Beleidsagenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsagenda 2014 2018"

Transcriptie

1 Om de leerling Beleidsagenda

2 2 Beleidsagenda

3 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema 4: Bestuur als motor 14 Colofon Uitgave: PO-Raad Fotografie: Rob Nelisse Grafische verzorging en druk: Thoben Offset Nijmegen Januari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Beleidsagenda

4 Kinderen laten leren Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het gaat ons om de leerling. De school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind. Maar niet de enige; kinderen leren overal en altijd. Als we het leren van kinderen centraal stellen, plaatsen we daarmee de school middenin de samenleving. Dan werkt het onderwijs samen met kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen, enz. Dan werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. Politieke belangen behartigen Pleiten voor goede positionering schoolbesturen Vereniging: Ontwikkelen van de sector Onderlinge binding leden Commitment leden (zelfregulering) Ondersteuning leden Beleidsagenda bepalend voor ondersteuningsaanbod Schoolbesturen1 in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor de invulling van de opdracht om kinderen te laten leren. Schoolbesturen werken s ystematisch aan het verhogen van de onderwijskwaliteit in hun scholen. Zij doen dat samen met schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen zelf. 1 Onder schoolbestuur verstaan we hier de rechtspersoon die een school of scholen in stand houdt. 4 Beleidsagenda

5 In de PO-Raad bundelen we onze krachten. De schoolbesturen combineren in de vereniging belangenbehartiging, sectorontwikkeling en ondersteuning van de leden. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen om de maatschappelijke verwachtingen waar te maken. We helpen om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. We bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document van de sector is. We versterken de horizontale verantwoording en bevorderen transparantie, bijvoorbeeld via VenstersPO (www.scholenopdekaart.nl). En we maken ons sterk voor voldoende mogelijkheden om de taken te vervullen. Schoolbesturen hebben ruimte nodig om een planmatig en slagvaardig beleid te kunnen voeren, om goed primair onderwijs te bieden, passend bij de omgeving en bij de populatie van hun scholen. Er gelden randvoorwaarden om de ambitie van hoogwaardig onderwijs waar te kunnen maken. Ook dient er voldoende wettelijke en bestuurlijke ruimte te zijn. Belemmeringen in knellende regelgeving en bureaucratie willen we zoveel mogelijk wegnemen. De PO-Raad werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld in de Stichting van het Onderwijs. We voeren overleg met andere organisaties. Binnen het (primair) onderwijs: met ministerie(s), met besturenorganisaties, met vertegenwoordigers van schoolleiders, leraren en ouders. En daarbuiten, met bijvoorbeeld (verenigingen van) gemeenten en jeugdzorg. Beleidsagenda

6 Focus Het primair onderwijs is belangrijk, niet alleen omdat kennis en vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle leerloopbaan. De periode op school biedt kinderen een brede basis voor ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs over de gehele linie omhoog gaat: om er voor elk kind uit te halen wat er in zit. Het onderwijs draagt belangrijke waarden over, zoals taal, rekenen en burgerschap. Het biedt ook een rijke omgeving, die aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, die hen inspireert tot ontdekken, tot onderzoeken en tot het oplossen van problemen. Zo worden kinderen toegerust met basisvaardigheden en competenties om die 21ste eeuw aan te kunnen. 2 De PO-Raad zet zich ook de komende jaren in om schoolbesturen in staat te stellen de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs voor elk kind. De sector verkeert in een ingrijpende transitie en beleeft transities om zich heen: door de krimp, door de invoering van Passend onderwijs, door de beperkte financiële middelen wordt aan onze leden een maximale inspanning gevraagd; het is belangrijk dat schoolbesturen de regie nemen. Ook in de periode ondersteunen we schoolbesturen in hun rol van werk gever en werken we aan belangrijke randvoorwaarden, zoals huisvesting en bekostiging. Er blijft aandacht voor ontwikkelingen als administratieve lasten, krimp, leerlingenvervoer, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. Bij onze aanpak staat voorop dat we scholen optimaal in staat willen stellen om kinderen te laten leren. 2 Zie onder meer het advies van de Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie Primair Onderwijs (2013). 6 Beleidsagenda

7 De ambities zijn hoog, de (financiële) middelen niet onbeperkt. Om onze kwaliteit verder te kunnen verbeteren, moeten we in het primair onderwijs op zoek naar nieuwe wegen: waar kunnen schoolbesturen en waar kan de PO-Raad het verschil maken? We hebben vier thema s gekozen waarop we komende jaren het verschil kunnen maken. Deze thema s brengen, naast de lopende issues, focus in onze activiteiten: Verbinding: over het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving Het bestuur als motor: over de professionalisering van schoolbesturen Voor deze thema s geldt dat schoolbesturen een rol hebben te vervullen; de PO-Raad wil hieraan een bijdrage leveren. De thema s hebben ook gemeen dat uiteindelijk het kind centraal staat. Dat is het perspectief dat de PO-Raad in de komende jaren nadrukkelijk wil kiezen: om de leerling. Deze beleidsagenda geeft de richting voor de PO-Raad. De agenda is geen onderwijsbeleidsplan, maar geeft focus aan de vereniging en haar bestuur. De agenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkplan. Beleidsagenda

8 Thema 1 Verbinding De PO-Raad vindt dat het kind centraal moet staan, niet de structuren van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Het gaat om de leerling. Dat uitgangspunt leidt tot een focus op sterke basisvoorzieningen en passend onderwijs. We streven naar samenhang en samenwerking, naar goede verbindingen tussen verschillende schakels. It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt; thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. Als ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door, in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in vrijetijdsbesteding. School is een belangrijke plek om te leren, maar het is niet de enige plek. Een mens leert nooit zoveel als in de eerste vijf jaren van zijn leven; het primair onderwijs is een schakel in de keten in die totale ontwikkeling van jonge kinderen. De PO-Raad wil de schakels zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten en wil dat mogelijke achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. We streven niet naar een blauwdruk, maar we zetten ons in voor ontschotting. Wet- en regelgeving, financiering en de bestuurlijke rolverdeling moeten goede ( lokale) arrangementen mogelijk maken tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn, sport en culturele instellingen. We ondersteunen schoolbesturen in good governance in nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden: Er moet een sterke basisvoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort een aanbod voor kinderen met een achterstand. 8 Beleidsagenda

9 De integratie van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar moet verder worden ontwikkeld. Schoolbesturen werken samen met kinder opvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten, zorg- en begeleidingsinstellingen en andere partners, om te zorgen dat elk kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Scholen moeten passende voorzieningen bieden aan kinderen die vanwege specifieke onderwijsbehoeften extra ondersteuning nodig hebben. Geen enkel kind mag tussen de wal en het schip vallen. Prioriteiten De PO-Raad bevordert intensiever overleg tussen gemeenten, scholen en zorgpartners en neemt hiertoe op landelijke schaal het initiatief. De PO-Raad ondersteunt de leden (schoolbesturen) bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, kennisdeling, best practices, professionaliseren van bestuur en lerarenteam etc. De PO-Raad staat, ook na 1 augustus 2014, schoolbesturen terzijde in het succesvol invoeren van Passend onderwijs in hun regio. De PO-Raad brengt knelpunten in de uitvoering actief onder de aandacht van ministerie(s), politici en overige partijen. Beleidsagenda

10 Thema 2 Innovatie en ICT De samenleving verandert, ook het primair onderwijs vernieuwt zich. Om de leerling. Kinderen moeten worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. En er komen andere mogelijkheden om te leren. De PO-Raad ziet innovatie als een belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig is voor ICT. Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk en mogelijk om het onderwijs te vernieuwen. Innovatie is nodig omdat kinderen andere dingen moeten leren. En innovatie maakt andere manieren van leren mogelijk. Techniekpact In het Nationaal Techniekpact 2020 is afgesproken dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie in het onderwijs aanbieden. De visie op weten schap en technologie kan worden gebruikt in de (meerjaren)plannen van de scholen, om de leerlingen te stimuleren in ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ICT-geletterdheid. Primair proces Nieuwe technologie kan helpen de kwaliteit van het primair proces te vergroten. Hoe benutten wij nieuwe technologie in het leerproces, om kinderen het onderwijs te bieden dat bij hen past, om hen op te leiden voor de samenleving van morgen? Binnen de PO-Raad kan kennis over de toepassing van nieuwe technologie worden gedeeld. Hoe creëren we een samenhangende infrastructuur? Hoe vergroten we de deskundigheid en vaardigheden van leraren en assistenten? Hoe moet de verhouding zijn tussen digitaal leermateriaal en meer traditionele methodes? 10 Beleidsagenda

11 Randvoorwaarden Voor de sector zijn optimale randvoorwaarden van belang, zoals de beschikbaarheid van verbindingen met voldoende bandbreedte en het creëren van een open speelveld van softwareleveranciers door middel van open standaarden en uitwisselbaarheid. De PO-Raad neemt de taak op zich om op sectorniveau te werken aan randvoorwaarden om het gebruik en de toegankelijkheid van ICT-toepassingen te bevorderen. Schoolbeleid Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor schoolbesturen en scholen. Schoolbesturen verhogen met ICT de doelmatigheid van hun scholen (vermindering administratieve lasten), beschikken eenvoudiger over relevante stuurinformatie en zijn zo beter in staat zich te vergelijken met anderen (benchmarks) en transparant te zijn te over bereikte resultaten en ingezette middelen. De PO-Raad ondersteunt deze ontwikkelingen. Prioriteiten De PO-Raad helpt schoolbesturen bij de invoering van ICT in het primair proces door kennisdeling. De PO-Raad treedt op als ketenregisseur om de vraag vanuit de sector te organiseren/ bundelen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden in de keten om deze vraag te bedienen. Beleidsagenda

12 12 Beleidsagenda

13 Thema 3 Kennis en onderzoek Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt dat de scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. We willen investeren in een academische omgeving voor de scholen. Om de leerling. Hoe verbinden we de werelden van onderwijs, onderwijsontwikkeling en onderzoek met elkaar? Een onderzoekende houding van leraren en assistenten hoort daarbij. Opbrengstgericht werken veronderstelt evaluatie, analyse en reflectie. In de kwaliteitscyclus dient structureel aandacht te bestaan voor het formuleren van onderzoeksvragen en het benutten van kennis. We willen relevant onderzoek stimuleren. Hierbij zoeken we aansluiting bij de lectoraten van de pabo s en bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De PO-Raad wil de structurele samenwerking versterken van schoolbesturen met pabo s en lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs (op het terrein van opleiden, onderwijsontwikkeling én onderzoek). Ook willen we komen tot universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Het is goed als binnen de schoolteams leraren participeren die een onderzoekende attitude hebben en die weten hoe onderzoekvragen geformuleerd kunnen worden. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met de VSNU, de vereniging van universiteiten. Prioriteiten De PO-Raad stimuleert samenwerking tussen schoolbesturen, pabo s en universiteiten, waarbij ook de onderwijsontwikkeling onderwerp van samenwerking is (naast het opleiden van leraren). De PO-Raad bevordert dat vragen uit het primair onderwijs op de onderzoeksagenda komen. De PO-Raad werkt mee aan pilots voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Beleidsagenda

14 Thema 4 Bestuur als motor Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Om de leerling. onderwijskwaliteit bestuurlijk handelen professionele bestuurders HRM en organisatieontwikkeling strategisch beleidsplan bedrijfsvoering In het primair onderwijs zijn de schoolbesturen de motor van duurzame onderwijsontwikkeling, die uiteraard alleen samen met anderen vorm kan krijgen. De PO-Raad blijft erop aandringen dat schoolbesturen beter in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onderwijskwaliteit, maar ook voor de bedrijfsvoering en HRM en organisatieontwikkeling. De PO-Raad streeft naar een professionaliseringsagenda om de bestuurskracht van de sector te versterken. Om van de politiek de noodzakelijke ruimte te krijgen is het van belang dat de schoolbesturen kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben, dat zij het vertrouwen verdienen. Er zijn al stappen gezet. De PO-Raad wil bevorderen code goed bestuur dat de Code Goed Bestuur een levend document is. Met het project Sturen op Onderwijskwaliteit ondersteunt de PO-Raad het ontwikkelen en versterken van het bestuurlijk handelen gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er programma s gericht op het verbeteren van (zeer) zwakke scholen, het voeren van financieel management en het verzamelen van stuurinformatie (VenstersPO). Er blijkt bij leden ook behoefte aan een programma gericht op organisatieontwikkeling/hrm. 14 Beleidsagenda

15 Aan de hand van het advies van de commissie-meurs, die heeft gerapporteerd over professionalisering van besturen in het primair onderwijs, zet de PO-Raad de volgende stappen om schoolbesturen te versterken. De PO-Raad wil ruimte creëren voor besturen door met politiek, overheid en vakorganisaties afspraken te maken over de aanpak van bureaucratie en over een slanke cao. De PO-Raad bepleit bij het ministerie van OCW het wegnemen van belemmerende regelgeving en een moderne systematiek van bekostiging, zodat besturen met goed financieel management kunnen sturen op de realisatie van de onderwijskundige doelen. Ook blijft er aandacht voor andere belangrijke randvoorwaarden als huisvesting. Prioriteiten De PO-Raad maakt afspraken om schoolbesturen ruimte te bieden om hun verantwoordelijkheid waar te maken. De PO-Raad pleit in dit kader ook voor een vereenvoudiging van de financiering van scholen en maakt afspraken over andere randvoorwaarden. De PO-Raad stimuleert onderwijsbesturen om verder te professionaliseren, aan de hand van de Code Goed Bestuur. Daarbij betrekt de PO-Raad het advies van de commissie-meurs. De PO-Raad stimuleert en faciliteert de versterking van stuurinformatie en verantwoording, via met name VenstersPO (www.scholenopdekaart.nl). Beleidsagenda

16 Postbus AE Utrecht Telefoon: Website:

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

In tien jaar naar de top

In tien jaar naar de top In tien jaar naar de top Pleidooi voor 10-jarenplan voor het primair onderwijs In tien jaar naar de top Pleidooi voor 10-jarenplan voor het primair onderwijs In tien jaar naar de top: in 2020 zijn de

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie