Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven"

Transcriptie

1 Rapport luchtkwaliteit 2006 Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven

2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie Noord- Brabant voor het jaar 2006 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316) van 23 juni Nagegaan is of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit 2005 voor onder andere de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO 2 ), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM 10 ), en benzeen (C 6 H 6 ). Behoudens daar waar anders wordt aangegeven is overal in de gemeente voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. Ten opzichte van 2005 is de luchtkwaliteit wat verslechterd. De oorzaak voor deze verslechtering is de verhoogde achtergrondconcentratie zowel voor NO 2 als voor PM 10.en de toename van de verkeersintensiteiten. De gemeente Uden is gelegen in landelijk gebied met relatief veel intensieve veehouderij en heeft een drietal woonkernen. De achtergrondconcentratie (dit is de concentratie zonder de bijdrage van het wegverkeer) wordt regionaal onder andere bepaald door de aanwezigheid van 22 IPPC bedrijven en het wegverkeer. Onder de IPPC bedrijven vallen 21 agrarische bedrijven en een industriële inrichting. Daarnaast is er in Volkel een militaire vliegbasis aanwezig. De emissies van al deze bronnen zijn verwerkt in de achtergrondconcentratie. De provincie is in overleg met VROM over hoe deze overschrijdingen kunnen worden vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is niet inzichtelijk hoe de gemeente deze bijdrage kan vaststellen. Verder is het zo dat deze industriële bron op zich de luchtkwaliteit niet significant beïnvloedt. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan voor de Udense luchtkwaliteit in 2005 het volgende worden geconcludeerd: NO 2 Langs of in de nabijheid van 1,880 km weg heeft de jaargemiddelde concentratie van NO 2 de wettelijke grenswaarde (40 µg/m 3 ) overschreden. Op gevoelige locaties langs deze weg(en) worden hierdoor 0 personen aan luchtverontreiniging blootgesteld. De jaargemiddelde concentratie van NO 2 overschrijdt niet de plandrempel (48 µg/m 3 in 2006). In het jaar 2010 voldoet de gemeente Uden aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor NO 2 uitgaande van een autonome groei van het verkeer met 2% per jaar. PM 10 Langs of in de nabijheid van 27,18 km weg is het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentratie van PM 10 van de grenswaarde (50 µg/m 3 ) groter dan het wettelijke toegestane aantal van 35 keer per kalenderjaar. Op gevoelige locaties langs deze weg(en) worden hierdoor 1638 personen aan luchtverontreiniging blootgesteld. Er zijn geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde (40 µg/m 3 ) voor PM 10. De oorzaak van de overschrijding(en) van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor PM 10 is in alle gevallen de relatief hoge achtergrondconcentratie. Daardoor ontstaat er, ook bij een geringe toename ten gevolge van het verkeer, een overschrijding. 1

3 Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt bij een autonome groei van het verkeer van 2% in 2010 minder vaak overschreden dan 2006, maar er blijven geringe overschrijdingen, te weten de wegen Wilhelminastraat en Kastanjeweg. In 2015 en 2020 zal naar verwachting deze overschrijding niet meer aanwezig zijn. Benzeen Er zijn geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde (5 µg/m 3 ) berekend voor benzeen. Daarnaast zijn er ook geen grote slecht geventileerde grote parkeergarages aanwezig. De jaargemiddelde grenswaarde voor benzeen, geldend per , wordt in Uden niet overschreden. SO 2 De grenswaarde voor zwaveldioxide (125 µg/m 3 als 24-uursgemiddelde grenswaarde en 250 µg/m 3 als uurgemiddelde grenswaarde) wordt niet overschreden. CO De grenswaarde voor koolmonoxide ( µg/m3 als 8-uur gemiddelde concentratie) wordt niet overschreden. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof na toepassing van de zeezoutaftrek ook in 2010 vaker dan 35 keer per jaar wordt overschreden. Dit geldt voor de wegen Wilhelminastraat en Kastanjeweg. De gemeente Uden is daarom vanuit het Besluit luchtkwaliteit (artikel 8, lid 1) verplicht om een actieplan op te stellen. In 2015 en 2020 vinden er geen overschrijdingen meer plaats van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Aangezien de gemeente Uden naar aanleiding van het luchtkwaliteitsonderzoek 2005 reeds is aangevangen met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan worden de resultaten van dit onderzoek daar in meegenomen. Momenteel wordt het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit verder uitgewerkt (door de provincie) waarin onder andere te treffen maatregelen worden voorgesteld om de luchtkwaliteit zodanig te verbeteren om aan de normstellingen te kunnen voldoen. Naam: Uden (post)adres: Markt 145 (postbus 83) postcode en plaats: 5400 AB Uden Naam (1) opsteller rapport: dhr. T. Verhoeven. Naam contactpersoon gemeente: dhr. T. Verhoeven Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie Noord- Brabant voor het jaar 2006 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb 2005, 316). Het rapport is op 3 juli 2007 te Uden goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders. Handtekening:.. Naam:. Functie:.. 2

4 Inhoudsopgave Samenvatting...1 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Algemene gegevens over de gemeente en haar omgeving....5 Hoofdstuk 3. Bronnen van luchtverontreiniging...6 Paragraaf 3.1 Wegen...6 Paragraaf 3.2 Inrichtingen...7 Hoofdstuk 4. Resultaten en beoordeling voor het jaar Paragraaf 4.1. Stikstofdioxide...9 Paragraaf Jaargemiddelde concentraties NO Paragraaf Uurgemiddelde concentratie van NO Paragraaf 4.2. Fijn stof...11 Paragraaf Jaargemiddelde concentraties PM Paragraaf uurgemiddelde concentraties van PM Paragraaf 4.3. Benzeen...14 Paragraaf 4.4. Koolmonoxide...14 Paragraaf 4.5. Zwaveldioxide...14 Paragraaf 4.6. Toekomstverwachtingen...14 Paragraaf Verwachtingen voor Paragraaf Verwachtingen voor 2015 en Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen...15 Bijlagen

5 Hoofdstuk 1. Inleiding In dit rapport wordt de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie Noord-Brabant beschreven voor het jaar Deze rapportage is opgesteld omdat in de rapportage over 2005 overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Uit deze rapportage blijkt of de gemeente aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (NO 2 ), fijn stof (PM 10 ), benzeen (C 6 H 6 ) en koolmonoxide (CO) voldoet. Berekeningen worden veelal uitgevoerd voor die locaties waar een vermoeden bestaat dat de luchtkwaliteitsnorm voor tenminste één van de verontreinigende stoffen zou kunnen worden overschreden. De concentraties van zwaveldioxide (SO 2 ) en lood (Pb) komen voornamelijk aan de orde in de provinciale rapportage. De rapportageplicht in het Besluit luchtkwaliteit 2005 heeft betrekking op plaatsen waar naar redelijke verwachting mensen blootgesteld staan aan luchtverontreiniging. De luchtkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels. Indien de grenswaarde niet wordt overschreden voldoet de luchtkwaliteit vermoedelijk op tijd aan de wettelijke norm. Indien de grenswaarde wel wordt overschreden maar de voor dat jaar geldende plandrempel niet is de verwachting dat de luchtkwaliteit zal verbeteren door het effect van generieke maatregelen. Gemeenten hoeven dan geen lokale maatregelen te treffen maar moeten voor die locaties wel jaarlijks de luchtkwaliteit vaststellen. Bij overschrijden van plandrempels zijn er wel lokale maatregelen nodig. Hiervoor stelt de gemeente een luchtkwaliteitsplan op en voert maatregelen uit om op termijn aan de wettelijke norm te voldoen. De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van mensen en dieren, en schade aan planten en gebouwen. NO 2 en PM 10 veroorzaken gezondheidsklachten en versterken hooikoorts, allergische en astmatische problemen. Benzeen is tevens kankerverwekkend. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de landbouw. NO 2 -emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en optrekkende auto s, bussen en vrachtwagens. Benzeen- en CO-emissies komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie; en natuurlijke bronnen. De concentraties van NO 2, CO en benzeen (C 6 H 6 ) kunnen significant zijn verhoogd door het weer zoals een jaar met een lage gemiddelde windsnelheid, lokale emissies en door plaatselijke omstandigheden die de verspreiding in de atmosfeer belemmeren. De luchtkwaliteitnormen voor PM 10 worden nagenoeg in geheel Nederland overschreden en het nemen van maatregelen valt onder het rijksbeleid. 4

6 Hoofdstuk 2. Algemene gegevens over de gemeente en haar omgeving. In de gemeente wonen circa inwoners verdeeld over globaal 3 woonkernen, te weten Uden, Odiliapeel en Volkel. Daarnaast zijn er een tweetal bedrijventerreinen. De belangrijkste drukke hoofdwegen die woongebieden (op korte afstand) doorkruisen zijn de rijksweg A50 en provinciale weg N264 (Lippstadtsingel). Tabel 1: algemene gegevens van de gemeente Soort gebied Hoofdzakelijk landelijk gebied Soort omgeving Landelijk omgeving met woonkernen Gebruikte regionale milieuverkeerskaart, naam regio Verkeersmodel Uden 2007 opgesteld door Goudappel-Coffeng Toelichting op gebruikte milieuverkeerskaart Verkeersmodel is opgesteld voor regio Naam gebruikte milieumodel CAR II versie 6.0 Voor de berekeningen van de luchtkwaliteit is voor de verkeersgegevens (intensiteiten) uitgegaan van een autonome groei van 2% per jaar. De overige parameters t.b.v. rekenmodel CARII zijn bepaald aan de hand van gemeentelijke data en beoordeling van de situatie ter plaatse. 5

7 Hoofdstuk 3. Bronnen van luchtverontreiniging In dit hoofdstuk worden de mogelijke bronnen weergegeven die kunnen zorgen voor een overschrijding van de wettelijke normen. Paragraaf 3.1 Wegen In onderstaande tabel zijn de te onderzoeken wegen weergegeven. Deze wegen zijn geselecteerd op basis van verkeersgegevens en kenmerken van de omgeving (te weten bomen, hoge bebouwing, wegdektype en doorstroming). Voor de verkeersintensiteiten is in de regel uitgegaan van een minimale verkeersintensiteit van verkeersbewegingen per etmaal. De gegevens van de provinciale en rijkswegen zijn afkomstig van de provincie respectievelijk rijkswaterstaat dienst weg- en waterbouwkunde. Gemeentelijke gegevens zijn bekend uit het verkeersmodel Uden 2007 (basismodel jaar 2004) opgesteld door Goudappel Coffeng. Tabel 2: Lijst van drukke wegen (jaar 2006) Benaming Verkeersintensiteit [voertuigen/etmaal] Aandeel licht verkeer Aandeel middel zwaarverkeer Aandeel zwaar verkeer Aandeel bussen Birgitinessenstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Violierstraat Rotondes ,0% 4,0% 1,0% 1,0% Koopmanstraat/Wilhelminastraat ,8% 4,0% 2,0% 0,2% Wilhelminastraat ,8% 4,0% 2,0% 0,2% Violierstraat ,7% 4,0% 1,0% 0,3% Kerkstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Pastoor Spieringsstraat ,0% 3,0% 1,0% 0,0% Land van Ravensteinstraat ,5% 3,0% 1,0% 0,5% Sint Janstraat ,0% 3,0% 1,0% 0,0% Velmolenweg ,0% 3,0% 1,0% 0,0% Kastanjeweg ,8% 3,0% 1,0% 0,2% Leeuweriksweg ,8% 2,0% 1,0% 0,2% Mondriaanplein ,0% 1,0% 1,0% 0,0% Industrielaan ,8% 8,0% 2,0% 0,2% Rondweg Noord ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Nistelrodenseweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Bitswijk ,8% 4,0% 1,0% 0,2% Hobostraat ,8% 4,0% 1,0% 0,2% Muziekplein ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Klarinetstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Cimaallaan ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Hoevenseweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Kornetstraat ,8% 4,0% 1,0% 0,2% Bronckhorstsingel ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Mellesingel ,8% 4,0% 1,0% 0,2% 6

8 Benaming Verkeersintensiteit [voertuigen/etmaal] Aandeel licht verkeer Aandeel middel zwaarverkeer Aandeel zwaar verkeer Aandeel bussen Pres Kennedylaan ,8% 4,0% 1,0% 0,2% Losplaats ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Loopkantstraat ,0% 12,0% 3,0% 0,0% Liessentstraat ,0% 12,0% 3,0% 0,0% Verlengde Velmolen ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Patrijsweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Ruitersweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Zeelandsedijk ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Zeelandsedijk ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Rondweg Volkel ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Nieuwe Udenseweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Leeuwstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Brabantstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Rudigerstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Antoniusstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Nieuwedijk ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Oudedijk ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Middenpeelweg ,0% 4,0% 1,0% 0,0% Heinsbergenstraat ,0% 4,0% 1,0% 0,0% N264 t.h.v. Hoenderbos ,9% 0,027% 0,044% 0,0% N264 t.h.v. Uden ,0% 0,1% 0,06% 0,0% N264 t.h.v. Volkel ,7% 0,084% 0,059% 0,0% N264 t.h.v. de ,0% 85,0% 0,09% 0,06% Zeelandsedijk Rijksweg A50 rekenpunt ,3% 11,1% 5,6% 0,0% Rijksweg A50 rekenpunt ,3% 11,1% 5,6% 0,0% Conform het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv) gebaseerd op artikel 6 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is het luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Derhalve is bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen de concentratie van stikstofdioxide (NO 2 ) bepaald op maximaal 5 meter van de wegrand en de concentraties fijn stof (PM 10 ) op maximaal 10 meter van de wegrand. In bijlage 1 zijn de invoergegevens en rekenresultaten weergegeven van het CARII model voor zowel de bepaling van de concentraties NO 2 als de concentraties PM 10. Paragraaf 3.2 Inrichtingen Evenals in de rapportage voor het jaar 2005 zijn er geen concrete aanwijzingen dat de emissies van industriële inrichtingen een significante bijdrage zullen leveren aan de concentraties luchtkwaliteit. Oftewel de bijdrage van emissies van deze bedrijven aan de achtergrondconcentratie zal zeer beperkt zijn en zal zeker niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden. Derhalve zijn de inrichtingen in Uden niet meegenomen in deze jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit. (zie ook brief en memo van provincie d.d. 4 mei 2007). 7

9 In Volkel is een militaire vliegbasis aanwezig. Op de vliegbasis vinden maximaal 10 vluchten per dag plaats. Deze vluchten leveren geen significante bijdrage aan de luchtkwaliteit. Daarnaast is deze vliegbasis al jaren in werking en zijn de effecten hiervan op de achtergrondconcentratie al meegenomen in de gebruikte achtergrondconcentratie in het CARII model. Intensieve veehouderijen Inmiddels is bekend dat de sector landbouw, met name de intensieve veehouderijen, een belangrijke bijdrage levert aan de emissie van fijn stof. Over Brabant als totaal is de bijdrage van de intensieve veehouderijen even groot als die van het verkeer. Het is dus mogelijk dat in een gemeente met veel intensieve veehouderijen, zoals de gemeente Uden met 21 agrarische IPPC-bedrijven, overschrijding van de fijn stof normen optreden. De provincie is in overleg met VROM over hoe deze overschrijdingen kunnen worden vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is niet inzichtelijk hoe de gemeente deze bijdrage kan vaststellen. In de provinciale rapportage zal over de bijdrage van de intensieve veehouderij een passage worden opgenomen. Het aanleveren van de benodigde gegevens zal ook door de provincie worden verzorgd, waarbij de gemeente Uden zal worden geïnformeerd. 8

10 Hoofdstuk 4. Resultaten en beoordeling voor het jaar 2006 In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens overzichten worden gegeven van de concentraties en de opgetreden overschrijdingen van grenswaarden en plandrempels van de stoffen: NO 2, PM 10, benzeen, en CO. Toetsing van de berekende en gemeten concentraties geschiedt aan de grenswaarden en plandrempels aangegeven in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb 2005, 316). De berekeningen zijn uitgevoerd conform het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv), te weten de concentratie van stikstofdioxide (NO 2 ) is bepaald op maximaal 5 meter van de wegrand en de concentraties fijn stof (PM 10 ) op maximaal 10 meter van de wegrand. Tevens is de totale weglengte met overschrijdingen van de algemene luchtkwaliteit in meters bepaald. Vervolgens zijn het aantal blootgestelden aan een overschrijding van de luchtkwaliteit bepaald door de afstand van de wegas inzichtelijk te maken waar nog een overschrijding heerst (zie bijlage 2). Vervolgens is binnen deze zone met behulp van het gemeentelijke kadaster het aantal aanwezige woningen bepaald. Om het aantal blootgestelden te bepalen is uitgegaan van een bezetting van 2,3 personen van woning. Dit resulteert uiteindelijk in het aantal personen die blootgesteld worden aan concentraties boven de wettelijke normen. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten van de provinciale weg N264 weergegeven. De invoergegevens en resultaten zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. In bijlage 4 zijn de concentraties nabij de Rijksweg A50 opgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van het door Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde model, te weten RWS BLK Uit deze kaarten blijkt dat er geen overschrijdingen van de wettelijke normen zijn waargenomen nabij de Rijksweg A50 oftewel dat er geen blootgestelden zijn. Paragraaf 4.1. Stikstofdioxide Conform het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv) zijn de concentraties van stikstofdioxide (NO 2 ) op maximaal 5 meter van de wegrand bepaald oftewel gemiddeld 8 meter vanaf de wegas (invoer in CARII). De concentraties NO 2 zijn bepaald voor de locaties aangegeven in tabel 1 van het vorige hoofdstuk. Er zijn net als voorgaande jaren geen overschrijdingen van de plandrempels geconstateerd. Paragraaf Jaargemiddelde concentraties NO 2 In de tabel jaargemiddelde NO 2 in bijlage 1 zijn locaties opgenomen waarvoor jaargemiddelde concentraties van NO 2 zijn berekend. In tabel 3 zijn alleen die plaatsen uit de bijlage overgenomen en nader gespecificeerd waar er sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde. 9

11 Tabel 3 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van NO 2 de wettelijke grenswaarde (40 µg/m 3 ) heeft overschreden. Straatnaam Gebruikte rekenmodellen Concentratie (berekend) [µg/m 3 ] Weg(vak) Lengte Te beschermen objecten [m] Soort [aantal] Personen blootgesteld [aantal] Wilhelminastraat CARII ,9 620 woning 0 0 Kastanjeweg CARII ,5 450 woning 0 0 Bitswijk CARII ,5 230 woning 0 0 Kornetstraat CARII ,6 580 woning 0 0 Uit bovenstaande tabel blijkt dat er over een afstand van meter de jaargemiddelde concentratie van NO 2 wordt overschreden. Aangezien berekend is op welke afstand er voldaan wordt aan de grenswaarden is met behulp van deze afstand vanaf de wegas onderzocht of er woningen binnen deze zone aanwezig zijn. Uit de rekenresultaten in bijlage 2 blijkt dat de jaargemiddelde concentratie NO 2 nabij de woningen niet wordt overschreden en dat er dus geen personen (woningen) worden blootgesteld aan een te hoge concentratie. Ten gevolge van de generieke maatregelen die door rijksoverheid zijn/worden doorgevoerd is de achtergrondconcentratie verbeterd voor de gemeente Uden onder andere inhoud dat er geen personen (in woningen) meer aan een overschrijding van de concentratie NO 2 worden blootgesteld. Paragraaf Uurgemiddelde concentratie van NO 2 Per jaar mag de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m 3 maximaal 18 keer worden overschreden. Met behulp van de verhoudingsformules uit de handleiding van het CARII model is te concluderen dat in de gemeente Uden geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde plaatsvinden. 10

12 Paragraaf 4.2. Fijn stof Jaargemiddelde concentraties van PM 10 en aantal 24 uurgemiddelde concentraties van PM 10 zijn bepaald voor de locaties aangegeven in tabel 1 van het vorige hoofdstuk. De invoergegevens en resultaten van de berekeningen voor die locaties zijn te vinden in bijlage 1. Conform het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv) zijn de concentraties van fijn stof (PM 10 ) op maximaal 10 meter van de wegrand bepaald oftewel gemiddeld 13 meter vanaf de wegas (invoer in CARII). Ten opzichte van het rapportagejaar 2005 is het aantal plaatsen met overschrijding van de grenswaarde van de 24 uurgemiddelde concentraties toegenomen. De reden hiervoor is de toename van de achtergrondconcentratie en de (autonome groei) van verkeersintensiteiten. Paragraaf Jaargemiddelde concentraties PM 10 Uit de berekeningen met het CARII model blijkt dat de jaargemiddelde concentratie PM 10 niet wordt overschreden. Paragraaf uurgemiddelde concentraties van PM 10 In bijlage 1 is het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentraties van PM 10 aangegeven. In tabel 4 zijn die plaatsen (wegen) opgenomen en nader gespecificeerd waar de 24- uursgemiddelde concentratie meer dan 35 maal de grenswaarde overschrijdt op een afstand van 10 meter van de wegrand oftewel gemiddeld 13 meter vanaf de wegas (invoer in CARII). Het aantal weergegeven overschrijdingen in bijlage 1 is verminderd met de vaste aftrek van 6 dagen per jaar conform de Meetregeling luchtkwaliteit De weergegeven concentraties zijn allen berekend met het rekenmodel CARII versie 6.0. Tabel 4 Plaatsen waar het aantal 24-uurgemiddelde concentraties van PM 10 dat de grenswaarde (50 µg/m 3 ) heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal 35. Straatnaam Berekende Overschrijdingen [aantal] Aftrek door zeezoutcorrectie (6 dagen) Aantal overschrijdingen na zeezout-correctie Weg(vak) Lengte [m] Birgitinessenstraat Violierstraat Rotondes Koopmanstraat/Wilhelmina straat Wilhelminastraat Violierstraat Kerkstraat Pastoor Spieringsstraat Land van Ravensteinstraat Sint Janstraat Velmolenweg Kastanjeweg Industrielaan Rondweg Noord Bitswijk Hobostraat

13 Straatnaam Berekende Overschrijdingen [aantal] Aftrek door zeezoutcorrectie (6 dagen) Aantal overschrijdingen na zeezout-correctie Weg(vak) Lengte [m] Muziekplein Cimaallaan Hoevenseweg Kornetstraat Mellesingel Losplaats Loopkantstraat Liessentstraat Verlengde Velmolen Ruitersweg Zeelandsedijk Zeelandsedijk Nieuwe Udenseweg Leeuwstraat Brabantstraat Rudigerstraat Heinsbergenstraat Uit tabel 4 blijkt dat in Uden er op 27,18 km gemeentelijke weglengte de 24 uurgemiddelde concentraties van PM 10 meer dan 35 dagen wordt overschreden. De (geringe) overschrijding van de provinciale weg N264 wordt in de provinciale rapportage nader toegelicht. Langs deze weg worden geen personen (woningen) blootgesteld. In tabel 5 zijn de gemeentelijke wegen weergegeven waar woningen zijn gesitueerd in de zone met meer dan 35 overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde PM 10 ter bepaling van het aantal blootgestelden. Dit is na toepassing van de zeezoutcorrectie van 6 dagen. 12

14 Straatnaam Berekende [aantal] Aftrek door Overschrijdingen zeezoutcorrectie (6 dagen) Aantal overschrijdingen na zeezoutcorrectie Weg(vak) Lengte [m] Te beschermen objecten Soort [aantal] Personen blootgesteld [aantal] Birgitinessenstraat woning 4 9 Koopmanstraat/ woning Wilhelminastraat Wilhelminastraat woning Violierstraat woning Kerkstraat woning Pastoor woning Spieringsstraat Land van woning Ravensteinstraat Sint Janstraat woning Velmolenweg woning Kastanjeweg woning Bitswijk woning 5 12 Hobostraat woning Cimaallaan woning Hoevenseweg woning Kornetstraat woning Loopkantstraat woning 4 9 Ruitersweg woning 2 4 Zeelandsedijk V woning 5 12 Leeuwstraat woning Brabantstraat woning Rudigerstraat woning Heinsbergenstraat woning Uit tabel 5 blijkt dat in Uden er circa 1638 personen worden blootgesteld aan meer dan 35 dagen de 24 uurgemiddelde concentraties van PM 10. Sinds 2005 dient voldaan te worden aan de grenswaarden voor fijn stof. Op meerdere plaatsen in Brabant en dus ook in Uden is dat vooral wat betreft de etmaalnorm voor fijn stof nog niet het geval. Dit brengt volgens artikel 8 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 de verplichting met zich mee om maatregelen te treffen om deze overschrijdingen zo spoedig mogelijk te beëindigen. Ten minste voor zover dat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Door de gemeente Uden is reeds aangevangen met het opstellen van een actieplan, mede op basis van het luchtkwaliteitsonderzoek De resultaten van het onderzoek jaar 2006 zullen hierin worden meegenomen. Momenteel wordt het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit verder uitgewerkt waarin onder andere te treffen maatregelen worden voorgesteld om de luchtkwaliteit zodanig te verbeteren om aan de normstellingen te kunnen voldoen. 13

15 Paragraaf 4.3. Benzeen In Uden zijn geen grote slecht geventileerde parkeergarages aanwezig. Uit de resultaten van de berekeningen, zie bijlage 1, blijkt dat er geen overschrijdingen zijn nabij wegen. Voor benzeen is geen overschrijding van de grenswaarde geldend per (5 µg/m 3 ) van de jaargemiddelde concentratie geconstateerd. Paragraaf 4.4. Koolmonoxide Voor CO is geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden ( µg/m 3 als 8- uurgemiddelde concentratie) geconstateerd. Paragraaf 4.5. Zwaveldioxide Voor SO 2 is geen overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen (zowel als 24-uurs gemiddelde als uurgemiddelde grenswaarde) geconstateerd. Paragraaf 4.6. Toekomstverwachtingen De verwachting is dat de achtergrondconcentraties in de toekomst verder zullen afnemen door het pakket aan maatregelen wat bekend is gemaakt tijdens prinsjesdag. Daarnaast wordt verwacht dat toepassing van de Euro-5 in de toekomstige Euro-6 norm zal zorgen voor een lagere uitstoot van de wegverkeer. De Euro normen zijn emissie-eisen voor voertuigen, welke worden opgesteld door de Europese Unie. De Euro-6 norm is een halvering van de uitstoot ten opzichte van Euro-5. De uitstoot van wegverkeer zal dus afnemen, waardoor ook de achtergrondconcentratie lager wordt. Paragraaf Verwachtingen voor 2010 De invoergegevens en rekenresultaten voor het jaar 2010 zijn in bijlage 5 weergegeven. De verkeersintensiteiten voor het jaar 2010 zijn bepaald door uit te gaan van een autonome groei van het verkeer van 2% per jaar. De verwachting is dat de concentratie stikstofdioxide bij de wegen in Uden af zal nemen, door de voortgaande verschoning van het wegverkeer, zodat er geen overschrijding van de grenswaarde zal optreden. Hetzelfde geldt voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof. Deze neemt af, maar bij tweetal aantal wegen, te weten de Wilhelminastraat en Kastanjeweg, blijven er meer dan 35 overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof, ook na toepassing van de zeezoutaftrek, zie bijlage 5. Paragraaf Verwachtingen voor 2015 en 2020 Vanwege voortschrijdend bronbeleid van de nationale overheid en de verschoning van het verkeer nemen de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en de achtergrondconcentratie van luchtvervuiling af. Hierdoor treden er in 2015 en 2020 geen overschrijdingen meer op van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. 14

16 Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen De verkeersintensiteiten op de Rijksweg A50 zijn relatief laag in vergelijking met andere Rijkswegen. Er worden daarom geen overschrijdingen verwacht. Uit de grafische weergave van de concentratie in bijlage 3 blijkt dat de concentraties ruim beneden de wettelijke normen blijven. Bij de Rijksweg A50 worden dus geen mensen blootsgesteld aan concentraties luchtvervuiling boven de wettelijke normen. De bijdrage van de (IPPC) bedrijven en de vliegbasis Volkel in Uden leveren naar verwachting een dusdanig lage bijdrage aan de luchtkwaliteit dat er geen aantoonbare toename is te verwachten van de concentraties luchtvervuilende stoffen in de lucht. Deze zijn daarom niet meegenomen. Er zijn overschrijdingen van de grenswaarde voor stikstofdioxiden bij gemeentelijke wegen berekend. In totaal gaat het om meter weglengte. Hierdoor worden in 2006 in totaal 0 personen blootgesteld aan een stikstofdioxideconcentratie boven de grenswaarde (40 µg/m3). Dit komt door de geringe overschrijding en de ligging van de woningen t.o.v. de wegas. De grenswaarden treden in werking vanaf Er zijn geen overschrijdingen van de plandrempels geconstateerd. Uit berekeningen met het CARII model blijkt dat de grenswaarde voor stikstofdioxide in 2010, uitgaande van een autonome verkeersgroei van 2% per jaar, niet wordt overschreden. Bij de gemeentelijke wegen zijn meer dan 35 overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof geconstateerd. In totaal gaat het om meter weg. Hierdoor worden in 2006 circa 1638 mensen blootgesteld aan meer dan 35 overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde. Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt bij een autonome groei van het verkeer van 2% in 2010 minder vaak overschreden dan 2006, maar er blijven geringe overschrijdingen, te weten de wegen Wilhelminastraat en Kastanjeweg. In 2015 en 2020 zal naar verwachting deze overschrijding niet meer aanwezig zijn. De gemeente Uden is vanuit het Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 8, lid 1) verplicht om een actieplan (luchtkwaliteitplan) op te stellen. Dit luchtkwaliteitplan moet erop gericht zijn het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof beneden de 35 keer te brengen. Aangezien de gemeente Uden naar aanleiding van het luchtkwaliteitsonderzoek 2005 reeds is aangevangen met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan worden de resultaten van dit onderzoek daar in meegenomen. Momenteel wordt het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit verder uitgewerkt waarin onder andere te treffen maatregelen worden voorgesteld om de luchtkwaliteit zodanig te verbeteren om aan de normstellingen te kunnen voldoen. 15

17 Bijlagen Bijlage 1: Invoergegevens en resultaten met concentraties van luchtverontreinigende stoffen (CARII) Bijlage 2: Resultaten berekeningen om zone van overschrijdingsgebied vast te stellen (CARII) Bijlage 3: Invoergegevens en rekenresultaten provinciale wegen N264 Bijlage 4: Resultaten Rijksweg A50 Bijlage 5: Invoergegevens en resultaten CARII voor het jaar

18 Bijlage 1: Invoergegevens en resultaten met concentraties van Luchtverontreinigende stoffen (CARII) 17

19 Bijlage 2: Resultaten berekeningen om zone van overschrijdingsgebied vast te stellen (CARII) 18

20 Bijlage 3: Invoergegevens en rekenresultaten provinciale wegen N264 19

21 Bijlage 4: Resultaten Rijksweg A50 20

22 Bijlage 5: Invoergegevens en resultaten CARII voor het jaar

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2002

Rapportage luchtkwaliteit 2002 Luchtkwaliteit in de provincie Owerijssef Rapportage luchtkwaliteit 2002 Toetsing van de luchtkwaliteit langs wegen aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit September 2003 Colofon Datum September 2003

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN 3 mei 2014-2 - LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN In opdracht van Gemeente Nuenen Opgesteld door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Auteur

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: 2 mei 2006 Opsteller rapport: drs. F. Klaassen Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Haarlemmerliede

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijpelberg 2007 (gemeente Helmond)

Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Rijpelberg 2007 (gemeente Helmond) (gemeente Helmond) Onderzoek luchtkwaliteit In opdracht van Opgesteld door Auteur Getoetst door Gemeente Helmond MD Regio Eindhoven, Afdeling Helmond Zuid Koninginnewal 2 Postbus 726 5700 AS Helmond 0492

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Datum: April 2012 Auteur: Janet Winkel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Samenvatting In dit rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Datum 1 maart 2011 Kenmerk WWK086/Kzj/0873 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. Gemeente Hilversum

Rapportage Luchtkwaliteit Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. Gemeente Hilversum Rapportage Luchtkwaliteit Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. Gemeente Hilversum rapportnummer: 532 Luchtkwaliteit Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. datum: 25 augustus 2005 revisie:

Nadere informatie

Aan de leden van de Gemeenteraad

Aan de leden van de Gemeenteraad -- Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Aan de leden van de Gemeenteraad Gemeenteraad Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website:

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid Rapport Dossier Project AL 07.6503 Kenmerk Opsteller F.R. van Gaalen Datum 14-4-2008 Onderwerp Titel Luchtkwaliteit Haven Zuid RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT. Dorperdijk 20, Sevenum

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT. Dorperdijk 20, Sevenum ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT Dorperdijk 20, Sevenum Datum : 12 december 2012 Rapportnummer : 212-SDo20-lk-v4 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. Elsendorpseweg 99, Elsendorp

Onderzoek luchtkwaliteit. Elsendorpseweg 99, Elsendorp Onderzoek luchtkwaliteit Elsendorpseweg 99, Elsendorp Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T 013-519 9458 Postel 8 5711 ET Someren T 0493 745 015 E info@vandunadvies.nl I www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie