Schulden lossen we samen op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schulden lossen we samen op"

Transcriptie

1 Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei

2 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand die zelf in de schulden zit? Daarom het onderstaande verhaal, afkomstig van het internet. Het komt nooit meer goed... 'Die betaal ik volgende maand wel, brood is belangrijker' 'Er komt vanavond visite, zorg voor genoeg bier en cola. Oja, neem ook wat borrelhapjes mee.' En weer is er een rekening niet betaald. En zo gaat het ondertussen met elke rekening die binnen komt. Pas wanneer er een dreigbrief binnenkomt, ga je betalen. Betaal nu, anders wordt uw televisie afgesloten. Betaal nu, anders wordt uw gas afgesloten. Wanneer je zo'n brief krijgt, is het al te laat. De kosten zijn al opgelopen. Je betaalt niet alleen je rekening, maar ondertussen betaal je ook administratiekosten en incassokosten. En laat je het dan nog hoger oplopen, dan betaal je ook nog heraansluitkosten of het salaris van de deurwaarder. Op een gegeven moment is er geen weg meer terug. Je hebt achterstanden, maar nog steeds denk je dat alles goed komt. Je praat er niet over, want ooit komt het goed én je schaamt je tegenover je familie, tegenover vrienden. Je hebt je zaakjes wel op orde, voor de buitenwereld dan... Steeds vaker moest ik mijn ouders bellen. Steeds vaker leenden we geld van mijn ouders of zusje. En steeds vaker kwamen er herinneringen en aanmaningen binnen. Er is geen weg meer terug, je schulden zijn nu zo hoog dat je het moet bekennen. Met verschillende instanties probeer je betalingsregelingen te treffen, maar je kan ze niet nakomen. Wanneer de bel gaat, doe je niet meer open. Het kan namelijk een deurwaarder zijn. En ja hoor, als je even later je brievenbus leegt, ligt er een brief van een deurwaarder. Weer bel je met instanties en weer probeer je betalingsregelingen te treffen. Je stelt het betalen uit en het komt er niet meer van. Ook durfde ik op een gegeven moment de brievenbus niet meer te openen. Er zitten toch alleen maar rekeningen, herinneringen en aanmaningen bij de post. En nog steeds gaat minimaal 2 keer per maand de bel: een deurwaarder. Maar open doen: ho maar! Dus ging de bel er uit. Dan zaten we tenminste niet verstopt in de badkamer, te wachten tot degene die voor de deur stond weer weg was. Dit artikel laat zien waar het bij de aanpak van schulden om gaat. Niet alleen om het financiële verhaal, maar vooral ook om wat het met mensen doet. Schaamte, problemen met familie of op het werk, uiteindelijk isolement. De nota Plan van aanpak wachtlijsten en doorontwikkeling BAD' uit 2009 heeft een eerste aanzet gegeven tot het formuleren van een visie op de wijze waarop schuldhulpverlening in Deventer zich in de komende jaren moet gaan ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet naar het vormgeven van schuldhulpverlening conform de vastgestelde uitgangspunten. Samen met organisaties die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening in Deventer is de visie verder uitgewerkt. De nota Schulden lossen we samen op die nu voor u ligt, geeft antwoord op de vraag hoe de schuldhulpverlening in Deventer moet worden ingericht om maximaal te kunnen bijdragen aan de ambitie van het College van B&W van Deventer, namelijk dat iedereen in Deventer moet kunnen meedoen aan de samenleving. 2

3 1. Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inhoudsopgave 3 2. Aanleiding 4 3. Actuele situatie potentiële doelgroep klantenbestand BAD Wat willen we bereiken? 6 5. Wat hebben we nodig? samenwerking integrale dienstverlening klant schuldeisers toegankelijkheid outreachend werken eenvoudige aanvraagprocedure voorlichting 8 6. Op wie richten we ons? 9 7. Wat verwachten we van onze klanten? eigen verantwoordelijkheid wederkerigheid kosten extra inspanning Welke instrumenten zetten we in? overzicht instrumenten aandachtspunten preventie voorlichting vroegsignalering nazorg flankerende hulpverlening kwaliteit Conclusie 14 3

4 2. Aanleiding Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) voert in Deventer de schuldhulpverlening uit. De laatste jaren is er sprake van een flinke toename van het aantal aanvragen om schuldhulpverlening. In de onderstaande tabel is het verloop over de afgelopen jaren weergegeven. Deze gegevens zijn, evenals die in de andere tabellen, afkomstig uit de managementinformatie van het BAD. Tabel aantal aanvragen schuldregeling aantal cliënten in budgetbeheer (per 31-12) Daarnaast neemt de complexiteit van de aanvragen toe. Een schuldenlast bestaat uit meer schuldeisers dan voorheen, bijzondere inkomens- of vermogenssituaties komen vaker voor en er is veelvuldig sprake van meervoudige problematiek. Dat betekent dat het voor steeds meer huishoudens onmogelijk wordt om volledig zelfstandig een oplossing voor de schulden te vinden. Het verwerven van meer inkomen is (al) lang niet meer voldoende om uit de financiële problemen te komen. In tegenstelling tot het algemeen heersende beeld, heeft bijna de helft van alle huishoudens die in 2010 een aanvraag om schuldhulpverlening indiende, inkomsten uit werk. Tabel 2. Hoofdinkomen werk 40% uitkering 60% Steeds meer inwoners komen in aanraking met schuldhulpverlening en voor een effectieve schuldhulpverlening is het belangrijk een visie vast te leggen: wat willen we bereiken, voor wie doen we het en welke uitgangspunten hanteren we daarbij. Ook vanuit de stad (en het platteland) is gebleken dat behoefte bestaat aan een document waarin de visie op schuldhulpverlening is vastgelegd. Om tot een breed gedragen visie te komen zijn zoveel mogelijk partijen in de stad, die op enige manier te maken hebben met schuldhulpverlening, betrokken bij het formuleren ervan. Bijeenkomsten met hulpverlenings-organisaties en de werkconferentie van 17 februari 2011 zijn georganiseerd om input te geven voor het visiedocument. Tevens zijn de programmamanagers Werk & Inkomen, Jeugd & Onderwijs, Opvang & Zorg en Samenlevingsopbouw betrokken. De input uit deze bijeenkomsten is eveneens verwerkt in dit visiedocument. Als belangrijkste aandachtspunten werden genoemd: 1. Samenwerking 2. Eenvoudige aanvraagprocedure (formulieren, inleveren van stukken) 3. Inzet van sociaal netwerk, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 4. Gebruik maken van huisbezoeken 5. Voorlichting, preventie en nazorg 6. Informatie-uitwisseling over elkaars werk en processen Aan de ene kant is er sprake van een toename van aanvragen om schuldhulpverlening. Aan de andere kant komen er minder financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van schuldhulpverlening. Tijdelijke gelden vervallen per januari 2012 en er dient bezuinigd te worden. De vraag is of schuldhulpverlening blijvend uitgevoerd kan worden op de manier zoals die de afgelopen jaren is ingezet. Ook de financiële ontwikkelingen geven daarom aanleiding om de aan te bieden schuldhulpverlening kritisch te bekijken. Om schuldhulpverlening ook in de toekomst enigszins betaalbaar te houden moet er daarbij voldoende aandacht zijn voor het voorkomen van schuldsituaties. Tot slot is er ook nog een formele reden voor het opstellen van deze nota. Het kabinet wil de schuldhulpverlening wettelijk inbedden waarmee een effectievere schuldhulpverlening wordt beoogd. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) zal naar verwachting begin 2012 ingevoerd worden. In het wetsvoorstel wordt in artikel 2 een plan verplicht gesteld dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening in desbetreffende gemeente. Voorliggend visiedocument zal dienen als basis voor dat (beleids)plan. 4

5 3. Actuele situatie 3.1 Potentiële doelgroep Uit landelijk onderzoek in 2009 blijkt dat 24,8% van alle huishoudens in Nederland een schuld of betalingsachterstand heeft. 1 Bij 13% van alle huishoudens is sprake van problematische schulden. 2 In 2010 blijkt dat het percentage huishoudens met een schuld of achterstand is opgelopen tot 26,8%. 3 Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het aantal huishoudens met problematische schulden eveneens zal zijn toegenomen. Als we de landelijke percentages doortrekken naar de situatie in Deventer betekent dit het volgende: uit het Statistisch Jaarboek 2010 blijkt dat er sprake is van huishoudens in Deventer. Daarvan zouden ruim huishoudens een schuld of achterstand hebben. Ruim huishoudens zouden dan te maken hebben met problematische schulden. Als we de aanmeldingen om schuldhulpverlening bekijken (zie tabel 1) blijkt dat slechts een klein deel van deze huishoudens (nog geen 15%) bij de reguliere schuldhulpverlening bekend is. Dit betekent dat een grote groep inwoners ruim 85% (van de groep die mogelijk een of andere vorm van ondersteuning nodig heeft om de schuldenproblematiek op te lossen), nog niet bereikt wordt. 3.2 Klantenbestand BAD 2010 Uit tabel 3 blijkt dat in de helft van de huishoudens in Deventer die een aanvraag voor regeling van schulden bij het BAD indienen de hoofdaanvrager tussen de 28 en 45 jaar oud is. Een kwart van de aanvragen schuldhulpverlening wordt ingediend door jongeren tot 27 jaar. Tabel 3. Leeftijden % % % % >75 0% Bij ongeveer 30% van de aanvragen zijn kinderen betrokken. In het merendeel van de gevallen gaat het dan om alleenstaande ouders. Bij de huishoudens zonder kinderen gaat het in de meeste gevallen om alleenstaande mannen. Het beeld, dat het grootste deel van de huishoudens die een aanvraag voor regeling van schulden indient in een huurwoning woont, klopt. Toch neemt het aantal aanvragers met een eigen woning toe. Inmiddels heeft zo n 6% van de aanvragers een koophuis. Tabel 4. Woonsituatie Kamerhuur 10% Koopwoning 6% Huurwoning 74% Inwonend bij ouders 6% Kostganger 3% Opgenomen in instelling 1% De bovenstaande gegevens geven enig inzicht in de groep klanten die zich nu meldt voor schuldhulpverlening. Bij het ontwikkelen van de visie op schuldhulpverlening is uiteraard rekening gehouden met deze informatie. 1 P. Vroonhof, Monitor betalingsachterstanden, meting 2009, Panteia Den Haag pag C.M. van Ommeren e.a., Huishoudens in de rode cijfers, Panteia Den Haag pag P. Vroonhof, Monitor betalingsachterstanden, meting 2010, Panteia Den Haag pag. 5 5

6 4. Wat willen we bereiken? Participatie van burgers is een belangrijk uitgangspunt in het beleid van de gemeente Deventer. Het college is van mening dat iedereen in Deventer aan de samenleving zou moeten kunnen meedoen en wil dat meedoen op alle vlakken van de Deventer samenleving vergroten. 4 Drempels die de participatie van burgers belemmeren moeten voorkomen dan wel weggenomen worden. Financiële problemen vormen zo n belemmering. Schulden veroorzaken (direct of indirect) ontwrichte gezinssituaties, gezondheidsklachten, verlies van werk, schooluitval, verlies van contact met de samenleving, overlast en verpauperde woningen en wijken. En daarmee lijden niet alleen individuele burgers onder de financiële problematiek, dit heeft ook gevolgen voor de samenleving als geheel. Schuldhulpverlening levert een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van deze belemmering. Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is voor inwoners van de gemeente Deventer dé instantie waar zij voor schuldhulpverlening terecht kunnen. In haar serviceconcept omschrijft het BAD haar ambitie als volgt: Het BAD wil voorkomen dat inwoners van Deventer in financiële problemen geraken of, als het daar te laat voor is, deze problemen structureel oplossen of beheersbaar maken. Daarmee verruimen wij de mogelijkheden van individuele burgers om hun leven naar hun eigen wensen in te richten, zich te ontwikkelen en maximaal deel te nemen in de samenleving. Bovendien dragen we bij aan de leefbaarheid van Deventer, want door financiële problemen weg te nemen voorkomen we ook de negatieve maatschappelijke effecten er van. Deze ambitie is een goede basis voor de inrichting van schuldhulpverlening. Maar concrete doelstellingen vastleggen is ook belangrijk. Voor preventieve schuldhulpverlening (voorkomen en vroegtijdig signaleren van schulden) is dat lastig, omdat het effect daarvan moeilijk meetbaar is. Want hoe kun je bepalen of iemand door preventieve activiteiten niet in de schulden is gekomen? Voor curatieve schuldhulpverlening (oplossen en beheersbaar maken van schulden) kan dat wel. Het doel is uiteindelijk om voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening, te komen tot een structurele oplossing van de schulden of tot een situatie waarin de schulden beheersbaar zijn en geen belemmering meer vormen voor deelname aan de samenleving. Op dit moment haalt het BAD deze doelstelling. Uitgangspunt van dit document is, dat ook de komende jaren tenminste aan deze doelstelling voldaan moet blijven worden. 4 Naar een nieuw evenwicht in Deventer, evenwichtig versoberen en duurzaam versterken. Coalitieakkoord Deventer , p.10. 6

7 5. Wat hebben we nodig? Om aan de in hoofdstuk 4 genoemde ambitie te voldoen is samenwerking het sleutelwoord. Daarbij gaat het om samenwerking tussen hulpverleners (waaronder het BAD), de klant en de schuldeisers. 5.1 Samenwerking Integrale dienstverlening Het structureel oplossen van financiële problemen is geen op zichzelf staand traject. Er is in veel gevallen sprake van samenhang met andere vormen van problematiek: psychosociaal, relatieproblemen, verslaving, gezondheidsklachten, enzovoorts. Deze problemen zijn soms de oorzaak en soms ook het gevolg van de financiële problemen. Het is (meestal) onmogelijk om één probleem op te lossen zonder ook iets aan de andere problemen te doen. De situatie kan ontstaan dat voor één klant meerdere trajecten bij verschillende organisaties worden ingezet. Een integrale aanpak is dan van groot belang. Om dit te bereiken wordt bij voorkeur aangesloten bij de mogelijkheden om te komen tot een integrale intake (Werkplein, Jongerenloket). Waar dat niet haalbaar is zal, om tot een optimaal resultaat te komen, onderling intensief samengewerkt dienen te worden. Daarbij is het van belang dat bij aanmeldingen en/of doorverwijzingen zoveel mogelijk informatie wordt uitgewisseld. Door contact te onderhouden over de klant kan de dienstverlening op elkaar afgestemd worden en hoeft de klant niet telkens zijn verhaal te doen. De trajecten lopen bij voorkeur naast elkaar in plaats van na elkaar, dit omdat het hebben van schulden een belemmering vormt bij het werken aan de oorzaken van schulden en omgekeerd. Om voor de klant en de betrokken hulpverleners een overzichtelijke situatie te behouden, wordt één van de hulpverleners als regievoerder (over de trajecten) aangesteld. Per klantsituatie wordt bekeken welke hulpverlener daarvoor het meest geschikt is. Door trajecten zo snel mogelijk in te zetten, wordt voorkomen dat de problematiek verergert en de motivatie van de klant wegzakt. Niet alleen wordt belang gehecht aan een korte wachttijd (van maximaal 4 weken), maar ook aan een snelle doorlooptijd van het vervolgtraject. Het actief delen van kennis en informatie over het werk en de werkwijze tussen organisaties onderling bevordert de samenwerking. Dat geldt ook voor het maken van werkafspraken tussen organisaties. Dit zorgt voor duidelijkheid over elkaars werkzaamheden, er wordt voorkomen dat dubbel werk wordt verricht en dat organisaties elkaars werk doen. Om kennis en informatie beter te bundelen worden voor specifieke doelgroepen aandachtsfunctionarissen aangewezen Klant Een succesvol traject staat of valt met de inzet van de klant. In het wetsvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is naast een inlichtingenplicht ook een medewerkingsplicht voor de klant opgenomen. Medewerking zal het grootst zijn op het moment dat de klant zoveel mogelijk bij zijn of haar traject wordt betrokken. Daarom wordt voor elke klant een plan gemaakt dat aansluit bij zijn of haar specifieke problematiek. In begrijpelijke taal wordt omschreven wat de klant van het schuldhulpverleningstraject kan verwachten, maar ook wat de verplichtingen van de klant zijn. Onder die verplichtingen valt ook de inspanningsverplichting en het verlenen van medewerking aan de andere geïndiceerde hulpverleningstrajecten. Via een digitaal informatiesysteem wordt het voor klanten mogelijk om het verloop van hun schuldhulpverleningstraject te volgen. Ook dat zal de betrokkenheid vergroten. Waar mogelijk worden personen uit het eigen sociale netwerk van de klant (vrienden, familie, kennissen) of andere vrijwilligers betrokken bij het traject. De verwachting is, dat door deze laagdrempelige ondersteuning de motivatie van de klant toeneemt en de kans op uitval vermindert Schuldeisers Schuldhulpverlening dient niet alleen de belangen van de burger die een beroep op schuldhulpverlening doet ( de klant ), maar ook die van diens schuldeisers en leveranciers. Er wordt een neutrale positie ingenomen en het belang van de ene partij wordt niet boven dat van een andere gesteld. Voor het slagen van een schuldregelingstraject is naast de medewerking van de klant, ook medewerking van de schuldeisers vereist. Vertrouwen in schuldhulpverlening is daarin een belangrijke factor. Schuldhulpverlening in Deventer wordt uitgevoerd conform de gedragscode NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). Deze gedragscode geeft richting aan het proces van schuldhulpverlening en biedt aan schuldeisers een waarborg voor kwaliteit en gelijke behandeling. Een transparant werkproces en inzicht in de wijze waarop betalingsvoorstellen tot stand komen zal leiden tot meer vertrouwen en daardoor tot meer medewerking van schuldeisers. Het maken en 7

8 vastleggen van werkafspraken draagt hieraan eveneens bij. Met een aantal schuldeisers die landelijk opereren zijn convenanten afgesloten en ook met lokale schuldeisers in Deventer zijn of worden werkafspraken gemaakt en eventueel vastgelegd in een convenant. 5.2 Toegankelijkheid Voorwaarde om de ambitie van schuldhulpverlening waar te kunnen maken is een optimale toegankelijkheid. Uit eerder genoemde cijfers blijkt dat de doelgroep slechts in beperkte mate wordt bereikt. Om deze groep te vergroten moet schuldhulpverlening laagdrempelig zijn Outreachend werken Een meer outreachende houding draagt daaraan bij. Daarom wordt nadrukkelijk geprobeerd om aanwezig te zijn op plaatsen waar de doelgroep makkelijk bereikt kan worden. Er wordt aansluiting gezocht bij initiatieven in de wijk, zoals dat nu ook gebeurt met het spreekuur in de wijkwinkel in de Rivierenwijk, maar ook de verbinding met initiatieven als het Werkplein, het Jongerenloket, de Woonservicezones wordt gezocht. Ook het werken op locatie en het houden van spreekuren binnen bedrijven of bij hulpverleningsinstellingen moet de toegankelijkheid vergroten. Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet om het bereik te vergroten. Onder andere uit het project P ptalks in Wijk 2 blijkt dat het voeren van gesprekken bij de klant thuis in plaats van op kantoor bij de schuldhulpverlener een positief effect heeft. Ook hulpverleners onderschrijven de toegevoegde waarde daarvan. Om goed invulling te kunnen geven aan outreachend werken, is het van groot belang om dossiers digitaal beschikbaar te maken Eenvoudige aanvraagprocedure Een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en het bieden van goede en makkelijk bereikbare ondersteuning vergroot de toegankelijkheid. Klanten die niet zelf in staat zijn een aanvraagformulier in te vullen of te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld voordat schuldhulpverlening wordt ingezet, worden waar mogelijk ondersteund. Daarbij wordt er naar gestreefd direct hulp te bieden en niet naar een ander loket te verwijzen: dit om uitval en wachttijden te voorkomen Voorlichting Tot slot zal meer bekendheid worden gegeven aan het bestaan van schuldhulpverlening en de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Deze voorlichting richt zich ook op organisaties die veel contact hebben met de potentiële doelgroep, zoals hulpverleners, schuldeisers en werkgevers. 8

9 6. Op wie richten we ons? Schuldhulpverlening in Deventer richt zich op de inwoners van Deventer die financiële problemen hebben, in financiële problemen dreigen te komen of financiële vragen hebben. Op voorhand worden geen personen of groepen uitgesloten, zodat sprake is van een brede toegankelijkheid zoals ook wenselijk wordt geacht, blijkende uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel WGS. Vereiste is wel dat men in de gemeente Deventer staat ingeschreven op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Ingeval van dak- en thuislozen is de gemeente die op grond van artikel 40 WWB is aangewezen voor de verlening van bijstand verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhulpverlening. Brede toegankelijkheid betekent voor Deventer dat ook zelfstandigen met een nog functionerende onderneming een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening. Uitgangspunt voor schuldhulpverlening in Deventer is dat wordt gestreefd naar een structurele oplossing. De kans dat opnieuw een beroep op schuldhulpverlening wordt gedaan is daardoor klein. Er zal echter altijd sprake zijn van uitzonderingsgevallen, personen die toch weer in een financieel problematische situatie komen. Of in zo n geval een nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt beoordeeld op basis van de oorzaak van het wederom ontstaan van een problematische financiële situatie en wordt (vooral) gekeken naar de mogelijkheden in de toekomst. Wel kunnen voorwaarden (zoals bijvoorbeeld verplicht beschermingsbewind of ondersteuning van andere hulpverlening) gesteld worden waaraan voldaan dient te worden voordat schuldhulpverlening ingezet gaat worden. Op het moment dat een schuldhulpverleningstraject niet tot de mogelijkheden behoort, wordt wel bekeken of het mogelijk is de schulden beheersbaar te maken. 9

10 7. Wat verwachten we van onze klanten? 7.1 Eigen verantwoordelijkheid Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het aangaan van financiële verplichtingen, het (terug)betalen van de verplichtingen en voorkomen dat teveel verplichtingen worden aangegaan waardoor een problematische schuldsituatie ontstaat. Wanneer het niet lukt zelfstandig tot een oplossing van de schuldenproblematiek te komen, kan een beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Ook dan blijft de klant zelf verantwoordelijk, in die zin dat hij zich, naar vermogen, maximaal moet inspannen om tot een oplossing te komen en volledige medewerking dient te verlenen aan het ingezette traject. Schuldhulpverlening is daarom geen makkelijke manier om van je schulden af te komen. De inspanning die moet worden geleverd is fors, zowel op het gebied van inkomen (werken naar vermogen, extra inkomenscomponenten verwerven), als op het gebied van uitgaven (bezuinigen om te komen tot een maximale aflossing), maar ook op persoonlijk vlak (hulp aanvaarden bij de problemen die de schuldenlast veroorzaakt hebben). Uiteindelijk wordt getracht iedereen op het voor hem of haar maximale niveau van financiële zelfredzaamheid te krijgen, waardoor er weer optimaal in de samenleving geparticipeerd kan worden. Voor degenen waarvoor het maximale niveau onvoldoende is om volledig zelfstandig de verantwoordelijkheid voor de financiën te dragen, wordt structureel ondersteuning aangeboden, of eventueel de verantwoordelijkheid overgenomen. 7.2 Wederkerigheid Schuldenaren die daartoe in staat en bereid zijn, worden na een succesvolle afronding van hun traject ingezet als ambassadeur of maatje voor het BAD. Zij begeleiden cliënten die nog in een traject zitten, of stimuleren schuldenaren die de stap naar de schuldhulpverlening nog te groot vinden om een oplossing te zoeken. Herkenning van de hobbels in een traject en het delen van ervaringen heeft een grote toegevoegde waarde. Bovendien is de drempel om aan te kloppen bij lotgenoten lager dan bij professionele hulpverlening. Verder uitgezocht wordt, hoe deze aanpak in overeenstemming kan worden gebracht met privacyregels. 7.3 Kosten Gezien de aard van de problematiek wordt schuldhulpverlening in principe kosteloos aan de inwoners van Deventer aangeboden. Dat sluit niet uit, dat voor sommige diensten een eigen bijdrage kan worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor vormen van dienstverlening die de klant op andere terreinen geld laat besparen. Of deze bijdrage wordt opgelegd en wat de hoogte er van is wordt altijd afgestemd op de situatie van de klant. 7.4 Extra inspanning Van het in rekening brengen van kosten kan ook een preventieve werking uitgaan. In dat kader wordt bekeken of bij sommige doelgroepen (waaronder jongeren) een extra bijdrage kan worden gevraagd, die bijvoorbeeld moet worden betaald door op zaterdag of in de avonduren extra te gaan werken. Het gaat in die gevallen dus niet alleen om het financiële aspect van de kosten, maar vooral om de extra inspanning die moet worden geleverd om uiteindelijk schuldenvrij te raken. Dit kan voorkomen dat het beeld gaat ontstaan dat er een makkelijke weg is om van je schulden af te komen. 10

11 8. Welke instrumenten zetten we in? 8.1 overzicht instrumenten Binnen de schuldhulpverlening worden de volgende instrumenten ingezet om schulden te voorkomen, structureel op te lossen of beheersbaar te maken. a. Minnelijke schuldregeling Wat houdt het in? Bemiddeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers om te komen tot een oplossing van de totale schuldenlast. De schulden kunnen geregeld worden door het treffen van betalingsregelingen, geheel of gedeeltelijke aflossing met finale kwijting door middel van een saneringskrediet of schuldbemiddeling. Wat is het belang? Het oplossen van schulden waardoor men niet meer te maken heeft met bezoek van deurwaarders, loonbeslagen, ontruimingen en afsluitingen. b. Sociale kredieten Wat houdt het in? Verstrekking van kredieten aan personen die om verschillende redenen geen krediet bij een commerciële bank kunnen aangaan. Daarnaast worden er ook saneringskredieten verstrekt om schulden geheel of gedeeltelijk tegen finale kwijting af te lossen. Wat is het belang? Door verantwoorde kredietverstrekking wordt voorkomen dat huishoudens te maken krijgen met overkreditering, bijvoorbeeld doordat ze moeten aankloppen bij dure postorderbedrijven en financieringsmaatschappijen. c. WSNP bewindvoering Wat houdt het in? Wanneer een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, kan een beroep worden gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij toelating tot de WSNP wordt door de rechter-commissaris een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder inventariseert de schulden, beheert de boedel, controleert de inkomsten en houdt in de gaten of de verplichtingen tijdens de regeling goed nagekomen worden. Wat is het belang? Het oplossen van schulden waardoor men niet meer te maken heeft met bezoek van deurwaarders, loonbeslagen, ontruimingen en afsluitingen. d. Budgetbeheer Wat houdt het in? Het beheren van inkomsten van huishoudens die daar door omstandigheden zelf (tijdelijk of structureel) niet toe in staat zijn. De betalingen van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten worden ten behoeve van de klant verzorgd. Wat is het belang? Door betaling van de vaste lasten ontstaan geen nieuwe schulden en is het makkelijker een minnelijke of wettelijke schuldregeling te laten slagen. e. Meerderjarigenbewind/beschermingsbewind Wat houdt het in? In sommige gevallen biedt budgetbeheer onvoldoende zekerheid voor een verantwoord beheer van de financiën. In die gevallen kan er door de kantonrechter worden besloten de verantwoordelijkheid voor geld en goederen van de onder bewind gestelde over te dragen aan een bewindvoerder. Wat is het belang? Personen die financieel niet zelfredzaam zijn, worden beschermd tegen het doen van onverantwoorde uitgaven en het aangaan van onverantwoorde verplichtingen. Dit ondersteunt de oplossing van een schuldsituatie en voorkomt dat er (nieuwe) schulden ontstaan. f. Stabilisatiebeheer Wat houdt het in? Het garanderen van de belangrijkste basisvoorzieningen door betaling van huur, energie, water en ziektekostenverzekering te verzorgen. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de overige vaste lasten. Wat is het belang? Het beheersbaar maken van financiële problematiek op het moment dat een minnelijke of wettelijke schuldregeling (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. g. Financieel beheer Wat houdt het in? Het beheren van inkomsten van huishoudens ten behoeve van een schuldregelingstraject, waarbij de afloscapaciteit wordt gereserveerd voor de schuldregeling en het maandbudget wordt doorgestort aan de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de vaste lasten. Wat is het belang? Het is een vereiste voor het tot stand komen van een minnelijke schuldregeling. 11

12 h. Budgetbegeleiding Wat houdt het in? Het aanleren van kennis en vaardigheden waardoor inzicht wordt verkregen in de inkomsten en uitgaven. Wat is het belang? Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. i. Preventie Wat houdt het in? Het geheel van activiteiten dat er op is gericht om personen financieel vaardig te maken waardoor de financiën op orde worden gehouden. Wat is het belang? Voorkomen dat een problematische schuldsituatie ontstaat. j. Nazorg Wat houdt het in? Het geheel van activiteiten dat erop is gericht om personen na het succesvol doorlopen van het schuldregelingstraject in staat te stellen de financiën op orde te houden. Wat is het belang? Voorkomen dat opnieuw een problematische schuldsituatie ontstaat. Een sluitende aanpak van schuldhulpverlening vereist dat van ieder van de bovenstaande diensten gebruik kan worden gemaakt. Per klant wordt bekeken welke diensten noodzakelijk zijn, voor welke periode de dienst wordt aangeboden en hoe de dienst wordt ingezet. 8.2 Aandachtspunten Op dit moment wordt nog relatief weinig aandacht besteed aan preventie en nazorg. Zij zijn echter essentieel om te voorkomen dat personen (opnieuw) in de schulden terecht komen. De partners in de stad geven aan dat ook door hen veel belang wordt gehecht aan goede preventie en nazorg Preventie Jaarlijks wordt een preventieplan opgesteld waarin wordt vastgelegd welke doelen voor dat jaar worden nagestreefd, welke doelgroepen centraal staan en welke activiteiten worden ingezet. Om preventie zo breed, maar ook zo effectief mogelijk te laten werken, wordt verbinding gezocht met de partners in de stad en aansluiting gezocht bij de reeds bestaande initiatieven Voorlichting Onderdeel van het preventiebeleid is voorlichting. Voorlichting aan doelgroepen, professionals en vrijwilligers draagt bij aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Een kleine achterstand kan al snel oplopen tot een behoorlijke schuld door de kosten die incassobureaus en deurwaarderskantoren in rekening brengen. Voorkomen is beter dan genezen luidt het spreekwoord en voorkomen dat mensen in een financieel problematische situatie terecht komen heeft de voorkeur boven het oplossen ervan Vroegsignalering Preventie gaat niet alleen over het voorkomen van schulden. Het is ook belangrijk om snel in te grijpen als schulden al zijn ontstaan. Onder andere uit het project buurtgerichte aanpak beginnende schulden blijkt dat het veel makkelijker is om een situatie met enkele schulden die qua hoogte nog te overzien zijn te regelen, dan een situatie waarin de schuldenlast enorm is opgelopen. Daarom is het wenselijk om organisaties die in aanraking komen met potentiële klanten in te schakelen bij de vroegsignalering van schulden. Denk daarbij aan professionals als huisartsen, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen, aan werkgevers en uitkeringsinstanties (UWV, Werk en inkomen), aan maatschappelijke organisaties (scholen, kerken, moskeeën, sportverenigingen), maar zeker ook aan woningbouwverenigingen, energieleveranciers en ziektekostenverzekeraars. Zij signaleren als eerste dat er sprake is van financiële problemen en kunnen vervolgens (relatief vroeg) doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Door met de deze partijen samenwerking te zoeken en afspraken te maken kan schuldhulpverlening veel succesvoller worden Nazorg Op het moment dat een schuldregelingstraject (minnelijk dan wel wettelijk) succesvol is doorlopen moet gewaakt worden voor terugval in de oude situatie. Goede nazorg is hierin een bepalende factor. Bij uitstroom uit de schuldhulpverlening worden gedurende een bepaalde periode contactmomenten ingepland. Op deze manier kan nagegaan worden of de klant het zelfstandig redt en waar nodig kunnen tijdig maatregelen genomen worden. 12

13 Ook na de periode waarin de klant proactief wordt benaderd moet de uitgestroomde klant zich vrij voelen bij tegenslagen direct advies in te winnen bij de schuldhulpverlening. Om dat te bereiken wordt gestreefd naar een goede en makkelijke bereikbaarheid (bijvoorbeeld via of internet), een vast aanspreekpunt en eenvoudige procedures Flankerende hulpverlening Gedurende alle fasen van een schuldhulpverleningstraject (preventie, signalering, doorverwijzing, schuldregeling, nazorg) kan het van belang zijn om aanvullende hulpverlening in te schakelen. De mate waarin deze flankerende hulp wordt ingezet en door wie deze wordt uitgevoerd (professionals of vrijwilligers) is per klantsituatie verschillend. Voor de goede orde: alleen de doorverwijzing naar deze hulpverlening en de samenwerking maakt onderdeel uit van dit visiedocument, de inhoudelijke uitvoering van deze hulpverlening uiteraard niet Kwaliteit De kwaliteit van de diensten staat op een hoog niveau. Om dat te waarborgen worden processen en producten waar mogelijk gecertificeerd. Er wordt voordurend gestreefd naar verdere verbetering van de processen en de dienstverlening. Daarbij wordt steeds gekeken naar een optimale verhouding tussen de efficiëntie van het proces, de effectiviteit van de dienst en de behoefte van de klant. 13

14 9. Conclusie Op basis van de hiervoor vastgelegde visie moet schuldhulpverlening in Deventer aan de volgende inhoudelijke uitgangspunten voldoen: we zoeken naar structurele oplossingen van financiële problematiek we leggen de nadruk op preventie en het voorkomen van recidive we zorgen voor eenvoudige en brede toegankelijkheid we zetten in op optimale samenwerking tussen alle relevante partijen we stellen de eigen verantwoordelijkheid van de klant centraal waar mogelijk vragen we de klant iets terug te doen voor de geboden hulp (wederkerigheid) Daarnaast zijn er een aantal bedrijfsvoeringaspecten van belang: de werkprocessen moeten zo efficiënt mogelijk ingericht zijn, voorkomen moet worden dat de betrokken organisaties dubbele werkzaamheden verrichten, er mag geen sprake zijn van wachtlijsten en de doorlooptijden moeten zo kort mogelijk zijn. Naar aanleiding van de nota Plan van aanpak wachtlijsten en doorontwikkeling BAD is in 2009 gestart met de herinrichting van werkprocessen bij het BAD, met de bedoeling om al te gaan werken conform een aantal van de hierboven genoemde uitgangspunten. De extra middelen die vanaf 2009 door het rijk zijn ingezet om schuldhulpverlening te versterken en de gevolgen van de crisis op te vangen zijn in Deventer zo ingezet dat daadwerkelijk versterking van de schuldhulpverlening heeft plaatsgevonden. Daardoor kunnen nu maatregelen worden getroffen die het mogelijk maken een aanzienlijk deel van de weggevallen middelen te compenseren, zonder dat daarbij hoeft te worden ingeleverd op de kwaliteit van de dienstverlening en op de resultaten. Daarbij wordt uitgegaan van 700 aanvragen per jaar, waarbij voor minimaal 75% van de gevallen de schulden structureel worden opgelost of beheersbaar worden gemaakt. Om schuldhulpverlening volledig conform de visie uit te voeren is nog wel een aantal aanpassingen noodzakelijk ten opzichte van de huidige reguliere inzet. Het gaat dan om werkzaamheden op het gebied van preventie en nazorg die nu nog in projecten worden uitgevoerd en voortaan structureel ingezet zouden moeten worden. Om de uitgangspunten van de visie op schuldhulpverlening volledig te kunnen vertalen naar de uitvoering is het belangrijk om te weten dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) aan gemeenten de verplichting oplegt schuldhulpverlening aan haar inwoners aan te bieden, met een maximale wachttijd van 4 weken. Dit, maar ook de teruggang in financiële middelen, beperkt de keuzes die in de inrichting gemaakt kunnen worden. Met die achtergrond en uitgaande van de in hoofdstuk 4 aangegeven doelstelling voor curatieve schuldhulpverlening is er een model ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om 700 schuldregelingsaanvragen per jaar af te handelen. Daarbij is er ruimte voor 700 klanten in budgetbeheer. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer 240 nieuwe klanten (ca. 35% van het aantal aanvragers) in budgetbeheer opgenomen kunnen worden. Tabel 5 geeft een overzicht van de aantallen klanten waarvoor binnen dit model ruimte is. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan nazorg voor klanten die een geslaagd traject achter de rug hebben en er is (in beperkte mate) ruimte voor het structureel uitvoeren van preventieve activiteiten zoals het geven van budgetcursussen, voorlichting op scholen, p ptalks, enzovoorts. Ook kan uiteraard nog in projecten (waarvoor extern geld beschikbaar wordt gesteld) aandacht worden besteed aan preventieve activiteiten. Tabel 5: kengetallen uitvoering schuldhulpverlening 2012 Aantal aanvragen schuldhulpverlening per jaar 700 Maximale wachttijd voor schuldhulpverlening 4 weken Aantal huishoudens in budgetbeheer 700 Aantal nieuwe instroom in budgetbeheer per jaar 240 Aantal uitstroomtrajecten budgetbeheer per jaar 240 Aantal lopende WSNP-bewindvoeringen 200 Aantal lopende beschermingsbewindzaken 110 Aantal ingenomen aanvragen (sociaal) krediet 500 Het model wordt in dit document niet verder omschreven. Er wordt op korte termijn een beleidsplan uitgewerkt, waarin verder wordt ingegaan op de wijze waarop schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. 14

1. Aanleiding... 3 2. Visie... 4 3. Doelstellingen, resultaten en kwaliteit... 5. 3.1 Doelstellingen... 5 3.2 Resultaten... 5

1. Aanleiding... 3 2. Visie... 4 3. Doelstellingen, resultaten en kwaliteit... 5. 3.1 Doelstellingen... 5 3.2 Resultaten... 5 Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Deventer 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Visie... 4 3. Doelstellingen, resultaten en kwaliteit... 5 3.1 Doelstellingen... 5 3.2 Resultaten... 5 3.2.1

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

De derde weg; stabilisatie van schulden

De derde weg; stabilisatie van schulden De derde weg; stabilisatie van schulden Projectplan (pilot) d.d. 29 september 2004 A. Pilot: De derde weg; stabilisatie van schulden 1. Inleiding Dit projectplan wordt ingediend in het kader va n het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Uitgevoerd door Social Force Den Haag, mei 2011 Blad 1 Inleiding In 2010 vroegen meer huishoudens dan ooit bij een NVVK-lid om hulp voor financiële

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie