Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen"

Transcriptie

1 Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei aard en gewicht zijn: proefwerken, overhoringen, werkstukken enz. Het cijfer voor het eerste rapport valt samen met het cijfer van het eerste trimester (T1). Bij het cijfer voor het tweede rapport tellen de cijfers van het eerste trimester door in het tweede trimester; dat heet een voortschrijdend gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de derde periode. Kortom, voor het eindcijfer tellen alle behaalde cijfers mee. Elk cijfer kan op een andere manier meetellen. Zo zal een cijfer voor een proefwerk altijd zwaarder meetellen dan een cijfer voor een schriftelijke overhoring. Zelfs kan de zwaarte van de proefwerken verschillen: het ene proefwerk kan zwaarder mee tellen dan het andere, afhankelijk van het getoetste onderwerp. Het gewicht van een toets staat vermeld in SOM. Aan het einde van periode 1 en 2 worden de rapportcijfers van alle klassen gegeven in één decimaal. Op het eindrapport van de onderbouw worden uitsluitend gehele getallen van 1 t/m 10 gehanteerd; bij de bovenbouw zijn getallen in SOM op 1 decimaal vermeld. Voor de berekening van het afgeronde Eindcijfer geldt de volgende afrondingsregel: 5.45 wordt 5,5 en 5,5 wordt 6 enz. Hier wordt de systematiek van het schoolexamen gevolgd. Op het Eindcijfer dat op het laatste rapport staat, wordt een leerling beoordeeld voor de overgang naar de volgende klas. In klas 1 en 2 worden bij de beoordeling ook de resultaten van de Cito-toetsen meegenomen. De Cito-toetsen worden afgenomen aan het begin van klas 1 en aan het einde van klas 1 en 2. De gestandaardiseerde Cito-toetsen maken een vergelijking mogelijk tussen leerlingen van hetzelfde niveau in heel Nederland (zie bevorderingsnormen brugklas en klas 2). Naast de cijfers en de Cito-toetsen geldt voor de brugklas dat leerlingen een letteradvies krijgen over het meest geschikte niveau in leerjaar 2. Elke docent geeft, alleen op het tweede rapport (voorlopig) en het eindrapport (definitief), voor zijn vak een advies: welk niveau haalt een leerling voor mijn vak (VMBO-TL, HAVO, VWO-A, VWO-G, TVWO-A, TVWO-G, ELDERS)? De adviezen zijn gebaseerd op de observaties van de docenten van een aantal items, zoals huiswerk, inzet, motivatie, organisatie en de resultaten van gedifferentieerde toetsen. 1

2 De vakdocenten in de brugklas kunnen de volgende adviezen geven: V = geschikt VMBO-T H = geschikt HAVO A = geschikt ATHENEUM G = geschikt GYMNASIUM TA = geschikt TWEETALIG ATHENEUM TG = geschikt TWEETALIG GYMNASIUM E = ELDERS Op het overgangsrapport staat het definitieve letteradvies vermeld. Dit letteradvies wordt ook meegenomen in de definitieve beoordeling (zie bevorderingsnormen brugklas). Samenvattend: - Alle behaalde cijfers tellen mee voor het eindcijfer. - Alle behaalde cijfers inclusief de wegingsfactor zijn beschikbaar voor ouders en leerlingen via SOM. - Aan het einde van periode 2 krijgt elke leerling in de brugklas een voorlopig (letter)advies. - Het definitieve letteradvies van de brugklasleerlingen wordt bij het eindrapport gegeven. - De resultaten van de Cito-toets tellen mee bij de bevordering. Als de leerling aan een in de normen aangegeven puntentotaal voldoet, dan wordt hij bevorderd. Als hij dit vereiste puntentotaal niet haalt, dan is hij onderwerp van bespreking in de overgangsvergadering. PROCEDURE Het overleg over de cijfers/rapporten bestaat uit de volgende stadia: 1. Voorafgaand aan elk rapport is er een overleg: de docenten van een klas met de mentor en afdelingsleider. 2. In de brugklas vergaderen, aan het eind van periode 2, alle docenten over het voorlopig advies: welke afdeling lijkt het meest geschikt voor de leerlingen van klas 1? 3. Bij de overgangsvergadering zijn, in principe, alle betrokken docenten aanwezig. 4. Na de vergaderingen aan het einde van het schooljaar is er nog eens de gelegenheid om op genomen beslissingen terug te komen of ze nader te bespreken. Dit gebeurt in de revisievergadering (alle docenten, mentor en afdelingsleider), alleen als er nieuwe feiten zijn, die eerder niet bekend waren. Actieplan Alle leerlingen die bij Periode 1 niet bevorderbaar zijn krijgen in januari een actieplan, dat de leerling moet helpen om de verliespunten weg te werken. De bevordering 2

3 Bepalingen: - Een onvoldoende is een cijfer lager dan 6 (afgeronde cijfers). - Een vijf is één verliespunt. Een vier is twee verliespunten, een drie is 3 verliespunten, enz. - Alle vakken tellen even zwaar mee, conform de bevorderingsnormen per afdeling. - Een leerling, die niet bevorderd is, wordt besproken. Besloten kan worden, dat - de leerling alsnog wordt bevorderd; - de leerling wordt bevorderd naar een andere afdeling; - de leerling doubleert; - de leerling wordt verwezen naar een andere vorm van onderwijs. Een leerling die afgewezen is met meer verliespunten dan maximaal is toegestaan, is onderwerp van bespreking. Hij kan niet automatisch doubleren of terechtkomen in het volgende leerjaar van het naastgelegen lager niveau (bijv. van 2 vwo naar 3 havo). De rapportvergadering doet een bindende uitspraak over het meest geschikte schoolsoort en leerjaar. Hierbij mag maximaal één niveau worden overgeslagen. Doubleren In het algemeen is het niet mogelijk in de volgende gevallen te doubleren: - In de brugklas; - Twee keer achtereen in dezelfde klas van dezelfde schoolsoort; - Twee klassen na elkaar. Tussentijdse instromers, afkomstig van een andere school voor voortgezet onderwijs, kunnen ook onder bepaalde conditie (bijvoorbeeld mag niet doubleren ), toegelaten worden. De voorgeschiedenis van die instromers wordt dan geïnterpreteerd als ware het een eigen leerling. Procedure overgangsvergadering bespreekgevallen - De voorzitter van de vergadering (afdelingsleider) formuleert het voorstel waarover wordt gestemd - Elke docent brengt een stem uit vanuit het totaalbeeld - Blanco stemmen en onthouden van stemming is niet toegestaan - Beslissingen worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van stemmen - Bij het staken der stemmen beslist de afdelingsleider. 3

4 DEFINITIES Rapportcijfer De term verliespunten geeft een duidelijkere vergelijkbaarheid dan de term onvoldoende. De term onvoldoende vraagt vaak/steeds een nadere omschrijving, omdat de zwaarte van een onvoldoende varieert. Bij de term verliespunten klinkt de zwaarte mee in het aantal 3 = 3 verliespunten 4 = 2 verliespunten 5 = 1 verliespunt NB bij een 3 of lager is een leerling automatisch besprekingsgeval. Voor de vergadering worden de cijfers van de bovenbouw afgerond naar gehele getallen. De bevorderingsnorm wordt toegepast op deze gehele getallen. Proefwerk Een schriftelijke of mondelinge toets over de stof, die gedurende meerdere voorafgaande lessen is aangereikt, uitgelegd, besproken en/of zelfstandig bestudeerd. Overhoring/mondelinge beurt Een toets die over een klein deel van de stof of over de stof van de afgelopen les wordt afgenomen. Een rapportvergadering is een vergadering van betrokken leraren. Een revisievergadering is een vergadering - om een fout, gemaakt tijdens de overgangsvergadering, te herstellen en/of - om op basis van nieuwe gegevens een beslissing te heroverwegen en - als geconstateerd wordt, dat ondanks alle zorgvuldigheid bij gelijke gevallen verschillende beslissingen genomen zijn. - waarin een definitieve beslissing genomen wordt in een situatie waarin de rapportvergadering slechts een voorlopige beslissing kon nemen omdat het quorum niet aanwezig was op het moment van stemming. Bij de revisievergadering zijn alle docenten van het betrokken klas binnen de betrokken afdeling uitgenodigd en nemen een beslissing. Eventueel kunnen derden hiervoor ook uitgenodigd worden. Zij worden gehoord maar hebben geen stemrecht. Een bevorderingsrichtlijn wordt door de rapportvergadering gehanteerd om vast te stellen welke leerlingen naar een volgende klas kunnen worden bevorderd. Een betrokken leraar is een leraar van wie de leerling in het lopende schooljaar les heeft gehad, de mentor en de afdelingsleider van de betreffende leerling. Bij een besprekingsgeval gaat het om een leerling die op grond van de normen niet rechtstreeks bevorderbaar is naar een volgend leerjaar. 4

5 Bevorderingsnorm brugklas schakelklas, havo/vwo, vwo en tvwo Het definitieve letteradvies bepaalt de schoolsoort waarnaar bevorderd wordt. Een leerling is bevorderd: A als op basis van de eindcijfers: 1. hij/zij voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde bij maximaal één vak één verliespunt heeft én 2. hij/zij minimaal 6,0 gemiddeld heeft bij alle vakken én 3. hij/zij maximaal 2 verliespunten heeft bij alle vakken. NB ten aanzien van de brugklas (t)vwo: Als een leerling voor het vak Latijn < 6 behaald heeft, is hij/zij niet bevorderbaar naar de gymnasiumstroom van 2 (t)vwo. B op basis van de uitslag van de Cito-volgtoets De Citotoetsen bestaan uit 4 hoofdonderdelen: - taalverzorging - Nederlands leesvaardigheid + Nederlands woordenschat - Engels leesvaardigheid + Engels woordenschat - rekenen / wiskunde De leerling heeft minimaal 3 van deze 4 onderdelen een percentielscore* van 40 of hoger in de afdeling waar de leerling naar toe bevorderd wordt. C. In aanvulling op de vwo norm geldt voor de tvwo leerling dat hij/zij voldoet aan de RBA norm: - hij/zij is bevorderd naar het volgende leerjaar tto als hij/zij maximaal 3 keer een F (fail) heeft voor de beoordelingen van de RBA (Rubric Bilingual Attitude)*. *De volledige uitleg van de RBA beoordeling (Rubric Bilingual Attitude) is te vinden op onze website bij tweetalig onderwijs. Een leerling is bespreekgeval als hij/zij aan één van de hierboven bij A, B en voor tvwo C genoemde criteria niet voldoet. Na deze bespreking kan een leerling: - worden bevorderd naar een bepaalde afdeling; - worden verwezen naar een andere vorm van onderwijs. *Dit getal geeft aan hoe een leerling gescoord heeft ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland op hetzelfde niveau. 5

6 Bevorderingsnorm klas 2 vmbo-t, havo, vwo, tvwo Een leerling is bevorderd: A als op basis van de eindcijfers: 1. hij/ zij voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde bij maximaal één vak één verliespunt heeft én 2. hij/zij minimaal 6,0 gemiddeld heeft bij alle vakken én 3. hij/zij maximaal 2 verliespunten heeft bij alle vakken. B op basis van de uitslag van de cito-volgtoets: De Citotoetsen bestaan uit 4 hoofdonderdelen: - taalverzorging - Nederlands leesvaardigheid + Nederlands woordenschat - Engels leesvaardigheid + Engels woordenschat - rekenen / wiskunde De leerling heeft minimaal 3 van deze 4 onderdelen een percentielscore* van 40 of hoger in de afdeling waar de leerling naar toe bevorderd wordt. C. In aanvulling op de vwo norm geldt voor de tvwo leerling dat hij/zij voldoet aan de RBA norm: - hij/zij is bevorderd naar het volgende leerjaar tto als hij/zij maximaal 3 keer een F (fail) heeft voor de beoordelingen van de RBA (Rubric Bilingual Attitude)*. *De volledige uitleg van de RBA beoordeling (Rubric Bilingual Attitude) is te vinden op onze website bij tweetalig onderwijs. Een leerling is bespreekgeval als hij/zij aan één van de hierboven onder A, B en voor tvwo C genoemde criteria niet voldoet. Na deze bespreking kan een leerling: - worden bevorderd naar een bepaalde afdeling; - doubleren; - worden verwezen naar een andere vorm van onderwijs. *Dit getal geeft aan hoe een leerling gescoord heeft ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland op hetzelfde niveau. 6

7 Bevorderingsnorm leerjaar 3 vmbo-t, havo, vwo en tvwo Stap 1: De bevorderingsbeslissing vanuit leerjaar 3 Een leerling is bevorderd als A. Als op basis van de eindcijfers - zij voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde bij maximaal één vak één verliespunt heeft én - Hij/zij minimaal 6,0 gemiddeld heeft bij alle vakken én - Hij/zij maximaal 2 verliespunten heeft bij alle vakken. - De maatschappelijke stage dient naar behoren te zijn voldaan B. In aanvulling op de vwo norm geldt voor de tvwo leerling: - dat (conform de TTO-standaard) hij/zij bevorderbaar is naar 4-tvwo als hij aan de voorwaarde voldoet dat hij voor Check Points minimaal 3.0 (op een 5-puntsschaal) heeft gehaald én - Dat hij/zij minimaal een 6.0 heeft voor het vak Engels ( een 5,9 of lager is niet voldoende) én - dat hij/zij voldoet aan de RBA norm: hij/zij heeft maximaal 3 keer een F (fail) heeft voor de beoordelingen van de RBA (Rubric Bilingual Attitude)*. - *De volledige uitleg van de RBA beoordeling (Rubric Bilingual Attitude) is te vinden op onze website bij tweetalig onderwijs. Een leerling is bespreekgeval als hij/zij aan de bij A en voor tvwo B genoemde criteria niet voldoet. Stap 2: Vervolgens de beslissing over het gekozen pakket van vakken in leerjaar 4 Nádat een leerling voldoet aan de overgangsnorm voor leerjaar 4 stelt de rapportvergadering, (waarbij m.n. de stem van de profielvakdocenten nadrukkelijk gehoord wordt), vast of deze leerling het gewenste pakket van vakken mag kiezen. Indien de leerling het gewenste pakket van vakken niet mag kiezen op grond van het bovenstaande zijn er 3 mogelijkheden: 1. De leerling doubleert in leerjaar De leerling kiest hetzelfde of vergelijkbaar pakket van vakken in leerjaar 4 van een lager schooltype, dit na goedkeuring van de rapportvergadering. 3. De leerling kiest een ander pakket van vakken (incl. profiel). Hierover kan de rapportvergadering een advies uitbrengen. NB: Een leerling die voor optie 3 kiest kan in leerjaar 4 geen pakketwisseling doorvoeren die uitkomt bij het oorspronkelijk gewenste pakket van vakken(vakverbod). 7

8 Bevorderingsnorm 4 havo De leerling heeft acht cijfers die meewegen bij de bevorderingsregeling: Nederlands, Engels, 4 profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer. Een leerling is bevorderd als: - alle afgeronde cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 gehaald is en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - er maximaal 4 verliespunten in maximaal 2 vakken is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tezamen tenminste 6.0 is Daarnaast mag een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen 4 of lager en maximaal één 5 hebben. In aanvulling hierop moeten CKV en LO beoordeeld zijn met voldoende of goed De cijfers voor Maatschappijleer en Levensbeschouwing maken deel uit van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als 1 vak. In klas 4-havo wordt het combinatiecijfer bepaald uit het gemiddelde van de cijfers voor de vakken Maatschappijleer en Levensbeschouwing. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal. Een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling bespreekgeval is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen bij het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3 of lager is, is de leerling bespreekgeval, ook al is het gemiddelde (ofwel het combinatiecijfer) een 6 of hoger. De leerling die na het behalen van het VMBO-T-diploma zijn studie voortzet op 4 Havo, mag alleen doubleren als 2/3 van de lesgevende docenten hiermee instemt. Een leerling mag alleen van vak of pakket wisselen mits hij/zij met de overgang naar klas 4 geen negatief advies voor zijn keuze ontvangen heeft. 8

9 Bevorderingsnorm 4-(t)vwo De leerling heeft negen cijfers die meewegen bij de bevorderingsregeling: Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal, 4 profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer. Een leerling is bevorderd naar 5 (t)vwo als: - alle afgeronde cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 gehaald is en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - er maximaal 4 verliespunten in maximaal 2 vakken is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tezamen tenminste 6.0 is. - In aanvulling hierop moeten CKV en LO beoordeeld zijn met voldoende of goed Daarnaast mag een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen 4 of lager en maximaal één 5 hebben. In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval. Een leerling mag alleen van vak of pakket wisselen mits hij/zij met de overgang naar klas 4 geen negatief advies voor zijn keuze ontvangen heeft. 9

10 Bevorderingsnorm 5-(t)vwo De bevorderingsregeling is gelijk aan de slaag-/zakregeling tweede fase. De leerling heeft negen cijfers die meewegen bij de bevorderingsregeling: Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal, 4 profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer. Een leerling is bevorderd naar 6 (t)vwo als: - alle afgeronde cijfers 6 of hoger zijn, of - als 1 x 5 gehaald is en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - als 1 x 4 óf 2 x 5 óf 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tezamen tenminste 6.0 is. Daarnaast mag een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geen 4 of lager en maximaal één 5 hebben. In aanvulling hierop moeten CKV en LO beoordeeld zijn met voldoende of goed. De cijfers voor Maatschappijleer, Levensbeschouwing, en eventueel het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als 1 vak. In klas 5-(t)vwo wordt het voorlopige combinatiecijfer bepaald uit het gemiddelde van de cijfers voor de vakken Maatschappijleer en Levensbeschouwing ( en eventueel het profielwerkstuk). In klas 6 wordt het definitieve combinatiecijfer bepaald uit het gemiddelde van de cijfers voor de vakken Maatschappijleer, Levensbeschouwing, ANW en het profielwerkstuk. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal. Een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling bespreekgeval is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen bij het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3, of lager is, is de leerling bespreekgeval, ook als is het gemiddelde (ofwel het combinatiecijfer) een 6 of hoger. De leerling die na het behalen van het HAVO-diploma zijn studie voortzet op 5 VWO, mag alleen doubleren als 2/3 van de lesgevende docenten hiermee instemt. 10

11 SLAAG/ZAKREGELING VMBO en VERNIEUWDE 2E FASE Een examenkandidaat VMBO is geslaagd wanneer - de rekentoets is gemaakt. Het cijfer wordt nog niet meegeteld bij de berekening van de uitslag. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. EN - het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn EN - de vakken Kunst ( uit het gemeenschappelijke deel) en LO en het sectorwerkstuk moeten voldoende /goed beoordeeld zijn EN - voor het vak Nederlandse taal is minimaal 1 vijf gehaald EN - de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of c. er 1x4 of 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is EN d. geen eindcijfer is 3 of lager Een examenkandidaat HAVO is geslaagd als: - de rekentoets is gemaakt. Het cijfer wordt nog niet meegeteld bij de berekening van de uitslag. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. EN - het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn. De rekentoets telt niet mee voor deze regel EN - de vakken CKV en LO moeten voldoende /goed beoordeeld zijn. EN - voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde ( voor zover men wiskunde in het pakket heeft) is maximaal 1 vijf toegestaan EN - de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of c. er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. EN d. geen eindcijfer is 3 of lager. De rekentoets telt niet mee voor deze regel. Bij Havo wordt het combinatiecijfer bepaald door maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk Een examenkandidaat VWO is geslaagd als: - het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn. De rekentoets telt niet mee voor deze regel EN - de vakken CKV en LO moeten voldoende /goed beoordeeld zijn. EN - voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen is maximaal 1 vijf toegestaan EN - de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of c. er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. EN e. geen eindcijfer is 3 of lager Het rekentoetscijfer levert geen compensatiepunten op binnen de slaag-zakregeling en een laag rekentoetscijfer kan ook niet met een hoog cijfer van een ander vak gecompenseerd worden. Bij VWO maken de cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk, levensbeschouwing en ANW deel uit van het combinatiecijfer. 11

12 Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,49 gehaald heeft, is per definitie gezakt. Een leerling die twee vijven haalt voor de vakken Nederlands Engels Rekenen of wiskunde is gezakt. Een leerling die voor een van deze vakken een 4 haalt is ook gezakt. De leerling is cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken (incl. Rekenen) minimaal 8,0 bedraagt en er voor geen enkel afzonderlijk vak een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,0 is behaald. Dit geldt ook voor het rekentoetscijfer. De vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer worden voor de cum laude bepaling NIET als afzonderlijke vakken gezien. De leerling is summa cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers uitgedrukt in gehele getallen van alle vakken minimaal 8.5 bedraagt en er voor geen enkel afzonderlijk vak een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,5 is behaald. 12

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN gym SOPHIANUM VERSIE

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN gym SOPHIANUM VERSIE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN gym 1-2-3 SOPHIANUM VERSIE 2012-2013 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Overgangsnormen Mgr. Frencken College schooljaar

Overgangsnormen Mgr. Frencken College schooljaar Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend (de C-norm). 3) De op helen afgeronde

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen.

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen. Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend: de C-norm. 3) De op helen afgeronde rapportcijfers

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.)

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) 11 oktober 2016 Bevorderingsreglement 1. Aan het einde van het schooljaar worden de overgangsvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO. 1. Algemeen

BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO. 1. Algemeen BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO 1. Algemeen 1.1 Verblijfsduurbeperking Vmbo-scholen mogen zelf bepalen hoeveel jaar leerlingen op school mogen blijven. Hierdoor wordt het voor de leerlingen makkelijker

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO-basis naar 2 VMBO-basis / kader 6

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ALGEMEEN 1. DIRECTE BEVORDERING Als een leerling aan de normen voor directe bevordering voldoet, gaat hij over naar het volgende leerjaar. 2. NIET BEVORDERD Als een leerling 4

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5(t)VWO 2016 2017 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2016 2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2014-2015 Uitgangspunten: Voor de onderbouw: Een leerling met 3 onvoldoendes wordt niet zonder bevorderd. Voor de overgang tellen alle vakken op het rapport mee. De vakken muziek/drama,

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

HAVO/VWO TTO, leerjaar 1

HAVO/VWO TTO, leerjaar 1 HAVO/VWO TTO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2015-2016 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2016-2017 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie