Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 vastgesteld 1. De uitdaging Na de geboorte van het idee zich als metropool te kandideren voor BrabantStad Culturele Hoofdstad Europa 2018 (hierna BCH2018) is met de vorming van de Stuurgroep BCH2018, diners pensant, Ontwerpatelier, bijeenkomst met Staten en Raden en de start van het programmabureau (per ) het voorwerk gedaan. Nu is het tijd voor zichtbare actie. In de komende fase wordt een hogere versnelling ingezet. De BCH2018 projecten uit het programma Samen investeren in BrabantStad vormen de eerste aanzet. Onder de werktitel Brabant Metropoly 2018 gaan we verder. Per BrabantStadpartner zal een cultuurmakelaar stads- en discipline overstijgende initiatieven aanjagen met het culturele veld, onderwijs en bedrijfsleven. Programmabureau en kwartiermaker zorgen voor centraal te ondernemen acties, inhoudelijke coherentie, coördinatie tussen activiteiten, samenstelling bidbook. Een uitdaging van deze omvang vergt verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven. Het is cruciaal dat elke betrokkene verantwoordelijkheid neemt en BCH2018 als prioriteit opneemt in zijn dagelijks handelen. En tegelijkertijd ook de ruimte biedt aan anderen te excelleren. Dit plan van aanpak is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant op 3 maart 2009 en besproken in de Statencommissie ZWC op april 2009 om een gedeelde visie, uitgangspunten en kansen voor BCH2018 te bepalen. Het plan wordt in de gemeentecolleges en raden besproken of ter informatie voorgelegd, voorzien van een eigen specifieke inhoudelijke bouwsteen, voor het zomerreces De provincie zal als BrabantStadpartner ook zelf een inhoudelijke bouwsteen ontwikkelen. Het plan van aanpak dat hier voorligt vormt het vertrekpunt voor het traject dat door bestuurders, programmateam en de familieraad wordt ingezet in de periode Het plan is opgebouwd vanuit de doelen (2) van BCH2018, op basis van een analyse (3), leidend tot de inhoudelijke pijlers (4), die weer een basis vormen voor de uitvoering (5). De inhoudelijke pijlers zijn: - Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld - Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad - Relatie maakindustrie, R&D en cultuur - Design en beeldcultuur - Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten - Erfgoed en samenleving - Familiewaarden - Duurzame ontwikkeling 1

2 2. Doelen van BCH2018 BCH2018 fungeert als 'deeltjesversneller' voor ontwikkelingen, zodat de partners samen een compleet cultureel palet aan de burgers kunnen bieden. Met deze krachtige profilering als metropool wordt gestimuleerd dat Brabantse inwoners trots zijn om hier te leven, werken, studeren en investeren. Dit leidt tot de volgende afgeleide doelen: 1. De nominatie binnenhalen voor BrabantStad Europese Culturele Hoofdstad Op een duurzaam verantwoorde wijze een krachtige impuls bieden aan vijf steden en hun regio, die hun kracht en kansen in een netwerkverband willen ontwikkelen, teneinde samen een meerwaarde te realiseren in de vorm van een aantrekkelijke, diverse en cultuurrijke mozaïekmetropool BrabantStad; 3. De integrale ontwikkeling van culturele infrastructuur in nauwe samenhang met andere beleidsterreinen - zoals wetenschap, technologie, ruimtelijke ordening, economie, onderwijs, sociale zaken - als belangrijke vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekreden voor recreanten en toeristen in deze metropool; 4. Versterking van de internationale uitstraling en zichtbaarheid van de regio als kwaliteitsvol, modern en dynamisch woon, werk, studie- en verblijfsgebied. Deze doelen overschrijden het puur culturele domein. Culturele Hoofdstad fungeert als inspiratiebron, maatschappelijk bindmiddel en motor van processen op diverse andere beleidsterreinen. Het is van belang om dit perspectief voortdurend voor ogen te houden. Uit onderzoek blijkt dat de volgende effecten zich hebben voorgedaan bij voorgaande Culturele Hoofdsteden in Europa. a. De lange termijn effecten per culturele hoofdstad zijn wisselend per stad, maar altijd is er een significant effect op branding en imago; b. De economische impact is qua directe inkomsten en hotelovernachtingen fors te noemen; c. Naast het sterk betrekken van de samenleving, nieuwe festivals die sterke blijvertjes blijken te zijn, kan Culturele Hoofdstad worden benut voor gezichtsbepalende culturele nieuwbouw, restauratie monumenten en het ontwikkelen van culturele kwartieren, bijv. in een spoorzone of voor opwaardering van een wijk (in 25% van de gevallen geschied). Het is belangrijk andere sectoren in de planvorming te betrekken zoals economie en bedrijfsleven, onderwijs en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling; d. Opvallend genoeg ontbreken vaak meetbare doelen inzake de gewenste economische effecten, effecten op stedelijke ontwikkeling en andere niet-culturele disciplines. Liverpool is in 2008 de eerste met een volwaardig onderzoeksprogramma. * bron: Van Driem / HBPO en Palmer/Rae Associates: European Cities and Capitals of Culture

3 3 Analyse: 3.1 Strategische dillema s Op basis van ervaringen van andere kandidaten voor Culturele Hoofdstad in de afgelopen jaren is een aantal vragen opgesteld. Met de beantwoording ervan wordt een richting gekozen voor de inhoudelijke koers van BrabantStad. a. Wat wordt verstaan onder cultuur? b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? c. Top-down of bottom-up? d. Wat is de visie op de samenleving? e. Hoe verhoudt cultuur in BrabantStad zich tot de Europese cultuur en vice versa f. Goed zijn versus goed willen worden g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? Hierna wordt per vraag een antwoord geformuleerd vanuit het perspectief van BCH2018. Dit perspectief betreft een momentopname, die aan voortschrijdend inzicht onderhevig zal zijn. a. Wat wordt verstaand onder cultuur? BCH2018 hanteert het begrip cultuur in haar brede definitie, zodat BCH2018 als motor kan fungeren voor de gewenste integrale benadering van uiteenlopende disciplines als kunst, vormgeving, ruimtelijke ordening, R&D, economie en door de mens gecultiveerde natuur. Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (Edward B. Tylor in Primitive Culture, 1871) b. Hoe democratisch wordt cultuur gepositioneerd? BCH2018 moet voelbaar zijn in de haarvaten van de samenleving. Streven is maximale toegankelijkheid, maximale participatie, maximaal bijdragen door eigen productie - fysiek en digitaal (aansluitend op trend van consumptief naar producerend en participerend). Gebruikmakend van de sterktes in BrabantStad: uitgebreide verenigingsleven; Europese top in R&D; uitzonderlijke dichtheid functies entertainment, festivals en podiumkunsten; actoren bij behoud cultureel erfgoed (militair, religieus, industrieel); grote betrokkenheid burgers bij het Brabantse land met een sterke traditie van samenwerken. Ook in de selectie van te ondersteunen activiteiten beoogt BCH zover organisatorisch haalbaar - de samenleving te betrekken d.m.v. het instrument verkiezingen of peilingen via internet. c. Top-down of bottom-up? In een mengvorm. De kaders en randvoorwaarden worden - na brede consultatie met enerzijds de voorhoede uit diverse geledingen in de steden m.b.v. 'cultuurmakelaars' en anderzijds prominenten uit diverse disciplines met een sterke band met BrabantStad, die een krachtige visie hebben - top-down vastgesteld in een integrale aanpak. Binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden werkt BCH2018 met (bottom-up) 'calls for proposals' op diverse deelterreinen, teneinde een matrix aan activiteiten te garanderen, zodat ieder van de doelgroepen in de Brabantse en de Europese samenleving daadwerkelijk wordt bereikt. 3

4 d. Wat is de visie op de samenleving? De term Mozaïekmetropool - in publiekscommunicatie vertaald naar Brabant Metropoly geeft aan dat BCH2018 de samenleving ziet als een gevarieerd complex van gemeenschappen en ruimtelijke randvoorwaarden. Daartoe moet het Programmabureau BCH2018 uitgebreide kennis hebben van geledingen en gemeenschappen in de Brabantse samenleving, met hun Europese connecties, om ze gericht te kunnen motiveren en ondersteunen. BCH2018 moet bereiken dat actoren in een gemeenschap niet in isolement opereren, maar ze helpen samenwerkingsverbanden aan te gaan door middel van een 'gereedschapskist met verbindingsmateriaal'. BCH2018 dient te zorgen voor een goede spreiding - zonder dat het programma aan coherentie en scherpte inboet - over deelnemende sectoren en disciplines; participerende leeftijdsgroepen; de culturele kolom: amateurs, talenten, professionals, top, alumni. e. Hoe verhoudt cultuur in Brabant zich tot de Europese cultuur en vice versa De veelzijdigheid in de Mozaïekmetropool en de door ons gehanteerde brede definitie van cultuur zorgt dat 'onze cultuur' zich op de meest diverse wijze verhoudt tot Europa en vice versa. Deze variatie gaan we juist benutten door een keur aan Europese allianties aan te gaan met als resultante een serie onderzoeksprogramma's, innovatieve experimenten, cross-road talentenontwikkeling, activiteiten voor kennisoverdracht tussen generaties, bijzondere culturele samenwerkingsverbanden, vermenging hoogwaardige entertainment en cultuur et cetera die zowel dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen in BrabantStad als dienstbaar zijn aan soortgelijke ontwikkelingen in Europa. f. Goed zijn versus goed willen worden BCH2018 kiest voor een groeiscenario. Sprongsgewijze ontwikkeling van feitelijke activiteiten en profilering, naar de eigen samenleving ('intern') en naar Europa ('extern'). In deze aanpak wordt de veelvuldig aanwezige huidige kwaliteit benut en krachtig versterkt. Door het leggen van nieuwe, vaak verrassende, verbindingen binnen de culturele sector en met sectoren daarbuiten. Door het mogelijk te maken bestaande activiteiten uit te breiden en zo grote ambities in mozaïekmetropool BrabantStad te helpen realiseren. g. Welke karakteristieken kenmerken de onderlinge verhoudingen? BCH2018 kiest voor mentaal leiderschap door het leggen van verbindingen tussen mensen en hun activiteiten binnen netwerkstad BrabantStad en met Europa. Verbindingen kunnen worden gelegd op diverse niveau's: tussen stad en platteland; tussen disciplines; tussen generaties; tussen verleden, heden, toekomst; tussen mensen binnen BrabantStad; tussen mensen in BrabantStad en Europa. Door instelling van een familieraad wordt een spectrum aan sectoren betrokken, vanuit een integrale benadering van het begrip 'Mozaïekmetropool'. Activiteiten dienen zowel dienstbaar te zijn aan een krachtige duurzame ontwikkeling van Mozaïekmetropool BrabantStad als een significante bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling, versterking culturele verbindingen en grensoverschrijdende 'best practices' in Europa. BCH2018 wil in Europa met haar programma intensieve samenwerkingsverbanden aangaan met voorlopers en hun organisaties uit de kenniseconomie, de creatieve industrie, het culturele veld en opleidingen. 4

5 3.2 Kritische succesfactoren voor de nominatie, sterktes en zwaktes Uit gesprekken met vele betrokkenen bij voorgaande Culturele Hoofdsteden komen de volgende kritische succesfactoren voor een geslaagde kandidatuur naar voren: 1. Duidelijk aantoonbare Europese dimensie van concept en programma, daarbij wordt vooral gekeken naar de toegevoegde waarde (voorbeeldelement) voor heel Europa (officieel selectiecriterium EU); 2. Grote mate van lokale betrokkenheid (burgers, jeugd) met intensieve samenwerkingsverbanden tussen disciplines (overheid, bedrijfsleven, onderwijs, middenveld, cultuurdragers). Voelbaar in de haarvaten van de samenleving (officieel selectiecriterium EU); 3. Keuze voor een unieke thematiek (origineel concept) vanuit een onderscheidende concurrentiepositie krachtig verbonden met de doelen van de Europese Unie; 4. Gedragen door een sterk leiderschap met voldoende artistieke autonomie, gevoed door consistente politieke wil op 'arm's length distance'; 5. Duurzame karakter van het programma en de infrastructuur die daaromheen ontstaat: programma dat verder gaat dan alleen desbetreffende jaar is absoluut een pré; 6. Infrastructuur van kandidaat: is kandidaat in staat grootschalig evenement te houden; 7. Heldere meetbare doelen, strakke planning, monitoring en continuïteit in financiering; 8. Ecologisch aspect in het programma wordt in toenemende mate als prioriteit ervaren. Voor BCH2018 dient rekening te worden gehouden met de volgende trendmatige ontwikkelingen. In bijlage 1 is een korte 'toekomstschets' van Li Edelkoort opgenomen. Zij zal april 2009 een richting gevend BCH2018 toekomstscenario presenteren, mede op basis van de visievorming tot nu toe. 1. Netwerken verbinden steden; 2. Toenemende welvaart zorgt voor verhoogde mobiliteit en ruimtebeslag; 3. Demografisch gezien is Brabant tegelijkertijd aan het 'ontgroenen' en aan het 'vergrijzen' - vergelijkbaar met een groot aantal andere regio s in Europa; 4. Het recreatiegedrag van burgers individualiseert. Men is meer gericht op beleving van de natuur, de relatie tussen cultuur en landschap en 'quality of life / welness'; 5. De maatschappij ziet zich gesteld voor complexe vraagstukken inzake te bereiken doelen voor een schoner milieu en continuïteit van betaalbare 'veilige' energie; 6. Digitale media zijn volledig geïntegreerd in de maatschappij. Gebruik in toenemende mate van consumptief mediagebruik naar producerend en participerend; 7. De grenzen tussen disciplines binnen het culturele domein vervagen. Het culturele domein intensiveert samenwerking met aanpalende domeinen, met name R&D. 5

6 BrabantStad kent de volgende relevante sterktes en zwaktes voor het traject BCH2018: Sterktes: 1. Netwerkstad bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen gebied, met een duidelijke visie op haar ontwikkeling als mozaïekmetropool. Steden zijn sterk complementair in hun City Marketing profiel en keuze voor culturele vaandeldragers. Kan compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten bieden; 2. Europese top in innovatiekracht door de combinatie van competenties op het gebied van maakindustrie, technologie, onderzoek, vormgeving, kunst en natuur; 3. Uitzonderlijke dichtheid functies: entertainment; festivals; volkscultuur; podiumkunst; 4. Rijk bezit aan 'linten' cultureel erfgoed, zowel militair, religieus als industrieel. Eigenlijk is er sprake van zogenaamde 'erfgoedlinies'; 5. Langdurige traditie als 'broedplaats, laboratorium en kweekvijver van toptalent'; 6. Familiewaarden. Hoge mate betrokkenheid burgers bij het Brabantse land. Sterke traditie van samenwerken in en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. 7. Uitgebreid verenigingsleven (o.a. meeste amateurkunstverenigingen in Nederland); 8. Naam en faam die Brabant (inter-)nationaal heeft opgebouwd met het incorporeren van de concepten van duurzame ontwikkeling in haar beleidsuitvoering. Zwaktes 1. Cultureel aanbod ligt verspreid over de 'stad' en kent niet een eenduidig profiel; 2. Begrip BrabantStad is voor inwoners en buitenstaanders niet tastbaar en invoelbaar; 3. In fysieke zin is de verbondenheid tussen de steden nog niet evident; 4. BrabantStad heeft - vergeleken met andere kandidaat steden - een korte traditie qua collectief optreden bij beslissingsbevoegde gremia, nationaal en internationaal; 5. BrabantStad kent geen gestructureerde aanpak van communicatie en relatiemanagement inzake haar (soms elders beroemd geworden) toptalenten en (vaak wereldwijd betekenisvolle) innovaties door bedrijven en kennisinstellingen. 6

7 4. Inhoudelijke pijlers voor BCH2018 De visieontwikkeling tot nu toe (werkatelier, bestuurlijke bijeenkomsten, visiedocumenten, gesprekken) geeft een beeld van de inhoudelijke kracht van BrabantStad voor de kandidatuur BCH2018. Wanneer deze inhoudelijke kracht verbonden wordt met de succesfactoren uit het vorige hoofdstuk dan komen zeven inhoudelijke pijlers in beeld. Deze pijlers worden in dit hoofdstuk beschreven, op basis waarvan begin 2009 een toekomstscenario wordt ontwikkeld, waar daarna een campagne en merkbeeld uit volgt. 4.1 Mozaïekmetropool als overkoepelend beeld Brabant Metropoly 2018 bestaande uit 5 steden met een vloeiende overgang naar omliggend groen, complementair in hun City Marketing profiel (wonen, werken, studeren, recreëren) en keuze voor culturele vaandeldragers. Biedt compleet en hoogwaardig spectrum aan activiteiten. Met het concept Mozaïekmetropool wordt ingezet op de nieuwe metropool, een hoogstedelijk gebied met grote sociale interactie en economische synergie dat zijn kwaliteit in belangrijke mate ontleent aan de wisselwerking tussen urbaan en ruraal, met cultuur als drijvende kracht. BrabantStad kan hiermee belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor andere gebieden in Europa, denk bijvoorbeeld aan Oost-Europa, die in snel tempo ontwikkelen en urbaniseren. Daarmee is aantoonbaar sprake van een volstrekt onderscheidende Europese dimensie in de BrabantStad-kandidatuur. 4.2 Benutten schaal en diversiteit Netwerkstad De som van de omvang van de populatie, het aantal culturele voorzieningen, het aantal beoefenaren (amateurkunstverenigingen, beeldende kunstenaars, studenten HBO/Academies, creatieve producerende bedrijven etc.) overstijgt verre de schaal van enig andere stad in Nederland. Door nu de synergie in de netwerkstad te vergroten, op basis van complementaire natuurlijk gegroeide onderscheidende profielen van steden en hun regio, kan worden gezorgd voor het hoogwaardig realiseren van een volledig palet aan culturele activiteiten binnen de gehanteerde brede definitie: Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. 4.3 Relatie maakindustrie, R&D en cultuur De relatie tussen de maakindustrie, R&D en haar culturele kwaliteiten - zowel in kunsten, vormgeving als mentaliteit - biedt BrabantStad de gelegenheid Europa te tonen welke grote toegevoegde waarde uit deze combine voortkomt. Denk aan de constante reeks uitvindingen, baanbrekende producten, ikonen van vormgeving en optimale condities voor kunstenaars (bijv. akoestiek Philips Muziekcentrum), die wereldwijd vermaard zijn. Maar ook aan de doorlopende stroom van bijzondere talenten die wordt opgeleid in broedplaats en laboratorium BrabantStad. 7

8 4.4 Design & Beeldcultuur BrabantStad kent een internationaal erkende toppositie op het gebied van Design, zowel in economisch opzicht als qua hoogwaardig onderwijs. In andere steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam) speelt Design zich hoofdzakelijk in het cultureel domein af, of begeeft zich op het gebied van zakelijke dienstverlening (huisstijl, reclame enzovoort). Kenmerkend voor BrabantStad - en uniek in Nederland - is de intense relatie tussen Design en de industrie, waarbij Design significante waarde toevoegt aan het eindproduct. Iedere stad kent hierin bovendien een prominent eigen profiel: Keramische vormgeving - Den Bosch Grafische Vormgeving - Breda Brainport / Industriele vormgeving - Eindhoven Fashion en Automotive - Helmond Textiel - Tilburg Van recentere datum is de krachtige ontwikkeling in de regio van de AV- (film, foto, video), internet- en gaming industrie, samen gevat onder de noemer Beeldcultuur. Dit nieuwe terrein kent een sterke synergie met cq. wordt gevoed door de diverse Design disciplines. 4.5 Symbiose entertainment, volkscultuur en de kunsten Het vervagen van de grenzen tussen culturele disciplines leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen entertainment, volkscultuur en de kunsten. De rijkdom aan attractieparken (met De Efteling als primus inter pares ) en de grote tradities in de volkscultuur (carnaval, kermis, bloemencorso, processie) nodigen uit tot nieuwe symbioses. 4.6 Erfgoed en samenleving De erfgoedlinies in BrabantStad religieus, industrieel, militair bieden twee elkaar versterkende programmalijnen: - Culturele programmering waarin relaties centraal staan: tussen volk en religie; tussen arbeider en industrie; tussen volk en vaderland; - Gezamenlijke gestructureerde herontwikkeling. Zo mogelijk conform de oorspronkelijke kernwaarden van het erfgoed als locaties voor integrale samenwerking binnen een 'line of business' tussen Onderwijs, Bedrijfsleven, Kennisinstellingen en Cultureel-recreatieve actoren. 4.7 Familiewaarden De sterk gevoelde familiewaarden in Brabant strekken zich uit voorbij familiebanden en resulteren in een intensieve samenwerking binnen en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden. BrabantStad ziet in de normen en waarden van de familie een essentieel mentaal vertrekpunt voor een succesvolle economie en sociale cohesie. Immers, de huidige krediet- en gascrisis hebben bloot gelegd dat er sprake is van een mentale crisis; de maatschappij is te ver weg gedwaald van het belang van de continuïteit voor haar stakeholders (= familie!), ten faveure van het korte termijn belang conform het Angelsaksische shareholders model (= individu!). De familieraad (i.p.v. het afstandelijke begrip partners ) zorgt dat alle sectoren in de Brabantse samenleving worden betrokken. 8

9 4.8 Duurzame ontwikkeling De Europese dimensie van de BrabantStad-kandidatuur is ook zichtbaar in de wijze waarop duurzame ontwikkeling een uitgangspunt vormt voor BCH Innovatiekracht van Brabant en de enorme druk op onze ruimte hebben in het verleden een denken richting duurzame ontwikkeling op gang gebracht. Zodanig dat deze visie inmiddels is geïnternaliseerd in denken en doen. De Brabantse overheden heeft op dit terrein veel te bieden; in kennis (denk aan het centrum voor duurzaamheidvraagstukken Telos), en in de praktijk. Brabantse bedrijven, met name grote bedrijven als Philips en Desso, blijven daarbij zeker niet achter. De kandidatuur van BCH 2018 zal de lijn van duurzaamheid prominent voortzetten; door te doen, door te stimuleren en door te etaleren. 9

10 5. Uitvoering traject BCH2018: vijf fasen BCH2018 betreft een langdurig en intensief traject dat begonnen is medio 2006 en voor het vervolg kan ingedeeld kan worden in de volgende fasen: 1. De aanloop naar het indienen van de kandidatuur in 2011 draaien om bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit 2. De periode vanaf indiening kandidatuur tot voorselectie en toekenning in 2013/2014: Voortgang lobby en programmering Schaalsprong en communiceren met Europa 3. De periode vanaf definitieve toekenning in 2014 tot 2018 Verdere uitbouw met hoogtepunten op topniveau 4. In 2018, het jaar dat men de titel Culturele Hoofdstad van Europa draagt. 5. Bestendigen van de bereikte resultaten van het traject. De ambities in het licht van de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' en voornoemde noties inzake het keuzeproces voor het worden van Culturele Hoofdstad wijzen beiden op de noodzaak tot het uitzetten van meerjarige duurzame ontwikkelingslijnen, die modulair worden opgebouwd. Waarbij het programma in Fase 1 niet alleen moet voldoen aan voornoemde criteria, maar ook dient te intrigeren, nieuwsgierigheid opwekken naar het (logische) vervolg alsmede het vertrouwen wekken in de kwaliteit van de organisatie en de met haar samenwerkende partijen. In Fase 2 dient een schaalsprong te worden getoond, met name op de meest profilerende onderdelen, met ruime communicatieve impact in Europa. Fase 3 kent een combinatie van verdere uitbouw van programma-onderdelen richting 2018, afgewisseld met een aantal hoogtepunten (zoals Jheronimus Bosch 500 in 2016). De effecten van deze hoogtepunten reiken vervolgens tot in 2018 d.m.v. oprekking van activiteiten. 5.1 Eerste fase: Intrigeren, vertrouwen, kwaliteit In de eerste fase ( : bidbook, financiering, lobby en uitbreiding activiteiten) is het zaak: A. Een onderscheidend profiel te definiëren, dienstbaar aan de ontwikkeling tot 'Mozaïekmetropool' / Brabant Metropoly 2018 en het plan voor BCH2018: gebaseerd op de kracht per familielid en de samenhang van het geheel (coherente familie 'stamboom'); B. Verdergaand in kaart te brengen welke bestaande activiteiten zich al in BrabantStad binnen het breed gedefinieerde culturele kader afspelen en de mate waarin zij aansluiten op het onderscheidende profiel; C. Ter aansturing een methodische aanpak te ontwikkelen voor het versterken van bestaande activiteiten, het verbeteren van onderlinge samenhang tussen activiteiten en het initiëren van nieuwe activiteiten, te selecteren op basis van passendheid in het onderscheidende profiel; 10

11 D. De banden aan te halen met kwalitatief goede actoren uit de culturele-recreatieve sector, onderwijs, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen, (semi-)overheden, die een rol kunnen en willen spelen in het kader van BCH2018. Deze actoren in staat stellen de door hen gewenste relaties met Europese collega's te verbeteren, daar waar direct of indirect dienstbaar aan de te selecteren activiteiten cq. het onderscheidend profiel. Hierin spelen de cultuurmakelaars een cruciale rol in nauwe afstemming met de kwartiermaker en het programmabureau; E. Een longitudinaal onderzoeksprogramma op te zetten teneinde de relatie tussen Doelen, Middelen, Realisatie(s) te meten, te beginnen met een nulmeting; F. Criteria en randvoorwaarden te formuleren gebaseerd op de Telos-filosofie ter borging van duurzame activiteiten; G. Zichtbare activiteiten te ontplooien, passend in het onderscheidend profiel, die een duidelijke doorkijk bieden naar volgende fasen. H. Breed draagvlak te scheppen in de samenleving door middel van: - Een sterk merkbeeld en daarbij behorende campagnelijn; - Communicatieprogramma - centraal en decentraal, inclusief participatie door deelname aan selectieproces, het aandragen van suggesties, vrijwilligerskader et cetera. Binnen dit programma worden roadshows georganiseerd naar stakeholders en publiek en zal BCH2018 zich presenteren bij grote Brabantse evenementen. - De inzet van innovatieve en inspirerende ambassadeurs in de vorm van een 'Familieraad', die helpen bij het creëren van een BCH2018 Familie. - Nationale en internationale aandacht te genereren bij beslissers en potentiële familie buiten Brabantse regio door media, uitnodigingen bij evenementen en verrassende presentaties in Europees verband

Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 Versie 1.2 (2-3-2009)

Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 Versie 1.2 (2-3-2009) Plan van Aanpak programma BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 Versie 1.2 (2-3-2009) 1. De uitdaging Na de geboorte van het idee zich als metropool te kandideren voor BrabantStad Culturele Hoofdstad Europa

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3098.00 Inboeknummer ogbstoozzo Dossiernummer gr8.zor z8 april 2009 Raads informatiebrief Betreft Brabantstad Culturele Hoofdstad van Europa 2OI8. Inleiding De Culturele

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1572965 Behandelend ambtenaar : J. Duenk/H. Huisjes Directie/bureau : E&M / PMEM Nummer commissiestuk : ZWC-0783

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

BrabantStad Culturele Hoofdstad: De Kunst van het Samen Leven: mogelijke invulling

BrabantStad Culturele Hoofdstad: De Kunst van het Samen Leven: mogelijke invulling Bijlage 2 bij Statenvoorstel 61/10 BrabantStad Culturele Hoofdstad: De Kunst van het Samen Leven: mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Omschrijving Wat is het beoogde resultaat?

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD. prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University

ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD. prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University SUMMARY ONDERZOEK KANSEN EN IMPACT BRABANTSTAD CULTURELE HOOFDSTAD prof. dr. G.W. (Greg) Richards*, Department of Leisure Studies, Tilburg University De uitdagingen en kansen voor 2018BrabantStad Culturele

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBrabant Culturele hoofdstad Inleiding

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBrabant Culturele hoofdstad Inleiding gemeente Eindhoven Economie & Cultuur Raadsnummer 11R4306 Inboeknummer 11bst0590 Beslisdatum B&W 27 mei 2011 Dossiernummer 11..21.451 RaadsvoorstelBrabant Culturele hoofdstad Inleiding De provincie en

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 Economie & Cultuur

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 Economie & Cultuur gemeente Eindhoven Economie & Cultuur Raadsnummer - Inboeknummer 11bst0590 Beslisdatum B&W 19 april 2011 Dossiernummer 11.16.452 OplegvelRaadsvoorstel Brabant Culturele hoofdstad tvg/sd11013234 gemeente

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Facts & Figures. Januari 2011

Facts & Figures. Januari 2011 Facts & Figures Januari 2011 Wat is culturele hoofdstad? Elk jaar twee Europese Culturele Hoofdsteden Europese titel sinds 1985 (Athene) Doel: versnellen maatschappelijke ontwikkeling steden en regio Voorwaarde:

Nadere informatie

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel Programma Stad op het land, land in de stad 2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel is een meer jaren durend

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 7 mei Nummer: 2012/4/11. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn. Programma: Mens en welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 7 mei Nummer: 2012/4/11. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn. Programma: Mens en welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 7 mei 2012 Nummer: 2012/4/11 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en welzijn Product: Cultuur Onderwerp: Voerendaal participeert bij Maastricht

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein (26 mei 2012) Jongeren bouwen samen met professionals een podium, tribune en monument op het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat in de wijk Feijenoord.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

De vraag. De randvoorwaarden

De vraag. De randvoorwaarden De vraag Ontwikkel samen met de Gemeente Tilburg een business case waarop een gefundeerde beslissing genomen kan worden om over te gaan tot de investering van 10 mln in het project Culturele Hoofdstad

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Kandidaatstelling culturele hoofdstad 2018

Plan van aanpak onderzoek Kandidaatstelling culturele hoofdstad 2018 Plan van aanpak onderzoek Kandidaatstelling culturele hoofdstad 2018 November 2009 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters De heer Mathijs G.M.M.W. Mennen RA (voorzitter) De heer

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie