Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat"

Transcriptie

1 Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

2 Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Purmerend Titel rapport Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Kenmerk PMD060/Kzj/0601 Datum publicatie 15 juni 2010 Projectteam opdrachtgever(s) de heren C. Leeflang en E. van Schooten Projectteam Goudappel Coffeng de heren H.C. Andriesse, T.S. de Boer en J.Y. Keizer Projectomschrijving Onderzoek naar de effecten van het instellen van eenrichtingsverkeer op de van IJsendijkstraat in Purmerend op de geluidssituatie. Trefwoorden luchtkwaliteit, fijnstof, stikstofdioxide, Van IJsendijkstraat, Purmerend, eenrichtingsverkeer

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Uitgangspunten Rekenmodel Studiegebied Concentraties Verkeersgegevens Overige uitgangspunten 10 4 Resultaten Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) Jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM 10 ) uursgemiddelde concentratie fijnstof (PM 10 ) 12 5 Conclusie 14

5 Pagina 1 1 Inleiding De gemeente Purmerend is voornemens de Van IJsendijkstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in één richting. Op dit moment geldt op deze weg al een verbod voor vrachtverkeer. In figuur 1.1 is de ligging van de Van IJsendijkstraat weergegeven. Figuur 1.1: Situering Van IJsendijkstraat (Bron: GoogleMaps) Door de instelling van het eenrichtingsverkeer zullen er langs de Van IJsendijkstraat positieve effecten optreden. Mogelijkerwijs zullen er door een wijziging in verkeersstromen ook negatieve effecten optreden langs andere wegen. In 2008 heeft Goudappel Coffeng BV onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten gevolgen voor de luchtkwaliteit op de Van IJsendijkstraat en de nabij gelegen wegen. Dit onderzoek is beschreven in het rapport Onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat met kenmerk PMD046/Kno/0524 (d.d. 7 oktober 2008). Sindsdien zijn de inzichten in verkeersintensiteiten enigszins veranderd. De gemeente Purmerend heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om het onderzoek te actualiseren aan de hand van de meest recente verkeersgegevens. Dit rapport beschrijft de resultaten van het geactualiseerde onderzoek. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader rond luchtkwaliteit. De Wet luchtkwaliteit vormt hier de basis. In hoofdstuk 3 worden de in het onderzoek gehanteerde uitgangspunten uiteengezet. Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit. Het rapport sluit af met de conclusies in Hoofdstuk 5.

6 Pagina 2 2 Wettelijk kader In dit hoofdstuk wordt het vigerende wettelijk kader aangaande de luchtkwaliteit beschreven. Er wordt ingegaan op de Wet luchtkwaliteit, de vigerende normen en het begrip niet in betekenende mate. Wet luchtkwaliteit In 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de (nieuwe) richtlijn 96/62/EG opgesteld inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (verder te noemen: kaderrichtlijn). In deze kaderrichtlijn zijn de grondbeginselen opgenomen van een gemeenschappelijke strategie voor het vaststellen van de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu, alsmede een programma waarin de Europese Unie zich ten doel stelt om voor dertien luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren voor de grenswaarden van de buitenluchtkwaliteit. De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet Luchtkwaliteit. Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving introduceerde een programmasystematiek voor maatregelen en projecten en een categorie 'niet in betekenende mate' besluiten waarbij geen toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen nodig is. Bij de definitieve vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is inmiddels ook de tweede wet, de Implementatiewet luchtkwaliteit, van kracht. Deze implementeert de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit met de nieuwe normstelling voor PM 2,5, de derogatie (uitstel en vrijstelling van de verplichting om aan bepaalde grenswaarden te voldoen) en het toepasbaarheidsbeginsel. De nieuwe programmasystematiek (vormgegeven in het NSL) en de derogatie leiden tot maatregelen gericht op gezondheidsbescherming en het tijdig voldoen aan de grenswaarden, waarbij tevens ruimte ontstaat voor maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Normen In de Wet luchtkwaliteit zijn regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO 2 ), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM 10 ), lood, koolmonoxide en benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium en nikkel, welke zijn weergegeven in tabel 2.1. Voor NO 2 zijn voor de jaren 2007 tot en met 2010 plandrempels gegeven (zie tabel 2.2). Deze normen zijn ook opgenomen in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.

7 Pagina 3 Stof Type norm Vanaf Concentratie Max. aantal overschrijdingen (µg/m 3 ) per jaar Stikstofdioxide Jaargemiddelde Uurgemiddelde Fijn stof Jaargemiddelde uursgemiddelde Benzeen Jaargemiddelde Zwaveldioxide 24-uursgemiddelde Uurgemiddelde Koolmonoxide 8-uurgemiddelde Benzo(a)pyreen Richtwaarde jaargemiddelde * 10-3 Lood Jaargemiddelde ,5 Ozon Richtwaarde, 8 uur gemiddelde dagen (3 jaar) Arseen Richtwaarde, Jaargemiddelde * 10-3 Cadmium Richtwaarde, Jaargemiddelde * 10-3 Nikkel Richtwaarde, Jaargemiddelde * 10-3 Tabel 2.1: Grenswaarden Wet luchtkwaliteit (termijnen NO 2 en PM 10 exclusief derogatie). Stof Type norm Jaargemiddelde Stikstofdioxide Uurgemiddelde Tabel 2.2: Plandrempels stikstofdioxide Er vinden in Nederland langs wegen geen overschrijdingen plaats van de richtwaarden of grenswaarden van de zware metalen (lood, arseen, cadmium en nikkel) en ozon; derhalve zijn deze stoffen niet opgenomen in de rekenmodellen. Voor de stoffen NO 2 en PM 10 zijn in de Wet luchtkwaliteit grenswaarden gesteld van 40 µg/m 3. Daarnaast geldt een grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie voor NO 2 (200 µg/m 3 ) die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden en een grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie voor PM 10 (50 µg/m 3 ) die maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden. De uurgemiddelde grenswaarde van NO 2 wordt in Nederland alleen langs zeer drukke verkeerswegen meerdere malen overschreden. Het komt in Nederland niet voor dat deze grenswaarde vaker dan 18 keer per jaar wordt overschreden. Voor de toetsing van het plan aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk dan ook nog slechts drie normen van toepassing: - jaargemiddelde concentratie NO 2 (40 µg/m 3 ); - jaargemiddelde concentratie PM 10 (40 µg/m 3 ); - aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie PM 10 (maximaal 35 dagen per jaar). Derogatie De nieuwe Europese richtlijn bevat in artikel 22, eerste lid, de mogelijkheid voor uitstel van het tijdstip waarop aan de normen en grenswaarden van NO 2 moet worden voldaan. De term 'uitstel' wordt gebruikt omdat het gaat over grenswaarden die nog

8 Pagina 4 niet in werking zijn getreden. De Europese richtlijn bevat in het tweede lid de mogelijkheid om tijdelijke vrijstelling te krijgen van de grenswaarden van PM 10. Omdat die grenswaarden al sinds 1 januari 2005 gelden wordt niet de term 'uitstel' gebruikt, maar 'vrijstelling'. De uitstel- en vrijstellingsmogelijkheden worden samen aangeduid met de term 'derogatie'. Nederland heeft in juli 2008 het Nederlandse luchtkwaliteitsplan en de uitkomsten van de Saneringstool aan de Europese Commissie voorgelegd als onderbouwing voor het verkrijgen van derogatie. De Commissie heeft bij beschikking van 7 april 2009 die derogatie verleend. Dit betekent dat de grenswaarden van NO 2 in Nederland van kracht worden op 1 januari 2015 en de grenswaarden van PM 10 uiterlijk op 11 juni Uitzondering hierop vormt de regio Heerlen/Kerkrade welke beperkt derogatie heeft gekregen en waardoor in deze regio de grenswaarde van NO 2 op 1 januari 2013 van kracht wordt. Wet Luchtkwaliteit versus Besluit Luchtkwaliteit 2005 Een belangrijk verschil met het Blk 2005 is, dat de nieuwe regelgeving een flexibele koppeling kent tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor de luchtkwaliteit. Projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Projecten die wel in betekenende mate bijdrage aan de luchtverontreiniging, zullen in principe zijn opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Kenmerk van het NSL is dat het pakket aan generieke en locatiespecifieke maatregelen bevat die ervoor zorgen dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen worden gecompenseerd en belangrijker, die er voor zorgen dat alle huidige overschrijdingen oplost. Het begrip niet in betekenende mate (NIBM) speelt dus een belangrijke rol in de nieuwe regelgeving en is uitgewerkt in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. Het Besluit en de Regeling maken onderscheid in de situatie vòòr en na de definitieve vaststelling van het NSL Het Besluit NIBM De AMvB NIBM legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO 2 ) of fijn stof (PM 10 ). Dit komt overeen met 1,2 µg/m 3 voor zowel fijn stof als stikstofdioxide. Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

9 Pagina 5 - Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM. Dit volgt uit artikel 4, lid 1 van het Besluit NIBM; - Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn, bijvoorbeeld met de NSLrekentool 1. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden. Als de 3% grens voor fijn stof of stikstofdioxide niet wordt overschreden, hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. De vraag of een project NIBM is, is vanzelfsprekend alleen van toepassing indien grenswaarden overschreden worden. Als de grenswaarden inclusief plan en eventueel daarmee onlosmakelijk samenhangende maatregelen niet overschreden worden is wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen en voldoet het plan aan artikel 5.16 lid 1 onder a van de Wet milieubeheer. 1 De NSL-rekentool bevat zowel SRM1 als SRM2 rekenmethodiek en staat op

10 Pagina 6 3 Uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. In paragraaf 3.1 wordt het gehanteerde rekenmodel beschreven. In paragraaf 3.2 de onderzoekslocaties en het studiegebied. Paragraaf 3.3 geeft weer hoe de concentraties in het onderzoeksgebied worden berekend. In paragraaf 3.4 worden de verkeersgegevens beschreven en in paragraaf 3.5 de overige uitgangspunten. 3.1 Rekenmodel CAR II versie 9.0. Voor het berekenen van de luchtkwaliteit en de effecten daarop is gerekend met het model CAR II versie 9.0 (CAR staat voor Calculation of Air Pollution from Road traffic). Met dit verspreidingsmodel is het mogelijk een prognose te maken van luchtverontreinigende stoffen langs wegen. Met het CAR II model kunnen de te verwachten concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) berekend worden. 3.2 Studiegebied Langs twaalf locaties in het onderzoeksgebied is de te verwachten luchtkwaliteit berekend. In figuur 3.1 is een schematische weergave van het onderzoeksgebied weergegeven met daarop de in dit onderzoek gehanteerde onderzoekslocaties. De coördinaten van deze onderzoeklocaties zijn weergegeven in tabel 3.1.

11 Pagina 7 Figuur 3.1: Onderzoekslocaties (Bron: LiveMaps) coördinaten in Rijksdriehoekstelsel onderzoekslocatie X y 1 Ds. Martin Luther Kingweg Salvador Allendelaan Provinciale weg N Nieuwe Gouw Burg. D. Kooimanweg (noord) Doctor J.M den Uyllaan Flevostraat Hoornselaan Van IJsendijkstraat (oost) Van IJsendijkstraat (west) Burg. D. Kooimanweg (zuid) Churchilllaan Tabel 3.1: Coördinaten van de onderzoekslocaties

12 Pagina Concentraties De concentraties langs de wegen in het onderzoeksgebied worden bepaald door het optellen van drie bronnen. Deze drie bronnen zijn: - het heersende achtergrondniveau; - de bijdrage van mogelijke lokale industriële bronnen; - de bijdrage van het verkeer op de weg. Het heersende achtergrondniveau Het heersende achtergrondniveau is als vast gegeven opgeslagen in het CAR II model. Dit niveau is gebaseerd op het landelijk meetnet van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het achtergrondniveau is bepaald voor grids van 1 bij 1 kilometer. De bijdrage van mogelijke lokale industriële bronnen Er zijn in de buurt van het studiegebied geen lokale industriële bronnen bekend die een significante bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. De bijdrage van het verkeer op de weg Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de verschillende onderzoeksjaren (2010, 2011, 2015 en 2020). Op basis van de gehanteerde verkeersintensiteiten, welke in paragraaf 3.4 worden besproken, is in het CAR II model de bijdrage van het verkeer op de betreffende weg berekend. Zeezoutcorrectie In de Wet luchtkwaliteit wordt aangegeven dat zwevende deeltjes (PM 10 ) die van nature in de lucht aanwezig zijn, buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dit wordt de zeezoutaftrek genoemd. De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 gaat nader in op deze aftrek. In deze regeling wordt per gemeente een aftrek van de jaargemiddelde concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente Purmerend is deze correctie -6 µg/m 3. Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde fijn stof is bepaald dat deze in Nederland met 6 dagen verminderd mag worden.

13 Pagina Verkeersgegevens De in dit onderzoek gehanteerde verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Purmerend. Op basis van de meest recente beschikbare cijfers zijn voor de verschillende toetsjaren de te verwachten verkeersintensiteiten berekend. Er is gekeken naar de huidige situatie (2010) en het eindbeeld in Voor stikstofdioxide is ook de situatie voor 2015 in beeld gebracht omdat in dit jaar de grenswaarde voor NO 2 van kracht wordt. De norm voor fijnstof moet worden gehaald in 2011, voor deze stof is dit jaar als extra toetsjaar gekozen. In alle situaties wordt gerekend met de te verwachten intensiteiten voor Voor de verschillende toetsjaren wordt steeds gerekend met de achtergrondconcentraties voor het desbetreffende jaar. Door met intensiteiten voor 2020 te rekenen wordt hiermee een worst case scenario beschouwd. In het verkeersmodel van de gemeente Purmerend wordt gerekend met de verkeersintensiteiten in werkdaggemiddelden. Voor het onderzoek luchtkwaliteit zijn weekdaggemiddelden vereist. Om de werkdaggemiddelden om te rekenen naar weekdaggemiddelden is een factor 0,93 gehanteerd. Tabel 3.2 geeft de gehanteerde verkeersintensiteiten voor de verschillende wegvakken weer. onderzoekslocatie autonoom 2020 plan Ds. Martin Luther Kingweg Salvador Allendelaan Provinciale weg N Nieuwe Gouw Burg. D. Kooimanweg (noord) Doctor J.M den Uyllaan Flevostraat Hoornselaan Van IJsendijkstraat (oost) Van IJsendijkstraat (west) Burg. D. Kooimanweg (zuid) Churchilllaan Tabel 3.2: Verkeersintensiteiten (mvt/gemiddelde weekdag) Voertuigverdeling De gehanteerde voertuigverdeling voor de autonome situaties is weergegeven in tabel 3.3. Op het westelijke gedeelte van de Van IJsendijkstraat geldt reeds een vrachtverbod. De Flevostraat en Nieuwe Gouw zijn beide wegen op of bij een bedrijventerrein, op die wegen is een hoger aandeel vrachtverkeer van toepassing.

14 Pagina 10 aandeel vracht onderzoekslocatie Mzv zv 1 Ds. Martin Luther Kingweg 2,5 % 0,5 % 2 Salvador Allendelaan 2,5 % 0,5 % 3 Provinciale weg N244 2,5 % 0,5 % 4 Nieuwe Gouw 7,0 % 2,0 % 5 Burg. D. Kooimanweg (noord) 2,5 % 0,5 % 6 Doctor J.M den Uyllaan 2,5 % 0,5 % 7 Flevostraat 7,0 % 2,0 % 8 Hoornselaan 2,5 % 0,5 % 9 Van IJsendijkstraat (oost) 2,5 % 0,5 % 10 Van IJsendijkstraat (west) 0,0 % 0,0 % 11 Burg. D. Kooimanweg (zuid) 2,5 % 0,5 % 12 Churchilllaan 2,5 % 0,5 % Tabel 3.3: Voertuigverdeling; aandeel middelzwaar- (mzv) en zwaar vrachtverkeer (zv) 3.5 Overige uitgangspunten In tabel 3.4 zijn alle overige uitgangspunten weergegeven welke zijn gehanteerd in dit onderzoek. Het wegtype, het snelheidstype, de expositieafstand en de bomenfactor zijn bepaald op basis van Google Earth. onderzoekslocatie expositieafstand wegtype snelheidstype bomenfactor 1 Ds. Martin Luther Kingweg 15 beide zijden bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 2 Salvador Allendelaan 14 basistype Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 3 Provinciale weg N basistype Buitenweg (44 km/h) 1,00 4 Nieuwe Gouw 13,5 eenzijdige bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,00 5 Burg. D. Kooimanweg (noord) 16 beide zijden bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 6 Doctor J.M den Uyllaan 14 basistype Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 7 Flevostraat 19 eenzijdige bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 8 Hoornselaan 14 basistype Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 9 Van IJsendijkstraat (oost) 15 beide zijden bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,00 10 Van IJsendijkstraat (west) 17 basistype Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 11 Burg. D. Kooimanweg (zuid) 15 eenzijdige bebouwing Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,00 12 Churchilllaan 17 basistype Doorstr.stadsverk. (26 km/h) 1,25 Tabel 3.4: Overige uitgangspunten. De bomenfactor die op de onderzoekslocaties van toepassing is, bedraagt 1.00 of 1.25 (zie tabel 3.4). Een bomenfactor van 1.00 geeft aan dat er geen tot enkele bomen aanwezig zijn op de betreffende onderzoekslocatie. Een factor 1.25 geeft aan dat er meerdere bomen aanwezig zijn.

15 Pagina 11 4 Resultaten In dit hoofdstuk worden voor de verschillende stoffen de resultaten weergegeven. Zowel voor NO 2 als PM 10 worden de resultaten van de verschillende onderzoekssituaties en onderzoeksjaren naast elkaar gezet. 4.1 Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) In tabel 4.1 zijn de berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide weegegeven voor de verschillende toetsjaren. De concentraties worden weergegeven in µg/m 3. # Straatnaam Autonoom 2010 Plan 2010 Autonoom 2015 Plan 2015 Autonoom 2020 Plan Ds. Martin Luther Kingweg 25,8 26,2 22,5 22,8 17,8 18,0 2 Salvador Allendelaan 26,7 27,4 23,3 23,9 18,4 18,7 3 Provinciale weg N244 25,1 25,6 22,1 22,5 17,4 17,7 4 Nieuwe Gouw 30,4 28,9 26,7 25,5 20,7 19,9 5 Burg. D. Kooimanweg (noord) 25,0 25,6 22,0 22,4 17,7 18,0 6 Doctor J.M den Uyllaan 24,8 25,5 21,9 22,4 17,7 18,0 7 Flevostraat 22,2 22,3 20,0 20,1 16,4 16,4 8 Hoornselaan 26,8 26,6 23,6 23,4 18,9 18,8 9 Van IJsendijkstraat (oost) 26,9 26,2 23,7 23,1 19,0 18,6 10 Van IJsendijkstraat (west) 24,3 23,4 21,5 20,8 17,5 17,0 11 Burg. D. Kooimanweg (zuid) 26,2 26,1 23,1 23,0 18,5 18,5 12 Churchilllaan 27,3 27,2 24,0 23,9 19,2 19,1 Tabel 4.1: Berekende concentraties NO 2 voor de toetsjaren 2010, 2015 en 2020 in µg/m 3. Uit tabel 4.1 blijkt dat de hoogst berekende concentratie voorkomt op onderzoekslocatie 4 aan de Nieuwe Gouw, met 30,4 µg/m 3 in de situatie autonoom Door het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Van IJsendijkstraat nemen de concentraties op enkele onderzoekslocaties toe en op enkele onderzoekslocaties af. Vergelijking van de plansituatie met de autonome ontwikkeling voor het eindbeeld in 2020 laat zien dat de concentratie stikstofdioxide maximaal 0,3 µg/m 3 toeneemt bij doorvoering van het plan. De hoogste te verwachten afname bedraagt 0,4 µg/m 3, op de Nieuwe Gouw. 4.2 Jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM 10 ) De te verwachten jaargemiddelde concentraties fijnstof zijn gepresenteerd in tabel 4.2. Autonoom Plan Autonoom Plan Autonoom Plan # Straatnaam Ds. Martin Luther Kingweg 23,7 23,8 23,5 23,6 21,2 21,3 2 Salvador Allendelaan 24,3 24,5 24,1 24,2 21,7 21,8 3 Provinciale weg N244 23,4 23,4 23,1 23,2 21,0 21,0

16 Pagina 12 Autonoom Plan Autonoom Plan Autonoom Plan # Straatnaam Nieuwe Gouw 24,8 24,5 24,5 24,2 22,0 21,8 5 Burg. D. Kooimanweg (noord) 24,1 24,3 23,9 24,0 21,7 21,8 6 Doctor J.M den Uyllaan 24,2 24,3 24,0 24,1 21,9 22,0 7 Flevostraat 23,3 23,3 23,1 23,1 21,0 21,1 8 Hoornselaan 24,7 24,6 24,4 24,4 22,2 22,1 9 Van IJsendijkstraat (oost) 24,8 24,6 24,5 24,4 22,3 22,2 10 Van IJsendijkstraat (west) 24,2 24,0 24,0 23,7 21,9 21,8 11 Burg. D. Kooimanweg (zuid) 24,5 24,5 24,3 24,3 22,1 22,0 12 Churchilllaan 24,8 24,8 24,6 24,6 22,3 22,3 Tabel 4.2: Berekende concentraties PM 10 voor de toetsjaren 2010, 2011 en 2020 in µg/m 3. Uit tabel 4.2 blijkt dat de grenswaarde van 40 µg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie voor fijnstof niet wordt overschreden. De hoogst berekende concentratie bedraagt 24,8 µg/m 3 langs verschillende wegvakken in toetsjaar Uitvoering van het plan zal de concentratie met maximaal 0,1 µg/m 3 doen stijgen in eindjaar De maximale afname in de plansituatie ten opzichte van de autonome ontwikkeling is -0,2 µg/m 3 langs de Nieuwe Gouw uursgemiddelde concentratie fijnstof (PM 10 ) Naast normen voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof is ook de norm voor het maximaal aantal dagen overschrijding van de 24-uursgemiddelde concentratie fijnstof van belang. In tabel 4.3 is het te verwachten aantal dagen met een overschrijding van de 24-uursgemiddelde norm weergegeven. Autonoom Plan Autonoom Plan Autonoom Plan # Straatnaam Ds. Martin Luther Kingweg Salvador Allendelaan Provinciale weg N Nieuwe Gouw Burg. D. Kooimanweg (noord) Doctor J.M den Uyllaan Flevostraat Hoornselaan Van IJsendijkstraat (oost) Van IJsendijkstraat (west) Burg. D. Kooimanweg (zuid) Churchilllaan Tabel 4.3: Berekend aantal dagen met normoverschrijding, voor de toetsjaren 2010, 2011 en 2020 in µg/m 3.

17 Pagina 13 Uit tabel 4.3 blijkt dat de maximaal toegestane daggemiddelde concentratie (50 µg/m 3 ) in 2010, 2011 en 2020 niet vaker dan het maximaal aantal toegestane overschrijdingen (35 keer) wordt overschreden. Het hoogste aantal dagen waarop overschrijdingen plaatsvinden bedraagt 9 dagen langs verschillende wegvakken, in toetsjaar Voor het eindbeeld in 2020 is te zien dat er zich geen verschillen voordoen in de plansituatie ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

18 Pagina 14 5 Conclusie De gemeente Purmerend is voornemens de Van IJsendijkstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in één richting. De instelling van eenrichtingsverkeer op de Van IJsendijkstraat in Purmerend zal zowel positieve als negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit in Purmerend. Om de luchtkwaliteit in het gebied te bepalen zijn in dit onderzoek de berekeningen uit-gevoerd met het CAR II model versie 9.0. Jaargemiddelde concentratie NO 2 Uit de berekeningen met betrekking tot NO 2 blijkt dat zich geen overschrijdingen van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie van NO 2 voordoen en zullen voordoen. Door het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Van IJsendijkstraat nemen de concentraties op enkele onderzoekslocaties toe en op enkele onderzoekslocaties af. De maximale toename in concentratie voor eindbeeld 2020 is 0,3 µg/m 3. De concentratie stikstofdioxide vormt dus geen belemmering voor het uitvoeren van het plan. Jaargemiddelde concentratie PM 10 De grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie voor PM 10 wordt zowel in de huidige als toekomstige situaties niet overschreden. De stijging in concentratie als gevolg van het wijzigen van de verkeerssituatie is maximaal 0,1 µg/m 3 ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 24-uurgemiddelde concentratie PM 10 De 24-uurgemiddelde concentratie van PM 10 is in geen van de situaties boven de norm. De norm bedraagt maximaal 35 dagen per jaar overschrijding. Deze norm wordt in geen geval overschreden. Voor het eindbeeld in 2020 zijn geen verschillen te verwachten in het aantal dagen met een normoverschrijding, wanneer de plansituatie met de autonome ontwikkeling vergeleken wordt. De concentraties fijnstof vormen dus geen probleem voor het wel of niet uivoeren van het plan. Eindconclusie Uit het voorgaande blijkt dat er in de huidige situatie geen knelpunten zijn geconstateerd in Purmerend. Door de instelling van het eenrichtingsverkeer zal op enkele locaties de luchtkwaliteit verbeteren, op andere locaties worden juist toenames in de concentraties berekend. De toenames zijn niet van dien aard dat er overschrijdingen worden veroorzaakt van de wettelijke grenswaarden. Voor zowel stikstofdioxide als fijnstof wordt de norm van 1,2 µg/m 3 stijging, als gevolg van het plan, overschreden. Het project draagt dus niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In geen geval wordt de jaargemiddelde norm van 40 µg/m 3 niet overschreden. De luchtkwaliteit is dan ook geen belemmering voor het uitvoeren van het plan.

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Datum 1 maart 2011 Kenmerk WWK086/Kzj/0873 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Hilversum. Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan

Gemeente Hilversum. Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Gemeente Hilversum Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Media Park Gemeente Hilversum Toets luchtkwaliteit bestemmingsplan Media Park Datum 26 mei 2009 HVS101/Wjg/ Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Datum 15 juni 2010 PMD060/Kmc/0600

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit Datum 15 oktober 2010 Kenmerk LSH021/Anf/0165 Eerste

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM Dorado Beach Luchtkwaliteit Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wet milieubeheer... 5 2.2 Regeling

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Voorst Johan van der Burg datum: 4 februari 2012 betreft: Luchtkwaliteit MFA Terwolde project: 120638 INLEIDING Aan de Schoolstraat 2 in Terwolde is de openbare basisschool De Bongerd

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas memo aan: van: Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 betreft: Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas project: 110585 INLEIDING In het dorpscentrum van Westmaas (gemeente Binnenmaas)

Nadere informatie

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park KuiperCompagnons / JS-JK Werknummer: 123.308.02 datum: 22 december 2009 j:\123\308\02\3 projectresultaat\milieu\doc\lucht_bp hoekse park.doc Wet luchtkwaliteit

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN

LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN 3 mei 2014-2 - LUCHTRAPPORT HOV2 NUENEN In opdracht van Gemeente Nuenen Opgesteld door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Auteur

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg

Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk - Schipholweg 8 september 2009 4\28 Luchtkwaliteit Ontwikkelingsgebied Schalkwijk Schipholweg versie 1 - Concept Inhoud Verantwoording en colofon... 3 1

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst.

1. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van een woning op de Bemmelstraat 22 in Horst. Notitie Datum: 21 november 2016 Project: BP woning Bemmelstraat - geluid en luchtkwaliteit Uw kenmerk: - Locatie: Horst Ons kenmerk: V026969aa.00002.rk Betreft: Onderzoek luchtkwaliteit Versie: 01_001

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling Memo aan: van: Bogor Projectontwikkeling Paul Kerckhoffs datum: 19 januari 2016 betreft: Luchtkwaliteit Rozengrachttoren Zaandam project: 150124 INLEIDING In Zaandam verrijst Inverdan als nieuw stadshart.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht

Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur: Gerlof Wijnja Datum 02 augustus 2010 PAM004/Wjg/0085 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Het Projectbureau

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Cavelot Cadzand Bad Toets aan de Wet luchtkwaliteit Cavelot B.V. 27 juli 2009 Definitief rapport 9T4001.A2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus

Nadere informatie