VAN DOORN. Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DOORN. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met van Doorn afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar onze website (www.vandoorn-outdoor.nl hierna te noemen: de Website ). Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Bestelling en totstandkoming overeenkomst U kunt bestellen door op het icoontje bestel te klikken en vervolgens uw gegevens in te vullen. Een bestelling is niet geldig indien van Doorn uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft 7 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en van Doorn hiervan in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven. In individuele gevallen kan van Doorn besluiten om bestellingen te weigeren of de overeenkomst slechts uit te voeren na vooruitbetaling van een gedeelte van of de gehele koopprijs. Aanbiedingen en prijzen Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Van Doorn is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de Website. Garantie Bestelt u een artikel bij van Doorn, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft van Doorn een jaar garantie, gerekend vanaf de datum op uw leveringsbon. Sommige artikelen kunt u, indien u dit wenst, bestellen met twee jaar extra garantie. Van Doorn verwijst naar de uitleg hierover op de website van onze leveranciers. Afleveringen Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt van Doorn ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd op het door u laatstelijk opgegeven huisadres. Van Doorn doet haar uiterste best om uw bestelling zo spoedig als mogelijk te bezorgen. De door van Doorn aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt

2 u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Van Doorn is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Indien u verhuisd bent en dit niet aan van Doorn heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan van Doorn kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Van Doorn is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. De door van Doorn verzonden leverings- en rekeningoverzichten worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn met de hierop vermelde gegevens. Bezorgkosten en bijzondere (breng-)services U betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de bezorgkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard bezorgkosten staan vermeld op onze Website in de rubriek winkelwagen. Indien u gebruik maakt van een bijzondere service, dan zal van Doorn daarvoor een apart tarief in rekening brengen. Zichttermijn/retourneren U mag een afgeleverd artikel binnen tien (7) dagen na ontvangst zonder reden aan van Doorn terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door van Doorn van het bedrag dat u reeds aan van Doorn heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. De wijze waarop u artikelen kunt retourneren ontvangt u van onze klantenservice. U dient voor elke retourzending eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan van Doorn heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) retourneert binnen de zichttermijn van tien (7) dagen, heeft u tevens recht op teruggave door van Doorn van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de bezorgkosten van die bestelling. Van Doorn zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. De omvang van deze rechtstreekse kosten van retourzending zullen in beginsel gelijk zijn aan het bedrag dat u eerder als bijdrage in de bezorgkosten heeft betaald, zodat deze twee bedragen elkaar uiteindelijk zullen compenseren. Van Doorn behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retourzenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen voor bepaalde artikelen aanzienlijk hoger liggen dan de bijdrage die u betaalde in de bezorgkosten van de gehele bestelling. Indien u slechts enkele artikelen uit een bestelling terugstuurt binnen de zichttermijn, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de bezorgkosten. Van Doorn behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retourzenden in rekening te brengen. Na de periode van tien (7) dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.

3 U kunt een artikel in geen geval retourneren wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties: Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt. Het artikel was speciaal voor u besteld. Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt. Het artikel is niet meer compleet. Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken. Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door van Doorn niet als een beschadigde verpakking beschouwd). Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard. Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden. Het artikel kan snel bederven of verouderen. Aansprakelijkheid Van Doorn houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor aansprakelijkheid bij verkoop van producten. Buiten geval van aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld in artikel aanvaardt Van Doorn alleen aansprakelijkheid in geval van opzet en grove schuld. Van Doorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door (rechts)personen anders dan eigen personeel in dienstbetrekking, die al dan niet met tussenkomst van Van Doorn bij de overeenkomst betrokken zijn geraakt. Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen. Van Doorn is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van Doorn wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade bij zichtbare gebreken niet uiterlijk binnen 48 uur na levering en bij onzichtbare gebreken niet binnen veertien dagen na ontdekking, is gemeld. Het recht op schadevergoeding vervalt steeds binnen twaalf maanden na totstandkoming van de koopovereenkomst dan wel drie maanden na uitvoering van een reparatie. Van Doorn is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan het product bij vervoer van product door de u zelf. Van Doorn is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat, als u zich niet houdt aan de voor het product geldende gebruiksaanwijzingen. U bent verplicht in geval van schadeclaims om Van Doorn in staat te stellen daarnaar een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen.

4 U bent verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden. Van Doorn is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door u geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen. Privacy Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het van Doorn-klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is van Doorn Outdoor, Reeweg 26, 3088 KA Rotterdam. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door van Doorn door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. van Doorn verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan van Doorn Outdoor, afdeling Public Relations, Reeweg 26,3088 KA Rotterdam. Verwijderingsbijdrage Sinds 1 januari 1999 is een wettelijke regeling van kracht voor milieuverantwoordelijke verwerking van oude elektrische apparatuur. Deze verwijderingsbijdrage dient door u betaald te worden en is waar van toepassing inbegrepen in de prijs. De hoogte ervan wordt vermeld op de artikelpagina`s van de Website. Thuiswinkel Waarborg Keurmerk Van Doorn voert het Thuiswinkel Waarborg Keurmerk. Dit Keurmerk geeft u extra zekerheid; het is een garantie voor optimale service en kwaliteit. Het betekent dat van Doorn lid is van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie en zich houdt aan de regels van deze organisatie. Deze regels zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen en worden door de leden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in acht genomen. Niet tevreden? Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze Informatielijn, , stuur een aan of richt uw klacht schriftelijk aan van Doorn Outdoor, afdeling After Sales, Reeweg 26,3088 KA Rotterdam onder vermelding van uw factuurnummer. Van Doorn zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur. U kunt uw klacht uiterlijk 3 maanden nadat deze is voorgelegd aan van Doorn, schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Borderwijklaan 46, 2e etage, 2591 ZR Den Haag, telefoon , fax , tegen betaling van 25,-. De Geschillencommissie brengt een voor beide partijen bindend advies uit. Indien u in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de bijdrage van 25,- terug.

5 Toepasselijk recht; bevoegde rechter Indien van de hiervoor genoemde mogelijkheid tot geschillenoplossing geen gebruik wordt gemaakt, neemt van geschillen tussen van Doorn en klanten bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam, voor zover dit niet strijdig is met dwingendrechterlijke bevoegdheidsbepalingen. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen van Doorn en klanten is het Nederlandse recht van toepassing. L.C. Van Doorn Outdoor, Reeweg 26, 3088 KA Rotterdam BTW-nummer:NL B01 KvK nummer: Rotterdam, Maart 2008 OUTDOOR REEWEG KA ROTTERDAM T F

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014 Algemene Voorwaarden Essent Shop Geldig vanaf 6 juni 2014 Postadres: Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 5200 BM s-hertogenbosch Bezoekadres: Willemsplein 4 s-hertogenbosch Internet: www.essent.nl/shop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van

1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van ALGEMENE VOORWAARDEN ADD-ON.TV, GEVESTIGD TE 6096 AJ GRATHEM AAN DE DORPSTRAAT 10. Add-on.tv is een activiteit van V. Rommelaars, h.o.d.n. Hostplek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53983629.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie