Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015"

Transcriptie

1 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

2 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn berekend van de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 en PM 2,5 ). Daarna zijn deze concentraties beoordeeld aan de hand van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitscontouren van deze stoffen zijn ook te bekijken via De gemeente Nieuwegein ligt in een stedelijk gebied. De concentraties worden mede bepaald door de A2, A12 en de A27. Andere belangrijke lokale bronnen zijn de drukkere gemeentelijke wegen. De gemiddelde jaargemiddelde concentratie boven het grondoppervlak van Nieuwegein was voor NO 2 in ,7 µg/m 3 lager dan in Voor zowel PM 10 als PM 2,5 was de gemiddelde jaargemiddelde concentratie boven het grondoppervlak in ,4 µg/m 3 lager dan in 2014, hetgeen vooral toe te schrijven is aan lagere achtergrondconcentraties. In navolgende tekst wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten per luchtverontreinigende stof. NO 2 - De jaargemiddelde concentratie NO 2 voldeed in 2015 op alle beoordelingslocaties 1 aan de grenswaarde van 40 µg/m 3. - Op 0,3 km 2 (1%) van het grondoppervlak was de jaargemiddelde concentratie NO 2 hoger dan 40 µg/m 3 (geen beoordelingslocaties). - De uurgemiddelde concentraties NO 2 voldeden in 2015 overal aan de grenswaarde die vanaf 1 januari 2015 geldt. PM 10 De jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde concentraties PM 10 voldeden in 2015 op alle beoordelingslocaties aan de grenswaarden. PM 2,5 De jaargemiddelde concentraties PM 2,5 voldeden in 2015 op alle beoordelingslocaties aan de grenswaarden. 1 Het betreft hier gebouwen met een cel-, gezondheidszorg-, onderwijs- of woonfunctie.

3 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 3/38 Andere stoffen De concentraties van andere luchtverontreinigende stoffen waarvoor grenswaarden in de Wet milieubeheer opgenomen zijn, zijn de afgelopen 30 jaar zo sterk gereduceerd dat deze concentraties ruimschoots onder de grenswaarden blijven. Dit volgt ook uit voorgaande jaarlijkse monitorrapportages van de gemeente Nieuwegein. De concentraties van andere stoffen dan NO 2, PM 10 en PM 2,5 zijn daarom niet berekend. Aanvullend zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd voor roet (ook aangeduid als EC of elementair koolstof), waarvoor geen grenswaarde in de Wet milieubeheer is opgenomen maar waarvoor geldt dat deze component een sterke relatie met gezondheid heeft.

4 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 4/38 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Inleiding 5 2 Gebruikte gegevens Algemene informatie over de gemeente Rekenmodel, invoergegevens en andere uitgangspunten 7 3 Bronnen en onderzochte locaties Onderzochte locaties Bronnen van luchtverontreiniging 8 4 Resultaten en beoordeling Stikstofdioxide Jaargemiddelde concentratie NO Uurgemiddelde concentraties NO Fijn stof PM Jaargemiddelde concentratie PM uurgemiddelde concentraties PM Fijn stof PM 2, Roet 21 Bijlage 1 Invoergegevens 23 Bijlage 2 Achtergrondconcentraties 31 Bijlage 3 Grenswaarden 36 Colofon 38

5 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 5/38 Inleiding 1 In dit rapport wordt de luchtkwaliteit van de gemeente Nieuwegein beschreven voor het jaar De luchtkwaliteit is voor het gehele grondgebied van de gemeente onderzocht. De luchtkwaliteit is beoordeeld aan de hand van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 en PM 2,5 ). De concentraties van de andere luchtverontreinigende stoffen, die in de Wet milieubeheer genoemd zijn, zijn de afgelopen 30 jaar zo sterk gereduceerd dat deze concentraties ruimschoots onder de grenswaarden blijven. Dit volgt ook uit voorgaande jaarlijkse monitorrapportages van de gemeente Nieuwegein. De concentraties van andere stoffen dan NO 2, PM 10 en PM 2,5 zijn daarom niet in beeld gebracht. Aanvullend zijn wel indicatieve berekeningen uitgevoerd voor roet waarvoor geen grenswaarde in de Wet milieubeheer is opgenomen, maar waarvoor geldt dat deze component een sterke relatie met gezondheid heeft. De World Health Organisation hanteert een streefwaarde van 1,5 µg/m 3 voor Luchtverontreiniging veroorzaakt gezondheidsschade bij mensen en dieren, maar ook schade aan planten. PM 10 en PM 2,5 veroorzaken gezondheidsklachten en versterken hooikoorts, allergische en astmatische problemen. NO 2 wordt voornamelijk gezien als een signaalstof. Verhoogde concentraties NO 2 duiden meestal ook op verhoogde concentraties van andere luchtverontreinigende stoffen. In de provincie Utrecht zijn het wegverkeer, huishoudens en scheepvaart de voornaamste bronnen van stikstofoxiden (NO x ) 2. PM 10 en PM 2,5 zijn afkomstig van diverse bronnen, onder andere het wegverkeer, de landbouw, de huishoudens, de scheepvaart, het buitenland en natuurlijke bronnen (zeezout en bodemstof). Concentraties NO 2, PM 10 en PM 2,5 kunnen significant worden beïnvloed door de weersomstandigheden, lokale emissies en plaatselijke omstandigheden, die de verspreiding in de atmosfeer belemmeren. 2 Stikstofoxiden bestaan uit NO en NO 2.

6 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 6/38 Gebruikte gegevens Algemene informatie over de gemeente In de gemeente woonden in 2015 ruim mensen verdeeld over 15 wijken, daarnaast zijn er drie grote industrieterreinen (zonder emissierelevante bedrijven). De algemene gegevens van de gemeente en haar omgeving zijn in tabel 1 opgenomen. Tabel 1 Gegevens gemeente Nieuwegein 2015 Omschrijving Specificatie Aantal inwoners (bron: Aantal woningen (bron: Gemiddeld aantal inwoners per woning 2,2 Grondoppervlak 25,6 km 2 Bebouwd oppervlak Soort omgeving (bron: Bestuurlijke grenzen via PDOK) 3,1 km 2 waarvan 1,5 km 2 met een woonfunctie en 1,0 km 2 met een kantoor- of industriefunctie 4 (bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen via PDOK) Stedelijk gebied

7 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 7/ Rekenmodel, invoergegevens en andere uitgangspunten Bij het berekenen van de luchtkwaliteit zijn het model, de invoergegevens en uitgangspunten volgens tabel 2 gehanteerd. Tabel 2 Rekenmodel, invoergegevens en andere uitgangspunten Omschrijving Verspreidingsmodel voor berekening concentraties Verkeersgegevens en omgevingskenmerken van de wegen Achtergrondconcentraties Relatie tussen jaargemiddelde en piekconcentraties Zeezoutaftrek (alleen toe te passen bij overschrijding van de grenswaarden) Specificatie NSL-rekentool (versie van 6 juli 2016) Data voor zichtjaar 2015, zoals opgenomen in de Monitoringstool Data voor zichtjaar 2015, zoals opgenomen in de Monitoringstool 2016 (zie bijlage 2) Zie bijlage 3 Conform Regeling beoordeling luchtkwaliteit µg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie PM 10-3 dagen voor het aantal maal per kalenderjaar dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM 10 hoger is dan 50 µg/m 3

8 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 8/38 Bronnen en onderzochte locaties Onderzochte locaties 3.2 Bronnen van luchtverontreiniging De luchtkwaliteit is voor het gehele grondgebied van de gemeente Nieuwegein in beeld gebracht. De luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer dienen ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De luchtkwaliteitseisen gelden overal in de buitenlucht, behalve op locaties waar het toepasbaarheidsbeginsel en/of het blootstellingscriterium van toepassing is (zie bijlage 3). Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties NO 2, PM 10 en PM 2,5 in principe beoordeeld worden vanaf 10 m buiten de wegverharding. Als bebouwing echter, gemiddeld over een weglengte van 100 m, dichter bij de wegrand staat, geldt deze (gemiddelde) afstand als beoordelingsafstand. De belangrijkste luchtverontreinigende wegen voor de gemeente zijn de A2, A12, A27 en de drukkere gemeentelijke wegen. De onderzochte wegen zijn weergegeven in figuur 1. De emissies van de rustigere verkeerswegen (met een lage etmaal- en vrachtintensiteit) zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat deze bronnen nauwelijks emissierelevant zijn. De invloed van de vaarwegen is significant en wordt impliciet meegenomen aangezien deze opgenomen is in de achtergrondconcentraties.

9 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 9/38 Figuur 1 Onderzochte wegen

10 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 10/38 Resultaten en beoordeling 4 In dit hoofdstuk staan overzichten van de berekende concentraties NO 2, PM 10 en PM 2,5 in De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met de NSL rekentool. De concentraties zijn vergeleken met de grenswaarden van de Wet milieubeheer. De grenswaarden zijn nader beschreven in bijlage 3. In deze rapportage is de luchtkwaliteit berekend en gepresenteerd voor een grid van receptorpunten. De grids van NO 2, PM 10 en PM 2,5 zijn ook te bekijken via De basis voor de grids wordt gevormd door de achtergrondconcentraties die voor de dubbeltelling van rijkswegen zijn gecorrigeerd (de achtergrondconcentraties zonder de concentratiebijdragen van de rijkswegen). Vervolgens zijn deze achtergrondconcentraties vermeerderd met de concentratiebijdragen van alle onderzochte bronnen. De berekende concentraties stelt dus voor de de cumulatieve concentratie ten gevolge van de rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en de achtergrondconcentratie. Bij de verspreidingsberekeningen wordt tevens rekening gehouden met de invloed van ozon op de vorming van NO 2.

11 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 11/ Stikstofdioxide Tabel 3 geeft de samenvatting van de luchtverontreiniging door NO 2 in De luchtkwaliteit is hierbij beoordeeld aan de hand van de grenswaarden die vanaf 1 januari 2015 gelden (zie bijlage 3). In deze tabel is ook een vergelijking met de situatie van gegeven (tussen haakjes). Tabel 3 Samenvatting luchtverontreiniging NO 2 in 2015, vergeleken met 2014 (tussen haakjes) Grenswaarde Grondoppervlak * Gevoelige gebouwen ** Jaargemiddelde concentratie 0,3 km 2 (0,3) 0 woningen (0) Uurgemiddelde concentratie 0,0 km 2 (0,0) 0 woningen (0) * Het grondoppervlak van Nieuwegein waar de concentratie hoger is dan de grenswaarde. Het grondoppervlak is inclusief wegverhardingen. ** Het aantal gevoelige gebouwen waar de concentratie bij de gevel hoger is dan de grenswaarde. Gevoelige gebouwen zijn gebouwen met een cel-, gezondheidszorg-, onderwijs- of woonfunctie Jaargemiddelde concentratie NO 2 De grids van de jaargemiddelde concentratie NO2 in 2015 zijn weergegeven in figuur 2. In dit figuur is ook de concentratie boven de wegverharding gegeven. Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moet de concentratie in principe beoordeeld worden vanaf 10 m buiten de wegverharding. Als bebouwing echter, gemiddeld over een weglengte van 100 m, dichter bij de wegrand staat, geldt deze (gemiddelde) afstand als beoordelingsafstand. Tevens mag bij de beoordeling rekening gehouden worden met het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium, welke nader zijn toegelicht in bijlage 3. De concentratie bij de gevoelige bebouwing is in figuur 3 weergegeven. Boven het grondoppervlak van Nieuwegein was de gemiddelde jaargemiddelde concentratie NO 2 in ,7 µg/m 3 lager dan in De jaargemiddelde concentratie NO 2 voldeed in 2015 op alle beoordelingslocaties aan de grenswaarde. In 2015 waren er geen gevoelige gebouwen waar de jaargemiddelde concentratie NO 2 bij de gevel hoger was dan 40 µg/m 3. De jaargemiddelde concentratie NO 2 bedroeg bij deze gebouwen maximaal 34,9 µg/m 3. 3 Zie Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014, rapport van dbvision met kenmerk GEM sb van 4 september 2015.

12 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 12/38 Figuur 2 Jaargemiddelde concentratie NO 2

13 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 13/38 Figuur 3 Jaargemiddelde concentratie NO 2 bij gevoelige bebouwing

14 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 14/ Uurgemiddelde concentraties NO 2 Voor NO 2 geldt dat de luchtkwaliteitseisen strenger zijn voor de jaargemiddelde concentratie dan voor de uurgemiddelde concentraties (zie bijlage 3). Uit de berekeningen volgt dat de uurgemiddelde concentraties NO 2 van 2015 overal in Nieuwegein voldeden aan de grenswaarde. In voorgaande jaren was dit ook het geval. 4.2 Fijn stof PM 10 Tabel 4 geeft de samenvatting van de luchtverontreiniging door PM 10 in De luchtkwaliteit is hierbij beoordeeld aan de hand van de grenswaarden, zie bijlage 3. In deze tabel is ook een vergelijking met de situatie van gegeven (tussen haakjes). Tabel 4 Samenvatting luchtverontreiniging PM 10 in 2015, vergeleken met 2014 (tussen haakjes) Grenswaarde Grondoppervlak * Gevoelige gebouwen ** Jaargemiddelde concentratie 0,0 km 2 (0,0) 0 woningen (0) Uurgemiddelde concentratie 0,0 km 2 (0,0) 0 woningen (0) * Het grondoppervlak van Nieuwegein waar de concentratie hoger is dan de grenswaarde. Het grondoppervlak is inclusief wegverhardingen. ** Het aantal gevoelige gebouwen waar de concentratie bij de gevel hoger is dan de grenswaarde. Gevoelige gebouwen zijn gebouwen met een cel-, gezondheidszorg-, onderwijs- of woonfunctie Jaargemiddelde concentratie PM 10 Voor PM 10 geldt dat de luchtkwaliteitseisen strenger zijn voor de 24-uurgemiddelde concentraties dan voor de jaargemiddelde concentratie (zie bijlage 3). Uit de berekeningen volgt dat de jaargemiddelde concentratie van 2015 overal in Nieuwegein voldeed aan de grenswaarde. In voorgaande jaren was dit ook al het geval. Boven het grondoppervlak van Nieuwegein was de gemiddelde jaargemiddelde concentratie PM 10 in ,4 µg/m 3 lager dan in 2014, hetgeen vooral toe te schrijven is aan een lagere achtergrondconcentratie. De jaargemiddelde concentratie PM 10 (zonder zeezoutaftrek) bedroeg in 2015 maximaal 21,8 µg/m 3 bij de gevels van de gevoelige gebouwen. 4 Zie Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2013, rapport van dbvision met kenmerk GEM sb van 4 september 2015.

15 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 15/ uurgemiddelde concentraties PM 10 Voor PM 10 wordt de grenswaarde voor de piekconcentraties overschreden bij een jaargemiddelde concentratie PM 10 van 31,9 μg/m 3 of hoger (zie bijlage 3). De grids van de jaargemiddelde concentratie PM10 in 2015 zijn weergegeven in figuur 4. De jaargemiddelde concentratie bij de gevoelige bebouwing is in figuur 5 weergegeven. De jaargemiddelde concentraties PM 10 (zonder zeezoutaftrek) waren overal lager dan 31,9 µg/m 3. De 24-uurgemiddelde concentraties PM 10 voldeden daardoor op alle beoordelingslocaties aan de grenswaarde.

16 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 16/38 Figuur 4 Jaargemiddelde concentratie PM 10 (zonder zeezoutaftrek)

17 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 17/38 Figuur 5 Jaargemiddelde concentratie PM 10 (zonder zeezoutaftrek) bij gevoelige bebouwing

18 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 18/ Fijn stof PM 2,5 Tabel 5 geeft de samenvatting van de luchtverontreiniging door PM 2,5 in De luchtkwaliteit is hierbij beoordeeld aan de hand van de grenswaarde zoals opgenomen in bijlage 3. In deze tabel is ook een vergelijking met de situatie van gegeven (tussen haakjes). Tabel 5 Samenvatting luchtverontreiniging PM 2,5 in 2015, vergeleken met 2014 (tussen haakjes) Grenswaarde die vanaf 11 juni 2011 geldt Jaargemiddelde concentratie Grondoppervlak * Gevoelige gebouwen ** 0,0 km 2 (0,0) 0 woningen (0) * Het grondoppervlak van Nieuwegein waar de concentratie hoger is dan de grenswaarde. Het grondoppervlak is inclusief wegverhardingen. ** Het aantal gevoelige gebouwen waar de concentratie bij de gevel hoger is dan de grenswaarde. Gevoelige gebouwen zijn gebouwen met een cel-, gezondheidszorg-, onderwijs- of woonfunctie. De grids van de jaargemiddelde concentratie PM 2,5 in 2015 zijn weergegeven in figuur 6. De jaargemiddelde concentratie bij de gevoelige bebouwing is in figuur 7 weergegeven. Boven het grondoppervlak van Nieuwegein was de gemiddelde jaargemiddelde concentratie PM 2.5 in ,4 µg/m 3 lager dan in 2014, hetgeen vooral toe te schrijven is aan een lagere achtergrondconcentratie. Uit de berekeningen volgt dat de jaargemiddelde concentraties PM 2,5 van 2015 overal in Nieuwegein voldeden aan de grenswaarde. De jaargemiddelde concentratie PM 2,5 bedroeg maximaal 13,2 µg/m 3 bij gevels van de gevoelige gebouwen. 5 Zie Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2013, rapport van dbvision met kenmerk GEM sb van 4 september 2015.

19 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 19/38 Figuur 6 Jaargemiddelde concentratie PM 2,5

20 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 20/38 Figuur 7 Jaargemiddelde concentratie PM 2,5 bij gevoelige bebouwing

21 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 21/ Roet Fijn stof bestaat voor een deel uit elementair koolstof (EC). Dit wordt ook wel roet genoemd. Roet komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolieproducten. In Nieuwegein is het verkeer de belangrijkste bron van roet. Uit onderzoek blijkt dat van alle fracties binnen fijn stof roet de meeste milieu- en gezondheidsschade kan veroorzaken. Er is echter geen aparte wettelijke grenswaarde voor roet vastgesteld. De World health Organisation hanteert een streefwaarde voor roet van 1,5 µg/m 3 voor 2020 en 1,0 µg/m 3 voor De grids van de jaargemiddelde concentratie EC in 2015 zijn weergegeven in figuur 8. Deze jaargemiddelde concentratie is indicatief, omdat de achtergrondconcentraties en emissiefactoren van het wegverkeer ook nog indicatief zijn. De absolute waarden van de jaargemiddelde concentratie EC in figuur 8 kennen daardoor een grote onzekerheid. Berekeningen voor EC kunnen momenteel alleen goed toegepast worden om effecten in relatieve zin te beoordelen, zoals bij het beoordelen van maatregeleffecten.

22 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 22/38 Figuur 8 Jaargemiddelde concentratie EC

23 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 23/38 Bijlage 1 Invoergegevens De onderzochte bronnen zijn weergegeven in figuur 1. Het betreft de rijkswegen en de drukkere lokale wegen. dbvision heeft voor deze wegen gridberekeningen uitgevoerd. De invoergegevens betreffen in totaal ruim segmenten. Dit aantal is zeer groot. Daarom zijn de invoergegevens niet per segment in deze rapportage gespecificeerd. Voor de gebruikte invoergegevens wordt verwezen naar de afbeeldingen in deze bijlage en het digitale bestand van de invoergegevens dat in bezit is van de gemeente Nieuwegein. Toelichting op totstandkoming verkeersintensiteiten In de berekening van de luchtkwaliteit is uitgegaan van de verkeersintensiteiten volgens het verkeersmodel en verkeerstellingen, zoals opgenomen in de NSL Monitoringstool versie Net als in voorgaande jaren heeft de gemeente Nieuwegein bij het bepalen van de verkeersintensiteiten de volgende werkwijze gevolgd. 1. De verkeersintensiteiten worden op basis van het verkeersmodel bepaald; 2. Deze verkeersintensiteiten worden vergeleken met de verkeerstellingen; 3. Voor wegen met geen of niet relevante verschillen wordt in de berekening van de luchtkwaliteit uitgegaan van de verkeersintensiteiten volgens het verkeersmodel; 4. Voor wegen met relevante verschillen wordt in de berekening van de luchtkwaliteit uitgegaan van gecorrigeerde verkeersintensiteiten, gebaseerd op de verkeerstellingen. Ad 1 Er is gebruik gemaakt van het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) versie 3.1, met 2010 als basisjaar. In dit model is de recente stand van zaken verwerkt, onder andere wat betreft de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn de belangrijkste herkomstbestemmingsmatrices van het verkeersmodel opnieuw gekalibreerd.

24 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 24/38 Ad 4 Het doel van de correctie is om de verkeersintensiteiten beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid. Jaarlijks worden er in Nieuwegein verkeerstellingen verricht. Daarbij ligt de focus op de drukkere wegen. Doorgaans worden de intensiteiten van een weg niet jaarlijks geteld. Voor de telpunten geldt een roulatiesysteem. De intensiteiten van een weg worden daardoor gemiddeld om de 3 à 4 jaar geteld.

25 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 25/38 Figuur 9 Etmaalintensiteiten 2015

26 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 26/38 Figuur 10 Wegtypen 2015

27 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 27/38 Figuur 11 Snelheidstypering 2015

28 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 28/38 Figuur 12 Bomenfactor 2015

29 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 29/38 Figuur 13 Percentage stagnerend verkeer 2015

30 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 30/38 Figuur 14 Percentage vrachtverkeer 2015

31 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 31/38 Bijlage 2 Achtergrondconcentraties

32 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 32/38 Figuur 15 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentraties NO 2 in 2015 (zonder concentratiebijdragen van de rijkswegen)

33 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 33/38 Figuur 16 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentraties PM 10 in 2015 (zonder concentratiebijdragen van de rijkswegen en zonder zeezoutaftrek)

34 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 34/38 Figuur 17 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentraties PM 2,5 in 2015 (zonder concentratiebijdragen van de rijkswegen)

35 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 35/38 Figuur 18 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentraties EC in 2015 (zonder concentratiebijdragen van de rijkswegen)

36 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 36/38 Bijlage 3 Grenswaarden Grenswaarden In Europees verband zijn eisen voor de luchtkwaliteit vastgesteld in de vorm van grenswaarden. Deze grenswaarden zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Voor NO 2, PM 10 en PM 2,5 zijn de grenswaarden in tabel 6 samengevat. De grenswaarden voor jaargemiddelde concentraties dienen ter bescherming van de gezondheid op de lange termijn. De grenswaarden voor de piekconcentraties zijn in het bijzonder bedoeld om acute gezondheidsklachten te voorkomen. Tabel 6 Grenswaarden Stof Jaargemiddelde concentratie [μg/m 3 ] Grenswaarde Piekconcentraties [μg/m 3 ] Opmerking Stikstofdioxide (NO 2 ) Geldt vanaf 1 januari Fijn stof (PM 10 ) Geldt vanaf 11 juni 2011 Fijn stof (PM 2,5 ) 25 - Geldt vanaf 1 januari Uurgemiddelde concentratie; deze mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden uurgemiddelde concentratie; deze mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden. 3 De Europese commissie heeft derogatie verleend tot 1 januari Tot 1 januari 2015 gold een grenswaarde van 60 μg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie NO 2 en een grenswaarde van 300 μg/m 3 voor de uurgemiddelde concentratie NO 2. Correlatie tussen jaargemiddelde en piekconcentraties Bij de beoordeling van de concentraties NO 2 is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie maatgevend. Dat betekent dat als de jaargemiddelde concentratie NO 2 aan de grenswaarde voldoet, de piekconcentraties automatisch ook aan desbetreffende grenswaarde voldoen. Bij de beoordeling van de concentraties PM 10 geldt het omgekeerde. Bij de beoordeling van de concentraties PM 10 is de grenswaarde voor de piekconcentraties dus maatgevend. De correlaties tussen de jaargemiddelde concentraties en piekconcentraties zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

37 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 37/38 Voor PM 10 volgt hieruit dat de grenswaarde voor de piekconcentraties overschreden wordt bij een jaargemiddelde concentratie PM 10 van 31,9 μg/m 3 of hoger, indien rekening wordt gehouden met de toepassing van de zeezoutaftrek. De grenswaarde voor de uurgemiddelde NO 2 wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie NO 2 van 82,2 μg/m 3 of hoger. Het Toepasbaarheidsbeginsel Het toepasbaarheidsbeginsel (artikel 5.19 lid 2 van de Wet milieubeheer) geeft aan waar de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden, namelijk: a. Op locaties die zich bevinden in gebieden die niet publiekelijk toegankelijk zijn en waar geen vaste bewoning is b. Op terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen van toepassing zijn c. Op de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben Het Blootstellingscriterium De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) bevat voorschriften voor onder meer het berekenen van de concentratie luchtverontreinigende stoffen. In artikel 22 en 65 wordt beschreven dat de luchtkwaliteit berekend moet worden op een locatie waar de bevolking kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is. Dit betekent dat in het kader van de luchtkwaliteit langs wegen een middelingsduur van één jaar voor NO 2 en een middelingsduur van 24 uur voor PM10 relevant is. Locaties waar de blootstellingsduur veel korter is dan deze middelingsduur zijn dus in principe geen relevante toetslocaties.

38 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 38/38 Colofon Korte titel Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Peter van der Wal Opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat AV Utrecht Tel: Website: Datum 20 juli 2016 Kenmerk GEM kl Versie 0.9 Onderzoek uitgevoerd door Koen Lammerts van Bueren Luc Verhees Autorisatie Koen Lammerts van Bueren Auteur Luc Verhees Referent

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Veenendaal - Spoorkruisingen Nieuweweg-Noord en Voorpoort

Veenendaal - Spoorkruisingen Nieuweweg-Noord en Voorpoort Veenendaal - Spoorkruisingen Nieuweweg-Noord en Voorpoort Onderzoek Luchtkwaliteit 15 juli 2014- Versie 1.0 Samenvatting In de voorfase van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is in beeld gebracht

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Aantal te wijzigen punten per jaar nr Organisatie accoord 2010 2011 2015

Nadere informatie

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid Rapport Dossier Project AL 07.6503 Kenmerk Opsteller F.R. van Gaalen Datum 14-4-2008 Onderwerp Titel Luchtkwaliteit Haven Zuid RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE

Nadere informatie

Herontwikkeling De Waag, Lelystad

Herontwikkeling De Waag, Lelystad Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept Gemeente Lelystad December 2009 v1 concept Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept dossier : C7490-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Ringweg Oost Leiden Movares Nederland B.V.

Ringweg Oost Leiden Movares Nederland B.V. Ringweg Oost Leiden Onderzoek Luchtkwaliteit t.b.v. Kaderbesluit 2012 Opdrachtgever Gemeente Leiden H. Devilee Ondertekenaar Movares Nederland B.V. P.H.J. van de Sande Kenmerk BB-PS-120010460 - Versie

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Introductie luchtkwaliteit

Introductie luchtkwaliteit Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 27 april 2010 leefomgeving Wat mag u verwachten: Oorzaak > Stoffen > Bronnen Gevolgen > Gezondheid Aanpak >

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout - Onderzoek luchtemissie toekomstig verkeer sportpark- Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijnvliet. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijnvliet. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijnvliet Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park KuiperCompagnons / JS-JK Werknummer: 123.308.02 datum: 22 december 2009 j:\123\308\02\3 projectresultaat\milieu\doc\lucht_bp hoekse park.doc Wet luchtkwaliteit

Nadere informatie