Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De Champagnist. Overal waar in deze voorwaarden Haasdijk Wine Group wordt genoemd, geldt dit voor alle genoemde handelsnamen. KvK-nummer: BTW-identificatienummer: NL B01 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Haasdijk Wine Group betreffende de verkoop, de levering en de betaling van wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. Door uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Naast deze algemene voorwaarden kan Haasdijk Wine Group aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. Eventuele aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. 2. Prijzen De prijzen die in de webshop van Haasdijk Wine Group (champagnist.nl/winkel) verder te noemen: de webshop ), in de nieuwsbrief, reclame uitingen, op bestelformulieren of op enige andere wijze vermeld staan, zijn in euro s en gelden voor particulieren. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. Prijzen voor zakelijke klanten zijn op aanvraag beschikbaar. Deze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bezorgkosten en veraccijnsd, tenzij anders is vermeld. De wijnen van Haasdijk Wine Group worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling. Prijzen gelden totdat een prijsverandering wordt doorgevoerd, hetzij tijdelijk (aanbieding), hetzij tot nader order.

2 3. Betaling U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Betaling dient op de voorgeschreven wijze te geschieden. Zodra de betaling door Haasdijk Wine Group is ontvangen wordt de bestelling uitgevoerd en aan u geleverd. Betaling op de website geschiedt in principe door middel van ideal. Bij de bestelling worden hierover instructies gegeven. Tevens is op de website informatie over de wijze van betalen te vinden (zie champagnist.nl/winkel). Als uw bank geen ideal accepteert of indien gekozen wordt voor betaling door middel van overschrijving, dan kunt u uw bestelling binnen 8 dagen voldoen door middel van overschrijving op INGBank rekeningnummer ten name van Haasdijk Wine Group te Amersfoort, onder vermelding van het factuurnummer. In het geval van zakelijke klanten, wordt de factuur (per post) toegezonden. Betaling van de factuur geschiedt dan door middel van overschrijving van het volledige verschuldigde bedrag op ING NL27INGB ten name van Haasdijk Wine Group te Amersfoort onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn is gesteld op 8 dagen, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn welke van toepassing is, wordt op de factuur vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de daarop volgende dag een vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand. Per aanmaning is een bedrag van 25,-- aan administratiekosten verschuldigd. Indien na de aanmaning niet, niet volledig, of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste betaaldatum is betaald, heeft Haasdijk Wine Group het recht buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke 15% van het openstaande factuurbedrag zullen bedragen met een minimum van 250. Tevens is Haasdijk Wine Group gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten, indien deze hoger zijn, bij u in rekening te brengen. Het is niet mogelijk in termijnen te betalen. Indien u met betalen in gebreke blijft, heeft Haasdijk Wine Group het recht de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden. Zolang u de betalingsverplichtingen niet volledig bent nagekomen, blijven de producten eigendom van Haasdijk Wine Group.

3 4. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Alle aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbieding tijdelijk en/of gedeeltelijk niet op voorraad is, ontvangt u daarover binnen 14 dagen na de bestelling bericht en houdt de overeenkomst stand. In dat geval wordt u als koper geïnformeerd over de termijn waarbinnen de bestelling en levering naar verwachting alsnog zullen worden uitgevoerd. Alleen wanneer de aanbieding überhaupt niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één maand bericht. U kunt vervolgens kiezen voor een alternatief product van gelijke kwaliteit en prijs, maar u kunt uw bestelling ook annuleren. In het laatste geval komt de overeenkomst te vervallen, en worden reeds gedane betalingen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending zonder inhouding teruggestort op uw bankrekening voor het deel waarvoor geen (deel)leveringen hebben plaatsgevonden. Zodra Haasdijk Wine Group een bestelling heeft ontvangen, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van een aanbod. Haasdijk Wine Group stuurt u een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, alsmede nadere voorwaarden, toezeggingen en/of wijzigingen met betrekking tot het aanbod (indien van toepassing). Een overeenkomst komt pas dan tot stand wanneer de bestelling door Haasdijk Wine Group is bevestigd. Haasdijk Wine Group heeft het recht om (een gedeelte van) bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren. U krijgt als koper in dat geval binnen 5 werkdagen bericht. Reeds ontvangen betalingen worden zonder inhouding direct teruggestort op de ons bekende bankrekening voor het deel waarvoor geen levering plaatsvindt. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd een bestelling te plaatsen. 5. Levering en levertijden De producten uit het assortiment - als te vinden in de webshop - zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Levering geschiedt binnen enkele werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Indien de koper naar het oordeel van Haasdijk Wine Group een (goede) bekende is, dan kan van deze regel worden afgeweken en kan de wijn eerder worden geleverd. De overige producten uit het assortiment zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Levering geschiedt binnen enkele werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Indien de koper naar het oordeel van Haasdijk Wine Group een (goede) bekende is, dan kan van deze regel worden afgeweken en kan de wijn eerder worden geleverd.

4 De opgegeven levertijden zijn bij benadering. Haasdijk Wine Group zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Haasdijk Wine Group houdt zich het recht voor om bestellingen in delen uit te voeren. Levering geschiedt in principe van maandag tot en met vrijdag tussen uur op het bij de bestelling opgegeven adres. Haasdijk Wine Group behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden. 7. Juiste adressering Klanten zijn verplicht om bij iedere bestelling bij Haasdijk Wine Group een correct afleveradres op te geven met vermelding van de juiste contactpersoon. Als opdrachtgever is de koper aansprakelijk bij een verkeerde bezorging of het zoekraken van goederen bij een onjuiste of verouderde adressering. 8. Retournering Als de aankoop plaatsvindt via de webshop, dan heeft u als koper op afstand het recht om uw bestelling binnen 7 werkdagen te retourneren. U krijgt het aankoopbedrag van bestelde geretourneerde en ongeopende flessen teruggestort, onder aftrek van de in rekening gebrachte verzendkosten. Als voorwaarde geldt wel dat de flessen onbeschadigd retour worden ontvangen. De eventuele verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de afzender. 9. Reclames en klachten Klachten en reclames over verkeerde of onvolledige levering dient de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst van de wijnen kenbaar te maken aan Haasdijk Wine Group. De koper dient Haasdijk Wine Group altijd de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken. Indien er aantoonbare gebreken zijn ten aanzien van de kwaliteit van een gekochte wijn, dan is retournering van aangekochte wijn mogelijk tot 1 maand na de datum van aankoop.

5 10. Privacy Voor de uitvoering van de bestelling, worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Haasdijk Wine Group. Hierbij houdt Haasdijk Wine Group zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In geen geval zal Haasdijk Wine Group deze gegevens ter beschikking stellen aan derden met de uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Haasdijk Wine Group, Postbus 874, 3800AW in Amersfoort. 11. Aansprakelijkheid Haasdijk Wine Group is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website(s) en in haar nieuwsbrieven, promotiecampagnes of andere uitingen. Haasdijk Wine Group is niet aansprakelijk voor enige schade die u later dan 7 dagen na de ontdekking van die schade aan Haasdijk Wine Group heeft gemeld. Haasdijk Wine Group is eveneens niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door een tekortkoming als gevolg van buiten de macht van Haasdijk Wine Group gelegen omstandigheden. De aansprakelijkheid van Haasdijk Wine Group blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Haasdijk Wine Group in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Haasdijk Wine Group niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Haasdijk Wine Group. Haasdijk Wine Group wordt tevens gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden. 12. Rechten intellectueel eigendom De rechten voor fotografie en teksten op de website en de webshop liggen bij Haasdijk Wine Group B.V. Voor alle content geldt dat deze mag worden hergebruikt mits Haasdijk Wine Group dan wel Champagnist c.q. Haasdijk Wine Group danwel Champagnist inclusief hyperlink (www.haasdijkwinegroup.com of als bron wordt vermeld ( Creative Commons license ).

6 13. Geldigheid algemene voorwaarden Haasdijk Wine Group B.V. is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen of met aanvullende bepalingen uit te breiden. Uiteraard gelden bij reclames de algemene voorwaarden op het moment van aankoop. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Haasdijk Wine Group B.V. geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 14. Toepasselijk recht en forumkeuze Nederlands recht is van toepassing op alle verkopen, leveringen en daarmee verband houdende producten en/of diensten. In geval van geschillen tussen de opdrachtgever (koper) en Haasdijk Wine Group zullen partijen trachten deze in eerste instantie gezamenlijk onderling op te lossen en/of met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Haasdijk Wine Group zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op

1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op alle met VoIPPhony aangegane overeenkomsten. VoIPPhony

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene (verkoop)voorwaarden SoftwareWarehouse Artikel 1. Algemeen & Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SoftwareWarehouse zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland versie 1 januari 2014 1. Algemeen (1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN!

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN! Algemene voorwaarden van: 02 26 Hoflaan 72 1241 ZA KORTENHOEF Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Design by Elja

Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden van Designbyelja, gevestigd te Gouda. Versie geldig vanaf 1 februari 2012 bijgewerkt November 2014 Indien u diensten besteld via de website of middels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Slashforward.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Slashforward tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17140040 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden HOOFDSTUK 1 DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Pro-Active IT: Pro-Active IT B.V. (PAIT) een in Amsterdam gevestigde onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Menumonkey

Algemene voorwaarden Menumonkey Algemene voorwaarden Menumonkey Artikel 1 Algemeen 1.1 Menumonkey is de handelsnaam van de vennootschap onder firma. Menumonkey is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie