Correctievoorschrift VMBO-BB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VMBO-BB"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 5 Berekening cijfer 6 Inzenden scores 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: 1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator. 2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1). 3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen. PB-0698-b-13-1-c 1 lees verder

2 4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. 5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. 2 Algemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Examens van toepassing: 1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie. 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden. 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Examens. Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). PB-0698-b-13-1-c 2 lees verder

3 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. 3 Vakspecifieke regels Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. PB-0698-b-13-1-c 3 lees verder

4 4 Beoordelingsmodel Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2). In de toelichting bij het beoordelingsschema staan de uitwerkingen van schriftelijke en ICT-opdrachten. Wanneer een beoordelingsaspect is aangeduid met een asterisk * moet de kandidaat aan alle criteria van dat aspect voldoen. De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden. In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan. U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor een minitoets. kandidaatnummer opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect max. score naam van de kandidaat Hiske Reinier Havah José Evert ONDERDEEL A x minitoets 10 8 a b c a b Toelichting: kandidaat nr. 017 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald. PB-0698-b-13-1-c 4 lees verder

5 PB-0698-b-13-1-c 5 lees verder opdrachtnr. 4.1 Beoordelingsschema omschrijving beoordelingsaspect ALGEMEEN 1 De bestanden zijn op de juiste wijze en onder de juiste naam opgeslagen in de map van de kandidaat.* ONDERDEEL A 2a Inrichten werkplek (zie 4.2) De vijf objecten: bureau, bureaustoel, computer, beeldscherm en toetsenbord, zijn geïmporteerd.* De objecten staan logisch gepositioneerd in de ruimte. 2b Inrichten werkplek (zie 4.2) In het kantoor is een nooduitgang geplaatst van ongeveer 2 meter hoog en 1,8 meter breed. De afwijking van deze maten mag + of - een halve meter zijn. De nooduitgang heeft een kleur naar keuze. Boven de nooduitgang staat de tekst: nooduitgang. max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

6 PB-0698-b-13-1-c 6 lees verder opd. 3a omschrijving beoordelingsaspect Onderzoek onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma: inhoud tabel (zie 4.2) In de betreffende kolommen is voor het programma de gevonden informatie over de onderstaande onderwerpen geplaatst en juist vermeld: naam/merk en afbeelding/logo werking gebruikersvriendelijkheid veiligheid kwaliteit en mogelijkheden van een gratis programma uitbreidingsmogelijkheden en prijs systeemeisen website leverancier 8 onderwerpen correct 3 6 of 7 onderwerpen correct 2 4 of 5 onderwerpen correct 1 minder dan 4 correct 0 opmerking: Indien de kandidaat hulp heeft gevraagd aan de examinator, 1 scorepunt in mindering brengen. max. 3 kandidaatnummer

7 PB-0698-b-13-1-c 7 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 3b Onderzoek onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma: memo (zie 4.2) 3c De kop van de memo is volledig en juist ingevuld. De memo heeft een aanhef met inleiding en een afsluiting. De memo is gericht aan de directeur. In de memo staat een advies en motivatie van de keuze van het onlineopslagruimteen synchronisatieprogramma. Er staat één voordeel van het gekozen programma. Er staat één nadeel van het gekozen programma. Onderzoek versiebeheersysteem: gebruik van de Nederlandse taal De memo bevat minimaal 5 en maximaal 10 zinnen eigen tekst en maximaal 5 taalof spelfouten. 2 De memo bevat minimaal 5 en maximaal 10 zinnen eigen tekst en 6-10 taal- of spelfouten. 1 De memo bevat minder dan 5 of meer dan 10 zinnen eigen tekst en/of meer dan 10 taal- of spelfouten. 0 max. 3 2 kandidaatnummer

8 PB-0698-b-13-1-c 8 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 4a Factuur TeleComFactory 1.0: ontwerp en inhoud (zie 4.2) Alle gegevens van TeleComFactory 1.0 zijn geplaatst. De lay-out van het bestand 4_gegevens_factuur is overgenomen in het werkblad.* Het logo logo_tcf10 is geplaatst. Alle informatie past op een A4. 4b Factuur TeleComFactory 1.0: functies en voorwaarden (zie 4.2) De huidige datum verschijnt automatisch. Er zijn in alle cellen onder Aantal tijdseenheden vervolgkeuzelijsten van 0-20 voor het kiezen van het aantal tijdseenheden. Na selectie van de cellen verschijnt het invoerbericht Maak keuze.* De totale kosten voor de gewerkte tijd verschijnen in de daarvoor bedoelde cellen. De cellen van de prijzen hebben de Celeigenschap Financieel, met als Symbool het euroteken en 2 Decimalen.* Het bestand is op de juiste locatie ook als Excel-sjabloon opgeslagen. max. 3 5 kandidaatnummer

9 PB-0698-b-13-1-c 9 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 4c Factuur TeleComFactory 1.0: formules (zie 4.2) In de daarvoor bedoelde cellen wordt automatisch berekend: Subtotaal 1 het Totaal van de kilometervergoeding Subtotaal 2 Subtotaal 3 het btw-bedrag Door u te voldoen ONDERDEEL B 5 minitoets 10 6 Organigram maken (zie 4.2) Het organigram is gedigitaliseerd. De indeling en de informatie is juist en compleet overgenomen. De afbeelding van het organigram is opgeslagen in een bestandsformaat dat geschikt is voor het plaatsen op een website. max. 4 2 kandidaatnummer

10 PB-0698-b-13-1-c 10 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 7a Onlineformulier contact opnemen: inhoud en vormgeving (zie 4.2)* De titels en tekst bij: Contactformulier TeleComFactory 1.0, Persoonlijke gegevens, Bij voorkeur contact opnemen door middel van, zijn op de juiste wijze overgenomen en geplaatst. Voor de vormgeving is een thema gekozen. 1 7b Onlineformulier contact opnemen: persoonlijke gegevens (zie 4.2)* 7c Alle koppen en subkoppen zijn juist en compleet overgenomen. De koppen van de velden die de gebruiker moét invullen (de vereiste vragen ) zijn in het onlineformulier zichtbaar met een rode *. Er is bij alle koppen een tekstvak. 1 Onlineformulier contact opnemen: bij voorkeur contact opnemen door middel van (zie 4.2) Er is een vervolgkeuzelijst voor het kiezen van een manier om contact op te nemen. Er is een tekstvak voor het invoeren van een adres. Er is een tekstvak voor het invoeren van informatie bij Vul hier uw vragen, opmerkingen of suggesties in. max. 2 kandidaatnummer

11 PB-0698-b-13-1-c 11 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 7d Onlineformulier contact opnemen: inleveren De examinator heeft een met als onderwerp 7_Contact TeleComFactory 1.0 ontvangen, waardoor hij toegang heeft tot het formulier van de kandidaat. 8a Website TeleComFactory 1.0: inhoud (zie 4.2) De website bevat vijf pagina s: een homepagina en vier vervolgpagina s. Op de homepagina staat een inleiding, een foto en de animatie 8_animatie_telefoon. Op de vervolgpagina s staan de volgende onderwerpen: Telefonie, Automatisering en ICT, Business Center, Organisatie en contact. Op alle vervolgpagina s staat de tekst van de betreffende onderwerpen uit het bestand 8_tekst_website. Op de vervolgpagina s staat de juiste foto uit de map media_website. Op alle pagina s staat het logo logo_tcf10. max. 1 4 kandidaatnummer

12 PB-0698-b-13-1-c 12 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 8b Website TeleComFactory 1.0: invoegen (zie 4.2) Op de pagina Automatisering en ICT: is een hyperlink ingevoegd op de tekst: Lees meer over onze ICT-oplossingen opent de pdf 8_ICT_oplossingen na klikken op de link Op de pagina Organisatie en contact zijn de volgende onderdelen ingevoegd: de afbeelding 6_afb_organigram_jouwnaam of 8_test_organigram, met daarboven de tekst Organigram een hyperlink naar een routeplanner op het woord Routeplanner op de tekst Contactformulier invullen is de hyperlink ingevoegd die linkt met de URL van het Onlineformulier contact opnemen van de kandidaat of linkt naar de pdf 7_formulier_contact 8c Website TeleComFactory 1.0: algemeen (zie 4.2)* De knoppen van de vervolgpagina s zijn goed zichtbaar in het navigatiegedeelte. De uitstraling van de website past bij TeleComFactory 1.0. De vormgeving van de website is op alle pagina s hetzelfde voor: de lay-out de stijl het kleurgebruik het lettertype 1 max. 3 kandidaatnummer

13 PB-0698-b-13-1-c 13 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 9a Draadloze interne netwerkkaart installeren: veilig werken De computer was niet aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het plaatsen van de netwerkadapter. Het antistatisch polsbandje is gebruikt tijdens de montage. De kandidaat is voorzichtig omgegaan met scherpe randjes. 9b Draadloze interne netwerkkaart installeren: zelfstandig werken De kandidaat heeft de netwerkkaart zelfstandig op de juiste wijze in de computer geplaatst. 2 De kandidaat heeft de netwerkkaart niet geheel zelfstandig op de juiste wijze in de computer geplaatst. 1 De kandidaat heeft de netwerkkaart niet zelfstandig op de juiste wijze in de computer geplaatst. 0 9c Draadloze interne netwerkkaart installeren: installatie software en werking De kandidaat heeft de besturingssoftware gedetecteerd en op de juiste wijze geïnstalleerd, of vanaf de cd op de juiste wijze geïnstalleerd. De kandidaat heeft verbinding gemaakt met het netwerk. Bij het opstarten van de computer wordt automatisch verbinding met het netwerk gemaakt. max kandidaatnummer

14 PB-0698-b-13-1-c 14 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 10 Beoordeling draadloze interne netwerkkaart installeren: reflectie (zie 4.2) Drie beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en de toelichting van deze beoordelingen is passend. 2 Twee beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en de toelichting van deze beoordelingen is passend. 1 Minder dan twee beoordelingen van de kandidaat komen overeen met die van de examinator en de toelichting van deze beoordelingen is passend. 0 11a Klantendatabase TeleComFactory 1.0: tabel (zie 4.2) Het bestand 11_klanten is op de juiste wijze geïmporteerd. De eerste rij bevat kolomkoppen. De geïmporteerde velden hebben het gegevenstype Tekst. Er is een kolom Id, die automatisch een uniek Id geeft. De tabel is onder de juiste naam opgeslagen.* In de tabel klanten is een veld ingevoegd met de naam Nieuwsbrief. Voor dit veld is het Gegevenstype Ja/Nee gedefinieerd. 11b Klantendatabase TeleComFactory 1.0: formulier (zie 4.2) Het formulier is samengesteld uit de tabel klanten. De velden: Naam, Tussenvoegsel, Voornaam, Straat+huisnummer, Postcode, Plaats en adres zijn in het formulier opgenomen. Voor de opmaak van het formulier is In kolomvorm gekozen. Het formulier heeft de naam: formulier klanten. max kandidaatnummer

15 PB-0698-b-13-1-c 15 lees verder opd. omschrijving beoordelingsaspect 12a Digitale presentatie: inhoud (zie 4.2) Op het introductiescherm en de daarop volgende schermen staat de bijbehorende tekst. Totaal zes schermen. Op elk scherm staat een foto uit de map afbeeldingen_presentatie. Alle foto s zijn gebruikt. Op ieder scherm staat het logo logo_tcf b Digitale presentatie: voorwaarden (zie 4.2) De vormgeving is op ieder scherm hetzelfde. De zinnen verschijnen na elkaar in beeld. Elk scherm staat vijf seconden in beeld. Er is een overgang tussen de schermen. De presentatie speelt automatisch door. totaal 67 max. 2 kandidaatnummer

16 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema opdracht 2 inrichten werkplek voorbeeld van een juiste uitvoering kantoor met werkplek en nooduitgang werkplek nooduitgang PB-0698-b-13-1-c 16 lees verder

17 opdracht 3 onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma voorbeeld van een juiste uitvoering MEMO TeleComFactory 1.0 Servicedesk Aan : Directeur van TeleComFactory 1.0 Van : Bob van Dijk Datum : 21 mei 2013 Betreft : Advies onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma Geachte directeur, Op het internet heb ik informatie opgezocht over een onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma. Deze informatie heb ik in onderstaande tabel gezet. U kunt met deze software heel eenvoudig overal aan uw bestanden werken. Het is ook heel handig om uw bestanden te synchroniseren en te delen met anderen. Ik adviseer u om Dropbox te gaan gebruiken. U begint gratis met minder opslagruimte, maar dat is met weinig kosten uit te breiden naar meer. Een voordeel is dat u het programma ook op uw smartphone of tablet-pc kunt gebruiken. Een nadeel is dat uw gegevens op een externe server staan. Dropbox doet veel aan beveiliging, maar u neemt hiermee toch een risico. Met vriendelijke groet, Bob van Dijk naam/merk en afbeelding/logo: Geef de naam of het merk van het programma. Plaats een afbeelding of logo. Dropbox onlineopslagruimte- en synchronisatieprogramma PB-0698-b-13-1-c 17 lees verder

18 werking: Geef een korte beschrijving van de mogelijkheden van het programma. Deze mogelijkheden vind je onder andere in de specificaties van het programma. Denk hierbij aan: gratis onlineopslagruimte en hoeveel opslagruimte synchroniseren van de inhoud met de lokaal opgeslagen inhoud back-upmogelijkheden gebruik van het account vanaf meerdere computers, toegankelijkheid door meerdere gebruikers gebruikersvriendelijkheid: Geef een beschrijving over de gebruikersvriendelijkheid van het programma. Is het eenvoudig in gebruik en waarom? Heb je voorkennis nodig? veiligheid: Is het programma veilig in gebruik? Is de inhoud beschermd? kwaliteit en mogelijkheden van een gratis programma: Heeft een gratis programma voldoende mogelijkheden? Is het programma geschikt voor gebruik door kleine ondernemingen? uitbreidingsmogelijkheden en prijs: Kun je de mogelijkheden en/of functies van het programma uitbreiden? Wat kost dit? Dropbox biedt twee Gb gratis onlineopslagruimte. Je kunt je bestanden synchroniseren vanuit verschillende locaties. Je kunt Dropbox overal ter wereld vanaf elke willekeurige pc, tablet-pc of smartphone met internet benaderen. Op deze onlineserverruimte kun je ook een back-up maken. De in Dropbox opgeslagen bestanden kunnen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt, ongeacht of ze gebruikers van Dropbox zijn (handig om bijvoorbeeld foto's te delen met familie of vrienden). Het is heel gebruikersvriendelijk. Bestanden of mappen kunnen eenvoudig door middel van kopiëren-plakken, slepen enz. of direct vanuit een programma aan de Dropbox worden toegevoegd of verwijderd. Het wijst zich vanzelf. Je hebt niet echt voorkennis nodig. Voor synchronisatie wordt een beveiligde SSLverbinding opgezet. Daarnaast worden de te synchroniseren bestanden vooraf versleuteld met AES-256 (deze encryptietechniek wordt ook bij internetbankieren gebruikt). Het gratis programma heeft beperkte mogelijkheden voor een klein bedrijf. Je kunt de opslagruimte tegen een redelijke prijs uitbreiden. Ja, dat kan. De opslagruimte is op verschillende manieren uit te breiden: De eerste manier is eenvoudig, je betaalt een bedrag aan Dropbox en krijgt hiervoor meer ruimte. Je kunt 50 GB krijgen voor ongeveer 7,50 per maand en 100 GB voor 15,00 per maand. Je kunt ook je Dropbox-ruimte uitbreiden door verwijzingen. Voor elk persoon die jij bij Dropbox.com aanbrengt krijg jij 250 Mb extra PB-0698-b-13-1-c 18 lees verder

19 systeemeisen: Wat zijn de systeemeisen voor de installatie van het programma? website leverancier: Geef de URL van de leverancier van het programma. ruimte. Die persoon begint ook met 250 Mb extra boven op zijn/haar gratis 2 Gb. Er is hierbij echter een maximum van 8 Gb extra. Er zijn geen speciale systeemeisen vereist. Je hebt een actuele computer of laptop met browser en een internetverbinding nodig. Dropbox heeft ook applicaties voor iphone, Android en Blackberry. PB-0698-b-13-1-c 19 lees verder

20 opdracht 4 factuur TeleComFactory 1.0 voorbeeld van een juiste uitvoering vervolgkeuzelijst PB-0698-b-13-1-c 20 lees verder

21 opdracht 6 organigram maken voorbeeld van een juiste uitvoering PB-0698-b-13-1-c 21 lees verder

22 opdracht 7 onlineformulier contact opnemen voorbeeld van een juiste uitvoering PB-0698-b-13-1-c 22 lees verder

23 opdracht 8 website TeleComFactory 1.0 voorbeeld van een juiste uitvoering Home Telefonie Automatisering en ICT Business Center Organisatie en contact PB-0698-b-13-1-c 23 lees verder

24 opdracht 10 beoordeling draadloze interne netwerkkaart installeren voorbeeld van een juiste uitvoering Naam kandidaat: Bob van Dijk onderdelen beoordeling waarom vind ik dit waar gedeeltelijk waar niet waar Voorbereiding Ik heb gecontroleerd of de benodigde hard- en software aanwezig was. x Ik heb gekeken of de hardware compleet was. De software op de cd heb ik niet van tevoren bekeken. Uitvoering Ik heb de netwerkkaart geplaatst in de computer en dit op een veilige manier gedaan. Afronding Ik heb aan de examinator laten zien, hoe ik verbinding met het netwerk maakte. x x Die heb ik geplaatst. Ik heb het antistatisch polsbandje om gehad en heel voorzichtig gedaan met scherpe randjes. Ik heb de examinator laten meekijken toen ik verbinding probeerde te maken. De verbinding is alleen niet gelukt. PB-0698-b-13-1-c 24 lees verder

25 opdracht 11 klantendatabase TeleComFactory 1.0 voorbeeld van een juiste uitvoering tabel klanten formulier klanten PB-0698-b-13-1-c 25 lees verder

26 opdracht 12 digitale presentatie Online Bewaken voorbeeld van een juiste uitvoering PB-0698-b-13-1-c 26 lees verder

27 5 Berekening cijfer Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe. De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de Septembermededeling is vermeld. Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. Op voortgezet onderwijs centrale examens normering staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen. U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. 6 Inzenden scores Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. Zend de gegevens uiterlijk op 22 mei naar Cito. PB-0698-b-13-1-c 27 lees verder einde

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 ICT-route CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 metaaltechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Bij dit examen horen een instructie, een bijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen een instructie, een bijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2013 gedurende 405 minuten ICT-route CSPE BB Bij dit examen horen een instructie, een bijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 67

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 013 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 05 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 grafimedia CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema. Toelichting

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. ICT-route CSPE KB. gedurende 440 minuten. Bij dit examen horen een instructie en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. ICT-route CSPE KB. gedurende 440 minuten. Bij dit examen horen een instructie en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 440 minuten ICT-route CSPE KB Bij dit examen horen een instructie en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 13 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 ICT-route CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 consumptief-bakken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema.2

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 metaaltechniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 015 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema 4.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 06 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2013 CSPE GL elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek breed Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 0 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 0 bouwtechniek-metselen CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 grafimedia CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 203 sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 015 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 ICT-route CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema 4.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 04 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 intersectoraal CSPE BB technologie en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 ICT-route CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 206 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 bouw-breed CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 mode en commercie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 installatietechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 tijdvak 1 Duits CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 2 DUITS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak 2 tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 instalektro CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Arabisch Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie