Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit"

Transcriptie

1 Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

2 Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr revisie december 2009 Auteur W.T. van der Zweep Opdrachtgever AHOLD Vastgoed B.V. T.a.v. mevrouw M. ten Ham Postbus MA Zaandam datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave 01 concept G.W. v.d. Wijk A.W. Ooijevaar

3 Enschede Inhoud Blz. 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 2 2 Juridisch kader Wet luchtkwaliteit Grenswaarden Besluit niet in betekenende mate bijdragen Regeling beoordeling luchtkwaliteit Uitgangspunten voor de berekening Opzet Rekenmodel Invoergegevens Beschouwde wegen Verkeersgegevens Overige invoergegevens 9 4 Resultaten Stikstofdioxide Jaargemiddelde concentraties fijn stof Overige stoffen 11 5 Conclusies 12 Bijlage 1: Invoergegevens CAR Bijlage 2: Resultaten Bijlage 3: Referenties blad 1 van 18

4 Enschede 1 Inleiding 1.1 Aanleiding AHOLD Vastgoed B.V. is voornemens het winkelcentrum op de locatie Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 te herontwikkelen. Om dit plan te kunnen realiseren dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Ten behoeve van deze procedure dienen de milieueffecten die de ontwikkeling met zich meebrengt in beeld te worden gebracht. Het plan heeft gevolgen voor de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen en dus ook op de luchtkwaliteit. Oranjewoud heeft onderzocht of de herontwikkeling mogelijk is binnen de geldende luchtkwaliteitnormen. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. In Figuur 1.1 is de planlocatie (rode kader) weergegeven. Figuur 1.1: Planlocatie en omgeving 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt het juridisch kader met betrekking tot luchtkwaliteit geschetst. Hierna wordt in hoofdstuk drie de gehanteerde werkwijze toegelicht. In hoofdstuk vier worden de resultaten van de uitgevoerde berekeningen gepresenteerd. Tenslotte worden in hoofdstuk vijf kort de conclusies van het onderzoek uiteengezet. blad 2 van 18

5 2 Juridisch kader 2.1 Wet luchtkwaliteit De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd. In samenhang met titel 5.2 zijn de n voor luchtkwaliteit in bijlage 2 van de Wm opgenomen. In titel 5.2 Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer: wordt voldaan aan de in bijlage 2 Wm opgenomen n; een besluit (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; aannemelijk is gemaakt dat een besluit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de concentratie van een stof; het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Bij titel 5.2 Wm horen uitvoeringsregels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen. De volgende AMvB's en regelingen zijn of kunnen relevant zijn bij luchtkwaliteitonderzoeken: AMvB en Regeling niet in betekenende mate bijdragen; Regeling projectsaldering 2007; Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; Besluit Gevoelige bestemmingen. 2.2 Grenswaarden De (Europese) n voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht zijn vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze n zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen en dienen op voorgeschreven data te zijn bereikt. In tabel 2.1 zijn de n weergegeven. Tabel 2.1: Grenswaarden met ingang van 1 augustus 2009 Grenswaarden in µg/m 3 geldend op *) Toegestane Component Concentratiesoort aantal overschrijdingen per jaar Fijn stof (PM 10 ) jaargemiddelde 48 * uursgemiddelde Fijn stof (PM 2,5 ) jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO 2 ) jaargemiddelde ** - uurgemiddelde ** 18 Koolmonoxide (CO) 8-uurgemiddelde Lood (Pb) jaargemiddelde 0,5 0,5 0,5 Zwaveldioxide (SO 2 ) 24-uursgemiddelde uurgemiddelde Benzeen (C 6 H 6 ) jaargemiddelde * Buiten de zone "midden" en de agglomeraties Amsterdam/Haarlem, Rotterdam/Dordrecht en Utrecht is deze 40 µg/m 3. ** In de agglomeratie Heerlen/Kerkrade is deze al op van kracht. blad 3 van 18

6 Naast n zijn er voor de stoffen benzo(a)pyreen, ozon, arseen, cadmium en nikkel richtwaarden opgenomen in bijlage 2 van de Wm. Richtwaarden geven een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan dat zo veel mogelijk moet zijn bereikt. De verwachting is dat de richtwaarden voor deze stoffen nergens in Nederland worden overschreden. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit bij wegen zijn stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) het meest kritisch. Bij deze stoffen is de kans het grootst dat een wordt overschreden. Voor de overige stoffen waarvoor in bijlage 2 van de Wm n zijn opgenomen (koolmonoxide, zwaveldioxide, lood en benzeen), is, voor zover relevant voor het wegverkeer, het verschil tussen de en de som van de bijdrage van het wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot, dat overschrijding van de hiervoor geldende n redelijkerwijs kan worden uitgesloten 1. Ten aanzien van PM 2,5 dient daarnaast te worden opgemerkt dat de beschikbare cijfers en onderzoeksmethoden op dit moment nog met te veel onzekerheden omgeven zijn om een goede berekening uit te kunnen voeren. Vooralsnog mag echter worden aangenomen dat als voldaan wordt aan de n voor PM 10 ook aan de voor PM 2,5 vastgestelde norm van 25 µg/m 3 wordt voldaan. 2.3 Besluit niet in betekenende mate bijdragen In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM) is vastgelegd wanneer een project/plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel NO 2 als PM 10 niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de concentraties met 1,2 µg/m 3. Projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de n uit de Wet milieubeheer. Wel moet worden aangetoond dat als gevolg van het project de jaargemiddelde concentraties PM 10 en NO 2 niet met meer dan 1,2 µg/m 3 toenemen. In de onder het Besluit NIBM vallende Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is tot slot een aantal categorieën van plannen (projecten) opgenomen waarvoor tot een bepaalde omvang zonder meer geldt dat deze plannen niet in betekenende mate bijdragen. Blijft de ontwikkeling binnen de voor deze categorieën opgenomen grenzen, dan is het project per definitie niet in betekenende mate, hoeft dit niet met berekeningen te worden aangetoond en hoeft ook in dat geval verder geen toetsing aan de n plaats te vinden. 2.4 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze van uitvoering van luchtkwaliteitonderzoeken. Bepaald is onder andere waar en hoe de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden. Hiertoe is vastgelegd met welke (standaard)rekenmethode gerekend moet worden. Hierbij wordt grofweg een verdeling 1 Meijer, E.W., Zandveld. P., Bijlagen bij de luchtkwaliteitberekeningen in het kader van de ZSM/Spoedwet; september 2008 (rapport 2008-U-R0919/B), TNO blad 4 van 18

7 gemaakt in wegen in stedelijk gebied (SRM-1), buitenstedelijke wegen (SRM-2) en industriële bronnen (SRM-3). Voor het berekenen van de luchtverontreiniging ten gevolge van wegverkeer zijn er twee standaardrekenmethoden (SRM1 en SRM2). De eerste (SRM1) wordt gebruikt als sprake is van de volgende randvoorwaarden: de weg ligt in een stedelijke omgeving; de maximale rekenafstand is de afstand tot de bebouwing, met een maximum van 30 meter ten opzichte van de wegas; er is niet of nauwelijks sprake van een hoogteverschil tussen de weg en de omgeving; langs de weg bevinden zich geen afschermende constructies; de weg is vrij van tunnels. Dit betekent dat voor het onderhavige onderzoek gebruik wordt gemaakt van standaardrekenmethode 1. Concreet is gebruik gemaakt van CARII-model, versie 8.1. Tevens is vastgelegd dat gebruik gemaakt dient te worden van enkele generieke invoergegevens welke jaarlijks worden vastgesteld. Tot deze gegevens behoren de achtergrondconcentraties, de emissiefactoren en de meteorologie. Beoordelingslocaties In de Rbl2007 is ook vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden. Dit wordt beschreven in het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Dit is onder andere het geval in gebieden in de buitenlucht waartoe leden van het publiek normaliter geen toegang hebben, op een arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en op de rijbaan en middenberm van een weg. De beoordeling van de concentraties luchtverontreinigende stoffen dient plaats te vinden op maximaal 10 meter van de wegrand. Indien de rooilijn van de naastgelegen bebouwing binnen deze 10 meter is gelegen dient de afstand tot de bebouwing aangehouden te worden. Het gekozen beoordelingspunt dient representatief te zijn voor een wegdeel van ten minste 100 meter lengte. Op locaties waar de luchtkwaliteit beoordeeld dient te worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde blootstellingscriterium. Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de (jaar, etmaal, uur) significant is. Dit betekent dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld, getoetst moet worden aan de jaargemiddelde n (onder meer bij woningen). Op een plaats waar sprake kan zijn van een kortdurende blootstelling moet bijvoorbeeld getoetst worden aan de norm voor de uurgemiddelde concentratie NO 2. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stations, haltes voor het openbaar vervoer en parkeerterreinen. Zeezoutcorrectie Concentraties van zwevende deeltjes (PM 10 ) die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens mogen bij toetsing aan de n buiten beschouwing worden gelaten. Per gemeente is een aftrek voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente Enschede bedraagt deze correctie 3 µg/m 3. Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde PM 10 is bepaald dat deze in heel Nederland met 6 dagen verminderd mag worden. blad 5 van 18

8 Uurgemiddelde concentraties NO 2 en 24-uursgemiddelde concentraties PM 10 Voor toetsing aan het aantal maal overschrijding van de uurgemiddelde NO 2 en de 24-uursgemiddelde PM 10 kan gebruik gemaakt worden van (statistische) relaties, op basis van metingen van het RIVM, tussen het aantal overschrijdingen en de berekende jaargemiddelde concentraties NO 2 en PM 10. Deze relaties zijn vastgelegd in de Rbl2007. Ten aanzien van het aantal maal overschrijding van de uurgemiddelde NO 2 kan uit de in de Rbl2007 vastgelegde relaties worden opgemaakt dat het toegestane aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO 2 van 200 µg/m 3 niet wordt overschreden indien de berekende jaargemiddelde concentratie NO 2 lager is dan 82 µg/m 3. Uit de genoemde regeling blijkt daarnaast dat het toegestane aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie PM 10 van 50 µg/m 3 niet wordt overschreden indien de jaargemiddelde concentratie PM 10 (zonder de correctie voor zeezout) niet hoger is dan 32,5 µg/m 3. blad 6 van 18

9 3 Uitgangspunten voor de berekening 3.1 Opzet Om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de omgeving van de planlocatie zijn op een aantal relevante wegvakken de concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald. De concentraties zijn vervolgens getoetst aan de luchtkwaliteitnormen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. De concentraties zijn berekend voor de volgende scenario's: 2009 autonoom; 2009 na voltooiing herontwikkeling; 2010 autonoom; 2010 na voltooiing herontwikkeling; 2020 autonoom; 2020 na voltooiing herontwikkeling. Voor de berekening is er van uit gegaan dat de hele ontwikkeling gereed is in de doorgerekende zichtjaren. De resultaten van dit onderzoek kunnen niet beschouwd worden als een 0-meting. Daarvoor dient er gemeten te worden op de locaties waarvoor een 0-meting gewenst is. 3.2 Rekenmodel Voor het berekenen van de invloed van de planontwikkeling langs de toe leidende wegen is gerekend met het rekenmodel CARII versie 8.1. (CAR staat voor Calculation of Air Pollution from Road traffic). Met dit model is het mogelijk een prognose te maken van luchtverontreinigende stoffen in en langs straten. CARII geeft een prognose voor stikstofdioxide (NO 2 ), fijn stof (PM 10 ), benzeen, zwaveldioxide (SO 2 ) en koolmonoxide (CO). Over het algemeen zijn de componenten stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) het meest kritisch. CARII berekent de concentraties voor de aangegeven stoffen op een in te geven afstand van de wegas. Voor de te onderscheiden componenten bevat het model een standaard achtergrondconcentratie, bepaald door het MNP, die is gebaseerd op statistische gegevens (voor de huidige situatie, op basis van meetgegevens) en aannames voor de toekomstige situatie. blad 7 van 18

10 3.3 Invoergegevens Beschouwde wegen De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende wegvakken: A. Noord Esmarkerrondweg (velveweg-voltastraat); B. Noord Esmarkerrondweg (Velveweg-Gronausestraat); C. Zuid Esmarkerrondweg (Gronausestraat-Celsiusstraat); D. Gronausestraat (Slotzichtweg-Noord Esmarkerrondweg); E. Gronausestraat (Noord Esmarkerrondweg-ingang); F. Gronausestraat (ingang-winterweg); G. Losstraat (achter het complex aan de noordzijde). Figuur 3.1: Onderzochte wegvakken Verkeersgegevens Verkeersintensiteiten van de huidige situatie en de autonome situatie in 2020 zijn verkregen van de gemeente Enschede in werkdagintensiteiten. Luchtkwaliteitonderzoeken gaan uit van weekdagintensiteiten. Daarom zijn de verkregen werkdagintensiteiten omgerekend naar weekdagintensiteiten door deze te delen door een omrekenfactor De Verkeerscijfers voor 2010 autonoom zijn bepaald doormiddel van lineaire interpolatie tussen 2009 en De planbijdrage is bepaald op basis van de CROW publicatie 272 'Verkeersgeneratie voorzieningen - kengetallen gemotoriseerd verkeer'. Op pagina 45 van de publicatie worden kengetallen gegeven voor de verkeersaantrekkende werking van voorzieningen. Uitgangspunt is een stadsdeel, wijk of buurtcentrum. Voor de schil rondom een centrum wordt uitgegaan van een verkeersaantrekkende werking van 45,8 voertuigen per 100 m 2 bvo per dag. 2 CROW publicatie 272 'Verkeersgeneratie voorzieningen - kengetallen gemotoriserd verkeer' blad 8 van 18

11 De huidige oppervlakte van de voorzieningen op de planlocatie bedraagt m 2. In de plansituatie bedraagt deze m 2. De toename als gevolg van de planontwikkeling is 5351 m 2. De verkeerstoename komt hiermee op 45,8 * 53,51 = 2450 voertuigbewegingen. Deze toename is bij wijze van worst case benadering bij alle wegen opgeteld. In de nieuwe situatie is een losstraat gepland aan de noordzijde achter de bebouwing. Volgens schattingen van de opdrachtgever vinden er circa 20 beleveringen per dag plaats. Dit komt neer op 40 voertuigbewegingen door vrachtauto's. Daarnaast liggen er 20 parkeerplaatsen. Er van uitgaande dat deze voor het personeel bestemd zijn is aangenomen dat deze plaatsen 40 voertuigbewegingen door auto's genereren. Bij wijze van worst case benadering is al het vrachtverkeer bij 'zwaar verkeer' ingevoerd en is uitgegaan van 'stagnerend verkeer' als snelheidstype. Een overzicht van alle gebruikte intensiteiten is opgenomen in bijlage Overige invoergegevens Ten behoeve van de berekening zijn ook de wegkenmerken van de betreffende wegen geïnventariseerd. Deze zijn terug te vinden in de CAR invoerbestanden in bijlage 1. De concentraties bij de losstraat zijn berekend op 5 meter vanaf de wegas. Dit is de minimale afstand die in CAR kan worden ingevoerd. blad 9 van 18

12 4 Resultaten 4.1 Stikstofdioxide Jaargemiddelde concentraties De hoogst berekende concentraties NO 2 zijn voor alle scenario's berekend langs de Gronausestraat (F). De hoogste concentratie bedraagt 27,7 µg/m 3 in de plansituatie in Op alle wegvakken nemen de concentraties toe. De grootste toename (2,5 µg/m 3 ) is berekend langs de Noord Esmarkerrondweg (A) in Er worden nergens n overschreden. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de berekende concentraties op alle beschouwde wegvakken. Tabel 4.1: Berekende concentraties NO 2 Jaargemiddelde concentraties NO2 (ug/m3) 2009 AO 2009 plan 2010 AO 2010 plan 2020 AO 2020 plan A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat G Losstraat Uurgemiddelde concentratie Per jaar mag gedurende maximaal 18 uren de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m 3 worden overschreden. In geen van de berekende scenario's wordt deze uurgemiddelde concentratie overschreden. 4.2 Jaargemiddelde concentraties fijn stof Jaargemiddelde concentraties De hoogst berekende concentraties PM 10 zijn voor alle scenario's berekend langs de Gronausestraat (F). De hoogste concentratie bedraagt 22,8 µg/m 3 in de plansituatie in Er worden nergens n overschreden. De grootste toename bedraagt 1,0 µg/m 3. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de berekende concentraties op alle beschouwde wegvakken. Tabel 4.2: Berekende concentraties PM 10 (inclusief zeezoutcorrectie) Jaargemiddelde concentraties PM10 (ug/m3) 2009 AO 2009 plan 2010 AO 2010 plan 2020 AO 2020 plan A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat G Losstraat Aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde concentratie PM 10 Per jaar mag de norm voor de etmaalconcentratie van 50 µg/m 3 niet vaker dan 35 maal worden overschreden. Uit de berekening blijkt dat deze norm maximaal 11 maal wordt overschreden. blad 10 van 18

13 4.3 Overige stoffen Voor de overige stoffen, waarvoor in de Wet luchtkwaliteit n zijn opgenomen, zijn de achtergrondconcentraties in Nederland dermate laag dat overschrijding van de n vrijwel nergens voorkomt. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat als gevolg van de herontwikkeling geen van de n wordt overschreden. Een overzicht van de berekende concentraties is opgenomen in bijlage 2. blad 11 van 18

14 5 Conclusies NO 2 De voor de jaargemiddelde concentratie NO 2 wordt langs geen van de beschouwde wegvakken overschreden. Ook de voor het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO 2 wordt op geen van de beschouwde wegvakken overschreden. PM 10 De voor de jaargemiddelde concentratie PM 10 wordt langs geen van de beschouwde wegvakken overschreden. Ook de voor het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie van PM 10 wordt op geen van de beschouwde wegvakken overschreden. Overige stoffen Geen van de n, voor de overige stoffen waarvoor in de Wet luchtkwaliteit n zijn opgenomen, wordt als gevolg van de geplande herontwikkeling overschreden. Conclusie De geplande herontwikkeling van de locatie Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 heeft geen overschrijding van de n, zoals gesteld in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer, tot gevolg. Hiermee wordt voldaan aan de eisen in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. De luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de geplande herontwikkeling van de locatie Noord Esmarkerrondweg 421 en 431. blad 12 van 18

15 Bijlage 1 : Invoergegevens CAR Coördinaten De X- en Y-coördinaten zijn ingevuld in Rijksdriehoekscoördinaten. In CARII zit een database met achtergrondconcentraties per gridcel afkomstig van metingen van het RIVM. Deze concentraties worden geëxtrapoleerd naar de jaren 2009, 2010 en 2020 en vervolgens wordt de extra uitstoot door het verkeer erbij opgeteld. Parkeerbewegingen Het aantal parkeerbewegingen per dag over een afstand van 100 meter is alleen van belang voor de berekening van benzeenconcentraties. Snelheidstypering In CAR worden de volgende snelheidstyperingen standaard gehanteerd. Snelweg algemeen typisch snelwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 65 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde kilometer Buitenweg algemeen typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde kilometer Stadsverkeer met minder stadsverkeer met een relatief groter aandeel 'free-flow' congestie rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde kilometer Normaal stadsverkeer Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde kilometer Stagnerend stadsverkeer Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde kilometer Wegtype 1 Open terrein 2 Basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4 3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing. 3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing. 4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing. blad 13 van 18

16 Bomenfactor 1,00 hier en daar bomen of in het geheel niet 1,25 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter 1,50 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte. Afstand tot weg-as Dit betreft de afstand van de weg-as tot het punt waarop de concentratie berekend wordt. Meteocondities Als de berekeningen gelden voor een toekomstig jaar kan men kiezen uit meerjarige meteorologie en ongunstige meteorologie. Voor de jaren 2008, 2010 en 2020 is gekozen voor meerjarige meteorologie. Dit is de gemiddelde meteo-conditie over een periode van 10 jaar. Invoerbladen In onderstaande tabellen staan de gegevens zoals deze zijn ingevoerd in CAR II 8.1. Wegkenmerken weg plaats x y snelheid wegtype bomenfactor wegas afstand stagnatie A Noord Esmarkerrondweg Velveweg-Voltastraat normaal stadsverkeer 3b B Noord Esmarkerrondweg Velevestraat-Gronausestrr normaal stadsverkeer C Zuid Esmarkerrondweg Gronausestr.-Celsiusstr normaal stadsverkeer D Gronausestraat Slotzichtweg-N. Esmarkerrondweg normaal stadsverkeer 3a E Gronausestraat N. Esmarkerrondweg-ingang normaal stadsverkeer F Gronausestraat Ingang-Winterweg normaal stadsverkeer G Losstraat stagnerend stadsverkeer 3b Verkeersintensiteiten 2009 AO Intensiteit weekdag frac. MZ frac. Z frac. bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat plan Intensiteit weekdag frac. MZ frac. Z frac. bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat G Losstraat AO Intensiteit weekdag MZ Z bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat blad 14 van 18

17 2010 plan Intensiteit weekdag frac. MZ frac. Z frac. bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat G Losstraat AO Intensiteit weekdag MZ Z bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat plan Intensiteit weekdag frac. MZ frac. Z frac. bus A Noord Esmarkerrondweg B Noord Esmarkerrondweg C Zuid Esmarkerrondweg D Gronausestraat E Gronausestraat F Gronausestraat G Losstraat blad 15 van 18

18 Bijlage 2 : Resultaten 2009 AO NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,0 0,7 1,5 1, ,1 589,0 0,3 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,8 0,7 1,4 1, ,4 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,9 0,7 1,4 1, ,6 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 18,1 0 23, ,0 0,7 1,5 1, ,3 589,0 0,3 0,3 E Gronausestraat 18,1 0 23, ,9 0,7 1,4 1, ,1 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 18,1 0 23, ,0 0,7 1,5 1, ,7 589,0 0,4 0, plan NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,1 0,7 1,5 1, ,2 589,0 0,4 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,9 0,7 1,4 1, ,3 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 18,1 0 23, ,9 0,7 1,4 1, ,5 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 18,1 0 23, ,1 0,7 1,5 1, ,8 589,0 0,4 0,3 E Gronausestraat 18,1 0 23, ,9 0,7 1,4 1, ,6 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 18,1 0 23, ,1 0,7 1,5 1, ,1 589,0 0,4 0,3 G Losstraat 18,1 0 23, ,7 0,7 1,4 1, ,3 589,0 0,3 0, AO NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,0 0,7 1,9 1, ,8 589,0 0,3 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,8 0,7 1,9 1, ,9 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,9 0,7 1,9 1, ,0 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 16,5 0 23, ,0 0,7 2,0 1, ,8 589,0 0,3 0,3 E Gronausestraat 16,5 0 23, ,9 0,7 1,9 1, ,7 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 16,5 0 23, ,0 0,7 2,0 1, ,0 589,0 0,4 0, plan NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,1 0,7 2,0 1, ,6 589,0 0,4 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,9 0,7 1,9 1, ,6 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 16,5 0 23, ,9 0,7 1,9 1, ,8 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 16,5 0 23, ,1 0,7 2,0 1, ,1 589,0 0,4 0,3 E Gronausestraat 16,5 0 23, ,9 0,7 1,9 1, ,0 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 16,5 0 23, ,1 0,7 2,0 1, ,3 589,0 0,4 0,3 G Losstraat 16,5 0 23, ,7 0,7 1,9 1, ,1 589,0 0,3 0, AO NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,9 0,7 1,5 1, ,2 589,0 0,3 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,8 0,7 1,5 1, ,1 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,8 0,7 1,5 1, ,1 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 11,1 0 21, ,0 0,7 1,6 1, ,4 589,0 0,3 0,3 E Gronausestraat 11,1 0 21, ,8 0,7 1,5 1, ,6 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 11,1 0 21, ,0 0,7 1,6 1, ,5 589,0 0,3 0,3 blad 16 van 18

19 2020 plan NO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) Benzeen (ug/m3) Benzeen (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) SO2 (ug/m3) CO (ug/m3) CO (ug/m3) BaP (ug/m3) BaP (ug/m3) Plaats plandrempel Jaargemiddelde Jaargemiddelde 24 uursgemiddelde 98-Percentiel 8h 98-Percentiel achtergrond Jaargemiddelde A Noord Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,0 0,7 1,6 1, ,0 589,0 0,3 0,3 B Noord Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,9 0,7 1,5 1, ,0 589,0 0,3 0,3 C Zuid Esmarkerrondweg 11,1 0 21, ,9 0,7 1,5 1, ,9 589,0 0,3 0,3 D Gronausestraat 11,1 0 21, ,0 0,7 1,6 1, ,8 589,0 0,3 0,3 E Gronausestraat 11,1 0 21, ,9 0,7 1,5 1, ,7 589,0 0,3 0,3 F Gronausestraat 11,1 0 21, ,0 0,7 1,6 1, ,8 589,0 0,3 0,3 G Losstraat 11,1 0 21, ,7 0,7 1,5 1, ,5 589,0 0,3 0,3 blad 17 van 18

20 Bijlage 3 : Referenties Wet milieubeheer, Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen ("Wet luchtkwaliteit"), inwerkingtreding op 15 november 2007; Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, inwerkingtreding op 15 november 2007; Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant nr. 220); CROW publicatie 272 'Verkeersgeneratie voorzieningen - kengetallen gemotoriseerd verkeer', december 2008; TNO, Handleiding webbased CAR versie 8.1, 1 december blad 16 van 18

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Bestemmingsplan Melkfabriek te Hilversum

Luchtkwaliteitonderzoek Bestemmingsplan Melkfabriek te Hilversum projectnr. 218967 revisie 00 mei 2010 Auteur M. Beterams, MSc. Opdrachtgever Dudok Wonen Beheer B.V. T.a.v. Mevrouw J.L. Van Gaalen Postbus 1854 1200 BW HILVERSUM datum vrijgave beschrijving revisie 01

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteitsonderzoek Luchtkwaliteitsonderzoek Realisatie gemeentehuis aan de Walk te Heythuysen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Rapport Luchtkwaliteit

Rapport Luchtkwaliteit projectnr. 218993 revisie 1.0 april 2010 Auteurs drs. T. (Tim) Artz ing. E. (Evelien) Stehouwer W. (Wytze) van der Zweep Opdrachtgever Nieuwland Advies T.a.v. de heer A. Sikking Postbus 522 6700 AM Wageningen

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Randweg Zundert

Luchtkwaliteitonderzoek Randweg Zundert projectnr. 196747 revisie 01 januari 2011 Auteurs A. Kobus (Msc.) drs. G.-W. van der Wijk Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10100 4880 GA Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: 4 december Contactadres: Rivium Westlaan LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus AN ROTTERDAM

Colofon. Datum van uitgave: 4 december Contactadres: Rivium Westlaan LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus AN ROTTERDAM Colofon Datum van uitgave: 4 december 2014 Contactadres: Rivium Westlaan 72 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL Postbus 8590 3009 AN ROTTERDAM Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Herontwikkeling De Waag, Lelystad

Herontwikkeling De Waag, Lelystad Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept Gemeente Lelystad December 2009 v1 concept Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept dossier : C7490-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. GZG-terrein te s-hertogenbosch

Onderzoek luchtkwaliteit. GZG-terrein te s-hertogenbosch Onderzoek luchtkwaliteit GZG-terrein te s-hertogenbosch Opdrachtgever : Breijn B.V., Stedelijke Infra Postbus 2070 5260 CB VUGHT Projectnummer : 20100009 Status rapport / versie nr. : Definitief / D01

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Kampershoek-Noord Rapportage in het kader van Titel 5.2 Wm

Luchtkwaliteit Kampershoek-Noord Rapportage in het kader van Titel 5.2 Wm Luchtkwaliteit Kampershoek-Noord Rapportage in het kader van Titel 5.2 Wm projectnr. 231669 revisie 01 21 februari 2011 auteur D. Bouman Opdrachtgever Gemeente Weert Postbus 950 6000 AZ WEERT datum vrijgave

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek. Herziening PIP Buitenring Parkstad Limburg Optimalisatie Kranenpool

Luchtkwaliteitonderzoek. Herziening PIP Buitenring Parkstad Limburg Optimalisatie Kranenpool Luchtkwaliteitonderzoek Herziening PIP Buitenring Parkstad Limburg Optimalisatie Kranenpool SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Projectgroep bestaande uit Manuel Beterams Geert-Wiebe van

Nadere informatie

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM Dorado Beach Luchtkwaliteit Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wet milieubeheer... 5 2.2 Regeling

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek dossier : BA5527 registratienummer : MD-AF20120789 versie

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Voorst Johan van der Burg datum: 4 februari 2012 betreft: Luchtkwaliteit MFA Terwolde project: 120638 INLEIDING Aan de Schoolstraat 2 in Terwolde is de openbare basisschool De Bongerd

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie