Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier"

Transcriptie

1 Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: Uitvoerder: H. Veldman

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Wettelijk kader Berekeningen Resultaten en beoordeling Toetsing aan jaargemiddelde grenswaarden van NO 2 en PM Toetsing aan 24uurgemiddelde grenswaarde PM Conclusies...7 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkeersgegevens Invoergegevens luchtkwaliteit Rekenresultaten luchtkwaliteit Situering

4

5 1 Inleiding Bij het winkelcentrum Eglantier, ter hoogte van de kruising van de en de Eglantierlaan, zijn nieuwe woningen en commerciële ruimten geprojecteerd. Verder wordt de Eglantierlaan en het kruispunt met de opnieuw ingericht en fysiek aangepast. De Eglantierlaan wordt hierbij ingericht als 30 km/uur weg of zone. Hierdoor zal er minder verkeer over de Eglantierlaan en het deel van tussen de Eglantierlaan en Marskramersdonk gaan rijden. Over het deel van de ten zuiden van de Marskramersdonk en ten noorden van de Eglantierlaan gaat als gevolg van de aanpassing van de Eglantierlaan juist meer verkeer rijden. In verband met de realisatie van de nieuwe parkeergarage in het winkelcentrum en een nieuwe aansluiting/toerit van en naar de, wordt ook hier de aangepast. De realisatie van woningen en commerciële ruimten in het plan heeft een beperkte verkeersaantrekkende en verkeersgenererende werking. Voor genoemde ontwikkelingen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit onderzoek worden de gevolgen van de wijzigingen van de verkeerssituatie op de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Er wordt getoetst aan de normen uit de Wet milieubeheer (hoofdstuk luchtkwaliteitseisen). pagina 1

6 2 Uitgangspunten 2.1 Wettelijk kader In de Wet milieubeheer (Hoofdstuk luchtkwaliteitseisen) zijn de grenswaarden uit de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit geïmplementeerd. De Wet heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van het verkeer. Met het Besluit derogatie (Stb. 2009;366) gelden vanaf 1 augustus 2009 de onderstaande grenswaarden voor stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM10): Stikstofdioxide NO 2 : Tot 2015: Na 2015: jaargemiddelde concentratie 60 µg/m 3 40 µg/m 3 Fijn stof PM10: Tot juni 2011: Na juni 2011: jaargemiddelde concentratie 48 µg/m 3 40 µg/m 3 24uurgemiddelde concentratie, die 35 x per jaar mag worden overschreden 75 µg/m 3 50 µg/m 3 Daarnaast zijn er grenswaarden voor o.a. zwaveldioxide, benzeen en koolmonoxide. Van deze stoffen treden in al jaren geen overschrijdingen meer op. Met de in de Wet opgenomen grenswaarden moet rekening worden gehouden bij beslissingen in het kader van o.a. de Wet op de ruimtelijke ordening die in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Voor activiteiten die slechts een beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit en daarmee niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging is geen onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig. In de Ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn deze activiteiten vastgelegd. Het betreft: woningbouwprojecten met minder dan 1500 woningen en één ontsluitingsweg; woningbouwprojecten met minder dan 3000 woningen en twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling; kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van maximaal m 2 en één ontsluitingsweg; kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van maximaal m 2 en twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. Verder is een bepaalde combinatie van wonen en kantoren mogelijk zonder nader onderzoek en is de onderzoeksplicht voor bepaalde inrichtingen vervallen. In dit plan is sprake van het realiseren van extra woningen en commerciële ruimten; dit valt niet onder het niet in betekenende mate criterium. Daarom wordt in dit onderzoek de luchtkwaliteit berekend en vervolgens getoetst aan de normen. pagina 2

7 2.2 Berekeningen Aangezien het wegen betreft in een bebouwde situatie, is de luchtkwaliteit berekend met behulp van het rekenprogramma CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) versie 8.1. De situatie voldoet aan de eisen van Standaardrekenmethode 1 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit Volgens artikel 5.19 lid 3 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) kunnen bij het beoordelen van fijn stof de van nature in de lucht aanwezige concentraties die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, buiten beschouwing worden gelaten. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is aangegeven dat deze correctie voor 4µg/m 3 bedraagt voor de jaargemiddelde concentratie, en 6 dagen bedraagt voor het aantal berekende overschrijdingsdagen van de 24uursgemiddelde grenswaarde. Deze correctie is al op alle hierna vermelde rekenresultaten toegepast. Invoergegevens wegen In het onderzoek gaat het om de wegen die in de directe omgeving van het winkelcentrum liggen; de en de Eglantierlaan. Ook is een berekening gemaakt voor een locatie op enige afstand van het winkelcentrum langs de, net ná de kruising met de Marskramersdonk. Hier wordt meer verkeer verwacht omdat de Eglantierlaan een 30 km/h weg wordt. Ten behoeve van de berekeningen zijn de eigenschappen van de wegen in het rekenprogramma CAR II ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente, zie bijlage 1. Hierbij is rekening gehouden met de verkeersaantrekkende/ genererende werking van het gehele plan. De volgende parameters zijn per weg ingevoerd: straatnaam en rijksdriehoekscoördinaten; verkeersintensiteiten en voertuigverdeling; snelheidstypering van de weg; bomenfactor per weg of wegdeel; voor NO 2 en PM10 een afstand van 10 meter van de rand van de weg, volgens artikel 70 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; wegtype; het te verwachten aantal parkeerbewegingen per dag over een afstand van 100 meter. In bijlage 2 is het ingevoerde stratenbestand opgenomen. pagina 3

8 3 Resultaten en beoordeling In de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) zijn jaargemiddelde en (24)uurgemiddelde grenswaarden opgenomen voor de jaren 2010, 2011 en In dit onderzoek zijn de concentraties bepaald voor 2010, 2015 en De belangrijkste resultaten voor stikstofdioxide NO 2 en fijn stof PM10 staan in de onderstaande paragrafen. De uitgebreide berekeningsresultaten, afkomstig uit het rekenprogramma, zijn opgenomen in bijlage 3. Hierin staan ook de resultaten van de berekeningen van de overige stoffen. 3.1 Toetsing aan jaargemiddelde grenswaarden van NO 2 en PM10 In de berekeningen is rekening gehouden met een aftrek van 4 µg/m 3 voor de concentraties fijn stof PM10 volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007). Tabel 1: berekende jaargemiddelde concentraties 2010 Weg: NO 2 (grenswaarde 60 µg/m 3 ) (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van berekende concentratie voor: PM10 (grenswaarde 48 µg/m 3 ) 29,4 21,9 27,4 21,3 25,3 20,8 29,9 22,0 Tabel 2: berekende jaargemiddelde concentraties 2015 Weg: NO 2 (grenswaarde 40 µg/m 3 ) (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van berekende concentratie voor: PM10 (grenswaarde 40 µg/m 3 ) 24,5 20,3 22,8 19,9 21,0 19,5 24,9 20,4 pagina 4

9 Tabel 3: berekende jaargemiddelde concentraties 2020 Weg: NO 2 (grenswaarde 40 µg/m 3 ) (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van berekende concentratie voor: PM10 (grenswaarde 40 µg/m 3 ) 19,1 18,7 17,8 18,4 16,6 18,1 19,4 18,8 Uit de tabellen 1, 2 en 3 en de bijlagen blijkt dat zowel in 2010, in 2015 als in 2020 ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Ondanks verkeerstoename kan de concentratie langs een weg in de toekomst lager worden. Dit komt doordat de emissies van auto s en de concentraties in de toekomst zullen blijven afnemen. 3.2 Toetsing aan 24uurgemiddelde grenswaarde PM10 Naast de jaargemiddelde grenswaarden stelt de Wet milieubeheer voor fijn stof ook eisen aan het aantal keren dat een 24uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 mag worden overschreden. In tabel 4, 5 en 6 staan het aantal overschrijdingen per jaar voor PM10 in , 2015 en Hierbij is rekening gehouden met een aftrek van 6 overschrijdingsdagen volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007). Tabel 4: aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 in 2010 Weg: (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 (35 x toegestaan) In 2010 is ook met 50 µg/m 3 gerekend omdat de rekenmethode nog niet aan het derogatiebesluit is aangepast. Berekening met 75 µg/m 3 zou resulteren is een lager aantal overschrijdingen. pagina 5

10 Tabel 5: aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 in 2015 Weg: (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 (35 x toegestaan) Tabel 6: aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 in 2020 Weg: (Eglantierlaan-Rademakersdonk) (Eglantierlaan- Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van aantal overschrijdingen 24uurgemiddelde PM10 (35 x toegestaan) Uit tabellen 4, 5 en 6 en de bijlagen blijkt dat zowel in 2010, in 2015 als in 2020 ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). pagina 6

11 4 Conclusies Bij het winkelcentrum Eglantier, ter hoogte van de kruising van de en de Eglantierlaan, zijn nieuwe woningen en commerciële ruimten geprojecteerd. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de verkeersituatie voorgesteld. In dit onderzoek zijn de gevolgen van deze wijzigingen op de luchtkwaliteit in kaart gebracht en is getoetst aan de normen uit de Wet milieubeheer (hoofdstuk luchtkwaliteitseisen). De te verwachten concentraties voor 2010, 2015 en 2020 voor de stoffen stikstofdioxide, fijn stof, zwaveldioxide, koolmonoxide en benzeen zijn bepaald en getoetst aan de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Geconcludeerd kan worden dat: de jaargemiddelde concentraties voor 2010, 2015 en 2020 voor de stoffen stikstofdioxide, fijn stof, zwaveldioxide, koolmonoxide en benzeen, op de geldende afstand van de weg, voldoen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Ook in de tussenliggende jaren zal worden voldaan; langs de wegen komen geen overschrijdingen voor van de (24)uurgemiddelde grenswaarden voor stikstofdioxide en zwaveldioxide; langs de wegen wordt de 24uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 voor fijn stof (PM10) in geen enkel jaar meer dan de toegestane 35 maal overschreden; aan de eisen van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) wordt voldaan., maart Teamleider adviesgroep milieu, Kees Cevaal pagina 7

12 Bijlage 1 Verkeersgegevens Verkeersgegevens afdeling Mobiliteit, gemeente J. v.d. Rijt weg wegvak intensiteit 2008 intensiteit 2009 intensiteit 2010 Plan aandeel Planaandeel toek. Intensiteit 2010 toek. Intensiteit 2015 toek. Intensiteit 2018 toek. Intensiteit 2020 uurgemiddelde voertuigverdeling verharding snelheid autonoom mvt/etm mvt/etm mvt/etm ritten agv extra pp Ritten agv nieuwe route mvt/etm mvt/etm mvt/etm mvt/etm dag/avond/nacht pa/mva/zva in km/h tussen Eglantierlaan en Rademakersdonk ,7/3,9/0,5 95/4/1 SMA 50/50 tussen Eglantierlaan en Marskramersdonk ,7/3,9/0,5 95/4/1 SMA 50/50 Eglantierlaan tussen ter hoogte van winkelcentrum ,6/4,4/0,4 96/3/1 DAB nu 50, na herinrichting 30 ten zuiden van Marskramersdonk ,7/3,9/0,5 95/4/1 SMA 50/50 Oude uitrit parkeergarage (270 pp) Nieuwe uitrit parkeergarage (300 pp ) 1080 ritten 1080 ritten 1080 ritten 6,8/3,8/0,4 97/2/1 DAB ritten 1200 ritten 1200 ritten 1200 ritten 6,8/3,8/0,4 100/0/0 DAB 30 uitgangspunten autonome groei per jaar = 1% elke parkeerplaats op het winkelcentrum genereert 4 ritten per etmaal Als gevolg van de herinrichting van de Eglantierlaan neemt 50% van het doorgaande verkeer over de Eglantierlaan (vanaf een andere route: het grootste deel via de zuidelijke Maten-ring, een kleiner deel via de noordelijke Maten-ring. pagina 1

13 Bijlage 2 Invoergegevens luchtkwaliteit 2010: Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie (tussen Eglantierlaan ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, (tussen Eglantierlaan en ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van ,96 0,03 0, Normaal ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Basistype 1, : Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie (tussen Eglantierlaan ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, (tussen Eglantierlaan en ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van ,96 0,03 0, Normaal ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Basistype 1, : Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie (tussen Eglantierlaan ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, (tussen Eglantierlaan en ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van ,96 0,03 0, Normaal ,95 0,04 0, Normaal Basistype 1, Basistype 1, pagina 2

14 Bijlage 3 Rekenresultaten luchtkwaliteit 2010: Rapportage NO2/PM10 Naam Gemeente Versie 8.1 Stratenbestand WC Eglantier Jaartal 2010 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief 6 dagen zeezoutcorrectie Resultaten inclusief 4 µg/m3 zeezoutcorrectie Schalingsfactor emissiefactoren Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) Plaats Straatnaam X Y # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen grenswaarde (tussen Eglantierlaan ,4 22,8 0 21,9 24,1 12 (tussen Eglantierlaan ,4 22,8 0 21,3 24,1 10 en Eglantierlaan (ter hoogte van ,3 22,8 0 20,8 24,1 9 (ten zuiden van ,9 22, ,1 12 Rapportage overig Plaats Straatnaam X Y (tussen Eglantierlaan (tussen Eglantierlaan en Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van Benzeen (µg/m3) Benzeen (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) CO (µg/m3) CO (µg/m3) # Overschrijdingen 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel BaP BaP (ng/m3) (ng/m3) Jaarge middeld achterg e rond ,7 1,8 1, , ,3 0, ,9 0,7 1,8 1, , ,3 0, ,8 0,7 1,8 1, , ,3 0, ,7 1,8 1, , ,3 0,3 pagina 3

15 2015: Rapportage NO2/PM10 Naam Gemeente Versie 8.1 Stratenbestand WC Eglantier Jaartal 2015 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief 6 dagen zeezoutcorrectie Resultaten inclusief 4 µg/m3 zeezoutcorrectie Schalingsfactor emissiefactoren Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) Plaats Straatnaam X Y # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen grenswaarde (tussen Eglantierlaan ,5 18,9 0 20, (tussen Eglantierlaan ,8 18,9 0 19, en Eglantierlaan (ter hoogte van ,9 0 19, (ten zuiden van ,9 18,9 0 20, Rapportage overig Plaats Straatnaam X Y (tussen Eglantierlaan (tussen Eglantierlaan en Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van Benzeen (µg/m3) Benzeen (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) CO (µg/m3) CO (µg/m3) # Overschrijdingen 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel BaP BaP (ng/m3) (ng/m3) Jaarge middeld achterg e rond ,7 1,7 1, , ,3 0, ,9 0,7 1,7 1, , ,3 0, ,8 0,7 1,7 1, ,3 0, ,7 1,8 1, ,3 0,3 pagina 4

16 2020: Rapportage NO2/PM10 Naam Gemeente Versie 8.1 Stratenbestand WC Eglantier Jaartal 2020 Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie Resultaten inclusief 6 dagen zeezoutcorrectie Resultaten inclusief 4 µg/m3 zeezoutcorrectie Schalingsfactor emissiefactoren Personeneauto's 1 Middelzwaar verkeer 1 Zwaar verkeer 1 Autobussen 1 NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) Plaats Straatnaam X Y # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen grenswaarde (tussen Eglantierlaan ,1 15,3 0 18,7 21,6 5 (tussen Eglantierlaan ,8 15,3 0 18,4 21,6 5 en Eglantierlaan (ter hoogte van ,6 15,3 0 18,1 21,6 4 (ten zuiden van ,4 15,3 0 18,8 21,6 5 Rapportage overig Plaats Straatnaam X Y (tussen Eglantierlaan (tussen Eglantierlaan en Eglantierlaan (ter hoogte van (ten zuiden van Benzeen (µg/m3) Benzeen (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) CO (µg/m3) CO (µg/m3) # Overschrijdingen 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel BaP BaP (ng/m3) (ng/m3) Jaarge middeld achterg e rond ,7 1,4 1, , ,3 0, ,9 0,7 1,3 1, ,3 0, ,8 0,7 1,3 1, , ,3 0, ,7 1,4 1, , ,3 0,3 pagina 5

17 Bijlage 4 Situering + rekenpunten pagina 6

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapportnummer SB 1287-3-RA d.d. 20 april

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Bijlage 1: Situatie Bijlage 2: Invoergegevens en berekeningen zichtjaar 2008 Infomil - Edit scenario items http://car.infomil.nl/scenarios/editscenarioitems.aspx?g=634d79cb-e6e8-4439-934e-a22ffde063ea

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Rapportnummer: 211X02589.047735_1

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteitsonderzoek Luchtkwaliteitsonderzoek Realisatie gemeentehuis aan de Walk te Heythuysen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 2 mei 2014 Kenmerk N001-1223894MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem 1 Aanleiding De gemeente Woudrichem is voornemens

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Referentie 20101377-15 Referentie 20101377-15 Rapporttitel -definitief rapport- Wonen,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT GEMEENTE VUGHT 20 september 2011 075678011:C - Definitief B01055.000482.0100 Bestemmingsplan Voorburg e.o. te Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wettelijk

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1: Meetpunt GGD (links) en rekenpunt (rechts) A10 West ter hoogte van de Witzanghlaan

Figuur 1: Meetpunt GGD (links) en rekenpunt (rechts) A10 West ter hoogte van de Witzanghlaan Notitie Dorstige Hartsteeg 5a 3512 NV Utrecht tel.: 030 2671870 e-mail: info@ewmilieu-advies.nl Aan: Milieudefensie t.a.v. Dhr. I. Stumpe Van: drs. E.M. Korevaar Datum: 29 september 2012 Betreft: Herberekening

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer Notitie Contactpersoon mw. E. (Esther) Gort-Krijger Datum 1 februari 2012 Kenmerk N002-4791062SPU-lyv-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer De gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij tel: 055-5801800 fax: 055-5801740 Apeldoorn, 27 oktober 2011 Uitvoerder:

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel

Onderzoek Luchtkwaliteit. MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek Luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel Onderzoek luchtkwaliteit MFA/woningbouw Luyksgestel In opdracht van Gemeente Bergeijk Opgesteld door Auteur SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M.

Dhr. T. Heldens. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax M. Opdrachtgever: Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst B.V. Contactpersoon: Dhr. T. Heldens Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Oostland Pijnacker-Nootdorp en Berkel

Luchtkwaliteitsonderzoek Oostland Pijnacker-Nootdorp en Berkel Luchtkwaliteitsonderzoek Oostland Pijnacker-Nootdorp en Berkel 22 november 2012 Luchtkwaliteitsonderzoek Oostland Pijnacker-Nootdorp en Berkel Kenmerk R001-4793200AMD-lhl-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren Notitie 20121117-04 Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli 2012 20121117-04 M. Souren 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek 22 september 2010 Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek KuiperCompagnons Ruimtelijke Oring, Stebouw, Architectuur, Landschap

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Geluid... 5 3 Luchtkwaliteit... 7 4 Bedrijven en milieuzonering... 9 BIJLAGE 1... 11 BIJLAGE 2... 12 3 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit Cavelot B.V. 27 juli 2009 Definitief rapport 9T4001.A2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o Bijlage 4.1 Initiatief, MMA en Terugvaloptie 2006 Intensiteiten Initiatief, MMA en Terugvaloptie 2006 Etmaal Ochtendspits Avondspits Daguur Nachtuur Wegvak

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering GIS (water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning ecologie asbestinventarisaties waterplannen directievoering geofysisch onderzoek energieadvies geofysisch onderzoek (water)bodemsanering

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Betreft Milieuonderzoeken luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai Ons kenmerk V.2011.0947.00.N002 Versie 001 Datum 24 augustus 2011 Verwerkt door EBA MBR Contactpersoon ing. E.P.M. (Edwin)

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Loenen en Veldhuizen

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Loenen en Veldhuizen Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Loenen en Veldhuizen Afdeling Milieu Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Apeldoorn, 24 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Herontwikkeling De Waag, Lelystad

Herontwikkeling De Waag, Lelystad Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept Gemeente Lelystad December 2009 v1 concept Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept dossier : C7490-01.001 registratienummer

Nadere informatie

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN 3 mei 2014-2 - LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN In opdracht van Gemeente Nuenen Opgesteld door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Auteur

Nadere informatie

Bijlage Duurzaamheid

Bijlage Duurzaamheid Bijlagen Bijlage Duurzaamheid Nieuwbouw sportaccommodatie sportpark Uithuizen Maatregelen duurzaamheid. Bron: Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw Nieuwbouw Milieuthema's Vast Variabel energie

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede O 15384-1-RA-001 Datum: 6 december 2013 Ref.: SvdA/JHa/KS/O

Nadere informatie

Onderzoek wegverkeerslawaai winkelcentrum Eglantier

Onderzoek wegverkeerslawaai winkelcentrum Eglantier Onderzoek wegverkeerslawaai winkelcentrum Eglantier Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer G. den Besten tel: 055-5802416 fax: 055-5801740 Apeldoorn, Uitvoerder: O. Cevaal-Douma

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM Dorado Beach Luchtkwaliteit Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wet milieubeheer... 5 2.2 Regeling

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Kanaalzone Zuid

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Kanaalzone Zuid Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Kanaalzone Zuid Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer F. Keuning tel: 055 5801764 fax: 055-5801740 Apeldoorn, 6 mei 2009 Uitvoerder:

Nadere informatie

Gemeente Hilversum. Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan

Gemeente Hilversum. Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Gemeente Hilversum Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Media Park Gemeente Hilversum Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Media Park Datum 26 mei 2009 HVS101/Wjg/ Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie