Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Beslag inzake namaak. Beschrijvingsmaatregel. Intellectuele eigendom. Aanwijzingen van inbreuk. Bewarend beslag Datum 25 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 25 NOVEMBER 2011 C F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C F 1. ADOBE SYSTEMS, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika), 2. AUTODESK, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika), 3. MICROSOFS CORPORATION, vennootschap naar het recht van de staat Washington (Verenigde Staten van Amerika), 4. SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE, vennootschap naar het recht van de staat Texas (Verenigde Staten van Amerika), 5. QUARK, vennootschap naar het recht van de staat Colorado (Verenigde Staten van Amerika), 6. COREL CORPORATION, vennootschap naar het recht van de staat Ontario (Verenigde Staten van Amerika), Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,

3 25 NOVEMBER 2011 C F/2 tegen 1. TAQUIN nv, 2. DRALCO nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 26 april 2010 van het hof van beroep te Bergen. Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiseressen voeren volgend middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 149 van de Grondwet; - de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; - artikel 1369bis/1, 3, meer bepaald 2), en 5, meer bepaald 2), van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 mei Aangevochten beslissingen Het arrest: - Vernietigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het derdenverzet van [de eerste verweerster] ontvankelijk verklaart, en opnieuw wijzende; - Verklaart het derdenverzet van de [tweede verweerster] ontvankelijk ; - Verklaart het derdenverzet gegrond ; - Trekt alle beschikkingen in van de beschikking die op 13 maart 2009 werd gewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen ; - Voor zover nodig, beveelt de opheffing van de inbeslagnames alsook de ontzegeling en de teruggave van het mogelijk weggehaalde materiaal van de [eerste verweerster] en/of van de [tweede verweerster] een en ander binnen de 48 uur na de betekening [van het arrest] ;

4 25 NOVEMBER 2011 C F/3 - Veroordeelt [de eiseressen] in solidum in de kosten van de twee instanties van de [verweersters] en veroordeelt [de eiseressen] in hun eigen kosten van de twee instanties". Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen : Grondslag van het derdenverzet De [verweersters] herinneren er terecht aan dat de wet van 10 mei 2007 de artikelen 7 en 9 van de richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten heeft omgezet in Belgisch recht. Kenmerkend voor die wet is het feit dat er, in vergelijking met vroeger, naar een beter evenwicht wordt gestreefd tussen de tegengestelde belangen van, enerzijds, de beslaglegger, die nood heeft aan een snelle en eenzijdige procedure om zijn rechten te vrijwaren, en, anderzijds, de beslagene, wiens activiteit niet op buitensporige wijze belemmerd mag worden en die niet het slachtoffer mag worden van een beslissing die de facto wordt genomen vóór het gerechtelijk debat over de grond van de zaak. De wetgever heeft de procedure duidelijk willen afbakenen door de rechter te verplichten strikter en preciezer tewerk te gaan bij zijn onderzoek van het eenzijdige verzoekschrift en bij het bepalen van de opdracht van de deskundige, door de beslagene de zekerheid te bieden dat zijn vertrouwelijke documenten in de loop van het onderzoek beter beschermd zullen worden (Van Reepinghen B. et L., Les droits intellectuels renforcés : la contrefaçon en point de mire, J.T., 2008, p. 149). Het beschrijvend beslag moet binnen de nieuwe wettelijke context nog steeds voldoen aan twee voorwaarden: de geldigheid prima facie van de intellectuele rechten van de verzoekende partij en het bestaan van aanwijzingen waaruit kan worden besloten dat een inbreuk op die rechten dreigt of dat hierop daadwerkelijk inbreuk is gemaakt. In deze fase van de procedure kan van de verzoeker tot beschrijvend beslag uiteraard niet geëist worden dat hij de aangevoerde namaak aantoont, aangezien het beschrijvend beslag per definitie tot doel heeft dat bewijs te leveren (de Haan T., Le pouvoir du juge sur les mesures de description dans le cadre de la saisie en matière de contrefaçon, R.D.C., 2009, p. 419). De toekenning van bijkomende maatregelen, zoals het bewarend beslag van goederen die van namaak beticht worden, daarentegen, is thans aan strengere voorwaarden onderworpen. Zo moet de rechter overeenkomstig artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek niet alleen de ogenschijnlijke geldigheid van de intellectuele rechten van de verzoeker onderzoeken maar moet hij ook nagaan : - of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijs betwist kan worden, - of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien

5 25 NOVEMBER 2011 C F/4 aard zijn dat ze het beslag - dat tot de bescherming strekt van het aangevoerde recht - redelijkerwijs verantwoorden. De voorwaarden waaronder, bovenop de beschrijving, bijkomende maatregelen kunnen worden bevolen, gaan met andere woorden verder dan het gewone vermoeden van namaak en vereisen een grondiger onderzoek naar de aannemelijkheid van de aangevoerde inbreuk. De naleving van de bij de wet van 10 mei 2007 vereiste voorwaarden kan niet worden beoordeeld op grond van de resultaten van de verkregen maatregel, omdat dit zou leiden tot de uitholling van de het weze marginale toetsing door de rechter die van het eenzijdige verzoekschrift kennisgenomen heeft ; de afweging van de betrokken belangen moet gezien het intrusief karakter van de in artikel 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde maatregelen, bovendien zeer omzichtig gebeuren, inzonderheid inzake informatica, waar deze maatregelen van aard zijn de activiteit van de onderneming lam te leggen (Cruquenaire A. en Henrotte J.-F., La saisie-description en matière informatique : appel à une plus grande pondération et à la juste mesure des magistrats, R.D.T.I., 2010, p. 13 et réf. cit.). Hoewel de intellectuele eigendomsrechten waarop de [eiseressen] aanspraak maken, niet betwist worden, ontkennen de [verweersters] daarentegen het bestaan van aanwijzingen die zowel de beschrijvingsmaatregel als de bijkomende maatregelen rechtvaardigen. Het enige gegeven dat de [eiseressen] in hun oorspronkelijk verzoekschrift aanvoerden tot staving van hun vermoeden van namaak is een 'anonieme aangifte' van namaak waaraan [de verweersters] zich schuldig zouden hebben gemaakt doordat zij, zonder toestemming van de auteur, gekopieerde softwareprogramma's zouden hebben gebruikt. Naast de stukken aangewend ter verantwoording van de aangevoerde intellectuele rechten, werden bij dat verzoekschrift twee rechtsprekende beslissingen gevoegd, een infobase inlichting' en 'het onderzoek van mevrouw L. V.. Die laatste twee stukken zijn: - een document afkomstig van een Engelstalige website, die door de [eiseressen] wordt voorgesteld als de BSA, een belangenvereniging voor softwareproducenten, hetwelk bepaalde inlichtingen over de [eerste verweerster] geeft ; - een opdrachtbevestiging waarmee de raadsman van de [eiseressen] een zekere mevrouw V. die niet nader geïdentificeerd of genoemd wordt gelast 'hem te helpen met het beslag inzake namaak' dat hij op verzoek van de [eiseressen] aanvraagt met betrekking tot onwettige softwareprogramma's ; Er moet worden vastgesteld dat de anonieme aangifte of aangiften waarop de [eiseressen] zich beriepen, geen enkel concreet gegeven bevatten tot staving van het verzoekschrift dat zij op 11 maart 2009 hebben voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen : de zogenaamde aangifte op de BSA-website werd

6 25 NOVEMBER 2011 C F/5 niet neergelegd en het document dat van de website van die belangenvereniging werd gehaald, vormt, in tegenstelling tot wat de [eiseressen] beweren, op zich geen bewijs van de aangevoerde aangifte. Los van de vraag of een anonieme klacht een aanwijzing van namaak kan opleveren in de zin van artikel 1369bis/1, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, blijkt te dezen dus dat de [eiseressen] aan hun oorspronkelijk verzoekschrift geen enkel gegeven toevoegen dat de verdenkingen kan staven. De wettelijke voorwaarden moeten vervuld zijn op de datum waarop de beschikking tot machtiging van dat beslag gewezen wordt. Hoewel het bewijs van het feit dat aan die voorwaarden is voldaan, niet alleen kan voortvloeien uit de gegevens die voorgelegd worden aan de voorzitter die uitspraak moet doen over het verzoekschrift maar ook uit de gegevens die overgelegd worden tijdens het tegensprekelijk debat waartoe het derdenverzet aanleiding heeft gegeven, blijft het te dezen een feit dat de [eiseressen] geen andere bewijskrachtige gegevens in het debat hebben gebracht dan die welke zij afgeleid hebben uit de uitvoering zelf van de beschrijvingsmaatregel en dat er in dergelijk geval niet kan worden beslist dat de [eiseressen] aldus enkel de bijkomende aanwijzingen hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven. In dit geval moet worden vastgesteld dat de vermoedens waarop de [eiseressen] zich beriepen, zowel in het oorspronkelijk verzoekschrift als in het kader van het derdenverzet, slechts gegrond waren op een gegeven dat niet in het debat is voorgebracht en waarvan het bestaan alleen voortvloeide uit het onrechtstreekse relaas dat de softwareproducenten zelf hebben gegeven van een aangifte die is gedaan bij een vermeende derde, de BSA, die in werkelijkheid een organisme is dat de belangen van die producenten moet verdedigen. De door de [eiseressen] aangevoerde vermoedens van namaak waren met andere woorden uiteindelijk slechts gegrond op hun eigen verklaringen, die niet kunnen worden aangenomen, omdat zoiets de in artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden volledig zou uithollen. De [eiseressen] tonen daarenboven geenszins aan dat de anonieme aangiften, technisch gesproken, - gesteld dat zij aangenomen kunnen worden doorgaans de enige manier zijn waarop zij ingelicht kunnen worden en waarop zij het gebruik van ongeoorloofde kopieën van hun software kunnen bestrijden. De noodzaak om de rechten van softwareproducenten te vrijwaren, kan niet tot gevolg hebben dat laatstgenoemden zomaar ontslagen zouden worden van de verplichting tot naleving van de wettelijke bepalingen op grond waarvan zij aan de rechter, die kennisneemt van een eenzijdig verzoekschrift, de aanwijzingen moeten leveren die hun vermoedens van namaak kunnen staven, onder het voorwendsel dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel ertoe strekt de nodige bewijzen te leveren. Het arrest van het Hof van Cassatie van 26 november 2009 (www.juridat.be, AR C N) spreekt deze analyse niet tegen en verwijst naar de beoordeling prima facie, die verschilt van twee excessieve standpunten die bij de beoordeling van het verzoek tot het beschrijvend beslag

7 25 NOVEMBER 2011 C F/6 niet ingenomen mogen worden : eisen van de beslaglegger dat hij de namaak aantoont of intrusieve maatregelen, zoals het beschrijvend beslag, toestaan, zonder dat er andere aanwijzingen zijn dan de eenzijdige verklaringen van de verzoeker of een vermeende anonieme aangifte, gesteld dat deze kan worden aangenomen. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel en, a fortiori, de bijkomende maatregelen niet konden worden toegekend, omdat de [eiseressen] geen enkel gegeven voorleggen dat de door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak kan staven. Het hoger beroep moet bijgevolg gegrond worden verklaard. De [eiseressen], die in het ongelijk worden gesteld, worden veroordeeld in de kosten van de [verweersters] voor de twee instanties. Gelet op de complexiteit van de zaak, die geleid heeft tot een lang debat en een groot aantal processtukken, worden de rechtsplegingsvergoedingen vastgesteld op euro per aanleg. Grieven Vierde onderdeel Artikel 1369 bis/1, 3, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt: De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt: 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueeleigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt. Artikel 1369bis/1, 5, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt: De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt: 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden. Uit die wetsbepalingen volgt dat de vereiste aanwijzingen ( 3, 2)) of datgene wat niet redelijkerwijze betwist kan worden" ( 5, 2)) verband houden met het begrip "inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht (zie Cass., 26 november 2009, C N), dus met de omschrijving van de feiten, en niet met de vraag of er werkelijk feiten bestaan of voorhanden zijn die deze inbreuk kunnen opleveren, aangezien de gevraagde beschrijvingsmaatregelen net tot doel hebben het bestaan van dergelijke "feiten" aan te tonen.

8 25 NOVEMBER 2011 C F/7 In hun conclusie hadden de eiseressen terecht gewezen op dit fundamentele onderscheid (zie het eerste onderdeel van het cassatiemiddel). Los van de bovenvermelde kritiek dat het arrest hierop geen antwoord heeft gegeven, is het arrest ook onwettig in zoverre het de voormelde voorwaarden, die in de aangevoerde bepalingen worden opgelegd, niet toepast op de inbreuk zelf, dus op de omschrijving van de feiten, maar, ten onrechte, op het bewijs van de feiten zelf die een dergelijke inbreuk opleveren of impliceren, en die net het voorwerp uitmaken van de maatregelen die zijn gevorderd in het kader van een beschrijvend beslag in de zin van de voormelde wetsbepalingen. Het arrest, dat gegrond is op die foute toepassing van de voorwaarden die in de aangevoerde bepalingen worden opgelegd, schendt de twee, in dit onderdeel aangevoerde wetsbepalingen. Los van het feit dat het arrest, zoals hierboven is beschreven, het begrip inbreuk (op de intellectuele eigendomsrechten) verwart met het bestaan van feiten die een dergelijke inbreuk (of dreiging van een inbreuk) opleveren, is dat arrest onwettig in zoverre het weigert rekening te houden met bewijskrachtige gegevens die blijken uit de uitvoering van de beschrijvingsmaatregel zelf. De eerste rechter heeft (in het vonnis van 31 juli 2009 van de rechtbank van koophandel te Bergen) terecht gewezen op het volgende : Het bewijs van de ogenschijnlijke (inbreuk op de beschermde intellectuele rechten van de verzoeker [de eiseressen] kan niet alleen voortvloeien uit de bewijzen die tot staving van het verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden voorgelegd, maar ook uit bewijzen die later worden geleverd, in het kader van het derdenverzet. Het arrest, dat geen acht slaat op de bewijzen die de eiseressen voorlegt, met name de vaststelling door de gerechtsdeurwaarder, de vaststellingen van de deskundige en de bekentenissen van de verweersters, heeft op onwettige wijze het soort bewijzen beperkt die, in het kader van de aangevoerde wetsbepalingen, kunnen aantonen dat er aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht bestaan of dat er gevaar voor een dergelijke inbreuk bestaat dan wel dat een dergelijke inbreuk niet redelijkerwijs kan worden betwist. Het arrest schendt ook om die reden de voormelde bepalingen. III. BESLISSING VAN HET HOF

9 25 NOVEMBER 2011 C F/8 Vierde onderdeel Uit het antwoord op de eerste drie onderdelen blijkt dat het arrest overeenkomstig het bepaalde in artikel 1369bis/1, 3, 2), Gerechtelijk Wetboek nagaat of er aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt. Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, mist feitelijke grondslag. Uit de tekst van artikel 1369bis/1, 5, blijkt dat het beslag niet zonder voorafgaande beschrijving kan worden toegestaan. Wanneer het beslag op hetzelfde ogenblik als de beschrijving gevorderd wordt, onderzoekt de rechter enerzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, 3, of er aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt, en anderzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, 5, 2), of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze kan worden betwist. De aanwijzingen van inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht die de beschrijvingsmaatregel verantwoorden, moeten vastgesteld worden op de datum waarop de eerste rechter over het eenzijdige verzoekschrift uitspraak doet en kunnen niet worden afgeleid uit de gegevens die uit de uitvoering zelf van die maatregel voortvloeien. Het bestreden arrest vermeldt dat de [eiseressen] aan hun oorspronkelijk verzoekschrift geen enkel gegeven hebben toegevoegd dat de verdenkingen kan staven, dat de eiseressen geen andere bewijskrachtige gegevens in het debat hebben gebracht dan die welke zij afgeleid hebben uit de uitvoering zelf van de beschrijvingsmaatregel en dat zij aldus niet louter bijkomende aanwijzingen hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven. Het arrest verantwoordt zodoende naar recht zijn beslissing dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel en, a fortiori, de bijkomende maatregelen niet konden worden toegekend, omdat de [eiseressen] geen enkel gegeven voorleggen dat de door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak kan staven. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

10 25 NOVEMBER 2011 C F/9 Dictum Het Hof Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiseressen in de kosten. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 25 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont. Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. De griffier, De raadsheer,

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Artikel 40. Verkoop met verlies. Verkoopprijs Datum 13 januari

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van een feit. Betwisting. Opdracht van de rechter Datum 11 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 JUNI 2014 C.10.0482.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0482.F M.-M.-K., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2012 C.11.0662.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0662.N PARFIP BENELUX nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ARAMEX CARS nv, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten. Recht op uitkering. Nieuwe wet.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Arbeidsduur deeltijds tewerkgestelde werknemer. Socale inspectie Datum 2 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 MAART 2008 C.06.0657.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0657.F C.E.I. DE MEYER, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2010 C.10.0167.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0167.F D. M., eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. D. H.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 NOVEMBER 2006 F.05.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0066.F 1. G. R. en 2. V. G., Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 NOVEMBER 2013 C.12.0291.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0291.F M. M., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 april 2003 S.01.0184.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0184.F.- CORA, Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M.C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 DECEMBER 2008 C.07.0018.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0018.F 1. B. J., 2. N. L., Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Lucien Simont, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JANUARI 2015 C.13.0532.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0532.F 1. AUDITORAAT BIJ DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING, 2. BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT, Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2009 C.07.0604.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0604.F HOPITAL DE BRAINE-L ALLEUD WATERLOO, vzw, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G. en 2. P. J. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 MAART 2011 S.09.0089.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0089.F L. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Mr. Paul

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van onroerende goederen tegen een maandelijkse rente. Lijfrente. Uitdrukkelijk commissoir beding. Geen betaling. Ontbinding. Teruggaven Datum 8 februari 2010

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2008 C.05.0476.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 JANUARI 2014 F.12.0081.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0081.F J. T., Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 JUNI 2014 C.13.0527.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0527.F A. M., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. M. T., 2. Y. T., Mr. Simone Nudelholc, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0288.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0288.F ACTEL DIRECT, naamloze vennootschap, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. A. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MAART 2015 C.14.0123.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0123.F 1. VIVIUM nv, 2. ZURICH INSURANCE PLC, vennootschap naar Iers recht, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 DECEMBER 2010 C.08.0441.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0441.F E. J., vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. T., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.09.0138.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0138.F G. E., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. J. C. 2. P. L.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0118.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0118.F J. J., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen J. J.-R., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Minimaliseren stedenbouwkundige problemen. Verzwijging. Bedrog. Datum 17 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.06.0094.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0094.F M. G., Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0496.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0496.F STAD NAMEN, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen N. N., Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 september 2003 C.02.0292.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0292.F.- QUALIVIE NV., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. J.-C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2009 S.08.0128.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0128.F RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P., I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Aanvraag tot huurhernieuwing door de huurder. Grove tekortkomingen. Voorwaardelijke weigering Datum 14 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Verklaring van verschoonbaarheid van de gefailleerde. Echtgenoot van de gefailleerde persoonlijk aansprakelijk voor de schuld van zijn echtgenoot. Bevrijding

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2013 C.12.0303.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0303.F V. P., Me Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2010 C.09.0630.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0630.F M., Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2014 C.12.0612.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0612.F BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mr. Huguette Geinger,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 april 2002 S.01.0035.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0035.F.- RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen A. L. M., Mr. Cécile Draps, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 FEBRUARI 2015 F.14.0061.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0061.F BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 DECEMBER 2014 C.13.0475.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0475.F HANKAR INVEST nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen L ARDENNE PRÉVOYANTE nv, Mr. Jacqueline

Nadere informatie