Correctievoorschrift VMBO-BB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VMBO-BB"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VMBO-BB 015 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema 4. Toelichting bij het beoordelingsschema 5 Berekening cijfer 6 Inzenden scores 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41, 41a en 4 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel lid d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 4 van het Eindexamenbesluit van belang: 1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator. Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Toetsen en Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1). 3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen. PB-0698-b-15-1-c 1 lees verder

2 4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. 5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. Algemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3. indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie. 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden. 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Toetsen en Examens. Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). PB-0698-b-15-1-c lees verder

3 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. 3 Vakspecifieke regels Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. PB-0698-b-15-1-c 3 lees verder

4 4 Beoordelingsmodel Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.). In de toelichting bij het beoordelingsschema staan de uitwerkingen van schriftelijke en ICT-opdrachten. Wanneer een beoordelingsaspect is aangeduid met een asterisk * moet de kandidaat aan alle criteria van dat aspect voldoen. De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden. In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan. Als in het beoordelingsschema bij een opdracht klokjes ( of ) zijn weergegeven, wordt bij die opdracht het werktempo beoordeeld. Achter de klokjes noteert u de begin- en eindtijd van iedere kandidaat. U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor een minitoets. kandidaatnummer opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect score naam van de kandidaat Hiske Reinier Havah José Evert ONDERDEEL A x minitoets 10 8 a b c a b Toelichting: kandidaat nr. 017 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald. PB-0698-b-15-1-c 4 lees verder

5 4.1 Beoordelingsschema omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer naam van de kandidaat score 1 opdrachtnr. ALGEMEEN 1 De bestanden zijn op de juiste wijze en onder de juiste naam opgeslagen in de map van de kandidaat.* ONDERDEEL A a Inrichten van je werkplek: importeren objecten De vijf objecten: bureau, bureaustoel, computer, beeldscherm en toetsenbord zijn geïmporteerd.* 1 De kandidaat heeft het bureau en de bureaustoel gekozen die voldoen aan de regels van de Arbowet, namelijk bureau en bureaustoel1.* 1 b Inrichten van je werkplek: plaatsen objecten De objecten zijn zo geplaatst dat de plattegrond van Rotterdam duidelijk zichtbaar is als je achter je bureau zit. De objecten zijn in verhouding geschaald. De objecten staan logisch gepositioneerd in de ruimte (op vlak of op as). PB-0698-b-15-1-c 5 lees verder

6 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 4 c Inrichten van je werkplek: plaatsen wand In de garage is een wand geplaatst van,90 meter hoog en 4 meter breed. De wand is geplaatst naast de roldeur en schermt de werkplek af van de rest van de garage.* Bij de wand zijn de juiste maten geplaatst. ONDERDEEL B 3a Website voor ByCycle: inhoud De website bevat vier pagina s: een homepagina en drie vervolgpagina s. Op de homepagina staat de juiste titel, de bijbehorende tekst en de juiste afbeelding.* Op de drie vervolgpagina s staan de volgende titels: Levering Prijslijst Contact Op alle vervolgpagina s staat de betreffende tekst uit het bestand 3_tekst_website_BB. Op alle vervolgpagina s staan de juiste afbeeldingen uit de map media_website_bb. Op de homepagina en de vervolgpagina s staat het logo van ByCycle. PB-0698-b-15-1-c 6 lees verder

7 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 3b Website voor ByCycle: invoegen Op de homepagina is een poll ingevoegd met de juiste vraagstelling (Wat vindt u het belangrijkst aan ByCycle?) en de juiste keuzes, namelijk: ByCycle is erg snel, ByCycle is erg goedkoop, ByCycle gaat voorzichtig om met pakketten, ByCycle is erg milieuvriendelijk. Op de pagina Levering is op de tekst neem dan contact met ons op een hyperlink geplaatst naar de pagina Contact. Op de pagina Prijslijst is de afbeelding 3_zonekaart_klein ingevoegd. De afbeelding 3_zonekaart_klein heeft een zwarte rand. De afbeelding 3_zonekaart_klein is gelinkt aan de afbeelding 3_zonekaart_groot, zodat de afbeelding 3_zonekaart_groot opent door een klik op 3_zonekaart_klein. 3 3c Website voor ByCycle: algemeen De knoppen met de vervolgpagina s zijn goed zichtbaar in het navigatiegedeelte. De vormgeving van de website is op alle pagina s hetzelfde wat betreft: de lay-out de stijl het kleurgebruik het lettertype 1 PB-0698-b-15-1-c 7 lees verder

8 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 4a Onlineformulier aanvraag verzending: inhoud en vormgeving (zie 4.) De titels en tekst bij Aanvraag verzending ByCycle, Persoonlijke gegevens, Gegevens ontvanger en Gegevens verzending zijn op de juiste wijze overgenomen en geplaatst.* Voor de vormgeving is een thema gekozen. 1 4b Onlineformulier aanvraag verzending: persoonlijke gegevens (zie 4.) Alle vraagtitels zijn juist en compleet overgenomen. De vraagtitels van de velden die de gebruiker moét invullen (de vereiste vragen ) zijn in het onlineformulier zichtbaar met een *. Er is bij alle vraagtitels een invulvak geplaatst. 1 PB-0698-b-15-1-c 8 lees verder

9 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 4c Onlineformulier aanvraag verzending: gegevens ontvanger (zie 4.) Alle vraagtitels zijn juist en compleet overgenomen. De vraagtitels van de velden die de gebruiker moét invullen (de vereiste vragen ) zijn in het onlineformulier zichtbaar met een *. Er is bij de eerste vijf vraagtitels een invulvak geplaatst. Er is bij de vraagtitel Zone de juiste helptekst geplaatst. Er is bij de vraagtitel Zone de juiste vervolgkeuzelijst geplaatst. 4d Onlineformulier aanvraag verzending: gegevens verzending (zie 4.) Alle vraagtitels zijn juist en compleet overgenomen. De vraagtitels van de velden die de gebruiker moét invullen (de vereiste vragen ), zijn in het onlineformulier zichtbaar met een *. Er is bij de vraagtitel Datum een invulveld geplaatst voor het selecteren van een datum. Er is bij de vraagtitels Type product en Gewenste leveringstijd een multiple choice met de juiste keuzes geplaatst. Er is bij de vraagtitel Gewicht pakket de juiste helptekst geplaatst. Er is bij de vraagtitel Gewicht pakket de juiste vervolgkeuzelijst geplaatst. PB-0698-b-15-1-c 9 lees verder

10 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer e Onlineformulier aanvraag verzending: inleveren De examinator heeft een met als onderwerp 4_formulier ByCycle ontvangen, waardoor hij toegang heeft tot het formulier van de kandidaat. 5a Kaart voor ByCycle: kaart maken Er is een kaart gemaakt met de titel 5_kaart_bycycle_naamkandidaat en de beschrijving: Op deze kaart worden de verschillende zones en enkele klanten van ByCycle aangegeven. 5b Kaart voor ByCycle: zones aangeven (zie 4.) Op de kaart zijn de omtrekken van de vier zones getekend zoals op de afbeelding is aangegeven. 1 De zones hebben de titels zone 1 t/m zone 4 zoals op de afbeelding is aangegeven. 1 5c Kaart voor ByCycle: plaatsmarkeringen toevoegen (zie 4.) Er zijn vijf plaatsmarkeringen op de juiste adressen geplaatst. De vijf plaatsmarkeringen hebben de juiste titel. De vijf plaatsmarkeringen hebben de juiste beschrijving. De vijf plaatsmarkeringen hebben het juiste pictogram. 5d Kaart voor ByCycle: inleveren De examinator heeft een link ontvangen vanuit de Google Maps-omgeving, waardoor hij toegang heeft tot de kaart van de kandidaat. PB-0698-b-15-1-c 10 lees verder

11 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL C 6 minitoets 10 7a Onderzoek GPS voor de fiets: inhoud tabel (zie 4.) Bij de eerste eigenschap zijn de juiste namen en afbeeldingen van de vier GPSapparaten geplaatst.* Bij de tweede eigenschap is de juiste batterijduur van de vier GPS-apparaten ingevuld. Bij de eigenschappen Waterbestendigheid, Kaarten toevoegen, Route plannen met POI en Routegeschiedenis is een kruisje geplaatst als de GPS aan de eis voldoet. Bij de laatste eigenschap zijn de juiste prijzen van de vier GPS-apparaten ingevuld. 7b Onderzoek GPS voor de fiets: keuze GPS 1 De kandidaat kiest de GPS die aan alle eisen voldoet en van deze opties het goedkoopst is, namelijk de Garmin Edge 800. PB-0698-b-15-1-c 11 lees verder

12 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 7c Onderzoek GPS voor de fiets: memo (zie 4.) De kop van de memo is volledig en juist ingevuld. De memo heeft een aanhef, inleiding en afsluiting. De memo is gericht aan de sponsor.* In de memo staat een advies over en een motivatie voor de gekozen GPS: dat de GPS aan alle eisen voldoet en het de goedkoopste optie is een voordeel van de gekozen GPS en waarom dit een voordeel is een nadeel van een niet gekozen GPS en waarom dit een nadeel is 7d Onderzoek GPS voor de fiets: Nederlandse taal De memo bevat minimaal 5 zinnen eigen tekst en maximaal 5 formulerings- of spelfouten. De memo bevat minimaal 5 zinnen eigen tekst en 6-10 formulerings- of spelfouten. 1 De memo bevat minder dan 5 zinnen eigen tekst en/of meer dan 10 formuleringsof spelfouten. 0 PB-0698-b-15-1-c 1 lees verder

13 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 3 ONDERDEEL D 8a Nieuwsbrief ByCycle: inhoud (zie 4.) De nieuwsbrief bevat de volgende onderdelen: de teksten uit het bestand 8_tekst_nieuwsbrief een aantal afbeeldingen uit de map media_nieuwsbrief op beide pagina s van de nieuwsbrief het logo van ByCycle de datum van vandaag 8b Nieuwsbrief ByCycle: technische eisen (zie 4.) De nieuwsbrief heeft: twee pagina s een A4-formaat een titel en koppen* een inhoudsopgave met de titels van de koppen gecentreerde paginanummers PB-0698-b-15-1-c 13 lees verder

14 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 8c Nieuwsbrief ByCycle: uitwerking en vormgeving (zie 4.) Om de nieuwsbrief zit een kader. De nieuwsbrief bevat uitsluitend kleuren die voorkomen in het logo van ByCycle (blauw en roze). De tekst uit het bestand 8_tekst_nieuwsbrief is gelijkmatig verdeeld over beide pagina s van de nieuwsbrief. De titel en de koppen van de nieuwsbrief vallen op door kleurgebruik/lettergrootte/ lettertype. 8d Nieuwsbrief Bycycle: opslaan De nieuwsbrief is opgeslagen als PDF. 1 8e Nieuwsbrief ByCycle: werktempo Noteer hier de begintijd van opdracht 8 van iedere kandidaat. begintijd: Noteer hier de eindtijd van opdracht 8 van iedere kandidaat. eindtijd: werktempo nieuwsbrief ByCycle maken: minder dan 45 minuten nodig 45 tot 55 minuten nodig 1 meer dan 55 minuten nodig 0 opmerking De kandidaat kan alleen punten voor werktempo scoren als hij minimaal 4 punten heeft gehaald voor 8a t/m 8d. PB-0698-b-15-1-c 14 lees verder

15 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 9a Database voor ByCycle: tabel Het bestand 9_klanten_bycycle is op de juiste wijze geïmporteerd: De eerste rij bevat kolomkoppen. De tabel is onder de juiste naam opgeslagen. 1 9b Database voor ByCycle: velden invoegen In de tabel is een veld toegevoegd met de naam Zone. Het gegevenstype van Zone is een getal. Bij alle klanten zijn de juiste zones ingevoerd. In de tabel is een veld toegevoegd met de naam Aantal bestellingen. Het gegevenstype van Aantal bestellingen is een getal. Bij alle klanten is een aantal van 1 t/m 30 ingevuld. 3 PB-0698-b-15-1-c 15 lees verder

16 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 3 9c Database voor ByCycle: rapport maken (zie 4.) Het rapport is samengesteld uit de tabel Klanten ByCycle. De velden: Bedrijf, Naam, Tussenvoegsel, Voornaam en Aantal bestellingen zijn opgenomen in het rapport. Het rapport is aflopend gesorteerd op Aantal bestellingen. Voor de opmaak van het rapport is In tabelvorm gekozen en afdrukstand Staand. De veldbreedte is aangepast zodat alle velden op een pagina passen. Het rapport heeft de titel: Aantal bestellingen klanten. PB-0698-b-15-1-c 16 lees verder

17 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 10a Factuur voor verzending: ontwerp en inhoud (zie 4.) Alle gegevens uit het bestand 10_gegevens_factuur zijn geplaatst. De lay-out van het bestand 10_gegevens_factuur is overgenomen. Alle informatie past op één A4. Het logo van ByCycle is geplaatst. De huidige datum verschijnt automatisch in de juiste cel. 10b Factuur voor verzending: vervolgkeuzelijsten (zie 4.) Er is een vervolgkeuzelijst voor zone, waarbij gekozen kan worden uit zone 1, zone, zone 3 en zone 4. Er is een vervolgkeuzelijst voor leveringstijd, waarbij gekozen kan worden uit halfuur-service, uur-service, werkdag-service en 4-uurs-service. Na selectie van de cel verschijnt het invoerbericht Maak keuze. De vervolgkeuzelijsten komen in alle cellen onder zone en leveringstijd terug. PB-0698-b-15-1-c 17 lees verder

18 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer 1 10c Factuur voor verzending: formules (zie 4.) De cellen van de kolom prijs bevatten de juiste formules. 1 Er zijn juiste formules gemaakt voor: 1 subtotaal btw 1% Door u te voldoen 10d Factuur voor verzending: celeigenschappen (zie 4.) De cellen van de prijzen of kosten hebben de celeigenschap Financieel, met decimalen en als symbool het euroteken. ONDERDEEL E 11a Nieuwe geheugenmodule plaatsen: veilig werken De kandidaat heeft een antistatisch polsbandje gebruikt. De kandidaat is voorzichtig omgegaan met scherpe randjes. De kandidaat heeft de spanning uitgeschakeld aan de kant van de computer. PB-0698-b-15-1-c 18 lees verder

19 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 11b Nieuwe geheugenmodule plaatsen: verwijderen en plaatsen geheugenmodule De kandidaat heeft de oude geheugenmodule op de juiste manier verwijderd. De kandidaat heeft uit de onderdelen de geheugenmodule gekozen. De kandidaat heeft de nieuwe geheugenmodule geheel zelfstandig en op de juiste wijze geplaatst.* De kandidaat heeft gecontroleerd of hij de geheugenmodule op de juiste wijze heeft geplaatst door de computer aan te zetten. 3 1a Promotiefilm ByCycle: inhoud De promotiefilm bevat: de drie fragmenten uit de map media_promotiefilm een passende titel het muziekbestand 1_muziek_bycycle 1b Promotiefilm ByCycle: fragmenten De titel van de promotiefilm is vier seconden in beeld. Tussen alle fragmenten zit een overgang. 1 PB-0698-b-15-1-c 19 lees verder

20 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 1c Promotiefilm ByCycle: inspreken promotiefilm De promotiefilm bevat de juiste openingszinnen, namelijk: Bent u op zoek naar iemand voor het bezorgen van uw brieven en pakketten?! Dan bent u bij ByCycle aan het juiste adres. De promotiefilm bevat ingesproken tekst over de volgende punten: de werkwijze van ByCycle de belangrijkste eigenschappen van ByCycle de contactgegevens van ByCycle De ingesproken tekst is gelijkmatig verdeeld over de gehele duur van het filmpje. De kandidaat spreekt duidelijk en in een goed tempo. De kandidaat spreekt enthousiast en trekt de aandacht van nieuwe klanten. 3 1d Promotiefilm ByCycle: muziek Het volume van de muziek is zo aangepast dat de ingesproken tekst goed te verstaan is. De muziek is tijdens de gehele duur van het filmpje te horen. 1 PB-0698-b-15-1-c 0 lees verder

21 kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect 13 Beoordeling promotiefilm ByCycle: reflectie (zie 4.) Drie beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en de toelichting bij deze beoordelingen is passend.* Twee beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en de toelichting bij deze beoordelingen is passend.* 1 Minder dan twee beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en/of de gegeven toelichting(en) zijn niet passend. 0 totaal 83 PB-0698-b-15-1-c 1 lees verder

22 4. Toelichting bij het beoordelingsschema opdracht 4 voorbeeld van een juiste uitvoering: PB-0698-b-15-1-c lees verder

23 PB-0698-b-15-1-c 3 lees verder

24 opdracht 5 Zones van ByCycle: Plaatsmarkeringen: PB-0698-b-15-1-c 4 lees verder

25 opdracht 7 voorbeeld van een juiste uitvoering: MEMO aan: sponsor ByCycle van: naam kandidaat datum: datum examenafname betreft: verantwoording keuze GPS voor de fiets Beste sponsor, Zoals afgesproken, zou ik op zoek gaan naar een GPS voor de fiets. Ik heb verschillende apparaten bekeken en een keuze gemaakt. In deze memo geef ik een verantwoording voor mijn keuze. Ik heb alle apparaten met elkaar vergeleken. De Mio Cyclo 300 en de Bryton Rider 60 vallen af omdat ik geen eigen kaarten kan toevoegen aan deze apparaten. Deze functie is gewenst, omdat ik van enkele klanten al de adresgegevens op een kaart heb. Deze kaart kan ik dan meteen in de GPS zetten. Er blijven twee apparaten over die wel voldoen aan al mijn eisen: De Garmin Edge 800 en de Garmin Edge 810. Een voordeel van beide apparaten is dat ze de laatst gemaakte routes registreren. Deze informatie kan ik gebruiken voor het maken van de facturen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Garmin Edge 800 omdat hij dezelfde functies heeft als de Garmin Edge 810 en 100,- goedkoper is. Ik hoor graag wat u van mijn keuze vindt, zodat we verdere afspraken kunnen maken. Met vriendelijke groet, naam kandidaat PB-0698-b-15-1-c 5 lees verder

26 naam en afbeelding GPS Geef de naam van de GPS en plaats de afbeelding van de GPS. GPS-apparaten voor de fiets EIGENSCHAPPEN Mio Cyclo 300 Bryton Rider 60 Garmin Edge 800 Garmin Edge 810 batterijduur Geef de batterijduur. 1 uur 16 uur 15 uur 17 uur waterbestendigheid eis: de GPS is waterbestendig x x x x kaarten toevoegen eis: op de GPS kunnen eigen kaarten toegevoegd x x worden route plannen met POI eis: op de GPS zit de optie x x x x om routes te plannen met POI (point of interest) routegeschiedenis eis: de GPS registreert de x x x laatst gemaakte routes prijs Geef de prijs van de GPS. 19,00 39,00 349,00 449,00 PB-0698-b-15-1-c 6 lees verder

27 opdracht 8 voorbeeld van een juiste uitvoering: PB-0698-b-15-1-c 7 lees verder

28 opdracht 9 voorbeeld van een juiste uitvoering: Rapport maken PB-0698-b-15-1-c 8 lees verder

29 opdracht 10 voorbeeld van een juiste uitvoering: vervolgkeuzelijsten PB-0698-b-15-1-c 9 lees verder

30 opdracht 13 voorbeeld van een juiste uitvoering: onderdelen beoordeling Waarom geef ik waar gedeeltelijk waar niet waar mezelf deze beoordeling? Ik heb alle belangrijke informatie over ByCycle genoemd in het promotiefilmpje. Ik heb het promotiefilmpje op een enthousiaste manier ingesproken. Ik heb de muziek op de juiste manier toegevoegd aan het promotiefilmpje. x x x Ik heb de openingszin genoemd en informatie gegeven over de werkwijze, eigenschappen en contactgegevens van ByCycle. Ik heb geprobeerd enthousiast te spreken. Door de zenuwen ben ik dit bij sommige stukken vergeten. Ik heb de muziek zo ingevoegd dat hij tijdens het hele filmpje te horen is. De tekst die ik ingesproken heb is goed te verstaan. PB-0698-b-15-1-c 30 lees verder

31 5 Berekening cijfer Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Toetsen en Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe. De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de Septembermededeling is vermeld. Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. Op voortgezet onderwijs centrale examens normering staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen. U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. 6 Inzenden scores Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. Zend de gegevens uiterlijk op 18 mei naar Cito. PB-0698-b-15-1-c 31 lees verder einde

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 metaaltechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 05 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 013 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Bij dit examen horen een instructie, bijlagen en digitale bestanden.

Bij dit examen horen een instructie, bijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2015 gedurende 480 minuten ICT-route CSPE BB Bij dit examen horen een instructie, bijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 13 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 consumptief-bakken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema.2

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 metaaltechniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 aardrijkskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 ARABISCH CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 04 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Arabisch Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 DUITS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 015 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 011 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 2 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2013 CSPE GL elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek breed Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 handel en administratie CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 bouwtechniek-schilderen CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 natuur- en scheikunde 1 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 SPAANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2009 tijdvak 1 transport en logistiek CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 2 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 203 sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 0 bouwtechniek-metselen CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2008 tijdvak 2 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 2 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 FRANS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 016 profielvak economie en ondernemen CSPE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2008 tijdvak 2 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 WISKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie