De derde weg; stabilisatie van schulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De derde weg; stabilisatie van schulden"

Transcriptie

1 De derde weg; stabilisatie van schulden Projectplan (pilot) d.d. 29 september 2004

2 A. Pilot: De derde weg; stabilisatie van schulden 1. Inleiding Dit projectplan wordt ingediend in het kader va n het Innovatieprogramma Werk en Bijstand (IPW) onder het thema Aanpak onderkant van het klantenbestand. De gemeente Den Haag streeft ernaar om iedere cliënt een traject op maat aan te bieden. Om die reden wordt het reïntegratieaanbod vanaf 2005 onderverdeeld in 4 categorieën: sollicitatietrajecten, bemiddelingstrajecten, activeringstrajecten en participatievoorzieningen. Cliënten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt een bemiddelingstraject aangeboden of een activeringstraject dat uiteindelijk kan leiden tot een bemiddelingstraject. In het bemiddelings- cq activeringstraject is het de bedoeling een oplossing te bieden voor problemen die bemiddeling naar (betaald) werk in de weg staan. Eén van deze problemen is het hebben van een problematische schuldenlast. De gedachte is dat de schuldenproblematiek het leven van de cliënt zo beheerst dat hij zich onvoldoende kan concentreren op werk of het zoeken naar werk. Voor deze cliënten is werk op korte termijn vaak niet financieel aantrekkelijk. Het extra inkomen moet worden gebruikt om de schulden af te lossen en het recht op inkomensafhankelijke regelingen vervalt geheel of gedeeltelijk. Op langere termijn, na aflossing van schulden, heeft betaald werk echter wel een positief effect op het inkomen. Daarnaast biedt werk ook andere voordelen (sociale contacten, verantwoordelijkheidsgevoel). Schuldeisers zullen ten slotte sneller geneigd zijn akkoord te gaan met een schuldregeling als zij zien dat een cliënt gemotiveerd is en er alles aan doet om zijn inkomen te vergroten. De Gemeentelijke Kredietbank (onderdeel van de dienst SZW) draagt in opdracht van de gemeente zorg voor de uitvoering van minnelijke en wettelijke schuldregelingen. Uit ervaring is gebleken dat een bepaalde groep cliënten noch met een minnelijke noch met een wettelijke schuldregeling geholpen kan worden. Het gaat met name om jongeren. Specifieke redenen waarom zij niet geholpen kunnen worden zijn: - onwillige schuldeisers; vanwege perspectief en leeftijd van de schuldenaar gaan schuldeisers niet akkoord met een minnelijke regeling - aflossingscapaciteit; jongeren hebben vaak weinig tot geen aflossingscapaciteit ook in relatie tot schulden - aard van de schulden; door recente (hoge) boetes en fraudevorderingen is een minnelijk en wettelijk traject niet mogelijk. Juist met betrekking tot jongeren acht de gemeente Den Haag het van groot belang hen niet te lang afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Doordat de schuldenproblematiek niet opgelost kan worden, wordt deze afhankelijkheid vergroot. Jongeren met een problematische schuldenlast zitten relatief gezien veilig in de bijstand, schuldeisers hebben nauwelijks tot geen mogelijkheden schulden te innen vanwege de lage aflossingscapaciteit. De GKB wil als onderdeel van een bemiddelings- cq activeringstraject in het kader van een pilot na gaan of een nieuwe vorm van schuldhulpverlening, waarbij de schulden gestabiliseerd worden zonder uitzicht op een schone lei, ertoe kan bijdragen dat de belemmering om uit te stromen naar betaald werk wordt opgeheven. Deelnemers aan de pilot zijn 50 jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 25 jaar (waarbij aangesloten wordt bij de nieuwe definitie van de sluitende aanpak) met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en waarvoor een reïntegratietraject is ingezet. De GKB beoordeelt of deze jongeren via een minnelijk of wettelijk traject hun schulden kunnen oplossen. Als dat niet het geval is dan wordt hen het stabilisatietraject aangeboden. De hoogte van de subsidie die voor dit experiment wordt aangevraagd in het kader van het Innovatieprogramma WWB bedraagt:

3 2. Doelstelling en organisatie 2.1 Probleemstelling Jongeren met een problematische schuldenlast kunnen om uiteenlopende redenen hun schulden niet oplossen in een regulier minnelijke of wettelijke schuldregeling. De problematische schuldenlast belemmert de uitstroom naar (betaald) werk en bevordert de afhankelijkheid van een bijstandsuitkering. 2.2 Doelstelling De doelstelling van de pilot is het stabiliseren van een schuldenlast zodat de jongere zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 36 maanden na aanvang van het stabilisatietraject kan uitstromen naar betaald werk voor tenminste 32 uur per week cq daarmee een inkomen verwerft boven bijstandsniveau. Als subdoelen wordt onderscheiden: - nagaan of de vorm waarin de pilot wordt uitgevoerd een adequate oplossing biedt voor het geschetste probleem; - meer zicht krijgen op het ontstaan, aard en hoogte van de schulden van jongeren zodat mogelijk in het preventiebeleid hierop geanticipeerd kan worden. (In de pilot kan veel achtergrondinformatie van de deelnemende jongeren verzameld worden, deze informatie kan gebruikt worden om het preventiebeleid verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld specifieke voorlichting te geven over het voorkomen van schulden aan de doelgroep) 2.3 Doelgroep De doelgroep bestaat uit jongeren van 17 tot en met 25 jaar met een problematische schuldenlast (tot 6000,-) die naar verwachting niet binnen de minnelijke of wettelijke regeling opgelost kan worden. Binnen de doelgroep zijn er twee subgroepen te onderscheiden: - de zorgjongere met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (uitstroom naar (betaald) werk is niet binnen zes maanden te verwachten); - de jongere die bij Werkkompas in een traject zit en voor wie schulden de uitstroom naar (betaald) werk belemmert; 2.4 Werkwijze Werkkompas en het wijkkantoor Jongeren van de sector Bijstand leveren ieder tenminste 25 jongeren aan die binnen de doelgroep passen en die gemotiveerd zijn om te werken aan het oplossen van de schulden. De GKB verzorgt de aanmelding en de intake. Bekeken wordt of een minnelijke/wettelijke schuldregeling tot de mogelijkheden behoort. Bij een jongere die door Werkkompas wordt aangeleverd wordt bovendien bekeken of de schuldenproblematiek de enige belemmering vormt voor uitstroom. Als er meerdere problemen zijn dan is het belangrijk al deze problemen aan te pakken en heeft alleen schuldhulpverlening weinig effect (integrale schuldhulpverlening). Voor een zorgjongere geldt altijd dat er sprake is van multi-problematiek, waar gelijktijdig of voorafgaand aan de schuldhulpverlening aan gewerkt wordt. Uiteindelijk worden zoveel jongeren geselecteerd dat er 50 stabilisatietrajecten opgestart worden. De jongere die daarvoor in aanmerking komen doorlopen het minnelijk traject. Als een minnelijk traject niet tot stand komt dan wordt bekeken of een wettelijk traject tot de mogelijkheden behoort. Is dit niet het geval dan stroomt de jongere in in het stabilisatietraject. In dit stabilisatietraject spant de GKB zich in om aflossingsafspraken met schuldeisers tot stand te laten komen waarbij het inkomen dat boven 90% van de bijstandsnorm ligt, wordt ingezet. De jongere is bovendien verplicht de uitstroompremie te cederen aan de GKB. Er wordt aan de schuldeisers (vooralsnog) niet om kwijtschelding gevraagd maar om genoegen te nemen met een kleine periodieke betaling van de schuld gebaseerd op de beschikbare financiële ruimte van de jongere. De schuldeisers wordt verzocht om de incassomaatregelen op te schorten en een rentestop in te voeren om de schuld niet verder te laten toenemen. Daarnaast worden de schuldeisers periodiek door de GKB geïnformeerd over de gereserveerde bedragen en de inspanningsverplichtingen van de jongere om zijn inkomen te vergroten (conform de reguliere voorwaarden van de schuldregeling). Op haar beurt wordt de GKB van informatie over de inspanningsverplichting naar werk voorzien. Ook de aanmelders zullen, conform te maken werkafspraken, door de GKB worden geïnformeerd over de voortgang en knelpunten in het schuldregelingsproces. De gedragscode Schuldregeling van de NVVK is in dit traject niet van toepassing en dit zal nadrukkelijk aan de schuldeisers worden gecommuniceerd.

4 Afhankelijk van de aard en hoogte van de schulden zullen de schuldeisers niet gelijk berechtigd worden. Voordeel daarvan is dat eerst de schulden die in de weg staan aan een succesvolle afronding van een minnelijke of wettelijke schuldregeling opgelost worden. Ter ondersteuning van het stabilisatietraject wordt budgetbeheer en budgetbegeleiding ingezet. Budgetbeheer is het beheren van het inkomen en het zorgdragen voor periodieke betalingen en aflossingen. Tijdens budgetbegeleiding wordt de jongere onder andere geleerd hoe hij met geld om kan gaan om recidive te voorkomen. Gedurende het stabilisatietraject wordt tenminste één keer per jaar bekeken of een minnelijke of wettelijke schuldregeling inmiddels tot de mogelijkheden behoort waarin de jongere zijn schulden wel kan regelen met uitzicht op een schone lei. 2.5 Case -management Jongeren worden aangemeld vanuit Werkkompas of de sector Bijstand. De sector Bijstand heeft het sociaal activeringstraject bedoeld voor zorgjongeren uitbesteed aan Escamp-perspectief. Omdat bij deze zorgjongeren sprake is van zogeheten multi-problematiek wordt op meerdere fronten gewerkt aan het opheffen van de belemmering om uit te stromen. Een medewerker van Escamp-perspectief is in dit geval de case-manager aan wie terugkoppeling plaatsvindt over de voortgang van het stabilisatietraject 2.6 Vernieuwend Vernieuwend is het aanbieden van een schuldregelingstraject dat niet leidt tot de zogeheten schone lei maar leidt tot een stabilisatie van de situatie. Verwacht wordt dat daarmee schulden geen belemmering meer vormen voor uitstroom richting betaald werk. Een ander vernieuwend element is de verplichte budgetbegeleiding. Budgetbegeleiding is geen reguliere taak van de GKB, maar wordt in deze pilot verplicht aangeboden om jongeren een goede basis mee te geven als de schulden zijn opgelost en zij weer helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële zaken. 2.7 Projectorganisatie De projectverantwoordelijke is de GKB. De projectleider is één van de teamleiders schuldhulpverlening. De projectleider is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pilot. Dit houdt onder andere in het bewaken van de voortgang van de pilot en de administratieve organisatie, aansturen van de GKB-medewerkers die bij de pilot betrokken zijn, afstemmen met interne en externe partijen, verantwoording afleggen aan de stuurgroep en voorzitten van de projectgroep. In de stuurgroep neemt een persoon deel die benoemd wordt uit de leiding van de sector Werken, een persoon uit de leiding van de sector Integratie & Hulpverlening en een lid van het managementteam van de GKB. De projectgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de projectleider, draagt bij aan het oplossen van knelpunten en beslist over aanpassingen van de pilot naar aanleiding van de uitkomsten in de evaluaties. In de projectgroep hebben zitting: een beleidsmedewerker GKB van de sector I&H, een beleidsmedewerker van de sector Bijstand en een projectmedewerker WAM aangevuld met een medewerker van Escamp-perspectief en een consulent of teamleider vanuit Werkkompas. De projectgroep heeft de intentie ieder kwartaal bij elkaar te komen. 3. Samenwerking De pilot zal worden uitgevoerd binnen de gemeente Den Haag, maar binnen de gemeente zijn een aantal partijen betrokken. De verantwoordelijkheid voor het uitstromen naar betaald werk ligt bij de sector Werken. Werkkompas is een uitvoerende afdeling die organisatorisch onder de sectorleiding van Werken valt. Het uitvoeren van minnelijke en wettelijke schuldregelingen zit in het takenpakket van de GKB. De GKB is organisatorisch ingebed in de sector Integratie & Hulpverlening. Tot slot is de sector Bijstand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WWB ten aanzien van jongeren. De sector Bijstand heeft in maart 2004 de uitvoering van een sociaal activeringstraject gericht op zorgjongeren uit- en aanbesteed. Het project is gegund aan Escamp-perspectief, een welzijnsorganisatie in Den Haag. Zowel Werkkompas als Escamp-perspectief melden jongeren voor deze pilot aan en fungeren als case-manager.

5 4. Beoogde resultaten en effecten Het resultaat is de uitstroom van jongeren naar een baan voor tenminste 32 uur per week of een baan waarmee een inkomen boven bijstandsniveau wordt verworven waarbij de schulden gestabiliseerd dan wel opgelost zijn. Door de schulden te stabiliseren wordt eveneens bereikt dat jongeren niet in een uitzichtloze situatie terecht komen. In de pilot wordt een geheel nieuwe werkwijze geïntroduceerd. In de evaluatie wordt het volgende getoetst: - hoeveel jongeren stromen direct in in een stabilisatietraject? - hoeveel jongeren stromen vanuit het stabilisatietraject door naar een minnelijke of wettelijke schuldregeling? - is er verschil in uitstroom naar de minnelijke of wettelijke schuldregeling tussen jongeren die direct instromen in het stabilisatietraject en de jongeren die daar aan voorafgaand het minnelijke of wettelijke schuldregelingstraject hebben doorlopen? - is er verschil in resultaat tussen aanmeldende partijen en hoe is dit te verklaren? - hoe groot is de uitval cq in hoeveel gevallen kunnen de schulden niet gestabiliseerd worden? - hoeveel jongeren stromen vanuit een stabilisatietraject, minnelijke of wettelijke schuldregeling uit naar een baan voor tenminste 32 uur per week of een baan waarmee een inkomen boven bijstandsniveau wordt verworven? Het stabilisatietraject duurt maximaal 3 jaar waarbij tenminste 1 keer per jaar wordt bekeken of de schulden geregeld kunnen worden door middel van een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Er is gekozen voor een maximale duur van drie jaar omdat de aard van de problematiek die met de pilot beoogd wordt opgelost te worden van dien aard is dat de GKB verwacht dat na drie jaar maximaal resultaat behaald kan worden. 5. Looptijd en fasering Periode Activiteiten 15 december - 31 december instellen projectgroep - opleiden medewerkers - integreren - gefaseerd instromen van jongeren - uitvoering inrichten en informeren juni 2005 eerste evaluatie en bijstelling december 2005 tweede evaluatie en bijstelling juni 2006 derde evaluatie en bijstelling december 2006 vierde evaluatie en bijstelling juni 2007 Vijfde evaluatie en eventueel bijstelling december afronden pilot - eindevaluatie en opstellen eindrapportage 6. Overdraagbaarheid en implementatie Van de pilot wordt verwacht dat het een model geeft voor een schuldregelingstraject naast de bestaande minnelijke en wettelijke schuldregeling. Schuldhulpverlening is al onderdeel van reïntegratietrajecten, maar kan daarmee een effectiever instrument worden. Daarnaast verwacht de GKB dat stabilisatietrajecten in het algemeen een toegevoegde waarde kunnen zijn ten aanzien van de dienstverlening aan alle Haagse burgers van wie de schulden niet via een minnelijke of wettelijke schuldregeling opgelost kunnen worden. Als na een succesvolle afronding van de pilot besloten wordt de stabilisatietrajecten tot regulier beleid te maken, kunnen deze trajecten ook aan de randgemeenten met wie de gemeente Den Haag een convenant heeft afgesloten, worden aangeboden. Tot slot zullen de tussentijdse evaluaties besproken worden in het landelijke platform Jongeren en schulden worden besproken. Dit platform waarin vertegenwoordigers zitten van steden die specifieke schuldhulpverleningstrajecten voor jongeren kennen, komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar om onder andere best practices uit te wisselen.

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen.

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen. Typ teksttyp teksttyp tekst 030 Retouradres Postbus 12610, 2500 DK Den Haag Aan: de Gemeenteraad RIS 294248 Contactpersoon Datum 24 mei 2016 Dienst Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling Beleid

Nadere informatie

COLLECTIEF SCHULDREGELEN & JONGEREN PERSPECTIEF FONDS

COLLECTIEF SCHULDREGELEN & JONGEREN PERSPECTIEF FONDS COLLECTIEF SCHULDREGELEN & JONGEREN PERSPECTIEF FONDS It takes a city to solve debt PROJECTMANAGERS: N HENDRIKS (CS) & I. LEENVAART (JPF) NVVK STUDIEDAG 6 NOV. 2018 SCHULDENLAB070? Actieorganisatie Publiek

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Welzijn Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer: 2000005437 Naam: Marcel Stoutjesdijk, toestelnummer: 928 paraaf chef/hoofd sector paraaf

Nadere informatie

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Potijk, A. (Anna) Kenmerk 4385583 Vergadering Vergaderdatum 7 mei 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht Nee {behandeling}

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw D. Huysse van GroenLinks en de heer M. Brander van PvdA. Geachte mevrouw Huysse en de heer Brander,

Raadsfractie t.a.v. mevrouw D. Huysse van GroenLinks en de heer M. Brander van PvdA. Geachte mevrouw Huysse en de heer Brander, Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw D. Huysse van GroenLinks en de heer M. Brander van PvdA Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk 2013 1 april 2013 BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING HEEMSKERK 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Henrike Nijhof Gemeentelijke Kredietbank Assen In samenwerking met Gemeente Tynaarlo Assen,

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beuningen Nr. 80432 18 april 2018 Beleidsregels schuldhulpverlening 2018-2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen hebben

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) G.J.A. Jonkman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 55 11-6391042 - Geachte heer, mevrouw, In de vergadering van de Raadscommissie W&I van 22 maart jl. verzocht u ons om

Nadere informatie

in Gemeente Ridderkerk

in Gemeente Ridderkerk in Gemeente Ridderkerk Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inzet dienstverlening en resultaten 1.1 Dienstverlening PLANgroep in Gemeente Ridderkerk 1.2 Instroomcijfers aanmeldingen 1.3 Beschikkingen en doorlooptijden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind

Convenant Beschermingsbewind Convenant Beschermingsbewind 2017-2019 Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar (2017-2019) vast te leggen tussen: De dienstverlener beschermingsbewind,

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012, CONCEPT Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 juli 2012, gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre; gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening, besluiten

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregels schuldhulpverlening Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude CVDR Officiële uitgave van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nr. CVDR448881_1 9 januari 2018 BeleidsregelsschuldhulpverleningHaarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van de gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Plan van aanpak AANBEVELINGEN RAPPORT REKENKAMERONDERZOEK NAAR SCHULDHULPVERLENING TIEL KADERS EN STURINGSINFORMATIE VOOR DE GEMEENTERAAD

Plan van aanpak AANBEVELINGEN RAPPORT REKENKAMERONDERZOEK NAAR SCHULDHULPVERLENING TIEL KADERS EN STURINGSINFORMATIE VOOR DE GEMEENTERAAD Plan van aanpak AANBEVELINGEN RAPPORT REKENKAMERONDERZOEK NAAR SCHULDHULPVERLENING TIEL KADERS EN STURINGSINFORMATIE VOOR DE GEMEENTERAAD 12-12-2018 Inleiding De Tielse rekenkamercommissie heeft in opdracht

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, overwegende dat de Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne, vastgesteld in de collegevergadering

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 5 J,,$ Openbaar advies B en W afdeling sociale zaken en werkgelegenheid MMOGLLJID eerste stad aan de waterweg registratienummer 2009-1358 opsteller advies Yvonne Pieete telefoonnummer 01QJùb1516 q.,.. a

Nadere informatie

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Gemeente Oss Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Robert Peters Neeltje van Haandel 3 december 2017 Duurzame Financiële Dienstverlening voor de inwoners van Oss 1. Aanleiding: de kosten en kwaliteit

Nadere informatie

CONVENANT VITENS NVVK

CONVENANT VITENS NVVK CONVENANT VITENS - NVVK De ondergetekenden: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, statutair gevestigd te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10519_1 1 maart 2016 Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal DE

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010'

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 18 november Ons kenmerk 906000 Opsteller Anna Hooijenga Bijlage Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

20 jaar aanpak van problematische schulden

20 jaar aanpak van problematische schulden 20 jaar aanpak van problematische schulden Van privé-probleem naar publiek vraagstuk NADJA JUNGMANN 1997 Vooravond van een nieuw tijdperk Stevige groei van de schuldenproblematiek (1992-1997 +60% aanvragen)

Nadere informatie

In het beleidsplan is de monitoring van een aantal gegevens opgenomen die onder dit hoofdstuk worden weergegeven en waar nodig worden toegelicht.

In het beleidsplan is de monitoring van een aantal gegevens opgenomen die onder dit hoofdstuk worden weergegeven en waar nodig worden toegelicht. RIS.7148 Evaluatie schulddienstverlening 2014 Inleiding De evaluatie schulddienstverlening voor het jaar 2014 valt onder het eerste jaar van het beleidsplan 2014-2018. Dit betekent dat de onderdelen die

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken? Nr: 2012-09-08 Schipluiden: 15 november 2012 Onderwerp: Vaststellen 'Beleidsplan schuldhulpverlening in Midden-Delfland 2013 t/m 2016' Aan de Raad Tot 1 januari 2012 werd de schuldhulpverlening in de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening CVDR Officiële uitgave van Maassluis. Nr. CVDR613378_1 18 oktober 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI248.OOI Inboeknummer osbstoxaxz Dossiernummer Ssx.60x 24 mel 2005 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft voortgang Inkomensondersteuningsloket WZI.

Nadere informatie

Groep mensen die meer risico lopen op het krijgen van schulden dan anderen.

Groep mensen die meer risico lopen op het krijgen van schulden dan anderen. CVDR Officiële uitgave van Leiden. Nr. CVDR487733_1 7 augustus 2018 Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In artikel 2

Nadere informatie