Jaarverantwoording 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2013"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording

2 Inhoudsopgave Samenvatting Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten (exclusief particuliere FPC s) Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Jaarrekening...33

3 Samenvatting Raphaëlstichting viert haar 40 jarig bestaan In 2013 vierde de Raphaëlstichting haar 40 jarig bestaan met een groot feest voor cliënten, medewerkers en relaties in de schouwburg in Hoorn. Het werd een zeer feestelijke dag waar meer dan 1000 genodigden bij aanwezig waren om te genieten van tal van optredens en een markt waar de producten van de werkplekken te zien waren. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen het boek: '40 Jaar Raphaëlstichting initiatieven tot bloei brengen.' Nieuw in 2013 Het Parsifalhuis Op Scorlewald werd op 29 juli het Parsifalhuis in gebruik genomen. In het huis wonen twaalf jongvolwassenen met een beperking in twee groepen samen. Ook is er in het nieuwe gebouw een school gevestigd waar de bewoners les krijgen in taal, rekenen, tuinbouw, metaalbewerking, maatschappijleer e.d. Iambe Iambe opende op 27 september een bakkerswinkel annex textielwerkplaats aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Door de verhuizing van de textielwerkplaats naar de nieuwe locatie kwam er meer ruimte voor de bakkerij aan de van Ostadestraat, waardoor de brood- en banketproductie kan voldoen aan de groter wordende vraag. Iambe ging ook een samenwerking aan met advocatenkantoor Houthoff Buruma voor de levering van koekjes voor al hun kantoren in Nederland. Rozemarijn Met een groot buurtfeest opende Rozemarijn op 6 september haar nieuwe kinderdagcentrum aan de Laan van Angers in Haarlem. Het gebouw werd ontworpen door Yaike Dunselman, die al meerdere nieuwbouwprojecten van de Raphaëlstichting op zijn naam heeft staan. 3

4 Demeter keurmerk voor zorgtuinderij Ygdrasil Op 26 juni heeft Ygdrasil het Demeter keurmerk verkregen voor haar tuinproducten. Vijf jaar is er gewerkt om dit resultaat te behalen. Het eerste sponsor-golftoernooi De Raphaëlstichting organiseerde met 'huisdrukker' SpringerUit de eerste editie van het sponsorgolftoernooi 'Sla een bal voor een ander'. Er werd 5000 euro bij elkaar geslagen voor een belevingstuin van het pas geopende kinderdagcentrum van Rozemarijn. Nieuwe producten en productieprocessen Werkplaatsleiders die deelnamen aan de eerste jaargang van de opleiding Productontwikkeling sloten hun opleiding af met een presentatie van nieuwe producten en nieuwe productieprocessen die bij de vervaardiging werden ontwikkeld. De opleiding was een succes en zal worden voortgezet. Governance De Raphaëlstichting past de principes van de Zorgbrede Governance Code (versie 2010) toe als normgevend kader voor goed bestuur en toezicht, waardoor het afleggen van openbare verantwoording over het gevoerde beleid en de activiteiten wordt geborgd. Zorg In 2013 hebben voor wat betreft zorginhoudelijke zaken de volgende punten centraal gestaan: moeilijk verstaanbaar gedrag, het terugdringen van de vrijheidsbeperkende maatregelen, de zorgplancyclus (op tijd evalueren en bijstellen van de plannen) en implementatie van het beleid ten aanzien van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Tevens is in 2013 onderzocht hoe de commissie Goede Zorg verder vorm kan worden gegeven door middel van pilots waarbij teams werden geobserveerd. Lerende organisatie In de periode zijn er ruim dertig leerkringen actief geweest. Een groot aantal is inmiddels afgesloten, sommige zijn nog actief. Begin 2013 is er een evaluatie geweest. Met de leerkringen heeft het begrip 'lerende organisatie' binnen de Raphaëlstichting handen en voeten gekregen. 4

5 Kwaliteit De RS is HKZ gecertificeerd. In 2013 is een zoektocht gestart naar het eigen maken van het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem is erg omvangrijk en moet weer worden afgeslankt. Daarnaast is in 2013 gestart met het beter toegankelijk maken van het kwaliteitshandboek. Medewerkersbeleid Er is in 2013 een concept-notitie medewerkersbeleid opgezet waarmee in gesprek met de organisatie het medewerkersbeleid wordt geactualiseerd. Er is een tevens een concept-scholingsplan opgesteld. Daarin wordt geanticipeerd op de transitie van de zorg (van zorgen voor naar zorgen dat) en het concept van leren in de praktijk. Ziekteverzuim Belangrijk speerpunt voor 2013 was wederom het ziekteverzuim. Helaas is het in 2013 niet gelukt om onder het landelijk gemiddelde van 5,51% te blijven. De Raphaëlstichting had in 2013 een ziekteverzuimpercentage van 5,87%. Financiën Het resultaat over 2013 bedraagt, na aftrek van incidentele posten, 1,6 % van de omzet. Daarmee wordt de weerstandspositie van de Raphaëlstichting verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Eveneens wordt ingelopen op het branchegemiddelde. Meerjarenbeleidsplan Heel 2013 is binnen de Raphaëlstichting met cliënten, medewerkers, ouders, verwanten en vrijwilligers op verschillende manieren gewerkt aan het vormgeven van een meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. Vanuit Bestuur en MT die al langer een proces met elkaar zijn gegaan, zijn er diverse gesprekken gevoerd binnen de organisatie, zijn er medewerkersbijeenkomsten georganiseerd en is geoefend met diverse werkvormen om tot de essentie van de agenda voor de komende jaren te komen. WMO Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen voor de WMO. Intern is een werkgroep WMO actief. Decentraal is deelgenomen aan voorbereidende werkgroepen binnen de verschillende gemeenten. De informatie wordt centraal verzameld en gecoördineerd. 5

6 Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording Zorg 2013 van de Raphaëlstichting. Door middel van dit document leggen we graag integraal verantwoording af. De Raphaëlstichting is een dynamische organisatie met oog voor de maatschappelijke werkelijkheid. De organisatie gelooft in sterke, relatief zelfstandige, lokaal/regionaal gewortelde eenheden die vanuit een kernlocatie zorg en begeleiding bieden. De aangeboden zorg betreft zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Daarnaast bestaat er een afdeling GGZ met poliklinische, voornamelijk kortdurende, behandeling en een afdeling V&V voor mensen met niet aangeboren hersenletsel die verpleging behoeven. Tevens wordt er psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg geboden. De Raphaëlstichting wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien en samen een op geestelijke idealen bouwende gemeenschap te vormen. Mensen worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoelens van volwaardigheid. De begeleidingsstijl is gericht op gelijkwaardigheid. Met respect voor elkaar wordt gezocht naar wegen die ontwikkeling mogelijk maken. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar door het bijdragen aan de leefbaarheid van een buurt- of dorpsgemeenschap, waardoor een meerwaarde ontstaat voor zowel de cliënten als de betreffende buurt. De Raphaëlstichting is een zelfstandige zorgaanbieder, die in dit jaardocument als geheel wordt belicht. De verschillende instellingen en locaties zullen in dit jaarverslag niet afzonderlijk worden besproken. 7

8 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Raphaëlstichting Adres Duinweg 35 Postcode 1871 AC Plaats Schoorl Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern De Raphaëlstichting is een stichting met een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur laat zich in haar beleid adviseren door het Managementteam, waarin alle eindverantwoordelijken van de instellingen zitting hebben. In het Managementteam worden ook de kaders afgesproken die de ruimte bepalen, waarin de instellingen zelfstandig kunnen besluiten en opereren. De Raphaëlstichting is geordend op basis van resultaat verantwoordelijke eenheden. Binnen iedere instelling is een eindverantwoordelijke benoemd en functioneert er een beleidsorgaan. De Raphaëlstichting is werkzaam in 4 zorgkantoor regio's (3 zorgkantoren) en toegelaten voor alle functies binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ook heeft zij een toelating voor verblijf Verpleging en Verzorging en Lichamelijk Gehandicapten in de regio Zaanstreek/Waterland en voor verblijf Verpleging en Verzorging en Verstandelijk Gehandicapten in de regio Haaglanden. Verder is zij een toegelaten zorgaanbieder voor poliklinische psychiatrie. De medezeggenschap wordt uitgeoefend door de ondernemingsraden en cliëntenraden per instelling. Op stichtingsniveau bestaat een Centrale Ondernemingsraad, waarmee regelmatig overleg plaatsvindt en aan wie advies of instemming wordt gevraagd conform de WOR. Ook bestaat er een Centrale Cliëntenraad, uitsluitend voor het uitoefenen van het enquêterecht. De afzonderlijke cliëntenraden en ouderraden vormen op stichtingsniveau een platform waarbinnen stichtingszaken worden besproken. In de Eindevaluatie Jaarplan 2013 geeft het bestuur een overzicht van alle gestelde doelen en de ondernomen acties. Het jaarplan 2013 is beschikbaar en opvraagbaar bij het secretariaat van de stichting. Binnen de Raphaëlstichting werken zeven resultaatverantwoordelijke eenheden met elkaar samen waaronder vier intramurale instellingen: Scorlewald, Midgard, Breidablick en Rudolf Steiner Zorg. De overige instellingen zijn: Rozemarijn, Queeste en Iambe. Alle instellingen van de Raphaëlstichting zijn HKZ-gecertificeerd. Voor de organisatiestructuur: Zie organogram op de volgende pagina. 8

9 9

10 2.3 Kerngegevens en nadere typering De kernactiviteiten van de Raphaëlstichting zijn het verlenen van zorg van mens tot mens: betrokken en gericht op het ontwikkelen van ieders talenten en ondersteuning biedend bij de verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrische en/of psychosociale problematiek, psychogeriatrische zorg en somatische verpleeghuiszorg en autisme, in de vorm van wonen, logeren, behandeling, dagbesteding en thuisondersteuning. De zorg omvat dus een groot spectrum van de VG en V&V. In de instelling Breidablick in Middenbeemster bestaan twee afdelingen die speciaal gericht zijn op mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), voor wie ook LG en V&V verblijfplaatsen beschikbaar zijn. Verder heeft Queeste een afdeling GGZ met poliklinische activiteiten, die grotendeels kortdurende zorg (behandeling) aanbiedt. Het aanbod van verschillende vormen van zorg wordt in samenhang met elkaar aangeboden en vormt een adequate mix, zodat voor de veelheid aan zorgvragen steeds een passend antwoord gegeven kan worden op de vraag van de cliënt. De Raphaëlstichting ontplooit geen private activiteiten Samenwerkingsrelaties Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste belanghebbenden en de relatie van deze belanghebbenden tot de Raphaëlstichting. De instellingen hebben afzonderlijk eveneens relaties met verschillende belanghebbenden, waarmee apart geregelde overlegmomenten zijn ingericht. Tot de belanghebbenden behoren o.a. cliënten, hun ouders en verwanten, medewerkers, toezichthouders, zorgkantoren, gemeenten, uitvoeringsinstanties en banken. Samenwerkingspartners van de Raphaëlstichting (regionaal en bovenregionaal) Met Zorgkantoren in de verschillende regio's (VGZ, ACHMEA, CZ en AGIS) zijn contracten afgesloten en wordt regelmatig overleg gevoerd. Daarnaast is een contract gesloten met zorgverzekeraar VGZ inzake de GGZ-activiteiten van Queeste. Woningbouwcorporaties. Met Wooncompagnie is een samenwerkingsovereenkomst inzake woonzorginitiatieven. Ook is een overeenkomst gesloten inzake het planmatig onderhoud van al het vastgoed in eigendom. Ook met corporaties als Elan Wonen en Haag Wonen worden contacten onderhouden. Lidmaatschap van de VGN en Actiz (brancheorganisaties) en deelname aan het overleg met VGNcollega's in Noord Holland. Stichting CCE Noord-Holland - Utrecht: deelname aan expertteam. Overeenkomst met Gemeente Bergen inzake onderhoud Parnassiapark. Overeenkomst met Staatsbosbeheer voor het beheer van het bosgebied in de Wieringermeer. Overeenkomst met Stichting Veldzorg voor de onderhoudswerkzaamheden in natuurgebied Oosterdel in Broek op Langedijk. Huurovereenkomsten met Stichting Schermer Molens en stichting 't Roode Hert voor de exploitatie van een korenmolen. Actief binnen VGN (o.a. Voorzitterschap van de bestuurscommissie arbeidsmarkt bij het CoNo namens de VGN en deelname aan de AVA (adviescommissie voor arbeidsmarktzaken). Antroposofische zorg (aanbieders) Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Bij de NVAZ zijn de antroposofische zorgaanbieders en therapeutica aangesloten. Er is samenwerking op het gebied van inhoudelijke ontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek, voorlichting en public relations, belangenbehartiging, uitwisseling van expertise, opleiding en bij- en nascholing en vertegenwoordiging in Europees verband. Een bestuurder van de Raphaëlstichting is lid van het bestuur van de NVAZ en gedelegeerd lid van het ECCE (Europees Samenwerkingverband voor antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie en koepels van zorgaanbieders en landelijke ouderverenigingen). 10

11 Er zijn regelmatig gesprekken geweest met andere antroposofische zorginstellingen zoals OlmenEs, Lievegoed Zorggroep, De Seizoenen en Rentray/ Zonnehuizen. Er is een overeenkomst met het Edith Maryon College in Zeist dat initiële opleidingen verzorgt en ontwikkelt waaronder de opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ3 en MZ4) en verschillende specifieke bij- en nascholingstrajecten aanbiedt. Het bestuur van de Raphaëlstichting is vertegenwoordigd in het bestuur van het EMC. Enkele medewerkers van de Raphaëlstichting treden als docent op. Ferm Rozemarijn en de Rudolf Steinerschool hebben de samenwerking uitgebreid: het beheer van de kantine (Green Canteen) van de school gebeurt door jongeren die op Ferm Rozemarijn werken. Wetenschappelijk Onderzoek De Raphaëlstichting ondersteunt financieel en bestuurlijk de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De leerstoel is ingericht ter bevordering van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs op het gebied van de ethische aspecten van zorg- en hulpverlening vanuit de antroposofie. Bijzonder hoogleraar is professor Hans Reinders. Een bestuurder van de Raphaëlstichting is lid van het Curatorium van deze leerstoel. Lectoraat Hogeschool Leiden beoogt met (praktijk)onderzoek, kennisuitwisseling en begeleiding van onderzoekers en studenten de wetenschappelijke basis van de kennis van de antroposofische gezondheidszorg te ontwikkelen en te vergroten. Zo namen aan de masterclass enkele medewerkers van de Raphaëlstichting deel. Om tot een andere verantwoording van kwaliteit te komen is op initiatief van de Raphaëlstichting een project gestart onder de titel 'Beelden van Kwaliteit'. De leiding is in handen van professor Hans Reinders. Overheden Ministerie van VWS. Er zijn contacten geweest met de directie Langdurige zorg van VWS en met de directie Maatschappelijke ondersteuning op VWS. Cliënten Diverse werkbezoeken hebben plaatsgevonden door lokale overheden (wethouders en ambtenaren) maar ook door landelijke politici (veelal woordvoerders zorg) als voorbereiding op de transitie die in 2015 in de zorg gaat plaatsvinden. Alle gemeenten waar de instellingen hun locatie hebben (Alkmaar, Bergen, Harenkarspel, Middenbeemster, Zeevang, Hollands Kroon, Heemstede, Haarlem, Amsterdam, Texel, Den Haag). Er bestaan samenwerkingsovereenkomsten met de familieverenigingen, ouderraden en verwantenraden van de diverse instellingen. Er bestaat een platform van cliëntenraden binnen de Raphaëlstichting met wie structureel wordt overlegd. De Centrale Cliëntenraad is alleen afroepbaar in geval er gebruik wordt gemaakt van het enquêterecht. Regionale bestuurders en zorgkantoren Het bestuur heeft zich ingezet om het netwerk binnen Noord Holland actief te gaan bezoeken. Voor een aantal bezoeken komt een vervolg, soms met meer structureel karakter. Afgelopen jaar is contact geweest met Lijn 5 en GGZ NHN en met de bestuurder van Esdégé Reigersdaal. Zowel met Achmea als met VGZ hebben ook gesprekken plaatsgevonden ten aanzien van de voortgang. 11

12 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur De Raphaëlstichting past de principes van de Zorgbrede Governance Code (versie 2010) toe als normgevend kader voor goed bestuur en toezicht, waardoor het afleggen van openbare verantwoording over het gevoerde beleid en de activiteiten wordt geborgd. Aan de transparantie-eisen van de WTZi wordt voldaan (zie ook de statuten van de Raphaëlstichting). Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur werken op basis van een reglement. Er is in 2012 een klokkenluidersregeling opgesteld die in het voorjaar 2013 is vastgesteld Raad van Bestuur / Directie De Raad van Bestuur kent een tweehoofdig collegiaal bestuur. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld. Pim Blomaard heeft als aandachtsgebied de portefeuilles zorg, bouw, medewerkerszaken, PR, opleiding en onderzoek. Remco Bakker heeft de portefeuille bedrijfsvoering en financiën als belangrijkste aandachtsgebied en daarmee ook de ontwikkelingen rondom de transitie Langdurige Zorg en de WMO. Daarnaast de portefeuilles kwaliteit, ICT en juridische zaken. Nevenfuncties lid Raad van Bestuur: Pim Blomaard Voorzitter bestuur stichting De Grondslag Bestuurslid Stichting Raphaëlfonds Bestuurslid Ned.Ver.Antroposofische Zorgaanbieders Bestuurslid stichting Woonruimte voor Ouderen (Novalis) Lid curatorium van de Bernard Lievegoed Leerstoel (VU) Nevenfuncties lid Raad van Bestuur: Remco Bakker Voorzitter bestuurscommissie arbeidsmarktzaken CONO Penningmeester stichting De Grondslag Lid curatorium van de Bernard Lievegoed Leerstoel (VU) Lid Raad van Toezicht samenwerkende vrije scholen van ZW-Nederland Voorzitter bestuur EMC Lid Adviescommissie Voor Arbeidsmarktzaken (AVA) bij de VGN Belangenverstrengeling wordt voorkomen doordat volgens de regels van de Good Governance Code wordt gewerkt. Bezoldiging geschiedt eveneens conform de Governance Code. Toepassing van deze regels wordt door de Raad van Toezicht getoetst. Voor de gevoerde nevenfuncties wordt geen enkele bezoldiging ontvangen. De bezoldiging van de nieuwe bestuurder valt onder de regeling BBZ (Beloningscode Bestuurders Zorg). De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur is in de vernieuwde zorgbrede Governance Code een belangrijk en centraal punt. Op basis van de Governance Code is een informatieprotocol opgesteld dat de informatievoorziening tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht regelt. Buiten het gemeenschappelijke overleg vindt er overleg plaats wanneer het gebeurtenissen betreft die van een zodanig 12

13 karakter zijn dat er een urgentie is om de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte te stellen zoals bij: calamiteiten, verschijnen in de media van (instellingen van) de Raphaëlstichting of andere, dicht aan de Raphaëlstichting rakende zaken. Binnen het gemeenschappelijke overleg worden de onderstaande onderwerpen besproken: de vastgestelde jaarcyclus, zoals begroting, jaarplan van de Raphaëlstichting vaste agendapunten in het overleg zoals financiën, nieuwe initiatieven, bouw, kwaliteit, gang van zaken Raphaëlstichting het thematisch werken in het overleg, vaak met inbreng vanuit de instellingen een jaarlijkse ontmoeting van een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met de Centrale Ondernemingsraad verspreiding van de concept- en vastgestelde verslagen Raad van Bestuur In een overleg met de voorzitter Raad van Toezicht is afgesproken de informatievoorziening te versterken door: vóór iedere vergadering schriftelijke melding te doen door de Raad van Bestuur welke 5-6 punten de afgelopen of de komende tijd prominent aandacht vragen van de Raad van Bestuur. een jaarlijkse ontmoeting te hebben met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met het Platform Cliëntenraden. een jaarlijkse ontmoeting te hebben met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met de Centrale Ondernemingsraad. een jaarlijkse ontmoeting met stakeholders. elke vergadering wordt op een locatie georganiseerd waar aan de hand van een casus de locatie wordt gepresenteerd. Tevens wordt er een rondleiding gegeven Raad van Toezicht Samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT): De Raad van Toezicht van de Raphaëlstichting bestond per 31 december 2013 uit de volgende leden: Wouter van Ewijk, voorzitter Hans Nijnens, vice-voorzitter Henny te Beest, lid en voorzitter auditcommissie Marten de Bruine, lid en lid auditcommissie Josephine de Zwaan, lid Mascha ten Bruggencate, lid Rooster van aan- en aftreden De zittingsperiode bedraagt 3 jaar. Deze periode kan maximaal 2 keer worden verlengd. Vanzelfsprekend is herbenoeming pas aan de orde na een positieve evaluatie van het functioneren van de betreffende toezichthouder. Functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in 2013: Wouter van Ewijk Functies : Bestuurder van de Forensische Zorgspecialisten Nevenfuncties : Voorzitter Pest en Dolhuys, museum voor de psychiatrie Lid Raad van Toezicht GGZ Oostbrabant Hans Nijnens Functies : Nevenfunctie : Algemeen directeur Weleda Benelux SE Coördinator Internationale Pharmastrategie voor Weleda AG (vanaf ) N.v.t. 13

14 Henny te Beest Functies : Chief Financial Officer / Lid Raad van Bestuur Amsterdam Trade Bank NV Nevenfuncties : Bestuur Stichting Eigen Woning Castricum Marten de Bruine Functies : Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Visio Nevenfuncties : Arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg Lid Bestuur SKZ (Stichting Kantoorgebouwen Zorgsector) Lid Bestuur Stichting Fonds Harte wensen Lid Bestuur Jan Verschoor Josephine de Zwaan Functies : Zelfstandig (juridisch) adviseur Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Vilans Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Arbiter Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg Arbiter Commissie Governance Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden Lid Raad van Toezicht Stichting Cito Lid Bestuur Promotie Podiumkunsten Lid Bestuur Stichting Zorgethiek Lid Algemeen Bestuur Iona Stichting Mascha ten Bruggencate Functie: Nevenfuncties: Raadslid stadsdeel Amsterdam Centrum Penningmeester Stichting KNARS Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2013 vijf maal een reguliere vergadering gehouden. 31 januari op de locatie Midgard te Tuitjenhorn (alle leden RvT aanwezig) 20 maart op de locatie Breidablick te Middenbeemster (1 lid afwezig) 16 mei op de locatie Centraal Bureau te Schoorl (2 leden afwezig) 19 september op de locatie Rudolf Steiner Zorg te Den Haag (1 lid afwezig) 19 december op de locatie Rozemarijn te Haarlem (alle leden RvT aanwezig) Twee weken voorafgaand aan de vergaderingen hebben de voorzitter van de RvT en het bestuur een vooroverleg over de agenda en de te behandelen onderwerpen tijdens de vergadering. De leden van de RvT krijgen op de locaties waar zij nog niet zijn geweest een rondleiding om een goed beeld te krijgen van de betreffende locatie. Daarna geven medewerkers van de locatie een inhoudelijke presentatie over een complete casus, die de kwaliteitsdiscussie verdiept. De leden van de RvT hebben voorafgaand aan de vergadering een half uur vooroverleg (zonder de aanwezigheid van het bestuur). Functioneren Raad van Bestuur De RvT heeft functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur, zowel met de individuele leden afzonderlijk, als met het volledige bestuur. De RvT is tevreden over het functioneren van het bestuur, zowel als team als over het afzonderlijk functioneren van de leden. De samenwerking tussen de RvT en RvB wordt door beide partijen als positief ervaren, de informatie over en weer is goed en transparant evenals de onderlinge verhoudingen. Bestuur licht (voorzitter) RvT in over zaken en waar nodig wordt de voltallige RvT bijeen geroepen (dit laatste is in 2013 niet voorgekomen). Functioneren Raad van Toezicht 14

15 De RvT heeft ook het eigen functioneren geëvalueerd. Zowel wat betreft de individuele leden als wat betreft het team is geconstateerd dat er voldoende kennis en betrokkenheid aanwezig is. Door het aftreden van Hans Nijnens aan het eind van dit jaar is ook de wens uitgesproken weer iemand terug te vinden met een grote affiniteit met de antroposofie (zie aantrekken nieuw lid RvT). De RvT is van mening dat er een goede balans is tussen afstand en betrokkenheid, dat er voldoende verbinding is met de identiteit van de instellingen en dat ieder lid zich voldoende inzet voor het geheel. Verder wil de RvT blijven vergaderen op locatie en bij iedere vergadering met de directeur van de betreffende instelling een actuele casus bespreken om zo nog beter te kunnen doorgronden wat er bij cliënten, verwanten, medewerkers en bestuur speelt. De RvT is lid van de NVTZ en volgt op deze wijze de ontwikkelingen rondom het toezichthouderschap. Daarnaast zorgt elk lid dat hij/zij breed geïnformeerd is over de ontwikkelingen die spelen zowel op maatschappelijk gebied, als in het werkgebied van de instelling. Vanwege de brede vertegenwoordiging ontstaat hierdoor ook een genuanceerde blik binnen de RvT. De RvT heeft binnen de Raphaëlstichting de ervaring dat drie keer drie jaar als termijnhantering voor haar toezichtleden een goede mogelijkheid biedt voor de betrokkenheid in/bij het maatschappelijk veld. De mate van betrokkenheid van de toezichthouders kan naar oordeel van de RvT eerder om verversing van de leden vragen. Zij ziet hierin een bevestiging van het door haar gehanteerde rooster van aftreden. Auditcommissie De auditcommissie is in 2013 vijf keer bij elkaar geweest en heeft daarnaast een aantal keren telefonisch overleg gehad met de RvB en de concerncontroller. Hierbij is uitvoerig gesproken over de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de transitie in de zorg, de onzekerheden en de beleidsontwikkelingen die daarmee samengaan vanuit de overheid. Er is gesproken over de plannen van aanpak die op basis van voorsorteren door het bestuur gemaakt zijn met de diverse locaties en die na de zomer een vertaling hebben gekregen in de begroting. Daarmee samenhangend zijn de risico's besproken, de financiele weerbaarheid, vastgoedportefeuille en de balanspositie. Voorts is gesproken over de kwartaalrapportages en de jaarstukken. Vastgoed is een terugkerend onderwerp tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkelingen en onzekerheden en wordt beoordeelt op flexibiliteit maar ook in termen van risicoinschatting en scenario's. Er is tweemaal overleg geweest met de externe accountant; ter bespreking van jaarrekening en accountantsverslag en ter bespreking van de ML naar aanleiding van de interimcontrole De ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille waren regelmatig aan de orde en staan prominent op de agenda van de auditcommissie. Tevens zal in 2014 uitgebreider aandacht worden besteed aan het nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid. De auditcommissie heeft in de voltallige RvT verslag gedaan van haar overleg en de RvT geadviseerd over de onderhavige stukken. Er is aandacht geweest voor treasury, actualisering van het treasurybeleid en het treasuryjaarplan. De financiele structuur in bijzonder de leningportefeuille. Aantrekken nieuw lid Raad van Toezicht In 2013 is Mascha ten Bruggencate benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij is benoemd op voordracht van de CCR die nauw bij de werving betrokken is door de RvT. Samen met de CCR is een profiel opgesteld waarna middels een vacature in kranten en digitale media de werving heeft plaats gevonden. Na haar benoeming heeft zij ter introductie gesprekken gevoerd met alle afzonderlijke leden van zowel de Raad van Bestuur als de RvT. Ook heeft zij een uitgebreide kennismakingsronde gedaan langs alle locaties van de Raphaëlstichting. Eind 2013 is afscheid genomen van de vice-voorzitter Hans Nijnens. Hij is in het buitenland gaan werken en dat viel niet meer te combineren met zijn lidmaatschap van de RvT. Er zijn gesprekken geweest over het nieuw aan te trekken lid voor de RvT. De werving voor deze vacature zal begin 2014 plaats vinden. Middels een profiel zal via krant en digitale media de werving vorm krijgen. Daarbij wordt gezocht naar een specifieke invulling van het profiel dat openvalt, waarbij ondermeer cultuur en identiteit alsmede kwaliteit belangrijke uitgangspunten in het profiel zullen vormen. Bestuurlijke zaken In 2013 is veel aandacht besteed aan de mogelijke ontwikkelingen, de taakstellingen vanuit de overheid en de 15

16 op handen zijnde transitie van de langdurige zorg waarbij onderdelen uit de AWBZ overgeheveld zullen gaan worden uit de AWBZ naar de WMO, Jeugdwet en de participatiewet. Daarnaast vindt er een omvorming plaats van de langdurige zorg (AWBZ) naar een meer bestendige Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze transities vragen niet alleen inhoudelijke aandacht maar gaan ook gepaard met forse financiële taakstellingen waarop de RS zich heeft voorbereid. Daarnaast was er aandacht voor ondermeer problemen bij één van de instellingen. Deze problemen betroffen naast het financiële functioneren van de instelling ook het kwalitatief en inhoudelijk functioneren van de instelling. Dankzij alle inspanningen is IGZ positief. Ook de materiële controle, gehouden door het zorgkantoor, is positief uitgepakt. Ondanks alle verbeteringen die zichtbaar zijn en gevoeld worden is de instelling toch achtergebleven in de exploitatie. Na verschillende gesprekken met de directie, heeft dit geleid tot het terugtreden van de directeur van de betreffende instelling. Er is een directeur van een andere instelling tijdelijk benoemd tot interimdirecteur. Hiervoor is zorgvuldige communicatie geweest tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ontmoeting met de Centrale Ondernemingsraad van de Raphaëlstichting Jaarlijks neemt de voorzitter van de RvT deel aan de vergadering tussen de Raad van Bestuur en de COR, zo ook in Er is gesproken over de weerbaarheid van de RS tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen en financiële taakstellingen. De COR had daarbij ondermeer de vraag of een sociaal plan al aan de orde is. Ook is gesproken over de organisatie en met de voorzitter gekeken wat dit vraagt aan efficiëntie. Daarnaast is gesproken over de ontwikkelingen binnen een van de instellingen waar zorgen waren en is in zijn algemeenheid de communicatie tussen instellingsdirecteur en ondernemingsraad onderwerp van gesprek geweest. Meerjarenbeleidsplan Tijdens de vergaderingen van de RvT is ook ruim tijd genomen om zowel de aanloop, het proces van de totstandkoming als de inhoud (het thema) van het nieuw te ontwikkelen meerjarenbeleidsplan van de Raphaëlstichting te bespreken. De RvT is meegenomen in een proces dat van onderaf met de organisatie is opgebouwd en doorlopen. Dit is gebeurd via een presentatie, oefeningen en door een bezoek van de extern begeleider die het gehele proces van de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan begeleidt. Beleidscyclus In mei zijn de jaarrekening 2012 en het jaardocument 2012 van de Raphaëlstichting en de jaarrekening 2012 van Stichting De Grondslag goedgekeurd in aanwezigheid van de accountant. Het jaarplan 2014 en de begroting 2014 zijn in december 2013 goedgekeurd. De overeenkomst met KPMG voor het controleren van de jaarrekening 2013 is gecontinueerd tegen een lager tarief. De RvT is tevreden met het behaalde resultaat. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Eind 2012 is er binnen de Raphaëlstichting een Medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten en verbeterpunten van het MTO zijn begin 2013 uitvoerig met de RvT besproken. Kwaliteit en veiligheid Kwaliteit en Veiligheid zijn onderwerpen die bij elke vergadering met de voltallige RvT terugkomen. In 2013 is de nieuwe manier van rapporteren (via kwartaalrapportages) doorgevoerd, waardoor er een breder beeld is ontstaan van de bedrijfsmatige kant van de Raphaëlstichting. Deze opzet kent een balanced score-card achtige opzet en 6 prestatievelden waarlangs de bedrijfsvoering, de kwaliteit en de veiligheid gestructureerd gerapporteerd, gevolgd en besproken worden. Om de kwaliteit goed te kunnen monitoren heeft de RvT, net als in 2012, gesproken met een grote groep vertegenwoordigers van de instellingen en heeft opgemerkt dat de samenwerking tussen de instellingen binnen de stichting meer in balans is. Raphaëlfeest Dit jaar heeft de Raphaëlstichting haar 40-jarig bestaan gevierd. Dit is gebeurd op 25 mei in de schouwburg van Hoorn. Het was een mooi feest waarbij alle instellingen zich presenteerden. Ouders, cliënten, medewerkers en externen zijn uitgenodigd om dit feest bij te wonen. Ook de leden van de RvT zijn voor dit 16

17 feest uitgenodigd. Iedere instelling heeft aan dit feest een mooie bijdrage geleverd. Er is een publicatie verschenen. De gang van zaken bij de instellingen Bij elke vergadering wordt via de kwartaalrapportage verslag gedaan van de gang van zaken bij de instellingen. Jaarprogramma 2014 Op de agenda staan in 2014 onder andere: Beleidscyclus Kwaliteit en veiligheid Overleg met de COR en het cliëntenplatform Strategische en maatschappelijke ontwikkelingen (Impact analyse, Vastgoed) Meerjarenbeleidsplan Voortgang dossier Midgard Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering De audit van KPMG laat verbeterpunten zien ondermeer in de optimalisatie van de automatiseringsslag die gemaakt wordt. Er zijn geen urgente verbeterpunten. Belangrijk aandachtspunt is het grote effect van de bezuinigingen in de (G)GZ-sector. Hiervoor zijn reeds bezuinigingen ingezet. Risicobeheersing en controlesystemen De volledige rapportage van de maand is binnen drie weken beschikbaar zodat afwijkingen tijdig gesignaleerd worden. De interne controle heeft in 2013 conform jaarplanning een aantal onderwerpen opgepakt. Inzake administratie en interne controle wordt aan de wettelijke eisen voldaan. Wijzigingen in de bedrijfsvoering Iambe Op 11 juni 2013 werden de eerste klanten ontvangen op een nieuwe locatie van Iambe. Naast vestigingen in de Pijp aan de van Ostadestraat en het van der Helstplein, is er nu in Oud West een winkel (bakkerswinkel) bijgekomen. Achter in de winkel is de textielwerkplaats die voorheen aan de van Ostadestraat gevestigd was. Rozemarijn Op 18 maart 2013 kwamen de kinderen van Rozemarijn voor het eerst aan in het nieuwe kinderdagcentrum aan de Laan van Angers in Haarlem. Het gebouw, dat daarvoor als kerk en later als uitvaartcentrum had dienst gedaan, is volledig opnieuw ontworpen. Op de vier hoeken van het gebouw zijn de groepen gevestigd. Verder: brede gesluierde gangen, grote sanitaire ruimtes en op bijna alle punten zichtlijnen naar buiten door grote glasramen die van de vloer tot aan het plafond reiken. Parsifalhuis Zo'n vijf jaar geleden stelde een groep ouders van kinderen-van-het-eerste-uur van de Appelboom een vraag aan Scorlewald om een woonvoorziening voor hun kinderen te realiseren in Bergen of Schoorl. Een voorbereidingsgroep ging aan de slag. Het was nog de tijd van de hoge huizenprijzen. Vandaar dat men na een periode zoeken uitkwam op nieuwbouw op het terrein van Scorlewald zélf. Op de plek van het woonhuis Karminaal (dat niet meer aan de normering voldeed en gesloopt werd) startte vorig jaar de bouw van het Parsifalhuis. Op zondag 29 juli 2013 namen de eerste zeven bewoners hun intrek. De overige vijf zouden spoedig volgen. 17

18 Demeterkeurmerk Zorgtuinderij Ygdrasil heeft in juni 2013 het Demeter keurmerk verkregen voor haar tuinbouwproducten. Vijf jaar is er gewerkt om dit resultaat te behalen. Zichtbaarheid in In dit jaar werden de eerste stappen gezet op het gebied van social media. Veel locaties werden actief op Facebook en sommige op Twitter. Ook de Raphaëlstichting kreeg een Facebookpagina en een Twitteraccount. Er werd in dit jaar tevens een aantal filmpjes gemaakt voor op de websites. Tevens is de biografie van de Raphaëlstichting verschenen in verband met het 40-jarig bestaan. In 2013 is ook het eerste sponsor-golftoernooi georganiseerd samen met huisdrukkerij SpringerUit. Jubilea Raphaëlstichting bestaat 40 jaar. In 2013 heeft de Raphaëlstichting haar 40 jarig bestaan gevierd met een groot feest in de stadsschouwburg van Hoorn voor cliënten, medewerkers, ouders/verwanten, vrijwilligers en relaties. Tijdens het feest werd een jubileumboek gepresenteerd waar de geschiedenis van de stichting in woord en beeld staat weergegeven. Dit boek is in grote oplage verspreid, ook aan relaties zoals zorgkantoren, gemeenten en leveranciers. In groten getale waren ze uit heel Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland gekomen: ruim 1000 bewoners, verwanten en medewerkers die in de schouwburg in Hoorn het veertigjarig bestaan van de Raphaëlstichting kwamen vieren. Op zaterdag 25 mei werd gebruik gemaakt van de gehele locatie, met twee zalen plus de grote foyer. Binnen in de ene zaal waren veel kraampjes en stands met allerlei producten. In de grote schouwburgzaal voerden de instellingen een voorstelling op. Een gedeelte uit Het sprookje van de groene slang en de schone lelie van Goethe bijvoorbeeld, dat door bewoners en medewerkers van Midgard werd opgevoerd. Maar ook de modeshow aan de hand van Het sprookje van de kleding door Breidablick mocht er zijn; een helemaal zelf verzorgde productie, ontsproten aan de eigen fantasie. De derde grote en de eigenlijke pionierinstelling van de Raphaëlstichting, Scorlewald, wist indruk te maken met een eigen euritmieopvoering. Overige Vraaggestuurde en gastvrije zorg In 2012 is Rudolf Steiner Zorg (hierna te noemen RSZ) met behulp van een subsidie van het ESF (Europees Sociaal Fonds) het project Sociale innovatie gestart. Eind 2012 zijn de uitkomsten van de interviews en de visie op respectievelijk persoonlijk leiderschap, vraaggestuurde en gastvrije zorg, werken vanuit antroposofische inspiratie en een voorstel voor een Plan van Aanpak gepresenteerd aan alle medewerkers. Hier is in 2013 aan gewerkt. Er heeft een training gastvrije zorg plaatsgevonden vanuit de hotelschool. De medewerkers die deze gevolgd hebben zijn nu de ambassadeurs van het thema gastvrijheid in het Rudolf Steiner Verpleeghuis. Vraaggestuurde zorg is volledig geïmplementeerd in de dagelijkse zorg. Er is scholing geweest over het thema vraagsturing versus risico's. De antroposofische adviesgroep heeft de spreuken van de ochtendopeningen besproken en bijgesteld. De jaarfeesten hebben een inhoudelijke verdieping gekregen. Ook is er een themaochtend georganiseerd voor de bewoners en hun familie over antroposofie. De opkomst en het enthousiasme waren groot. Opleiding 'Productontwikkeling werkplaatsen' Op 28 mei vond op Midgard een feestelijke afsluiting plaats van de opleiding 'Productontwikkeling werkplaatsen' met de presentatie van de nieuw ontwikkelde producten en de vernieuwende productieprocessen door de dertien deelnemers. De opleiding is voortgekomen uit de Weimarleerkring. Opzet was om de creativiteit van werkplaatsleiders aan te wakkeren door te werken met verschillende materialen. Creativiteit die gebruikt kan worden om vernieuwingen in het werkproces te ontwikkelen zodat bewoners/deelnemers volop kunnen participeren, én voor het creëren van nieuwe producten. Inspiratie voor de opleiding vormde de Bauhausopleiding in Weimar in de jaren 20 van de vorige eeuw. Leerlingen aan die opleiding maakten zich eerst vertrouwd met verschillende materialen om te onderzoeken welke het beste bij hen paste om vervolgens een product te gaan ontwikkelen. Omdat het toen (ook) crisistijd was stond slim gebruik van (bij voorkeur) bestaande materialen voorop. Voorbeelden van producten die zijn ontwikkeld zijn, een koperen kandelaar, een I-pad hoes, BD-lasagne etc. 18

19 Jongeren conferentie antroposofische zorg Tijdens de mooie voorjaarsdagen van 1 en 2 mei vond er op Breidablick een conferentie plaats voor medewerkers van de Raphaëlstichting onder de 35 jaar. Deze leeftijdsgrens lokte vanzelfsprekend veel gesprek uit, maar de reden van deze grens lag in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van enkele jaren geleden, waaruit was gebleken dat jonge mensen moeite hebben om zich te verbinden met de visie en/of achtergronden van de stichting. Anders gezegd: ze hadden problemen met de antroposofie, zoals die hen voorgeschoteld werd. Dat roept in eerste instantie twee vragen op. Ten eerste: de antroposofie wil een moderne geesteswetenschap zijn die zich baseert op de noden en behoeften van moderne mensen. Wordt deze geesteswetenschap dan wel gepresenteerd als zodanig of worden jonge mensen geconfronteerd met een systeem van dogma's en zo-is-het-nu-eenmaal? De tweede vraag is vervolgens: zijn mensen van deze tijd nog wel in staat om geesteswetenschap op te nemen of zich er mee te verbinden? Zijn we zo afgedwaald van onze bronnen dat we niet meer in staat zijn ze te herkennen; kan de mens zichzelf verliezen? Beelden van Kwaliteit Zorginstellingen en hun professionals willen graag werken aan het ontwikkelen van kwaliteit, maar alleen als ze zien dat de zorgverlening daadwerkelijk beter wordt en cliënten er baat bij hebben. Ze willen zeker verantwoording van kwaliteit afleggen aan cliënten, zorgverzekeraars en overheid. Daarbij verwachten zij dat de in te zetten instrumenten effectief bijdragen aan het interne doel van kwaliteitsverbetering. Rozemarijn heeft daarom in 2013 verder gewerkt met de Beelden van Kwaliteit samen met professor Hans Reinders en gaat hiermee ook in 2014 verder Cliëntenraad Organisatie cliëntenraden De medezeggenschap van cliënten en/of vertegenwoordigers wordt per instelling geregeld via de cliëntenraden. Regelmatig vinden vergaderingen plaats met de betreffende directies. Vanuit de diverse cliëntenraden van de instellingen is er een Centrale Cliëntenraad samengesteld. De Raad van Bestuur hecht er waarde aan om twee maal per jaar te overleggen met het Cliënten Platform. Daarnaast kan de Centrale Cliëntenraad het recht op enquête uitoefenen. De Centrale Cliëntenraad heeft hiervan geen gebruik gemaakt in Daarnaast is er een overkoepelend cliëntenplatform dat wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden vanuit de diverse cliëntenraden van de instellingen en die halfjaarlijks vergadert samen met de voorzitter Raad van Bestuur. Ondersteuning Naar behoefte kan elke cliëntenraad scholing en ondersteuning krijgen. Cliëntenraden worden ondersteund door medewerkers vanuit de instellingen of het centraal bureau of externen teneinde hun bijeenkomsten te organiseren, notuleren en te communiceren naar directie en bestuur. Jaarverslag 2013: Platform Cliëntenraden Platform Cliëntenraden heeft in 2013 twee maal vergaderd met het bestuur bij Iambe en bij Rozemarijn, met gelegenheid tot een rondleiding om kennis te kunnen maken met de diverse locaties van de instellingen. In de eerste vergadering van 17 april is het Meerjarenbeleidsplan besproken. Tevens is er kennis gemaakt met het nieuwe lid van de Raad van Toezicht Mascha ten Bruggencate. Zij is lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraden. Daarnaast zijn de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek besproken. Overige punten: Consequenties nieuw regeringsbeleid (bezuinigingen, WMO, afnemende AWBZ) Stand van zaken op de instellingen. 19

20 De uitvoering van het cliëntentevredenheidsonderzoek is besproken in de vergadering van 20 november. Er zijn interviews gehouden en vragenlijsten ingevuld. Waar mogelijk is dit met en door cliënten zelf gebeurd, waar het niet mogelijk was is het door verwanten/ ouders gedaan. Tevens is de directiewisseling op Midgard besproken en de rol van de cliëntenraad van Midgard hierbij. Hoofdpunt tijdens deze vergadering was het Meerjarenbeleidsplan en hoe de cliëntenraden kunnen worden betrokken bij het nadenken over de toekomst en hoe de medezeggenschap goed vorm kan worden gegeven. Afgesproken is dat er in de eerste helft van 2014 een middag wordt georganiseerd voor alle cliëntenraden en verwantschapsraden en directies om het gesprek uit te diepen over de toekomst van de medezeggenschap. Daarnaast zijn de consequenties van het regeringsbeleid besproken, de opvolging van de voorzitter van het cliëntenplatform en de centrale cliëntenraad en de stand van zaken op de instellingen. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2013 niet in actie hoeven komen Ondernemingsraad Medezeggenschap Bij de locaties fungeren ondernemingsraden, welke vertegenwoordigd zijn in de Centrale Ondernemingsraad. In een aantal bijeenkomsten waarvan vijf maal met de bestuurder, heeft de Centrale Ondernemingsraad zich met uiteenlopende zaken bezig gehouden. Onderwerpen waren onder meer: begroting en kwartaalrapportages, transitie in de zorg, meerjarenbeleidsplan en vormgeving medezeggenschap. 20

21 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid De Raphaëlstichting gaat in haar beleid uit van de kaders die de AWBZ (Care) aanreikt en baseert zich daarbij op het bieden van een ontwikkelingsperspectief aan cliënten en medewerkers om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorgverlening en - begeleiding te realiseren. Zij doet dit vanuit een antroposofische zorgvisie in een zich herhalend proces van evaluatie en bijsturing, waarmee voortdurend ingespeeld wordt op de vragen die op de stichting afkomen. Vraagsturing betekent binnen de Raphaëlstichting het gezamenlijk op zoek gaan naar de ontwikkelingsvraag en het levensperspectief van de cliënt: in dialoog. Actuele wensen en keuzen van de cliënt worden in gezamenlijkheid geduid in het licht van zijn/haar biografie en levensfase, waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk kan sturen in zijn/haar eigen leven. Missie De Raphaëlstichting biedt zorg en begeleiding aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een beperking op lichamelijk of psychisch gebied. Zij wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien, al naargelang de leeftijdsfase. Zij tracht de individuele ontwikkeling te versterken vanuit een sociale samenhang, die bouwt op het streven naar zingeving. Hierbij hoort een breed gedragen cultuur om cliënten en medewerkers het vertrouwen en de ruimte te geven om zich te ontplooien en om initiatieven te nemen. Visie Iedere zorgvisie is gebaseerd op een mensvisie. Hoe je het menselijk leven beoordeelt, bepaalt wat je in de zorgverlening belangrijk vindt. De Raphaëlstichting baseert haar zorgvisie op de antroposofische mensvisie. Volgens deze mensvisie maakt ieder mens deel uit van drie werelden: de fysieke wereld die zintuiglijk waarneembaar is, de innerlijke wereld die innerlijk ervaarbaar is, en de geestelijke wereld die zich zowel in de zichtbare als in de innerlijke wereld uitdrukt en er samenhang aan geeft. De op aarde levende mens is met deze drie werelden verbonden en bestaat uit lichaam, ziel en geest. De mens leeft als individualiteit op aarde. Hij wil ervaringen opdoen, zijn eigen talenten ontplooien en nieuwe vaardigheden leren. Ieder mens is een uniek wezen met een gezonde individuele kern. Ook zijn ontwikkelingsstoornis, hoe ernstig die ook is, doet daar niets aan af. Kinderen (in de heilpedagogie), jongeren en volwassenen (in de sociaaltherapie) en ouderen (in het verpleeghuis) worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoelens van eigenwaarde en volwaardigheid. Meerjarenbeleid Heel 2013 is binnen de Raphaëlstichting met cliënten, medewerkers, ouders, verwanten en vrijwilligers op verschillende manier gewerkt aan het vormgeven van een meerjarenplan voor de komende jaren. Vanuit Bestuur en MT die al langer een proces met elkaar zijn gegaan zijn er diverse gesprekken gevoerd binnen de organisatie, zijn er medewerkersbijeenkomsten georganiseerd en is geoefend met diverse werkvormen om tot de essentie van de agenda voor de komende jaren te komen. In het Meerjarenbeleidsplan staan de woorden wekken, onderzoeken, ondernemen en ondervinden centraal. Het Meerjarenbeleidsplan beschrijft de inzet voor de komende drie jaren. De inzet is gericht op het versterken van de sociale vaardigheden. Daarmee wordt de praktijk van de zorg vooropgesteld. Het gaat om goede zorg die rust op menselijke relaties en een dialoog over de betekenis in het leven. Ook de organisatie zal de komende jaren veranderen om te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. Daarmee verliezen we de gewone bedrijfsvoering niet uit het oog. Deze dient zich te voegen naar de wijzigende omstandigheden. De uitdaging is om binnen een flexibele en eenvoudig ingerichte organisatie de sociale vaardigheden te laten opbloeien. 21

22 4.2. Algemeen beleid verslagjaar Organisatie De ordening van de bedrijfsvoering en de bijbehorende inrichting van de organisatie Doel was in 2013 de implementatie van een herziene ordening van verantwoordelijkheden (inclusief herziening van het Huishoudelijk Reglement) en van de bijbehorende organisatorische inrichting. De focus ligt hierbij meer op de bedrijfsprocessen. Deze implementatie beoogt een heldere scheiding tussen uniformering van bedrijfsprocessen met standaardisering van professionaliteit enerzijds (gebondenheid) en de locale diversificatie met locale verankering en kwaliteitsontwikkeling anderzijds (zelfstandigheid). De implementatie structuur en aansturing is ingezet in Exploitatie De bezuinigingen en de wijzigingen in het stelsel zorgvuldig begeleiden De turbulentie rondom tariefsverlaging en aanbodverschuiving vraagt een tijdige en zorgvuldige aanpak. De transitie naar de WMO en de extramuralisering van de lage ZZP's leiden tot velerlei verschuivingen in financieringsvormen, contractvormen, woonvormen en registraties. Hiervoor is in 2013 een actieplan uitgewerkt. Al in 2012 is gestart met het opstellen van flexibiliseringsplannen met de instellingen. Per kwartaal zijn de plannen geëvalueerd in het licht van de exploitatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. De plannen zijn na de zomer van 2013 naadloos over gegaan in de begroting van Belangrijke aandachtspunten zijn: communicatie met elkaar in gesprek over de impact van de veranderingen identiteit van de instelling beter voor het voetlicht brengen naar externe partijen. Ecologie/ inbedding Op verschillende momenten is aandacht geweest voor de ecologie, de interne organisatie en de samenhang. Gestreefd wordt om volgend op het (nieuwe) meerjarenbeleidsplan en de maatschappelijke ontwikkeling de interne organisatie te laten volgen. Wel heeft er een verkenning plaatsgevonden naar centrale en decentrale diensten en is een aantal vraagstukken meer centraal ter hand genomen. WMO Er is een werkgroep WMO actief. De WMO is in een stroomversnelling gekomen door het kabinet Rutte 2 en het lenteakkoord. De werkgroep WMO heeft een regie-functie. Decentraal is deelgenomen aan voorbereidende werkgroepen binnen de verschillende gemeenten. De informatie wordt centraal verzameld en gecoördineerd. Echte voorbereiding op de lokale inkoop zal pas in 2014 plaats gaan vinden. Hoewel decentraal is voor het volgen van al deze ontwikkelingen centraal een beleidsmedewerker actief in het samenbrengen van informatie (landelijk en lokaal) en het monitoren van de stadia van de verschillende trajecten die de afzonderlijke gemeenten doorlopen Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg is opgenomen in het vastgoedbeleid. Dit vraagt samenwerking bijvoorbeeld binnen de (arbeidsmatige) dagbesteding. Cultuur Bewust omgaan met afspreken, aanspreken en enthousiasmeren De cultuur van de Raphaëlstichting wordt gekenmerkt door een grote vrijheidsdrang en autonomiebesef (zowel per cluster als per locatie). Dit is een positieve kracht en ook een maatschappelijke trend die gekoesterd wordt en tegelijk in evenwicht hoort te zijn met het volgen van uniforme procedures en het nakomen van afspraken. Het gaat om het leren omgaan met gebondenheid (zo doen wij het) en eigen initiatiefkracht en vrijheid (zelfstandigheid). Waar uniformiteit geldt worden afspraken nagekomen; waar diversiteit geldt wordt interesse gewekt en dialoog gezocht. 22

Functieprof iel. lid Raad van Bestuur Raphaëlstichting

Functieprof iel. lid Raad van Bestuur Raphaëlstichting Functieprof iel lid Raad van Bestuur Raphaëlstichting 1 Inhoudsopgave 1. De Raphaëlstichting 1.1. Algemeen 1.2 Organisatiestructuur 2. Profiel Raad van Bestuur 2.1 Raad van Bestuur 2.2. Algemeen profiel

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012

Jaarverantwoording 2012 Jaarverantwoording 2012 Inhoudsopgave 2012 in het kort 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2. Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...5

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014

Jaarverantwoording 2014 Jaarverantwoording 2014 www.raphaelstichting.nl Inhoudsopgave Samenvatting...3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 2. Profiel van de organisatie...8 2.1 Algemene identificatiegegevens...8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Zorg van mens tot mens

Zorg van mens tot mens Zorg van mens tot mens Jaardocument 2011 Jaarverantwoording 2011 Raphaëlstichting Pag. 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 2. Profiel van de organisatie...8 2.1

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn Inhoudsopgave 1 Bestuur verslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Comité van aanbeveling 3 1.5 Banden met de Raphaelstichting

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn

Jaarverslag Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn Inhoudsopgave 1 Bestuur verslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Comité van aanbeveling 3 1.5 Banden met de Raphaelstichting

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2015

Jaarverantwoording 2015 Jaarverantwoording 2015 www.raphaelstichting.nl Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...8 2. Profiel van de organisatie...9 2.1 Algemene identificatiegegevens...9

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2016

Jaarverantwoording 2016 Jaarverantwoording 2016 www.raphaelstichting.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4...5 Samenvatting...6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...10 2. Profiel van de organisatie...11 2.1. Algemene identificatiegegevens...11

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2 2. Begripsbepaling 2 3. Structuur 3 4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie 4 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie