal dit moeten worden bekeken om maatwerk te kunnen leveren.

15 34

16 Hoewel het niet mogelijk is de knelpunten in de stedelijke structuur enkel en alleen met de inzet van hoogbouw aan te pakken, is het wel belangrijk de gewenste stedenbouwkundige structuuringrepen te ondersteunen met hoogbouw op de juiste locaties. De voornaamste hoogbouwingrepen hebben als doel de leesbaarheid en herkenbaarheid van de (ontsluitings)structuur van Maassluis te versterken en de positie van beide centra te verbeteren. Hiervoor zullen een aantal maatregelen getroffen moeten worden, zoals het versterken van de hoofdontsluitingsroute en de entrees, het breder tastbaar maken van de twee centra, het doortrekken van een verbinding tussen deze twee centra en eventueel het ontmoedigen van alternatieve routes. Ook het versterken van de bestaande stationslocaties vallen onder dit type maatregel. De hoogbouw die in het kader van deze maatregelen geplaatst kan worden, zal met behulp van de spelregels uit hoofdstuk 6 en 7 op een subtiele manier ingepast dienen te worden. 9 Samenvatting en conclusie 35 Een tweede categorie hoogbouw maatregelen zal zich komen te bevinden op de nieuw te ontwikkelen locaties, zoals langs de Nieuwe Waterweg en in de Dijkpolder. De ontwikkelingen langs de Waterweg hebben als voornaamste doel het water te betrekken bij de stad en vice versa en zo een bijzondere kwaliteit van Maassluis optimaal te benutten. Hierin zal hoogbouw een grote rol dienen te spelen. Deze hoogbouw langs de Nieuwe Waterweg is bij uitstek een ingreep die regionale inpassing behoeft, waarbij de skyline van Maassluis bijvoorbeeld wordt ingepast in de waterroute van Hoek van Holland naar Rotterdam. In de hoogbouwvisie is hiervoor reeds een aanzet gemaakt middels de skyline aan de Nieuwe Waterweg. In de Dijkpolder gaat het om hoogbouw die als accent gerelateerd is aan de omliggende bebouwing. De hoogbouw heeft hier maximaal een dubbele omgevingshoogte, waardoor een bescheiden accent op wijkniveau ontstaat.

17

18 Colofon 37 Gemeente Maassluis Postbus AB Maassluis T F E I Kokon Architectuur & Stedenbouw Postbus GC Rotterdam T F E I

september 2005 HOOGBOUWVISIE MAASSLUIS 1

september 2005 HOOGBOUWVISIE MAASSLUIS 1 september 2005 HOOGBOUWVISIE MAASSLUIS 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is hoogbouw? 3. Waarom hoogbouw in Maassluis? 4. Bestaande hoogbouw in Maassluis 5. Plannen in ontwikkeling 6. Kwalitatieve aspecten

Nadere informatie

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven Studie hoogbouw Genuahaven INHOUDOPGAVE 1. Inleiding Opgave Wat is hoogbouw Blikveld 2. Skyline De stad en het landschap Het plan 3. Purmerend Structuren in de stad Het plan 4. Weidevenne De stedelijkheid

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Hoger bouwen in Maastricht. gemeente Maastricht november 2007

Hoger bouwen in Maastricht. gemeente Maastricht november 2007 Hoger bouwen in Maastricht gemeente Maastricht november 2007 2 Hoger bouwen in Maastricht De behoefte aan hoger bouwen De toenemende ruimtenood binnen Maastricht en de oplopende ontwikkelingskosten voor

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse CONCEPT Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse Rho, 25 juli 2013 De woningcorporatie De Stek heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van 29 sociale appartementen en 11 eengezinswoningen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Hoogbouw Effect Rapportage Oostenburg Amsterdam. 9 maart 2015

Hoogbouw Effect Rapportage Oostenburg Amsterdam. 9 maart 2015 Hoogbouw Effect Rapportage Oostenburg Amsterdam 9 maart 2015 1 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Beleidskader stuctuurvisie 5 Onderzoek 6/7 Modellen 8/19 Zichtlijnen en effecten 20 Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS ONTWERPEND ONDERZOEK Oorspronkelijke naam document Ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek Oude Dokken

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

Concept Randvoorwaarden Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham

Concept Randvoorwaarden Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham Concept Randvoorwaarden 02.03.2010 Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham luchtfoto huidige situatie+plangebied Centrum Inleiding Het zuidelijk deel van Den Ham is volop in ontwikkeling.

Nadere informatie

datum: november 2009 afdeling: Stedenbouw en Verkeer telefoon: studie landschappelijke inpassing Torens Hart Delflandplein

datum: november 2009 afdeling: Stedenbouw en Verkeer telefoon: studie landschappelijke inpassing Torens Hart Delflandplein datum: november 2009 afdeling: Stedenbouw en Verkeer telefoon: 020 798 9266 studie landschappelijke inpassing Torens Hart Delflandplein 20 Stedebouwkundig plan Rijswijkstraat Bedrijfsverzamelgebouw Plandeel

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010)

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Deel 1 Deel 2 Bestaande situatie locatie 2 Aan de noordzijde van het Noordhollands

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 Oktober 2015 OBV West 8 urban design & landscape architecture b.v. 2 DO Stedenbouwkundig plan Laak 3 Inhoudsopgave Laak 3 in zijn context Stedenbouwkundige opzet Plankaart

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Stedenbouwkundig plan Langwerpige parkzone De wijk wordt voor autoverkeer ontsloten vanuit het zuidoosten met een toegangsweg door het groen vanaf de

Nadere informatie

WIJNHAVENKWARTIER ASPECTEN HOOGBOUW. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Maart 2006

WIJNHAVENKWARTIER ASPECTEN HOOGBOUW. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Maart 2006 / WIJNHAVENKWARTIER ASPECTEN HOOGBOUW Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Maart 2006 2 INLEIDING Een van de aspecten die in het kader van het Milieueffectrapport wordt beschreven is de mogelijke

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website:

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

Massastudie bebouwing entreezone. 1. Inleiding

Massastudie bebouwing entreezone. 1. Inleiding Massastudie bebouwing entreezone 1. Inleiding Dutch Flower Group heeft de wens om minimaal eenlaagse bebouwing op te richten op haar kavel bij de entree van Locatie Zuid. De gemeente en FloraHolland kunnen

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT April 2015 1.1 Ligging van het plangebied en ruimtelijke relaties De situatie aan de zuidzijde van Zierikzee is jarenlang in ruimtelijke zin onsamenhangend

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

stads- en landschapsontwerp Wonen Westerkade HA Utrecht

stads- en landschapsontwerp Wonen Westerkade HA Utrecht Wonen Prachtwijk Presikhaaf Wonen Arnhem Project: Grootschalige herstructurering van de Vogelaarwijk Presikhaaf Deltakwartier te Arnhem, ca. 680 woningen. Opdracht: Kwaliteitsimpuls stedenbouwkundig plan,

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 77

Den Helder Stadshart 77 76 Uitwerkingsplan Den Helder Stadshart 77 N 3.5.GRACHTENGORDEL / DE BEWONERS VAN DE GRACHTENGORDEL HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM EEN BOOTJE VOOR DE DEUR AAN TE LEGGEN. DE SFEER WORDT BEPAALD DOOR DE FRAAIE

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Versie 6: 18 februari 2011 1. Inleiding Prorail is voornemens een nieuwe traverse met liften te bouwen bij station Bussum zuid en

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

10 Principes 29 september 2015

10 Principes 29 september 2015 10 Principes 29 september 2015 Ligging Karakteristiek Optelsom van de eenheid 0. INTRO Tien principes voor goede inpassing van de koepel in Haarlem 1. vastmaken aan de stad 2. typologie van de compositie

Nadere informatie

Woningmarktafspraken WMA SRR Gemeente Maassluis

Woningmarktafspraken WMA SRR Gemeente Maassluis Woningmarktafspraken 2010-2020 WMA SRR Gemeente Maassluis - in rood: ingevuld door Maassluis - in zwart: de door de stadsregio gevraagde gegevens 1. Algemene gegevens 1.1 portefeuillehouder: Arnold Keijzer

Nadere informatie

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT 2 I KIJKDUIN, FINEST OF OCKENBURGH INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE PLANGEBIED IN OMGEVING 6 MASTERPLAN KIJKDUIN 8 LOCATIE 10 AMBITIE 16 SFEER

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Kuiper Compagnons 103.607.01 Rotterdam, juni 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan steden bouwku n dig ontwerp 34 hier maquette foto Zicht op het deelgebied Weeskinderendijk in Dordrecht en de deelgebieden in Zwijndrecht. Stedenbouwkundig ontwerp Het Masterplan

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie Klein Plaspoelpolder, beeldenboek 2: opgaven

Ontwikkelingsvisie Klein Plaspoelpolder, beeldenboek 2: opgaven 2 Ontwikkelingsvisie Klein Plaspoelpolder, beeldenboek 2: opgaven Klein Plaspoelpolder: opgaven Damsigt Oude Trambaan KLEI PLASPOELPOLDER Leidschendam-Centrum In dit beeldenboek worden de opgaven voor

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Nota. van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302

Nota. van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302 Nota van : Duco van der Hoeven / M. Huisman / S. van Itegem afdeling : i.a.a. : datum : maart 2015 onderwerp : Reclame langs A28 en N302 1.1 Inleiding Op dit moment bestaan in Harderwijk geen mogelijkheden

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Vaststellen herziening bestemmingsplan "Schuytgraaf 2011 en herziening Exploitatieplan Schuytgraaf 2011

Vaststellen herziening bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 en herziening Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 Aan de gemeenteraad Zaaknummer 175516 ONDERWERP: Vaststellen herziening bestemmingsplan "Schuytgraaf 2011 en herziening Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 Voorstel 1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven.

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven. tranche 03a Beeldkwaliteit op kavelniveau Het beeldkwaliteitsplan-op-kavelniveau is een aanvulling op het beeldkwaliteitsplan-op-hoofdlijnen. In dit beeldkwaliteitsplan staan per kavel de eisen uitgeschreven.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv stedenbouwkundige uitwerking juni 2006 concept M A A S T E R R A S SPOORZONE DRECHTSTEDEN Gemeente Dordrecht Arjen Baan (projectmanager) Madelon Soeteman

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Eindrapportage verkenning Vlietlocatie Concept

Eindrapportage verkenning Vlietlocatie Concept Eindrapportage verkenning Vlietlocatie Concept 802 Binnenstad/Sluispolder-West Maassluis 30 mei 2013 Stichting Maasdelta Groep Gemeente Maassluis architecten Geurst & Schulze architecten bv info@geurst-schulze.nl

Nadere informatie

Bezonningsstudie Bouwplan Gemeentewerf 3 en 5 te Berkel en Rodenrijs d.d. 10 september 2015 werknummer: 753.301.00

Bezonningsstudie Bouwplan Gemeentewerf 3 en 5 te Berkel en Rodenrijs d.d. 10 september 2015 werknummer: 753.301.00 Bezonningsstudie Bouwplan Gemeentewerf 3 en 5 te Berkel en Rodenrijs d.d. 10 september 2015 werknummer: 753.301.00 Bezonningsstudie Bouwplan Gemeentewerf 3 en 5 te Berkel en Rodenrijs d.d. 10 september

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom 5 De gemeente Bergen op Zoom is voorstander van het herstructureren van wijken in nauw overleg met marktpartijen. Zij heeft een wijkontwikkelingsplan opgesteld op grond waarvan ontwikkelaars in concurrentie

Nadere informatie

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Conferentie Zonnecentrales 10 Maart 2016 Bart Witteman, Provincie Noord-Holland Zonnecentrales en de provincie De provincie kom je op twee manieren

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Project Cooltoren, Rotterdam Opdrachtgever U Vastgoed Architect VANWILSUMVANLOON architectuur & stedenbouw Omschrijving Literatuuronderzoek windhinder

Project Cooltoren, Rotterdam Opdrachtgever U Vastgoed Architect VANWILSUMVANLOON architectuur & stedenbouw Omschrijving Literatuuronderzoek windhinder Project Cooltoren, Rotterdam Opdrachtgever U Vastgoed Architect VANWILSUMVANLOON architectuur & stedenbouw Omschrijving Literatuuronderzoek windhinder R815078aaA2 Datum 04.11.2015 Project Cooltoren, Rotterdam

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld.

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Gemeente Enschede Afdeling Bestemmingsplannen Juni 2014 Het ligt in de bedoeling om op een reeds langdurig braakliggende locatie aan de Haaksbergerstraat,

Nadere informatie

Aantal woningen per entree. Parkeren (inpassing van verkeerstromen in het project) gewenste publieke en commerciële programmering

Aantal woningen per entree. Parkeren (inpassing van verkeerstromen in het project) gewenste publieke en commerciële programmering Verdichting en inpassing in de omgeving Dit document illustreert op schematische wijze de verschillende (stedenbouwkundige) kwaliteiten van drie categorieën verdichting i.r.t. de omgeving. Enkele Haagse

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Onderwijsplein Boxmeer

Onderwijsplein Boxmeer Onderwijsplein Boxmeer Stedenbouwkundige visie Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer Projectnr: BOX140 Datum: 5 november 2009 Kragten 1 Plangebied binnen Boxmeer 2 2 Plangebied Projectlocatie I: Verbouw/nieuwbouw

Nadere informatie

Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt

Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt Inhoud Locatie Islamitisch Centrum Bilthoven... 2 Aanleiding... 2 Gebiedsbeschrijving... 3 Bebouwingskenmerken (omgeving)... 4 Ontwikkeling

Nadere informatie

Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498

Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498 Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498 Inhoud Locatie Probleemstelling Vooronderzoeken Randvoorwaarden en doelstellingen Scenario s Visie Verkaveling Realisatie Locatie

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Wonen. bos. aan het. met. uitzicht op de snelweg

Wonen. bos. aan het. met. uitzicht op de snelweg Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Kijk Boschkens Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Waarom zouden we goed ontworpen woonwijken verstoppen achter geluidsschermen? Nota bene achter geluidsschermen

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie