Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude"

Transcriptie

1 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: 2 mei 2006 Opsteller rapport: drs. F. Klaassen

2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de provincie Noord-Holland voor het jaar 2005 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316) van 23 juni Nagegaan is of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit Het gaat vooral om de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ). Behoudens daar waar anders wordt aangegeven is overal in de gemeente voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. De luchtkwaliteit voor het jaar 2005 is berekend. Er is gebruik gemaakt van twee rekenmodellen, namelijk VLW (ECN/Rijkswaterstaat) en CAR II (TNO/VROM). VLW wordt gebruikt voor rijkswegen (snelwegen), CAR II met name voor binnenstedelijke hoofdwegen. Alleen met CAR II worden overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen berekend. In de tabellen S.1 en S.2 hieronder zijn de plaatsen opgenomen waar bij deze overschrijdingen sprake is van blootstelling. Tabel S.1 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van NO 2 de wettelijke grenswaarde (40 μg/m3) heeft overschreden en sprake is blootstelling. Omschrijving weg Gebruikte rekenmodel Concentratie (berekend) [μg/m 3 ] Weg(vak) Lengte [km] Oppervlak [km²] Personen blootgesteld [aantal] N200 (Halfweg) CAR II 40 t/m 47 0,6 0, A9 (Zijkanaal C) CAR II 42 t/m 45 3,9 0,078 2,5 Tabel S.2 Blootstelling op plaatsen waar het aantal 24-uurgemiddelde concentraties van PM 10 dat de grenswaarde (50 μg/m3) heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal 35. Omschrijving weg Gebruikte rekenmodel Berekende Overschrijdingen [aantal] Aftrek door zeezoutcorrectie [6 dagen] Aantal overschrijdingen na zeezoutcorrectie Weg(vak) Lengte [km] / oppervlak [km²] Personen blootgesteld [aantal] N200 (Halfweg) CAR II 36 t/m t/m 47 0,6 / 0, Verschil in de uitkomsten tussen rekenmodel VLW en CAR II kunnen worden verklaard doordat de N200 weliswaar een rijksweg is, maar geen snelweg (het uitgangspunt bij VLW). Bovendien blijkt uit eerder onderzoek door de GG&GD Amsterdam dat CAR II geneigd is de werkelijke NO 2 -concentratie te overschatten. De luchtkwaliteit is voor 2005 ongeveer gelijk aan die voor

3 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Rekenmethoden 5 Paragraaf 2.1. Rekenmethode VLW 5 Paragraaf 2.2.Rekenmethode CAR II 6 Hoofdstuk 3. Bronnen van luchtverontreiniging en de te onderzoeken locaties 8 Hoofdstuk 4. Resultaten en beoordeling voor het jaar Paragraaf 4.1. Stikstofdioxide 10 Paragraaf 4.2. Fijn stof 11 Paragraaf 4.3. Overige stoffen 11 Paragraaf 4.4. Maatregelen 12 Hoofdstuk 5. Conclusie 13 Referenties 15 Bijlagen 16 Bijlage 1: Grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels voor stoffen 16 Bijlage 2: Rekenpunten en de te onderzoeken locaties 18 Bijlage 3: Resultaten VLW Jaargemiddelde concentraties NO 2 en PM Bijlage 4: Resultaten VLW 24-gemiddelde concentratie PM Bijlage 5: Resultaten CAR II 31 3

4 1. Inleiding In dit rapport wordt de luchtkwaliteit van de in de provincie Noord-Holland beschreven voor het jaar Deze rapportage is opgesteld omdat in de rapportage over 2004 overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Uit deze rapportage blijkt of de gemeente aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (NO 2 ), fijn stof (PM 10 ), benzeen (C 6 H 6 ) en koolmonoxide (CO) voldoet. Berekeningen worden veelal uitgevoerd voor die locaties waar een vermoeden bestaat dat de luchtkwaliteitsnorm voor tenminste één van de verontreinigende stoffen zou kunnen worden overschreden. De concentraties van zwaveldioxide (SO 2 ) en lood (Pb) komen aan de orde in de provinciale rapportage. De rapportageplicht in het Besluit luchtkwaliteit heeft betrekking op plaatsen waar naar redelijke verwachting mensen blootgesteld staan aan luchtverontreiniging. De luchtkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels (zie ook bijlage 1). Indien de grenswaarde niet wordt overschreden voldoet de luchtkwaliteit vermoedelijk op tijd aan de wettelijke norm. Indien de grenswaarde wel wordt overschreden maar de voor dat jaar geldende plandrempel niet, is de verwachting dat de luchtkwaliteit zal verbeteren door het effect van generieke maatregelen. Gemeenten hoeven dan geen lokale maatregelen te treffen maar moeten voor die locaties wel jaarlijks de luchtkwaliteit vaststellen. Bij overschrijden van plandrempels zijn er wel lokale maatregelen nodig. Hiervoor stelt de gemeente een luchtkwaliteitsplan op, voert maatregelen uit om op termijn aan de wettelijke norm te voldoen. De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van mensen en dieren, en schade aan planten en gebouwen. NO 2 en PM 10 veroorzaken gezondheidsklachten en versterken hooikoorts, allergische en astmatische problemen. Benzeen is tevens kankerverwekkend. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de landbouw. NO 2 -emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en optrekkende auto s, bussen en vrachtwagens. Benzeen- en CO-emissies komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn zeer divers: onder andere verkeer, industrie en natuurlijke bronnen (bijvoorbeeld zeezout). De concentraties van NO 2, CO en benzeen (C 6 H 6 ) kunnen significant zijn verhoogd door het weer zoals een jaar met een lage gemiddelde windsnelheid, lokale emissies en door plaatselijke omstandigheden die de verspreiding in de atmosfeer belemmeren. De luchtkwaliteitnormen voor PM 10 worden nagenoeg in geheel Nederland overschreden en het nemen van maatregelen valt vooral onder het rijksbeleid. 4

5 2. Rekenmethoden 2.1. Rekenmethode VLW Rijkswaterstaat verstrekt ieder jaar gegevens over de luchtkwaliteit rond rijkswegen in het voorgaande jaar. De luchtkwaliteit in 2005 is vastgesteld door middel van modelberekeningen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft ECN de benodigde berekeningen uitgevoerd [01]. Daarbij is gebruik gemaakt van het recentelijk vernieuwde VLW (versie 2.60). Met dit model kan worden nagegaan wat de voor 2005 berekende concentraties op een willekeurig punt binnen 1000 meter van een rijksweg zijn. Beschouwde concentraties Met het VLW zijn binnen dit project voor het studiegebied berekeningen uitgevoerd voor: de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO 2 ); de jaargemiddelde concentraties fijn stof (PM 10 ); de 24-uurgemiddelde concentraties PM 10. Voor de overige luchtverontreinigende stoffen die genoemd worden in het Besluit luchtkwaliteit zijn geen berekeningen uitgevoerd. Uit diverse recente studies blijkt dat voor de concentraties van deze stoffen nergens langs rijkswegen de geldende normen worden overschreden [01]. De belangrijkste verschillen tussen de berekeningen van dit jaar (2005) en die voor 2004 zijn: Correctie voor de dubbeltelling van snelwegemissies in de Generieke Concentraties Nederland (GCN) zijn doorgevoerd in rekenresultaat. Het GCN, door RIVM aangeleverd, verschilt aanzienlijk van het voorgaande jaar, met name voor PM 10. Jaargemiddelde PM 10 achtergrondconcentraties zijn gemiddeld in de orde van grootte van 5-10 μg/m³ lager dan in Verkeersintensiteiten en percentage vrachtverkeer verschillen. Emissiefactoren zijn enigszins veranderd vergeleken met vorig jaar. Dit jaar extra kwaliteitsborging voor wegvakken en plaats/ hoogte schermen in vergelijking met vorig jaar. Voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM 10 is berekening uitgevoerd die identiek is aan CAR II versie 5.0 (zie ook de volgende paragraaf). Hieronder komen nog enige aandachtspunten bij de rapportage en het gebruik van de VLWrekenmethode aanbod. Berekening wegbreedte De afstanden zijn berekend vanaf de wegrand. VLW hanteert een tabel met standaardbreedtes van wegen afhankelijk van het aantal rijstroken. Door de afstand tussen het -10 en het 10 meter receptorpunt te berekenen en daar 20 meter van af te trekken kan steeds de gebruikte wegbreedte van geval tot geval afgeleid worden. De gehanteerde standaardbreedte voor de A200/N200 is 44 meter. Deze weg is in werkelijkheid maar 20 meter breed. De standaardbreedte voor de A9 is tevens 44 meter. Deze weg is in feite 23 meter breed (ten noorden van het Rottepolderplein). 5

6 Nauwkeurigheden Het RIVM gaat uit van een onzekerheid in de achtergrondconcentratie van ongeveer 9-13 %, oftewel circa 2-5 μg/m³.de nauwkeurigheid waarmee de NO 2 concentratie bepaald kan worden hangt af van de rekennauwkeurigheid zowel als van de nauwkeurigheid waarmee de ozon concentraties bekend zijn (circa10% onzekerheid). Als gevolg is de totale onzekerheid in de berekende NO 2 -concentraties circa 20% van de berekende bijdrage van de weg. De totale onzekerheid in de berekende concentraties is iets hoger omdat hierin ook de onzekerheid in de achtergrondconcentraties meeweegt. De onzekerheid in de waarden voor de emissiefactoren is moeilijk te schatten maar is zeker niet te verwaarlozen. Evenzo moet rekening gehouden worden met onzekerheden in de verkeersintensiteit en andere relevante parameters. De door het RIVM verstrekte emissiefactoren zijn bedoeld om een goede beschrijving te geven voor de gemiddelde situaties in Nederland. De feitelijke emissies kunnen hier echter sterk van afwijken op trajecten waar de doorstroming van het verkeer erg slecht of juist erg goed is Rekenmodel: CAR II Het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het berekenen van de luchtkwaliteit in en langs straten [02]. Met CAR kunnen tevens scenarioberekeningen voor 2006 t/m 2010, 2015 en 2020 uitgevoerd worden. In deze scenario s zijn de meest recente gegevens over de ontwikkeling van emissiefactoren en achtergrondconcentraties verwerkt. Geldigheid CAR II CAR II is ontwikkeld als een screeningsmodel, dat wil zeggen als een eenvoudig hanteerbaar model waarmee op een snelle manier inzicht verkregen kan worden in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Het is niet het meest nauwkeurige model dat beschikbaar is voor de berekening van concentraties langs verkeerswegen. Hiervoor zijn uitgebreidere analytische of numerieke modellen (zoals het TNO-Verkeersmodel) of Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen beschikbaar of kan windtunnelonderzoek worden uitgevoerd. De concentraties in straten en langs wegen kunnen ook worden vastgesteld met behulp van metingen. Het CAR II model kan gebruikt worden voor: de rapportage in het kader van het Besluit luchtkwaliteit, het inzicht krijgen in de huidige luchtkwaliteit in de straat of langs een weg, het zichtbaar maken van de gevolgen van beslissingen op het gebied van het wegverkeer op de luchtkwaliteit en het krijgen van gevoel voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst. CAR II is niet geschikt voor: het voorspellen van de effecten van verschillen in de configuratie van weg en gebouwen op de luchtkwaliteit, het met acceptabele nauwkeurigheid vaststellen van de minimale afstand tot de wegas waar woonbebouwing gerealiseerd kan worden. Scenario De huidige versie van CAR II is voorzien van een scenario voor 2010, 2015 en In dit scenario zijn de meest recente gegevens over de ontwikkeling van emissiefactoren en achtergrondconcentraties verwerkt. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van het 6

7 extra pakket van concrete maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd (Prinsjesdagpakket) en intensivering van het Europese beleid (Euro-5-normen) [03]. Ook de concentratiedaling gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML; beheerd door het RIVM) heeft er toe geleid dat de scenario s zijn bijgesteld en daardoor voor de jaren 2010, 2015 en 2020 andere achtergrondconcentraties laat zien dan de vorige versie van CAR (zie ook hieronder). Prognosticeren voor de jaren Met CAR II versie 5.0 is het nu tevens mogelijk om de luchtkwaliteit te prognosticeren tussen de jaren 2005 en Daarbij wordt gebruikt gemaakt van interpolatie van de emissiefactoren en achtergrondconcentraties. Veranderingen achtergrondconcentraties fijn stof De fijnstofmetingen van het LML vertonen de afgelopen twee jaren in de landelijke omgeving een relatief sterke concentratiedaling van circa 15%. De oorzaak van deze daling is nog niet met zekerheid vastgesteld. Wel is duidelijk dat de daling niet volledig kan worden verklaard uit de verandering in weersomstandigheden of de verandering van de emissie van fijn stof in binnen- of buitenland [04]. Aan de achtergrondconcentraties van fijn stof die in CAR gebruikt worden, liggen de metingen van het LML ten grondslag. Zeezoutcorrectie Het Besluit luchtkwaliteit 2005 biedt voor het beoordelen van de fijn stof concentraties de mogelijkheid om de concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, buiten beschouwing te laten. Deze zeezoutcorrectie is niet opgenomen in CAR II, versie 5.0. De correctie wordt handmatig uitgevoerd conform de Meetregeling luchtkwaliteit Dubbeltelling Bij het uitvoeren van berekeningen aan zeer drukke wegen ( voertuigen per dag) kan het effect optreden dat de bijdrage van de weg dubbel wordt meegeteld. Aangezien een dergelijke weg niet aanwezig is in de gemeente is er geen sprake van een dubbeltelling en hoeft er geen correctie berekend te worden [05]. Correctiefactoren kruisingen In de handleiding voor CAR II wordt in het kort een methodiek voor hoe de concentratie NO 2 nabij een kruising bepaald kan worden, beschreven. De beschreven methode is gebaseerd op onderzoek waarbij een zogenaamde street canyon situatie is bestudeerd. Voor niet street canyon situaties (wegtype 1, 2 en 4) is de gehanteerde methode niet van toepassing. Bij de andere wegtypen zijn andere mechanismen in het spel en zijn de bevindingen van het windtunnelonderzoek dan niet toepasbaar. Dit geldt dus ook voor de kruising van de N200 en de Oranje Nassaustraat. 7

8 3. Bronnen van luchtverontreiniging en de te onderzoeken locaties De luchtkwaliteit is de som van de bijdrage door verkeer, industrie en de aanwezige achtergrondconcentraties. In de gemeente is geen voor de luchtkwaliteit relevante industrie aanwezig (grote NO 2 en PM 10 bronnen). Wel zijn er twee rijkswegen die de gemeente doorkruizen: de A9 en de A200/N200. In de gemeente wordt de luchtkwaliteit daardoor vooral beïnvloed door de verkeersbijdrage en de heersende achtergrondconcentraties. De in regio aanwezige achtergrondconcentraties worden mede bepaald door de nabijheid van stedelijke gebieden (Amsterdam Haarlem), Westelijk Havengebied Amsterdam, Schiphol en de scheepvaart op het Noordzeekanaal. Het effect van deze bronnen op de luchtkwaliteit maakt al onderdeel uit van de achtergrondconcentratie. In tabel 3.1 wordt een opsomming gegeven van de drukke weggedeelten in de gemeente. In tabel 3.2 zijn de locaties vermeld waar verwacht wordt dat overschrijdingen van grenswaarden plaats kunnen vinden. Tabel 3.1: Lijst van drukke wegen Benaming/weggedeelte Hectometernummer(km) Verkeersintensiteit Aandeel (voertuigen/etmaal) vrachtverkeer 5,6 5, ,79% N200, kruising Oranje Nassaustraat richting Amsterdam N200/A200, kruising Oranje Nassaustraat 5,9 7, ,02% richting Haarlem t/m Zwetviaduct A200, Zwetfviaduct richting Haarlem t/m 7,2 9, ,81% Rottepolderplein A200, Rottepolderplein richting Haarlem 9,2 10, ,49% A9 Rottepolderplein richting zuiden 42, ,04% A9 Rottepolderplein richting noorden 43,0 46, % Oranje Nassaustraat n.v.t ,5% Percentage vrachtvervoer op het wegvak, 1/3 wordt toegerekend aanlicht vrachtverkeer, 2/3 wordt toegekend aan zwaar vrachtverkeer. Tabel 3.2: Te onderzoeken plaatsen Rekenpunt Omschrijving van de locatie Reden van onderzoek 1 t/m 3 Amsterdamsestraatweg t/m 68 Bebouwing langs N200 4 /t/m 6 Amsterdamsestraatweg 2 t/m 24a, Dubbele buurt 2 t/m 32, Bebouwing langs N200 Dokter Baumanplein 2 t/m 52 en 1 t/m 37 7 t/m 11 Haarlemmerstraatweg 15 t/m 69, Bebouwing langs N200/A200 Spaarndammerweg 2 t/m 26 en 3 t/m 5 12 t/m 14 Haarlemmerstraatweg 71 t/m 147, Bebouwing langs A200 Vinkebrug 3 t/m 4 15 en 16 Haarlemmerstraatweg 149 t/m 165, Bebouwing langs A200 Vinkebrug 5 t/m en 18 Haarlemmerstraatweg 169 t/m 171, Bebouwing langs A200 Oude Notweg 1 19 en 20 Haarlemmerstraatweg 173 t/m 183 Bebouwing langs A Haarlemmerstraatweg 169 Bebouwing langs A9 22 Vinkebrug 10 Bebouwing langs A9 23 Zijkanaal C weg 11 Bebouwing langs A9 - Oranje Nassaustraat Bebouwing langs Oranje Nassaustraat In bijlage 2 zijn kaarten opgenomen met de in de bovenstaande tabel genoemde rekenpunten en locaties. 8

9 Rapporteren Het rapporteren over de luchtkwaliteit door gemeenten is geregeld in art. 32 van het Besluit Luchtkwaliteit B&W moeten, in het jaar waarin de inventarisatie is gedaan, aan GS rapporteren over: a. de inventarisatie (dus de plaatsen waar men een probleem vermoedt); b. de plaatsen waar daadwerkelijk overschrijding van de grenswaarden is opgetreden; c. de hoogte van de luchtverontreiniging op die plaatsen; d. de reden van overschrijding van grenswaarden en/of plandrempels; e. de gebruikte meetmethode; f. als gerekend is, de gegevens die hieraan ten grondslag liggen, en gegevens over de oppervlakte van de plaatsen en omvang van de bevolkingsgroep die wordt blootgesteld; g. de maatregelen die zij hebben genomen of nog zullen nemen om de grenswaarden te bereiken of te handhaven. Wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van het Blk2005 Dit jaar is de eerste keer dat er gerapporteerd moet worden op grond van het Blk2005. De belangrijkste wijzigingen m.b.t. de rapportageplicht en de te rapporteren resultaten zijn: de inventarisatieverplichting voor gemeenten geldt ook buiten de bebouwde kom (art. 26); op plaatsen waar door middel van rekenmethodes een overschrijding is vastgesteld dienen twee gegevens te worden vermeld. Het betreft de grootte van de oppervlakte (in km 2 ) en de omvang van de bevolkingsgroep die aan de concentraties boven de grenswaarden worden blootgesteld (art. 32, lid 3). In plaats van de grootte van de oppervlakte kan ook de totale weglengte (in km) gerapporteerd worden; er zijn nieuwe toetsingswaarden voor benzeen en koolmonoxide; voor het bepalen van de PM 10 concentraties kan de zeezoutcorrectie worden toegepast. Belangrijkste normen voor luchtkwaliteit Voor NO 2 geldt in 2005 een grenswaarde van 40 μg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie. De plandrempel voor de jaargemiddelde concentratie NO 2 in 2005 is 50 μg/m³. Voor de jaargemiddelde concentratie PM 10 is de grenswaarde in 2005 gelijk aan de plandrempel van 40 µg/m³. Voor PM10 geldt een 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m³ die 35 keer per jaar mag worden overschreden. De Meetregeling luchtkwaliteit staat een vaste aftrek toe van zes dagen voor de dagnorm van PM 10. Met deze aftrek mag de dagnorm dus overal in Nederland 41 keer worden overschreden. Daarnaast geldt een plaatsafhankelijke aftrek voor de jaargemiddelde norm voor PM 10. In de is deze aftrek 6 µg/m³. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de grenswaarden en plan- en alarmdrempels voor alle relevante stoffen. 9

10 4. Resultaten en beoordeling voor het jaar 2005 In dit hoofdstuk worden de berekende resultaten beoordeeld. De uitkomsten van het rekenmodel VLW zijn opgenomen in bijlage 3 (jaargemiddelde concentraties NO 2 en PM 10 ) en in bijlage 4 (24-gemiddelde concentratie PM 10 ). De uitkomsten van het rekenmodel CAR II zijn opgenomen in bijlage Stikstofdioxide Rekenmodel VLW Met VLW worden bij het Rottepolderplein langs de A9 overschrijdingen van de grenswaarde (40 µg/m³) van de jaargemiddelde concentratie NO 2 berekend 1 (zie bijlage 3 figuur B3.8 en B3.9). Er wordt echter geen bevolking blootgesteld aan een overschrijding van deze grenswaarde. Rekenmodel CAR II Met CAR II worden langs de A200/N200 en de A9 overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie NO 2 berekend (zie bijlage 5). Langs de N200 in Halfweg is de NO 2 -concentratie respectievelijk 47 µg/m³ op 15 meter van de as van de weg, 43 µg/m³ op 20 meter, 41 µg/m³ op 25 meter en 40 µg/m³ op meter. De lengte van dit weggedeelte is 0,6 kilometer. Binnen een oppervlakte 0,024 km² worden ongeveer 215 personen blootgesteld aan de overschrijding van de grenswaarde 2. Langs de A9 worden er twee à drie personen (de woning aan Zijkanaal C weg 11) blootgesteld aan een overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO 2. De concentratie is berekend op 45 µg/m³. Langs de A9 bij het Rottepolderplein en langs de A200 worden ook overschrijdingen berekend. Er worden hier echter geen personen blootgesteld aan een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen voor NO 2. Ten opzichte van 2004 is de luchtkwaliteit met betrekking tot NO 2 nauwelijks gewijzigd (zie de rapportage voor 2004 [08]). Tabel 4.1 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van NO 2 de wettelijke grenswaarde (40 μg/m3) heeft overschreden en sprake is van blootstelling. Omschrijving weg Gebruikte rekenmodel Concentratie (berekend) [μg/m 3 ] Weg(vak) Lengte [km] Oppervlak [km²] Personen blootgesteld [aantal] N200 (Halfweg) CAR II 40 t/m 47 0,6 0, A9 (Zijkanaal C) CAR II 42 t/m 45 3,9 0,078 2,5 1 De A9 is echter bij het Rottepolderplein veel breder (namelijk 75 meter) dan de in het rekenmodel gehanteerde standaardbreedte (van 44 meter). De berekende overschrijding is hierdoor vooral nog op de weg zelf en slechts voor een beperkt gedeelte langs de weg. De jaargemiddelde NO2-concentratie is bij de overschrijding langs het Rottepolderplein ongeveer 43 µg/m³. 2 Het oppervlak van de N200 wordt niet mee gerekend. De N200 is ongeveer 20 meter breed. Er zijn 86 woningen in het gebied. 10

11 4.2 Fijn stof Rekenmodel VLW Met VLW worden geen overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie PM 10 (40µg/m³) berekend. Op basis van de door Rijkswaterstaat aangeleverde berekeningen zijn er tevens geen overschrijdingen van de grenswaarde 3 van de 24-uur gemiddelde concentratie PM 10 (zie ook bijlage 4). Rekenmodel CAR II Met CAR II worden geen overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie PM 10 berekend (zie bijlage 5). Wel wordt er een langs de N200 en de A9 een overschrijding van de grenswaarde van de 24-uur gemiddelde concentratie PM 10 berekend. Langs de N200 in Halfweg zijn er op 15 meter van de wegas 51 tot 53 dagen waarbij de concentratie hoger is dan 50 µg/m³. Op 20 meter zijn er 42 dagen met een overschrijding. De lengte van dit weggedeelte is 0,6 kilometer. Binnen een oppervlakte van 0,012 km² worden ongeveer 198 personen blootgesteld aan de overschrijding van de grenswaarde 4. Langs de A9 worden geen mensen blootgesteld aan de overschrijding. Ten opzichte van 2004 is de luchtkwaliteit met betrekking tot PM 10 nauwelijks gewijzigd. Tabel 4.2 Blootstelling op plaatsen waar het aantal 24-uurgemiddelde concentraties van PM 10 dat de grenswaarde (50 μg/m3) heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal van 35. Omschrijving weg Gebruikte rekenmodel Berekende Overschrijdingen [aantal] Aftrek door zeezoutcorrectie [6 dagen] Aantal overschrijdingen na zeezoutcorrectie Weg(vak) Lengte [km] / oppervlak [km²] Personen blootgesteld [aantal] N200 (Halfweg) CAR II 36 t/m t/m 47 0,6 / 0, Overige stoffen De grenswaarden voor benzeen (C 6 H 6 ), koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO 2 ) en Benzo(a)pyreen (BaP) worden op basis van berekeningen langs geen enkel wegvak overschreden (zie ook bijlage 5). Uit recente studies blijkt dat voor de concentraties van deze stoffen nergens langs rijkswegen de geldende normen worden overschreden. Zo is voor het jaar 2002 de luchtkwaliteit in Nederland, conform de verplichtingen op grond van de EG richtlijn, vastgesteld op basis van metingen en modelberekeningen. Overschrijdingen van de grenswaarden ter bescherming van het ecosysteem voor zwaveldioxide en stikstofoxiden (NO x ) en van de gezondheidskundige grenswaarden voor zwaveldioxide en lood zijn daarbij niet geconstateerd [06]. In het dossier Luchtkwaliteit [07] op de website van VROM wordt meer informatie gegeven over de bovengenoemde stoffen en de effecten die zij hebben op de gezondheid µg/m³ die met de aftrek van zeezout 41 keer per jaar mag worden overschreden. 4 Er zijn 79 woningen in het gebied. 11

12 4.4. Maatregelen Om op lange termijn aan luchtkwaliteitdoelstellingen te kunnen voldoen, zet de Nederlandse regering in op een meersporenaanpak, te weten: Internationale inzet (EU); aanpassing van de nationale regelgeving; extra maatregelen, primair aan de bron, zowel nationaal als lokaal; een nationaal samenwerkingsprogramma van alle overheden om de lokale problematiek gezamenlijk effectief het hoofd te kunnen bieden. Meer informatie en achtergronden zijn verder te vinden op de VROM-site [07]. Op dit moment werken diverse decentrale overheden aan gebiedsgerichte programma s waarin zij aangeven welke maatregelen en welke activiteiten men in een gebied van plan is te (onder)nemen. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is niets meer en niets minder dan een bundeling van deze gebiedsgerichte programma s. Besloten is dat er één programma komt voor de Noordvleugel van de Randstad, waar verschillende deelprogramma s onder kunnen hangen en dat ruimte laat voor eigen initiatieven. De provincie Noord-Holland is trekker voor het gebiedsprogramma voor de Noordvleugel. De gemeente zal gaan deelnemen aan dit programma. 12

13 5. Conclusie Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de provincie Noord-Holland voor het jaar 2005 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316) van 23 juni Nagegaan is of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit Het gaat vooral om de volgende luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO 2 ), fijn stof (PM 10 ), koolmonoxide (CO) en benzeen (C 6 H 6 ). Behoudens daar waar anders wordt aangegeven is overal in de gemeente voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. De luchtkwaliteit is de som van de bijdrage door verkeer, industrie en de aanwezige achtergrondconcentraties. In de gemeente is geen voor de luchtkwaliteit relevante industrie aanwezig (grote NO 2 en PM 10 bronnen). Wel zijn er twee rijkswegen die de gemeente doorkruizen: de A9 en de A200/N200. In de gemeente wordt de luchtkwaliteit daardoor vooral beïnvloed door de verkeersbijdrage en de heersende achtergrondconcentraties. De in regio aanwezige achtergrondconcentraties worden mede bepaald door de nabijheid van stedelijke gebieden (Amsterdam Haarlem), Westelijk Havengebied Amsterdam, Schiphol en de scheepvaart op het Noordzeekanaal. Het effect van deze bronnen op de luchtkwaliteit maakt al onderdeel uit van de achtergrondconcentratie. De luchtkwaliteit voor het jaar 2005 is berekend. Er is gebruik gemaakt van twee rekenmodellen, namelijk VLW (ECN/Rijkswaterstaat) en CAR II (TNO/VROM). VLW wordt gebruikt voor rijkswegen, CAR II voornamelijk voor binnenstedelijke wegen en berekeningen voor de toekomstige situaties. Resultaten NO 2 Op basis van de uitkomsten van het rekenmodel VLW kan geconcludeerd worden dat er geen personen worden blootgesteld aan een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen voor NO 2. Met CAR II worden wel overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde NO 2 - concentratie berekend waarbij blootstelling plaats vind. Langs de N200 in Halfweg worden binnen een oppervlakte van 0,024 km² ongeveer 215 personen blootgesteld aan een NO 2 - concentratie van 40 µg/m³ t/m 47 µg/m³. Bij de één woning langs de A9 wordt een NO 2 - concentartie berekend van 45 µg/m³. Resultaten PM 10 Op basis van de uitkomsten van het rekenmodel VLW kan geconcludeerd worden dat er geen personen worden blootgesteld aan een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen voor PM 10. Met CAR II worden geen overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie PM 10 berekend. Wel wordt er een langs de N200 een overschrijding van de grenswaarde van de 24-uur gemiddelde concentratie PM 10 berekend waarbij blootstelling plaats vindt. Binnen een oppervlakte van 0,012 km² worden ongeveer 198 personen voor 36 t/m 47 dagen blootgesteld aan een PM 10 -concentratie die hoger is dan 50 µg/m³. 13

14 Verschil in uitkomsten tussen rekenmodel VLW en CAR II Met rekenmodel VLW worden lagere concentraties berekend dan met CAR II. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat het rekenmodel CAR II is geneigd de werkelijke NO 2 - concentratie te overschatten waardoor er meer wegvakken als knelpunt worden bestempeld dan er in werkelijkheid zijn [09]. Een andere verklaring is dat het rekenmodel VLW geschikt is om de luchtkwaliteit langs rijkswegen of te wel snelwegen te berekenen. De N200 is een rijksweg, maar is geen snelweg. Met CAR II wordt gerekend met een wegtype dat veel meer lijkt op de N200 dan dat met VLW het geval is. Berekeningen met CAR II zijn voor deze rapportage overigens vooral uitgevoerd om de luchtkwaliteit voor het jaar 2005 te kunnen vergelijken met berekeningen van toekomstige situaties. Berekeningen voor toekomstige situaties zijn uitgevoerd om de ruimtelijke ordeningsprojecten in de gemeente te toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen [10]. 14

15 Referenties [01] Luchtkwaliteit rond het Nederlandse Rijkswegennet in 2005; Toelichting op de berekeningen. ECN (in opdracht van Rijkswaterstaat), april [02] Handleiding CAR II versie 5.0 TNO (concept TNO-rapport 2006-A-R0078/B), S. Jonkers en S. Teewisse, maart [03] Overzicht aanpak luchtkwaliteit. Ministerie van VROM, KVI , september [04] Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek Milieu- en Natuurplanbureau (MNP rapport /2006), J.P. Beck, K. Wieringa, maart [05] Het effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitsberekeningen in de buurt van bestaande snelwegen. RIVM-MEV, R. Hoogerbugge, juli [06] Nationaal Luchtkwaliteitsplan Ministerie van VROM, februari [07] Dossier Luchtkwaliteit. Ministerie van VROM (website: [08] Rapportage luchtkwaliteit Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, F. Klaassen, juni [09] Vergelijking van de gemodelleerde en gemeten stikstofdioxide concentraties op drukke wegvlakken in Amsterdam. GG&GD Amsterdam, S.C. van der Zee en J.H. van Wijnen, augustus [10] Onderzoek luchtkwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, F. Klaassen, (concept) maart

16 Bijlage 1: Grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels voor stoffen (µg/m³ staat voor microgram per kubieke meter. Een microgram is een miljoenste deel van een gram.) Stof Type norm SO2 Grenswaarde(uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Alarmdrempel (uurgemiddelde in µg/m³ gedurende achtereenvolgende uren in gebied >100 km2 NO2 Grenswaarde (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Grenswaarde voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) Plandrempel (jaargemiddelde in µg/m³) Alarmdrempel (uurgemiddelde in µg/m³ gedurende 3 achtereenvolgende uren in gebied >100km PM10 Grenswaarde[2] (jaargemiddelde in µg/m³) Grenswaarde[3] (jaargemiddelde in µg/m³) Plandrempel (jaargemiddelde in µg/m³) Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³)[4] Plandrempel (24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m³) Lood Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 CO Grenswaarde (98 percentiel van 8 uurgemiddelden in µg/m³) Grenswaarde (99,9 percentiel van uurgemiddelden in µg/m³) Benzeen Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) [5] plandrempel (jaargemiddelde in µg/m³) BaP Grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in ng/m³) [1] 1 januari 2010 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde [2] grenswaarde uit richtlijn 80/779/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxide en zwevende deeltjes, waarbij de gravimetrische normen omgerekend zijn in PM10-waarden. [3] 1 januari 2005 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde; er wordt nog geen rekening gehouden met indicatieve 2e fase EU-normen voor PM10. [4] Aan deze grenswaarde moet uiterlijk in 2005 voldaan worden. [5] Conform het BLK van juni 2005 dient een gemeente eenmaal in de drie jaar te inventariseren of de jaargemiddelde benzeen concentratie 5 μg/m³ overschrijdt. In CAR II versie 5.0 is 5 μg/m³ dan ook op genomen als grenswaarde van benzeen vanaf 2005, hoewel deze grenswaarde pas officieel in 2010 van kracht wordt. 16

17 Het Besluit luchtkwaliteit bevat drie soorten normen: Grenswaarden Voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen zijn er grenswaarden opgenomen. De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal aan te voldoen. Deze normen gelden niet voor bedrijfslocaties (in en rond bedrijfs- en industriegebouwen tot de omheining van het bedrijfsterrein). Plandrempels Voor stikstofdioxide geldt er ook een plandrempel. Hogere concentraties dan de grenswaarde van deze stof in de buitenlucht zijn tijdelijk toegestaan. Bij overschrijding van de plandrempel dient er een plan opgesteld te worden ter verbetering van de luchtkwaliteit. Deze plannen zijn erop gericht om op termijn aan de grenswaarden te voldoen. De plandrempel zakt jaarlijks en is op termijn (uiterlijk 2010) gelijk aan de grenswaarden. Alarmdrempels Alarmdrempels gelden voor de stoffen zwavel- en stikstofdioxide. Korte overschrijding van deze waarden kunnen risico's voor de gezondheid van de mens opleveren. 17

18 Bijlage 2: Rekenpunten en de te onderzoeken locaties 18

19

20 20

21 21

22 22

23 Bijlage 3: Resultaten VLW jaargemiddelde concentraties NO 2 en PM 10 Figuur B3.1 Rekenpunt 1 t/m 3 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.2 Rekenpunt 4 t/m Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.3 Rekenpunt 7 t/m Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10

24 Figuur B3.4 Rekenpunt 12 t/m 14 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.5 Rekenpunt 15 en Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.6 Rekenpunt 17 en Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 24

25 Figuur B3.7 Rekenpunt 19 en 20 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.8 Rekenpunt Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Figuur B3.9 Rekenpunt Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 25

26 Figuur B3.10 Rekenpunt 23 NO 2 en PM 10 concentraties dwarsprofiel Totale concentratie (µg/m³) Afstand tot de wegrand (m) NO2 PM10 26

27 Bijlage 4: Resultaten VLW 24-gemiddelde concentratie PM 10 Figuur B4.1 Dwarsprofiel Halfweg (Amsterdamsestraatweg/Osdorperweg) Figuur B4.2 Dwarsprofiel Halfweg (Amsterdamsestraatweg/Haarlemmermeerstraat) 27

28 Figuur B4.3 Dwarsprofiel Halfweg (CSM-terrein) Figuur B4.4 Dwarsprofiel Rottepolderplein (oost) 28

29 Figuur B4.5 Dwarsprofiel Rottepolderplein (west) Figuur B4.6 Dwarsprofiel Rottepolderplein (zuid) 29

30 Figuur B4.7 Dwarsprofiel Rottepolderplein (noord) Figuur B4.8 Dwarsprofiel A9 (Zijkanaal C weg)

31 Bijlage 5: Resultaten CAR II

32 32

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Rapport luchtkwaliteit 2006 Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2002

Rapportage luchtkwaliteit 2002 Luchtkwaliteit in de provincie Owerijssef Rapportage luchtkwaliteit 2002 Toetsing van de luchtkwaliteit langs wegen aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit September 2003 Colofon Datum September 2003

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijpelberg 2007 (gemeente Helmond)

Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijpelberg 2007 (gemeente Helmond) (gemeente Helmond) Onderzoek luchtkwaliteit In opdracht van Opgesteld door Auteur Getoetst door Gemeente Helmond MD Regio Eindhoven, Afdeling Helmond Zuid Koninginnewal 2 Postbus 726 5700 AS Helmond 0492

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Datum: April 2012 Auteur: Janet Winkel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Samenvatting In dit rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M.

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M. Opdrachtgever: Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst B.V. Contactpersoon: Dhr. T. Heldens Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : oktober 2010 Projectnummer: 10030944 Status rapport:

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Referentie 20101377-15 Referentie 20101377-15 Rapporttitel -definitief rapport- Wonen,

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek dossier : BA5527 registratienummer : MD-AF20120789 versie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid Rapport Dossier Project AL 07.6503 Kenmerk Opsteller F.R. van Gaalen Datum 14-4-2008 Onderwerp Titel Luchtkwaliteit Haven Zuid RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN 3 mei 2014-2 - LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN In opdracht van Gemeente Nuenen Opgesteld door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Auteur

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie