Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011"

Transcriptie

1 Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011 Datum : 12 oktober 2011 Plaats : Gemeentehuis Haaksbergen Tijdstip : uur Voorzitter : De heer De Putter (Wierden) Secretaris : mevrouw Ank Stumpel/mevrouw Agnes Koopman : De heer Lohuis (Regio Twente), de heer Idzinga (Twenterand), de heer Van Rees (Haaksbergen), de heer Kotteman (Borne), mevrouw Schuddeboom (Losser), de heer Mulkens (Berkelland),de heer Wolterink (Rijssen-Holten), de heer Ophof (Tubbergen), de heer Steggink Aanwezig (Dinkelland), mevrouw Ten Have (Hellendoorn), mevrouw Stumpel (Regio Twente), mevrouw Koopman (Regio Twente), de heer Van Agteren (Enschede), de heer Van Tubbergh (Enschede), de heer Bennink (Twence), de heer Horsthuis (Twence), de heer Rooijakkers (Twence) : De heer Cazemier (voorzitter / Dinkelland), de heer Andela (Almelo), de heer Sijbom (Hof van Twente), de heer Ligtenberg (Rijssen-Holten), de Afwezig heer Harmelink (Tubbergen) en mevrouw Oude Alink (Hengelo) Nr. Onderwerp Toelichting 1. Opening en mededelingen 1. Opening door de voorzitter 2. Masterclass duurzaamheid 20 oktober 2011 De heer De Putter opent de vergadering. De voorzitter, de heer Cazemier, is verhinderd, evenals de heren Andela, Sijbom, Ligtenberg, Harmelink en mevrouw Oude Alink. Vervolgens gaat de heer de Putter kort in op de mail d.d. 11 oktober van dhr. Beintema en mevr. Ten Have van Hellendoorn inzake de agendering van het strategisch beleidsplan Twence. De heer de Putter geeft aan dat het strategisch beleidsplan Twence nu puur ter informatie en als een eerste kennismaking wordt voorgelegd en toegelicht. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de AVA van 13 december bij Twence. Mevrouw Stumpel vraagt een ieder nog wat reclame te maken voor de Masterclass Duurzaamheid die plaatsvindt op 20 oktober a.s. Aanmelden is nog mogelijk. Onlangs heeft is het vergaderoverzicht 2012 verspreid. Besloten wordt de vergadering van 6 juni te verplaatsen naar een ander moment. Op 6 juni vindt namelijk ook het VNG-congres plaats. 2. Stand van zaken Vaop De heer Bennink (Regio Twente) vertelt over de stand van zaken. Vaop is failliet, inclusief de onderhangende bv s. Er is een curator benoemd. Twence is één van de schuldeisers. Sinds juni is een andere structuur opgezet; Vaop is er tussen uit. Met partijen als Stora Enso en Bolk zijn overeenkomsten gesloten voor een half jaar. In de uitkering naar de verenigingen en / of gemeenten verandert niets. Die systematiek is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu d.d. 12 oktober 2011 Pagina 1 van 6

2 Stand van zaken financieel: De heer Steggink vraagt welke twee maanden worden bedoeld bij de correctie financieel. En wat betekent dit per gemeente? De heer Bennink geeft aan dat het gaat om de maanden april en mei. De laatste twee maanden Vaop. Alle individuele gegevens van gemeenten zijn beschikbaar. Het voorliggende overzicht is een soort samenvatting. Er wordt 3 cent uitgekeerd aan verenigingen aan het einde van het jaar. Het uit te keren bedrag is variabel. Het saldo wordt uitgekeerd aan gemeenten en zij mogen bepalen wat ze er mee gaan doen. Notitie toekomst: De heer Bennink: Voor de toekomst wordt een viertal scenario s beschreven. De heer Kotteman geeft aan dat de werkgroep de voorkeur heeft uitgesproken voor scenario 3 of 4 met meeste voorkeur voor 4. Massa is kassa volgens de werkgroep. De heer Van Agteren merkt op dat de insteek bij scenario 4 heel erg geld gericht is. Hij zou ook willen pleiten voor duurzaamheid. Het is belangrijk als regio te blijven opereren. De heer Van Agteren maakt zich zorgen over de datum van 31 december. Hij vraagt hoe het zit met een Europese aanbesteding. De heer Kotteman geeft ten aanzien van de Europese aanbesteding aan dat dit niet aan de orde lijkt. Als een regionale partij mogelijkheden biedt, dan is dat ook interessant om te bekijken. Maar papier gaat in de massa en gaat al over de hele wereld. Die realiteit moet niet uit het oog verloren worden. Er is geen 100% uitgesproken voorkeur van de werkgroep. De heren Wolterink, Steggink, Winkelhuis en spreken voorkeur uit voor optie 3. Echter brengen de woorden van de heer Kotteman hen wel aan het twijfelen. Ze vragen scenario s 3 en 4 nader te onderzoeken. De heer Van Rees is ook van mening dat wanneer er iets gedaan kan worden aan duurzaamheid en werkgelegenheid, dan moet dat zeker niet nagelaten worden. De heer Ophof geeft aan dat Tubbergen de voorkeur geeft aan optie 2. Men heeft niet het idee in het verleden de hoofdprijs binnen gehaald te hebben. De heer Ophof is niet onder de indruk van de nadelen. Het is wel zo dat Tubbergen niet alleen een ander standpunt in zal nemen. In 2008 heeft de gemeente Twenterand de keuze gemaakt niet deel te nemen aan de Vaop. De heer Idzinga refereert hiernaar. Mevrouw Schuddeboom spreekt uit dat Losser voorkeur heeft voor scenario 3. De heer Mulkens laat weten dat Berkelland nog geen keuze heeft gemaakt voor wat betreft het aansluiten bij Pagina 2 van 6

3 Twente of bij de regio Arnhem. Mevrouw Ten Have laat weten dat Hellendoorn nog geen voorkeur heeft uitgesproken. Ze pleit voor een verdiepingsslag. Ze is zich echter ook bewust van het spanningsveld in verband met de tijdsdruk. Ze vindt het vreemd te vernemen dat er sprake is van een ambtelijke voorkeur. Zij heeft vernomen van ambtenaren in Hellendoorn dat er nog geen ambtelijke voorkeur is uitgesproken. Zij vertelden overigens ook dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient omdat de ambtenaren van Hellendoorn niet of nauwelijks bij dit voorstel betrokken zijn geweest. Tot slot merkt mevrouw Ten Have op dat niet enkel naar kassa maar ook naar duurzaamheid gekeken moet worden wat haar betreft. Samenvattend: Een verdiepingsslag is gewenst voor scenario s 3 en 4. Kijk hierbij goed naar duurzaamheid en werkgelegenheid. Het volgend PHO Milieu vindt plaats in februari 2012 (er is nog een PHO MDA op , red.). Aan de werkgroep vragen een verdiepingsslag te maken betekent dat de situatie, zoals die nu is, gecontinueerd wordt tot in ieder geval na januari. Er is behoefte aan zorgvuldigheid en persoonlijk overleg in plaats van via de . De heer Kotteman is geen voorstander van uitstel. De heer Bennink zal in gesprek gaan met Stora Enso en met Knol. De signalen zijn positief dus hij verwacht geen problemen. Hij zal de portefeuillehouders laten weten wat de reacties zijn. 3. Concept-strategisch meerjarenplan Twence (door de heer Rooijakkers, Twence) De heer Rooijakkers verzorgt een presentatie over het concept-strategisch meerjarenplan Twence. In reactie daarop: De heer Idzinga pleit ervoor dat vastgehouden wordt aan de primaire taak van Twence: het verwerken van afval. Hij is benieuwd naar een visie hoe toe gewerkt wordt naar een afvalloze samenleving. Voor projecten met een waarde van meer dan 5 miljoen euro, waar geen rendement uitkomt, is toestemming nodig van de aandeelhouders. De heer Idzinga vraagt hoe dat zit met projecten onder de 5 miljoen euro. Daar zou hij toch wat terughoudend in zijn. De heer Rooijakers vroeg aandeelhouders zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke mededelingen. Mevrouw Schuddeboom vindt het een goede zaak om het produceren van energie een centrale plek te geven. Zeker gezien de omzet en het succes van Twence is het raadzaam te kijken naar het leveren van energie. Ze is blij met hetgeen vermeld staat in de strategische notitie. Hans van Agteren sluit zich hierbij aan. Realiteit is dat op een andere manier naar Twence gekeken moet worden. Waar nu 50% uit energie komt, wil niet zeggen dat dat ook 50% van de winst is. Het is belangrijk in de toekomst verder te kijken. De heer Van Rees zal de presentatie ook in de raad van Haaksbergen inbrengen. De heer Wolterink is het eens met hetgeen vermeld staat in de notitie, hoewel het nog niet is besproken in het Pagina 3 van 6

4 college. Hij is van mening dat aandeelhouders niet op de stoel van de directie moeten gaan zitten. De heer Ophof is benieuwd hoe Twence tegen de recycling van grondstoffen aankijkt. De heer Steggink vindt het plan op hoofdlijnen goed. Hij neemt het mee naar de commissie en mogelijk ook naar de raad in Dinkelland. De heer Winkelhuis noemt de notitie een prima basis voor de radenconferentie van 27 oktober a.s. Oldenzaal probeert aan de poort zoveel mogelijk te scheiden. Dat kan nog wel wat spanning opleveren. Mevrouw Ten have neemt het mee naar de raad in Hellendoorn. Ze maakt zich wel wat zorgen en is van mening dat de kernactiviteit van Twence moet liggen in het verwerken van afvalstoffen. De heer De Putter vat als volgt samen: Cradle to cradle: De omslag van het verwerken van afval naar grondstoffen en recycling. In het portefeuillehoudersoverleg dat onlangs plaatsvond over de duurzaamheidagenda kwam dit als heel prominent thema naar voren. Het is goed dat het zo prominent leeft. Het is een belangrijk thema om te benoemen in het strategisch beleidsplan. De saamhorigheid in de levering van afval is belangrijk. De rol als aandeelhouder en de rol als vertegenwoordiger van een gemeente kan wel s onder spanning komen te staan. Er wordt een beslissing gevraagd van de aandeelhouders op 13 december a.s. Het is goed te weten dat er op 15 november nog een ambtelijk overleg afval is. Zijn er vragen, dan kunnen die daar ook behandeld worden. De heer Rooijakkers geeft aan goed te kunnen leven met de meeste opmerkingen. Twence haalt zelfs na de verbranding zoveel mogelijk uit de verbrandingsoven. Het is de beste manier om bijvoorbeeld blik te recyclen. Twence doet dus al veel op dat gebied. Grondstofrecycling gaat voor verbranding, mits uit de grondstoffen op een verstandige manier andere grondstoffen gerecycled kunnen worden. Twence wil een goede bijdrage leveren en dat wordt erg serieus genomen. Energie is volgens de heer Rooijakkers a fact of life. Kern is het verwerken van afvalstoffen maar het is inmiddels erg onlogisch en dom om bij de verwerking van afval niet te proberen om er energie en/of grondstoffen uit te halen. Tot slot geeft de heer Rooijakkers aan bereid te zijn op uitnodiging te verschijnen wanneer er behoefte is aan een toelichting. 4. Twentse Duurzaamheidsagenda o.a. terugkoppeling extra PHO Milieu d.d. 3 oktober 2011 Kort geleden is hierover bijeen gezeten in Dinkelland. Naar aanleiding van die bespreking is een verslag met de op- en aanmerkingen rondgestuurd. De heer Idzinga zou graag zien dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op lokale initiatieven. Het gaat hierbij om zoveel mogelijk lokaal aansluiting zoeken, echter niet om het dicht te timmeren. Mevrouw Ten Have sluit Pagina 4 van 6

5 zich hierbij aan. De heer Winkelhuis staat hier sympathiek tegen over echter moet de werkgelegenheid in Twente gewaarborgd zijn. Dan maakt het niet uit of het in Vriezenveen of Oldenzaal is. Wat hem betreft wordt dus niet enkel lokaal aansluiting gezocht. Dit punt wordt vanavond ook ingebracht tijdens de regioraadsvergadering. 5. Overlegstructuur PHO en AO Milieu, Duurzaamheid en Afval 6. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), door Jeannette Schuddeboom 7. Natura Stand van zaken 1. SLOK 2. Milieumodel 3. ILB 4. 2 e fase lichtproject 5. NetwerkRUD Twente/Overijssel. 9. Activiteitenoverzicht afdeling Milieu De vergadering stemt in met het voorstel. Mevrouw Schuddeboom geeft een presentatie over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Mevrouw Koopman deelt ondertussen het verslag uit van het bestuurlijk PHS-overleg. De sheets zijn toegevoegd aan dit verslag Uit tijdgebrek niet behandeld. Niet behandeld Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 10. Verslagen 1. PHO Milieu d.d. 16 maart PHO Milieu d.d. 11 mei AO Milieu d.d. 11 mei AO Milieu d.d. 7 september 2011 De verslagen van het PHO Milieu worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen. De verslagen van het AO Milieu worden ter kennisgeving aangenomen. 11. Rondvraag/W.v.t.t.k. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Volgende bijeenkomst: woensdag 7 december 2011, locatie nog niet bekend. Pagina 5 van 6

6 Pagina 6 van 6

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Datum : 7 maart 2012 Plaats : Gemeentehuis Hengelo Tijdstip : 9.00 11.00 uur Voorzitter : De heer Cazemier (Dinkelland) Secretaris

Nadere informatie

Verslag gecombineerd PhO Financiën & Afval

Verslag gecombineerd PhO Financiën & Afval Verslag gecombineerd PhO Financiën & Afval Datum: 28 april 2011 Plaats: Kantoor Regio Twente, zaal 501, Nijverheidstraat 30, Enschede Tijdstip: 10.00 uur Voorzitter: De heer R.S. Cazemier (lid DB) Secretaris:

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval Verslag Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval Datum : 27 maart 2013 Plaats : Hellendoornzaal, Huis van cultuur en Tijdstip : 9.00-11.00 uur bestuur in Nijverdal Voorzitter : de heer

Nadere informatie

Vergadering van de REGIORAAD 24 april 2013 Gemeentehuis te Hengelo

Vergadering van de REGIORAAD 24 april 2013 Gemeentehuis te Hengelo Vergadering van de REGIORAAD 2 april 2013 Gemeentehuis te Hengelo Informele Agenda - Visitatiecommissies: de resultaten van de drie onderzoeken naar doelmatigheid als overeengekomen in de Regioraad van

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Agendapunt 003.2 AO 18-8 Datum : 30 juni 2010 Plaats : Regiokantoor Tijdstip : 09.30 11.20 uur Voorzitter : dhr. J. van Agteren (plv.) Secretaris : dhr. P.

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Recreatie & Toerisme

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Recreatie & Toerisme Verslag Portefeuillehoudersoverleg Recreatie & Toerisme Datum : 15 maart 2012 Plaats : Het Exoo, Enter Tijdstip : 09.30 10.25 uur Voorzitter : dhr. J. van Agteren Secretaris : mw. M. Vorkink Verslag :

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

ONSKENMERK I ljq(^ / ^

ONSKENMERK I ljq(^ / ^ OIWANGEN 2 7 AUG. ZOU regio S015277 Raden van de aan Regio deelnemende gemeenten BEZOEKADRES Nijverheidstraat 30 7511 M Enschede POSTADRES Postbus 1400 7500 BK Ensclnede CONTACT 053 487 65 43 KvK NUMMER

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 april 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 april 2015 DATUM 29 april 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 15:30 uur VOORZITTER De heer J.H. Coes SECRETARIS H.M. Bolhaar PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J.

Nadere informatie

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011 Twence Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf Samen energiek Sprekers: Michel Leermakers Leendert Tamboer Veldtocht Pioneering 27 september 2011 1 Programma 14.30 Ontvangst met dvd

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 21 juni 2012 PLAATS Regiokantoor (kamer 501) te Enschede TIJDSTIP 15.30 17.00 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS E. Maarsingh (plv. directeur GGD) AANWEZIG A.T. (Lex) Albers (Borne), J.B.M. (Annette)

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Datum : 3 september 2014 Plaats : Twentehuis, Enschede Tijdstip : 09.30 11.30 uur Voorzitter : dhr. J. Bron Secretaris : dhrn. G. Niezink en M. Berloth Verslag

Nadere informatie

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Tubbergen Regio Twente Wierden Twenterand Borne Hengelo

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 6 januari 2014

Verslag Dagelijks Bestuur van 6 januari 2014 DATUM 6 januari 2014 PLAATS Provinciehuis Zwolle TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG AFWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H.

Nadere informatie

Verslag thema bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag thema bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 21 mei 2015 PLAATS Twentehuis te Enschede kamer 501 TIJDSTIP 13.00 14.30 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid) AANWEZIG AFWEZIG Irene ten Seldam

Nadere informatie

1 RAAMOVEREENKOMST. De ondergetekenden:

1 RAAMOVEREENKOMST. De ondergetekenden: FW/TS.2009.52315 25/10/2010 1 1 RAAMOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Datum : 16 december 2010 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 14.00 15.30 uur Voorzitter : J.H. Coes Secretaris : dr. Th.N.J. van Rijmenam J.H.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Vergadering van de REGIORAAD 11 mei 2011 Gemeentehuis van de gemeente Losser

Vergadering van de REGIORAAD 11 mei 2011 Gemeentehuis van de gemeente Losser Vergadering van de REGIORAAD 11 mei 2011 Gemeentehuis van de gemeente Losser Agenda 1. Opening 2. Gebiedsontwikkeling Luchthaven 3. Mededelingen / ontwikkelingen a. Twents bestuurlijk overleg jeugdzorg

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehouderoverleg Financiën

Verslag Portefeuillehouderoverleg Financiën Verslag Portefeuillehouderoverleg Financiën Datum: 9 februari 2011 Plaats: Regio Twente, Enschede Tijdstip: 09.00 uur Voorzitter: De heer R.S. Cazemier (Enschede) Secretaris: De heer B. Rödel (Regio Twente)

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 20 juni 2013 PLAATS Twentehuis te Enschede, kamer 501 TIJDSTIP 14.30 16.00 uur VOORZITTER J.H. Coes (voorzitter) SECRETARIS S. Dinsbach (plv. directeur Publieke Gezondheid) AANWEZIG AFWEZIG A. (Anja)

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Ladderen: svz RvS & regio s

Ladderen: svz RvS & regio s Ladderen: svz RvS & regio s Sessie met provincie Zuid-Holland, 31 augustus 2015 Ladder: laatste rijksbelang goede RO, geborgd door provincie Zuid-Holland 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Bijlage 003.2 Datum : 30 maart 2011 Plaats : Regiokantoor Tijdstip : 09.30 11.35 uur Voorzitter : dhr. T.J. Schouten Secretaris : dhr. P. Zoontjes Verslag

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Verslag Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Datum : 5 december 2012 Plaats : Regiokantoor, Enschede Tijdstip : 09.30 11.25 uur Voorzitter : dhr. J. Bron Secretaris : dhr. P. Zoontjes Verslag : mw. W.M.

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

Verslag extra bestuurscommissie OGZ

Verslag extra bestuurscommissie OGZ Verslag extra bestuurscommissie OGZ Datum : 8 juli 2010 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 13.30 16.00 uur Voorzitter : J.H. Coes Secretaris : J. van Meijel (plv. secretaris) J.H. (Johan)

Nadere informatie

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken

Verslag Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Verslag Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Datum : 10 oktober 2013 Plaats : ROC van Twente, Hengelo Tijdstip : 10.30 12.00 uur Voorzitter : dhr. P. van Zwanenburg Secretaris : dhr. T. Windmulder

Nadere informatie

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011 Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo dinsdag 12 april 2011 Aanwezig: Kerckhaert (burgemeester), Bron, Ten Heuw, Mulder, Lievers, Oude Alink (wethouders), Licht (gemeentesecretaris),

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Besluit: Toelichting: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Najaarsnota 2016

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Besluit: Toelichting: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Najaarsnota 2016 Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november Betreft: Besluit: 1. De vast te stellen. 2. Het positieve saldo van 3.900 vooralsnog toe te voegen aan

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 2 april 2015 PLAATS Twentehuis te Enschede kamer 501 TIJDSTIP 13.00 14.00 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid) AANWEZIG AFWEZIG I. (Irene)

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Nota - 2. Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824. Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja

Nota - 2. Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824. Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja - 2 Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824 Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja - Onderwerp: Aanbesteding hulp bij het huishouden 2015 Advies: Het bestek voor de inkoop van

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

het vaststellen van een overeenkomst ter bekrachtiging en formalisering van de hier bedoelde samenwerking noodzakelijk wordt geacht;

het vaststellen van een overeenkomst ter bekrachtiging en formalisering van de hier bedoelde samenwerking noodzakelijk wordt geacht; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van de sociale recherche door de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Datum : 7 april 2011 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 13.30 15.30 uur Voorzitter : T.J. Schouten (plv. voorzitter) Secretaris : drs. Th.N.J.

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014 DATUM 1 september 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs.

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 5 april 2011 PLAATS Regiokantoor (kamer 501) te Enschede TIJDSTIP 15.30 16.45 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS Drs. Th.N.J. van Rijmenam AANWEZIG AFWEZIG T. (Theo) Schouten (Almelo), A.T. (Lex)

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 096 Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens

Nadere informatie

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Hulp bij opvoeden en opgroeien Hulp bij opvoeden en opgroeien Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een (verstandelijke) beperking? Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding van je kind? Estinea biedt ondersteuning

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie in Overijssel Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie Overijssel 1.400.000 Ontwikkeling bevolking Overijssel, 2007-2040 (in absolute

Nadere informatie

Cultuureducatie facts

Cultuureducatie facts deskundigheidsbevordering leerkrachten deelnemende scholen aantal leerlingen 1,50 1,50,50 tot 1,- Almelo Borne gezamenlijk bovenschools budget Dalfsen + Dinkelland Haaksbergen + gemeenten Hardenberg Hellendoorn

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie OGZ

Verslag bestuurscommissie OGZ Verslag bestuurscommissie OGZ Datum : 7 oktober 2010 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 13.30 16.00 uur Voorzitter : J.H. Coes Secretaris : dr. Th.N.J. van Rijmenam J.H. (Johan) Coes (Hellendoorn,

Nadere informatie

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299677 Van Bree PF El ONDERWERP Strategisch plan aandeelhouderschap Twence AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Verslag portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Datum : 5 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor Tijdstip : 10.00 11.40 uur Voorzitter : dhr. T.J. Schouten Secretaris : dhr. P. Zoontjes Verslag : mw. W.M. Klomp-Jongsma

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid Datum : 19 mei 2011 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 13.30 15.30 uur Voorzitter : Secretaris : drs. Th.N.J. van Rijmenam T.J. (Theo) Schouten

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie OGZ

Verslag bestuurscommissie OGZ Verslag bestuurscommissie OGZ Datum : 11 februari 2010 Plaats : Regiokantoor Enschede kamer 501 Tijdstip : 13.35 15.30 uur Voorzitter : drs. T.J. Schouten Secretaris : drs. Th.N.J van Rijmenam T.J. Schouten

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid DATUM 2 oktober 2014 PLAATS Twentehuis (kamer 501) te Enschede TIJDSTIP 15.30 17.00 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid) AANWEZIG AFWEZIG I. (Irene)

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Verslag van de toelichting door Ernst & Young op het rapport second opinion en de daarbij behorende vragen en discussie.

Verslag van de toelichting door Ernst & Young op het rapport second opinion en de daarbij behorende vragen en discussie. Verslag van de toelichting door Ernst & Young op het rapport second opinion en de daarbij behorende vragen en discussie. Datum: 21 februari 2008 Locatie: Max Buitenhuis te Oldenzaal Verslag: Kantoorprofs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt in

Nadere informatie

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente TWENTS REGLEMENT KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN (Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente Reglement Klachtenmeldpunt en klachtencommissie

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen 1. Wat is het doel van de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo2015 en Jeugdwet alle leeftijden? a Door de maatwerkvoorzieningen alle leeftijden aan te

Nadere informatie

Vergadering van de REGIORAAD 29 juni 2011 Gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal

Vergadering van de REGIORAAD 29 juni 2011 Gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal Vergadering van de REGIORAAD 29 juni 2011 Gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal Agenda 1. Opening -Presentatie van de heer B. van der Veen (lector Vernieuwend Ondernemen in de Bouw Saxion) inzake Pioneering

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE VOORLOPIGE JAARREKENING 2015

OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE VOORLOPIGE JAARREKENING 2015 . OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE VOORLOPIGE JAARREKENING 2015 Datum: 23-mrt-16 Openbaar Lichaam Crematoria Twente Bestuur en secretariaat, Usselerrietweg 40, 7546 PE Enschede Telefoon: 053-4756060

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2014 AANWEZIG: C. Plagge (voorzitter) S. de Haan (vice voorzitter) J.N. Schoustra (secretaris) D. van

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Met de Happy Fris?! bus vol promotiemateriaal gingen preventiemedewerkers in het gezelschap van twee of drie peers op

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten F01d Afsprakenkader Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten Veiligheidsregio Twente Concept Versie 2.3, 11 november 2015 Autorisatie

Nadere informatie

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter REGIOBRANDING TWENTE Eric Nijkamp Voorzitter Doel regiobranding Twente zowel nationaal als internationaal positioneren als innovatieve, ondernemende kennisregio in de komende 10 jaar. Een krachtige en

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie