Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Beslag inzake namaak. Beschrijvingsmaatregel. Intellectuele eigendom. Aanwijzingen van inbreuk. Bewarend beslag Datum 25 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 25 NOVEMBER 2011 C F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C F 1. ADOBE SYSTEMS, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika), 2. AUTODESK, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika), 3. MICROSOFS CORPORATION, vennootschap naar het recht van de staat Washington (Verenigde Staten van Amerika), 4. SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE, vennootschap naar het recht van de staat Texas (Verenigde Staten van Amerika), 5. QUARK, vennootschap naar het recht van de staat Colorado (Verenigde Staten van Amerika), 6. COREL CORPORATION, vennootschap naar het recht van de staat Ontario (Verenigde Staten van Amerika), Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,

3 25 NOVEMBER 2011 C F/2 tegen 1. TAQUIN nv, 2. DRALCO nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 26 april 2010 van het hof van beroep te Bergen. Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiseressen voeren volgend middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 149 van de Grondwet; - de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; - artikel 1369bis/1, 3, meer bepaald 2), en 5, meer bepaald 2), van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 mei Aangevochten beslissingen Het arrest: - Vernietigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het derdenverzet van [de eerste verweerster] ontvankelijk verklaart, en opnieuw wijzende; - Verklaart het derdenverzet van de [tweede verweerster] ontvankelijk ; - Verklaart het derdenverzet gegrond ; - Trekt alle beschikkingen in van de beschikking die op 13 maart 2009 werd gewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen ; - Voor zover nodig, beveelt de opheffing van de inbeslagnames alsook de ontzegeling en de teruggave van het mogelijk weggehaalde materiaal van de [eerste verweerster] en/of van de [tweede verweerster] een en ander binnen de 48 uur na de betekening [van het arrest] ;

4 25 NOVEMBER 2011 C F/3 - Veroordeelt [de eiseressen] in solidum in de kosten van de twee instanties van de [verweersters] en veroordeelt [de eiseressen] in hun eigen kosten van de twee instanties". Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen : Grondslag van het derdenverzet De [verweersters] herinneren er terecht aan dat de wet van 10 mei 2007 de artikelen 7 en 9 van de richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten heeft omgezet in Belgisch recht. Kenmerkend voor die wet is het feit dat er, in vergelijking met vroeger, naar een beter evenwicht wordt gestreefd tussen de tegengestelde belangen van, enerzijds, de beslaglegger, die nood heeft aan een snelle en eenzijdige procedure om zijn rechten te vrijwaren, en, anderzijds, de beslagene, wiens activiteit niet op buitensporige wijze belemmerd mag worden en die niet het slachtoffer mag worden van een beslissing die de facto wordt genomen vóór het gerechtelijk debat over de grond van de zaak. De wetgever heeft de procedure duidelijk willen afbakenen door de rechter te verplichten strikter en preciezer tewerk te gaan bij zijn onderzoek van het eenzijdige verzoekschrift en bij het bepalen van de opdracht van de deskundige, door de beslagene de zekerheid te bieden dat zijn vertrouwelijke documenten in de loop van het onderzoek beter beschermd zullen worden (Van Reepinghen B. et L., Les droits intellectuels renforcés : la contrefaçon en point de mire, J.T., 2008, p. 149). Het beschrijvend beslag moet binnen de nieuwe wettelijke context nog steeds voldoen aan twee voorwaarden: de geldigheid prima facie van de intellectuele rechten van de verzoekende partij en het bestaan van aanwijzingen waaruit kan worden besloten dat een inbreuk op die rechten dreigt of dat hierop daadwerkelijk inbreuk is gemaakt. In deze fase van de procedure kan van de verzoeker tot beschrijvend beslag uiteraard niet geëist worden dat hij de aangevoerde namaak aantoont, aangezien het beschrijvend beslag per definitie tot doel heeft dat bewijs te leveren (de Haan T., Le pouvoir du juge sur les mesures de description dans le cadre de la saisie en matière de contrefaçon, R.D.C., 2009, p. 419). De toekenning van bijkomende maatregelen, zoals het bewarend beslag van goederen die van namaak beticht worden, daarentegen, is thans aan strengere voorwaarden onderworpen. Zo moet de rechter overeenkomstig artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek niet alleen de ogenschijnlijke geldigheid van de intellectuele rechten van de verzoeker onderzoeken maar moet hij ook nagaan : - of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijs betwist kan worden, - of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien

5 25 NOVEMBER 2011 C F/4 aard zijn dat ze het beslag - dat tot de bescherming strekt van het aangevoerde recht - redelijkerwijs verantwoorden. De voorwaarden waaronder, bovenop de beschrijving, bijkomende maatregelen kunnen worden bevolen, gaan met andere woorden verder dan het gewone vermoeden van namaak en vereisen een grondiger onderzoek naar de aannemelijkheid van de aangevoerde inbreuk. De naleving van de bij de wet van 10 mei 2007 vereiste voorwaarden kan niet worden beoordeeld op grond van de resultaten van de verkregen maatregel, omdat dit zou leiden tot de uitholling van de het weze marginale toetsing door de rechter die van het eenzijdige verzoekschrift kennisgenomen heeft ; de afweging van de betrokken belangen moet gezien het intrusief karakter van de in artikel 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde maatregelen, bovendien zeer omzichtig gebeuren, inzonderheid inzake informatica, waar deze maatregelen van aard zijn de activiteit van de onderneming lam te leggen (Cruquenaire A. en Henrotte J.-F., La saisie-description en matière informatique : appel à une plus grande pondération et à la juste mesure des magistrats, R.D.T.I., 2010, p. 13 et réf. cit.). Hoewel de intellectuele eigendomsrechten waarop de [eiseressen] aanspraak maken, niet betwist worden, ontkennen de [verweersters] daarentegen het bestaan van aanwijzingen die zowel de beschrijvingsmaatregel als de bijkomende maatregelen rechtvaardigen. Het enige gegeven dat de [eiseressen] in hun oorspronkelijk verzoekschrift aanvoerden tot staving van hun vermoeden van namaak is een 'anonieme aangifte' van namaak waaraan [de verweersters] zich schuldig zouden hebben gemaakt doordat zij, zonder toestemming van de auteur, gekopieerde softwareprogramma's zouden hebben gebruikt. Naast de stukken aangewend ter verantwoording van de aangevoerde intellectuele rechten, werden bij dat verzoekschrift twee rechtsprekende beslissingen gevoegd, een infobase inlichting' en 'het onderzoek van mevrouw L. V.. Die laatste twee stukken zijn: - een document afkomstig van een Engelstalige website, die door de [eiseressen] wordt voorgesteld als de BSA, een belangenvereniging voor softwareproducenten, hetwelk bepaalde inlichtingen over de [eerste verweerster] geeft ; - een opdrachtbevestiging waarmee de raadsman van de [eiseressen] een zekere mevrouw V. die niet nader geïdentificeerd of genoemd wordt gelast 'hem te helpen met het beslag inzake namaak' dat hij op verzoek van de [eiseressen] aanvraagt met betrekking tot onwettige softwareprogramma's ; Er moet worden vastgesteld dat de anonieme aangifte of aangiften waarop de [eiseressen] zich beriepen, geen enkel concreet gegeven bevatten tot staving van het verzoekschrift dat zij op 11 maart 2009 hebben voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen : de zogenaamde aangifte op de BSA-website werd

6 25 NOVEMBER 2011 C F/5 niet neergelegd en het document dat van de website van die belangenvereniging werd gehaald, vormt, in tegenstelling tot wat de [eiseressen] beweren, op zich geen bewijs van de aangevoerde aangifte. Los van de vraag of een anonieme klacht een aanwijzing van namaak kan opleveren in de zin van artikel 1369bis/1, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, blijkt te dezen dus dat de [eiseressen] aan hun oorspronkelijk verzoekschrift geen enkel gegeven toevoegen dat de verdenkingen kan staven. De wettelijke voorwaarden moeten vervuld zijn op de datum waarop de beschikking tot machtiging van dat beslag gewezen wordt. Hoewel het bewijs van het feit dat aan die voorwaarden is voldaan, niet alleen kan voortvloeien uit de gegevens die voorgelegd worden aan de voorzitter die uitspraak moet doen over het verzoekschrift maar ook uit de gegevens die overgelegd worden tijdens het tegensprekelijk debat waartoe het derdenverzet aanleiding heeft gegeven, blijft het te dezen een feit dat de [eiseressen] geen andere bewijskrachtige gegevens in het debat hebben gebracht dan die welke zij afgeleid hebben uit de uitvoering zelf van de beschrijvingsmaatregel en dat er in dergelijk geval niet kan worden beslist dat de [eiseressen] aldus enkel de bijkomende aanwijzingen hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven. In dit geval moet worden vastgesteld dat de vermoedens waarop de [eiseressen] zich beriepen, zowel in het oorspronkelijk verzoekschrift als in het kader van het derdenverzet, slechts gegrond waren op een gegeven dat niet in het debat is voorgebracht en waarvan het bestaan alleen voortvloeide uit het onrechtstreekse relaas dat de softwareproducenten zelf hebben gegeven van een aangifte die is gedaan bij een vermeende derde, de BSA, die in werkelijkheid een organisme is dat de belangen van die producenten moet verdedigen. De door de [eiseressen] aangevoerde vermoedens van namaak waren met andere woorden uiteindelijk slechts gegrond op hun eigen verklaringen, die niet kunnen worden aangenomen, omdat zoiets de in artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden volledig zou uithollen. De [eiseressen] tonen daarenboven geenszins aan dat de anonieme aangiften, technisch gesproken, - gesteld dat zij aangenomen kunnen worden doorgaans de enige manier zijn waarop zij ingelicht kunnen worden en waarop zij het gebruik van ongeoorloofde kopieën van hun software kunnen bestrijden. De noodzaak om de rechten van softwareproducenten te vrijwaren, kan niet tot gevolg hebben dat laatstgenoemden zomaar ontslagen zouden worden van de verplichting tot naleving van de wettelijke bepalingen op grond waarvan zij aan de rechter, die kennisneemt van een eenzijdig verzoekschrift, de aanwijzingen moeten leveren die hun vermoedens van namaak kunnen staven, onder het voorwendsel dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel ertoe strekt de nodige bewijzen te leveren. Het arrest van het Hof van Cassatie van 26 november 2009 (www.juridat.be, AR C N) spreekt deze analyse niet tegen en verwijst naar de beoordeling prima facie, die verschilt van twee excessieve standpunten die bij de beoordeling van het verzoek tot het beschrijvend beslag

7 25 NOVEMBER 2011 C F/6 niet ingenomen mogen worden : eisen van de beslaglegger dat hij de namaak aantoont of intrusieve maatregelen, zoals het beschrijvend beslag, toestaan, zonder dat er andere aanwijzingen zijn dan de eenzijdige verklaringen van de verzoeker of een vermeende anonieme aangifte, gesteld dat deze kan worden aangenomen. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel en, a fortiori, de bijkomende maatregelen niet konden worden toegekend, omdat de [eiseressen] geen enkel gegeven voorleggen dat de door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak kan staven. Het hoger beroep moet bijgevolg gegrond worden verklaard. De [eiseressen], die in het ongelijk worden gesteld, worden veroordeeld in de kosten van de [verweersters] voor de twee instanties. Gelet op de complexiteit van de zaak, die geleid heeft tot een lang debat en een groot aantal processtukken, worden de rechtsplegingsvergoedingen vastgesteld op euro per aanleg. Grieven Vierde onderdeel Artikel 1369 bis/1, 3, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt: De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt: 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueeleigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt. Artikel 1369bis/1, 5, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt: De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt: 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden. Uit die wetsbepalingen volgt dat de vereiste aanwijzingen ( 3, 2)) of datgene wat niet redelijkerwijze betwist kan worden" ( 5, 2)) verband houden met het begrip "inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht (zie Cass., 26 november 2009, C N), dus met de omschrijving van de feiten, en niet met de vraag of er werkelijk feiten bestaan of voorhanden zijn die deze inbreuk kunnen opleveren, aangezien de gevraagde beschrijvingsmaatregelen net tot doel hebben het bestaan van dergelijke "feiten" aan te tonen.

8 25 NOVEMBER 2011 C F/7 In hun conclusie hadden de eiseressen terecht gewezen op dit fundamentele onderscheid (zie het eerste onderdeel van het cassatiemiddel). Los van de bovenvermelde kritiek dat het arrest hierop geen antwoord heeft gegeven, is het arrest ook onwettig in zoverre het de voormelde voorwaarden, die in de aangevoerde bepalingen worden opgelegd, niet toepast op de inbreuk zelf, dus op de omschrijving van de feiten, maar, ten onrechte, op het bewijs van de feiten zelf die een dergelijke inbreuk opleveren of impliceren, en die net het voorwerp uitmaken van de maatregelen die zijn gevorderd in het kader van een beschrijvend beslag in de zin van de voormelde wetsbepalingen. Het arrest, dat gegrond is op die foute toepassing van de voorwaarden die in de aangevoerde bepalingen worden opgelegd, schendt de twee, in dit onderdeel aangevoerde wetsbepalingen. Los van het feit dat het arrest, zoals hierboven is beschreven, het begrip inbreuk (op de intellectuele eigendomsrechten) verwart met het bestaan van feiten die een dergelijke inbreuk (of dreiging van een inbreuk) opleveren, is dat arrest onwettig in zoverre het weigert rekening te houden met bewijskrachtige gegevens die blijken uit de uitvoering van de beschrijvingsmaatregel zelf. De eerste rechter heeft (in het vonnis van 31 juli 2009 van de rechtbank van koophandel te Bergen) terecht gewezen op het volgende : Het bewijs van de ogenschijnlijke (inbreuk op de beschermde intellectuele rechten van de verzoeker [de eiseressen] kan niet alleen voortvloeien uit de bewijzen die tot staving van het verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden voorgelegd, maar ook uit bewijzen die later worden geleverd, in het kader van het derdenverzet. Het arrest, dat geen acht slaat op de bewijzen die de eiseressen voorlegt, met name de vaststelling door de gerechtsdeurwaarder, de vaststellingen van de deskundige en de bekentenissen van de verweersters, heeft op onwettige wijze het soort bewijzen beperkt die, in het kader van de aangevoerde wetsbepalingen, kunnen aantonen dat er aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht bestaan of dat er gevaar voor een dergelijke inbreuk bestaat dan wel dat een dergelijke inbreuk niet redelijkerwijs kan worden betwist. Het arrest schendt ook om die reden de voormelde bepalingen. III. BESLISSING VAN HET HOF

9 25 NOVEMBER 2011 C F/8 Vierde onderdeel Uit het antwoord op de eerste drie onderdelen blijkt dat het arrest overeenkomstig het bepaalde in artikel 1369bis/1, 3, 2), Gerechtelijk Wetboek nagaat of er aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt. Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, mist feitelijke grondslag. Uit de tekst van artikel 1369bis/1, 5, blijkt dat het beslag niet zonder voorafgaande beschrijving kan worden toegestaan. Wanneer het beslag op hetzelfde ogenblik als de beschrijving gevorderd wordt, onderzoekt de rechter enerzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, 3, of er aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt, en anderzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, 5, 2), of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze kan worden betwist. De aanwijzingen van inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht die de beschrijvingsmaatregel verantwoorden, moeten vastgesteld worden op de datum waarop de eerste rechter over het eenzijdige verzoekschrift uitspraak doet en kunnen niet worden afgeleid uit de gegevens die uit de uitvoering zelf van die maatregel voortvloeien. Het bestreden arrest vermeldt dat de [eiseressen] aan hun oorspronkelijk verzoekschrift geen enkel gegeven hebben toegevoegd dat de verdenkingen kan staven, dat de eiseressen geen andere bewijskrachtige gegevens in het debat hebben gebracht dan die welke zij afgeleid hebben uit de uitvoering zelf van de beschrijvingsmaatregel en dat zij aldus niet louter bijkomende aanwijzingen hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven. Het arrest verantwoordt zodoende naar recht zijn beslissing dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel en, a fortiori, de bijkomende maatregelen niet konden worden toegekend, omdat de [eiseressen] geen enkel gegeven voorleggen dat de door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak kan staven. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

10 25 NOVEMBER 2011 C F/9 Dictum Het Hof Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiseressen in de kosten. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 25 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont. Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. De griffier, De raadsheer,

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van een feit. Betwisting. Opdracht van de rechter Datum 11 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten. Recht op uitkering. Nieuwe wet.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van onroerende goederen tegen een maandelijkse rente. Lijfrente. Uitdrukkelijk commissoir beding. Geen betaling. Ontbinding. Teruggaven Datum 8 februari 2010

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Minimaliseren stedenbouwkundige problemen. Verzwijging. Bedrog. Datum 17 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Verklaring van verschoonbaarheid van de gefailleerde. Echtgenoot van de gefailleerde persoonlijk aansprakelijk voor de schuld van zijn echtgenoot. Bevrijding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Gevolgen t.a.v. de echtgenoten. Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. Verschillende nationaliteiten. Verblijfplaats

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van andermans goed. Nietigheid. Aard. Recht van de koper. Gebrek aan eigendomsoverdracht. Ontbinding. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Gronden. Overspel. Beledigend karakter. Beoordeling door de feitenrechter Datum 14 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Buitengerechtelijke bekentenis. Bewijs voor de tegenpartij. Rechter kan niet beslissen dat de bekentenis vereist dat de persoon die ze aflegt, weet dat zijn verklaringen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Akte die een erfdienstbaarheid vestigt. Overschrijving in het daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken. Gevolg t.a.v. derden en de latere

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2013 C.12.0450.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0450.F EUROGENERICS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. H.LUNDBECK A/S, vennootschap naar Deens

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Advocaat. Artikel 2276bis,, 1, B.W. Beëindiging van de taak Datum 20 maart 2003 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MAART 2012 C.09.0634.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0634.N BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, gemeenschappelijke dienst van de Benelux-landen, met kantoor te 2591 XR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 MAART 2013 C.12.0330.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0330.F BNP PARIBAS, vennootschap naar Frans recht, Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen R. L., Mr. Paul

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verjaring. Stuiting en schorsing Datum 13 oktober 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vordering tot uittreding. Gegronde redenen. Aangevoerde feiten. Verband met de vennootschap waaruit de uit uittreding gevorderd wordt Datum 28 november 2011 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JANUARI 2009 C.06.0427.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0427.F A. M., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huishuur van korte duur. Verlenging. Uitwerking. Borg Datum 16 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Gevolgen t.a.v. de personen. T.a.v. de echtgenoten. Onderhoudsuitkering. Vaststelling. Beoordeling door de rechter Datum

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MEI 2012 F.11.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0053.N STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2014 C.12.0356.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0356.N 1. TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ nv, met zetel te 1150 Sint-Pieters- Woluwe, Tervurenlaan 182, 2. ALLIANZ BELGIUM nv, met zetel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschapsvordering oud art.66bis Venn.W. bewijs beslissing algemene vergadering Datum 25 september 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvordering kosten en ereloon. Vijfjarige verjaringstermijn. Overlijden van de cliënt. Beëindiging van de taak. Aanvang van de termijn Datum 24 januari 2008 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2011 C.10.0149.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0149.F AG INSURANCE, nv, Mr. Isabelle Heenen, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. N. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2012 C.10.0330.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0330.F IMMOBILIÈRE A.D.I. nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen CREDIMO nv, Mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2006 C.05.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0513.F S. M., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Allerlei. Camerabewaking op de werkplaats. Winkel. Bewaking beperkt tot de kassa. Doel om misdrijven vast te stellen Datum 2 maart 2005 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2015 C.13.0369.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0369.N DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 106, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Unieverdrag van Parijs 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom. Handelsnaam. Geen onderscheidend vermogen. Nationale bescherming Datum 8 december

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.09.0132.F-C.09.013.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0118.F FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ, afgekort F.P.I.M., naamloze vennootschap van openbaar nut, Mr. Pierre Van

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2007 P.07.1193.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.1193.F T. M., moeder van de minderjarge J.W., tegen W. R., vader van de minderjarige J.W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het in

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2014 F.12.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0099.N VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0395.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0395.N M. B., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2006 S.05.0086.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.05.0086.F RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. E. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Bedrog. - Vaststelling door feitenrechter - Toezicht van het Hof - Art. 1116, BW Datum 18 februari 1999 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2013 C.12.0138.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0138.N BEGRO FROZEN FOODS nv, met zetel te 8850 Ardooie, Tombrugstraat 8, bus B, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 DECEMBER 2008 C.07.0175.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0175.N KANTERS, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5469 PT Erp (Nederland), Pastoor van Schijndelstraat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie