Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld 1. De uitdaging Na de geboorte van het idee zich als metropool te kandideren voor BrabantStad Culturele Hoofdstad Europa 2018 (hierna BCH2018) is met de vorming van de Stuurgroep BCH2018, diners pensant, Ontwerpatelier, bijeenkomst met Staten en Raden en de start van het programmabureau (per ) het voorwerk gedaan. Nu is het tijd voor zichtbare actie. In de komende fase wordt een hogere versnelling ingezet. De BCH2018 projecten uit het programma Samen investeren in BrabantStad vormen de eerste aanzet. Onder de werktitel Brabant Metropoly 2018 gaan we verder. Per BrabantStadpartner zal een cultuurmakelaar stads- en discipline overstijgende initiatieven aanjagen met het culturele veld, onderwijs en bedrijfsleven. Programmabureau en kwartiermaker zorgen voor centraal te ondernemen acties, inhoudelijke coherentie, coördinatie tussen activiteiten, samenstelling bidbook. Een uitdaging van deze omvang vergt verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven. Het is cruciaal dat elke betrokkene verantwoordelijkheid neemt en BCH2018 als prioriteit opneemt in zijn dagelijks handelen. En tegelijkertijd ook de ruimte biedt aan anderen te excelleren. Dit plan van aanpak is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant op 3 maart 2009 en besproken in de Statencommissie ZWC op april 2009 om een gedeelde visie, uitgangspunten en kansen voor BCH2018 te bepalen. Het plan wordt in de gemeentecolleges en raden besproken of ter informatie voorgelegd, voorzien van een eigen specifieke inhoudelijke bouwsteen, voor het zomerreces De provincie zal als BrabantStadpartner ook zelf een inhoudelijke bouwsteen ontwikkelen. Het plan van aanpak dat hier voorligt vormt het vertrekpunt voor het traject dat door bestuurders, programmateam en de familieraad wordt ingezet in de periode Het plan is opgebouwd vanuit de doelen (2) van BCH2018, op basis van een analyse (3), leidend tot de inhoudelijke pijlers (4), die weer een basis vormen voor de uitvoering (5). De inhoudelijke pijlers zijn: - Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld - Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad - Relatie maakindustrie, R&D en cultuur - Design en beeldcultuur - Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten - Erfgoed en samenleving - Familiewaarden - Duurzame ontwikkeling 1

2 2. Doelen van BCH2018 BCH2018 fungeert als 'deeltjesversneller' voor ontwikkelingen, zodat de partners samen een compleet cultureel palet aan de burgers kunnen bieden. Met deze krachtige profilering als metropool wordt gestimuleerd dat Brabantse inwoners trots zijn om hier te leven, werken, studeren en investeren. Dit leidt tot de volgende afgeleide doelen: 1. De nominatie binnenhalen voor BrabantStad Europese Culturele Hoofdstad Op een duurzaam verantwoorde wijze een krachtige impuls bieden aan vijf steden en hun regio, die hun kracht en kansen in een netwerkverband willen ontwikkelen, teneinde samen een meerwaarde te realiseren in de vorm van een aantrekkelijke, diverse en cultuurrijke mozaïekmetropool BrabantStad; 3. De integrale ontwikkeling van culturele infrastructuur in nauwe samenhang met andere beleidsterreinen - zoals wetenschap, technologie, ruimtelijke ordening, economie, onderwijs, sociale zaken - als belangrijke vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekreden voor recreanten en toeristen in deze metropool; 4. Versterking van de internationale uitstraling en zichtbaarheid van de regio als kwaliteitsvol, modern en dynamisch woon, werk, studie- en verblijfsgebied. Deze doelen overschrijden het puur culturele domein. Culturele Hoofdstad fungeert als inspiratiebron, maatschappelijk bindmiddel en motor van processen op diverse andere beleidsterreinen. Het is van belang om dit perspectief voortdurend voor ogen te houden. Uit onderzoek blijkt dat de volgende effecten zich hebben voorgedaan bij voorgaande Culturele Hoofdsteden in Europa. a. De lange termijn effecten per culturele hoofdstad zijn wisselend per stad, maar altijd is er een significant effect op branding en imago; b. De economische impact is qua directe inkomsten en hotelovernachtingen fors te noemen; c. Naast het sterk betrekken van de samenleving, nieuwe festivals die sterke blijvertjes blijken te zijn, kan Culturele Hoofdstad worden benut voor gezichtsbepalende culturele nieuwbouw, restauratie monumenten en het ontwikkelen van culturele kwartieren, bijv. in een spoorzone of voor opwaardering van een wijk (in 25% van de gevallen geschied). Het is belangrijk andere sectoren in de planvorming te betrekken zoals economie en bedrijfsleven, onderwijs en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling; d. Opvallend genoeg ontbreken vaak meetbare doelen inzake de gewenste economische effecten, effecten op stedelijke ontwikkeling en andere niet-culturele disciplines. Liverpool is in 2008 de eerste met een volwaardig onderzoeksprogramma. * bron: Van Driem / HBPO en Palmer/Rae Associates: European Cities and Capitals of Culture

3 3 Analyse: 3.1 Strategische dillema s Op basis van ervaringen van andere kandidaten voor Culturele Hoofdstad in de afgelopen jaren is een aantal vragen opgesteld. Met de beantwoording ervan wordt een richting gekozen voor de inhoudelijke koers van BrabantStad. a. Wat wordt verstaan onder cultuur? b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? c. Top-down of bottom-up? d. Wat is de visie op de samenleving? e. Hoe verhoudt cultuur in BrabantStad zich tot de Europese cultuur en vice versa f. Goed zijn versus goed willen worden g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? Hierna wordt per vraag een antwoord geformuleerd vanuit het perspectief van BCH2018. Dit perspectief betreft een momentopname, die aan voortschrijdend inzicht onderhevig zal zijn. a. Wat wordt verstaand onder cultuur? BCH2018 hanteert het begrip cultuur in haar brede definitie, zodat BCH2018 als motor kan fungeren voor de gewenste integrale benadering van uiteenlopende disciplines als kunst, vormgeving, ruimtelijke ordening, R&D, economie en door de mens gecultiveerde natuur. Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (Edward B. Tylor in Primitive Culture, 1871) b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? BCH2018 moet voelbaar zijn in de haarvaten van de samenleving. Streven is maximale toegankelijkheid, maximale participatie, maximaal bijdragen door eigen productie - fysiek en digitaal (aansluitend op trend van consumptief naar producerend en participerend). Gebruikmakend van de sterktes in BrabantStad: uitgebreide verenigingsleven; Europese top in R&D; uitzonderlijke dichtheid functies entertainment, festivals en podiumkunsten; actoren bij behoud cultureel erfgoed (militair, religieus, industrieel); grote betrokkenheid burgers bij het Brabantse land met een sterke traditie van samenwerken. Ook in de selectie van te ondersteunen activiteiten beoogt BCH zover organisatorisch haalbaar - de samenleving te betrekken d.m.v. het instrument verkiezingen of peilingen via internet. c. Top-down of bottom-up? In een mengvorm. De kaders en randvoorwaarden worden - na brede consultatie met enerzijds de voorhoede uit diverse geledingen in de steden m.b.v. 'cultuurmakelaars' en anderzijds prominenten uit diverse disciplines met een sterke band met BrabantStad, die een krachtige visie hebben - top-down vastgesteld in een integrale aanpak. Binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden werkt BCH2018 met (bottom-up) 'calls for proposals' op diverse deelterreinen, teneinde een matrix aan activiteiten te garanderen, zodat ieder van de doelgroepen in de Brabantse en de Europese samenleving daadwerkelijk wordt bereikt. 3

4 d. Wat is de visie op de samenleving? De term Mozaïekmetropool - in publiekscommunicatie vertaald naar Brabant Metropoly geeft aan dat BCH2018 de samenleving ziet als een gevarieerd complex van gemeenschappen en ruimtelijke randvoorwaarden. Daartoe moet het Programmabureau BCH2018 uitgebreide kennis hebben van geledingen en gemeenschappen in de Brabantse samenleving, met hun Europese connecties, om ze gericht te kunnen motiveren en ondersteunen. BCH2018 moet bereiken dat actoren in een gemeenschap niet in isolement opereren, maar ze helpen samenwerkingsverbanden aan te gaan door middel van een 'gereedschapskist met verbindingsmateriaal'. BCH2018 dient te zorgen voor een goede spreiding - zonder dat het programma aan coherentie en scherpte inboet - over deelnemende sectoren en disciplines; participerende leeftijdsgroepen; de culturele kolom: amateurs, talenten, professionals, top, alumni. e. Hoe verhoudt cultuur in Brabant zich tot de Europese cultuur en vice versa De veelzijdigheid in de Mozaïekmetropool en de door ons gehanteerde brede definitie van cultuur zorgt dat 'onze cultuur' zich op de meest diverse wijze verhoudt tot Europa en vice versa. Deze variatie gaan we juist benutten door een keur aan Europese allianties aan te gaan met als resultante een serie onderzoeksprogramma's, innovatieve experimenten, cross-road talentenontwikkeling, activiteiten voor kennisoverdracht tussen generaties, bijzondere culturele samenwerkingsverbanden, vermenging hoogwaardige entertainment en cultuur et cetera die zowel dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen in BrabantStad als dienstbaar zijn aan soortgelijke ontwikkelingen in Europa. f. Goed zijn versus goed willen worden BCH2018 kiest voor een groeiscenario. Sprongsgewijze ontwikkeling van feitelijke activiteiten en profilering, naar de eigen samenleving ('intern') en naar Europa ('extern'). In deze aanpak wordt de veelvuldig aanwezige huidige kwaliteit benut en krachtig versterkt. Door het leggen van nieuwe, vaak verrassende, verbindingen binnen de culturele sector en met sectoren daarbuiten. Door het mogelijk te maken bestaande activiteiten uit te breiden en zo grote ambities in mozaïekmetropool BrabantStad te helpen realiseren. g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? BCH2018 kiest voor mentaal leiderschap door het leggen van verbindingen tussen mensen en hun activiteiten binnen netwerkstad BrabantStad en met Europa. Verbindingen kunnen worden gelegd op diverse niveau's: tussen stad en platteland; tussen disciplines; tussen generaties; tussen verleden, heden, toekomst; tussen mensen binnen BrabantStad; tussen mensen in BrabantStad en Europa. Door instelling van een familieraad wordt een spectrum aan sectoren betrokken, vanuit een integrale benadering van het begrip 'Mozaïekmetropool'. Activiteiten dienen zowel dienstbaar te zijn aan een krachtige duurzame ontwikkeling van Mozaïekmetropool BrabantStad als een significante bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling, versterking culturele verbindingen en grensoverschrijdende 'best practices' in Europa. BCH2018 wil in Europa met haar programma intensieve samenwerkingsverbanden aangaan met voorlopers en hun organisaties uit de kenniseconomie, de creatieve industrie, het culturele veld en opleidingen. 4

5 3.2 Kritische succesfactoren voor de nominatie, sterktes en zwaktes Uit gesprekken met vele betrokkenen bij voorgaande Culturele Hoofdsteden komen de volgende kritische succesfactoren voor een geslaagde kandidatuur naar voren: 1. Duidelijk aantoonbare Europese dimensie van concept en programma, daarbij wordt vooral gekeken naar de toegevoegde waarde (voorbeeldelement) voor heel Europa (officieel selectiecriterium EU); 2. Grote mate van lokale betrokkenheid (burgers, jeugd) met intensieve samenwerkingsverbanden tussen disciplines (overheid, bedrijfsleven, onderwijs, middenveld, cultuurdragers). Voelbaar in de haarvaten van de samenleving (officieel selectiecriterium EU); 3. Keuze voor een unieke thematiek (origineel concept) vanuit een onderscheidende concurrentiepositie krachtig verbonden met de doelen van de Europese Unie; 4. Gedragen door een sterk leiderschap met voldoende artistieke autonomie, gevoed door consistente politieke wil op 'arm's length distance'; 5. Duurzame karakter van het programma en de infrastructuur die daaromheen ontstaat: programma dat verder gaat dan alleen desbetreffende jaar is absoluut een pré; 6. Infrastructuur van kandidaat: is kandidaat in staat grootschalig evenement te houden; 7. Heldere meetbare doelen, strakke planning, monitoring en continuïteit in financiering; 8. Ecologisch aspect in het programma wordt in toenemende mate als prioriteit ervaren. Voor BCH2018 dient rekening te worden gehouden met de volgende trendmatige ontwikkelingen. In bijlage 1 is een korte 'toekomstschets' van Li Edelkoort opgenomen. Zij zal april 2009 een richting gevend BCH2018 toekomstscenario presenteren, mede op basis van de visievorming tot nu toe. 1. Netwerken verbinden steden; 2. Toenemende welvaart zorgt voor verhoogde mobiliteit en ruimtebeslag; 3. Demografisch gezien is Brabant tegelijkertijd aan het 'ontgroenen' en aan het 'vergrijzen' - vergelijkbaar met een groot aantal andere regio s in Europa; 4. Het recreatiegedrag van burgers individualiseert. Men is meer gericht op beleving van de natuur, de relatie tussen cultuur en landschap en 'quality of life / welness'; 5. De maatschappij ziet zich gesteld voor complexe vraagstukken inzake te bereiken doelen voor een schoner milieu en continuïteit van betaalbare 'veilige' energie; 6. Digitale media zijn volledig geïntegreerd in de maatschappij. Gebruik in toenemende mate van consumptief mediagebruik naar producerend en participerend; 7. De grenzen tussen disciplines binnen het culturele domein vervagen. Het culturele domein intensiveert samenwerking met aanpalende domeinen, met name R&D. 5

6 BrabantStad kent de volgende relevante sterktes en zwaktes voor het traject BCH2018: Sterktes: 1. Netwerkstad bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen gebied, met een duidelijke visie op haar ontwikkeling als mozaïekmetropool. Steden zijn sterk complementair in hun City Marketing profiel en keuze voor culturele vaandeldragers. Kan compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten bieden; 2. Europese top in innovatiekracht door de combinatie van competenties op het gebied van maakindustrie, technologie, onderzoek, vormgeving, kunst en natuur; 3. Uitzonderlijke dichtheid functies: entertainment; festivals; volkscultuur; podiumkunst; 4. Rijk bezit aan 'linten' cultureel erfgoed, zowel militair, religieus als industrieel. Eigenlijk is er sprake van zogenaamde 'erfgoedlinies'; 5. Langdurige traditie als 'broedplaats, laboratorium en kweekvijver van toptalent'; 6. Familiewaarden. Hoge mate betrokkenheid burgers bij het Brabantse land. Sterke traditie van samenwerken in en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. 7. Uitgebreid verenigingsleven (o.a. meeste amateurkunstverenigingen in Nederland); 8. Naam en faam die Brabant (inter-)nationaal heeft opgebouwd met het incorporeren van de concepten van duurzame ontwikkeling in haar beleidsuitvoering. Zwaktes 1. Cultureel aanbod ligt verspreid over de 'stad' en kent niet een eenduidig profiel; 2. Begrip BrabantStad is voor inwoners en buitenstaanders niet tastbaar en invoelbaar; 3. In fysieke zin is de verbondenheid tussen de steden nog niet evident; 4. BrabantStad heeft - vergeleken met andere kandidaat steden - een korte traditie qua collectief optreden bij beslissingsbevoegde gremia, nationaal en internationaal; 5. BrabantStad kent geen gestructureerde aanpak van communicatie en relatiemanagement inzake haar (soms elders beroemd geworden) toptalenten en (vaak wereldwijd betekenisvolle) innovaties door bedrijven en kennisinstellingen. 6

7 4. Inhoudelijke pijlers voor BCH2018 De visieontwikkeling tot nu toe (werkatelier, bestuurlijke bijeenkomsten, visiedocumenten, gesprekken) geeft een beeld van de inhoudelijke kracht van BrabantStad voor de kandidatuur BCH2018. Wanneer deze inhoudelijke kracht verbonden wordt met de succesfactoren uit het vorige hoofdstuk dan komen zeven inhoudelijke pijlers in beeld. Deze pijlers worden in dit hoofdstuk beschreven, op basis waarvan begin 2009 een toekomstscenario wordt ontwikkeld, waar daarna een campagne en merkbeeld uit volgt. 4.1 Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld Brabant Metropoly 2018 bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen, complementair in hun City Marketing profiel (wonen, werken, studeren, recreëren) en keuze voor culturele vaandeldragers. Biedt compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten. Met het concept Mozaïekmetropool wordt ingezet op de nieuwe metropool, een hoogstedelijk gebied met grote sociale interactie en economische synergie dat zijn kwaliteit in belangrijke mate ontleent aan de wisselwerking tussen urbaan en ruraal, met cultuur als drijvende kracht. BrabantStad kan hiermee belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor andere gebieden in Europa, denk bijvoorbeeld aan Oost-Europa, die in snel tempo ontwikkelen en urbaniseren. Daarmee is aantoonbaar sprake van een volstrekt onderscheidende Europese dimensie in de BrabantStad-kandidatuur. 4.2 Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad De som van de omvang van de populatie, het aantal culturele voorzieningen, het aantal beoefenaren (amateurkunstverenigingen, beeldende kunstenaars, studenten HBO/Academies, creatieve producerende bedrijven etc.) overstijgt verre de schaal van enig andere stad in Nederland. Door nu de synergie in de netwerkstad te vergroten, op basis van complementaire natuurlijk gegroeide onderscheidende profielen van steden en hun regio, kan worden gezorgd voor het hoogwaardig realiseren van een volledig palet aan culturele activiteiten binnen de gehanteerde brede definitie: Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. 4.3 Relatie maakindustrie, R&D en cultuur De relatie tussen de maakindustrie, R&D en haar culturele kwaliteiten - zowel in kunsten, vormgeving als mentaliteit - biedt BrabantStad de gelegenheid Europa te tonen welke grote toegevoegde waarde uit deze combine voortkomt. Denk aan de constante reeks uitvindingen, baanbrekende producten, ikonen van vormgeving en optimale condities voor kunstenaars (bijv. akoestiek Philips Muziekcentrum), die wereldwijd vermaard zijn. Maar ook aan de doorlopende stroom van bijzondere talenten die wordt opgeleid in broedplaats en laboratorium BrabantStad. 7

8 4.4 Design & Beeldcultuur BrabantStad kent een internationaal erkende toppositie op het gebied van Design, zowel in economisch opzicht als qua hoogwaardig onderwijs. In andere steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam) speelt Design zich hoofdzakelijk in het cultureel domein af, of begeeft zich op het gebied van zakelijke dienstverlening (huisstijl, reclame enzovoort). Kenmerkend voor BrabantStad - en uniek in Nederland - is de intense relatie tussen Design en de industrie, waarbij Design significante waarde toevoegt aan het eindproduct. Iedere stad kent hierin bovendien een prominent eigen profiel: Keramische vormgeving - Den Bosch Grafische Vormgeving - Breda Brainport / Industriele vormgeving - Eindhoven Fashion en Automotive - Helmond Textiel - Tilburg Van recentere datum is de krachtige ontwikkeling in de regio van de AV- (film, foto, video), internet- en gaming industrie, samen gevat onder de noemer Beeldcultuur. Dit nieuwe terrein kent een sterke synergie met cq. wordt gevoed door de diverse Design disciplines. 4.5 Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten Het vervagen van de grenzen tussen culturele disciplines leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen entertainment, volkscultuur en de kunsten. De rijkdom aan attractieparken (met De Efteling als primus inter pares ) en de grote tradities in de volkscultuur (carnaval, kermis, bloemencorso, processie) nodigen uit tot nieuwe symbioses. 4.6 Erfgoed en samenleving De erfgoedlinies in BrabantStad religieus, industrieel, militair bieden twee elkaar versterkende programmalijnen: - Culturele programmering waarin relaties centraal staan: tussen volk en religie; tussen arbeider en industrie; tussen volk en vaderland; - Gezamenlijke gestructureerde herontwikkeling. Zo mogelijk conform de oorspronkelijke kernwaarden van het erfgoed als locaties voor integrale samenwerking binnen een 'line of business' tussen Onderwijs, Bedrijfsleven, Kennisinstellingen en Cultureel-recreatieve actoren. 4.7 Familiewaarden De sterk gevoelde familiewaarden in Brabant strekken zich uit voorbij familiebanden en resulteren in een intensieve samenwerking binnen en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. BrabantStad ziet in de normen en waarden van de familie een essentieel mentaal vertrekpunt voor een succesvolle economie en sociale cohesie. Immers, de huidige krediet- en gascrisis hebben bloot gelegd dat er sprake is van een mentale crisis; de maatschappij is te ver weg gedwaald van het belang van de continuïteit voor haar stakeholders (= familie!), ten faveure van het korte termijn belang conform het Angelsaksische shareholders model (= individu!). De familieraad (i.p.v. het afstandelijke begrip partners ) zorgt dat alle sectoren in de Brabantse samenleving worden betrokken. 8

9 4.8 Duurzame ontwikkeling De Europese dimensie van de BrabantStad-kandidatuur is ook zichtbaar in de wijze waarop duurzame ontwikkeling een uitgangspunt vormt voor BCH Innovatiekracht van Brabant en de enorme druk op onze ruimte hebben in het verleden een denken richting duurzame ontwikkeling op gang gebracht. Zodanig dat deze visie inmiddels is geïnternaliseerd in denken en doen. De Brabantse overheden heeft op dit terrein veel te bieden; in kennis (denk aan het centrum voor duurzaamheidvraagstukken Telos), en in de praktijk. Brabantse bedrijven, met name grote bedrijven als Philips en Desso, blijven daarbij zeker niet achter. De kandidatuur van BCH 2018 zal de lijn van duurzaamheid prominent voortzetten; door te doen, door te stimuleren en door te etaleren. 9

10 5. Uitvoering traject BCH2018: vijf fasen BCH2018 betreft een langdurig en intensief traject dat begonnen is medio 2006 en voor het vervolg kan ingedeeld kan worden in de volgende fasen: 1. De aanloop naar het indienen van de kandidatuur in 2011 draaien om bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit 2. De periode vanaf indiening kandidatuur tot voorselectie en toekenning in 2013/2014: Voortgang lobby en programmering Schaalsprong en communiceren met Europa 3. De periode vanaf definitieve toekenning in 2014 tot 2018 Verdere uitbouw met hoogtepunten op topniveau 4. In 2018, het jaar dat men de titel Culturele Hoofdstad van Europa draagt. 5. Bestendigen van de bereikte resultaten van het traject. De ambities in het licht van de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' en voornoemde noties inzake het keuzeproces voor het worden van Culturele Hoofdstad wijzen beiden op de noodzaak tot het uitzetten van meerjarige duurzame ontwikkelingslijnen, die modulair worden opgebouwd. Waarbij het programma in Fase 1 niet alleen moet voldoen aan voornoemde criteria, maar ook dient te intrigeren, nieuwsgierigheid opwekken naar het (logische) vervolg alsmede het vertrouwen wekken in de kwaliteit van de organisatie en de met haar samenwerkende partijen. In Fase 2 dient een schaalsprong te worden getoond, met name op de meest profilerende onderdelen, met ruime communicatieve impact in Europa. Fase 3 kent een combinatie van verdere uitbouw van programma-onderdelen richting 2018, afgewisseld met een aantal hoogtepunten (zoals Jheronimus Bosch 500 in 2016). De effecten van deze hoogtepunten reiken vervolgens tot in 2018 d.m.v. oprekking van activiteiten. 5.1 Eerste fase: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit In de eerste fase ( : bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten) is het zaak: A. Een onderscheidend profiel te definiëren, dienstbaar aan de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' / Brabant Metropoly 2018 en het plan voor BCH2018: gebaseerd op de kracht per familielid en de samenhang van het geheel (coherente familie 'stamboom'); B. Verdergaand in kaart te brengen welke bestaande activiteiten zich al in BrabantStad binnen het breed gedefinieerde culturele kader afspelen en de mate waarin zij aansluiten op het onderscheidende profiel; C. Ter aansturing een methodische aanpak te ontwikkelen voor het versterken van bestaande activiteiten, het verbeteren van onderlinge samenhang tussen activiteiten en het initiëren van nieuwe activiteiten, te selecteren op basis van passendheid in het onderscheidende profiel; 10

11 D. De banden aan te halen met kwalitatief goede actoren uit de culturele-recreatieve sector, onderwijs, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen, (semi-)overheden, die een rol kunnen en willen spelen in het kader van BCH2018. Deze actoren in staat stellen de door hen gewenste relaties met Europese collega's te verbeteren, daar waar direct of indirect dienstbaar aan de te selecteren activiteiten cq. het onderscheidend profiel. Hierin spelen de cultuurmakelaars een cruciale rol in nauwe afstemming met de kwartiermaker en het programmabureau; E. Een longitudinaal onderzoeksprogramma op te zetten teneinde de relatie tussen Doelen, Middelen, Realisatie(s) te meten, te beginnen met een nulmeting; F. Criteria en randvoorwaarden te formuleren gebaseerd op de Telos-filosofie ter borging van duurzame activiteiten; G. Zichtbare activiteiten te ontplooien, passend in het onderscheidend profiel, die een duidelijke doorkijk bieden naar volgende fasen. H. Breed draagvlak te scheppen in de samenleving door middel van: - Een sterk merkbeeld en daarbij behorende campagnelijn; - Communicatieprogramma - centraal en decentraal, inclusief participatie door deelname aan selectieproces, het aandragen van suggesties, vrijwilligerskader et cetera. Binnen dit programma worden roadshows georganiseerd naar stakeholders en publiek en zal BCH2018 zich presenteren bij grote Brabantse evenementen. - De inzet van innovatieve en inspirerende ambassadeurs in de vorm van een 'Familieraad', die helpen bij het creëren van een BCH2018 Familie. - Nationale en internationale aandacht te genereren bij beslissers en potentiële familie buiten Brabantse regio door media, uitnodigingen bij evenementen en verrassende presentaties in Europees verband

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3098.00 Inboeknummer ogbstoozzo Dossiernummer gr8.zor z8 april 2009 Raads informatiebrief Betreft Brabantstad Culturele Hoofdstad van Europa 2OI8. Inleiding De Culturele

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD. prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University

ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD. prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University SUMMARY ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University De uitdagingen en kansen voor 2018BrabantStad Culturele

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Facts & Figures. Januari 2011

Facts & Figures. Januari 2011 Facts & Figures Januari 2011 Wat is culturele hoofdstad? Elk jaar twee Europese Culturele Hoofdsteden Europese titel sinds 1985 (Athene) Doel: versnellen maatschappelijke ontwikkeling steden en regio Voorwaarde:

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 Economie & Cultuur

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 Economie & Cultuur gemeente Eindhoven Economie & Cultuur Raadsnummer - Inboeknummer 11bst0590 Beslisdatum B&W 19 april 2011 Dossiernummer 11.16.452 OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 gemeente

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel Programma Stad op het land, land in de stad 2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel is een meer jaren durend

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

De vraag. De randvoorwaarden

De vraag. De randvoorwaarden De vraag Ontwikkel samen met de Gemeente Tilburg een business case waarop een gefundeerde beslissing genomen kan worden om over te gaan tot de investering van 10 mln in het project Culturele Hoofdstad

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein (26 mei 2012) Jongeren bouwen samen met professionals een podium, tribune en monument op het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat in de wijk Feijenoord.

Nadere informatie

Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE. Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden

Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE. Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden index Inleiding 3 1. Waarom creatieve industrie van belang is. 4 2. Waar

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort)

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort) Parels voor de Kunst Netwerk Programma Ouderen Projectplan (kort) Korte introductie Parels voor de Kunst Parels voor de Kunst is een samenwerkingsproject voor en door ouderen (60+). Muzehof Centrum voor

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhoudt middels de organisaties Kerk in Actie (KiA) en ICCO Alliantie contacten met partners in Brazilië. Deze studie verkent de onderhandelingen

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat. Stefan van Hulst November 2007

De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat. Stefan van Hulst November 2007 De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat Stefan van Hulst November 2007 Agenda Wie is Stefan van Hulst? De markt en de trends Consequenties voor het bewerken van die markt De kandidaat is klant (en dus

Nadere informatie

Een oude bekende In een nieuw jasje!

Een oude bekende In een nieuw jasje! presenteert Een oude bekende In een nieuw jasje! Stichting Stimulering Podiumkunsten Ralph Evegaars (voorzitter) Stichting Stimulering Podiumkunsten Stef Broos (initiatiefnemer) Doelstelling anno 2012

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011 Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst 30 november 2011 Inleiding Jocco Eijssen Programmamanager Culturele hoofdstad 2018 Programma Filmpje Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING P5, 30 januari 2014 TU DELFT - BK - RE&H/UAD Wilson Wong INHOUD - Onderwerp en context - Onderzoeksopzet - Theoretisch

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

TIM-11 en DDW. Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat

TIM-11 en DDW. Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat TIM-11 en DDW Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat 1 TIM-11 samenstelling Lucas Asselbergs, ID TU/e, projectleider Solange Beekman, strategisch planoloog gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk Samenvatting Achtergrond en adviesvraag De vraag naar kenniswerkers groeit wereldwijd sterker dan ooit. Kenniswerkers zijn de hoeksteen van de samenleving geworden, en zijn in toenemende mate bepalend

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD!

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Diagnose Gen Zone Brussel Metropool Brussel Metropool 2040 Metropool

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie