Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)"

Transcriptie

1 Rapport M R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Van Pallandtstraat 9-11, Postbus 153 NL-6800 AD Arnhem T +31 (0) F +31 (0) Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Morra 2, Postbus 671 NL-9200 AR Drachten T +31 (0) F +31 (0) Geerweg 11, Postbus 640 NL-6130 AP Sittard T +31 (0) F +31 (0) DGMR Bouw B.V. Hr DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Hr DGMR Software B.V. Hr DGMR Beheer B.V. Hr DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. Hr

2 Colofon Rapportnummer: M R001 Plaats en datum: Arnhem, 23 juli 2009 Versie: 001 Status: DEFINITIEF Opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe Afdeling Bouwen, Wonen en Milieu Postbus AA ELST Contactpersoon: de heer C. van Oevelen Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Uitgevoerd door: Informatie: DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. ing. E.P.M. de Backer Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Auteur(s): ing. E.P.M. de Backer Eindverantwoordelijke: Voor deze: ing. J.J.A. van Leeuwen ing. J.J.J. Joosen Secretariaat: MSP DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Alle rechten voorbehouden. Wilt u (delen van) dit rapport kopiëren of vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daarvoor bij DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

3 Samenvatting In opdracht van gemeente Overbetuwe heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een onderzoek naar de luchtkwaliteit verricht ten behoeve van een artikel 19 Wro-procedure die de realisatie van Elst centraal mogelijk moet maken. De geplande nieuwe bestemmingen liggen binnen de invloedssfeer van diverse wegen. Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het berekenen en toetsen van de luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de relevante wegen ter plaatse van de planlocatie. De berekende waarden voor de verschillende stoffen worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. Tevens zal bepaald worden of het project in betekenende mate (IBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit van de omgeving. De luchtkwaliteit langs de relevante wegen in het plangebied is berekend met het computerprogramma CAR II (versie 7.0) waarmee de luchtkwaliteit als gevolg van binnenstedelijk wegverkeer bepaald kan worden. Uit de berekening van de planbijdrage blijkt dat het plan een toetsing aan de grenswaarden behoeft (IBM). Uit de toetsing aan de grenswaarden blijkt dat de grenswaarden voor de stoffen benzeen, CO, SO 2, NO 2 en PM 10 niet worden overschreden in de onderzochte situaties. Dit houdt in dat de mogelijke ontwikkeling niet op bezwaren inzake de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 stuit aangezien geen van de gestelde grenswaarden overschreden worden. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING SITUATIE REGELGEVING LUCHTKWALITEIT Wet milieubeheer, hoofdstuk Regeling projectsaldering luchtkwaliteit Regeling beoordeling luchtkwaliteit Normstelling ONDERZOEK NAAR DE LUCHTKWALITEIT Rekenmethode Weg- en verkeersgegevens Invloed van het plan op de omgeving (NIBM toets) Invloed van de omgeving op de planlocatie CONCLUSIE Bijlage 1: rekenresultaten luchtkwaliteitsonderzoek Bijlage 2: gehanteerde verkeersgegevens k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

5 1. Inleiding In opdracht van gemeente Overbetuwe heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een onderzoek naar de luchtkwaliteit verricht ten behoeve van een artikel 19 Wro-procedure die de realisatie van Elst centraal mogelijk moet maken. De geplande nieuwe bestemmingen liggen binnen de invloedssfeer van diverse wegen. Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het berekenen en toetsen van de luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de relevante wegen ter plaatse van de planlocatie. De berekende waarden voor de verschillende stoffen worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. Tevens zal bepaald worden of het project in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit van de omgeving. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn: een situatietekening met de ligging van de planlocatie aangeleverd door de gemeente Overbetuwe; de verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Overbetuwe. In dit rapport worden de situatie, de relevante onderdelen van de Wet milieubeheer en de rekenresultaten toegelicht. Vervolgens worden de conclusies gegeven. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

6 2. Situatie Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 1: ligging van de planlocatie. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

7 Het gebied wordt in de noord-zuidrichting doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Ten westen van de spoorlijn ligt de bestaande kern van Elst met woonbebouwing en het bedrijf Heinz. Ten oosten van de spoorlijn ligt het bedrijventerrein De Aam en het woningbouwgebied Westeraam. Daarnaast loopt in oost-westelijke richting de Aamsestraat. Deze weg dient in de huidige situatie als belangrijke ontsluitingsroute van en naar het bedrijventerrein en vormt tevens de verbindingsroute tussen de dorpskern en de provinciale weg A325. Het plan omvat de realisatie van in totaal 317 woningen, 90 woon-/zorgappartementen, m 2 b.v.o. commercieel/kantoor en parkeerplaatsen. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

8 3. Regelgeving luchtkwaliteit Bij Wet van 11 oktober 2007 (tot wijziging van de Wet milieubeheer) zijn normen (grenswaarden en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO 2 ), stikstofdioxide (NO 2 ), zwevende deeltjes (fijn stof (PM 10 ), koolmonoxide (CO) en benzeen (C 6 H 6 ) in de lucht. Deze normen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en gebaseerd op de waarden, die zijn opgenomen in de diverse richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. 3.1 Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 Op 15 november 2007 is hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit In de wet is gestreefd naar meer flexibiliteit als het gaat om de koppeling van luchtkwaliteitseisen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze flexibiliteit is met name terug te vinden in een verdeling in projecten die wel of niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Projecten die meer dan 3% bijdragen aan de luchtkwaliteit zijn opgenomen in een nationaal samenwerkingsprogramma (NSL) waarin afspraken staan over een pakket aan maatregelen. Met deze maatregelen moet het project gaan voldoen aan de gestelde grenswaarden. Europese regelgeving gaat uit van een maximale bijdrage van 1% aan de luchtkwaliteit. Daarom geldt tot het eerste kwartaal van 2009 een interim-periode waarbij projecten met een bijdrage hoger dan 1% en die niet zijn opgenomen in het NSL, getoetst moeten worden aan de Wm. In het Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM) is geregeld welke projecten niet meer getoetst hoeven te worden. De 1%-bijdrage is omgezet in heldere kentallen die de criteria vormen of wel of niet sprake is van een NIBM-project. Tegelijk met het inwerking treden van het nieuwe hoofdstuk 5 in de Wet milieubeheer zijn nieuwe regelingen van kracht geworden. Alle regelingen onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn hiermee komen te vervallen. 3.2 Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 Op 15 november 2007 is de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 in werking getreden. Op grond van artikel 5.16 Wm kunnen projecten in overschrijdingssituaties die in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, toch doorgang vinden door toepassing van de regeling projectsaldering. Deze regeling gaat ervan uit dat per saldo, door de inzet van extra maatregelen of door het optreden van gunstige effecten elders, sprake is van een verbetering van de luchtkwaliteit. In het eerste lid van artikel 5.16 Wm wordt de Minister de mogelijkheid geboden om nadere regels te stellen. Dit is nu gebeurd in de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit De Regeling sluit zo veel mogelijk aan bij de (oude) Regeling saldering luchtkwaliteit k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

9 3.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding. In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor metingen met betrekking tot meetplaatsen en analyse. In artikel 35 en bijlage 4 van de regeling is de hoogte van de aftrek bij fijn stof vastgelegd. De nieuwe meetregeling staat een plaatsafhankelijke aftrek voor de jaargemiddelde norm voor fijn stof toe. De aftrek varieert van 3 tot 7 microgram per kubieke meter (µg/m 3 ) en betreft het aandeel zeezout. Voor de gemeente Overbetuwe bedraagt deze aftrek 4 µg/m 3. Voor PM 10 geldt naast een jaargemiddelde grenswaarde ook een 24-uursgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 per etmaal. Deze (etmaalgemiddelde) grenswaarde mag maximaal 35 keer in een jaar worden overschreden. Het blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentratie zeezout op het aantal dagen waarop de concentratie van fijn stof de dagwaarde van 50 µg/m 3 overschrijdt, voor nagenoeg heel Nederland gelijk is. Derhalve geldt een vaste aftrek van zes dagen voor de dagnorm van fijn stof. 3.4 Normstelling Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op een aangegeven tijdstip tenminste moet zijn bereikt. Een plandrempel is het kwaliteitsniveau, dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het opstellen van een plan, waarin aangegeven wordt op welke wijze kan worden voldaan aan bepaalde waarden. De voor dit onderzoek relevante plandrempel- en grenswaarden zijn in tabel 1 weergegeven. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

10 Tabel 1 Grenswaarden en plandrempelwaarden Wet milieubeheer stof type norm plandrempel Grenswaarde 2007/ zwaveldioxide (SO 2) 24-uursgemiddelde dat 3 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m 3 zwevende deeltjes (PM 10 ) jaargemiddelde concentratie in µg/m uursgemiddelde dat 35 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m 3 koolmonoxide (CO) 8-uurgemiddelde concentratie in mg/m stikstofdioxide (NO 2) jaargemiddelde concentratie in µg/m 3 46/ /220 1) uurgemiddelde dat 18 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m 3 benzeen jaargemiddelde concentratie in µg/m 3 8/ ) Geldt alleen voor drukke wegen (tenminste mvt/etmaal). k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

11 4. Onderzoek naar de luchtkwaliteit 4.1 Rekenmethode De luchtkwaliteit langs de relevante wegen in het plangebied is berekend met het computerprogramma CAR II (versie 7.0) waarmee de luchtkwaliteit als gevolg van binnenstedelijk wegverkeer bepaald kan worden Toepassing achtergrondconcentraties, zeezoutaftrek, meteo Het immissiegebied in het model ligt op rijksdriehoekscoördinaten. Op basis van de rijksdriehoekscoördinaten wordt rekening gehouden met lokale achtergrondconcentraties (binnen een 1x1 km grid conform de CAR rekenmethodiek). Voor de berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde meteorologische condities. Er is rekening gehouden met de ter plaatse toepasbare zeezoutaftrek. Deze bedraagt 4 µg/m 3 voor omgeving Overbetuwe. 4.2 Weg- en verkeersgegevens De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn aangeleverd door gemeente Overbetuwe. De verkeersintensiteiten van 2007 zijn gebruikt voor het berekenen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie. De verkeersgegevens van 2017 inclusief plan zijn gebruikt voor de toekomstige situaties 2009, 2010 en Opgemerkt dient te worden dat het een worst case aanname om de verkeersgegevens voor 2017 aan te houden voor 2009 en De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn ingevoerd in het rekenmodel voor de verschillende situaties. In onderstaande bijlage 2 zijn de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen. De verkeersgegevens en benaming van de wegen zijn overgenomen uit de aangeleverde Promil gegevens van gemeente Overbetuwe. Naast de verkeersgegevens zijn de volgende weggegevens ingevoerd: snelheidstype is normaal stadsverkeer voor wegen met een snelheid van 50 km/uur; snelheidstype is stagnerend stadsverkeer voor wegen met een snelheid van 30 km/uur; wegtype is type 3a, bebouwing aan beide kanten van de weg (worst case); bomenfactor is 1.25; afstand tot wegrand 5 m. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

12 4.3 Invloed van het plan op de omgeving (NIBM toets) Er is bepaald of het plan onderzoek naar de grenswaarden uit de Wet milieubeheer behoeft. Er dient onderzoek naar de grenswaarden gedaan te worden indien de toename ten gevolge van het plan meer dan 0.4 μg/m 3 voor NO 2 of PM 10 bedraagt. Voor de berekening is uitgegaan van de volgende toename in verkeer. Er is gebruikgemaakt van kentallen: 317 woningen 317 x 5 = woon/zorg appartementen 90 x 5 = m 2 b.v.o. commercieel/kantoor x = parkeerplaatsen x 4 = totaal: = voertuigbewegingen per etmaal. Uit de resultaten zoals opgenomen in bijlage 1 volgt dat de planbijdrage in betekenende mate bijdrage levert aan de luchtkwaliteit van de omgeving. Derhalve zal toetsing aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer plaats moeten vinden. 4.4 Invloed van de omgeving op de planlocatie Uit de resultaten zoals opgenomen in bijlage 1 blijkt dat de grenswaarden voor de stoffen benzeen, CO, SO 2, NO 2 en PM 10 niet worden overschreden in de onderzochte situaties. Dit betekent dat het plan niet op bewaren zal stuiten met betrekking tot luchtkwaliteit afkomstig van wegen. Uit de resultaten uit bijlage 1 blijkt dat de grenswaarden voldoen op de rand van de weg. Dit houdt in dat er voor NO 2 en PM 10 op een afstand van respectievelijk 5 en 10 m van de rand van de weg ook aan de grenswaarden wordt voldaan. De hoogst gevonden concentratie NO 2 bedraagt 38.8 µg/m 3 voor de situatie 2008 inclusief plan. Voor PM 10 bedraagt de hoogst gevonden concentratie voor dit jaar 26.8 µg/m 3. De concentraties nemen af in de toekomstige situaties. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

13 5. Conclusie In opdracht van gemeente Overbetuwe heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een onderzoek naar de luchtkwaliteit verricht ten behoeve van een artikel 19 Wro-procedure die de realisatie van Elst centraal mogelijk moet maken. De geplande nieuwe bestemmingen liggen binnen de invloedssfeer van diverse wegen. Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het berekenen en toetsen van de luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de relevante wegen ter plaatse van de planlocatie. De berekende waarden voor de verschillende stoffen worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. Tevens zal bepaald worden of het project in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit van de omgeving. Uit de berekening van de planbijdrage blijkt dat het plan een toetsing aan de grenswaarden behoeft. Uit de toetsing aan de grenswaarden blijkt dat de grenswaarden voor de stoffen benzeen, CO, SO 2, NO 2 en PM 10 niet worden overschreden in de onderzochte situaties. Dit houdt in dat de mogelijke ontwikkeling niet op bezwaren inzake de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 stuit aangezien geen van de gestelde grenswaarden overschreden worden. Arnhem, 8 mei 2008 DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

14 Bijlage 1 Rekenresultaten luchtkwaliteit k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

15 Ligging van de wegvakken 18 Horizon 22 Colosseum 17 Meiregen 3 Johan de Wittstraat 5 Van Oldenbarneveldstraat 4 Aamsestraat 16 onbekend 21 Colosseum 13 Aamsestraat 12 onbekend 14 Stationsdwarsstraat 11 onbekend 10 onbekend 15 onbekend 9 onbekend 19 onbekend 2 Aamsestraat 20 onbekend 1 Aamsestraat 6 Industrieweg Oost 8 Energietekst 7 Energieweg

16 Rekenresultaten onderzoek luchtkwaliteit Naam ing. E.P.M. de Backer, DGMR CAR II versie 7.0 Stratenbestand Elst huidige situatie Jaartal 2008 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 mg/m3 Schalingsfactor emissiefactoren 0 Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 [ug/m3] PM10 [ug/m3] Benzeen [ug/m3] SO2 [ug/m3] CO [ug/m3] BaP [ug/m3] Plaats Straatnaam X Y grenswaarde plandrempel grenswaarde plandrempel 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Elst Aamsestraat ,8 21, ,8 26, ,1 0,6 1,9 1, ,4 0,3 Elst Aamsestraat ,3 21, , ,1 0,6 1,9 1, ,4 0,3 Elst Aamsestraat ,3 21, , ,1 0,6 1,9 1, ,4 0,3 Elst Aamsestraat ,9 21, ,8 26, ,6 1,9 1, ,4 0,3 Elst Johan de Wittstraat , ,3 26, ,1 0,6 1,9 1, ,4 0,3 Elst Aamsestraat ,4 21, ,8 26, ,8 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Oldenbarneveldstraat , ,7 26, ,8 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Industrieweg Oost ,9 21, ,8 26, ,8 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Energieweg ,5 21, ,5 26, ,6 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Aamsestraat ,2 21, ,3 26, ,6 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Aamsestraat ,8 21, ,2 26, ,6 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst onbekend ,9 21, ,5 26, ,7 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Meiregen ,9 21, ,5 26, ,7 0,6 1,8 1, ,3 0,3

17 Elst Horizon ,9 21, ,5 26, ,7 0,6 1,8 1, ,3 0,3 Elst Rijksweg ,2 21, , ,2 0,6 1,9 1, ,4 0,3

18 Rekenresultaten onderzoek luchtkwaliteit Naam ing. E.P.M. de Backer, DGMR CAR II versie 7.0 Stratenbestand Elst toekomstige situatie Jaartal 2009 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 mg/m3 Schalingsfactor emissiefactoren 0 Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 [ug/m3] PM10 [ug/m3] Benzeen [ug/m3] SO2 [ug/m3] CO [ug/m3] BaP [ug/m3] Plaats Straatnaam X Y grenswaarde plandrempel grenswaarde plandrempel 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Elst 1 Aamsestraat ,4 20, ,7 25, ,1 0,6 2,2 2, ,4 0,3 Elst 2 Aamsestraat ,7 20, ,7 25, ,8 0,6 2,2 2, ,3 0,3 Elst 3 J. de Wittstraat , ,9 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 4 Aamsestraat ,7 20, ,7 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 5 Oldenbarneveldstr ,5 20, ,7 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 6 Industrieweg Oost ,6 20, ,4 25, ,8 0,6 2,2 2, ,4 0,3 Elst 7 Energieweg ,9 20, ,6 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 8 Energieweg ,2 20, ,6 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 9 onbekend ,2 20, ,6 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 10 onbekend ,8 20, ,2 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 11 onbekend ,1 20, , ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 12 onbekend ,1 20, , ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 13 Aamsestraat ,9 20, ,6 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3

19 Elst 14 Stationsdwarsstr ,9 20, ,6 25, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 15 onbekend ,2 20, , ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 16 onbekend , ,8 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 17 Meiregen , ,8 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 18 Horizon ,2 20, ,8 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 19 onbekend ,5 20, ,5 25, ,8 0,6 2,2 2, ,3 0,3 Elst 20 onbekend ,4 20, ,1 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 21 Colosseum ,8 20, ,9 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 22 Colosseum ,7 20, ,9 25, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 23 Rijksweg ,1 20, ,4 25, ,3 0,6 2,3 2, ,4 0,3

20 Rekenresultaten onderzoek luchtkwaliteit Naam ing. E.P.M. de Backer, DGMR CAR II versie 7.0 Stratenbestand Elst toekomstige situatie Jaartal 2010 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 mg/m3 Schalingsfactor emissiefactoren 0 Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 [ug/m3] PM10 [ug/m3] Benzeen [ug/m3] SO2 [ug/m3] CO [ug/m3] BaP [ug/m3] Plaats Straatnaam X Y grenswaarde plandrempel grenswaarde plandrempel 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Elst 1 Aamsestraat ,7 19, ,6 2,5 2, ,4 0,3 Elst 2 Aamsestraat ,3 19, , ,8 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 3 J. de Wittstraat ,6 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 4 Aamsestraat ,4 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 5 Oldenbarneveldstr ,1 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 6 Industrieweg Oost ,1 19, , ,8 0,6 2,5 2, ,4 0,3 Elst 7 Energieweg ,6 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 8 Energieweg ,8 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 9 onbekend ,8 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 10 onbekend ,4 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 11 onbekend ,7 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 12 onbekend ,7 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 13 Aamsestraat ,6 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3

21 Elst 14 Stationsdwarsstr ,6 19, , ,6 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 15 onbekend ,9 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 16 onbekend ,7 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 17 Meiregen ,6 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 18 Horizon ,9 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 19 onbekend , , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 20 onbekend , , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 21 Colosseum ,4 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 22 Colosseum ,4 19, , ,7 0,6 2,4 2, ,3 0,3 Elst 23 Rijksweg ,5 19, , ,3 0,6 2,5 2, ,4 0,3

22 Rekenresultaten onderzoek luchtkwaliteit Naam ing. E.P.M. de Backer, DGMR CAR II versie 7.0 Stratenbestand Elst toekomstige situatie Jaartal 2017 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 mg/m3 Schalingsfactor emissiefactoren 0 Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 [ug/m3] PM10 [ug/m3] Benzeen [ug/m3] SO2 [ug/m3] CO [ug/m3] BaP [ug/m3] Plaats Straatnaam X Y grenswaarde plandrempel grenswaarde plandrempel 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Elst 1 Aamsestraat ,8 15, ,3 23, ,6 2,2 2, ,3 0,3 Elst 2 Aamsestraat ,1 15, ,2 23, ,8 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 3 J. de Wittstraat ,9 15, ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 4 Aamsestraat ,2 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 5 Oldenbarneveldstr , ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 6 Industrieweg Oost ,3 15, ,6 23, ,8 0,6 2,2 2, ,3 0,3 Elst 7 Energieweg ,7 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 8 Energieweg ,8 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 9 onbekend ,8 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 10 onbekend ,5 15, ,9 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 11 onbekend , ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 12 onbekend , ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 13 Aamsestraat ,6 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3

23 Elst 14 Stationsdwarsstr ,6 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 15 onbekend ,1 15, ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 16 onbekend ,4 15, ,7 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 17 Meiregen ,3 15, ,6 23, ,6 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 18 Horizon ,5 15, ,7 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 19 onbekend ,6 15, , ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 20 onbekend ,2 15, ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 21 Colosseum ,8 15, ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 22 Colosseum ,8 15, ,8 23, ,7 0,6 2,1 2, ,3 0,3 Elst 23 Rijksweg ,3 15, ,3 23, ,2 0,6 2,2 2, ,4 0,3

24 Bijlage 2 Gehanteerde verkeersgegevens k:\doc\m\2007\565200\m r001.doc

25 Verkeersgegevens huidige situatie Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie Elst Aamsestraat ,89 0,07 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,90 0,07 0,03 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,90 0,07 0,03 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,89 0,07 0,03 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Johan de Wittstraat ,91 0,07 0,03 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,87 0,09 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Van Oldenbarneveldstraat ,88 0,08 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Industrieweg Oost ,84 0,08 0,09 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Energieweg ,86 0,07 0,07 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,71 0,17 0,12 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Aamsestraat ,87 0,07 0,05 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst onbekend ,99 0,01 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Meiregen ,99 0,01 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Horizon ,99 0,01 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst Rijksweg ,94 0,04 0,02 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00

26 Verkeersgegevens toekomstige situatie Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie Elst 1 Aamsestraat ,91 0,06 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 2 Aamsestraat ,97 0,02 0,01 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 3 Johan de Wittstraat ,96 0,03 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 4 Aamsestraat ,96 0,03 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 5 Van Oldenbarneveldstraat ,97 0,02 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 6 Industrieweg Oost ,83 0,16 0,02 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 7 Energieweg ,96 0,04 0,01 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 8 Energieweg ,96 0,04 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 9 onbekend ,96 0,04 0,01 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 10 onbekend ,98 0,02 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 11 onbekend ,97 0,03 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 12 onbekend ,97 0,03 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 13 Aamsestraat ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 14 Stationsdwarsstraat ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 15 onbekend ,98 0,02 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 16 onbekend ,98 0,02 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 17 Meiregen ,98 0,02 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 18 Horizon ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 19 onbekend ,97 0,03 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 20 onbekend ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 21 Colosseum ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 22 Colosseum ,99 0,01 0,00 0,00 0 Stagnerend stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00 Elst 23 Rijksweg ,92 0,06 0,03 0,00 0 Normaal stadsverkeer 3a 1,25 5 0,00

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I)

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1888.01 Opdrachtgever: Fam. L.L.G. Egging Datum: 06 april 2011 Status: Concept Inleiding

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Betreft Milieuonderzoeken luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai Ons kenmerk V.2011.0947.00.N002 Versie 001 Datum 24 augustus 2011 Verwerkt door EBA MBR Contactpersoon ing. E.P.M. (Edwin)

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1: Situatie Bijlage 2: Invoergegevens en berekeningen zichtjaar 2008 Infomil - Edit scenario items http://car.infomil.nl/scenarios/editscenarioitems.aspx?g=634d79cb-e6e8-4439-934e-a22ffde063ea

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapportnummer SB 1287-3-RA d.d. 20 april

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Rapportnummer: 211X02589.047735_1

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Referentie 20101377-15 Referentie 20101377-15 Rapporttitel -definitief rapport- Wonen,

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 2 mei 2014 Kenmerk N001-1223894MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem 1 Aanleiding De gemeente Woudrichem is voornemens

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT GEMEENTE VUGHT 20 september 2011 075678011:C - Definitief B01055.000482.0100 Bestemmingsplan Voorburg e.o. te Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wettelijk

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteitsonderzoek Luchtkwaliteitsonderzoek Realisatie gemeentehuis aan de Walk te Heythuysen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Geluid... 5 3 Luchtkwaliteit... 7 4 Bedrijven en milieuzonering... 9 BIJLAGE 1... 11 BIJLAGE 2... 12 3 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2010.0486.03.R001 Bestemmingsplan Hilton Hotel, Maastricht Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek Luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel In opdracht van Gemeente Bergeijk Opgesteld door Auteur SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0939.00.R001 Oplevering rekenresultaten Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus 153 NL-6800

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren Notitie 20121117-04 Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli 2012 20121117-04 M. Souren 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek 22 september 2010 Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek KuiperCompagnons Ruimtelijke Oring, Stebouw, Architectuur, Landschap

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M.

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M. Opdrachtgever: Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst B.V. Contactpersoon: Dhr. T. Heldens Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer Notitie Contactpersoon mw. E. (Esther) Gort-Krijger Datum 1 februari 2012 Kenmerk N002-4791062SPU-lyv-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer De gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN 3 mei 2014-2 - LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN In opdracht van Gemeente Nuenen Opgesteld door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Auteur

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht memo aan: van: De Elf Provincien / Gemeente Utrecht Johan van der Burg / Mariël Gerritsen datum: 3 juli 2015 betreft: Luchtkwaliteit Kaatstraat 1, Pijlsweerd project: 130445 INLEIDING In het pand Kaatstraat

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie