Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld 1. De uitdaging Na de geboorte van het idee zich als metropool te kandideren voor BrabantStad Culturele Hoofdstad Europa 2018 (hierna BCH2018) is met de vorming van de Stuurgroep BCH2018, diners pensant, Ontwerpatelier, bijeenkomst met Staten en Raden en de start van het programmabureau (per ) het voorwerk gedaan. Nu is het tijd voor zichtbare actie. In de komende fase wordt een hogere versnelling ingezet. De BCH2018 projecten uit het programma Samen investeren in BrabantStad vormen de eerste aanzet. Onder de werktitel Brabant Metropoly 2018 gaan we verder. Per BrabantStadpartner zal een cultuurmakelaar stads- en discipline overstijgende initiatieven aanjagen met het culturele veld, onderwijs en bedrijfsleven. Programmabureau en kwartiermaker zorgen voor centraal te ondernemen acties, inhoudelijke coherentie, coördinatie tussen activiteiten, samenstelling bidbook. Een uitdaging van deze omvang vergt verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven. Het is cruciaal dat elke betrokkene verantwoordelijkheid neemt en BCH2018 als prioriteit opneemt in zijn dagelijks handelen. En tegelijkertijd ook de ruimte biedt aan anderen te excelleren. Dit plan van aanpak is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant op 3 maart 2009 en besproken in de Statencommissie ZWC op april 2009 om een gedeelde visie, uitgangspunten en kansen voor BCH2018 te bepalen. Het plan wordt in de gemeentecolleges en raden besproken of ter informatie voorgelegd, voorzien van een eigen specifieke inhoudelijke bouwsteen, voor het zomerreces De provincie zal als BrabantStadpartner ook zelf een inhoudelijke bouwsteen ontwikkelen. Het plan van aanpak dat hier voorligt vormt het vertrekpunt voor het traject dat door bestuurders, programmateam en de familieraad wordt ingezet in de periode Het plan is opgebouwd vanuit de doelen (2) van BCH2018, op basis van een analyse (3), leidend tot de inhoudelijke pijlers (4), die weer een basis vormen voor de uitvoering (5). De inhoudelijke pijlers zijn: - Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld - Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad - Relatie maakindustrie, R&D en cultuur - Design en beeldcultuur - Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten - Erfgoed en samenleving - Familiewaarden - Duurzame ontwikkeling 1

2 2. Doelen van BCH2018 BCH2018 fungeert als 'deeltjesversneller' voor ontwikkelingen, zodat de partners samen een compleet cultureel palet aan de burgers kunnen bieden. Met deze krachtige profilering als metropool wordt gestimuleerd dat Brabantse inwoners trots zijn om hier te leven, werken, studeren en investeren. Dit leidt tot de volgende afgeleide doelen: 1. De nominatie binnenhalen voor BrabantStad Europese Culturele Hoofdstad Op een duurzaam verantwoorde wijze een krachtige impuls bieden aan vijf steden en hun regio, die hun kracht en kansen in een netwerkverband willen ontwikkelen, teneinde samen een meerwaarde te realiseren in de vorm van een aantrekkelijke, diverse en cultuurrijke mozaïekmetropool BrabantStad; 3. De integrale ontwikkeling van culturele infrastructuur in nauwe samenhang met andere beleidsterreinen - zoals wetenschap, technologie, ruimtelijke ordening, economie, onderwijs, sociale zaken - als belangrijke vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekreden voor recreanten en toeristen in deze metropool; 4. Versterking van de internationale uitstraling en zichtbaarheid van de regio als kwaliteitsvol, modern en dynamisch woon, werk, studie- en verblijfsgebied. Deze doelen overschrijden het puur culturele domein. Culturele Hoofdstad fungeert als inspiratiebron, maatschappelijk bindmiddel en motor van processen op diverse andere beleidsterreinen. Het is van belang om dit perspectief voortdurend voor ogen te houden. Uit onderzoek blijkt dat de volgende effecten zich hebben voorgedaan bij voorgaande Culturele Hoofdsteden in Europa. a. De lange termijn effecten per culturele hoofdstad zijn wisselend per stad, maar altijd is er een significant effect op branding en imago; b. De economische impact is qua directe inkomsten en hotelovernachtingen fors te noemen; c. Naast het sterk betrekken van de samenleving, nieuwe festivals die sterke blijvertjes blijken te zijn, kan Culturele Hoofdstad worden benut voor gezichtsbepalende culturele nieuwbouw, restauratie monumenten en het ontwikkelen van culturele kwartieren, bijv. in een spoorzone of voor opwaardering van een wijk (in 25% van de gevallen geschied). Het is belangrijk andere sectoren in de planvorming te betrekken zoals economie en bedrijfsleven, onderwijs en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling; d. Opvallend genoeg ontbreken vaak meetbare doelen inzake de gewenste economische effecten, effecten op stedelijke ontwikkeling en andere niet-culturele disciplines. Liverpool is in 2008 de eerste met een volwaardig onderzoeksprogramma. * bron: Van Driem / HBPO en Palmer/Rae Associates: European Cities and Capitals of Culture

3 3 Analyse: 3.1 Strategische dillema s Op basis van ervaringen van andere kandidaten voor Culturele Hoofdstad in de afgelopen jaren is een aantal vragen opgesteld. Met de beantwoording ervan wordt een richting gekozen voor de inhoudelijke koers van BrabantStad. a. Wat wordt verstaan onder cultuur? b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? c. Top-down of bottom-up? d. Wat is de visie op de samenleving? e. Hoe verhoudt cultuur in BrabantStad zich tot de Europese cultuur en vice versa f. Goed zijn versus goed willen worden g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? Hierna wordt per vraag een antwoord geformuleerd vanuit het perspectief van BCH2018. Dit perspectief betreft een momentopname, die aan voortschrijdend inzicht onderhevig zal zijn. a. Wat wordt verstaand onder cultuur? BCH2018 hanteert het begrip cultuur in haar brede definitie, zodat BCH2018 als motor kan fungeren voor de gewenste integrale benadering van uiteenlopende disciplines als kunst, vormgeving, ruimtelijke ordening, R&D, economie en door de mens gecultiveerde natuur. Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (Edward B. Tylor in Primitive Culture, 1871) b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? BCH2018 moet voelbaar zijn in de haarvaten van de samenleving. Streven is maximale toegankelijkheid, maximale participatie, maximaal bijdragen door eigen productie - fysiek en digitaal (aansluitend op trend van consumptief naar producerend en participerend). Gebruikmakend van de sterktes in BrabantStad: uitgebreide verenigingsleven; Europese top in R&D; uitzonderlijke dichtheid functies entertainment, festivals en podiumkunsten; actoren bij behoud cultureel erfgoed (militair, religieus, industrieel); grote betrokkenheid burgers bij het Brabantse land met een sterke traditie van samenwerken. Ook in de selectie van te ondersteunen activiteiten beoogt BCH zover organisatorisch haalbaar - de samenleving te betrekken d.m.v. het instrument verkiezingen of peilingen via internet. c. Top-down of bottom-up? In een mengvorm. De kaders en randvoorwaarden worden - na brede consultatie met enerzijds de voorhoede uit diverse geledingen in de steden m.b.v. 'cultuurmakelaars' en anderzijds prominenten uit diverse disciplines met een sterke band met BrabantStad, die een krachtige visie hebben - top-down vastgesteld in een integrale aanpak. Binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden werkt BCH2018 met (bottom-up) 'calls for proposals' op diverse deelterreinen, teneinde een matrix aan activiteiten te garanderen, zodat ieder van de doelgroepen in de Brabantse en de Europese samenleving daadwerkelijk wordt bereikt. 3

4 d. Wat is de visie op de samenleving? De term Mozaïekmetropool - in publiekscommunicatie vertaald naar Brabant Metropoly geeft aan dat BCH2018 de samenleving ziet als een gevarieerd complex van gemeenschappen en ruimtelijke randvoorwaarden. Daartoe moet het Programmabureau BCH2018 uitgebreide kennis hebben van geledingen en gemeenschappen in de Brabantse samenleving, met hun Europese connecties, om ze gericht te kunnen motiveren en ondersteunen. BCH2018 moet bereiken dat actoren in een gemeenschap niet in isolement opereren, maar ze helpen samenwerkingsverbanden aan te gaan door middel van een 'gereedschapskist met verbindingsmateriaal'. BCH2018 dient te zorgen voor een goede spreiding - zonder dat het programma aan coherentie en scherpte inboet - over deelnemende sectoren en disciplines; participerende leeftijdsgroepen; de culturele kolom: amateurs, talenten, professionals, top, alumni. e. Hoe verhoudt cultuur in Brabant zich tot de Europese cultuur en vice versa De veelzijdigheid in de Mozaïekmetropool en de door ons gehanteerde brede definitie van cultuur zorgt dat 'onze cultuur' zich op de meest diverse wijze verhoudt tot Europa en vice versa. Deze variatie gaan we juist benutten door een keur aan Europese allianties aan te gaan met als resultante een serie onderzoeksprogramma's, innovatieve experimenten, cross-road talentenontwikkeling, activiteiten voor kennisoverdracht tussen generaties, bijzondere culturele samenwerkingsverbanden, vermenging hoogwaardige entertainment en cultuur et cetera die zowel dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen in BrabantStad als dienstbaar zijn aan soortgelijke ontwikkelingen in Europa. f. Goed zijn versus goed willen worden BCH2018 kiest voor een groeiscenario. Sprongsgewijze ontwikkeling van feitelijke activiteiten en profilering, naar de eigen samenleving ('intern') en naar Europa ('extern'). In deze aanpak wordt de veelvuldig aanwezige huidige kwaliteit benut en krachtig versterkt. Door het leggen van nieuwe, vaak verrassende, verbindingen binnen de culturele sector en met sectoren daarbuiten. Door het mogelijk te maken bestaande activiteiten uit te breiden en zo grote ambities in mozaïekmetropool BrabantStad te helpen realiseren. g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? BCH2018 kiest voor mentaal leiderschap door het leggen van verbindingen tussen mensen en hun activiteiten binnen netwerkstad BrabantStad en met Europa. Verbindingen kunnen worden gelegd op diverse niveau's: tussen stad en platteland; tussen disciplines; tussen generaties; tussen verleden, heden, toekomst; tussen mensen binnen BrabantStad; tussen mensen in BrabantStad en Europa. Door instelling van een familieraad wordt een spectrum aan sectoren betrokken, vanuit een integrale benadering van het begrip 'Mozaïekmetropool'. Activiteiten dienen zowel dienstbaar te zijn aan een krachtige duurzame ontwikkeling van Mozaïekmetropool BrabantStad als een significante bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling, versterking culturele verbindingen en grensoverschrijdende 'best practices' in Europa. BCH2018 wil in Europa met haar programma intensieve samenwerkingsverbanden aangaan met voorlopers en hun organisaties uit de kenniseconomie, de creatieve industrie, het culturele veld en opleidingen. 4

5 3.2 Kritische succesfactoren voor de nominatie, sterktes en zwaktes Uit gesprekken met vele betrokkenen bij voorgaande Culturele Hoofdsteden komen de volgende kritische succesfactoren voor een geslaagde kandidatuur naar voren: 1. Duidelijk aantoonbare Europese dimensie van concept en programma, daarbij wordt vooral gekeken naar de toegevoegde waarde (voorbeeldelement) voor heel Europa (officieel selectiecriterium EU); 2. Grote mate van lokale betrokkenheid (burgers, jeugd) met intensieve samenwerkingsverbanden tussen disciplines (overheid, bedrijfsleven, onderwijs, middenveld, cultuurdragers). Voelbaar in de haarvaten van de samenleving (officieel selectiecriterium EU); 3. Keuze voor een unieke thematiek (origineel concept) vanuit een onderscheidende concurrentiepositie krachtig verbonden met de doelen van de Europese Unie; 4. Gedragen door een sterk leiderschap met voldoende artistieke autonomie, gevoed door consistente politieke wil op 'arm's length distance'; 5. Duurzame karakter van het programma en de infrastructuur die daaromheen ontstaat: programma dat verder gaat dan alleen desbetreffende jaar is absoluut een pré; 6. Infrastructuur van kandidaat: is kandidaat in staat grootschalig evenement te houden; 7. Heldere meetbare doelen, strakke planning, monitoring en continuïteit in financiering; 8. Ecologisch aspect in het programma wordt in toenemende mate als prioriteit ervaren. Voor BCH2018 dient rekening te worden gehouden met de volgende trendmatige ontwikkelingen. In bijlage 1 is een korte 'toekomstschets' van Li Edelkoort opgenomen. Zij zal april 2009 een richting gevend BCH2018 toekomstscenario presenteren, mede op basis van de visievorming tot nu toe. 1. Netwerken verbinden steden; 2. Toenemende welvaart zorgt voor verhoogde mobiliteit en ruimtebeslag; 3. Demografisch gezien is Brabant tegelijkertijd aan het 'ontgroenen' en aan het 'vergrijzen' - vergelijkbaar met een groot aantal andere regio s in Europa; 4. Het recreatiegedrag van burgers individualiseert. Men is meer gericht op beleving van de natuur, de relatie tussen cultuur en landschap en 'quality of life / welness'; 5. De maatschappij ziet zich gesteld voor complexe vraagstukken inzake te bereiken doelen voor een schoner milieu en continuïteit van betaalbare 'veilige' energie; 6. Digitale media zijn volledig geïntegreerd in de maatschappij. Gebruik in toenemende mate van consumptief mediagebruik naar producerend en participerend; 7. De grenzen tussen disciplines binnen het culturele domein vervagen. Het culturele domein intensiveert samenwerking met aanpalende domeinen, met name R&D. 5

6 BrabantStad kent de volgende relevante sterktes en zwaktes voor het traject BCH2018: Sterktes: 1. Netwerkstad bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen gebied, met een duidelijke visie op haar ontwikkeling als mozaïekmetropool. Steden zijn sterk complementair in hun City Marketing profiel en keuze voor culturele vaandeldragers. Kan compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten bieden; 2. Europese top in innovatiekracht door de combinatie van competenties op het gebied van maakindustrie, technologie, onderzoek, vormgeving, kunst en natuur; 3. Uitzonderlijke dichtheid functies: entertainment; festivals; volkscultuur; podiumkunst; 4. Rijk bezit aan 'linten' cultureel erfgoed, zowel militair, religieus als industrieel. Eigenlijk is er sprake van zogenaamde 'erfgoedlinies'; 5. Langdurige traditie als 'broedplaats, laboratorium en kweekvijver van toptalent'; 6. Familiewaarden. Hoge mate betrokkenheid burgers bij het Brabantse land. Sterke traditie van samenwerken in en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. 7. Uitgebreid verenigingsleven (o.a. meeste amateurkunstverenigingen in Nederland); 8. Naam en faam die Brabant (inter-)nationaal heeft opgebouwd met het incorporeren van de concepten van duurzame ontwikkeling in haar beleidsuitvoering. Zwaktes 1. Cultureel aanbod ligt verspreid over de 'stad' en kent niet een eenduidig profiel; 2. Begrip BrabantStad is voor inwoners en buitenstaanders niet tastbaar en invoelbaar; 3. In fysieke zin is de verbondenheid tussen de steden nog niet evident; 4. BrabantStad heeft - vergeleken met andere kandidaat steden - een korte traditie qua collectief optreden bij beslissingsbevoegde gremia, nationaal en internationaal; 5. BrabantStad kent geen gestructureerde aanpak van communicatie en relatiemanagement inzake haar (soms elders beroemd geworden) toptalenten en (vaak wereldwijd betekenisvolle) innovaties door bedrijven en kennisinstellingen. 6

7 4. Inhoudelijke pijlers voor BCH2018 De visieontwikkeling tot nu toe (werkatelier, bestuurlijke bijeenkomsten, visiedocumenten, gesprekken) geeft een beeld van de inhoudelijke kracht van BrabantStad voor de kandidatuur BCH2018. Wanneer deze inhoudelijke kracht verbonden wordt met de succesfactoren uit het vorige hoofdstuk dan komen zeven inhoudelijke pijlers in beeld. Deze pijlers worden in dit hoofdstuk beschreven, op basis waarvan begin 2009 een toekomstscenario wordt ontwikkeld, waar daarna een campagne en merkbeeld uit volgt. 4.1 Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld Brabant Metropoly 2018 bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen, complementair in hun City Marketing profiel (wonen, werken, studeren, recreëren) en keuze voor culturele vaandeldragers. Biedt compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten. Met het concept Mozaïekmetropool wordt ingezet op de nieuwe metropool, een hoogstedelijk gebied met grote sociale interactie en economische synergie dat zijn kwaliteit in belangrijke mate ontleent aan de wisselwerking tussen urbaan en ruraal, met cultuur als drijvende kracht. BrabantStad kan hiermee belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor andere gebieden in Europa, denk bijvoorbeeld aan Oost-Europa, die in snel tempo ontwikkelen en urbaniseren. Daarmee is aantoonbaar sprake van een volstrekt onderscheidende Europese dimensie in de BrabantStad-kandidatuur. 4.2 Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad De som van de omvang van de populatie, het aantal culturele voorzieningen, het aantal beoefenaren (amateurkunstverenigingen, beeldende kunstenaars, studenten HBO/Academies, creatieve producerende bedrijven etc.) overstijgt verre de schaal van enig andere stad in Nederland. Door nu de synergie in de netwerkstad te vergroten, op basis van complementaire natuurlijk gegroeide onderscheidende profielen van steden en hun regio, kan worden gezorgd voor het hoogwaardig realiseren van een volledig palet aan culturele activiteiten binnen de gehanteerde brede definitie: Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. 4.3 Relatie maakindustrie, R&D en cultuur De relatie tussen de maakindustrie, R&D en haar culturele kwaliteiten - zowel in kunsten, vormgeving als mentaliteit - biedt BrabantStad de gelegenheid Europa te tonen welke grote toegevoegde waarde uit deze combine voortkomt. Denk aan de constante reeks uitvindingen, baanbrekende producten, ikonen van vormgeving en optimale condities voor kunstenaars (bijv. akoestiek Philips Muziekcentrum), die wereldwijd vermaard zijn. Maar ook aan de doorlopende stroom van bijzondere talenten die wordt opgeleid in broedplaats en laboratorium BrabantStad. 7

8 4.4 Design & Beeldcultuur BrabantStad kent een internationaal erkende toppositie op het gebied van Design, zowel in economisch opzicht als qua hoogwaardig onderwijs. In andere steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam) speelt Design zich hoofdzakelijk in het cultureel domein af, of begeeft zich op het gebied van zakelijke dienstverlening (huisstijl, reclame enzovoort). Kenmerkend voor BrabantStad - en uniek in Nederland - is de intense relatie tussen Design en de industrie, waarbij Design significante waarde toevoegt aan het eindproduct. Iedere stad kent hierin bovendien een prominent eigen profiel: Keramische vormgeving - Den Bosch Grafische Vormgeving - Breda Brainport / Industriele vormgeving - Eindhoven Fashion en Automotive - Helmond Textiel - Tilburg Van recentere datum is de krachtige ontwikkeling in de regio van de AV- (film, foto, video), internet- en gaming industrie, samen gevat onder de noemer Beeldcultuur. Dit nieuwe terrein kent een sterke synergie met cq. wordt gevoed door de diverse Design disciplines. 4.5 Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten Het vervagen van de grenzen tussen culturele disciplines leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen entertainment, volkscultuur en de kunsten. De rijkdom aan attractieparken (met De Efteling als primus inter pares ) en de grote tradities in de volkscultuur (carnaval, kermis, bloemencorso, processie) nodigen uit tot nieuwe symbioses. 4.6 Erfgoed en samenleving De erfgoedlinies in BrabantStad religieus, industrieel, militair bieden twee elkaar versterkende programmalijnen: - Culturele programmering waarin relaties centraal staan: tussen volk en religie; tussen arbeider en industrie; tussen volk en vaderland; - Gezamenlijke gestructureerde herontwikkeling. Zo mogelijk conform de oorspronkelijke kernwaarden van het erfgoed als locaties voor integrale samenwerking binnen een 'line of business' tussen Onderwijs, Bedrijfsleven, Kennisinstellingen en Cultureel-recreatieve actoren. 4.7 Familiewaarden De sterk gevoelde familiewaarden in Brabant strekken zich uit voorbij familiebanden en resulteren in een intensieve samenwerking binnen en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. BrabantStad ziet in de normen en waarden van de familie een essentieel mentaal vertrekpunt voor een succesvolle economie en sociale cohesie. Immers, de huidige krediet- en gascrisis hebben bloot gelegd dat er sprake is van een mentale crisis; de maatschappij is te ver weg gedwaald van het belang van de continuïteit voor haar stakeholders (= familie!), ten faveure van het korte termijn belang conform het Angelsaksische shareholders model (= individu!). De familieraad (i.p.v. het afstandelijke begrip partners ) zorgt dat alle sectoren in de Brabantse samenleving worden betrokken. 8

9 4.8 Duurzame ontwikkeling De Europese dimensie van de BrabantStad-kandidatuur is ook zichtbaar in de wijze waarop duurzame ontwikkeling een uitgangspunt vormt voor BCH Innovatiekracht van Brabant en de enorme druk op onze ruimte hebben in het verleden een denken richting duurzame ontwikkeling op gang gebracht. Zodanig dat deze visie inmiddels is geïnternaliseerd in denken en doen. De Brabantse overheden heeft op dit terrein veel te bieden; in kennis (denk aan het centrum voor duurzaamheidvraagstukken Telos), en in de praktijk. Brabantse bedrijven, met name grote bedrijven als Philips en Desso, blijven daarbij zeker niet achter. De kandidatuur van BCH 2018 zal de lijn van duurzaamheid prominent voortzetten; door te doen, door te stimuleren en door te etaleren. 9

10 5. Uitvoering traject BCH2018: vijf fasen BCH2018 betreft een langdurig en intensief traject dat begonnen is medio 2006 en voor het vervolg kan ingedeeld kan worden in de volgende fasen: 1. De aanloop naar het indienen van de kandidatuur in 2011 draaien om bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit 2. De periode vanaf indiening kandidatuur tot voorselectie en toekenning in 2013/2014: Voortgang lobby en programmering Schaalsprong en communiceren met Europa 3. De periode vanaf definitieve toekenning in 2014 tot 2018 Verdere uitbouw met hoogtepunten op topniveau 4. In 2018, het jaar dat men de titel Culturele Hoofdstad van Europa draagt. 5. Bestendigen van de bereikte resultaten van het traject. De ambities in het licht van de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' en voornoemde noties inzake het keuzeproces voor het worden van Culturele Hoofdstad wijzen beiden op de noodzaak tot het uitzetten van meerjarige duurzame ontwikkelingslijnen, die modulair worden opgebouwd. Waarbij het programma in Fase 1 niet alleen moet voldoen aan voornoemde criteria, maar ook dient te intrigeren, nieuwsgierigheid opwekken naar het (logische) vervolg alsmede het vertrouwen wekken in de kwaliteit van de organisatie en de met haar samenwerkende partijen. In Fase 2 dient een schaalsprong te worden getoond, met name op de meest profilerende onderdelen, met ruime communicatieve impact in Europa. Fase 3 kent een combinatie van verdere uitbouw van programma-onderdelen richting 2018, afgewisseld met een aantal hoogtepunten (zoals Jheronimus Bosch 500 in 2016). De effecten van deze hoogtepunten reiken vervolgens tot in 2018 d.m.v. oprekking van activiteiten. 5.1 Eerste fase: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit In de eerste fase ( : bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten) is het zaak: A. Een onderscheidend profiel te definiëren, dienstbaar aan de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' / Brabant Metropoly 2018 en het plan voor BCH2018: gebaseerd op de kracht per familielid en de samenhang van het geheel (coherente familie 'stamboom'); B. Verdergaand in kaart te brengen welke bestaande activiteiten zich al in BrabantStad binnen het breed gedefinieerde culturele kader afspelen en de mate waarin zij aansluiten op het onderscheidende profiel; C. Ter aansturing een methodische aanpak te ontwikkelen voor het versterken van bestaande activiteiten, het verbeteren van onderlinge samenhang tussen activiteiten en het initiëren van nieuwe activiteiten, te selecteren op basis van passendheid in het onderscheidende profiel; 10

11 D. De banden aan te halen met kwalitatief goede actoren uit de culturele-recreatieve sector, onderwijs, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen, (semi-)overheden, die een rol kunnen en willen spelen in het kader van BCH2018. Deze actoren in staat stellen de door hen gewenste relaties met Europese collega's te verbeteren, daar waar direct of indirect dienstbaar aan de te selecteren activiteiten cq. het onderscheidend profiel. Hierin spelen de cultuurmakelaars een cruciale rol in nauwe afstemming met de kwartiermaker en het programmabureau; E. Een longitudinaal onderzoeksprogramma op te zetten teneinde de relatie tussen Doelen, Middelen, Realisatie(s) te meten, te beginnen met een nulmeting; F. Criteria en randvoorwaarden te formuleren gebaseerd op de Telos-filosofie ter borging van duurzame activiteiten; G. Zichtbare activiteiten te ontplooien, passend in het onderscheidend profiel, die een duidelijke doorkijk bieden naar volgende fasen. H. Breed draagvlak te scheppen in de samenleving door middel van: - Een sterk merkbeeld en daarbij behorende campagnelijn; - Communicatieprogramma - centraal en decentraal, inclusief participatie door deelname aan selectieproces, het aandragen van suggesties, vrijwilligerskader et cetera. Binnen dit programma worden roadshows georganiseerd naar stakeholders en publiek en zal BCH2018 zich presenteren bij grote Brabantse evenementen. - De inzet van innovatieve en inspirerende ambassadeurs in de vorm van een 'Familieraad', die helpen bij het creëren van een BCH2018 Familie. - Nationale en internationale aandacht te genereren bij beslissers en potentiële familie buiten Brabantse regio door media, uitnodigingen bij evenementen en verrassende presentaties in Europees verband

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Lange Termijn Investering Strategie Almere 2.0 (LISA)

Lange Termijn Investering Strategie Almere 2.0 (LISA) Lange Termijn Investering Strategie Almere 2.0 (LISA) Inhoudsopgave 1 Inleiding p.3 2 Kaders en uitgangspunten p.4 3 Doel en ambitie LISA p.7 4 Bandbreedtes en keuzes p.8 5 Beleidslijn p.14 6 Status LISA

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant HELSINKI OSLO TALLINN STOCKHOLM RIGA VILNIUS COPENHAGEN DUBLIN LOGISTICS MAINTENANCE LONDON FOOD & PHARMA WARSAW BERLIN AMSTERDAM AUTOMOTIVE BRUSSELS LUXEMBOURG BRAINPORT PARIS VIENNA BRATISLAVA BUDAPEST

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel,

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel, Tilburg Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch ons kenmerk CvB-11-5155 contactpersoon R. Hoogenboom datum 17 maart 2011 telefoon (013) 595 8402 onderwerp Hoger Onderwijsplan

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011 December 2011 Rapport Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag Auteurs Flor Avelino Derk Loorbach Julia Wittmayer In opdracht van Auteurs op alfabetische

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 Expeditie Breda INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 35 HYPE OF NOODZAAK

Nadere informatie

Citymarketingstrategie Goes

Citymarketingstrategie Goes Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Dr. Ward Rennen Drs. Arnoud van der Kolk Drs. Miriam Brouwer 12 november 2009 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving.

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving. Besturing en Controlllng w Gemeente Delft Besturing De Torenhove Martinus Nijhoííiaan 2 2624 ES Delff Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Besturing, Postbus TB, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari 2009. FoodValley ambitie 2020. Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties

Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari 2009. FoodValley ambitie 2020. Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties Initiatiefgroep Februari 2009 Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties 2 voorwoord Alstublieft! Voor u ligt. Hierin schetsen de initiatiefnemers de ambitie en de mogelijkheden van de FoodValley om versneld

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15 Strategisch Plan Inhoud Voorwoord 1 @BasketballBond facebook.com/basketballbond youtube.com/basketballbond Inleiding 2 Samenvatting 5 Goed sportbestuur 6 Excellent gastheer 8 2% groei per jaar 9 Top in

Nadere informatie

De economische ambities van Brabant en het sociale domein

De economische ambities van Brabant en het sociale domein De economische ambities van Brabant en het sociale domein De opdracht De Agenda van Brabant is de leidraad voor provinciaal beleid en investeringen in de toekomst van Brabant. Om de ambities, geformuleerd

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Een verkennend onderzoek naar de leiderschapsstijlen van de gemeentelijke procesmanager Ir. J. de Jong Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie

Nadere informatie