GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS"

Transcriptie

1 JAN RONSE INSTITUUT GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Eigenlijk behoeft dit boek geen verantwoording : professor Jan Ronse blijft ook twintig jaar na zijn overlijden een begrip in de Nederlandstalige rechtscultuur en -literatuur. Zijn standaardwerken in de Algemene Praktische Rechtsverzameling over Schade en schadeloosstelling (1954, 1957, 1983) (1) en Wisselbrief en Orderbriefje (1972) worden nog steeds overvloedig geciteerd. Het Algemeen deel van het Vennootschapsrecht (1975), zijn verhandeling over de Eerste Richtlijn (1973) en de Overzichten van rechtspraak - Vennootschappen in het Tijdschrift voor Privaatrecht (1964, 1967, 1978, 1986) blijven een rijke bron van inspiratie en documentatie voor al wie dieper op een vennootschapsrechtelijk probleem wil ingaan. Niet toevallig heeft het Nijmeegs Van der Heijden Instituut eens te meer de weg gewezen. In 2001 zorgde ons zusterinstituut voor de publicatie van de Verspreide geschriften E.J.J. van der Heijden, en in 2004 voor die van de Verspreide Geschriften W.C.L. van der Grinten. Zij werden uitgegeven als delen 67, resp. 77 van de Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut. Laat nu de in 1941 overleden professor van der Heijden precies het voorbeeld zijn geweest om in 1988 het Leuvens Instituut voor Vennootschapsrecht naar Jan Ronse te noemen. Twintig jaar later blijven we evenmin graag achter bij onze noorderburen : de tijd is gekomen voor de publicatie van de Verspreide geschriften Jan Ronse. Het verschil is de voornaamkwestie en de titel. We zouden kunnen zeggen : Verspreide geschriften J.M.R.K. Ronse, want hij droeg effectief de voornamen Jan Marie Raymond Karel. Maar dat is niet het Vlaams gebruik : er is maar één Jan Ronse. We adopteerden wel de titel Verspreide geschriften Jan Ronse, want we verkiezen hem boven het Latijnse Miscellanea. Maar precies de Nederlanders zullen het ons niet ten kwade duiden dat het een ondertitel werd, en dat de titel het gezegde van Delftenaar Hugo De Groot bevat : Gebruykt dese mynen arbeit tot uwen besten. Professor Ronse bezigde deze woorden meermaals in voorwoorden, en zelfs bij zijn emeritaat (1bis), zodat geen treffender titel kon worden gevonden. 1. In 1954 uitgegeven als aggregaatsproefschrift. Vervolgens in 1957 herwerkt voor de APR, waarin een bijgewerkte druk volgt, samen met L. De Wilde, in bis. Opgenomen in dit boek, p

2 GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Het opzet van dit boek is uiteraard enkel de verspreide geschriften van Jan Ronse te hernemen voorzover die vandaag nog een zekere actualiteitswaarde hebben. Niet de boeken dus, evenmin de boekbesprekingen van zijn hand, en ook niet de te sterk gedateerde bijdragen. De volledige bibliografie (2) geeft aan dat uiteindelijk slechts de helft van de bijdragen die Jan Ronse niet in boekvorm heeft uitgegeven, werden opgenomen in dit boek. Professor Jan Ronse was een indrukwekkende persoonlijkheid die niemand onverschillig liet. De lezer krijgt dus de gelegenheid om in deel I kennis te nemen van een aantal teksten Over Jan Ronse, deels in memoria uitgesproken of geschreven naar aanleiding van zijn overlijden, deels besprekingen van zijn boeken. Een minimale selectie werd doorgevoerd, en sommige passages werden weggelaten omdat ze repetitief waren of verwezen naar niet meer terzake doende feiten. Maar de meeste van deze teksten werden integraal weergegeven omdat ze telkens verschillende facetten van Jan Ronse weergeven. Het zijn stuk voor stuk pareltjes, omwille van het persoonlijk onderwerp waarover wordt gehandeld, uiteraard, maar ook omdat elk van de auteurs wist welk belang Jan Ronse hechtte aan een zuiver en correct taalgebruik. Zoals wijlen Michiel Vandekerckhove het in 1965 schreef in zijn bespreking van het Story Wetboek van Koophandel : Prof. Jan Ronse schrijft bovendien een Nederlandse rechtstaal, die ons allen welbehagelijk aandoet en ook in het Noorden waardering moet ervaren. Men heeft de indruk dat hij in de rechtstuin toeft en wandelt als in zijn eigen hoving (3). Professor Jan Ronse schreef met dezelfde trefzekerheid indien het geen strikte rechtskwesties betrof. Hij was sterk geïnteresseerd in politieke, culturele en ethische vraagstukken. Schroomvol hield hij zijn pen nochtans doorgaans voor juridische aangelegenheden. Als hij daar een enkele keer buiten ging, was het meer dan de moeite waard. In deel II, Jan Ronse over anderen, wordt een aantal van die persoonlijke stukken opgenomen. Bijzonder lezenswaard vanuit historisch perspectief is de biografie van Louis Fredericq (4) die tijdens W.O. II kabinetschef was van Koning Leopold III. Ronse toont zich in die bijdrage de waardige zoon van zijn vader Edmond Ronse, 2. Achteraan in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

3 JAN RONSE INSTITUUT die minister van Binnenlandse Zaken was in (5). Ook voor zijn in 1980 ontvallen Gentse collega en vriend Professor Willy Delva schreef hij een ontroerend in memoriam (6). Voor professor Jan Ronse waren onderwijs, onderzoek en praktijk één (deel III). Ronse slaagde er niet in het éne zonder het andere te doen, en als hij zich al exclusief met één van de drie leek bezig te houden, maakte hij nog voortdurend zijsprongen naar de andere. Als er een eerste liefde moest zijn en blijven, dan was het wel het onderzoek : voor de regelmaat daarvan moest veel wijken. In elk geval was er niets anders dat ten koste van dat onderzoek mocht gaan. De Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR) waarvan de jonge Ronse - naar een gevleugeld woord van Michiel Vandekerckhove - het eerste vliegwiel was (1953) tilde de Nederlandstalige rechtsleer in België op nationaal en internationaal niveau. Ronse publiceerde er liefst vier trefwoorden in : delegatie (1954), schade en schadeloosstelling (1957, 2 e uitg. 1983), wisselbrief en orderbiefje (1972) en, wat verrassend misschien, als eersteling, de verloving (1953). Ronse was wel degelijk geboeid door het familierecht, en publiceerde er geregeld over. We namen geen van zijn bijdragen over die rechtstak op omdat zij uit de aard van hun onderwerp gedateerd zijn. Ook zijn methodisch werkje Hoe een verhandeling van de APR geschreven wordt (1963) (7) werd niet opgenomen, maar wordt nog steeds aan de Leuvense seminariestudenten met ambitie aanbevolen als een veilige gids. Het onderzoek is voor Ronse de inspiratiebron als lesgever en als praktizijn. Ronse was niet gewonnen voor het cartesiaans ex cathedra onderwijs, en kon de saaiheid ervan zelf niet verdragen : de studenten mochten de cursus eerst lezen, en dan behandelde hij samen met hen praktische gevallen, steeds gelardeerd met een stroofje Gezelle, met een vrije tribune uit de politiek-economische actualiteit of met een hinderlijke weer waarop hij was gestoten bij het schrijven van het artikel dat op zijn werktafel lag. In de talrijke adviezen die professor Ronse bleef geven, ook nadat hij zijn advocatenpraktijk had stopgezet (1967), was hij een kunstig kleermaker op maat : dat kon omdat hij altijd het laatste arrest kende, maar ook het eerste vonnis a quo, en steeds wist wat Pic & Kréher en Houpin & Bosvieux over dat stuk van het recht hadden geschreven, zonder de Noord-Nederlandse rechtsleer uit het oog te verliezen uiteraard. 5. Zie Het rijke leven van Jan Ronse, p Opgenomen in dit boek, p Tweede uitgave herwerkt samen met Geert Baert,

4 GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Zijn laatste advies schreef Jan Ronse in de maand februari 1988, en het bevatte een ontwerp van conclusie dat hij met veel zorg had voorbereid, samen met zijn collega proximus Pierre Coppens die raadsman was van de Generale Maatschappij. Het werd de kwintessens van het daaropvolgend arrest van 1 maart 1988 dat het hof van beroep te Brussel velde in de beruchte vijandige overnamepoging door Carlo De Benedetti van de Generale Maatschappij. Professor Coppens schonk het in het Frans gestelde manuscript van dat advies begeleid door deskundig commentaar aan het Jan Ronse Instituut dat het met veel zorg bewaart. Diezelfde bezorgdheid voor maatwerk vindt men in de Algemene Modellenverzameling Rechtspraktijk (AMR) die hij mee opstartte en waarin hij - samen met Frans Bouckaert, Luc Weyts en Hilde Laga - met grote zorg de modellen van vennootschapsakten voor zijn rekening nam. Voor hem waren er geen standaardproblemen, en dus ook geen standaardakten : elke akte moest volledig zijn toegesneden op de noden van oprichters, vennoten en aandeelhouders. Drie zaken vallen op in deel III Onderwijs, onderzoek en praktijk. Vooreerst een dubbele evidentie. Die van perfecte tweetaligheid, men denke aan de Tweetalige Wetboeken die Ronse opstartte met de hulp van Georges Nuytinck, une œuvre de choix qui veut beaucoup d amour (8) dat thans worden verdergezet door Herman Cousy. En die van de vanzelfsprekendheid van de specialisatie van de universiteit - niet te verwarren met de specialisatie van de universitairen. Hoewel zelf meer dan perfect het Frans meester, hield Ronse, met verwijzing naar Zwitserland, reeds in het Rechtskundig Weekblad (9) een sterk pleidooi voor een échte tweetaligheid van het Belgische rechtsleven, en met name voor de publicatie van wetenschappelijke bijdragen en rechtspraak in hun oorspronkelijke taal, zonder vertaling, in alle juridische tijdschriften. Hij durfde dat doen naar aanleiding van de tiende verjaardag van hét leidende Franstalige tijdschrift, de Revue Critique de Jurisprudence belge (RCJB). Veertig jaar later zijn de twee Belgische rechtsculturen, enkele zeer verdienstelijke pogingen niet te na gesproken, zeker niet verder naar elkaar toegegroeid : het zuiden citeert het noorden nog altijd te weinig, het noorden citeert het zuiden minder dan vroeger. Datzelfde groot-burgerschap legde Ronse aan de dag in zijn denken over de verhouding tussen de Vlaamse universiteiten onderling. In een toespraak uit 1982 over de postuniversitaire lessencycli (10), vraagt hij met nadruk aan de universiteiten zich te specialiseren en elkaars specialiteit te erkennen, ook in onderdelen van de rechtswetenschap, niet alleen in het oud-tibetaans. Meer dan 25 jaar later is ook daar nog veel vooruitgang mogelijk. 8. Citaat van Jan Ronse, aangehaald door Herman Cousy in zijn in memoriam, opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

5 JAN RONSE INSTITUUT Een tweede zaak die opvalt, is de grote liefde van Ronse voor de rechtsvergelijking die hij in al zijn publicaties met overtuiging en inzet van al zijn krachten beleefde : wie zijn standaardwerken ter hand neemt, is altijd opnieuw onder de indruk van het rijke rechtsvergelijkend kleurenpalet dat hij bezigde. Het Interuniversitair Instituut voor de Rechtsvergelijking was hem dierbaar en hij was in lengte van jaren, samen met zijn goede vriend Jef Maeijer, voorzitter van de Vereniging van de Vergelijkende Studie van het Belgisch en het Nederlands recht. Al in 1954 belijdt Ronse zijn credo in de rechtsvergelijking in een bijdrage voor de Revue de Droit International et de Droit Comparé. Ook zij wordt hierna afgedrukt (11). Ten slotte was Ronse ook promotor en jurylid van doctorale proefschriften. Hij was gezagvol en vaderlijk in die hoedanigheid. Hij was één van de weinige promotoren die doorgaans meer afwist van het onderwerp dan zijn promovendus, ook wanneer die laatste al enkele jaren met de studie ervan bezig was. In dit boek worden twee voorwoorden opgenomen van Jan Ronse. Het eerste afgedrukte voorwoord (12) van zijn hand vergezelt het proefschrift van één van zijn eerste pupillen, Jean-Marie Nelissen Grade, dat handelde over De rekening courant (1976) - waarvan Ronses metafoor altijd eerst de schuldvergelijking bestuderen voor je aan de rekeningcourant begint. Een ander voorwoord (13) betreft een proefschrift uit dezelfde periode van Luc Weyts, ook één van zijn eerste leerlingen, die een doctoraat schreef over Vennootschappen met echtgenoten dat uiteindelijk de inspiratiebron was voor art. 1401, 5 B.W. Rector Dillemans was trouwens co-promotor van dat proefschrift. Later doctoreerde ook Koen Geens nog bij Ronse over De reglementering van het vrij beroep (1986). Twee leerlingen voltooiden hun doctoraat onder leiding van een andere promotor na het overlijden van professor Ronse. Hilde Laga doctoreerde in 1991 over Statuten en reglement van inwendige orde in de coöperatieve vennootschap o.l.v. Walter Van Gerven, Marieke Wyckaert in 1994 over het Kapitaal in NV en BVBA o.l.v. Jean-Marie Nelissen Grade. Indien professor Ronse hen zelf had kunnen blijven begeleiden, zou hij fier hebben gezegd dat, in een tijd waarin dit nog minder gebruikelijk was, bij hem bijna evenveel vrouwen als mannen hadden gedoctoreerd. In delen IV, V en VI worden de nog steeds lezenswaardige verspreide bijdragen die professor Ronse schreef over Algemene rechtstheorie, Procesrecht en Verbintenissenrecht opgenomen. Ronse was de meest civilistische van alle commercialisten 11. Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

6 GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS en de meest commercialistische van alle civilisten : hij was dus beide, en daarmee uitzonderlijk in de naoorlogse rechtscultuur. Dat hij daarnaast ook nog kaas had gegeten van het procesrecht (deel V), was o.a. te danken aan zijn advocatenpraktijk : twintig jaar vóór de wet schreef hij al over de dwangsom in het Belgisch recht (14). En indien hij het had over het processueel of vormelijk gebeuren én vennootschappen, dan was er één grote constante : Ronse had steeds aandacht voor de grond van de zaak, en wilde elke dagvaarding of verzoekschrift maximale kansen op rechtsgeldigheid bieden, zo weinig mogelijk vennootschappelijke nietigheden afgekondigd zien en minimale redenen tot ontkentenis aanvaarden. Daar was zijn motto substance over form. Maar in wezen ging het hem om het mogelijk maken van een doeltreffend handelsverkeer : daarom precies koos hij in de cambiaire verhouding voor form over substance. Van de commercialisten had Ronse de verdraagzaamheid : in zijn juridische beleving, voorzeker, maar nog meer in zijn politieke en levensbeschouwelijke opvattingen. Ronse noemde het handelsrecht wel eens der Schuttmacher des bürgerlichen Rechts. En hij was fier op de lof die de handelsrechtsgeleerde ten deel viel in een boek van Yves Cazaux, Naissance des Pays Bas (1983), dat hij van zijn dochter Katelijne ten geschenke had gekregen : il faut également bien comprendre que sur ce petit territoire, la liberté de commercer ne peut pas être dissociée de la liberté de penser. Races et religions et généralement toutes discriminations ne peuvent qu être fatales au commerce. La tolérance est inhérente à la vocation commerciale, surtout quand les actes de commerce ne sont pas encore des actes conquérants mais résultent de libres relations. C est pourquoi l économie prime la théologie au début de la révolte de la généralité. C est pourquoi la tolérance y occupe une si grande place qu elle accapare le politique. Van de civilisten kreeg Ronse de voorkeur voor duidelijke concepten, wat hem ook toeliet aan algemene rechtstheorie (deel IV) te doen, en begrippen als conversie van nietigheden (15) en marginale toetsing (16) definitief op punt te stellen. Deze bijzondere gave om een evolutie te vatten in een helder beginsel met algemene toepassing is het voorrecht van grote geesten. Zijn vriend Lucien Simont zei daarover bij het emeritaat van Ronse : Valéry a écrit quelque part [...] : Il vient toujours un moment où l essentiel d une doctrine qui a paru très abstruse est expliquée en trois mots par un homme d esprit [ ] Lorsqu on parle aujourd hui de marginale toetsing devant les tribunaux de commerce de Liège ou de Charleroi, il n est plus besoin de traduire. Ronse legde de lat hoog, de pijl zakte al genoeg bij het vallen. In dat verband kan een bijdrage van Ronse over Rechtsvernieuwing, rechtsverfi jning niet onvermeld blij- 14. Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

7 JAN RONSE INSTITUUT ven (17). Het is een openingsrede voor de Gentse balie die alles wegheeft van een doorploegd wetenschappelijk artikel : Ronse pleit in 1951 met overtuiging en sprekende voorbeelden uit het buitenland, ten aanzien van een publiek van magistraten en advocaten, voor aandachtige en creatieve rechtsvergelijking in conclusies, vonnissen en arresten. Zoals vele rechtgeaarde juristen was Ronse in het verbintenissenrecht (deel VI) geworteld. Zijn proefschrift Schade en schadeloosstelling (1954) handelde over de quasi-delictuele verbintenis. Uit eerbied voor zijn passie voor dit onderwerp, werd een RCJB-noot opgenomen die hij in 1957 publiceerde over het schadebegrip als belangenkrenking (18). Toen al had hij de grenzen verlegd in twee moeilijke verbintenisrechtelijke onderwerpen : de verloving (1953) en de delegatieovereenkomst (1954). Hij was verzot op de cambiaire verbintenis die abstractie maakt van de onderliggende verhouding : hij schreef er vanaf 1961 tal van belangwekkende bijdragen over die we niet opnamen omdat zij hun neerslag vonden in zijn ongeëvenaard en niet te evenaren magnum opus uit 1972 over Wisselbrief en Orderbriefje. Men leze daarover de boekbespreking van wijlen Michiel Vandekerckhove (19). Aan het verbintenissenrecht als moeder van het vennootschapsrecht besteedde hij een prachtig verhaal in het Liber Amicorum Beekhuis (20). Vanaf 1967 doceert Professor Jan Ronse vennootschapsrecht (deel VII) aan de KULeuven. Zoals Walter Van Gerven treffend aangaf in het in memoriam dat hij over Ronse uitsprak (21), viel Ronses dagelijks discours bij wijze van spreken soms samen met zijn onderwerp : een decennium lang was Ronse artikel 1382 B.W., een decennium lang werd hij wisselrecht, nu wordt hij vanaf 1970 de verpersoonlijking van het vennootschapsrecht. Eens hij een been helemaal had afgekloven, en dat had hij gedaan met de wisselbrief, moest zijn rusteloze geest opnieuw worden gevoed, en werd het tijd om een nieuw onderwerp aan te vatten. Ronse was helemaal generalist, en helemaal specialist. De dag begon met het uitpluizen van het Staatsblad, en geen onderwerp was hem te min. Maar dat mocht nimmer een excuus vormen voor gelijk welke vorm van oppervlakkigheid. Ronse was vrij toevallig in het vennootschapsrecht getuimeld, uit dienstbaarheid. Het begint met een erg technische bijdrage op verzoek in het Nederlandse Tijdschrift voor vennootschap, vereniging en stichting waarin hij handelt over de nieuwe Belgische wetgeving inzake converteerbare obligaties en obligaties met warrant. Omdat bijdragen over dit onderwerp zeldzaam zijn, en dit artikel niettemin 17. Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

8 GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS vrij onbekend gebleven is door zijn publicatie in Nederland, werd het opgenomen (22). Vervolgens moet Ronse de standaard zetten voor het nieuw opgerichte Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR, 1964) waarvan Marcel Storme het vliegwiel was en blijft. Zoals Ronse dat gedaan had met de Verloving voor de Algemene Praktische Rechtsverzameling (1953), wil hij ditmaal de pijl hoog genoeg schieten voor een nieuw genre in de Vlaamse rechtsliteratuur : het overzicht van rechtspraak. In het allereerste nummer van het TPR is het Ronse die op p. 69 het eerste model-overzicht van rechtspraak publiceert : het handelt over vennootschapsrecht. Het is het begin van een liefde die alleen maar intenser zal worden, en tot aan zijn overlijden zal duren. In het vennootschapsrecht vindt Ronse een pluridisciplinair onderwerp waarvoor hij kan putten uit zijn ruime verbintenisrechtelijke en rechtstheoretische bagage. Dat blijkt al meteen als hij in 1966 het verhoog opgaat van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Belgisch en het Nederlands recht : hij schrijft een briljant preadvies over de Nietigheid van besluiten (22bis), op een ogenblik dat in het Belgisch recht nog geen enkele systematisering van dat onderwerp was geschied. Zijn Nederlandse co-adviseur is W.C.L. van der Grinten. Ronse krijgt de smaak te pakken, en in 1967 is het weer tijd voor een Overzicht van rechtspraak - Vennootschappen in het TPR. In 1969 geeft hij zijn cursus Algemeen deel van het Vennootschapsrecht in druk : de bespreking daarvan door wijlen Robert Janssens werd opgenomen in dit boek (23). Het begrip syllabus is aan Ronse niet besteed. Als hij over iets schrijft, moet dat grondig gebeuren, en de studenten zullen het geweten hebben. Het Algemeen deel wordt nog verschillende keren herwerkt tot een kanjer van 500 pagina s die ook vandaag nog steeds als referentiewerk dienst doet. Vanaf 1968 komen de Europese vennootschapsrichtlijnen eraan, en Ronse loopt opnieuw voor. In enkele weken tijd, in een vissershuisje in Oostduinkerke, schrijft hij een uitvoerig tractaat over de Wet van 6 maart 1973 houdende aanpassing van het Belgisch recht aan de Eerste Richtlijn dat unanieme lof oogst omwille van zijn duidelijkheid en grondigheid. Hoewel zo kort na de wet geschreven, bleef het onovertroffen in de thema s openbaarmaking en vertegenwoordiging (24) - over dit laatste onderwerp gaat hij trouwens in 1978 nog het debat aan met Jef Maeijer in nr. 16 van de Van der Heijden-serie (25). Ook zijn vurige opponent in het wisselrechtelijk debat, professor Heenen van de ULB, erkent ruiterlijk de grote verdienste van Ronses boek over de Eerste Richtlijn in een boekbespreking (26). 22. Opgenomen in dit boek, p bis. Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Zie ook zijn afzonderlijke bijdrage over de Vennootschap in oprichting in het Liber Amicorum René Victor, opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p

9 JAN RONSE INSTITUUT Uit deze krachttoer - onder zijn medewerkers kort na de culturele revolutie gemeenzaam aangeduid als het rode boekje, naar de kleur van de kaft - ontstond een grote vriendschap tussen Ronse en professor Simont die op hetzelfde moment met hetzelfde onderwerp worstelde in een uitvoerige bijdrage in het R.P.S. In 1974 pleegt Ronse in het Liber Amicorum Dorhout Mees een bijdrage over Kapitaalbescherming bij oprichting (27). Het betreft aspecten van de Tweede Richtlijn die nog ruim twee jaar op zich zal laten wachten. Over de thema s die hem boeien brengt Ronse ook zijn medewerkers tot publiceren, zo bijvoorbeeld Paul Crab over de vertegenwoordiging. Ben Van Bruystegem spoort hij bovendien aan om de wetgevende arbeid over de Tweede Richtlijn met zijn deskundigheid te begeleiden : dit mondt uit in het boek van Ben over de Belgische aanpassingswet van 5 december Met Karel Van Hulle werkt professor Ronse intens samen inzake financieel- en jaarrekeningrechtelijke aangelegenheden, met Jef Lievens inzake faillissementsaansprakelijkheid en de éénpersoons-bvba. Op het einde van de jaren 70 woedt een hevige economische crisis : het resulteert in een hele reeks bijdragen van Ronse over vennootschapsrechtelijke onderwerpen die daarmee verband houden. Lifting the corporate veil vertaalt Ronse in een indrukwekkende lezing voor de Koninklijke Academie als Waarheid en leugen omtrent de [ ] beperkte aansprakelijkheid (28). Het onderwerp van de doorbraak van aansprakelijkheid, o.a. in groepsverband (29), alsmede de juridische instrumenten om daartoe te komen, met name het misbruik van rechtspersoonlijkheid en de stromanfiguur, zullen hem blijven boeien, en ook een belangrijke plaats innemen in de laatste twee Overzichten van rechtspraak (TPR 1978 en 1986). Om die reden werden de afzonderlijke bijdragen die Ronse hierover pleegde niet systematisch opgenomen. Ook het faillissement van onechte VZW s krijgt zijn aandacht. In het Liber Amicorum Dumon schrijft hij het van zich af met een creatieve maar specialiteitsgetrouwe oplossing die wordt gevoed door zijn eerdere studies over conversie (30). Het verantwoord ondernemerschap - voorloper van de corporate governance - is een steeds weerkerend thema in die jaren (31), en leidt tot een aantal nieuwe vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsbepalingen in de anti-crisiswetten van 4 en 5 augustus 1978 die deels schatplichtig zijn aan de Franse oplossingen. Ronse is er door geboeid en beschrijft het ontoereikend kapitaal (oud art. 35, 6 en 123, Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Ronse is een veelgevraagd spreker, ook over dat onderwerp. Zie o.a. de bijdrage voor de Vereniging van bedrijfsjuristen opgenomen in dit boek, p

10 GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Venn W.) (32) en de action en comblément de passif (oud art. 63ter Venn.W.) (33). Indien hij toen had voorzien welke draak de wetgever uiteindelijk zou maken van het huidige art. 530 W.Venn., zijn enthousiasme zou snel bekoeld zijn geweest. Vanaf 1985 gaat alle aandacht van professor Ronse naar het vierde Overzicht van rechtspraak - Vennootschappen (TPR 1986). Met inzet van al zijn krachten brengt hij dit meesterwerk, samen met zijn ploeg, opnieuw tot een goed einde, maar het kost hem nog een vol jaar na zijn emeritaat (1986). Bevrijd vat hij de studie van de wetgeving éénpersoons-bvba aan (1987). Zijn jeugdig enthousiasme laat hem nog toe het nieuwe Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap te patroneren (1988) waar hij elke letter van naleest, en zelf twee noten in publiceert (34). Zijn laatste bijdrage wordt er één over Misbruik van minderheidspositie in het Liber Amicorum Maeijer (35). Ronse was door dit onderwerp geboeid geraakt ingevolge de bijdrage van Lucien Simont daarover in het Liber Amicorum Ronse en had er reeds over uitgeweid in het Overzicht van rechtspraak Enkele dagen vóór de viering van Maeijer overlijdt professor Ronse, op de vooravond van Allerheiligen Professor Ronse zou ongetwijfeld nog schitterende bijdragen en een handboek vennootschapsrecht hebben gepubliceerd, en nog vele - ook minder jonge - medewerkers hebben geïnspireerd. Maar zijn werk was niettemin helemaal af. Het Gents-Leuvens kwartet AMR, APR, TPR en Tweetalige Wetboeken duurt onverminderd voort, ook het TRV is aan zijn twintigste verjaardag toe. Het naar hem genoemd Instituut blijft jonge doctorandi aantrekken en doctoraten voortbrengen, en colloquia en studiedagen organiseren waar vooral de leden van zijn ploeg het werk doen, nu ook naar aanleiding van de twintigste verjaardag van zijn overlijden. En zijn opvolgers worden nog dikwijls in de eerste plaats voorgesteld als zijn volgelingen. Ronse heeft dus echt een beetje het eeuwig leven. 32. Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p Opgenomen in dit boek, p. 605 en p Opgenomen in dit boek, p

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I.

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I. INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS Deel I. Over Jan Ronse 23 Nieuwe togati in de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid in het Academiejaar

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Het fideicommis de residuo, Tijdschrift voor Notarissen, 1949, blz

Het fideicommis de residuo, Tijdschrift voor Notarissen, 1949, blz Wie was Jan Ronse? Belangrijkste geschriften van Prof. Jan Ronse De aansprakelijkheid der gemeenten wegens schade aangericht tengevolge van samenscholing. Decreet van 10 Vendemiaire, Jaar IV, Brussel,

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER De WCO, 2 jaar in de praktijk Rechtspraak Rechtsleer Modellen Wettekst door Prof. Dr. Koen Byttebier en Drs. Tom Wera m.m.v. Philippe Van den Broecke en Filip Vandeweyer

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 2 Alain Laurent Verbeke Renate Barbaix Elisabeth Adriaens Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Rector Roger

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1 iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. i Inleiding............................................... 1 Hoofdstuk I. Wanneer bestaat een dienstbaarheid ten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0069.N M. H. Mr. Pierre Van Hooland, avocaat bij de balie te Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

Voorwoord bij de Reeks Mededinging, handelspraktijken en intellectuele rechten

Voorwoord bij de Reeks Mededinging, handelspraktijken en intellectuele rechten iii Voorwoord bij de Reeks Mededinging, handelspraktijken en intellectuele rechten Het mededingingsrecht, de handelspraktijken en het recht van de intellectuele eigendom mogen sinds enkele jaren op een

Nadere informatie

PROCESRECHT (Burgerlijk)

PROCESRECHT (Burgerlijk) { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 20 PROCESRECHT (Burgerlijk) Volume II 277 Relevante uitspraken van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Hoven van

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie JAARVERSLAG 2009 2 1. Overzicht van de werking Bij de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 24 april 2015

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie

Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie Viering 25-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie 9 oktober 2015 Frans Zonneveld Door enorme inspanning van de zijde van curator René van Tiggelen, het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

RECHTSLEER ENKELE VERDUIDELIJKINGEN I.V.M. ARTIKEL 60 W. VENN. 1. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2000

RECHTSLEER ENKELE VERDUIDELIJKINGEN I.V.M. ARTIKEL 60 W. VENN. 1. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2000 ENKELE VERDUIDELIJKINGEN I.V.M. ARTIKEL 60 W. VENN. 1. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2000 1.1. Feiten en antecedenten De casus die aan het Hof van Cassatie is voorgelegd, betreft

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Vzw NICM-Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars. Dag van de Mede-Eigenaar

Vzw NICM-Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars. Dag van de Mede-Eigenaar Vzw NICM-Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars Dag van de Mede-Eigenaar De Raad van Beheer in appartementsgebouwen APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM STUDIEDAGEN GEORGANISEERD OP 18 & 19.03.2005 door

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Wetgeving Corporate

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5794 Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

J.E. van den Brink. www.rhemaprint.nl

J.E. van den Brink. www.rhemaprint.nl Copyright 2016 Rhemaprint Brief aan de Galaten / J.E. van den Brink Ondertitel: Leven in vrijheid door de Geest Uitgave: Rhemaprint, Ridderkerk ISBN-13: 978-90-6261-549-0 NUR 707 Trefw.: Geloofsopbouw

Nadere informatie

Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid

Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

50 e VERJAARDAG VAN AR-CO

50 e VERJAARDAG VAN AR-CO 25003977 50 e VERJAARDAG VAN AR-CO ONTWERPEN EN BOUWEN VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN Jean-Pierre VERGAUWE jp.vergauwe@vergauwe-associes.be DE BETROKKENHEID VAN DE ARCHITECT Voorbereidende vergadering van 27

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2013 C.12.0479.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0479.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. F. C.,

Nadere informatie

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders in het Federaal Parlement op 3 maart 2010 n.a.v. meerdere parlementaire vragen over de «lijst met bedrijven die betrokken zijn bij de

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan 3 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2011 C.10.0183.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0183.N 1. TRADART INSTITUT sa, vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te 1204 Genève (Zwitserland), rue du Perron 1, 2. TRADART

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: Frans 1,2 Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 06 Tijdvak 1 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Toepasselijk recht Betwisting van vaderschap Artikel 62, 1 WIPR Turks recht Uitzonderingsclausule van artikel 19 WIPR niet van toepassing Heropening

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2012 P.10.1786.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.1786.N I F. F. A. T. D. C., met als raadsman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie te Brugge. II L. N. D. D. C., met als raadsman

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2014 P.14.1380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1380.N O D B, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Alain Vergauwen en mr. Pierre Monville, advocaten

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7. Sociaal recht

Inhoudstafel. Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7. Sociaal recht Inhoudstafel Woord vooraf... 5 Inhoudstafel... 7 Sociaal recht A. Achtergrond... 15 I. De industrialisering in de kinderschoenen (eerste helft negentiende eeuw)... 15 II. Economische expansie dankzij goedkope

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.14.0514.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0514.N ACCOUNTANTSKANTOOR VERCAMMEN bvba, in vereffening, met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 191, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie