1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam."

Transcriptie

1 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden. 1.2 De algemene verkoopvoorwaarden van Media Markt liggen in iedere vestiging van Media Markt ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op 1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. 1.5 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Media Markt en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. 2. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Media Markt Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van Media Markt. b. Klant Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Media Markt een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Media Markt en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. d. Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Media Markt. e. Kassabon Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Media Markt. De kassabon kan door Media Markt in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan. 1

2 f. Non-conformiteit Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijkeen fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit. g. Aansprakelijkheidsperiode Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt. h. Overmacht Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Media Markt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Media Markt in redelijkheid niet kan worden verlangd. 3. Prijzen 3.1 De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten. 3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Media Markt aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Media Markt zijn geplaatst. 3.3 Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product. 3.4 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen. 3.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Media Markt. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel Offertes 4.1 Alle door Media Markt uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal dertig dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld. 2

3 5. Laagste prijsgarantie 5.1 Media Markt garandeert de klant altijd de laagste prijs. Wanneer de klant een aankoop doet in een vestiging van Media Markt (met uitzondering van de webshop) en binnen veertien dagen na zijn aankoop hetzelfde product elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt de klant van Media Markt het prijsverschil contant retour, de voorwaarden hiervan zijn: a. Het product is nieuw, compleet in originele verpakking en direct uit voorraad leverbaar. b. Het prijsverschil moet door Media Markt controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder. c. De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn binnen een straal van vijftien km van de vestiging van Media Markt in Nederland waar de aankoop is gedaan. d. Het product wordt aangeboden in een openbaar toegankelijke winkel, dus niet via internet. e. Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), demomodellen, beschadigde producten, etc. f. Het prijsverschil moet aanwezig zijn op het moment dat de klant een beroep doet op de laagste prijsgarantie. 5.2 Het verschil wordt eenmalig terugbetaald na inname van de originele aankoopbon van Media Markt en uitsluitend wanneer aantoonbaar is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden. De klant ontvangt een kopie van de originele aankoopbon. 5.3 Indien de klant bij aankoop in een vestiging van Media Markt kan aantonen dat het product elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Media Markt het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant. 6. Reservering 6.1 Indien een product door Media Markt niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Media Markt om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat Media Markt bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht. 6.2 Media Markt houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant. 6.3 Wanneer de klant na 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan 3

4 is Media Markt gerechtigd om 20% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door Media Markt gemaakte kosten te vergoeden. 7. Eigendomsrecht 7.1 Media Markt blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Media Markt, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom. 8. Betaling 8.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling 'Goederenafgifte' kunnen worden opgehaald. 8.2 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden. Bij producten die bij aflevering worden betaald, dient voorafgaand een aanbetaling van minimaal 10% van de aankoopprijs te worden gedaan. 8.3 Betaling dient in contanten, pinbetaling, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is in principe toegestaan. Betaling met creditcard zonder chip/pincode is alleen toegestaan als de klant een geldig identiteitsbewijs toont. 8.4 Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. 9. Bezorging, installatie, aansluiting, inspectie, schade bij aflevering, meenemen oude producten 9.1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Media Markt. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Media Markt in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur 9.2 Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling van de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht om de gegevens te wijzigen. 4

5 9.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van Media Markt wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Media Markt later contact zal worden opgenomen met de klant. 9.4 Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met de afdeling logistiek van de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht voor een indicatie van het tijdstip van bezorging (vóór of ná de middag). Bezorgen vindt plaats vanaf 8.00 uur. Op zonen feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd. 9.5 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice van Media Markt zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht. 9.6 Aflevering geschiedt af bedrijf van de vestiging van Media Markt in Nederland, waar de overeenkomst tot stand komt. 9.7 De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de entree of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen. 9.8 Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. 9.9 Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd Kleine producten worden door de bezorgservice van Media Markt niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van Media Markt afgevoerd Witgoed wordt standaard door de bezorgservice van Media Markt niet aangesloten: niet op het gas, niet op de waterleiding, niet op de afvoer, niet op de elektra, etc. (Zie voor deze speciale diensten de Media Markt Power Service voorwaarden) Lcd-, plasma, andere tv's en dvd-recorders worden bij aflevering, op verzoek van de klant aangesloten op het aanwezige antennesysteem of kabelnet en afgesteld op de belangrijkste zenders. De klant dient vooraf te controleren of het centrale antennesysteem en de kabelaansluiting in orde zijn. Voor deze service kunnen kosten door Media Markt in rekening worden gebracht aan de klant Media Markt adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Media Markt in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan 5

6 de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Media Markt de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten. (Zie voor deze speciale diensten de Media Markt Power Service voorwaarden) De bezorgservice van Media Markt biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product: a. Leeg en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten). b. Geheel ontkoppeld is. c. Gereed staat voor transport. d. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd. 10. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald 10.1 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Media Markt de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten. 11. Retour, ruilen 11.1 De klant kan bij elke vestiging van Media Markt in Nederland een in een Nederlandse vestiging van Media Markt aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden Retournering van een bij Media Markt gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Media Markt is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet: a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen. b. Het product dient aangekocht te zijn in een in Nederland gevestigde vestiging van Media Markt. c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt. d. Het product is ongebruikt Uitgesloten van retour en omruiling zijn: a. Prepaid- en softwarepakketten. b. Licentiegebonden producten. c. Navigatieapparatuur. d. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten. e. Satelliettunerpakketten en smartcards. f. Hygiënische producten (bijvoorbeeld scheerapparaten, hoofdtelefoons). g. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant. 6

7 11.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Media Markt het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag Indien Media Markt uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Media Markt het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een giftcard Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. 12. Garantie algemeen 12.1 Media Markt houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie De klant kan alleen garantie claimen bij Media Markt in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Media Markt in Nederland De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon (zie artikel 2 - definities en toepasselijkheid) dient als garantiebewijs Media Markt is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Media Markt niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Media Markt is Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie. 13. Defecte producten 13.1 Defecte producten kunnen in alle in Nederland gevestigde Media Markt vestigingen bij de service afdeling worden aangeboden. Het product dient dan wel in een Nederlandse Media Markt vestiging te zijn aangekocht (of via de Nederlandse webshop) Bij producten met een ophaal- en bezorgservice of producten met een thuisservice, kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of 7

8 Media Markt (voor telefoonnummers zie garantiekaart, handleiding of kassabon). Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Media Markt altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumentenkooprecht geschied Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 13.1, kan/of doet Media Markt geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit Media Markt stuurt alle aangeboden defecte producten door naar, een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit) Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Media Markt het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten Media Markt is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een nonconformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is het aan Media Markt om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Media Markt deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten. (Naar rato van de leeftijd van het product) Indien de klant niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Media Markt de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet worden ontbonden door de klant. 8

9 Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht buiten Nederland Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van Media Markt in Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. Garanties op reparaties Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Media Markt drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Veilig stellen van data en programma's bij/na reparaties Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Media Markt is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Betaling van reparaties Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven. Afhalen van reparaties Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Media Markt worden afgegeven Media Markt is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Media Markt de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Media Markt de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Media Markt het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen. 14. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens 14.1 Media Markt gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Media Markt tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. 9

10 Over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Media Markt heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per aan Media Markt te laten weten. 15. Vrijwaring en aansprakelijkheid 15.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen Media Markt is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Media Markt wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld Media Markt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf Media Markt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf De klant is verplicht om Media Markt in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden Media Markt is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen. 16. Overmacht 16.1 In geval van overmacht aan de zijde van Media Markt heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Media Markt in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Media Markt bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Media Markt. 10

11 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 17.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 11

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie