Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond. De algemene verkoopvoorwaarden van Witgoedshopper.nl / ROTA liggen daar ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op Witgoedshopper.nl. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. 2-Definities en toepasselijkheid Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Witgoedshopper.nl / ROTA Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van Witgoedshopper.nl / ROTA. b. Klant Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Witgoedshopper.nl / ROTA een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. d. Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Witgoedshopper.nl / ROTA. e. Kassabon Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Witgoedshopper.nl / ROTA.

2 De kassabon kan door Witgoedshopper.nl / ROTA in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan. f. Non-conformiteit Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke- en fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit. g. Aansprakelijkheidsperiode Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt. h. Overmacht Naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Witgoedshopper.nl / ROTA geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Witgoedshopper.nl / ROTA in redelijkheid niet kan worden verlangd. 3-Prijzen 1. De verkoopprijs luidt in euro s inclusief btw maar exclusief eventuele: - verzend- of bezorgkosten en eventuele optionele extra's 2. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Witgoedshopper.nl / ROTA aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Witgoedshopper.nl / ROTA zijn geplaatst. Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht duidelijk geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, daar kan de consument geen claim opdoen.op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 9. Offertes Alle door Witgoedshopper.nl / ROTA uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal dertig dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

3 Reservering Indien een product door Witgoedshopper.nl / ROTA niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Witgoedshopper.nl / ROTA om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat Witgoedshopper.nl / ROTA bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht. Witgoedshopper.nl / ROTA houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant. Wanneer de klant na 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering of bestelling annuleert of de klant na kennisgeving van binnenkomst zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan is de Witgoedshopper.nl / ROTA gerechtigd om 20% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen en te verrekenen om de door Witgoedshopper.nl / ROTA gemaakte kosten te vergoeden. Eigendomsrecht Witgoedshopper.nl / ROTA blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Witgoedshopper.nl / ROTA, met daarnaast ook hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden extra boven de hoofdsom. Betaling De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering op ophaling, met dien verstande dat producten die vanuit de showroomwinkel worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling 'Goederenafgifte' kunnen worden opgehaald. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval voor aflevering van de producten plaatsvinden. Betaling dient in contanten of via pinbetaling plaats te vinden. Bestelde goederen via de webshop worden altijd vooraf via ideal voldaan. Bezorging, installatie, aansluiting, inspectie, schade bij aflevering, het meenemen van vervangen product. Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA. Voor bezorging van producten worden bezorg kosten door Witgoedshopper.nl / ROTA in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de

4 vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien deze informatie niet klopt, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA waar het product is gekocht om de gegevens te veranderen. Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA wordt er gezamenlijk afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, ofwel dat over de dag van aflevering door Witgoedshopper.nl / ROTA later contact zal worden opgenomen met de klant. D vervoerder Electronic Logistics nemen altijd contact met de klant op en spreken gezamenlijk een bezorgdag en indicatieve tijd af. Bezorgen vindt altijd plaats vanaf 8.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd. Wanneer de klant verzuimt op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig te zijn, zullen de bezorgkosten hiervan worden doorberekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA zullen er dus opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht. De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de ingang of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen. Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient is verplicht vooraf te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zullen zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd. Kleine producten worden door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA afgevoerd...witgoedshopper.nl / ROTA adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele zichtbare uiterlijke beschadigingen. Op deze wijze kan Witgoedshopper.nl / ROTA in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgen voor een aanvulling op of vervanging van de levering. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Witgoedshopper.nl / ROTA de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA biedt de klant de mogelijkheid om het vervangen product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het vervangen product: a. Leeg en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten). b. Geheel ontkoppeld is. c. Gereed staat voor transport. d. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, reeds vooraf is uitgebouwd en gedemonteerd.

5 Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, de daarvoor nodige medewerking verlenen, onder meer door Witgoedshopper.nl / ROTA de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar hoe het apparaat is gebruikt en/of de manier hoe de producten zijn geïnstalleerd. Retour, ruilen De klant kan bij elke vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland een in een Nederlandse vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Retournering van een bij Witgoedshopper.nl / ROTA gekocht product tegen teruggave van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Witgoedshopper.nl / ROTA is alleen gehouden een verzoek tot teruggave van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van enig mankement en aan de volgende voorwaarden voldoet: a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen. b. Het product dient aangekocht te zijn in een in Nederland gevestigde vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA. c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt. d. Het product mag niet gebruikt zijn. e. Producten die op maat zijn gemaakt en/of aanpassingen aan producten die zijn gedaan in opdracht van de klant. Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Witgoedshopper.nl / ROTA het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder vooraf te zijn verplicht gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag. Indien Witgoedshopper.nl / ROTA uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Witgoedshopper.nl / ROTA het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag. Garantie algemeen Witgoedshopper.nl / ROTA houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden voor garantie.de klant kan alleen garantie claimen bij Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het apparaat. De kassabon (zie artikel 2 - definities en toepasselijkheid) is het enige geldend garantiebewijs. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er

6 sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende invloeden in de breedste zin van het woord en/of gebreken die zijn ontstaan door demontage. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat er is geprobeerd het product te repareren door derden of een door Witgoedshopper.nl / ROTA niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Witgoedshopper.nl / ROTA is. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie. Defecte producten Defecte producten kunnen ten allen tijde bij de gevestigde Witgoedshopper.nl / ROTA vestigingen in Eindhoven bij de service afdeling worden aangeboden. Het product dient dan wel aantoonbaar bij de Witgoedshopper.nl / ROTA vestiging te zijn aangekocht (of via de Nederlandse webshop).bij producten met een ophaal- en bezorgservice of producten met een thuisservice, kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of Witgoedshopper.nl / ROTA (voor telefoonnummers zie garantiekaart, handleiding of kassabon). Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Witgoedshopper.nl / ROTA altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumenten kooprecht zal gebeuren Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 13.1, kan/of doet Witgoedshopper.nl / ROTA geen uitspraak of het gebrek ook echt te wijten is aan een non-conformiteit. Witgoedshopper.nl / ROTA stuurt alle aangeboden defecte producten door naar, een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit). Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Witgoedshopper.nl / ROTA het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten. Witgoedshopper.nl / ROTA is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een non-conformiteit, in eerste instantie gratis te herstellen of om te ruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode. Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is het aan Witgoedshopper.nl / ROTA om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Witgoedshopper.nl / ROTA deze afwijzing moeten worden bewezen door middel van een prijsopgave. Wanneer de klant van mening is recht te hebben op grats herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, met dien verstande dat het normaal gebruikt is.. Uitgesloten is normale slijtage, die komt uiteraard altijd voor rekening van de klant. Als herstel/ omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten. (Naar rato van de leeftijd van het product) Indien de klant

7 niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Witgoedshopper.nl / ROTA de eventuele restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant. Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf of misgebruik, kan de koop niet worden ontbonden door de klant. Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht buiten Nederland Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven, Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. Garanties op reparaties Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Witgoedshopper.nl / ROTA drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het enkel en alleen om een zelfde reparatie gaat Betaling van reparaties Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag terug gegeven. Afhalen van reparaties Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Witgoedshopper.nl / ROTA worden afgegeven. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Witgoedshopper.nl / ROTA de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Witgoedshopper.nl / ROTA de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Witgoedshopper.nl / ROTA opdracht heeft gegeven om het product te repareren, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens Witgoedshopper.nl / ROTA leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te veranderen, aan te passen of verwijderen, kan de klant hierover met Witgoedshopper.nl / ROTA ten alle tijden contact opnemen. Witgoedshopper.nl / ROTA zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen. De door de

8 klant verstrekte gegevens worden door Witgoedshopper.nl / ROTA gebruikt voor het verwerken van de overeenkomsten en worden opgenomen in het klantenbestand. Vrijwaring en aansprakelijkheid Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immaterieële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn uitgesloten van enige vergoeding, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend rechtelijke bepalingen. Witgoedshopper.nl / ROTA is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Witgoedshopper.nl / ROTA wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na ontdekking, is gemeld aan de Witgoedshopper.nl/. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en zal dit zien als schade ontstaan door onheil van buitenaf. De klant is verplicht om Witgoedshopper.nl / ROTA in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te kunnen stellen en daarbij indien nodig externe deskundigen erbij te halen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden. Witgoedshopper.nl / ROTA is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen. Overmacht In geval van overmacht aan de zijde van Witgoedshopper.nl / ROTA heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Witgoedshopper.nl / ROTA in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Witgoedshopper.nl / ROTA bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Witgoedshopper.nl / ROTA. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9 Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Definities en toepasselijkheid a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op witgoedshopper.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Witgoedshopper.nl / ROTA. b. Klant Degene met wie de koop overeenkomst voor de Webshop is gesloten. c. Overeenkomst De overeenkomst tussen Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant, op grond waarvan Witgoedshopper.nl / ROTA de door de klant bestelde artikelen zal leveren. d. Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. e. Bedenktijd De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktermijn. f. Bedenktermijn De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Identiteit onderneming Klanten gaan een contractuele relatie aan met Witgoedshopper.nl / ROTA. Dit is een handelsnaam van: ROTA Woenselsemarkt CR EINDHOVEN Doelgroep en aanbod

10 Witgoedshopper.nl / ROTA gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die wonen in Nederland. De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is uiteraard mogelijk zonder voorafgaande registratie. De Webshop richt zich voornamelijk op particuliere klanten. Witgoedshopper.nl / ROTA streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Witgoedshopper.nl / ROTA. -Het tot stand komen van overeenkomsten 1. Witgoedshopper.nl / ROTA biedt goederen en diensten aan via de Webshop. De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de klant gevraagd de betaling via Ideal te gaan uitvoeren. 2. De prijs staat aangegeven bij de producten. Prijzen zijn inclusief BTW. Bij bestelling of betaling wordt de klant gevraagd de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. U kunt via Ideal meteen via uw eigen bank de betaling voldoen. Een evt. kortingscode kan worden toegepast. Witgoedshopper.nl / ROTA is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen aan de klant te leveren. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het door hem/haar opgegeven adres. Betaling Bij betaling gelden de regels van de "payment provider" die de betaling verder afhandelt. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Witgoedshopper.nl / ROTA te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Witgoedshopper.nl / ROTA het recht om, behoudens de daarvoor geldende wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Bedenktermijn / retourtermijn Voor producten die zijn gekocht in de Witgoedshopper.nl / ROTA webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens deze bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of de klant het product ja of nee wil houden. De klant mag het product niet gaan gebruiken. Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde

11 toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Witgoedshopper.nl / ROTA (online) terug te sturen. Levering Als plaats van levering geldt het huisadres dat de klant aan Witgoedshopper.nl / ROTA heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de klant tijdens de bestelling is geselecteerd. Witgoedshopper.nl / ROTA zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal Witgoedshopper.nl / ROTA het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dit bericht, terugbetalen. Bescherming persoonsgegevens Witgoedshopper.nl / ROTA gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Witgoedshopper.nl / ROTA tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Witgoedshopper.nl / ROTA heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per aan Witgoedshopper.nl / ROTA te laten weten. Slotbepalingen Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met inachtneming van het in Nederland geldend consumentenrecht. Deze algemene verkoopvoorwaarden webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met Witgoedshopper.nl / ROTA webshop aangaat in de versie die geldend is ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft vooraf de gelegenheid de algemene verkoopvoorwaarden webshop in te zien. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand. Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels. Bij strijd tussen de algemene verkoop voorwaarden zoals hiervoor beschreven onder de artikelen 1 tot en met 17 en artikel 20 de algemene verkoop voorwaarden Webshop heeft artikel 20 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 17.

12 Contact In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop. U kunt ons als volgt bereiken: Witgoedshopper.nl / ROTA Woenselsemarkt CR EINDHOVEN

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vidaa: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162,

Nadere informatie