Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Gegevens over de organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Gegevens over de organisatie"

Transcriptie

1 Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling Gegevens over de organisatie Amsterdam, 28 april 2015

2 La Verna: gegevens over de organisatie La Verna is sinds enkele jaren een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een van de voorwaarden om voor deze ANBI-status in aanmerking te blijven komen is, dat allerlei gegevens over de organisatie van La Verna op de website beschikbaar moeten zijn. In dit document zijn alle vereiste gegevens bij elkaar gebracht. Inhoud 1. Contactgegevens en bestuurssamenstelling Beleidsplan Verslag van uitgeoefende activiteiten Financiële verantwoording Contactgegevens en bestuurssamenstelling Naam: Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Fiscaal nummer: Contactgegevens: o Adres: Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam o Telefoon: o o Website: Coördinator is Fer van der Reijken ofm (vanaf 1/1/2014). Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Marian Wisse Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof Secretaris: Christel Holleman Algemeen bestuurslid: Greetje de Jong

3 2. Beleidsplan Amsterdam, juli 2012 La Verna inspireert La Verna is gastvrij La Verna wekt vertrouwen 1. Strategie 1.1. Kernprincipes: het cursusaanbod van La Verna is gericht op heelheid, menswording, omgaan met lijden en eerbied voor de schepping. La Verna staat open voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond. La Verna maakt persoonlijke ontwikkeling financieel toegankelijk door een deelnemersbijdrage die alleen de directe kosten dekt Missie: De missie van La Verna concentreert zich rond drie woorden: Inspiratie, Vertrouwen en Gastvrijheid. - Inspiratie: dit is wat mensen in de eerste plaats zoeken: inspiratie voor hun eigen ontwikkelingsproces. La Verna wil dit in het activiteitenaanbod bieden. - Vertrouwen is voorwaarde voor het proceswerk dat in La Verna gebeurt. Je bent al goed zoals je bent ; er wordt veiligheid en openheid geboden. - Gastvrij: mensen worden gastvrij ontvangen door de communiteit en de vrijwillige gastvrouwen en heren. - La Verna biedt een groot aantal vrijwilligers de mogelijkheid zinvol werk te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. - La Verna biedt gastvrijheid aan het Interreligieus Beraad, een samenwerkingsverband van een groot aantal religieuze stromingen in Amsterdam-West. 2. Beleid 2.1. De doelstelling van La Verna en het aanbod: Doel van de Stichting is aan belangstellenden de gelegenheid te bieden te werken aan hun persoonlijke, spirituele ontwikkeling, uitgaande van de christelijke traditie en in het bijzonder de franciscaanse spiritualiteit. Deze doelstelling (volgens de stichtingsakte) wordt concreet uitgewerkt door een aanbod van op (zelf-)reflectie gerichte cursussen, trainingen, inleidingen, muziek, film en theatervoorstellingen Werving van de gelden de stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende wijze: Financiële bijdragen van de deelnemers die de directe kosten dekken Bijdrage van de Orde van Minderbroeders Franciscanen Nederland, die telkens voor drie jaren wordt verleend. Besluitvorming hierover door het driejaarlijks kapittel. De huidige afspraken lopen tot en met 2016; de jaarlijkse bijdrage bedraagt , Giften van Vrienden van La Verna. Sinds 2011 nodigen we belangstellenden en deelnemers uit om een bedrag te schenken aan La Verna. Zij maken het mogelijk dat La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

4 er extra faciliteiten kunnen worden gerealiseerd, zoals audiovisuele installatie voor de cursusruimten, vernieuwing van het meubilair, toerusting van docenten en verbetering van de website Fondswerving: buiten de bijdragen van de Vrienden van La Verna worden incidenteel fondsen aangeschreven voor de realisatie van speciale projecten/programma-onderdelen. Ook voor de renovatie van de cursusruimten is hier gebruik van gemaakt Rente op Eigen Vermogen: verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt Legaten: inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting La Verna Het bestuur kent de volgende bestuursleden Voorzitter: zit de vergaderingen voor, representeert de stichting naar buiten toe, is verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Kan gezamenlijk met penningmeester of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Secretaris: is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Penningmeester: zorgt voor financiële rapportages. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Algemeen bestuurslid Vermogen van de instelling Het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, door cursussen en trainingen voor deelnemers mogelijk te maken. Mogelijke exploitatietekorten kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen worden verricht Bestemming liquidatiesaldo Het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan de stichting Nederlandse Provincie van de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Deze stichting is onderdeel van de Nederlandse Kerkprovincie Beheer Vermogen toelichting op de balansposten Algemene reserve, is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve gebracht Voorziening inventaris, wordt jaarlijks opgebouwd met 3.000,- om in de toekomst grotere aanschaffen in inventaris en renovaties van de cursuszalen mogelijk te maken. La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

5 Kosten structuur Kostprijs omzet, het streven is om de directe kosten van de activiteiten (honoraria en reiskosten van docenten, zaalhuur en materialen) te laten dekken door de opbrengsten die hiermee verband houden. Bij de vaststelling van de deelnemersbijdrage wordt hier rekening mee gehouden Indirecte kosten, inventariskosten, kantoorkosten, kosten promotie, staf en bestuurskosten worden gedekt door de bijdrage vanuit de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Het streven is dat de verhouding van de Directe en Indirecte kosten 50/50 bedragen Administratieve organisatie De administratieve organisatie is compact. Medewerkers incasseren, de coördinator betaalt de rekeningen, de penningmeester stelt begrotingen op,voert controles op de financiële gang van zaken en maakt verantwoordingen. Het bestuur als geheel stelt begroting en verantwoordingen vast Deelnemers sturen aanmeldingen in. Incasso s worden ingevoerd door een medewerker (vrijwilliger) en vrijgegeven door de coördinator Toegezegde Vriendenbijdrage wordt jaarlijks geïncasseerd Betalingen worden verricht door coördinator, die een maximale tekeningbevoegdheid heeft van 5.000,-. Voor het liquiditeitenbeheer kan de coördinator onbeperkt overboekingen doen tussen rekeningen (rekening courant, spaar- en depositorekeningen) van de stichting De penningmeester maakt eens per half jaar een rapportage met een overzicht van de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting met de boekhouding door een tweetal bestuursleden. Alle bestuursleden ondertekenen de overzichten voor akkoord. 3. Beloning 3.1. Beloning beleidsbepalers: de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een gezamenlijk diner in een redelijke geprijsd restaurant dat de stichting betaald De coördinator ontvangt een minimale vergoeding zoals dat gebruikelijk is bij de Orde van Minderbroeders Franciscanen De vrijwilligers krijgen in principe alleen een reiskostenvergoeding. La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

6 3. Verslag van uitgeoefende activiteiten Algemeen La Verna werkt met een voorjaars- en een najaarsprogramma. Elk programma bestaat uit zo n 50 programma-onderdelen. Die zijn verdeeld in 11 categorieën. In 2014 is het onderdeel Jong volwassenen (18-30 jaar) toegevoegd, omdat La Verna zich ook op deze groep wil richten. De indeling is gemaakt a.d.h.v. de voornaamste werkvorm die per categorie gehanteerd wordt. Open dag Lezingen en voorstellingen Jong volwassenen (18-30 jaar) Meditatie en gebed Inspirerende teksten Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelen en reizen Verdiepingsdagen Sommige activiteiten beslaan 1 dagdeel; dat geldt met name voor de lezingen. De meeste cursussen beslaan 3 dagdelen. De activiteiten die het langst duren beslaan 5 volle dagen. De activiteiten worden geleid door zo n 40 docenten. Sommigen doen eenmalig mee, bv. als inleider van een lezing, terwijl anderen gedurende meerdere seizoenen een of meer cursussen aanbieden. Voor- en najaar 2013 Over het geheel genomen lijken de cijfers voor 2013 veel op die van 2012: In 2013 zijn 108 activiteiten georganiseerd, waarvan 77% is doorgegaan. Dat is iets minder dan in Het aantal deelnemers is t.o.v heel licht gedaald, met 4%. Het aantal deelnemers per activiteit is van allerlei omstandigheden afhankelijk. Een lezing trekt 20 tot 80 mensen, terwijl voor sommige cursussen een maximum van 8 deelnemers geldt. Dit laatste heeft verband met de aard van de thematiek die aan de orde komt. Omdat in veel cursussen vertrouwelijkheid en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn, geldt voor dat soort een maximum van 8 tot 12 mensen. Enkele dingen die opvallen voor het hele jaar 2013 (zie onderstaande tabel): Kijkend naar de afzonderlijke onderdelen, blijken veel mensen afgekomen te zijn op de lezingen en voorstellingen. Als de Open dag en de Lezingen en voorstellingen buiten beschouwing gelaten worden, blijkt het aantal deelnemers voor de overige activiteiten wat teruggelopen te zijn: van ruim 900 in 2012 naar 800 in Dat is een daling van 12%. La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

7 Het gemiddeld aantal deelnemers per activiteit (die zijn doorgegaan) is 15; dat is hetzelfde gemiddelde als in Ook per onderdeel zijn geen opvallende verschuivingen te constateren. Alleen de Lezingen en voorstellingen vallen in positieve zin op. Van het aanbod Meditatie en gebed is verhoudingsgewijs minder cursussen doorgegaan dan in Dat is echter niet terug te vinden in het aantal deelnemers voor dit programmaonderdelen. Overzicht voor 2013 Programma-categorieën Aantal georganiseerde activiteiten Aantal deelnemers Open dag 1 40 Lezingen en voorstellingen Meditatie en gebed Inspirerende teksten 8 50 Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram 5 69 Wandelen en reizen 4 45 Verdiepingsdagen Eindtotaal Voor- en najaar 2014 In 2014 is ervoor gekozen om het aantal activiteiten wat te verminderen, omdat de indruk bestond dat sommige categorieën teveel aanbod bevatte, waardoor activiteiten elkaars concurrent werden in het aantrekken van deelnemers. Nieuw was een aanzienlijke daling van het aantal deelnemers, dat niet te verklaren is uit het verminderde aanbod. Overzicht voor 2014 Programma-categorieën Aantal georganiseerde activiteiten Aantal deelnemers Open dag 1 55 Lezingen en voorstellingen Jong volwassenen (18-30 jaar) 4 6 Meditatie en gebed Inspirerende teksten 4 22 Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram 7 59 Wandelen en reizen 4 49 Verdiepingsdagen Eindtotaal La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

8 Wat opvalt: Van alle activiteiten die in 2014 zijn georganiseerd is 80% doorgegaan, een fractie meer dan in Het aantal deelnemers is t.o.v met 21% gedaald: van 1266 naar 997, terwijl het aantal activiteiten t.o.v met 17% is gedaald (van 108 naar 96). De daling van het aantal deelnemers is vooral toe te schrijven aan de geringere opkomst bij het onderdeel Lezingen en voorstellingen. Daar kwamen in 2013 nog 428 mensen op af, in 2014 waren dat er 183. Dit is vooral het gevolg van het ontbreken van een of meer publiekstrekkers, zoals die wel in de voorgaande jaren zijn georganiseerd. De Open dag is beter bezocht geweest dan in Afgezien van de Open dag en de Lezingen en voorstellingen schommelt het gemiddeld aantal deelnemers per activiteit tussen 10 en 15 deelnemers, zoals in Alleen de cursussen voor Jong volwassenen en voor Meditatief tekenen en beeldende kunst kwamen lager uit. Voor het onderdeel Jong volwassenen was dit te verwachten, omdat in 2014 voor het eerst begonnen is deze doelgroep aan te spreken. La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

9 4. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2014 Liquide middelen Lopende rekening Vooruitbetaalde posten Spaarrekening Totaal Activa Vermogen Algemene reserve Voorziening vernieuwing inventaris Nog te betalen posten Totaal Passiva Staat van baten en lasten over 2014 Opbrengsten Bijdragen deelnemers Bijdrage Orde Franciscanen Minderbroeders Fondsen Rentebaten 765 Totaal opbrengsten Kosten Directe kosten Docenten, zaalhuur Indirecte kosten Promotie incl. website Coördinatie/staf Kantoor en overige Totaal kosten Saldo verlies La Verna - ANBI 2014.doc 28 april

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel Arnhem, 5 maart 2015 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Jaarstukken 2014 A. Bestuursverslag B. Jaarrekening C. Overige gegevens Bijlagen Ingeschreven bij K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer 09109383

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Bonte Klaver

Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Bonte Klaver b Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Bonte Klaver 2014 S T I C H T I N G C U L T U R E E L C E N T R U M D E B O N T E K L A V E R I N O P R I C H T I N G Inhoud: 3 Voorwoord. 4 Inleiding. 7 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening. Meet-Inn 2014

Jaarverslag en Jaarrekening. Meet-Inn 2014 Jaarverslag en Jaarrekening Meet-Inn 2014 Meet-Inn staat voor gastvrijheid door Ontmoeting Ontspanning Ondersteuning Ede, 16 maart 2015 2 Inleiding Het Meerjarenbeleidplan 2012 2015 geeft het bestuur,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

P S C P A T I E N T S E U R O P E B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2018

P S C P A T I E N T S E U R O P E B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2018 STICHTING PR IMARY SC L EROSING C HO LANG I TI S P ATIEN T S EUROP E P S C P A T I E N T S E U R O P E B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2018 Zeist, 25 januari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie Stichting PSC

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

DE BOER OP. Stichting Grondbeheer Werkplan 2015. Noorderhoeve Concept Jaarplan 2015 1

DE BOER OP. Stichting Grondbeheer Werkplan 2015. Noorderhoeve Concept Jaarplan 2015 1 DE BOER OP Stichting Grondbeheer Werkplan 2015 Noorderhoeve Concept Jaarplan 2015 1 Doelen Stichting Grondbeheer 1. De stichting heeft tot doel de bevordering van de land- en tuinbouw in het kader van

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl

Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl Beleidsplan Geloofinjeproject.nl september 2014 Ter inleiding In de Nederlandse samenleving zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij organisaties gebaseerd op geloof, levensbeschouwing of een inspiratiebron

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie